FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning Baggrund Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1."

Transkript

1 TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning Baggrund Potentialet for alternativ finansiering Konklusion 4 2 Metode og forudsætninger Metode Omkostninger Indtægter fra brugerbetaling Kapitalisering af værdistigninger Terminalværdi Øvrige forudsætninger 14 3 Resultater Basisscenariet Følsomhedsanalyser 16 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 2 VERSION 2.6 UDGIVELSESDATO 26. November 2013 UDARBEJDET SLAR, ANW KONTROLLERET OLEK (beregninger), KSP GODKENDT ANW

2 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 2/18 1 Sammenfatning Historik 1.1 Baggrund Transportministeriet igangsatte i 2010 et udredningsarbejde, der skal afdække muligheder for og konsekvenser af at etablere en Østlig Ringvej med forbindelse mellem Sjælland og Amager. Østlig Ringvej kaldes også Havnetunnelen. Som en del af dette arbejde er der bl.a. udarbejdet anlægsoverslag, miljøvurdering og trafikanalyse. COWI udarbejdede i 2010 en foreløbig finansieringsstrategi 1 for projektet baseret på forskellige anlægsoverslag og trafikscenarier udarbejdet af Rambøll. Den finansielle analyse indeholdt en vurdering af finansieringsmulighederne for to linjeføringer, herunder en vurdering af, i hvilket omfang alternativ finansiering (direkte og indirekte brugerbetaling) kan medfinansiere projektet. Nye forudsætninger Nærværende notat er en afrapportering af en genberegning af de finansielle resultater foretaget i 2010 rapporten baseret på opdaterede anlægsoverslag fra Vejdirektoratet 2 opdaterede trafikprognoser fra Tetraplan 3 opdaterede systemomkostninger (til betalingsanlæg) fra Vianova. 4 Vurderingen af mulighederne for indirekte brugerbetaling (som følge af værdistigning af grundarealerne i de nye byudviklingsområder, som får glæde af forbindelsen) er uændret i forhold til 2010 rapporten. Som noget nyt i forhold til den tidligere rapport er der i denne omgang udarbejdet finansieringsanalyse både for en fuld Østlig Ringvej fra Nordhavnsvej til Amagermotorvejen og for en kortere fra Nordhavnsvej til Kløvermarken. 1 Finansieringsstrategi for en Østlig Ringvej, december Østlig Ringvej, København, Vejdirektoratet oktober Transportministeriet Supplerende trafikanalyse for Østlig Ringvej, Trafikmodelberegninger, Tetraplan november Oppdatering av rapport vedrørende: Kostnadestimat innkrevingssystem Østre Ringvej/Havnetunnelen, Vianova oktober 2013

3 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 3/ Potentialet for alternativ finansiering Antal betalende køretøjer Brugerbetaling fra trafikanterne Den nye trafikanalyse fra Tetraplan viser, at bilisterne er relativt følsomme over for kørselsafgifter. Trafikprognosen viser, at der vil være ca indkørende på Østlig Ringvej i 2025 hvert døgn, hvis der ikke er brugerbetaling på strækningen, (ikke at forveksle med årsdøgntrafik). Tetraplans analyse viser endvidere at trafikken falder til indkørende på Østlige Ringvej i 2025, hvis der pålægges en brugerbetaling på 20 kr. for personbiler og varebiler og 80 kr. for lastbiler. Med henblik på at vurdere trafikvæksten i området, har Tetraplan udarbejdet en trafikprognose, der viser vejtrafikarbejdet i 2040, hvis man tager højde for den udbygning, der sker af byområderne i perioden Stigningen svarer til at der i perioden vil ske en stigning på 2,8% om året i trafikken på Østlig Ringvej. Brugerbetaling fra trafikanterne Baseret på disse forudsætninger kan brugerbetalings fra trafikanterne forventes at give et årligt provenu (i årets priser) på ca. 220 mio.kr. i 2025 stigende til 330 mio kr. i Dette svarer til at nutidsværdien af brugerbetaling fra trafikanter udgør knap 3,5 mia. kr. over 26 år. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er betydelig usikkerhed forbundet med provenuberegningen. Trafikanternes efterspørgsel efter forbindelsen er baseret på OTM-modellen. Der er i Danmark ikke sikre erfaringer med trafikanternes betalingsvillighed ved betaling af små beløb for at få adgang til bedre infrastruktur. COWI anbefaler derfor, at der i den videre proces gennemføres en detaljeret betalingsvillighedsanalyse til kvalificering af efterspørgslen og dermed indtægtsprognosen. Værdistigning i nye byudviklingsområder Medfinansiering som følge af værdistigning i de nye byudviklingsområder En østlig ringvej vil servicere en række af de nye byudviklingsområder i København. I COWIs fase 1 rapport fra 2010 vurderedes det, at områderne tilsammen har en rummelighed på 3,4 mio. etagemeter i etape 1 ( ) og 8,7 mio. etagemeter i etape 2 (over en længere årrække efter 2020). Internationale erfaringer 5 viser, at der er en positiv sammenhæng mellem de tidsbesparelser, som trafikanterne opnår i rejserelationer pga. opgradering af transportinfrastrukturen, og ejendomspriserne. Overføres disse erfaringer til en østlig ringvej, vurderes det, at man kan forvente en stor værdistigning i de østlige byudviklingsområder, som i dag har den dårligste tilgængelighed (Nordhavn, Refshaleøen og Kløverparken), mens værdistigningen i øvrige byudviklingsområder er meget begrænset. Øgede indtægter fra grundskyld og dækningsbidrag Indtægter fra ejendomsskatter må forventes at stige som følge af værdistigningerne. Et forsigtigt skøn viser, at nutidsværdien af de samlede ejendomsskatter efter 5 Jf. litteraturstudie i afsnit i fase 1 rapporten

