Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Markedsret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Markedsret"

Transkript

1 Oversigt Del I Obligationsret Kapitel 1. Introduktion til obligationsret 27 Kapitel 2. Aftaleret 28 Kapitel 3. Almindelig obligationsret 50 Kapitel 4. Dansk køberet 78 Kapitel 5. International køberet 102 Kapitel 6. Kreditaftaleret 115 Kapitel 7. Ansættelsesret (funktionærret) 122 Del II Forsikrings- og erstatningsret Kapitel 8. Introduktion til forsikrings- og erstatningsret 151 Kapitel 9. Erstatning uden for kontrakt 153 Kapitel 10. Produktansvar 175 Kapitel 11. Forsikringsret 184 Del III Ejendomsret Kapitel 12. Introduktion til ejendomsret 193 Kapitel 13. Panteret 198 Kapitel 14. Tingsret 210 Del IV Selskabsret Kapitel 15. Introduktion til selskabsret 223 Kapitel 16. Interessentskaber 230 Kapitel 17. Kapitalselskaber 235 Del V Markedsret Kapitel 18. Introduktion til markedsret 261 Kapitel 19. Markedsføringsret 262 Kapitel 20. Immaterialret 270 Kapitel 21. Konkurrenceret 287 Del VI Kreditorforfølgning Kapitel 22. Introduktion til kreditorforfølgning 297 Kapitel 23. Individualforfølgning (fogedret) 299 Kapitel 24. Universalforfølgning (insolvensret) 308 5

2

3 Indhold Del I Obligationsret Kapitel 1. Introduktion til obligationsret 1.1 Indledning Betydningen af parternes aftale 27 Kapitel 2. Aftaleret 2.1 Indledning Indgåelse af aftaler tilbud og accept Løftebegrebet Forholdet mellem løfter og påbud Forholdet mellem løfter, hensigts- og støtteerklæringer Forholdet mellem løfter og gaveløfter Forholdet mellem løfter og tredjemandsløfter Forholdet mellem udtrykkelige løfter og stiltiende løfter Tilbud Der skal foreligge et tilbud Tilbuddet skal være kommet til modtagerens kundskab Tilbuddet må ikke være blevet rettidigt tilbagekaldt Tilbuddet må ikke være blevet afslået Accept Der skal foreligge en accept Accepten skal være overensstemmende Accepten skal være rettidig Accepten må ikke være blevet rettidigt tilbagekaldt Formkrav Fortrydelsesret Forbrugeraftaler Aftaler om køb af fast ejendom Forbrugerforsikringsaftaler Fuldmagter indgåelse af aftaler via mellemmand Fuldmagtsbegrebet Definition på fuldmagt Forholdet mellem fuldmægtig og bud Forholdet mellem fuldmagt og andre mellemmandsforhold Forholdet mellem fuldmagt og tegningsret Fuldmagtstyper og deres stiftelse Fuldmagter med særlig tilværelse Fuldmagter uden særlig tilværelse Afgrænsning mellem AFTL 13, 16 og Fuldmagtens retsvirkninger Fuldmagter med særlig tilværelse Fuldmagter uden særlig tilværelse 40 7

4 2.3.4 Fuldmagtens ophør Tilbagekaldelse Fuldmagtsgiverens død Fuldmagtsgiverens umyndiggørelse Fuldmagtsgiverens konkurs Fuldmægtigens erstatningsansvar Over for fuldmagtsgiver Over for tredjemand Fortolkning og udfyldning af aftaler Fortolkning Fortolkningsmetoder Fortolkningsregler Fortolkning af forbrugeraftaler Udfyldning Ugyldige aftaler Stærke ugyldighedsgrunde Voldelig kompulsiv tvang Forvanskning Falsk og forfalskning Umyndighed Sindssygdom Svage ugyldighedsgrunde Ikke-voldelig kompulsiv tvang (anden tvang) Svig Udnyttelse Fejlskrift eller anden fejltagelse (erklæringsfejl) Almindelig hæderlighed Bristende forudsætninger Generalklausulen Retsvirkning af ugyldighed Oversigt over ugyldighedsgrunde Disposition til opgaver om aftaleret 48 Kapitel 3. Almindelig obligationsret 3.1 Indledning Parternes forpligtelser Debitors forpligtelser Rette tid (leveringstidspunkt) Rette sted (leveringssted) Rette stand (leveringsstand) Kreditors forpligtelser Rette tid (betalingstidspunkt) Rette sted (betalingssted) Betalingsmidler (rette stand) Misligholdelse af parternes forpligtelser Anteciperet misligholdelse Fordringshavermora Misligholdelsesbeføjelser Naturalopfyldelse 53 8

5 3.4.2 Ophævelse Den anden part skal have misligholdt aftalen Misligholdelsen skal være væsentlig Forholdsmæssigt afslag Erstatning Positiv opfyldelsesinteresse Negativ kontraktinteresse Renter Hvornår kan sælger kræve rente? Hvor meget kan kræves i rente (rentesats)? Aftaler om misligholdelsesbeføjelser Forholdet mellem misligholdelsesbeføjelserne Flere debitorers hæftelse HR: Solidarisk hæftelse U: Pro rata-hæftelse Personskifte Forskellige typer af fordringer Omsætningsgældsbreve Simple gældsbreve og simple fordringer Forholdet mellem debitor og overdrageren Forholdet mellem overdrageren og erhververen Overdrageren indestår for fordringens beståen Overdrageren indestår ikke for skyldnerens betalingsevne Forholdet mellem debitor og erhververen Simple gældsbreve og simple fordringer Omsætningsgældsbreve Kaution Kautionsformer Fuldstændige og begrænsede kautioner Kautionsforpligtelsens stiftelse Erklæring, der kan betegnes som et kautionsløfte Kautionsløftet skal være afgivet Kautionsløftet skal være kommet til modtagerens kundskab Kautionsløftet skal være gyldigt Kautionsforpligtelsens ophør Forholdet mellem kautioner og støtteerklæringer Stærke støtteerklæringer Svage støtteerklæringer Mellemgruppen Fordringers ophør Opfyldelse (betaling) Modregning Kravene skal være udjævnelige Kravene skal være afviklingsmodne Kravene skal være gensidige Modkravet skal have retskraft Opgivelse Deponering Præklusion Forældelse 71 9

6 Længden af forældelsesfristerne Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt Aftaler om suspension af forældelse (suspensionsaftaler) Afbrydelse af forældelse Beregning af forældelsesfristerne Retsvirkninger af forældelse Overgangsregler til og med Passivitet 77 Kapitel 4. Dansk køberet 4.1 Indledning Købsaftalens indgåelse Købelovens anvendelsesområde Genus- og species-køb Genuskøb Specieskøb Handelskøb, civilkøb og forbrugerkøb Handelskøb Forbrugerkøb Civilkøb Parternes forpligtelser Sælgers forpligtelser (levering) Rette tid (leveringstidspunkt) Rette sted (leveringssted) Rette stand (mangler) Tidspunktet for mangelsbedømmelsen (risikoens overgang) Købers forpligtelser (betaling) Købesummens betaling Afhentning/modtagelse af salgsgenstanden Sælgers misligholdelse i handels- og civilkøb Forsinkelse med salgsgenstandens levering Køber kan holde købesummen tilbage Køber kan kræve naturalopfyldelse Køber kan ophæve købet Køber kan kræve erstatning Mangler ved salgsgenstanden Køber kan kræve naturalopfyldelse Køber kan kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen Køber kan ophæve købet Køber kan kræve erstatning Retsmangler (vanhjemmel) Sælgers misligholdelse i forbrugerkøb Forsinkelse med salgsgenstandens levering Køber kan holde købesummen tilbage Køber kan kræve naturalopfyldelse Køber kan ophæve købet Køber kan kræve erstatning Mangler ved salgsgenstanden Køber kan kræve naturalopfyldelse 93 10

7 Køber kan kræve et passende afslag i købesummen Køber kan ophæve købet Køber kan kræve erstatning Reklamationsfrister Retsmangler (vanhjemmel) Købers misligholdelse Forsinkelse med købesummens betaling Sælger kan fastholde købet (kræve naturalopfyldelse) Sælger kan ophæve købet Sælger kan kræve erstatning Sælger kan kræve morarenter Anteciperet forsinkelse med købesummens betaling Sælger har tilbageholdsret Sælger har standsningsret Sælger har udtagelsesret ved købers konkurs Sælger kan ophæve købet Manglende modtagelse af salgsgenstanden (fordringshavermora) Sælger har omsorgspligt Sælger har salgspligt Sælger har salgsret Sælger har prisgivelsesret (bortskaffelsesret) Sælger har tilbageholdsret Oversigt over misligholdelsesbeføjelser Disposition til opgaver om køberet 101 Kapitel 5. International køberet 5.1 Indledning Købsaftalens indgåelse CISG s anvendelsesområde Løsørekøb Forretningssted Forskellige stater Fortolkning og udfyldning af CISG Fortolkning Udfyldning Parternes forpligtelser Sælgers forpligtelser (levering) Rette tid (leveringstidspunkt) Rette sted (leveringssted) Rette stand (mangler) Købers forpligtelser (betaling) Købesummens betaling Modtagelse af levering Sælgers misligholdelse Køber kan kræve naturalopfyldelse Køber kan kræve omlevering Køber kan kræve afhjælpning Køber kan ophæve købet Køber kan kræve erstatning

8 Betingelser for sælgers erstatningsansvar Erstatningens størrelse Køber kan kræve forholdsmæssigt afslag Købers misligholdelse Sælger kan kræve naturalopfyldelse Sælger kan ophæve købet Sælger kan kræve erstatning Sælger kan kræve morarenter Anteciperet misligholdelse Parten kan indstille opfyldelsen af sine forpligtelser Parten kan ophæve købet 114 Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftalelovens anvendelsesområde Forbrugerkreditaftaler Andre kreditkøb HR: Kreditkøb, der ikke er forbrugerkøb U: Konsignation Trepartsforhold Oprindeligt trepartsforhold (lånekøb) Pant i salgsgenstanden er ugyldigt Forbrugerens indsigelser over for kreditgiveren Efterfølgende trepartsforhold Forbud mod pant i salgsgenstanden Kreditgivers oplysningspligt Køb med ejendomsforbehold Gyldighedsbetingelser inter partes Gyldighedsbetingelser i forhold til tredjemand Aftalt senest ved overgivelsen Beløbsmæssigt krav Ikke sikre et variabelt lånebeløb Mindsteudbetaling Sælgers tilbagetagelsesret 120 Kapitel 7. Ansættelsesret (funktionærret) 7.1 Indledning Funktionærlovens anvendelsesområde Funktionærarbejde Mindst 8 timers arbejde om ugen i gennemsnit Tjenestestilling Anciennitetsprincippet Ansættelsesaftalens indgåelse Ansættelsesbevislovens anvendelsesområde Lønmodtager Varighed på mere end 1 måned Mindst 8 timers arbejde om ugen i gennemsnit Oplysningspligtens indhold

9 7.2.3 Tidspunktet for oplysningspligtens indtræden Ved ansættelsesforholdets påbegyndelse Ved ændringer i ansættelsesforholdet Formkrav Retsvirkninger af overtrædelse af oplysningsforpligtelsen Lovligt forfald Sygdom HR: Sygdom er lovligt forfald for funktionæren U1: Selvforskyldt sygdom U2: Svigagtig fortielse af sygdommen U3: 120-dages-reglen Graviditet Ret til fravær under graviditet Ret til løn under fravær Værnepligt Søgning af ny ansættelse i en opsigelsesperiode Ferie Optjening af ferie Afholdelse af ferie Løn under ferie Ferie i forbindelse med fratræden Ferie for opsagte/fritstillede medarbejdere Ansættelsesforholdets ophør Opsigelse Funktionærens opsigelse Arbejdsgiverens opsigelse (fyring/afskedigelse) Særligt om masseafskedigelser Ophævelse Arbejdsgiverens ophævelse pga. funktionærens misligholdelse Funktionærens ophævelse pga. arbejdsgiverens misligholdelse Forholdet mellem fritstilling, suspension og bortvisning Fratrædelsesgodtgørelser Opsigelse eller uberettiget bortvisning efter 12, 15 eller 18 år Urimelig opsigelse eller uberettiget bortvisning efter 1 år Bonus i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør Konkurrence-, kunde- og jobklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Jobklausuler Forholdet mellem konkurrence-, kunde- og jobklausuler Oversigt over virkninger ved ansættelsesforholdets ophør Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde Overdragelse En virksomhed eller en del heraf Til en anden indehaver Inden virksomhedsoverdragelsen Informationspligt Forhandlingspligt Efter virksomhedsoverdragelsen

10 Skyldnerskifte Beskyttelse af lønmodtagerrepræsentanter Kollektive overenskomster 148 Del II Forsikrings- og erstatningsret Kapitel 8. Introduktion til forsikrings- og erstatningsret 8.1 Indledning Forholdet mellem erstatning i og uden for kontrakt Forholdet mellem erstatningsret og forsikringsret Forholdet mellem erstatningsret og produktansvar 152 Kapitel 9. Erstatning uden for kontrakt 9.1 Indledning Betingelserne for at ifalde erstatningsansvar Ansvarsgrundlag Culpa med ligefrem bevisbyrde Professionsansvar Børns erstatningsansvar Sindssyges erstatningsansvar Ansvar for undladelser Culpa med omvendt bevisbyrde (præsumptionsansvar) Arbejdsgiveransvar (principalansvar) Arbejdsgiveren skal have instruktionsbeføjelse Skaden skal være sket under arbejdets udførelse Skaden skal have ramt en tredjemand Arbejdstageren skal have handlet culpøst Arbejdstagerens handling må ikke være abnorm Forældres ansvar Hæftelse for selvstændigt virkende tredjemand Objektivt ansvar Ansvar for motorkøretøjer (færdselsansvar) Ansvar for hunde (hundeansvar) Ansvar for lånte genstande Ulovbestemt objektivt ansvar Fællesbetingelser Kausalitet (årsagsforbindelse) Adækvans Direkte skadelidt (værnet interesse) Ingen objektive ansvarsfrihedsgrunde Nødværge Nødret Uanmodet forretningsførelse Skadelidtes accept af risiko Økonomisk tab Tingsskade Værditabserstatning Driftstabserstatning

11 Følgeskader Personskade Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Erstatning for helbredelsesudgifter Erstatning for andet tab Godtgørelse for svie og smerte Godtgørelse for varigt mén Erstatning for tab eller forringelse af erhvervsevne Skematisk oversigt over personskadeerstatningsposterne Lempelse eller bortfald af erstatningsansvaret Egen skyld hos skadelidte Ansvar efter færdselsloven Ansvar efter hundeloven Generel lempelsesregel Særlige lempelsesregler Børn Sindssyge m.v Skade dækket af forsikring Skade dækket af skadelidtes tings- eller driftstabsforsikring Forsikringsselskabets regres mod skadevolder Arbejdstageres erstatningsansvar Forholdet mellem den skadelidte og arbejdsgiveren Forholdet mellem den skadelidte og den ansatte Forholdet mellem den ansatte og arbejdsgiveren Arbejdsgiverens regres mod arbejdstageren Arbejdstagerens regres mod arbejdsgiveren Flere erstatningsansvarlige Forholdet til skadelidte Forholdet mellem skadevolderne indbyrdes Disposition til opgaver om erstatningsret 173 Kapitel 10. Produktansvar 10.1 Indledning Forholdet mellem produktansvar og mangelsansvar Forholdet mellem KBL og produktansvar Forholdet mellem CISG og produktansvar Forholdet mellem produktansvar og almindelige erstatningsregler Produktansvarsloven Anvendelsesområde Produktbegrebet Ansvarsgrundlag Der skal være indtrådt en skade (på andet end produktet selv) Produktet skal være defekt (defektbegrebet) Defekten skal være årsag til skaden Ansvarssubjekt Producenter Mellemhandlere Flere erstatningsansvarlige Selvrisiko ved tingsskade

12 Lempelse eller bortfald af erstatningen Ulovbestemt produktansvar Anvendelsesområde Ansvarsgrundlag Ansvarssubjekt Producenter Mellemhandlere Skematisk oversigt over reglerne om produktansvar Disposition til opgaver om produktansvar 183 Kapitel 11. Forsikringsret 11.1 Indledning Forholdet mellem skadesforsikring og summaforsikring Forsikringsaftalens indgåelse Urigtige oplysninger ved aftalens indgåelse Fortrydelsesret Aftalens ikrafttræden og ophør Parternes forpligtelser Forsikringsselskabets forpligtelser Pligt til betaling af forsikringssummen Forsikringstagerens forpligtelser Pligt til betaling af præmie Pligt til at oplyse selskabet om fareforøgelse (risikoændring) Pligt til at overholde sikkerhedsforskrifter Pligt til at anmelde skader Pligt til tabsbegrænsning Skadesforsikring Forsikringssummen Overforsikring Underforsikring Dobbeltforsikring Forsikringsydelsen Totalskade Delskade 190 Del III Ejendomsret Kapitel 12. Introduktion til ejendomsret 12.1 Indledning Betydningen af parternes aftale Ejendomsrettens overgang Forholdet mellem overdragelse til eje/sikkerhed Oversigt over sikringsakterne Fast ejendom Løsøre Motorkøretøjer Simple gældsbreve og simple fordringer Omsætningsgældsbreve

13 Kapitel 13. Panteret 13.1 Indledning Panterettens stiftelse og beskyttelse over for tredjemand Panterettens indhold Panterettens genstand Panthavers fyldestgørelse Håndpantsætning Underpantsætning Genstandspant Fast ejendom Panterettens genstand Sikringsakten Løsøre Håndpantsætning Underpantsætning Simple fordringer og simple gældsbreve Omsætningsgældsbreve Aktier og anparter (kapitalandele) Kapitalandele, der ikke er udstedt gennem værdipapircentral Kapitalandele udstedt gennem værdipapircentral Flydende pant Virksomhedspant Panterettens genstand Sikringsakt Forholdet til andre sikkerheder Fordringspant Panterettens genstand Sikringsakt Pant i driftsmateriel i virksomhed fra lejet ejendom Pantsætningsforbud (negativerklæring) Oversigt over sikringsakter ved pantsætninger 208 Kapitel 14. Tingsret 14.1 Indledning Aktivtyper Rettighedstyper Aftaleerhververe Retsforfølgende kreditorer Konflikttyper Dobbeltsuccession Hjemmelskonflikt Blandede konflikter Fast ejendom Dobbeltsuccession Erhververen kontra overdragerens kreditorer Erhververen kontra overdragerens aftaleerhververe Hjemmelskonflikt Overdrageren kontra erhververens kreditorer

14 Overdrageren kontra erhververens aftaleerhververe Forholdet mellem TL 1 og Disposition til tingsretlige opgaver om fast ejendom Løsøre Dobbeltsuccession Erhververen kontra overdragerens kreditorer Erhververen kontra overdragerens aftaleerhververe Hjemmelskonflikt Overdrageren kontra erhververens kreditorer Overdrageren kontra erhververens aftaleerhververe Simple gældsbreve og simple fordringer Dobbeltsuccession Erhververen kontra overdragerens kreditorer Erhververen kontra overdragerens aftaleerhververe Hjemmelskonflikt Omsætningsgældsbreve Dobbeltsuccession Erhververen kontra overdragerens kreditorer Erhververen kontra overdragerens aftaleerhververe Hjemmelskonflikt 219 Del IV Selskabsret Kapitel 15. Introduktion til selskabsret 15.1 Indledning Hæftelsesformer Personlig og begrænset hæftelse Solidarisk og pro rata-hæftelse Principal og subsidiær hæftelse Direkte og indirekte hæftelse Virksomhedsformer Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab (I/S) Aktieselskab (A/S) og anpartsselskab (ApS) Kommanditselskab (K/S) Partnerselskab (P/S) Valg af virksomhedsform Virksomhedens formål Begrænset hæftelse Beskatning Kapitalbehov Ledelsesstruktur Generationsskifte Andre hensyn Forholdet mellem I/S er og kapitalselskaber 228 Kapitel 16. Interessentskaber 16.1 Indledning

15 16.2 Stiftelse Interessentskabsaftale Registrering Kapital Forholdet mellem interessenterne Ejerforhold Fordeling af overskud og dækning af underskud Interessenternes forpligtelser Udskiftning af interessenter Nye interessenters indtræden Eksisterende interessenters udtræden Forholdet til tredjemand Tegningsret Hæftelse over for kreditorer Interessentskabskreditorer Særkreditorer Ledelse Ophørsgrunde 234 Kapitel 17. Kapitalselskaber 17.1 Indledning Forholdet mellem aktie- og anpartsselskaber Stiftelse Stiftelsesdokument Vedtægter Tegning af selskabskapital Udbud af kapitalandele til offentligheden Tilbud og accept Registrering Valg af ledelse og evt. revisor m.v Selskabskapital Minimumskapital Indbetaling af selskabskapitalen Kontant indskud Apportindskud (indskud af andre værdier end kontanter) Kapitaltab Kapitalforhøjelse Tegning af nye kapitalandele Fondsforhøjelse Udstedelse af konvertible gældsbreve eller warrants Kapitalafgang Ordinært udbytte Ekstraordinært udbytte Kapitalnedsættelse Kapitalandele Ligeretsgrundsætningen Ejerfortegnelser m.v Ejerbog Meddelelse om betydelige kapitalposter

16 Selskabets egne kapitalandele Erhvervelse af egne kapitalandele Tegning af egne kapitalandele Omsættelighedsbegrænsninger og indløsning Forholdet mellem kapitalejerne Ejeraftaler (anpartshaver-/aktionæroverenskomster) Minoritetsbeskyttelse Individualrettigheder Minoritetsrettigheder Forholdet til tredjemand Repræsentationsret Tegningsret Hvem har tegningsret? Retsvirkninger af tegningsret Hæftelse over for kreditorer Kreditorbeskyttelse Ledelse Generalforsamlingen Tid og sted Indkaldelse Dagsorden Møderet Stemmeret Beslutningskompetence Afstemninger Bestyrelsen Bestyrelsens opgaver Valg af bestyrelsesmedlemmer Afholdelse af bestyrelsesmøder Beslutningsdygtighed Afstemninger Direktionen Direktionens opgaver Valg af direktion Tilsynsrådet Tilsynsrådets opgaver Skematisk oversigt over ledelsesorganerne Økonomisk bistand med selskabets egne midler Selvfinansiering Lån til kapitalejerne (aktionærlån) 257 Del V Markedsret Kapitel 18. Introduktion til markedsret 18.1 Indledning Forholdet mellem markedsførings- og immaterialret Forholdet mellem markedsførings- og konkurrenceret Forholdet mellem konkurrence- og immaterialret

17 Kapitel 19. Markedsføringsret 19.1 Indledning Markedsføringslovens anvendelsesområde Privat erhvervsvirksomhed Offentlig virksomhed Generalklausulen om god markedsføringsskik Generelle regler om adfærd på markedet Vildledende og utilbørlig markedsføring Forbud mod skjult reklame Sammenlignende reklame Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere ( spam-reglen ) , automatisk opkaldssystem og telefax Andre midler til fjernkommunikation Vejledning Erhvervsdrivendes adfærd over for forbrugere Markedsføring rettet mod børn og unge Salgsfremmende foranstaltninger Rabatkuponer og -mærker Forbud mod købsbetingede tilfældighedskonkurrencer Garanti Prisoplysninger Kreditkøb Gebyrer Erhvervsdrivende indbyrdes adfærd Forretningskendetegn Erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger 268 Kapitel 20. Immaterialret 20.1 Indledning Skematisk oversigt over ophavsret og varemærkeret Skematisk oversigt over immaterialretten Ophavsret Ophavsrettens genstand Krav om værkshøjde (originalitet) Typetilfælde Stiftelse af ophavsret Rettighedshaveren Overdragelse Kreditorforfølgning Arbejdstageres ophavsrettigheder Ophavsrettens indhold Eksemplarretten Spredningsretten Visningsretten Fremførelsesretten Faderskabsretten Respektretten Ophavsrettens varighed

18 Sanktioner Disposition til opgaver om ophavsret Varemærkeret Varemærkerettens genstand Mærket skal have fornødent særpræg Mærket skal kunne gengives grafisk Typetilfælde Stiftelse af varemærkeret Registreringsprincippet Førstebrugerprincippet Rettighedshaveren Overdragelse Kreditorforfølgning Varemærkerettens indhold Forbud mod erhvervsmæssigt brug af varemærket Konsumption Varemærkerettens varighed Registrerede varemærker Uregistrerede varemærker Sanktioner Disposition til opgaver om varemærkeret 286 Kapitel 21. Konkurrenceret 21.1 Indledning De danske konkurrenceregler De EU-retlige konkurrenceregler Forholdet mellem dansk og EU-konkurrenceret Handelen mellem medlemsstater Kan påvirke Mærkbarhed Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler Det danske forbud Det EU-retlige forbud Aftale/samordnet praksis mellem virksomheder Samhandelspåvirkning Konkurrencefordrejning Forbud mod misbrug af dominerende stilling Det danske forbud Det EU-retlige forbud Dominerende stilling Misbrug Samhandelspåvirkning Disposition til opgaver om konkurrenceret 293 Del VI Kreditorforfølgning Kapitel 22. Introduktion til kreditorforfølgning 22.1 Indledning

19 22.2 Forholdet mellem individual- og universalforfølgning Skematisk oversigt Universalforfølgning udelukker individualforfølgning Udlæg bortfalder ved universalforfølgning 298 Kapitel 23. Individualforfølgning (fogedret) 23.1 Indledning Tvangsfuldbyrdelse af pengekrav Udlægsgrundlaget HR: Kreditor skal have et fundament U1: Udpantningskrav U2: Kreditor har håndpant i fordring Udlæggets genstand Udlæggets retsvirkninger Udlægshavers sikringsakter Udlæggets prioritetsstilling Disposition til opgaver om udlæg Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav Med fundament Uden fundament (umiddelbare fogedforretninger) Foreløbige retsmidler Arrest Betingelserne for at foretage arrest Arrestens retsvirkninger Forbud Betingelserne for at nedlægge forbud Forbuddets retsvirkninger 307 Kapitel 24. Universalforfølgning (insolvensret) 24.1 Indledning Forholdet mellem insolvensinstitutterne Fristdag Nærstående Betalingsstandsning Anmeldelse af betalingsstandsning Beskikket tilsyn Skyldnerens retsstilling Meddelelser til kreditorerne Meddelelse om betalingsstandsningens indtræden Løbende meddelelser Møde med kreditorerne Betalingsstandsningens varighed og ophør Konkurs Konkursbetingelserne Kreditor skal have en fordring mod skyldneren Skyldner skal være insolvent Kreditor skal have retlig interesse i konkursen Indgivelse af konkursbegæring og afsigelse af dekret

20 Konkursens retsvirkninger Skyldnerens urådighed Kreditorekstinktion Etablering af bostyre Anmeldelse og prøvelse af fordringer Konkursboets aktiver og passiver Konkursboets aktiver (konkursmassen) Konkursboets passiver Modregning i konkurs Gensidigt bebyrdende aftaler indgået inden konkursen Omstødelse Gaver Arveafkald Betaling af løn til nærstående Usædvanlige betalinger Modregning Panteret eller anden sikkerhedsret Udlæg Betaling af gæld foretaget efter fristdagen Andre dispositioner foretaget efter fristdagen Utilbørlige dispositioner i øvrigt (generalklausul) Konkursordenen Separatistkrav ( 82-krav) Krav under konkurs ( 93-krav) Krav under betalingsstandsning og rekonstruktion ( 94-krav) Lønkrav ( 95-krav) Særlige afgiftskrav ( 96-krav) Simple krav ( 97-krav) Efterstillede krav ( 98-krav) Egenkapital Konkursboets slutning og udlodning Disposition til opgaver om konkurs Akkord Tvangsakkord Begæring om akkordforhandling Anmeldelse af krav Forhandling, afstemning, vedtagelse og stadfæstelse Tvangsakkordens virkninger Frivillig akkord Gældssanering 329 Forkortelser 330 Domme 332 Stikord

Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Kreditorforfølgning

Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Kreditorforfølgning Oversigt Del I Obligationsret 1 Introduktion til obligationsret 25 2 Aftaleret 26 3 Almindelig obligationsret 47 4 Dansk køberet 74 5 International køberet 98 6 Kreditaftaleret 114 Del II Forsikrings-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution EUC Nordvest/Thisted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Erhvervsret C Maria

Læs mere

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave Erstatningsret Jura for kortere videregående uddannelser 1. udgave Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Erstatningsret Jura for kortere og videregående uddannelser 1. udgave 2016 Forfattere og oversættere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2011 - Maj 2012 Institution ZBC Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Lærebog Hhx Erhvervsret C Thomas Skovgaard Koldig Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 juni

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Stikord. 120-dages reglen 127

Stikord. 120-dages reglen 127 Stikord 1 120-dages reglen 127 A abnorme handlinger 158 accept 32 forsikring, aftale om 184 frist for 33 overensstemmende 32 rettidig 33 tegning af kapitalandele 237 tilbagekaldelse 34 accept af risiko

Læs mere

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning 1. Kreditorforfølgningssystemet 15 1.1. Individual- og universalforfølgning 15 1.2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer 16 1.2.1. Individualforfølgning 16 1.2.2. Universalforfølgning 18 1.2.3. Forholdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard 19, Randers Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Købsretten

Læs mere om udgivelsen på  Købsretten Købsretten Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 6. reviderede og udvidede udgave Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard Købsretten 6. udgave/1. oplag C Karnov Group

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer, 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Zealand Business College, Vordingborg

Læs mere

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Bent Iversen Finansieringsret Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Forord 11 Forkortelser 12 1 Indledning 13 2 Rigtig ydelse 20 Almindelige regler om pengeforpligtelsers opfyldelse Kreditor- og

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 Kapitel 1. Introduktion... 13 1. Konkurslovgivningen... 13 2. Fristdagen... 16 2.1. Baggrund og retsvirkninger... 16 2.2. Fristdagsfundamenter... 16

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLD Første afsnit: Rettens grundelementer Kap. 1. Retsordenen og dens funktion 21 I. Begrebet ret 21 A. Forskellige

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7.

Læs mere om udgivelsen på  Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7. Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning Materiel foged- og konkursret 7. udgave Bo von Eyben & Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning materiel foged- og konkursret 7. udgave/1. oplag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

Kaution og tredjemandspant

Kaution og tredjemandspant Hans Helge Beck Thomsen Kaution og tredjemandspant samt andre solidariske skyldforhold 3. udgave Kapitel 1 Solidariske skyldforhold...................................... 13 1. Om begrebet et solidarisk

Læs mere

Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand Kapitel II Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter

Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand Kapitel II Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter Indholdsfortegnelse DEL 1: TINGSRET GRUNDLÆGGENDE PROBLEMER Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand 1. Eksempler på tingsretlige problemer... 17 1.1. Eksempel 1 Rembrandtmaleriet... 17

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen Dansk erhvervsret en Lærebog 10. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Erhvervsret Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret Jurist- og

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Introduktion til selskabs- og foreningsretten

Introduktion til selskabs- og foreningsretten Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til selskabs- og foreningsretten GADJURA DEL I: DET SELSKABSRETLIGE UNIVERS Kapitel 1: Selskabsrettens centrale problemer og begreber 15 1.1 Selskabsrettens

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret, niveau

Læs mere

Leveringstid fastsat i sælgers interesse da ikke oplysninger om andet jf. 13. Købsretten s. 121.

Leveringstid fastsat i sælgers interesse da ikke oplysninger om andet jf. 13. Købsretten s. 121. Rettevejledning Spørgsmål 1 Det forudsættes at der er indgået en gyldig aftale og der er ikke grund i faktum for at diskutere ugyldighed. Køber og sælger har aftalt levering den sidste uge af April 2011

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni, 16/17 Svendborg Erhvervsskole Hhx Erhvervsret

Læs mere

B0RGE DAHL. Erhvervsjura. i et markeds0konomisk perspektiv. 5. udgave. ved. Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis

B0RGE DAHL. Erhvervsjura. i et markeds0konomisk perspektiv. 5. udgave. ved. Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis B0RGE DAHL Erhvervsjura i et markeds0konomisk perspektiv 5. udgave ved Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis Handelsh0jskolens Forlag Distribution: Munksgaard Indhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret

Læs mere

Rettekatalog, Formueret sommereksamen 2012

Rettekatalog, Formueret sommereksamen 2012 Rettekatalog, Formueret sommereksamen 2012 Det følgende er et rettekatalog til sommereksamen i Formueret, 2012. Bemærk, at rettekataloget ikke udgør nogen udtømmende eller endelig angivelse af mulige problemstillinger

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Sommereksamen 2007 Re-eksamen Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Obligationsret 2. Del

Obligationsret 2. Del Bernhard Gomard Obligationsret 2. Del 3. udgave 2003 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 Indholdsfortegnelse Forord XIII AFSNIT III. Misligholdelse (kontraktbrud) 1 Kap. 6. Oversigt og grundbegreber

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Introduktion til kreditretten

Introduktion til kreditretten Introduktion til kreditretten og nogle udvalgte emner Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul 3. udgave Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul Introduktion til kreditretten og nogle

Læs mere

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Selskabsformer Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Overblik 1. Kort om de enkelte selskabsformer 2. Fordele / ulemper motiver for valg 3. Dokumenter 4. Priser 5. Spørgsmål 6. Kontaktinfo 1. Selskabsformer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Erhvervsret

Undervisningsbeskrivelse Erhvervsret Termin Mai / Juni 2017 Institution Tønder Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, niveau C Nima Mosahebisafa Steensen HH 3 A Identitet og formål er et juridisk fag, der omfatter viden

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen & Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen...

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen... Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kaution... 19 1. Introduktion... 19 1.1. Formål... 19 1.2. Treparts-forholdet... 19 1.3. Kaution ktr. garanti... 20 1.4. Kaution ktr. tredjemandspant... 20 1.5. Kaution ktr.

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave Selskabsformerne - lærebog i selskabsret 6. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne lærebog i selskabsret Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen & Torsten Iversen Lærebog i dansk og international køberet 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber Bernhard Gomard

Læs mere

Lov om Lønmodtagernes Garantifond

Lov om Lønmodtagernes Garantifond Peer Schaumburg-Müller Bo Lauritzen Snorre Andreas Kehler Lov om Lønmodtagernes Garantifond med kommentarer 3. udgave Lov om Lønmodtagernes Garantifond Kommenteret af Peer Schaumburg-Müller Bo Lauritzen

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret, niveau

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Indhold Indhold Indhold

Indhold Indhold Indhold Indhold Indhold Første afsnit: Samfundet, markedet, virksomheden og juraen Kapitel 1. Erhvervsjura som ledelsesredskab... 25 I. Den erhvervsjuridiske opgave... 25 II. Internationalisering og juridisk virksomhedsstyring...

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret C Lotte

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 09/10 Institution Uddannelses Center Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret C Lotte

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Virksomheden. Kapital eller personselskab. Valg af etableringsform

Virksomheden. Kapital eller personselskab. Valg af etableringsform Virksomheden Firma, virksomhed og selskab Forskellige virksomhedsformer Enkeltmandsvirksomhed, I/S og kapitalselskaber Den juridiske person Retsevne (retssubjektivitet) Forskellige forhold Generalforsamling,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

International købelov (CISG)

International købelov (CISG) International købelov (CISG) Med kommentarer af Bernhard Gomard René Franz Henschel Jurist- og Økonomforbundets Forlag International købelov (CISG) med kommentarer Bernhard Gomard og René Franz Henschel

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Forord IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 5 Kapitel 1 Kreditaftalelovens baggrund og anvendelsesområde IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Læs mere