FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning Baggrund Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1."

Transkript

1 TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning Baggrund Potentialet for alternativ finansiering Konklusion 4 2 Metode og forudsætninger Metode Omkostninger Indtægter fra brugerbetaling Kapitalisering af værdistigninger Terminalværdi Øvrige forudsætninger 14 3 Resultater Basisscenariet Følsomhedsanalyser 16 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 2 VERSION 2.6 UDGIVELSESDATO 26. November 2013 UDARBEJDET SLAR, ANW KONTROLLERET OLEK (beregninger), KSP GODKENDT ANW

2 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 2/18 1 Sammenfatning Historik 1.1 Baggrund Transportministeriet igangsatte i 2010 et udredningsarbejde, der skal afdække muligheder for og konsekvenser af at etablere en Østlig Ringvej med forbindelse mellem Sjælland og Amager. Østlig Ringvej kaldes også Havnetunnelen. Som en del af dette arbejde er der bl.a. udarbejdet anlægsoverslag, miljøvurdering og trafikanalyse. COWI udarbejdede i 2010 en foreløbig finansieringsstrategi 1 for projektet baseret på forskellige anlægsoverslag og trafikscenarier udarbejdet af Rambøll. Den finansielle analyse indeholdt en vurdering af finansieringsmulighederne for to linjeføringer, herunder en vurdering af, i hvilket omfang alternativ finansiering (direkte og indirekte brugerbetaling) kan medfinansiere projektet. Nye forudsætninger Nærværende notat er en afrapportering af en genberegning af de finansielle resultater foretaget i 2010 rapporten baseret på opdaterede anlægsoverslag fra Vejdirektoratet 2 opdaterede trafikprognoser fra Tetraplan 3 opdaterede systemomkostninger (til betalingsanlæg) fra Vianova. 4 Vurderingen af mulighederne for indirekte brugerbetaling (som følge af værdistigning af grundarealerne i de nye byudviklingsområder, som får glæde af forbindelsen) er uændret i forhold til 2010 rapporten. Som noget nyt i forhold til den tidligere rapport er der i denne omgang udarbejdet finansieringsanalyse både for en fuld Østlig Ringvej fra Nordhavnsvej til Amagermotorvejen og for en kortere fra Nordhavnsvej til Kløvermarken. 1 Finansieringsstrategi for en Østlig Ringvej, december Østlig Ringvej, København, Vejdirektoratet oktober Transportministeriet Supplerende trafikanalyse for Østlig Ringvej, Trafikmodelberegninger, Tetraplan november Oppdatering av rapport vedrørende: Kostnadestimat innkrevingssystem Østre Ringvej/Havnetunnelen, Vianova oktober 2013

3 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 3/ Potentialet for alternativ finansiering Antal betalende køretøjer Brugerbetaling fra trafikanterne Den nye trafikanalyse fra Tetraplan viser, at bilisterne er relativt følsomme over for kørselsafgifter. Trafikprognosen viser, at der vil være ca indkørende på Østlig Ringvej i 2025 hvert døgn, hvis der ikke er brugerbetaling på strækningen, (ikke at forveksle med årsdøgntrafik). Tetraplans analyse viser endvidere at trafikken falder til indkørende på Østlige Ringvej i 2025, hvis der pålægges en brugerbetaling på 20 kr. for personbiler og varebiler og 80 kr. for lastbiler. Med henblik på at vurdere trafikvæksten i området, har Tetraplan udarbejdet en trafikprognose, der viser vejtrafikarbejdet i 2040, hvis man tager højde for den udbygning, der sker af byområderne i perioden Stigningen svarer til at der i perioden vil ske en stigning på 2,8% om året i trafikken på Østlig Ringvej. Brugerbetaling fra trafikanterne Baseret på disse forudsætninger kan brugerbetalings fra trafikanterne forventes at give et årligt provenu (i årets priser) på ca. 220 mio.kr. i 2025 stigende til 330 mio kr. i Dette svarer til at nutidsværdien af brugerbetaling fra trafikanter udgør knap 3,5 mia. kr. over 26 år. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er betydelig usikkerhed forbundet med provenuberegningen. Trafikanternes efterspørgsel efter forbindelsen er baseret på OTM-modellen. Der er i Danmark ikke sikre erfaringer med trafikanternes betalingsvillighed ved betaling af små beløb for at få adgang til bedre infrastruktur. COWI anbefaler derfor, at der i den videre proces gennemføres en detaljeret betalingsvillighedsanalyse til kvalificering af efterspørgslen og dermed indtægtsprognosen. Værdistigning i nye byudviklingsområder Medfinansiering som følge af værdistigning i de nye byudviklingsområder En østlig ringvej vil servicere en række af de nye byudviklingsområder i København. I COWIs fase 1 rapport fra 2010 vurderedes det, at områderne tilsammen har en rummelighed på 3,4 mio. etagemeter i etape 1 ( ) og 8,7 mio. etagemeter i etape 2 (over en længere årrække efter 2020). Internationale erfaringer 5 viser, at der er en positiv sammenhæng mellem de tidsbesparelser, som trafikanterne opnår i rejserelationer pga. opgradering af transportinfrastrukturen, og ejendomspriserne. Overføres disse erfaringer til en østlig ringvej, vurderes det, at man kan forvente en stor værdistigning i de østlige byudviklingsområder, som i dag har den dårligste tilgængelighed (Nordhavn, Refshaleøen og Kløverparken), mens værdistigningen i øvrige byudviklingsområder er meget begrænset. Øgede indtægter fra grundskyld og dækningsbidrag Indtægter fra ejendomsskatter må forventes at stige som følge af værdistigningerne. Et forsigtigt skøn viser, at nutidsværdien af de samlede ejendomsskatter efter 5 Jf. litteraturstudie i afsnit i fase 1 rapporten