4 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 4/18 kommunal udligning målt i nutidsværdi vil være knap 1,6 mia.kr. for en fuld østlig ringvej. Bedre tilgængelighed til nye byudviklingsområder kan som nævnt medføre værdistigninger på byggegrunde og på nybyggeriet. I lande som England og Holland har dette medført en række eksempler på, at udviklingsselskaber og private investorer har medfinansieret infrastruktur. Herhjemme har man endvidere enkelte eksempler på, at store virksomheder har bidraget til finansiering af ny infrastruktur, f.eks. metrostationer og motorvejsafkørsler. Medfinansiering fra private investorer Der er imidlertid en væsentlig usikkerhedsfaktor omkring, hvorvidt det vil være muligt at indgå frivillige aftaler med ejerne af grundene om medfinansiering til projektet. Det er også svært at sige noget entydigt om, hvor stor en andel af værdistigningen, projektejeren kan forhandle sig frem til som medfinansiering fra grundejerne. Det er væsentligt at se på, hvem ejerne af de kommende byudviklingsområder er, og hvilken interesse de har i en østlig ringvej. Da flere af områderne i Nordhavn og på det østlige Amager vil have stor gevinst af ringvejen, må det antages, at ejerne kan have et incitament til at bidrage økonomisk til projektet. Det gælder i særdeleshed Refshaleøen og Kløverparken, idet ejendomsmæglerne vurderer, at ejendomme i disse områder ganske enkelt ikke kan sælges, medmindre der kommer bedre adgangsforhold. Det kunne være interessant for det offentlige at gå i dialog med de største ejere om medfinansiering af projektet, men det er vigtigt at være opmærksom på, at dette ikke kan forventes at udgøre store bidrag til projektet. I fase 1-analysen blev det konkluderet, at 50 % af værdistigningen på ejendommene i de nye områder udgjorde godt 1,6 mia. kr for en fuld østlig ringvej. Medfinansiering fra grundværdistigning er således estimeret til 3,2 mia.kr for en fuld Østlig Ringvej og 2,4 mia. kr. for. 1.3 Konklusion Den finansielle analyse viser at nutidsværdien af omkostninger ved projektet er 9 mia. kr. for etape 1 og 15 mia. kr. for fuld Østlig Ringvej (scenarie L1-A). Nutidsværdien af indtægten fra passage udgifter for de første 26 år forventes at udgøre 2,1 mia. kr. for etape 1 og 3,5 mia.kr. for Fuld Østlig Ringvej. Dertil kommer potentiale for kapitalisering af værdistigningen på henholdsvis 2,4 mia.kr. og 3,2 mia.kr. Anlægget har stadig en stor værdi efter 26 års drift, og nutidsværdien heraf udgør henholdsvis ca. 1,4 og 2,6 mia. kr. Samlet set viser den finansielle analyse en nettonutidsværdi (NNV) på -3,3 mia. kr. for og -7,7 mia. kr. for fuld Østlig Ringvej. Dette skal fortolkes som, at der er behov for yderligere 3,3 mia. kr. medfinansiering til etape 1 og 7,7 mia. kr. medfinansiering til fuld Østlig Ringvej.

5 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 5/18 Tabel 1 Resultater af den finansielle analyse af basisscenariet, NNV mia.kr Fuld Østlig Ringvej Anlægsomkostninger ,1 Driftsomkostninger ,9 Omkostninger i alt ,0 Medfinansiering fra grundværdistigninger 2,4 3,2 Brugerbetaling fra trafikanter 2,1 3,5 Indtægter i alt 4,5 6,7 Terminalværdi efter 26 års drift 1,4 2,6 Total NNV -3,3-7,7

6 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 6/18 2 Metode og forudsætninger Herunder beskrives den metode og de forudsætninger, der ligger til grund for den efterfølgende analyse. Først beskrives metode, dernæst de forudsætninger, der ligger til grund for basisscenariet i kapitel 3. Direkte og indirekte brugerbetaling Trafikanter Værdistigning nye byområder 2.1 Metode Finansieringen til et stort infrastrukturprojekt som Østlig Ringvej kan komme fra skatteyderne og/eller brugerne. Brugerne kan i den forbindelse deles op i de direkte brugere (trafikanterne) og de indirekte brugere. Indtægten fra de indirekte brugere omfatter dels potentiel medfinansiering fra private virksomheder eller lokalsamfund, der har interesse i at fremme infrastruktur som følge af de forretningsmuligheder, som bedre infrastruktur vil give dem, og dels potentiel medfinansiering fra det offentlige som følge af de merindtægter de får i ejendomsskatter, som følge af værdistigning på boliger og erhvervsejendomme. Trafikanalyserne viser, at der er et væsentligt potentiale for brugerbetaling på Østlig Ringvej, men spørgsmålet er, hvor prisfølsomme trafikanterne er. Tetraplan har udarbejdet prognoser for, hvor meget trafik der kan forventes på Østlig Ringvej, hvis der pålægges brugerbetaling på 20 kr. for person- og varebiler og 80 kr. for lastbiler. Derudover er der foretaget en første vurdering af trafiktal og provenu, hvis taksten er differentieret inden for og uden for myldretiden. På basis af disse trafikberegninger har COWI beregnet det forventede provenu fra køretøjer på Østlig Ringvej (den direkte brugerbetaling). Da en Østlig Ringvej vil ligge tæt på en række nye byudviklingsområder (Nordhavn, Refshaleøen, Margretheholm, Kløverparken mv.) er det interessant at afdække, om en mulig værdistigning i disse områder som følge af bedre tilgængelighed kan kapitaliseres igennem frivillige aftaler med private investorer om medfinansiering af infrastrukturen. Som led i den første finansieringsanalyse fra 2010 blev det identificeret, hvilke byudviklingsområder der kan forventes at stige i værdi som følge af forbindelsen, og om der vil være dele af en Østlig Ringvej, f.eks. visse afkørsler, der er kritiske for denne værdistigning, og som private investorer derfor kan have en interesse i at bidrage til. Derudover blev der foretaget en vurdering af potentialet for en stigning i indtægter fra ejendomsskatter som følge af stigning i grundpriserne i de nye byudviklingsområder. Dette sker ud fra betragtningen om, at det er merindtægter, som det offentlige kunne vælge at anvende til at medfinansiere projektet. Kan projektet finansieres med brugerbetaling? I den finansielle analyse sammenlignes projektets indtægter og udgifter med henblik på at analysere om projektet kan tilbagebetales med direkte og indirekte brugerbetaling inden for en 30 årig periode, eller om der vil være behov for yderligere tilskud.. De eneste effekter, der tages med i analysen, er effekter, der genererer en pengestrøm i relation til projektet. Analysen består af følgende seks hovedelementer:

7 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 7/18 Anlægsomkostninger Driftsomkostninger Passageafgifter Privat medfinansiering Kommunal medfinansiering Terminalværdi af anlægget. Resultaterne præsenteres i form af den nettopengestrøm, der genereres på baggrund af disse seks elementer, og tilbagediskonteringen heraf til 2013, således at der kan beregnes et overordnet resultat, der viser i hvilket omfang projektet kan finansieres af direkte og indirekte brugerbetaling. Metodemæssige forudsætninger De metodemæssige forudsætninger er opstillet i nedenstående tabel: Tabel 2 Grundlæggende metodemæssige forudsætninger. Parameter Antagelse/Beskrivelse Grundlæggende metode Markedsprismetode baseret på velfærdsøkonomisk metodegrundlag (jf. ovennævnte retningslinjer) Tidshorisont rente Trafikvækst på Østlig Ringvej Prisniveau Indeksering 26 års drift fra 2025 (indregnet restværdi) 5,5 % (nominel) 2,8 % , herefter 1 % Alle priser er angivet i løbende priser Opregning til 2013-priser og fremskrivning er for anlægs- og driftsomkostninger sket med indeks for anlægsarbejder, for projektering er det sket med indeks for lønomkostninger, og for passageafgifter er det sket med baggrund i transportøkonomiske enhedspriser 6 Resultatår Alle nettonutidsværdier er angivet for 2013 Forudsætningerne bag de seks ovenstående elementer beskrives i afsnittene herunder. 2.2 Omkostninger Anlægsomkostninger Vejdirektoratet (VD) har beregnet anlægsoverslag for flere alternative tekniske udformninger for Østlig Ringvej. Alternativ L1-A Det centrale alternativ for analysen er det såkaldte "L1-A", der i fysisk udformning minder om Nordhavnsvej. Analysen udføres for både en til Kløvermarken og en fuld Østlig Ringvej, som har forskellige anlægsomkostninger og trafikale konsekvenser. Som følsomhed behandles en række andre anlægsoverslag, der ikke adskiller sig trafikalt fra L1-A. 6 Transportøkonomiske enhedspriser, DTU Transport 2010

8 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 8/18 består af delstrækningerne I-III, og Fuld Østlig Ringvej består af delstrækningerne I-IV, jf. VDs anlægsoverslag. VD har undersøgt konsekvenserne for omkostningerne af en etapevis udbygning. Alt efter hvilket alternativ, der er tale om og hvordan udbygningsfrekvensen forløber vil merudgiften være imellem 50 mio kr. og 500 mio kr. I dialog med VD er der tillagt meromkostning på 100 mio.kr. til på anlægsoverslag for L1-A. Anlægsomkostninger fremgår af Tabel 3 herunder: Tabel 3 Anlægsoverslag over alternativ L1-A, mia. kr.2011 priser Fuld Østlig Ringvej I. Nordhavnsvej til Færgehavnsvej 1,2 1,2 II. Færgehavnsvej til Refshalevej 4,2 4,2 III. Refshalevej til Forlandet/Kløvermarksvej 1,6 1,6 IV. Forlandet/Kløvermarken til Amager Fælled Nord - 4,4 V. Amager Fælled Nord til Amagermotorvejen - 1,8 Meromkostning ved delvis udbygning 0,1 - Anlægsoverslag i alt 7,1 13,2 Korrektionsreserve 3,6 6,6 I alt 10,7 19,8 Note: Korrektionsreserven er beregnet som 50 % af anlægsoverslaget Kilde: Østlig Ringvej, København, Vejdirektoratet oktober 2013 Betalingsanlæg Til ovenstående anlægsomkostninger skal lægges omkostninger til etablering af et betalingsanlæg og tilhørende investeringer i eksempelvis it, kameraer, skiltning osv. Vianova har udarbejdet anlægsoverslag for og fuld Østlig Ringvej. Som det fremgår af tabellen nedenfor er anlægsoverslaget for betalingsanlægget marginal i forhold til den samlede anlægssum for Østlig Ringvej. Tabel 4 Anlægsoverslag over betalingsanlæg, 2013 priser mio. kr. Fuld Østlig Ringvej Betalingsanlæg 9,8 14,0 Korrektionsreserve 4,9 7,0 I alt 14,7 21,0 Note: Korrektionsreserven er beregnet som 50 % af anlægsoverslaget Kilde: Oppdatering av rapport vedrørende: Kostnadestimat innkrevingssystem Østre Ringvej/Havnetunnelen, Vianova oktober2013 Projektering Det forudsættes, at projektering udgør 10 % af anlægsomkostningerne til selve strækningen; dvs. 10 % af alternativ L1-A. Projekteringen forudsættes gennemført i 2019, anlægsomkostningerne til selve strækningen fordeles ligeligt over perioden , og omkostningerne til betalingsanlægget fordeles over årene

9 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 9/18 Anlægsomkostningerne for selve strækningen er opgjort i 2011-priser, hvor anlægsomkostningerne til betalingsanlægget er opgjort i 2013-priser. Projekteringsomkostninger fremskrives med 2,9 % 7 pr. år, mens anlægsomkostningerne fremskrives med 1,7 % 8 pr. år Driftsomkostninger De årlige omkostninger til drift og vedligehold af selve Østlig Ringvej vurderes at være 0,56 % 9 af anlægsomkostningerne. Omkostningerne til drift og vedligehold af betalingsanlægget er vurderet af Vianova; i Tabel 5 findes en oversigt over driftsog vedligeholdelsesomkostningerne: Tabel 5 Overslag over årlige driftsomkostninger for alternativ L1-A og betalingsanlæg, mio. kr priser Fuld Østlig Ringvej Østlig Ringvej 59,6 110,9 Betalingsanlæg 14,7 19,3 I alt 74,3 130,2 Kilde: Oppdatering av rapport vedrørende: Kostnadestimat innkrevingssystem Østre Ringvej/Havnetunnelen, Vianova oktober 2013 Det beregningstekniske åbningsår er 2025, driftsomkostninger falder én gang om året fra og med Driftsomkostningerne for selve strækningerne er opgjort i 2011-priser, hvor driftsomkostningerne til betalingsanlægget er opgjort i 2013-priser. Alle driftsomkostningerne fremskrives med 2,7 % Indtægter fra brugerbetaling Trafikale konsekvenser Tetraplan har for Transportministeriet (TRM) foretaget trafikmodelberegninger for indkørende trafik på Østlig Ringvej for syv scenarier i 2025 og fem scenarier i Ét scenarie (3D) er beregnet for både 2025 og Svarer til den gennemsnitlige årlige vækst fra i Danmarks Statistiks tabel ILON2 8 Svarer til den gennemsnitlige årlige vækst fra i Danmarks Statistiks tabel BYG7 9 Beregnet på baggrund af Rambølls tidligere arbejde, hvor driftsomkostninger blev vurderet til 150 mio. kr. pr. år, og anlægsomkostninger blev anslået til 27 mia. kr. 10 Svarer til den gennemsnitlige årlige vækst fra i Danmarks Statistiks tabel BYG7 11 Jf. Transportministeriet Supplerende trafikanalyse for Østlig Ringvej, Trafikmodelberegninger, Tetraplan november 2013

10 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 10/18 Tetraplan har beregnet, at et takstregime uden tidsdifferentieret takst vil generere den største omsætning. (jf. s. 8 i Tetraplans rapport november 2013). Til brug for den finansielle analyse benyttes derfor betalingsscenarierne 2Db og 3Db1 for hhv. og Fuld Østlig Ringvej. Disse trafikscenarier er baseret på en forudsætning om, at der betales fast takst hele døgnet (20 kr. for person- og varebiler og 80 kr. for lastbiler). Antal køretøjer på Østlig Ringvej Nedenstående tabel viser antallet af indkørende køretøjer på Østlig Ringvej i 2025 pr. gennemsnitsdøgn med en fast betaling hele døgnet: Tabel 6 Gennemsnitligt antal indkørende køretøjer på Østlig Ringvej pr. døgn i 2025 Fuld Østlig Ringvej Personbiler Varebiler Lastbiler I alt Kilde: Transportministeriet Supplerende trafikanalyse for Østlig Ringvej, Trafikmodelberegninger, Tetraplan november 2013 Jf. Tetraplans førnævnte notat, opregnes døgntrafikken fra Tabel 6 til årstrafik med faktorerne 329, 304 og 270 for henholdsvis person-, vare- og lasbiler. Antallet af indkørende køretøjer i 2025 fremgår således af Tabel 7 herunder: Tabel 7 Antal indkørende køretøjer på Østlig Ringvej i 2025 Fuld Østlig Ringvej Personbiler Varebiler Lastbiler I alt Trafikvækst Der forventes at ske en stor byudvikling i nærheden af den nye Østlig Ringvej i perioden , og stigningen i antallet beboere og arbejdspladser vil medføre øget stigning i trafikken i området. Tetraplan har derfor foretaget konkret modellering af den forventede trafik i 2025 og 2040 i hovedstadsområdet og på Østlig Ringvej for ét scenarie (3D: scenarie uden brugerbetaling ), hvor der tages højde for den planlagte udbygning i de nye byudviklingsområder. Resultaterne viser, at den gennemsnitlige årlige vækst i hovedstadsområdets trafikarbejde (med fuld Østlig Ringvej) er 0,9 %. Den gennemsnitlige årlige vækst i vejtrafikarbejdet på Østlig Ringvej er for dette scenarie 2,8 %. Tetraplan har ikke foretaget analyser af trafikvæksten for scenarie med brugerbetaling, men vi har i denne analyse forudsat, at den gennemsnitlige, årlige

11 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 11/18 vækst i trafikken på Østlig Ringvej også er 2,8 %. Rationalet er, at brugerbetalingen ikke har signifikant betydning for trafikvæksten, men derimod for det absolutte niveau i antal gennemkørende. Antal indkørende køretøjer på Østlig Ringvej fremskrives altså med 2,8 % i perioden Af tabel 8 fremgår antallet af indkørende køretøjer i 2040: Tabel 8 Antal indkørende køretøjer på Østlig Ringvej i 2040 Fuld Østlig Ringvej Personbiler Varebiler Lastbiler I alt Det forudsættes at trafikken i Østlig Omfartsvej vokser med 1 % i perioden efter Argumentet for at vælge en lavere vækst end den første periode er at udbygningen af København og dermed trængslen forventes at fortsætte også efter 2040, dog med mindre vækst end i de første år Indtægter fra brugerbetaling Der regnes med et betalingsregime, hvor person- og varebiler betaler 20 kr. i passageafgift, og lastbiler betaler 80 kr. Disse priser er dog inklusive moms, som skal trækkes ud af den indtægt, brugerbetalingen genererer. Nettoindtægterne fra brugerbetalingen ser således ud som illustreret i Tabel 9 herunder: Tabel 9 Indtægter fra brugerbetaling (ekskl. moms), mio. kr. Fuld Østlig Ringvej Årlig indtægt i Årlig indtægt i Årlig indtægt i NNV af brugerbetaling i Indtægterne, som de fremgår af Tabel 9, fremskrives i den finansielle analyse med 2 % årligt 12, da den finansielle analyse er opgjort i løbende priser. 12 Jf. Transportøkonomiske enhedspriser, DTU Transport 2010

