Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S"

Transkript

1 Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Ole Madsen Punkt 1. Referat Der er udarbejdet referater fra møderne d. 4. og 18. september. Indstilling: Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives. Beslutning: Tiltrådt. Punkt 2. Mødeplan Bestyrelsesmøde nr. Dato Tidspunkt Indstilling: Til orientering Beslutning: Orientering givet. Mødet den 21/ aflyses. Bilag: Punkt 3. Økonomiopfølgning pr. 31/ Der er udarbejdet økonomiopfølgning pr. 31/ Omsætning:

2 Udpumpet vandmængde pr. 31/ er ca m³ mindre end samme tidspunkt sidste år. Set i forhold til NIRAS forbrugsprognose, som danner grundlag for budget 2014, forventes det, at der samlet vil blive udpumpet ca. 3,37 mio. m 3, hvilket svarer til det forventede. Forventningen er baseret på fordelingen af udpumpet vand hen over året i de tre seneste år. Det samlede vandsalg i 2014 forventes derfor at svare til det budgetterede. Vandafledningsbidraget forventes i 2014 at overstige det budgetterede med ca m 3, svarende til ca. 2 mio. kr. i omsætning. Det skyldes, at der ved budgetlægningen for 2014 (og 2013) var forventet en mindre spildevandsmængde i forhold til solgt vandmængde. Ved budgetlægningen for 2015 vil prognoserne for vandsalg og afledt spildevandsmængde blive korrigeret med de forventede mængder. Drift: Det forventes, at driftsomkostningerne samlet set i 2014 holdes inden for det godkendte budget. Anlæg: De forventede anlægsaktiviteter i 2014 forventes gennemført indenfor det godkendte budget. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om økonomiopfølgningen pr. 31/ Beslutning: Orientering givet. Bilag: Økonomiopfølgning pr. 31/

3 Punkt 4. Budget 2015 Resume: På bestyrelsesmødet den 4. september 2014, blev principperne for budget 2015 præsenteret og godkendt af bestyrelsen som grundlag for det videre budgetarbejde. På bagrund af de fremlagte principper og bestyrelsens bemærkninger er der udarbejdet et samlet budget for Hjørring Vandselskab A/S. I budgettet for 2015 er det forudsat, at budgettet for overslagsårene ikke omfatter en række forhold, der ligger udenfor selskabets direkte indflydelse. For at anskueliggøre udfaldene af nogle af de udeladte forhold, er der udarbejdet en konsekvensvurdering i forhold til takstpåvirkningen. På bestyrelsesmødet den 4. september drøftede bestyrelsen muligheden for at samordne trappetrinene for hhv. vand og spildevand. Der er med det udgangspunkt udarbejdet et forslag til ny takststruktur for vand. Sagsfremstilling: Baseret på gennemgangen og drøftelserne, der fandt sted på bestyrelsesmødet den 4. september 2014, er der udarbejdet et samlet budget for Hjørring Vandselskab A/S indeholdende forslag til takster for I det vedlagte bilag fremgår taksterne for 2015 i afsnit I forbindelse med drøftelserne på bestyrelsesmødet, blev der ønsket en følsomhedsvurdering i forhold til taksterne, hvis en eller flere af de ikkeindregnede forudsætninger ændrer sig. Til at anskueliggøre det, er der udvalgt 2 store emner, som ville kunne påvirke de kommende års takster. De valgte emner er: Statslige vandplaner. Kulfilter på Bagterp Vandværk. Statslige vandplaner I de statslige vandplaner er der for Hjørring Kommune peget på 10 overfaldsbygværker i Hjørring By, hvor der skal ske en indsats for at vandløbene kan opnå målopfyldelse. Den oprindelige målsætning er god økologisk tilstand i Alt andet lige vil dette forhold betyde, at der skal investeres i transportsystemet i Hjørring By. I udkastet til Hjørring Kommunes Spildevandsplan er der ligeledes udpeget lokaliteter, hvor Hjørring Vandselskabs aktiviteter påvirker vandløbenes kvalitet negativt. Det forhold vil ligeledes medføre væsentlige investeringer i transportsystemet.

4 Retningslinjerne i vandplanerne beskriver, at der i fælleskloakerede områder bør være et first-flush bassin på 5 mm, der svarer til et bassinvolumen på 50 m 3 pr. befæstet ha. I praksis svarer det til et bassin der maksimalt 7 gange om året aflaster til vandløb, som derfor betegnes som et n=7 bassin. Kravet kan imødekommes enten ved at udvide bassinvolumen på de eksisterende fælles bassiner eller alternativt separatkloakere områderne der leder vand til bassinerne, så regnvandsmængderne der ledes til fællessystemet reduceres. Det mest restriktive krav gælder for områder hvor der er risiko for hydrauliske problemer. Her gælder det, at regnvandsudløbet skal reduceres til 1-2 l/s pr. ha. og at regnvandsbassinerne dimensioneres til, at der højst sker overløb hvert 5. år, n=1/5 bassiner. I tabel 4.1 er de økonomiske konsekvenser af ovennævnte forhold oplistet. Tabel 4.1: Økonomiske konsekvenser afledt af aktiviteter fra vandplanen. Investering/Scenarie n=7 ved udvidelse af fællesbassin. n=7 ved separatkloakering. n=1/5 ved separatkloakering. SB0600O1F, Hæstrup Møllebæk. SB0615O1F, Åstrup Møllebæk. PU0810O1F, Åstrup Møllebæk. PU0830O1F, Åstrup Møllebæk. SB0737O1F, Skelbækken. SB0727O1F, Skelbækken. PU0685O1F, Kodamsgrøften. PU0700O1F, Kodamsgrøften. Udført

5 OV0628O1F, Fuglsig Bæk. SB0687O1F, Kodamsgrøften. PU0760O1F, Vellingshøj Bæk. SB0650O1F, Agdrup Bæk. SB0748O1F, Vellingshøj Bæk Investering i alt: Alt afhængig af hvad vandplanerne medfører af anlægsaktiviteter og hvornår de skal være gennemførte, så vil det påvirke de fremtidige takster. Investeringsomkostningerne forventes at være et sted mellem mio. kr. og hvis der skal gennemføres inden for 15 til 20 år vil det betyde en takstpåvirkning på mellem 0,5 kr./m 3 og 12,5 kr./m 3. Kulfilteranlægget på Bagterp Vandværk. På Bagterp Vandværk bliver vandet behandlet i aktivt kulfiltre inden vandet sendes ud til forbrugerne. Løsningen er valgt fordi råvandet er forurenet med pesticider og nedbrydningsstoffer. Dette er en afledt konsekvens af, at en stor del af indvindingen finder sted under Hjørring by. Produktionsmetoden giver en meget høj og sikker vandkvalitet. Metoden anvendes over det meste af Europa, men i Danmark er produktionsmetoden ikke almindeligt anvendt. Tilladelsen til indvinding sker på grundlag af en dispensation, der udløber med udgangen af Der er sendt en ansøgning til Hjørring Kommune om forlængelse af dispensationen i yderligere fem år. I den dispensation, som selskabet i øjeblikket arbejder efter, er det et vilkår, at der foretages omfattende undersøgelser af alternative indvindingsmuligheder. Resultaterne af de igangsatte undersøgelser og behandlingen af dispensationsansøgningen er afgørende for hvilke økonomiske udfordringer selskabet står overfor i fremtiden. I tabel 4.2 er oplistet hvilke investeringer, der kan blive aktuelle. Tabel 4.2: Mulige investeringer på vandområdet. Investering/Scenarie Der findes ikke vand. Der findes vand i OSD3. Der findes vand i de tre nye kildepladser. Der findes vand alle steder.

6 Ny kildeplads i Astrup. Ny kildeplads i Børglum Klosterskov. Ny kildeplads ved Ås Mark. Opgradering af kildeplads, Vandværk Vest. Opgradering af kildeplads, Vandværk Øst. Nyt Vandværk Børglum Klosterskov, inkl. rentvandsledninger. Nyt Vandværk Ås Mark, inkl. rentvandsledninger. Opgradering af Vandværk Vest Opgradering af Vandværk Øst. Nyt Vandværk Vest Nyt Vandværk Øst Fortsat drift af aktiv kulfilter på Bagterp Vandværk Investering i alt: Alt afhængig af hvilken løsningsmulighed der skal gennemføres, og hvornår de skal være gennemført, så vil de påvirke de fremtidige takster. Investeringsomkostningerne forventes at være et sted mellem mio. kr., og hvis de skal gennemføres inden for 5 til 10 år, vil det betyde en takstpåvirkning på mellem 2 kr./m 3 og 8 kr./m 3.