4 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 4/18 kommunal udligning målt i nutidsværdi vil være knap 1,6 mia.kr. for en fuld østlig ringvej. Bedre tilgængelighed til nye byudviklingsområder kan som nævnt medføre værdistigninger på byggegrunde og på nybyggeriet. I lande som England og Holland har dette medført en række eksempler på, at udviklingsselskaber og private investorer har medfinansieret infrastruktur. Herhjemme har man endvidere enkelte eksempler på, at store virksomheder har bidraget til finansiering af ny infrastruktur, f.eks. metrostationer og motorvejsafkørsler. Medfinansiering fra private investorer Der er imidlertid en væsentlig usikkerhedsfaktor omkring, hvorvidt det vil være muligt at indgå frivillige aftaler med ejerne af grundene om medfinansiering til projektet. Det er også svært at sige noget entydigt om, hvor stor en andel af værdistigningen, projektejeren kan forhandle sig frem til som medfinansiering fra grundejerne. Det er væsentligt at se på, hvem ejerne af de kommende byudviklingsområder er, og hvilken interesse de har i en østlig ringvej. Da flere af områderne i Nordhavn og på det østlige Amager vil have stor gevinst af ringvejen, må det antages, at ejerne kan have et incitament til at bidrage økonomisk til projektet. Det gælder i særdeleshed Refshaleøen og Kløverparken, idet ejendomsmæglerne vurderer, at ejendomme i disse områder ganske enkelt ikke kan sælges, medmindre der kommer bedre adgangsforhold. Det kunne være interessant for det offentlige at gå i dialog med de største ejere om medfinansiering af projektet, men det er vigtigt at være opmærksom på, at dette ikke kan forventes at udgøre store bidrag til projektet. I fase 1-analysen blev det konkluderet, at 50 % af værdistigningen på ejendommene i de nye områder udgjorde godt 1,6 mia. kr for en fuld østlig ringvej. Medfinansiering fra grundværdistigning er således estimeret til 3,2 mia.kr for en fuld Østlig Ringvej og 2,4 mia. kr. for. 1.3 Konklusion Den finansielle analyse viser at nutidsværdien af omkostninger ved projektet er 9 mia. kr. for etape 1 og 15 mia. kr. for fuld Østlig Ringvej (scenarie L1-A). Nutidsværdien af indtægten fra passage udgifter for de første 26 år forventes at udgøre 2,1 mia. kr. for etape 1 og 3,5 mia.kr. for Fuld Østlig Ringvej. Dertil kommer potentiale for kapitalisering af værdistigningen på henholdsvis 2,4 mia.kr. og 3,2 mia.kr. Anlægget har stadig en stor værdi efter 26 års drift, og nutidsværdien heraf udgør henholdsvis ca. 1,4 og 2,6 mia. kr. Samlet set viser den finansielle analyse en nettonutidsværdi (NNV) på -3,3 mia. kr. for og -7,7 mia. kr. for fuld Østlig Ringvej. Dette skal fortolkes som, at der er behov for yderligere 3,3 mia. kr. medfinansiering til etape 1 og 7,7 mia. kr. medfinansiering til fuld Østlig Ringvej.

5 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 5/18 Tabel 1 Resultater af den finansielle analyse af basisscenariet, NNV mia.kr Fuld Østlig Ringvej Anlægsomkostninger ,1 Driftsomkostninger ,9 Omkostninger i alt ,0 Medfinansiering fra grundværdistigninger 2,4 3,2 Brugerbetaling fra trafikanter 2,1 3,5 Indtægter i alt 4,5 6,7 Terminalværdi efter 26 års drift 1,4 2,6 Total NNV -3,3-7,7

6 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 6/18 2 Metode og forudsætninger Herunder beskrives den metode og de forudsætninger, der ligger til grund for den efterfølgende analyse. Først beskrives metode, dernæst de forudsætninger, der ligger til grund for basisscenariet i kapitel 3. Direkte og indirekte brugerbetaling Trafikanter Værdistigning nye byområder 2.1 Metode Finansieringen til et stort infrastrukturprojekt som Østlig Ringvej kan komme fra skatteyderne og/eller brugerne. Brugerne kan i den forbindelse deles op i de direkte brugere (trafikanterne) og de indirekte brugere. Indtægten fra de indirekte brugere omfatter dels potentiel medfinansiering fra private virksomheder eller lokalsamfund, der har interesse i at fremme infrastruktur som følge af de forretningsmuligheder, som bedre infrastruktur vil give dem, og dels potentiel medfinansiering fra det offentlige som følge af de merindtægter de får i ejendomsskatter, som følge af værdistigning på boliger og erhvervsejendomme. Trafikanalyserne viser, at der er et væsentligt potentiale for brugerbetaling på Østlig Ringvej, men spørgsmålet er, hvor prisfølsomme trafikanterne er. Tetraplan har udarbejdet prognoser for, hvor meget trafik der kan forventes på Østlig Ringvej, hvis der pålægges brugerbetaling på 20 kr. for person- og varebiler og 80 kr. for lastbiler. Derudover er der foretaget en første vurdering af trafiktal og provenu, hvis taksten er differentieret inden for og uden for myldretiden. På basis af disse trafikberegninger har COWI beregnet det forventede provenu fra køretøjer på Østlig Ringvej (den direkte brugerbetaling). Da en Østlig Ringvej vil ligge tæt på en række nye byudviklingsområder (Nordhavn, Refshaleøen, Margretheholm, Kløverparken mv.) er det interessant at afdække, om en mulig værdistigning i disse områder som følge af bedre tilgængelighed kan kapitaliseres igennem frivillige aftaler med private investorer om medfinansiering af infrastrukturen. Som led i den første finansieringsanalyse fra 2010 blev det identificeret, hvilke byudviklingsområder der kan forventes at stige i værdi som følge af forbindelsen, og om der vil være dele af en Østlig Ringvej, f.eks. visse afkørsler, der er kritiske for denne værdistigning, og som private investorer derfor kan have en interesse i at bidrage til. Derudover blev der foretaget en vurdering af potentialet for en stigning i indtægter fra ejendomsskatter som følge af stigning i grundpriserne i de nye byudviklingsområder. Dette sker ud fra betragtningen om, at det er merindtægter, som det offentlige kunne vælge at anvende til at medfinansiere projektet. Kan projektet finansieres med brugerbetaling? I den finansielle analyse sammenlignes projektets indtægter og udgifter med henblik på at analysere om projektet kan tilbagebetales med direkte og indirekte brugerbetaling inden for en 30 årig periode, eller om der vil være behov for yderligere tilskud.. De eneste effekter, der tages med i analysen, er effekter, der genererer en pengestrøm i relation til projektet. Analysen består af følgende seks hovedelementer:

7 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 7/18 Anlægsomkostninger Driftsomkostninger Passageafgifter Privat medfinansiering Kommunal medfinansiering Terminalværdi af anlægget. Resultaterne præsenteres i form af den nettopengestrøm, der genereres på baggrund af disse seks elementer, og tilbagediskonteringen heraf til 2013, således at der kan beregnes et overordnet resultat, der viser i hvilket omfang projektet kan finansieres af direkte og indirekte brugerbetaling. Metodemæssige forudsætninger De metodemæssige forudsætninger er opstillet i nedenstående tabel: Tabel 2 Grundlæggende metodemæssige forudsætninger. Parameter Antagelse/Beskrivelse Grundlæggende metode Markedsprismetode baseret på velfærdsøkonomisk metodegrundlag (jf. ovennævnte retningslinjer) Tidshorisont rente Trafikvækst på Østlig Ringvej Prisniveau Indeksering 26 års drift fra 2025 (indregnet restværdi) 5,5 % (nominel) 2,8 % , herefter 1 % Alle priser er angivet i løbende priser Opregning til 2013-priser og fremskrivning er for anlægs- og driftsomkostninger sket med indeks for anlægsarbejder, for projektering er det sket med indeks for lønomkostninger, og for passageafgifter er det sket med baggrund i transportøkonomiske enhedspriser 6 Resultatår Alle nettonutidsværdier er angivet for 2013 Forudsætningerne bag de seks ovenstående elementer beskrives i afsnittene herunder. 2.2 Omkostninger Anlægsomkostninger Vejdirektoratet (VD) har beregnet anlægsoverslag for flere alternative tekniske udformninger for Østlig Ringvej. Alternativ L1-A Det centrale alternativ for analysen er det såkaldte "L1-A", der i fysisk udformning minder om Nordhavnsvej. Analysen udføres for både en til Kløvermarken og en fuld Østlig Ringvej, som har forskellige anlægsomkostninger og trafikale konsekvenser. Som følsomhed behandles en række andre anlægsoverslag, der ikke adskiller sig trafikalt fra L1-A. 6 Transportøkonomiske enhedspriser, DTU Transport 2010

8 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 8/18 består af delstrækningerne I-III, og Fuld Østlig Ringvej består af delstrækningerne I-IV, jf. VDs anlægsoverslag. VD har undersøgt konsekvenserne for omkostningerne af en etapevis udbygning. Alt efter hvilket alternativ, der er tale om og hvordan udbygningsfrekvensen forløber vil merudgiften være imellem 50 mio kr. og 500 mio kr. I dialog med VD er der tillagt meromkostning på 100 mio.kr. til på anlægsoverslag for L1-A. Anlægsomkostninger fremgår af Tabel 3 herunder: Tabel 3 Anlægsoverslag over alternativ L1-A, mia. kr.2011 priser Fuld Østlig Ringvej I. Nordhavnsvej til Færgehavnsvej 1,2 1,2 II. Færgehavnsvej til Refshalevej 4,2 4,2 III. Refshalevej til Forlandet/Kløvermarksvej 1,6 1,6 IV. Forlandet/Kløvermarken til Amager Fælled Nord - 4,4 V. Amager Fælled Nord til Amagermotorvejen - 1,8 Meromkostning ved delvis udbygning 0,1 - Anlægsoverslag i alt 7,1 13,2 Korrektionsreserve 3,6 6,6 I alt 10,7 19,8 Note: Korrektionsreserven er beregnet som 50 % af anlægsoverslaget Kilde: Østlig Ringvej, København, Vejdirektoratet oktober 2013 Betalingsanlæg Til ovenstående anlægsomkostninger skal lægges omkostninger til etablering af et betalingsanlæg og tilhørende investeringer i eksempelvis it, kameraer, skiltning osv. Vianova har udarbejdet anlægsoverslag for og fuld Østlig Ringvej. Som det fremgår af tabellen nedenfor er anlægsoverslaget for betalingsanlægget marginal i forhold til den samlede anlægssum for Østlig Ringvej. Tabel 4 Anlægsoverslag over betalingsanlæg, 2013 priser mio. kr. Fuld Østlig Ringvej Betalingsanlæg 9,8 14,0 Korrektionsreserve 4,9 7,0 I alt 14,7 21,0 Note: Korrektionsreserven er beregnet som 50 % af anlægsoverslaget Kilde: Oppdatering av rapport vedrørende: Kostnadestimat innkrevingssystem Østre Ringvej/Havnetunnelen, Vianova oktober2013 Projektering Det forudsættes, at projektering udgør 10 % af anlægsomkostningerne til selve strækningen; dvs. 10 % af alternativ L1-A. Projekteringen forudsættes gennemført i 2019, anlægsomkostningerne til selve strækningen fordeles ligeligt over perioden , og omkostningerne til betalingsanlægget fordeles over årene

9 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 9/18 Anlægsomkostningerne for selve strækningen er opgjort i 2011-priser, hvor anlægsomkostningerne til betalingsanlægget er opgjort i 2013-priser. Projekteringsomkostninger fremskrives med 2,9 % 7 pr. år, mens anlægsomkostningerne fremskrives med 1,7 % 8 pr. år Driftsomkostninger De årlige omkostninger til drift og vedligehold af selve Østlig Ringvej vurderes at være 0,56 % 9 af anlægsomkostningerne. Omkostningerne til drift og vedligehold af betalingsanlægget er vurderet af Vianova; i Tabel 5 findes en oversigt over driftsog vedligeholdelsesomkostningerne: Tabel 5 Overslag over årlige driftsomkostninger for alternativ L1-A og betalingsanlæg, mio. kr priser Fuld Østlig Ringvej Østlig Ringvej 59,6 110,9 Betalingsanlæg 14,7 19,3 I alt 74,3 130,2 Kilde: Oppdatering av rapport vedrørende: Kostnadestimat innkrevingssystem Østre Ringvej/Havnetunnelen, Vianova oktober 2013 Det beregningstekniske åbningsår er 2025, driftsomkostninger falder én gang om året fra og med Driftsomkostningerne for selve strækningerne er opgjort i 2011-priser, hvor driftsomkostningerne til betalingsanlægget er opgjort i 2013-priser. Alle driftsomkostningerne fremskrives med 2,7 % Indtægter fra brugerbetaling Trafikale konsekvenser Tetraplan har for Transportministeriet (TRM) foretaget trafikmodelberegninger for indkørende trafik på Østlig Ringvej for syv scenarier i 2025 og fem scenarier i Ét scenarie (3D) er beregnet for både 2025 og Svarer til den gennemsnitlige årlige vækst fra i Danmarks Statistiks tabel ILON2 8 Svarer til den gennemsnitlige årlige vækst fra i Danmarks Statistiks tabel BYG7 9 Beregnet på baggrund af Rambølls tidligere arbejde, hvor driftsomkostninger blev vurderet til 150 mio. kr. pr. år, og anlægsomkostninger blev anslået til 27 mia. kr. 10 Svarer til den gennemsnitlige årlige vækst fra i Danmarks Statistiks tabel BYG7 11 Jf. Transportministeriet Supplerende trafikanalyse for Østlig Ringvej, Trafikmodelberegninger, Tetraplan november 2013