12 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 12/ Kapitalisering af værdistigninger Privat medfinansiering Internationale erfaringer Bedre tilgængelighed til nye byudviklingsområder kan medføre værdistigninger på byggegrunde og nybyggeriet. I lande som England og Holland har dette medført en række eksempler på, at udviklingsselskaber og private investorer har medfinansieret infrastruktur. I Danmark har man endvidere enkelte eksempler på, at store virksomheder har bidraget til ny infrastruktur, f.eks. metrostation og motorvejsafkørsel. Da en Østlig Ringvej vil ligge tæt på en række nye byudviklingsområder forudsættes det, at en forventet værdistigning i disse områder som følge af bedre tilgængelighed delvist kan kapitaliseres igennem frivillige aftaler med private investorer om medfinansiering af infrastrukturen. Der findes en del internationale studier, som har undersøgt sammenhængen mellem forbedret kollektiv transport og ejendomspriser, og enkelte studier, der belyser sammenhængen mellem værdistigning og forbedret vejtilgængelighed. Konklusionen fra artiklerne er, at bedre tilgængelighed medfører højere ejendomspriser, hvor erhverv påvirkes mere end boliger, og at værdistigningen aftager med afstanden til den nye infrastruktur. Sammenhæng ml. transporttid og værdi af ejendomme I forbindelse med 2010-analysen foretog COWI en vurdering af den forventede stigning i grund- og ejendomspriser i de nye byudviklingsområder nær Østlig Ringvej som følge af den nye infrastruktur. Analysen var baseret på tre elementer: Beregning af tidsbesparelsen for bilister, der kører til og fra de nye byudviklingsområder Vurdering af sammenhæng mellem tidsbesparelsen og værdistigning Vurdering af rummelighed og fremtidigt prisniveau. Værdien af nye byområder i Kbh. Ejendomsværdien af de samlede nye byudviklingsområder vurderes at være 163 mia. kr. i 2010 priser, heraf 80 mia. kr. for den del, der skal udbygges frem til 2020 (Indre Nordhavn, Ørestad, Carlsberg, Sydhavnen mv.) og 83 mia.kr. for den del, der over en længere årrække skal udbygges efter 2020 (Refshaleøen, Kløverparken, Godsbaneterrænet, Kgs. Enghave, Ydre Nordhavn mv.) Rambølls indledende trafikstudier i forbindelse med linjeføringsanalysen viste, at langt den største tidsbesparelse som følge af Østlig Ringvej ville tilfalde Refshaleøen og Kløverparken, men at også områder som Østamager, Ørestad, Nordhavn og Kgs. Enghave ville få betydelige gevinster. Medfinansiering investorer i områder, som anlægges efter Østlig Ringvej er etableret Eftersom den private medfinansiering er tænkt som et bidrag i forbindelse med anlæg af projektet, f.eks. i forbindelse med udbygningsaftaler, er det kun relevant at kigge på områder, der forventes udbygget omkring eller efter realisering af Østlig Ringvej. En del af de områder, der nævnes ovenfor, vil allerede være udbygget på det tidspunkt, hvor det vil være aktuelt at begynde anlæg af Østlig Ringvej. Derfor var det kun værdistigninger fra Refshaleøen, Kløverparken, Godsbaneterrænet og

13 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 13/18 Kgs. Enghave, der blev medtaget i analysen. Nordhavn blev ikke medtaget, da dette område allerede bidrager til udbygningen af metroen. Hvis man forudsatte, at grundejerne ville være villige til at bidrage med 50 % af den værdistigning, som de ville få som følge af nærhed til infrastruktur, viser beregninger, at det kan forventes at give i alt 1,6 mia. kr. i nutidsværdi. Beregningen er genanvendt i denne analyse fra 2010 analysen, dog er der lavet en korrektion i forbindelse med, idet dette alternativ slutter ved Kløvermarken. Det er derfor forudsat, at kun vil generere værdistigning på Refshaleøen og Kløverparken og ikke ved Godsbaneterrænet og Kgs. Enghave. Dette vil give en et forventet bidrag på 1,4 mia. kr. For en mere detaljeret gennemgang af metoden og beregningerne, der ligger bag ovenstående, henvises til Finansieringsstrategi for en Østlig Ringvej udarbejdet af COWI i december Øgede indtægter fra grundskyld og dækningsafgift Beregning på alle nye områder langs Østlig Ringvej Offentlig medfinansiering som følge af værdistigninger En stigning i værdien af byggegrunde, boliger og erhverv vil medføre stigende grundlag for ejendomsskatter. I modsætning til bidrag fra private i forbindelse med udbygningsaftaler, må den gevinst, som det offentlige vil få i form af øget grundskyld og dækningsbidrag, forventes at være af blivende karakter, fordi ejendomsskatterne foretager et permanent ryk opad. Potentialet for offentlig medfinansiering pga. øget ejendomsværdier er vurderet ved at beregne den årlige grundskyld og dækningsafgift på den værdistigning, som samtlige nye byudviklingsområder får som følge af nærhed til Østlige Ringvej. Analysen har med andre ord forsøgt at værdiansætte den merindtægt som det offentlige kan forvente at få fra øgede ejendomsskatter som følge af værdistigningerne. Nettonutidsværdien af den pengestrøm, som den offentlige medfinansiering ventes at generere for den fulde Østlige Ringvej er 1,6 mia. kr. Denne beregning er genanvendt i denne analyse, dog er der lavet en korrektion i forbindelse med, idet den slutter ved Kløvermarken. Det er derfor forudsat at forbindelsen kun vil generere værdistigning på arealerne nord og øst for Kløvermarken (Nordhavn, Østamager, Refshaleøen og Kløverparken). Nutidsværdien af de fremtidige merindtægter fra øgede ejendomsskatter på disse områder udgør 1,0 mia. kr. For en mere detaljeret gennemgang af metoden og beregningerne, der ligger bag ovenstående, henvises til den foreløbige Finansieringsstrategi for en Østlig Ringvej udarbejdet af COWI i december 2010.

14 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 14/ Terminalværdi I den finansielle analyses sidste analyseår indlægges en terminalværdi. Denne terminalværdi afspejler, at analyseperioden er kortere end anlæggets levetid. Terminalværdien skal altså afspejle værdien af den pengestrøm, der ligger efter analyseperioden. Terminalværdien er beregnet som restværdien af det afskrevne vejanlæg, der har en forventet levetid på 100 år, og betalingsanlægget, der ikke afskrives på, da afskrivningerne medregnes i driftsomkostninger i sidste analyseår. Nettonutidsværdien af terminalværdien fremgår af Tabel 10 herunder: Tabel 10 Terminalværdien af de fysiske anlæg, mio kr priser Fuld Østlig Ringvej NNV af terminalværdien i Øvrige forudsætninger Ud over de forudsætninger, der allerede er beskrevet, er der indlagt én yderligere forudsætning vedrørende kalkulationsrenten. Denne er i basisscenariet fastsat til 5,5 % nominelt på baggrund af en realrente på 3,5 % og en inflation på 2 %.

15 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 15/18 3 Resultater 3.1 Basisscenariet På baggrund af de forudsætninger, der er beskrevet ovenfor, kan resultaterne af den finansielle analyse af basisscenariet beregnes. Basisscenariet er summarisk defineret som følger: Anlægsscenarie L1-A Trafikscenarie 2Db og 3Db1 for henholdsvis og Fuld Østlig Ringvej Brugerbetaling på 20 kr. (16 kr. ekskl. moms) for person- og varebiler og 80 kr. (64 kr. ekskl. moms) for lastbiler Kapitalisering af værdistigninger Rente på 5,5 %. Resultaterne fremgår af Tabel 11 herunder: Tabel 11 - Resultater af den finansielle analyse af basisscenariet, NNV mia. kr. Fuld Østlig Ringvej Anlægsomkostninger ,1 Driftsomkostninger ,9 Omkostninger i alt ,0 Medfinansiering fra grundværdistigninger 2,4 3,2 Brugerbetaling fra trafikanter 2,1 3,5 Indtægter i alt 4,5 6,7 Terminalværdi efter 26 års drift 1,4 2,6 Total NNV -3,3-7,7 Som det fremgår af ovenstående tabel, udgør den alternative finansiering 4,5 mia. kr. i etape 1 (2,1 mia.kr fra brugerbetaling og 2,4 mia. kr. fra kapitalisering af værdistigningen). For Fuld Østlig Ringvej udgør den alternative finansiering 6,7 mia. kr., heraf 3,3 mia.kr fra brugerbetaling og 3,3 mia.kr fra kapitalisering af værdistigningen. Anlægget har stadig en stor værdi efter 26 års drift, og nutidsværdien heraf udgør henholdsvis ca. 1,4 og 2,6 mia. kr. Samlet set er der et finansieringsbehov på ca. 3,3 mia. kr. for og 7,7 mia. kr. for en fuld Østlig Ringvej efter fradrag af den direkte og indirekte brugerbetaling Det er imidlertid vigtigt at notere sig at indtægterne fordeler sig med ca. 50 % fra brugerbetaling fra trafikanterne og ca. 50 % fra medfinansiering som følge af for-

16 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 16/18 ventede værdistigninger på grundarealerne. For at etablere en så sikker indtægtsvurdering som mulig, anbefales det derfor dels, at der gennemføres en analyse af trafikanternes betalingsvillighed, og at der etableres en mere detaljeret vurdering af potentialet for medfinansiere som følge af grundværdistigning som forudsat i analysen. 3.2 Følsomhedsanalyser Ovenstående finansielle analyse beror på en række forudsætninger. Det er derfor vigtigt at foretage følsomhedsanalyser på de centrale parametre, således at usikkerhederne i resultaterne belyses. Der foretages følsomhedsanalyser på følgende parametre (værdierne i parentes angiver værdien i basisscenariet): Anlægsscenarier (jf. Tabel 12) Tabel 12 Anlægsscenarier til brug i følsomhedsanalyse, 2011 priser mia DKK Fuld Østlig Ringvej B4 14,1 27,3 (L1-A) 10,7 19,8 L1-B 9,9 18,5 L2 8,4 17,6 Note: Anlægsoverslagene er tillagt 50 % i korrektionsreserve Kilde: Østlig Ringvej, København, Vejdirektoratet oktober 2013 Nominel rente på 4 % og 7 % (5,5 %) ± 25 % gennemkørsler i tunnellen ± 50 % på driftsomkostningerne Developerbidrag (privat medfinansiering) på 0 % eller en fordobling af bidraget i basisscenariet

17 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 17/18 Resultaterne af følsomhedsanalysen på anlægsscenarierne fremgår af Figur 1 og Figur 2 herunder. Den grå søjle illustrerer basisscenariet. Figur 1 Følsomhedsanalyse af den totale nutidsværdi på anlægsscenarier, Nutidsværdi, mio. DKK % 0% +16% +49% B4 L1-A L1-B L2 Figur 2 Følsomhedsanalyse af den totale nutidsværdi på anlægsscenarier, fuld Østlig Ringvej Nutidsværdi, mio. DKK % 0% +12% +21% B4 L1-A L1-B L2 Af de to ovenstående figurer fremgår, at referencescenariet B4 er dyrere end basisscenariet (L1-A), mens de øvrige scenarier er billigere.

18 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 18/18 Resultaterne af følsomhedsanalyserne på de øvrige parametre fremgår af Figur 3 og Figur 4 herunder. Den grå søjle illustrerer basisscenariet. Figur 3 Følsomhedsanalyse af den totale nutidsværdi, Nutidsværdi, mio. DKK % +43% -20% -16% +16% +16% +44% -16% -74% Figur 4 Følsomhedsanalyse af den totale nutidsværdi, Fuld Østlig Ringvej Nutidsværdi, mio. DKK % +25% +11% +12% +21% -9% -11% -12% -42% Følsomhedsanalyserne af de valgte parametre viser, at den finansielle analyses resultat er mest følsom over for ændringen i developerbidraget (privat medfinansiering). Resultatet er dog også relativt følsomt over for, hvilken kalkulationsrente der vælges. En ændring i antallet af brugere (passager i tunnelen) på ± 25 % og på ± 50 % af driftsomkostningerne har nogenlunde ens konsekvenser for resultatet.

Finansieringsstrategi for en østlig ringvej

Finansieringsstrategi for en østlig ringvej Transportministeriet Finansieringsstrategi for en østlig ringvej Fase 1 rapport December 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Transportministeriet

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: 987-87-91013-63-8

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Finansiering af metro til Rødovre

Finansiering af metro til Rødovre Finansiering af metro til Rødovre Rødovre Kommune 1 Indledning Forfatter: Kristian Kolstrup Dato: 1. december 2014 I dette notat giver vi et overblik over mulighederne for finansiering af en metro til

Læs mere

Til ejerne af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, (Transportministeriet og Københavns Kommune)

Til ejerne af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, (Transportministeriet og Københavns Kommune) Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 780 Offentligt Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring Tillægsnotat - udkast COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser Deloitte Financial Advisory Services A/S CVR-nr. 25 84 91 4 Weidekampsgade 6 Postboks 16 9 København C Notat Telefon 36 1 2 3 Telefax 36 1 2 4 www.deloitte.dk Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Bredere økonomiske effekter af Østlig Ringvej / havnetunnel i København Juni 2015

Bredere økonomiske effekter af Østlig Ringvej / havnetunnel i København Juni 2015 Bredere økonomiske effekter af Østlig Ringvej / havnetunnel i København Juni 2015 CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juni 2015 Udarbejdet : Martin Elmegaard Mortensen, Muhamed Jamil Eid, Ute Stemmann Kontrolleret

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk Fast HH forbindelse Sund og Bælt modellen stats eller markedstilgang? Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk 1 Spørgsmål Kan en fast HH forbindelse bruger finansieres? Med en

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål Egedal Kommune Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus 1. Baggrund og formål Nærværende notat gengiver resultaterne af de følsomhedsberegninger, der er gennemført som led i beskrivelsen

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6.

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6. AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode

Læs mere

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Transportministeriet 1 Indledning, baggrund og konklusion Forfattere: Kristian Kolstrup og Thomas Odgaard Dato: 27.03.2015

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 Ringby - Letbanesamarbejdet v/metroselskabet Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 15.november 2012 1 Undersøgte linjeføringer Efter aftale af 22. juni

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Notat vedrørende ISUA mineprojektet 1. Beskrivelse af væsentlige økonomiske aspekter af projektet Vi har som aftalt foretaget økonomiske konsekvensberegninger med udgangspunkt London Minings forudsætninger

Læs mere

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND

MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND STATUSKONFERENCE OM DE STRATEGISKE ANALYSER - 26. NOVEMBER 2012 V. VEJDIREKTØR PER JACOBSEN DISPOSITION Baggrund

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Analyse 23. oktober 2013

Analyse 23. oktober 2013 23. oktober 2013. Den samfundsøkonomiske værdi af Timemodellen kan være overvurderet Af Jens Hauch Trafikstyrelsen har, efter at der er truffet beslutning om Timemodellen, offentliggjort en samfundsøkonomisk

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein

COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. september 2011 COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein S og SF

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Metroselskabet I/S. Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Metroselskabet I/S. Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Metroselskabet I/S Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Metroselskabet I/S (beretning nr. 11/2009) 8. marts 2011

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Transportudvalget Folketinget

Transportudvalget Folketinget har i brev af 17. december 2013 stillet min forgænger Spørgsmål nr. 222: Ministeren bedes bekræfte, at konklusionerne i ministeriets resume af Vejdirektoratets rapport om Midtjysk Motorvejskorridor, vedrørende

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT DANMARKS REDERIFORENING ÆNDRET BEREGNING AF BETALINGSBALANCEEFFEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Oprindelig

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport Betalingsanlæg Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 4 2. ORGANISERING... 5 3. SYSTEMBESKRIVELSE... 7 4. ØKONOMI... 9 Side 3/10 1. Indledning og sammenfatning Denne rapport

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Opdateret version af TERESA

Opdateret version af TERESA Samfundsøkonomi på transportområdet Opdateret version af TERESA Lavet af DTU Transport og Incentive Partners Thomas Odgaard, Incentive Partners Hvad handler det hele om? Nu har vi et opdateret værktøj,

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

GRØN. Der er god plads til at gøre København

GRØN. Der er god plads til at gøre København Der er god plads til at gøre København GRØN København har af siden 1990 er været i gang med en stor byudvikling, og den fortsætter de næste årtier. Det er en udvikling, der markant vil omforme København.

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177_Postboks 250_2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00_Telefax 72 29 32 75_www.kpmg.dk Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere