SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning. 1.1 Baggrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning. 1.1 Baggrund"

Transkript

1 TRANSPORTMINISTERIET SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Sammenfatning Baggrund Konklusion på samfundsøkonomisk screening 2 2 Metode og forudsætninger Grundlæggende metodemæssige forudsætninger Forudsætninger 4 3 Resultater af samfundsøkonomisk screening Samfundsøkonomiske effekter i screeningen 8 4 Følsomhedsanalyse 11 1 Sammenfatning PROJEKTNR. DOKUMENTNR. 1 VERSION 2.3 A UDGIVELSESDATO 21. november 2013 UDARBEJDET Mattias Enggaard KONTROLLERET Ole Kveiborg (beregninger), Karsten Sten Pedersen GODKENDT Annette Walter 1.1 Baggrund Transportministeriet har igangsat et udredningsarbejde, der skal afdække muligheder for og konsekvenser af at etablere en østlig ringvej med forbindelse mellem Sjælland og Amager. Østlig Ringvej kaldes også Havnetunnelen. Som en del af dette arbejde er der bl.a. udarbejdet anlægsoverslag, miljøvurdering og trafikanalyse. I tillæg til de tidligere undersøgelser i udredningsarbejdet bad Transportministeriet i starten af oktober 2013 COWI om at lave en samfundsøkonomisk screening af en østlig ringvej i København. Formålet med den samfundsøkonomiske screening er

2 2/14 SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ at sammenregne fordele og ulemper ved projektet. På screeningsniveauet medtages de væsentligste konsekvenser ved Østlig Ringvej. Resultaterne giver en indikation af den samlede samfundsøkonomiske konsekvens og gør det eksempelvis muligt at sammenligne screeningsresultater baseret på forskellige forudsætninger. Der er foretaget samfundsøkonomisk screening af et fuldt anlægsalternativ uden brugerbetaling (Fuld Østlig Ringvej) og et kortere alternativ (Etape 1: Nordhavnsvej til Kløvermarken). Formålet med den samfundsøkonomiske screening er at opgøre og sammenholde fremtidige samfundsøkonomiske fordele og ulemper ved det konkrete projekt, og derigennem forbedre beslutningsgrundlaget for projektet. 1.2 Konklusion på samfundsøkonomisk screening Resultatet af den samfundsøkonomiske screening viser et nettonutidsværdi (NNV) på 7,7 mia. kr. for Etape 1 og 2,8 mia. kr. for Fuld Østlig Ringvej. Dette svarer til en intern samfundsøkonomiskforrentning på hhv. 6,1 pct. og 4,2 pct., hvilket overstiger rentabilitetskravet på 4 pct. Den samfundsøkonomiske screening viser, endvidere, at Etape 1 er samfundsøkonomisk mere fordelagtig end Fuld Østlig Ringvej. Resultaterne er meget følsomme over for ændringer i centrale parametre. Ændringer i anlægsoverslag, kalkulationsrente eller trafikale effekter har særlig stor betydning for det samfundsøkonomiske resultat. 2 Metode og forudsætninger Screeningen følger de officielle retningslinjer, der er udstukket i Transportministeriets manual fra og implementeret i beregningsmodellen TERESA (version 2). Analysen er desuden baseret på nøgletal fra Transportministeriets Transportøkonomiske Enhedspriser 2 samt Finansministeriets retningslinjer fra Brugen af retningslinjerne bidrager til at skabe sammenlignelighed med andre tilsvarende infrastrukturprojekter. Metoderammen er endvidere tilpasset på baggrund af: Finansministeriet (2013): Ny og lavere samfundsøkonomisk diskonteringsrente, pressemeddelelse 31. maj 2013 Transportministeriet (2013): Inkludering af en arbejdsudbudsgevinst i samfundsøkonomien Transportministeriet (2013): Transportministeriets indstilling til anvendelsen af en trinvis faldende diskonteringsrente 1 Transportministeriet (2003): Manual for samfundsøkonomisk analyse 2 DTU Transport (2010): Transportøkonomiske Enhedspriser Finansministeriet (1999): Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger

3 SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ 3/14 Analysen tager således højde for faldende diskonteringsrente og arbejdsudbudseffekt. For Østlig Ringvej behandles de samfundsøkonomiske gevinster og tab ved at sammenligne en situation uden en havnetunnel (basissituationen) med den givne situation med en havnetunnel (projektsituationen). 2.1 Grundlæggende metodemæssige forudsætninger Udvalgte trafikale og andre grundlæggende metodemæssige principper er opstillet i Tabel 1. En række af disse forudsætninger uddybes i de efterfølgende afsnit. Tabel 1 Grundlæggende metodemæssige forudsætninger. Parameter Antagelse/Beskrivelse Grundlæggende metode Markedsprismetode baseret på velfærdsøkonomisk metodegrundlag (jf. ovennævnte retningslinjer) Tidshorisont 50 år (indregnet restværdi) Kalkulationsrente 4 % (faldende til 3 % i 2048) Skatteforvridningsfaktor 20 % Arbejdsudbudsgevinst 20 % Nettoafgiftsfaktor (NAF) 17 % Trafikvækst i hovedstadsområdet Realvækst i tidsværdi Prisniveau Indeksering : 1 % og 2040-: 0 % Enhedsprisen på tid fremskrives med forventet vækst i BNP Alle priser er angivet i faste 2013-priser Anlægs- og driftsomkostningerne er opregnet til 2013-priser med forbrugerprisindekset Resultatår Alle nettonutidsværdier er angivet for 2013 Note: Trafikvæksten fra det beregningstekniske åbningsår 2025 er i såvel basissituation som projektsituationen forudsat til 1 pct. om året. Trafikvæksten er estimeret på baggrund af OTM-udtræk for 2025 og 2040, se afsnit Ingen brugerfinansiering I den samfundsøkonomiske screening antages det, at der ikke er brugerfinansiering. Dvs. at brugerne ikke betaler for at benytte Østlig Ringvej. Det er dog sandsynligt, at en Østlig Ringvej vil blive finansieret delvist med brugerbetaling, hvis den besluttes. I det tilfælde vil en del af brugerne vælge ikke at benytte Østlig Ringvej, omvendt vil der blive gereneret en brugerindtægt til medfinansiering af projektet. Dette kan påvirke den samfundsøkonomiske værdi af projektet, hvilket diskuteres i afsnit 4. Værdisatte effekter Den samfundsøkonomiske screening værdisætter en række effekter ved Østlig Ringvej i forhold til en situation uden projektet. Tabel 2 viser de værdisatte effekter. Tabel 2 Værdisatte effekter. Anlægsudgifter Drifts- og vedligeholdelsesudgifter for Østlig Ringvej og veje Tidsgevinster/-tab for vejtrafikken Vejslid Kørselsomkostninger Luftforurening/klimapåvirkning Uheld Støj Skatteforvridningstab Arbejdsudbudseffekt Afgiftskorrektioner

4 4/14 SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ Ikke-værdisatte effekter Effekter, der ikke er værdisat i den gennemførte samfundsøkonomiske screening, er vist i Tabel 3. Disse er ikke medtaget, primært fordi de vil involvere for stor usikkerhed i forhold til den effekt, de har. Dette er almindeligt i samfundsøkonomiske analyser på screeningsniveau. Tabel 3 Ikke-værdisatte effekter. Konsekvenser for den kollektive trafik, herunder billetter Generel påvirkning af det oplevede bymiljø, æstetik Brugerbetaling Barriereeffekt Gener i anlægsperioden Afledte forhold omkring byudvikling og -kvalitet Usikkerhed For mange af de effekter, der indgår i analysen, er både kvantificeringen af effekten og værdisætningen usikker. Det er ikke muligt at afdække betydningen af alle usikkerheder, men for visse usikkerheder er der som led i den samfundsøkonomiske screening gennemført følsomhedsanalyser. Følsomhedsanalysen vurderer, hvorledes variationer i modellens vigtige parametre påvirker det samlede resultat. Der er desuden usikkerheder forbundet med den anvendte tilgang til beregning af udgifter til drift og vedligehold af veje. Tilsvarende er der usikkerheder i værdisætningen af eksterne effekter. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 3.1. Fordelingsmæssige konsekvenser Det skal bemærkes, at den samfundsøkonomiske screening ikke bør udgøre hele beslutningsgrundlaget, uanset om alle relevante effekter kunne værdisættes og kvantificeres med sikkerhed. For den politiske beslutningstager vil der eksempelvis også være fordelingsmæssige hensyn at tage. Det vil sige, hvordan fordele og ulemper rammer forskellige befolkningsgrupper, opdelt f.eks. geografisk, på indkomst og alder. 2.2 Forudsætninger I det følgende beskrives de forudsætninger, der ligger til grund for basisscenariet Anlægsomkostninger Vejdirektoratet (VD) har beregnet anlægsoverslag for flere alternative, tekniske udformninger for Østlig Ringvej. Det centrale alternativ for screeningen er det såkaldte "L1-A", der i fysisk udformning minder om Nordhavnsvej. Screeningen udføres for både en Etape 1 og en Fuld Østlig Ringvej, som har forskellige anlægsomkostninger og trafikale konsekvenser. Som følsomhed behandles en række anlægsoverslag for andre tekniske løsninger, der dog ikke adskiller sig trafikalt fra L1-A. Etape 1 består af delstrækningerne I-III, tillagt en meromkostning på 100 mio. kr. ved delvis udbygning, og Fuld Østlig Ringvej består af delstrækningerne I-IV, jf. VDs anlægsoverslag. Anlægsomkostninger fremgår af Tabel 4 herunder:

5 SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ 5/14 Tabel 4 Anlægsoverslag for centralt alternativ (L1-A), mia. kr. (faktorpris) Etape 1 Fuld Østlig Ringvej I. Nordhavnsvej til Færgehavnsvej 1,2 1,2 II. Færgehavnsvej til Refshalevej 4,2 4,2 III. Refshalevej til Forlandet/Kløvermarksvej 1,6 1,6 IV. Forlandet/Kløvermarken til Amager Fælled Nord - 4,4 V. Amager Fælled Nord til Amagermotorvejen - 1,0 Meromkostning ved delvis udbygning 0,1 - Anlægsoverslag i alt 7,1 13,2 Korrektionsreserve 3,6 6,6 I alt 10,7 19,8 Note: Korrektionsreserven er beregnet som 50 % af anlægsoverslaget,, jf. Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område. Kilde: Østlig Ringvej, København Vurdering af 4 alternative projektudformninger, Vejdirektoratet, oktober 2013 Det forudsættes, at projektering udgør 10 % af anlægsomkostningerne til selve strækningen; dvs. 10 % af alternativ L1-A. Projekteringen forudsættes gennemført i 2019, og anlægsomkostningerne til selve strækningen fordeles ligeligt over perioden Anlægsomkostningerne for selve strækningen er opgjort i 2011-priser. Omkostningerne er opskrevet til 2013-priser med nettoprisindekset hentet fra Transportøkonomiske Enhedspriser Driftsomkostninger De årlige omkostninger til drift og vedligehold af selve Østlig Ringvej vurderes at være 0,56 % 4 af anlægsomkostningen. Tabel 5 viser drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne: Tabel 5 Overslag over årlige driftsomkostninger for alternativ L1-A og betalingsanlæg, mio. kr. år (faktorpris) Alternativ Drifts- og vedligeholdelsesomkostning Etape 1 59,6 Fuld Østlig Ringvej 110,9 Kilde: Egen tilvirkning Den Østlige Ringvej forventes åben fra 2025; driftsomkostninger falder én gang om året fra og med Beregnet på baggrund af Rambølls tidligere arbejde hvor driftsomkostninger blev vurderet til 150 mio. kr. per år, og anlægsomkostninger blev anslået til 27 mia. kr.

6 6/14 SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ Driftsomkostningerne for selve strækningerne er opgjort i 2011-priser. Omkostningerne er opskrevet til 2013-priser med nettoprisindekset hentet fra Transportøkonomiske Enhedspriser Trafikale konsekvenser Screeningen baseres på en prognose for den fremtidige trafik og dermed vurderingen af de trafikale effekter af at etablere Østlig Ringvej (projektsituation) i forhold til en situation, hvor der ikke etableres en Østlig Ringvej (basissituation). Tetraplan har for Transportministeriet (TRM) foretaget trafikmodelberegninger for indkørende trafik på Østlig Ringvej for syv scenarier i 2025 og fem scenarier i Ét scenarie (3D) er beregnet for både 2025 og 2040 og anvendes til at vurdere trafikvæksten i perioden. 5 Den samfundsøkonomiske screening anvender scenarierne 2D og 3D for hhv. Etape 1 og Fuld Østlig Ringvej, som beskriver situationen i 2025 uden brugerbetaling. Disse scenarier sammenholdes med basis-scenariet uden Østlig Ringvej i 2025, således at den trafikale nettoeffekt af projektet isoleres 6. De trafikale forskelle mellem Etape 1 og Fuld Østlig Ringvej er begrænsede. Eksempelvis er der stort set den samme samlede trafikbelastning over havnesnittet for begge alternativer 7. Konsekvensen af dette er, at brugergevinsterne er af samme størrelsesorden for Etape 1 som for Fuld Østlig Ringvej. Jf. Tetraplans førnævnte notat opregnes døgntrafikken til årstrafik med faktorerne 329, 304 og 270 for henholdsvis person-, vare- og lasbiler. Trængselseffekter uanset køretøjstype er opretnet til årsniveau med faktor Trafikvækst Screeningen anvender den estimerede udvikling i trafikarbejde i perioden Tetraplan har for ét scenarie (3D) foretaget trafikmodelberegninger for både 2025 og Den gennemsnitlige årlige vækst i Hovedstadsområdets trafikarbejde (med Fuld Østlig Ringvej) er ca. 1 pct..denne vækstrate bruges til at fremskrive de samfundsøkonomiske effekter fra åbningsåret, 2025, og frem til Efter 2040 er der antaget en vækst på 0 pct.. Tabellen herunder viser trafikarbejdet i 2025 og 2040 med Fuld Østlig Ringvej (scenarie 3D). 5 Jf. Transportministeriet Supplerende trafikanalyse for Østlig Ringvej, Trafikmodelberegninger, Tetraplan november Da der ikke er estimeret et basis-scenarie for 2040, fremskrives nettoeffekterne fra åbningsåret. 7 Tabel 3 i Transportministeriet Supplerende trafikanalyse for Østlig Ringvej, Trafikmodelberegninger, Tetraplan november 2013

7 SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ 7/14 Tabel 6: Vejtrafikarbejde i Hovedstadsområdet, antal tusind køretøjskm pr. døgn, i 2025 og Hovedstadsområdet Kilde: Tabel 8 og 9 i Transportministeriet Supplerende trafikanalyse for Østlig Ringvej, Trafikmodelberegninger, Tetraplan november Resultater af samfundsøkonomisk screening Resultatet af den samfundsøkonomiske screening viser et nettonutidsværdi (NNV) på 7,7 mia. kr. for Etape 1 og 2,8 mia. kr. for Fuld Østlig Ringvej. Dette betyder, at set over en periode på 50 år overstiger gevinsterne ved Østlig Ringvej omkostningerne. Den interne reale samfundsøkonomiske forrentning er på hhv. 6,1 pct. og 4,2 pct., hvilket overstiger det normale rentabilitetskrav på 4 pct. Den samfundsøkonomiske screening viser, at Etape 1 er mere fordelagtig end Fuld Østlig Ringvej. Delresultaterne er vist i tabellen herunder og behandles i de efterfølgende afsnit. De dominerende konsekvenser er anlægsomkostninger med en nutidsværdi på -7,7 mia. kr. for Etape 1 og -14,3 mia. kr. for Fuld Østlig Ringvej. Denne forskel er hovedårsagen til forskellen i samlet nettonutidsværdi, da brugergevinsterne, som er den anden store effekt, ikke opvejer forskellen i anlægsomkostninger mellem de to alternativer. Brugergevinsterne er i sammenligneligt niveau med hhv. 15,9 og 19,7 mia. kr. for Etape 1 og Fuld Østlig Ringvej.

8 8/14 SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ Tabel 7 Samfundsøkonomiske screeningsresultater Nutidsværdi, mio. DKK Etape 1 Fuld østlig ringvej Beskrivelse af scenarie Udbygning af etape 1 af Østlig Ringvej frem til Kløvermarken. Beregningsår 2025 uden udbygning af den kollektive trafik og uden trafiksanering af Indre By. Anlægsscenarie L1-A. Udbygning af etape 1+ 2 af Østlig Ringvej frem til Amagermotorvejen. Beregningsår 2025 uden udbygning af den kollektive trafik og uden trafiksanering af Indre By. Anlægsscenarie L1-A. Anlægsomkostninger: Anlægsomkostninger Restværdi Anlægsomkostninger, i alt Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: Driftsomkostninger, Havnetunnel Driftsomkostninger, vej Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i alt Brugergevinster: Tidsgevinster, vej Kørselsomkostninger, vej Brugergevinster, i alt Eksterne omkostninger: Uheld Støj Luftforurening Klima (CO2) Eksterne omkostninger, i alt Øvrige konsekvenser: Afgiftskonsekvenser Skatteforvridningstab Arbejdsudbudsgevinst Øvrige konsekvenser, i alt I alt NNV (2013) Intern rente 6,1% 4,2% 3.1 Samfundsøkonomiske effekter i screeningen Nedenfor gennemgås de enkelte samfundsøkonomiske effekter, der indgår i screeningen. Effekterne er inddelt i fire kategorier, som dels afspejler hvem effekten vedrører og dels hvilken type effekt, der er tale om. De fire kategorier er det offentlige, trafikanterne, eksterne effekter samt skatteforvridningstab og arbejdsudbudseffekt. Det offentlige Analysen af fordelingseffekterne er baseret på, at en Østlig Ringvej finansieres udelukkende med offentlige midler. Det offentlige har derfor omkostninger i forbindelse med anlæg og med de årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for ringvejsforbindelsen. Den klart tungeste post er anlægsomkostningerne, hvor rest-

9 SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ 9/14 værdi ved udgangen af kalkulationsperioden og driftsomkostninger er små i sammenligning til dette. Derudover betyder et øget kørselsomfang, at der er lidt flere omkostninger ved at drive det øvrige vejnet, men omvendt vil det også resultere i højere betaling af brændstofafgifter mv., som er en positiv effekt for det offentlige. 8 Tabel 8 Konsekvenser for det offentlige Nutidsværdi, mio. DKK Etape 1 Fuld østlig ringvej Anlægsomkostninger Restværdi af anlægget efter 50 år Driftsomkostninger, Havnetunnel Driftsomkostninger, vejnet i øvrigt Afgiftskonsekvenser NNV i Trafikanterne Trafikanternes tidsgevinster ved en Østlig Ringvej er store og overgår mange gange ændringerne i kørselsomkostninger. De trafikale konsekvenser af Etape 1 og Fuld Østlig Ringvej (køretøjstimer og km) er af samme størrelsesordnen, hvilket betyder, at de samfundsøkonomiske trafikantgevinster også er det. Tabel 9 Konsekvenser for trafikanterne Nutidsværdi, mio. DKK Etape 1 Fuld østlig ringvej Tidsgevinster, vej Kørselsomkostninger, vej NNV i Eksterne omkostninger Det øgede kørselsomfang har den konsekvens, at projektet øger de eksterne omkostninger. Screeningen anvender en generel, km-baseret tilgang, som ikke tager højde for, at trafikken potentielt overflyttes fra mindre veje i bymiljø til større veje eller motorvej. Samlet set viser screeningen, at de værdisatte, eksterne omkostninger dog er små i forhold til de øvrige konsekvenser. Tilvæksten i kørselsomfang er højst for Fuld Østlig Ringvej, hvilket betyder, at de eksterne omkostninger er større end for Etape 1. 8 Det skal bemærkes, at drift og vedligehold for Østlig Ringvej potentielt dækker en del af de meromkostninger, der er beregnet til vedligehold af øvrige veje som følge af de øgede kørte kilometre på vejnettet. Det skyldes, at en del af ændringen i samlet kørselsomfang vil foregå på selve ringvejen, og da omkostninger til vedligehold af ringvejen allerede er medtaget, vil der være en grad af dobbeltregning. Samlet set er der tale om en mindre usikkerhed, som ikke har betydning for screeningsresultatet.

10 10/14 SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ Tabel 10 Eksterne effekter Nutidsværdi, mio. DKK Etape 1 Fuld østlig ringvej Uheld Støj Luftforurening Klima (CO2) NNV i Skatteforvridningstab og arbejdsudbudsgevinst Offentlige infrastrukturprojekter tillægges en ekstraomkostning i det samfundsøkonomiske regnestykke, fordi de finansieres over skatterne. Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er det ikke omkostningsfrit at opkræve skatter. Skatter forvrider aktiviteten i samfundet, idet de får forbrugere og virksomheder til at ændre adfærd. Beskatningen af lønindkomst medfører eksempelvis, at borgernes lyst til at arbejde potentielt mindskes. I den samfundsøkonomiske analyse estimeres forvridningstabet til 20 pct. af det offentliges samlede nettofinansieringsbehov. Omvendt har Østlig Ringvej stor effekt på rejsetider og dermed transportomkostninger. Når disse falder som følge af projektet, vil nettolønnen efter skat og rejseomkostninger blive større, hvilket øger arbejdsudbuddet, resulterende i en ekstra gevinst for samfundet. Dette kaldes arbejdsudbudsgevinsten. Grundet de høje offentlige omkostninger udgør skatteforvridningstabet en stor del af det samlede screeningsresultat, mens der modsat er en stor gevinst på arbejdsudbuddet grundet projektets store tidseffekter. Tabel 11 Skatteforvridningstab og arbejdsudbudsgevinst Nutidsværdi, mio. DKK Etape 1 Fuld østlig ringvej Skatteforvridningstab Arbejdsudbudsgevinst NNV i Skatteforvridningstab og arbejdsudbudsgevinst er for Østlig Ringvej sammenlignelige i størrelse men med modsat fortegn. Dette gør, at de i nogen grad udligner hinanden. For Etape 1 er tidsgevinsterne (dvs. arbejdsudbudsgevinsten) forholdsvis større end omkostningerne for det offentlige (dvs. skatteforvridningstabet), hvilket resulterer i en nettogevinst, når effekterne lægges sammen.

11 SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ 11/14 4 Følsomhedsanalyse Der er væsentlige usikkerheder forbundet med den samfundsøkonomiske screening. Derfor er der gennemført følsomhedsanalyser for at belyse, hvor følsomt det samfundsøkonomiske resultat er over for ændringer i beregningsgrundlaget. Følsomhedsanalyserne er udført ud fra en "alt-andet-lige"-betragtning. Det vil sige, at alle andre input i modellen antages uændrede. Effekten af de enkelte følsomhedsanalyser kan således ikke umiddelbart sammenlægges. Med udgangspunkt i anlægsscenarie L1-A viser vi konsekvenserne af følgende ændringer i parametre: Rente: 3 % (fast) og 5 % (fast) Trafikale konsekvenser: ± 25 % Driftsomkostninger: ± 50 % Nettoafgiftsfaktor: 32,5 % Trafikvækst efter 2040: 1 % Derefter viser vi betydningen af anlægsscenarie, der varierer på anlægs- og driftsøkonomi. VD anvender betegnelserne B4, L1-A, L1-B og L2 for anlægsscenarier, der varierer indbyrdes, hvad angår teknisk udformning 9. Figurerne viser, at screeningsresultatet svinger betragteligt, når forudsætningerne ændres. For Etape 1 betyder ingen af ændringerne, at Østlig Ringvej bliver samfundsøkonomisk urentabel (nettonutidsværdi under nul). For Fuld Østlig Ringvej bliver projektet samfundsøkonomisk urentabelt ved forskellige ændringer i parametre. Der er samlet set stor varians i resultaterne særligt ved ændrede anlægsoverslag, og når kalkulationsrenten eller de trafikale gevinster øges eller sænkes. Ændrede driftsomkostninger og høj nettoafgiftsfaktor har derimod mindre betydning for resultaterne. 9 Østlig Ringvej, København Vurdering af 4 alternative projektudformninger, Vejdirektoratet, oktober 2013

12 12/14 SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ Etape 1: Følsomhedsanalyse Nutidsværdi, mio. kr Figur 1 Etape 1: Følsomhed over for ændringer i centrale parametre (grå søjle viser basisantagelser uden ændrede parametre) Nutidsværdi, mio. kr B4 L1-A L1-B L2 Anlægsscenarie Figur 2 Etape 1: Følsomhed over ændringer i anlægsoverslag (grå søjle viser centralt anlægsscenarie, L1-A)

13 SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ 13/14 Fuld Østlig Ringvej: Følsomhedsanalyse Nutidsværdi, mio. kr Figur 3 Fuld Østlig Ringvej: Følsomhed over for ændringer i centrale parametre (grå søjle viser basisantagelser uden ændrede parametre) Nutidsværdi, mio. kr B4 L1-A L1-B L Anlægsscenarie Figur 4 Fuld Østlig Ringvej: Følsomhed over ændringer i anlægsoverslag (grå søjle viser centralt anlægsscenarie, L1-A)

14 14/14 SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ Effekt af brugerbetaling Den samfundsøkonomiske analyser ser ikke på brugerbetaling. Den finansielle analyse af Østlig Ringvej har derimod til formål at belyse mulighederne for at finansiere projektet gennem brugerbetaling. Hvis brugerne skal betale. 20 kr. for personog varebiler og 80 kr. for lastbiler for at køre ind i Østlig Ringvej, viser de trafikale modelberegninger, at omtrent halvdelen af trafikken flytter væk fra tunnelen. På den anden side opnås en finansiel gevinst i form af brugerbetaling. Hvis Østlig Ringvej skal betales af brugerne, har det betydning for samfundsøkonomien. De trafikale konsekvenser og dermed samfundsøkonomien påvirkes således af indførelse af brugerbetaling, men trafikbelastningen i Østlig Ringvej kan ikke i sig selv ses som indikator for samfundsøkonomien. Dette skyldes, at det ikke er størrelsen på den indkørende trafik, men kørselsmønstre og tidsbesparelser i hele Hovedstadsområdet, der regnes på i den samfundsøkonomiske screening. Screeningen giver ikke grundlag for at vurdere samfundsøkonomien ved Østlig Ringvej med brugerbetaling.

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6.

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6. AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring Tillægsnotat - udkast COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Opdateret version af TERESA

Opdateret version af TERESA Samfundsøkonomi på transportområdet Opdateret version af TERESA Lavet af DTU Transport og Incentive Partners Thomas Odgaard, Incentive Partners Hvad handler det hele om? Nu har vi et opdateret værktøj,

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Bredere økonomiske effekter af Østlig Ringvej / havnetunnel i København Juni 2015

Bredere økonomiske effekter af Østlig Ringvej / havnetunnel i København Juni 2015 Bredere økonomiske effekter af Østlig Ringvej / havnetunnel i København Juni 2015 CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juni 2015 Udarbejdet : Martin Elmegaard Mortensen, Muhamed Jamil Eid, Ute Stemmann Kontrolleret

Læs mere

Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger

Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Vejdirektoratet Side 1 Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Bilaget er opdelt i følgende hovedoverskrifter: Resultatet af følsomhedsberegning på evalueringen og analysens resultater Besparelse

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af forbindelse over eller under Randers Fjord

Samfundsøkonomisk vurdering af forbindelse over eller under Randers Fjord Randers, Syddjurs og Norddjurs Kommune Samfundsøkonomisk vurdering af forbindelse over eller under Randers Fjord Rapport September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet ISBN 978-87-93292-05-5 Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk Transportiministeriet Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein

COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. september 2011 COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein S og SF

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Transportministeriet 1 Indledning, baggrund og konklusion Forfattere: Kristian Kolstrup og Thomas Odgaard Dato: 27.03.2015

Læs mere

Forudsætninger og resultater for analyse af København-Ringsted løsningsforslag

Forudsætninger og resultater for analyse af København-Ringsted løsningsforslag Samfundsøkonomisk analyse Forudsætninger og resultater for analyse af København-Ringsted løsningsforslag September 2009 København-Ringsted projektet Samfundsøkonomisk analyse Forord Forord I denne rapport

Læs mere

TVÆRFORBINDELSEN VEJEN TIL VÆKST PÅ SJÆLLAND SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

TVÆRFORBINDELSEN VEJEN TIL VÆKST PÅ SJÆLLAND SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 TVÆRFORBINDELSEN VEJEN TIL VÆKST PÅ SJÆLLAND SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE VEJEN TIL VÆKST PÅ SJÆLLAND SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE INDHOLD 1. SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSE

Læs mere

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Transportøkonomiske enhedspriser Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Nøgletalskatalog i ny form Regneark Udgør en konsistent ramme Effektiviserer opdatering Oprydning Gennemgang

Læs mere

Samfundsøkonomiske vurderinger af væsentlige infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Samfundsøkonomiske vurderinger af væsentlige infrastrukturprojekter i Region Sjælland Region Sjælland Samfundsøkonomiske vurderinger af væsentlige infrastrukturprojekter i Region Sjælland Rapport Juni 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard

Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard Juni 2015 Alternative finansieringsformer Notat 15 2015 Af Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard Copyright: Forsidefoto: Udgivet af: Rekvireres: ISSN: ISBN: Hel eller delvis

Læs mere

Anvendelse af samfundsøkonomiske. - Den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser

Anvendelse af samfundsøkonomiske. - Den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser Anvendelse af samfundsøkonomiske analyser - Den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser Anvendelse af samfundsøkonomiske analyser - den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Rapport Transportministeriet Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Oversigt 5 2.1 Indledning 5 2.2 Resultater 5 2.3 Struktur i rapporten

Læs mere

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: 987-87-91013-63-8

Læs mere

Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur

Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur Februar 2017 Hovedkonklusioner Der er ikke tradition for at indregne forventede teknologiske fremskridt, når der foretages cost-benefitanalyser.

Læs mere

Effekt af selvkørende biler i samfundsøkonomiske analyser

Effekt af selvkørende biler i samfundsøkonomiske analyser Effekt af selvkørende biler i samfundsøkonomiske analyser Rapport Ingeniørforeningen, IDA Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Introduktion 4 3 Metode 6 3.1 Justering af de tre samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN INDHOLD. 1 Indledning. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt

EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN INDHOLD. 1 Indledning. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt SKAT/VEJDIREKTORATET EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Analyse 23. oktober 2013

Analyse 23. oktober 2013 23. oktober 2013. Den samfundsøkonomiske værdi af Timemodellen kan være overvurderet Af Jens Hauch Trafikstyrelsen har, efter at der er truffet beslutning om Timemodellen, offentliggjort en samfundsøkonomisk

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse på transportområdet v/departementschef Jacob Heinsen og kontorchef Tine Lund Jensen

Samfundsøkonomisk analyse på transportområdet v/departementschef Jacob Heinsen og kontorchef Tine Lund Jensen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 36 Offentligt Samfundsøkonomisk analyse på transportområdet v/departementschef Jacob Heinsen og kontorchef Tine Lund Jensen Tirsdag den 11. november 2014 Høring

Læs mere

Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 9A: Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger

Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 9A: Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger Vejdirektoratet Side 1 Bilaget er opdelt i følgende hovedoverskrifter: En indledning som beskriver tilgangen til de samfundsøkonomiske opgørelser En beskrivelse af de grundlæggende rammer, forudsætninger,

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af ændringer i afgifter på Storebæltsbroen

Samfundsøkonomisk analyse af ændringer i afgifter på Storebæltsbroen Samfundsøkonomisk analyse af ændringer i afgifter på Storebæltsbroen CVR 48233511 Marts 2015 Udgivelsesdato : 24. marts 2015 Vores reference : 22.2794.01 Udarbejdet : Martin Elmegaard Mortensen, Ute Stemmann,

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af ny station på Lolland. -Fagnotat, Ringsted Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Samfundsøkonomisk analyse af ny station på Lolland. -Fagnotat, Ringsted Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Samfundsøkonomisk analyse af ny station på Lolland -Fagnotat, Ringsted Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-76-7 Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

TERESA 3.0. Dokumentation. Transportministeriet

TERESA 3.0. Dokumentation. Transportministeriet TERESA 3.0 Dokumentation Transportministeriet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Cykler i TERESA 4 2.1 Brugergevinster (tid og kørselsomkostninger) 4 2.2 Interne sundhedseffekter 4 2.3 Eksterne sundhedseffekter

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet

Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet Per Antvorskov, Vejdirektoratet Stine Bendsen, COWI 1 Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet Baggrund hvad består vejregelarbejdet i og hvordan er arbejdsgangen hvorfor er

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT TIL DI TRANSPORT DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Indledning DI Transport har

Læs mere

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL BAGGRUND OG INDHOLD Kattegat-komitéen spørger: Transport- og Bygningsministeriets strategiske analyse

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på yderligere spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om en havnetunnel Baggrund Økonomiforvaltningen

Læs mere

Casestudier illustration af fremgangsmåden ved en samfundsøkonomisk analyse April 2004

Casestudier illustration af fremgangsmåden ved en samfundsøkonomisk analyse April 2004 Den samfundsøkonomiske analyse Casestudier illustration af fremgangsmåden ved en samfundsøkonomisk analyse April 2004 Den samfundsøkonomiske analyse Casestudier illustration af fremgangsmåden i den samfundsøkonomiske

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord

Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Frederiksborg Amt Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Rapport Marts 2004 Frederiksborg Amt Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Rapport

Læs mere

' (! #!# )*)'+,!" )!!*) #! ( ' (! #!# + -!!" #!#!"!.!/ # 0/! ( (! #. 1 #! ( #! #! #! $ %!" $ #! #!# % &!!" #!#!"!

' (! #!# )*)'+,! )!!*) #! ( ' (! #!# + -!! #!#!!.!/ # 0/! ( (! #. 1 #! ( #! #! #! $ %! $ #! #!# % &!! #!#!! '(## )*)'+, " )*)#( '(##+-. /#0/((#. 1#(### $%"$###%& . 3"((#" #. +-(## # 0. +&"" 04. ##"#. #&(/(#(# 2 $%"$###%& Transportøkonomiske Enhedspriser til brug for samfundsøkonomiske analyser # her et billede

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: 25.11.2016 Projekt nr.: 100-6003 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne:

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af ny station på Lolland

Samfundsøkonomisk analyse af ny station på Lolland Samfundsøkonomisk analyse af ny station på Lolland - Fagnotat, Ringsted - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Maj 2012 Forord Dette fagnotat omhandler den samfundsøkonomiske analyse af en ny station

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse. Teknisk notat. Østlig og vestlig niveaufri udfletning i Ringsted samt hastighedsopgradering gennem Ringsted Station

Samfundsøkonomisk analyse. Teknisk notat. Østlig og vestlig niveaufri udfletning i Ringsted samt hastighedsopgradering gennem Ringsted Station Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat og vestlig niveaufri udfletning i Ringsted samt hastighedsopgradering gennem Ringsted Station Samfundsøkonomi Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Baggrundsrapport. Sekretariat for Cykelsuperstier. Incentive Holte Stationsvej 14, 1.

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Baggrundsrapport. Sekretariat for Cykelsuperstier. Incentive Holte Stationsvej 14, 1. Baggrundsrapport Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Cykelsuperstierne

Læs mere

Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser?

Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser? Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser? Aalborg Trafikdage 1 Baggrund og formål Forfatter: Jonas Herby og Christian Frank Dato: 14. marts 2016 Ofte tager samfundsøkonomiske

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND

MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND STATUSKONFERENCE OM DE STRATEGISKE ANALYSER - 26. NOVEMBER 2012 V. VEJDIREKTØR PER JACOBSEN DISPOSITION Baggrund

Læs mere

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne - Fagnotat, Ringsted - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Maj 2012 Forord Dette fagnotat omhandler den samfundsøkonomiske sammenligning af grundløsningerne

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

Hvordan træffer vi beslutninger om fremtidens transportsystemer?

Hvordan træffer vi beslutninger om fremtidens transportsystemer? Hvordan træffer vi beslutninger om fremtidens transportsystemer? Michael Knørr Skov Afdelingschef, COWI A/S 1 AD 2200? 2 Mythbuster Vi er langt fra færdige med at udvikle Danmarks transportinfrastruktur

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Afskaffelse af befordringsfradrag

Afskaffelse af befordringsfradrag Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afskaffelse af befordringsfradrag 1. Beskrivelse af virkemidlet Det nuværende befordringsfradrag reducerer omkostningerne ved lange rejseafstande mellem bolig

Læs mere

TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT FØLSOMHEDSBEREGNING AF KATTEGAT-FORBINDELSEN

TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT FØLSOMHEDSBEREGNING AF KATTEGAT-FORBINDELSEN Til Kattegat-Komiteen Dato Juni 2016 TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT FØLSOMHEDSBEREGNING AF KATTEGAT-FORBINDELSEN TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT FØLSOMHEDSBEREGNING AF KATTEGAT-FORBINDELSEN Revision 2 Dato 2016-06-30 Udarbejdet

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Transportøkonomiske Enhedspriser

Transportøkonomiske Enhedspriser Transportøkonomiske Enhedspriser Overførsel til regneark Notat 2007 Camilla Brems, DTF og Mads Paabøl Jensen, COWI Indhold 1 Enhedspriser... 1 1.1 Opdatering... 1 1.2 Anbefalinger og prioriteringer...

Læs mere

Billetpriser og trafik PER HOMANN JESPERSEN, RUC SUSANNE KRAWACK, CONCITO

Billetpriser og trafik PER HOMANN JESPERSEN, RUC SUSANNE KRAWACK, CONCITO Billetpriser og trafik PER HOMANN JESPERSEN, RUC SUSANNE KRAWACK, CONCITO Gratis offentlig transport (2006) På landsplan 75 % stigning i kollektiv trafik personkm 20 % af disse rejser ville ellers være

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Landstrafikmodellen betydning af centrale forudsætninger Camilla Riff Brems, DTU Transport

Landstrafikmodellen betydning af centrale forudsætninger Camilla Riff Brems, DTU Transport Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af Vi cykler på arbejde -kampagnen

Samfundsøkonomisk vurdering af Vi cykler på arbejde -kampagnen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO DECEMBER 2015 MARIAGERFJORD KOMMUNE MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Forsyningssikkerhed i cost-benefit analyser

Forsyningssikkerhed i cost-benefit analyser Forsyningssikkerhed i cost-benefit analyser Et forsøg på at inddrage forsyningssikkerhed på olie i cost benefitanalyser for transportsektoren Thomas C. Jensen, DTU Transport Flemming Møller, DMU Introduktion

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Alternative finansieringsformer.

Alternative finansieringsformer. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 21, 2017 Alternative finansieringsformer. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af trafikledelse. Opstilling af metoderamme og centrale beregningsforudsætninger

Samfundsøkonomisk vurdering af trafikledelse. Opstilling af metoderamme og centrale beregningsforudsætninger Transportdage 2006 Samfundsøkonomisk vurdering af trafikledelse. Opstilling af metoderamme og centrale beregningsforudsætninger Trafikøkonom Flemming Clausen, Vej- og trafikplanafdeling, Vejdirektoratet

Læs mere

Trafikal analyse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als med Landstrafikmodellen

Trafikal analyse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als med Landstrafikmodellen MAJ 2016 REGION SYDDANMARK Trafikal analyse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als med Landstrafikmodellen SAMMENFATNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Trafikplanlægger Jane Ildensborg-Hansen, TetraPlan A/S, København (jih@tetraplan.dk) Indledning Banedanmark arbejder pt. på at tilvejebringe

Læs mere