10 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 10/18 Tetraplan har beregnet, at et takstregime uden tidsdifferentieret takst vil generere den største omsætning. (jf. s. 8 i Tetraplans rapport november 2013). Til brug for den finansielle analyse benyttes derfor betalingsscenarierne 2Db og 3Db1 for hhv. og Fuld Østlig Ringvej. Disse trafikscenarier er baseret på en forudsætning om, at der betales fast takst hele døgnet (20 kr. for person- og varebiler og 80 kr. for lastbiler). Antal køretøjer på Østlig Ringvej Nedenstående tabel viser antallet af indkørende køretøjer på Østlig Ringvej i 2025 pr. gennemsnitsdøgn med en fast betaling hele døgnet: Tabel 6 Gennemsnitligt antal indkørende køretøjer på Østlig Ringvej pr. døgn i 2025 Fuld Østlig Ringvej Personbiler Varebiler Lastbiler I alt Kilde: Transportministeriet Supplerende trafikanalyse for Østlig Ringvej, Trafikmodelberegninger, Tetraplan november 2013 Jf. Tetraplans førnævnte notat, opregnes døgntrafikken fra Tabel 6 til årstrafik med faktorerne 329, 304 og 270 for henholdsvis person-, vare- og lasbiler. Antallet af indkørende køretøjer i 2025 fremgår således af Tabel 7 herunder: Tabel 7 Antal indkørende køretøjer på Østlig Ringvej i 2025 Fuld Østlig Ringvej Personbiler Varebiler Lastbiler I alt Trafikvækst Der forventes at ske en stor byudvikling i nærheden af den nye Østlig Ringvej i perioden , og stigningen i antallet beboere og arbejdspladser vil medføre øget stigning i trafikken i området. Tetraplan har derfor foretaget konkret modellering af den forventede trafik i 2025 og 2040 i hovedstadsområdet og på Østlig Ringvej for ét scenarie (3D: scenarie uden brugerbetaling ), hvor der tages højde for den planlagte udbygning i de nye byudviklingsområder. Resultaterne viser, at den gennemsnitlige årlige vækst i hovedstadsområdets trafikarbejde (med fuld Østlig Ringvej) er 0,9 %. Den gennemsnitlige årlige vækst i vejtrafikarbejdet på Østlig Ringvej er for dette scenarie 2,8 %. Tetraplan har ikke foretaget analyser af trafikvæksten for scenarie med brugerbetaling, men vi har i denne analyse forudsat, at den gennemsnitlige, årlige

11 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 11/18 vækst i trafikken på Østlig Ringvej også er 2,8 %. Rationalet er, at brugerbetalingen ikke har signifikant betydning for trafikvæksten, men derimod for det absolutte niveau i antal gennemkørende. Antal indkørende køretøjer på Østlig Ringvej fremskrives altså med 2,8 % i perioden Af tabel 8 fremgår antallet af indkørende køretøjer i 2040: Tabel 8 Antal indkørende køretøjer på Østlig Ringvej i 2040 Fuld Østlig Ringvej Personbiler Varebiler Lastbiler I alt Det forudsættes at trafikken i Østlig Omfartsvej vokser med 1 % i perioden efter Argumentet for at vælge en lavere vækst end den første periode er at udbygningen af København og dermed trængslen forventes at fortsætte også efter 2040, dog med mindre vækst end i de første år Indtægter fra brugerbetaling Der regnes med et betalingsregime, hvor person- og varebiler betaler 20 kr. i passageafgift, og lastbiler betaler 80 kr. Disse priser er dog inklusive moms, som skal trækkes ud af den indtægt, brugerbetalingen genererer. Nettoindtægterne fra brugerbetalingen ser således ud som illustreret i Tabel 9 herunder: Tabel 9 Indtægter fra brugerbetaling (ekskl. moms), mio. kr. Fuld Østlig Ringvej Årlig indtægt i Årlig indtægt i Årlig indtægt i NNV af brugerbetaling i Indtægterne, som de fremgår af Tabel 9, fremskrives i den finansielle analyse med 2 % årligt 12, da den finansielle analyse er opgjort i løbende priser. 12 Jf. Transportøkonomiske enhedspriser, DTU Transport 2010

12 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 12/ Kapitalisering af værdistigninger Privat medfinansiering Internationale erfaringer Bedre tilgængelighed til nye byudviklingsområder kan medføre værdistigninger på byggegrunde og nybyggeriet. I lande som England og Holland har dette medført en række eksempler på, at udviklingsselskaber og private investorer har medfinansieret infrastruktur. I Danmark har man endvidere enkelte eksempler på, at store virksomheder har bidraget til ny infrastruktur, f.eks. metrostation og motorvejsafkørsel. Da en Østlig Ringvej vil ligge tæt på en række nye byudviklingsområder forudsættes det, at en forventet værdistigning i disse områder som følge af bedre tilgængelighed delvist kan kapitaliseres igennem frivillige aftaler med private investorer om medfinansiering af infrastrukturen. Der findes en del internationale studier, som har undersøgt sammenhængen mellem forbedret kollektiv transport og ejendomspriser, og enkelte studier, der belyser sammenhængen mellem værdistigning og forbedret vejtilgængelighed. Konklusionen fra artiklerne er, at bedre tilgængelighed medfører højere ejendomspriser, hvor erhverv påvirkes mere end boliger, og at værdistigningen aftager med afstanden til den nye infrastruktur. Sammenhæng ml. transporttid og værdi af ejendomme I forbindelse med 2010-analysen foretog COWI en vurdering af den forventede stigning i grund- og ejendomspriser i de nye byudviklingsområder nær Østlig Ringvej som følge af den nye infrastruktur. Analysen var baseret på tre elementer: Beregning af tidsbesparelsen for bilister, der kører til og fra de nye byudviklingsområder Vurdering af sammenhæng mellem tidsbesparelsen og værdistigning Vurdering af rummelighed og fremtidigt prisniveau. Værdien af nye byområder i Kbh. Ejendomsværdien af de samlede nye byudviklingsområder vurderes at være 163 mia. kr. i 2010 priser, heraf 80 mia. kr. for den del, der skal udbygges frem til 2020 (Indre Nordhavn, Ørestad, Carlsberg, Sydhavnen mv.) og 83 mia.kr. for den del, der over en længere årrække skal udbygges efter 2020 (Refshaleøen, Kløverparken, Godsbaneterrænet, Kgs. Enghave, Ydre Nordhavn mv.) Rambølls indledende trafikstudier i forbindelse med linjeføringsanalysen viste, at langt den største tidsbesparelse som følge af Østlig Ringvej ville tilfalde Refshaleøen og Kløverparken, men at også områder som Østamager, Ørestad, Nordhavn og Kgs. Enghave ville få betydelige gevinster. Medfinansiering investorer i områder, som anlægges efter Østlig Ringvej er etableret Eftersom den private medfinansiering er tænkt som et bidrag i forbindelse med anlæg af projektet, f.eks. i forbindelse med udbygningsaftaler, er det kun relevant at kigge på områder, der forventes udbygget omkring eller efter realisering af Østlig Ringvej. En del af de områder, der nævnes ovenfor, vil allerede være udbygget på det tidspunkt, hvor det vil være aktuelt at begynde anlæg af Østlig Ringvej. Derfor var det kun værdistigninger fra Refshaleøen, Kløverparken, Godsbaneterrænet og

13 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 13/18 Kgs. Enghave, der blev medtaget i analysen. Nordhavn blev ikke medtaget, da dette område allerede bidrager til udbygningen af metroen. Hvis man forudsatte, at grundejerne ville være villige til at bidrage med 50 % af den værdistigning, som de ville få som følge af nærhed til infrastruktur, viser beregninger, at det kan forventes at give i alt 1,6 mia. kr. i nutidsværdi. Beregningen er genanvendt i denne analyse fra 2010 analysen, dog er der lavet en korrektion i forbindelse med, idet dette alternativ slutter ved Kløvermarken. Det er derfor forudsat, at kun vil generere værdistigning på Refshaleøen og Kløverparken og ikke ved Godsbaneterrænet og Kgs. Enghave. Dette vil give en et forventet bidrag på 1,4 mia. kr. For en mere detaljeret gennemgang af metoden og beregningerne, der ligger bag ovenstående, henvises til Finansieringsstrategi for en Østlig Ringvej udarbejdet af COWI i december Øgede indtægter fra grundskyld og dækningsafgift Beregning på alle nye områder langs Østlig Ringvej Offentlig medfinansiering som følge af værdistigninger En stigning i værdien af byggegrunde, boliger og erhverv vil medføre stigende grundlag for ejendomsskatter. I modsætning til bidrag fra private i forbindelse med udbygningsaftaler, må den gevinst, som det offentlige vil få i form af øget grundskyld og dækningsbidrag, forventes at være af blivende karakter, fordi ejendomsskatterne foretager et permanent ryk opad. Potentialet for offentlig medfinansiering pga. øget ejendomsværdier er vurderet ved at beregne den årlige grundskyld og dækningsafgift på den værdistigning, som samtlige nye byudviklingsområder får som følge af nærhed til Østlige Ringvej. Analysen har med andre ord forsøgt at værdiansætte den merindtægt som det offentlige kan forvente at få fra øgede ejendomsskatter som følge af værdistigningerne. Nettonutidsværdien af den pengestrøm, som den offentlige medfinansiering ventes at generere for den fulde Østlige Ringvej er 1,6 mia. kr. Denne beregning er genanvendt i denne analyse, dog er der lavet en korrektion i forbindelse med, idet den slutter ved Kløvermarken. Det er derfor forudsat at forbindelsen kun vil generere værdistigning på arealerne nord og øst for Kløvermarken (Nordhavn, Østamager, Refshaleøen og Kløverparken). Nutidsværdien af de fremtidige merindtægter fra øgede ejendomsskatter på disse områder udgør 1,0 mia. kr. For en mere detaljeret gennemgang af metoden og beregningerne, der ligger bag ovenstående, henvises til den foreløbige Finansieringsstrategi for en Østlig Ringvej udarbejdet af COWI i december 2010.

14 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 14/ Terminalværdi I den finansielle analyses sidste analyseår indlægges en terminalværdi. Denne terminalværdi afspejler, at analyseperioden er kortere end anlæggets levetid. Terminalværdien skal altså afspejle værdien af den pengestrøm, der ligger efter analyseperioden. Terminalværdien er beregnet som restværdien af det afskrevne vejanlæg, der har en forventet levetid på 100 år, og betalingsanlægget, der ikke afskrives på, da afskrivningerne medregnes i driftsomkostninger i sidste analyseår. Nettonutidsværdien af terminalværdien fremgår af Tabel 10 herunder: Tabel 10 Terminalværdien af de fysiske anlæg, mio kr priser Fuld Østlig Ringvej NNV af terminalværdien i Øvrige forudsætninger Ud over de forudsætninger, der allerede er beskrevet, er der indlagt én yderligere forudsætning vedrørende kalkulationsrenten. Denne er i basisscenariet fastsat til 5,5 % nominelt på baggrund af en realrente på 3,5 % og en inflation på 2 %.

15 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 15/18 3 Resultater 3.1 Basisscenariet På baggrund af de forudsætninger, der er beskrevet ovenfor, kan resultaterne af den finansielle analyse af basisscenariet beregnes. Basisscenariet er summarisk defineret som følger: Anlægsscenarie L1-A Trafikscenarie 2Db og 3Db1 for henholdsvis og Fuld Østlig Ringvej Brugerbetaling på 20 kr. (16 kr. ekskl. moms) for person- og varebiler og 80 kr. (64 kr. ekskl. moms) for lastbiler Kapitalisering af værdistigninger Rente på 5,5 %. Resultaterne fremgår af Tabel 11 herunder: Tabel 11 - Resultater af den finansielle analyse af basisscenariet, NNV mia. kr. Fuld Østlig Ringvej Anlægsomkostninger ,1 Driftsomkostninger ,9 Omkostninger i alt ,0 Medfinansiering fra grundværdistigninger 2,4 3,2 Brugerbetaling fra trafikanter 2,1 3,5 Indtægter i alt 4,5 6,7 Terminalværdi efter 26 års drift 1,4 2,6 Total NNV -3,3-7,7 Som det fremgår af ovenstående tabel, udgør den alternative finansiering 4,5 mia. kr. i etape 1 (2,1 mia.kr fra brugerbetaling og 2,4 mia. kr. fra kapitalisering af værdistigningen). For Fuld Østlig Ringvej udgør den alternative finansiering 6,7 mia. kr., heraf 3,3 mia.kr fra brugerbetaling og 3,3 mia.kr fra kapitalisering af værdistigningen. Anlægget har stadig en stor værdi efter 26 års drift, og nutidsværdien heraf udgør henholdsvis ca. 1,4 og 2,6 mia. kr. Samlet set er der et finansieringsbehov på ca. 3,3 mia. kr. for og 7,7 mia. kr. for en fuld Østlig Ringvej efter fradrag af den direkte og indirekte brugerbetaling Det er imidlertid vigtigt at notere sig at indtægterne fordeler sig med ca. 50 % fra brugerbetaling fra trafikanterne og ca. 50 % fra medfinansiering som følge af for-

16 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 16/18 ventede værdistigninger på grundarealerne. For at etablere en så sikker indtægtsvurdering som mulig, anbefales det derfor dels, at der gennemføres en analyse af trafikanternes betalingsvillighed, og at der etableres en mere detaljeret vurdering af potentialet for medfinansiere som følge af grundværdistigning som forudsat i analysen. 3.2 Følsomhedsanalyser Ovenstående finansielle analyse beror på en række forudsætninger. Det er derfor vigtigt at foretage følsomhedsanalyser på de centrale parametre, således at usikkerhederne i resultaterne belyses. Der foretages følsomhedsanalyser på følgende parametre (værdierne i parentes angiver værdien i basisscenariet): Anlægsscenarier (jf. Tabel 12) Tabel 12 Anlægsscenarier til brug i følsomhedsanalyse, 2011 priser mia DKK Fuld Østlig Ringvej B4 14,1 27,3 (L1-A) 10,7 19,8 L1-B 9,9 18,5 L2 8,4 17,6 Note: Anlægsoverslagene er tillagt 50 % i korrektionsreserve Kilde: Østlig Ringvej, København, Vejdirektoratet oktober 2013 Nominel rente på 4 % og 7 % (5,5 %) ± 25 % gennemkørsler i tunnellen ± 50 % på driftsomkostningerne Developerbidrag (privat medfinansiering) på 0 % eller en fordobling af bidraget i basisscenariet

17 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 17/18 Resultaterne af følsomhedsanalysen på anlægsscenarierne fremgår af Figur 1 og Figur 2 herunder. Den grå søjle illustrerer basisscenariet. Figur 1 Følsomhedsanalyse af den totale nutidsværdi på anlægsscenarier, Nutidsværdi, mio. DKK % 0% +16% +49% B4 L1-A L1-B L2 Figur 2 Følsomhedsanalyse af den totale nutidsværdi på anlægsscenarier, fuld Østlig Ringvej Nutidsværdi, mio. DKK % 0% +12% +21% B4 L1-A L1-B L2 Af de to ovenstående figurer fremgår, at referencescenariet B4 er dyrere end basisscenariet (L1-A), mens de øvrige scenarier er billigere.

18 FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ 18/18 Resultaterne af følsomhedsanalyserne på de øvrige parametre fremgår af Figur 3 og Figur 4 herunder. Den grå søjle illustrerer basisscenariet. Figur 3 Følsomhedsanalyse af den totale nutidsværdi, Nutidsværdi, mio. DKK % +43% -20% -16% +16% +16% +44% -16% -74% Figur 4 Følsomhedsanalyse af den totale nutidsværdi, Fuld Østlig Ringvej Nutidsværdi, mio. DKK % +25% +11% +12% +21% -9% -11% -12% -42% Følsomhedsanalyserne af de valgte parametre viser, at den finansielle analyses resultat er mest følsom over for ændringen i developerbidraget (privat medfinansiering). Resultatet er dog også relativt følsomt over for, hvilken kalkulationsrente der vælges. En ændring i antallet af brugere (passager i tunnelen) på ± 25 % og på ± 50 % af driftsomkostningerne har nogenlunde ens konsekvenser for resultatet.

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: 987-87-91013-63-8

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring Tillægsnotat - udkast COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk Fast HH forbindelse Sund og Bælt modellen stats eller markedstilgang? Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk 1 Spørgsmål Kan en fast HH forbindelse bruger finansieres? Med en

Læs mere

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6.

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6. AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177_Postboks 250_2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00_Telefax 72 29 32 75_www.kpmg.dk Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast KPMG Statsautoriseret

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord

Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Frederiksborg Amt Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Rapport Marts 2004 Frederiksborg Amt Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Rapport

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport Betalingsanlæg Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 4 2. ORGANISERING... 5 3. SYSTEMBESKRIVELSE... 7 4. ØKONOMI... 9 Side 3/10 1. Indledning og sammenfatning Denne rapport

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Baggrundsrapport. Sekretariat for Cykelsuperstier. Incentive Holte Stationsvej 14, 1.

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Baggrundsrapport. Sekretariat for Cykelsuperstier. Incentive Holte Stationsvej 14, 1. Baggrundsrapport Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Cykelsuperstierne

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet ISBN 978-87-93292-05-5 Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk Transportiministeriet Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København den 2. december 2012 Åbent brev til Københavns Borgerrepræsentation og Folketinget Vedrørende diskussionerne

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Opdateret version af TERESA

Opdateret version af TERESA Samfundsøkonomi på transportområdet Opdateret version af TERESA Lavet af DTU Transport og Incentive Partners Thomas Odgaard, Incentive Partners Hvad handler det hele om? Nu har vi et opdateret værktøj,

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne - Fagnotat, Ringsted - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Maj 2012 Forord Dette fagnotat omhandler den samfundsøkonomiske sammenligning af grundløsningerne

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme Gladsaxe Kommune BOA, BYP, LS. 13. april 2011 Økonomiudvalget 03.05.2011 Punkt nr. 133, bilag 2 Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt

Læs mere

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang

Læs mere

Omlægning af bilafgifterne

Omlægning af bilafgifterne Fremtidens transport II Session 3: Road pricing Ingeniørhuset 18. januar 2010 Omlægning af bilafgifterne hvorfor og hvordan? En grøn transportpolitik 2 side 7 Transportsektorens afgifter 3 Kilde: Nøgletal

Læs mere

En fast Kattegatforbindelse

En fast Kattegatforbindelse En fast Kattegatforbindelse Jens Kampmann formand for Kattegatkomitéen besøg os på www.metropol-danmark.dk Kattegatkomitéen Etableret i oktober 2008 Formål: Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

JUNI 2013 AALBORG LETBANE FINANSIERING OG ORGANISATION

JUNI 2013 AALBORG LETBANE FINANSIERING OG ORGANISATION JUNI 2013 AALBORG LETBANE FINANSIERING OG ORGANISATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2013 AALBORG LETBANE - FINANSIERING

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring?

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? Opgavens organisering Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? af Jan Kragerup, NIRAS (JKR@NIRAS.dk) 1 NIRAS Opgavens organisering Problemstilling: Borgerrepræsentationen efterlyste

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION

DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION SEPTEMBER 2013 MICROSOFT DANMARK DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION WHITE PAPER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013 MICROSOFT

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007 Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse Arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Rapportens tilblivelse... 3 3. Ikke en ny tanke... 3 4. Trafikken i regionen på langs og på tværs... 5 5. Hvilken

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

1 Sammenfatning. parter og store afvigelser i de opstillede effektivitetsgevinster.

1 Sammenfatning. parter og store afvigelser i de opstillede effektivitetsgevinster. LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE ORGANISERING, FINANSIERING & UDBUDSMODELLER UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Sammenfatning

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Organisatoriske løsninger og finansielle beregninger. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Organisatoriske løsninger og finansielle beregninger. Delrapport Organisatoriske løsninger og Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 4 2. PRINCIPPER FOR OFFENTLIGT-PRIVAT PARTNERSKAB (OPP)... 6 3. BESKRIVELSE OG VURDERING AF ORGANISATORISKE

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene UDKAST NOTAT Arbejdsgruppe 1: Indre bydele Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene Opgavebeskrivelse Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tiltag til reduktion

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone +45 39 45 39 45 Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken.

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken. Orienteringsmøde den 27.juni 2011 Noget om de mange tal bag genopretningspakken. 1 Alternativ 16 - stigning 2,25% fra 2014 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET

Læs mere