7 Samordnede taksttrin for vand og spildevand På bestyrelsesmødet den 4. september blev det drøftet hvorvidt der skulle ske en samordning af taksttrinene mellem vand og spildevand. På spildevandsområdet indførte Folketinget i 2014 tre taksttrin. 1. Forbrug: m 3 2. Forbrug: m 3 3. Forbrug: m 3 De tre trin er lovbestemte og kan derfor ikke fraviges. Derimod er der på vandområdet 4 taksttrin, som selskabet selv har valgt at indføre: 1. Forbrug m 3 2. Forbrug m 3 3. Forbrug m 3 4. Forbrug over m 3 De 4 trin for vandområdet kan selskabet selv beslutte at ændre, og derfor er det dem der foreslås tilrettet. En af forudsætningerne for forslaget om ændring af taksttrinene for vand er, at det samlede provenu for vandområdet er uforandret. Derfor har indførelsen af de nye taksttrin ingen konsekvens for det fremlagte budget, men udelukkende en konsekvens for taksterne. En anden forudsætning for de nye takster er, at gøre ændringen så omkostningsneutral som muligt for de enkelte kunder. På basis af de givne forudsætninger, foreslås nedenstående takster i 2015 for vandområdet. I tabellen ses ligeledes de takster, som er beregnet på de eksisterende taksttrin. Det er de eksisterende taksttrin, der pt. er indarbejdet i budgetnotatet for 2015.

8 Eksisterende taksttrin Nye taksttrin Variabelt bidrag Takst Variabelt bidrag Takst Forbrug m 3 Kr./m 3 5,90 Forbrug: m 3 Kr./m 3 5,50 Forbrug m 3 Kr./m 3 4,50 Forbrug: m 3 Kr./m 3 4,40 Forbrug m 3 Kr./m 3 3,75 Forbrug: m 3 Kr./m 3 3,30 Forbrug over m 3 Kr./m 3 3,15 Fast bidrag kr Fast bidrag kr For at gøre tilretningen så omkostningsneutralt som muligt for de enkelte kunder, er det faste bidrag foreslået hævet, og det variable bidrag pr. m 3 for de almindelige husholdninger reduceret. For at synliggøre konsekvenserne ved tilretningen er der i nedenstående tabel vist de økonomiske konsekvenser for tre kundetyper, der forbruger hhv. 125 m m 3 og m 3 drikkevand og afleder tilsvarende spildevandsmængder. De angivne beløb er udelukkende den afregning der tilgår Hjørring Vandselskab. Det betyder at statsafgifter og moms ikke indgår i beløbene. Vand- og spildevandsforbrug på 125 m kr. Eksisterende taksttrin: Nye taksttrin: kr kr. Vand- og spildevandsforbrug på m kr. Eksisterende taksttrin: Nye taksttrin: kr kr. Vand- og spildevandsforbrug på m kr. Eksisterende taksttrin: Nye taksttrin: kr kr. Konklusionen vedrørende de foreslåede taksttrin er, at den almindelige husholdning ikke vil opleve nogen forandring i 2015 i forhold til de eksisterende taksttrin. Som udgangspunkt vil de store vandforbrugere opleve en reduktion i 2015 set i forhold til Reduktionen vil med de nye taksttrin være mindre end ved fastholdelse af de eksisterende taksttrin. Forskellen mellem de 2 takstmodeller vil med et forbrug på m 3 være ca kr.

9 Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at samordne taksttrinene for vand og spildevand. at bestyrelsen godkender det fremlagte budget at bestyrelsen godkender de fremlagte takster (takstblad) og at forslaget om takster fremsendes til Hjørring Kommune til godkendelse. Beslutning: Fordelingen på erhvervskunder på de forskellige forbrugsgrupper, medtages på næste møde til orientering. Der arbejdes på at afholde et eller to årlige møder mellem TMU og selskabets bestyrelse. De nuværende taksttrin for 2014 for vand, fastholdes i det kommende år. Øvrige dele af indstillingen tiltrådt. Bilag: Udkast til Budget 2015 ( ) Udkast til takstblad 1 (Eksisterende taksttrin for vand) Udkast til takstblad 2 (Nye taksttrin for vand)

10 Punkt 5. Kvalitetssikrings- og kvalitetsledelsessystem for drikkevandsforsyning Resumé. På baggrund af ændringer i vandforsyningsloven i 2010 skal der udarbejdes kvalitetsstyring, der svarer til de krav, der stilles om fødevaresikkerhed. Sagsfremstilling. Vandforsyningslovens 56 a og 84 stk. 2 og bekendtgørelse 635 af 7. juni 2010 samt bekendtgørelse 132 af 8. februar 2013 stiller krav om indførelse af et dokumenteret kvalitetssikrings- og kvalitetsledelsessystem for vandforsyninger, der leverer mere end m 3 vand om året. Systemet skal baseres på tankerne fra fødevareindustriens HACCP kortlægning af risici. HACCP Hazard Analysis Critical Control Points. Systemet skal bidrage til en forbedret drikkevandssikkerhed, hvor specielt den bakteriologiske og kemiske kvalitet af det leverede vand er i fokus. Baggrunden er de senere års hyppige hændelser, hvor drikkevand har været forurenet forskellige steder i landet. Der skal tages afsæt i risikovurderinger for hele produktions- og distributionsanlægget. Der til kommer, at systemet skal dokumentere driftspersonalets handlinger, der i dagligdagen foretages for at sikre kvaliteten af vandet og imødekomme trusler mod vandets kvalitet. Hjørring Vandselskab Driftssektion Vand har i flere år brugt LEAN-procedurer til at sikre kvaliteten og ensartetheden af det udførte arbejde. LEAN-procedurerne er suppleret med en hygiejnehåndbog, der beskriver den rette adfærd i forbindelse med arbejdet på distributionssystemet. Der er særdeles gode erfaringer med LEAN systemet, og det er velkendt hos alle ansatte i Driftssektion Vand. Der er ikke noget formelt krav om opbygningen af kvalitetssikrings- og kvalitetsledelsessystemet. Det er valgfrit hvorvidt systemet skal certificeres eller det skal køre som et selvstændigt system. Det skal blot være baseret på HACCP-konceptet. Nogle vandforsyninger vælger certificering efter ISO eller ISO 14001/EMAS. Dette er meget omfattende og meget bekosteligt. Der har siden 1998 eksisteret et EU-direktiv om drikkevandskvalitet, men de konkrete krav til kvalitetssikringssystemet er indtil videre overladt til medlemslandene. Det forventes, at der kommer en fælles EU-standard på et senere tidspunkt. Med baggrund i ovenstående anbefales det derfor at etablere et kvalitetssikrings- og kvalitetsledelsessystem baseret på de velkendte LEANprocedurer og sikre en uvildig bedømmelse af systemet ved hjælp af samarbejde med naboforsyninger.

11 Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om at etablere et kvalitetssikrings- og kvalitetsledelsessystem baseret på LEAN-procedurerne. Beslutning: Tiltrådt. Bilag:

12 Punkt 6. Finansieringsvilkår Resumé. På bestyrelsesmødet d. 12. juni blev det aftalt at gennemgå selskabets finansieringsvilkår. Sagsfremstilling. Af medsendt bilag fremgår oversigt over selskabets nuværende langfristede lån. Herudover har selskabet en trækningsret i SparNord på 20 mio. kr. Trækningsretten må imidlertid ikke udnyttes fuldt ud, da selskabet er underlagt Lånebekendtgørelsen, hvor der er et loft på hvor meget der må skyldes på en kassekredit. Grænsen er på 125 kr. pr. indbygger i kommunen, hvilket svarer til ca. 8,2 mio. kr. Der har i august måned været ført drøftelser med SparNord, Kommunekredit samt Nykredit omkring optimering af langfristede lån, som er placeret ved Kommunekredit og Nykredit. Ved Nykredit betaler selskabet pt. 0,55 % i bidrag ved Kommunekredit er bidragssatsen 0 %. Ved optagelse af lån i Nykredit, hvor der skal gives pant i selskabets ejendomme, skal der endvidere betales stempelafgift med 1,5 % af lånets hovedstol (engangsbeløb). Ved omlægning eller optagelse af nye lån i Kommunekredit skal selskabet betale garantiprovision til Hjørring Kommune med 1 % af den til enhver tid værende restgæld ultimo året. Obligationslånet (lån nr. 1) vil med det nuværende renteniveau, med fordel kunne omlægges ved udløb af en terminsperiode, idet lånets kursværdi er over kurs 100, og lånet kan indfries til kurs 100. Næste frist for opsigelse er i februar måned 2015, hvorved lånet kan opsiges pr. 30/ Selskabet har mulighed for at udligne forskydninger i indtægter og omkostninger mellem de enkelte regnskabsår ved at foretage ekstraordinære afdrag på lån eller optage lån til finansiering af anlægsinvesteringer. Det er derfor hensigtsmæssigt, at en del af selskabets lån er placeret således, at der kan foretages ekstraordinære afdrag uden kursrisiko. Af selskabets nuværende lån, er det kun lånet optaget i Kommunekredit i 2013 (lån nr. 6) der giver denne mulighed. På dette lån blev der i 2013 foretaget ekstraordinært afdrag med 3 mio. kr. Med det formål at sikre selskabet tilstrækkelig mulighed for at foretage ekstraordinære afdrag samt at udnytte det lave renteniveau, bør det i forbindelse med en eventuel senere omlægning af obligationslånet (lån nr. 1) overvejes, om en del af lånet etableres med variabel rente.

13 Bestyrelsen har den 11/ vedtaget en finansiel strategi, som fastlægger rammerne for selskabets låntagning og placering af likvide beholdninger (medsendt som bilag). Direktionen foreslår, at bestyrelsens drøftelse af finansiel strategi afventer gennemførelsen af indhentning af tilbud på bankforretning. Indstilling: Direktionen indstiller: at bestyrelsen orienteres om selskabets nugældende lånevilkår. at bestyrelsens drøftelse og beslutning om finansiel strategi afventer gennemførelsen af indhentning af tilbud på bankforretning. Beslutning: Tiltrådt. Bilag: Oversigt over nuværende langfristede lån. Nugældende finansiel strategi.

14 Punkt 7. TEMA: Vedligeholdelse af vandledninger. Resume. For at give bestyrelsen kendskab til de tekniske problemstillinger, der er gemt under de mange drøftelser om økonomi og strategi bringes her et tema om vandrør, der anvendes til distribution af drikkevand. Sagsfremstilling. Den største og dyreste del af vandforsyningens anlæg er vandledningerne, der desværre også er den bedst skjulte og den mest sårbare del. Vedligeholdelsen af ledningsnettet har til formål, ud over at give en stabil forsyningssikkerhed; at sikre et så lavt vandtab som økonomisk forsvarligt og at sikre kvaliteten af vandet, der leveres til forbrugerne. Kvaliteten af vandet må ikke forringes på vej fra vandværk til kunde. Hjørring Vandselskab har ca. 887 km vandledninger. Heraf er ca. 37 km råvandsledninger, der fører fra boringerne til vandværkerne. Hjørring Vandselskab har vandledninger i størrelser fra 20 mm til 356 mm i diameter. Vi har flest i området mm. 536 km er indenfor det område. Kun 62 km er 315 mm eller større. Af de 887 km er 587 km fremstillet af PVC, 194 km af PE, 49 km af eternit og 33 km af støbejern. Hvert af disse materialer har deres helt egne egenskaber og svagheder. De ældste ledninger er fra ,3 km er stadig i brug 111 år senere. 450 km af vores ledninger er anlagt i årene Kombination af materialeegenskaber og anlægstidspunkt giver den største udfordring set i forhold til vedligeholdelse og forsyningssikkerhed. Kvaliteten af PVC fra sidst tresserne og først i halvfjerdserne er langt fra optimal. Ledningerne bliver sprøde og revner ofte på langs i hele rørlængder, og på grund af sprødheden vil en reparation ofte gribe om sig. Støbejern og eternit er begge udmærkede materialer, men er hårde og stive, og derfor udsat for at knække og revne ved mekanisk belastning. I den sammenhæng skal man huske på, at jord ikke er et stabilt materiale. Det har en tendens til at bevæge sig, hvorved rør kan knække. Alle nyanlæg og reparationer udføres i dag med PE Profuse rør, der er et ret blødt materiale med en meget slidstærk og diffusionstæt kappe. Vi forventer en materiale levetid på over 100 år på de rør, der lægges i dag. Den samlede levetid af et anlæg er dog ikke kun afgjort af materialets holdbarhed.

15 For at reducere vores lager og øge vores beredskab i forbindelse med reparationer bruger vi i dag kun seks forskellige dimensioner til hovedvandledninger: Ø63, Ø90, Ø110, Ø160, Ø225 og Ø315 mm. Med en forventet levetid på 100 år stiles der efter at renovere 8 9 km ledning om året set over lang tid. Hvor der renoveres ledninger afgøres af flere faktorer: Brudstatistik, hvor antallet af brud på de enkelte ledningsstræk registreres, er meget afgørende. Materialetype er som tidligere nævnt afgørende. Vi skal først fjerne de største trusler mod forsyningssikkerheden. Mulighed for samlede anlægsarbejder, således at vand, kloak, fjernvarme og vej renoveres samtidigt tæller tungt i overvejelserne. Endelig er sammenhængen i hele produktionsapparatet af stor betydning. Her er en samlet udbygnings- og renoveringsplan et vigtigt værktøj, således at det eksisterende anlæg, der skal bevares og holdes ved lige, hænger logisk sammen med udstykninger og erhvervsudvikling. Hjørring Vandselskab anlægger selv sine vandledninger. Det er dels billigere end at købe sig til det hos entreprenører, dels er vores sikkerhed efterfølgende langt højere, da vi har detailkendskab til alt, og vi har personalet som vores vigtigste ressource i beredskabet. Vi udfører en del anlægsarbejde for andre forsyninger i kraft af vores ekspertise. Den vigtigste grund til selv at lægge vandledninger er hygiejnekrav. Vi har endnu ikke set eksterne leverandører, der er så konsekvente i omgangen med vandledninger, som vores eget personale er. Vand er en fødevare. Også, når den er i et rør under jorden. I 2013 fik vi opdateret vores hydrauliske model, Mike Urban, og vi har nu mulighed for at lave hydrauliske moduleringer for hele forsyningsområdet. Med disse modelleringer kan vi selv beregne tryk- og flowforhold i alle knudepunkter i ledningsnettet. Det kan gøres både på det eksisterende net og som simuleringer i planlægnings- og projekteringsfaser. Herved er der blandt andet mulighed for at undersøge, om der kan tilbydes sprinklerstik til brandsikring på en erhvervsadresse og vi kan dimensionere nyanlæg korrekt. Ledninger, der er for store er en unødvendig omkostning og en trussel mod vandkvaliteten på grund af for lang opholdstid i ledningsnettet. Ved større renoveringsopgaver hvor store forsyningsområder eller kritiske ledningsstrækninger skal afspærres giver Mike Urban mulighed for at simulere betydningen for det samlede forsyningsområde. Endeligt kan den hydrauliske model anvendes til kildesporing ved forurening. Placering af vores ledningsnet er af betydning for omkostningerne. Ved nyanlæg og renoveringer er det oftest lettest at arbejde i uberørt jord som for eksempel landbrugsarealer. Det er dog meget sjældent den billigste og bedste løsning.

16 Når afgrødeerstatninger, strukturskader, tinglysning af klausuler, der sikrer vores anlæg osv. er betalt er det oftest billigere at etablere ledninger i vejrabatter efter gæsteprincippet. Det er driftsmæssigt og ud fra et forsyningssikkerheds synspunkt også en langt bedre løsning. Ved placering i vejareal kan vi altid komme frem til vores ledninger og brud kan lokaliseres. Det kan ofte være meget svært i landbrugsarealer. I byområder er placering af ledningerne under fortov at foretrække, men her er der kamp om pladsen med andre ledningsejere, og anlægs- og reparationsarbejder i et virvar af fjernvarmerør, lyslederkabler, elkabler og telefonledninger er besværligt. Vi vil meget gerne placere stikledninger, så vi kan gå vinkelret fra hovedledningen og frem til skel. Der ligger en stor sikkerhed i det ensartede, når vi forsyner ca kunder med rent vand. Vandmålerne hos vores kunder skal enten udskiftes hvert 6. år eller kontrolleres via et stikprøvesystem, der så kan udløse udskiftningen af et parti af målere, såfremt der konstateres fejl. Hjørring Vandselskab har valgt at udskifte målerne hvert 6. år, da det har vist sig at være den billigste løsning. Kontrol af en måler er langt dyrere end indkøb og montage af en ny måler. De nedtagne målere gemmes et år ud over aflæsningsperioden, således at eventuelle tvister med kunder om vandforbrug kan afgøres. Hjørring Vandselskab har valgt, at der indtil videre ikke bruges elektroniske fjernaflæste målere. Fjernaflæste målere er 4 7 gange dyrere end mekaniske målere, og der ligger en stor sikkerhed i at ejeren af en ejendom tilser sin installation en gang om året. Der ligger desuden et vigtigt forsvar for vores drikkevandssikkerhed i at vores montører hvert 6. år kontrollerer installationen. Indstilling: Til orientering Beslutning: Orientering givet. Bilag:

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-04-2014 Mødetid: 10:00 Mødested: Hirtshals Renseanlæg, Kløvermarken 1, 9850 Hirtshals Afbud: Peter Duetoft. Fraværende: Peter Duetoft.

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere