Stikord. 120-dages reglen 127

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stikord. 120-dages reglen 127"

Transkript

1 Stikord dages reglen 127 A abnorme handlinger 158 accept 32 forsikring, aftale om 184 frist for 33 overensstemmende 32 rettidig 33 tegning af kapitalandele 237 tilbagekaldelse 34 accept af risiko 163 adfærd over for forbrugere 265 adfærd på markedet 263 adækvans 161 afbetalingskøb, se kreditkøb afbrydelse af forældelse 72 affektionsværdi kompensation for 163 udlæg i aktiver med 301 afhentningskøb 81, 105 afhjælpning almindelig obligationsret 54 forbrugerkøb 93 internationale køb 109 klausul om 58 afhjælpningspligt, sælgers forbrugerkøb 93 handels- og civilkøb 89 afholdelse af ferie 131 afkastningsinteresse, forsikring af 188 afskedigelse 134 afslag i købesummen almindelig obligationsret 55 forbrugerkøb 94 handels- og civilkøb 90 internationale køb 112 afslag på tilbud 32 afstemninger 252 bestyrelse 254 generalforsamling 252 aftalefrihed 27 aftalelicens 276 aftalepant 198 aftaler 28, se også forbrugeraftaler formkrav 34 fortolkning af 42 fortrydelsesret 34 indgåelse af 28 udfyldning af 43 ugyldige 44 aftalt fortolkning 43 afviklingsmodenhed modregning i konkurs 317 tvungen modregning 70 akkord 326 frivillig 328 tvangsakkord 327 aktiebog 245 aktiebrev, se ejerbevis aktier, se kapitalandele aktieselskaber 225, se også kapitalselskaber aktionærer, se kapitalejere aktionærlån, forbud mod 257 aktionæroverenskomst, se ejeraftale almindelig akkord 329 almindelig hæderlighed, aftaler stridende mod 46 almindelig tvangsakkord 327 anciennitetsprincip, funktionærrettens 123 andelsbolig, udlæg i 301 anden tvang 45 anerkendelse, afbrydelse af forældelse 73 anfordringskaution 66 anmeldelse af skade til forsikringsselskab 188 annullation 54 anonyme fejl 158 anparter, se kapitalandele anpartshavere, se kapitalejere anpartshaverfortegnelse 245 anpartshaveroverenskomst, se ejeraftale anpartsselskaber 225, se også kapitalselskaber ansvarlig lånekapital 324 ansvarsforsikring 188 ansvarsfraskrivelsesklausul

2 ansvarsfrihedsgrunde international køberet 110 objektive erstatnings- 162 produktansvar 178 ansvarsgrundlag 154 arbejdsgiveransvar 157 culpa 154 færdselsansvar 159 genuskøb 88 hundeansvar 159 hæftelsesansvar 154 lånte genstande 160 objektivt ansvar 159 produktansvar 178, 181 specieskøb 88 ulovbestemt objektivt ansvar 160 ansættelsesbevis 124 ansættelsesret 122 anteciperet misligholdelse 52, 87, 97 apportindskud 240 arbejdsgiveransvar 157 arbejdstagere erstatningsansvar 172 ophavsrettigheder 274 arrest 306 afbrydelse af forældelse 73, 75 betingelser 306 retsvirkninger 306 under betalingsstandsning 298 under gældssanering 298 under konkurs 298 under tvangsakkord 298 artsbestemt køb 79 arv konkursmassen 316 omstødelse af afkald på 320 as is-klausul 58 auktion, se også tvangsauktion fortrydelsesret ved køb af fast ejendom 35 prisoplysninger ved salg på 267 tilbud 30 B bagatelagtig mangel 55 bagatelgrænse i konkurrenceretten 289, 290 bagatelmeddelelsen 290 barns første sygedag 127 barseldagpenge 129 barselsorlov 129 begrænset hæftelse 223 begrænset kaution 66 behandlingsudgifter 165 bemyndigelse ved fuldmagter 39 beregning af forældelsesfrister 75 beruselse, lempelse ved 170 besiddelseskrav 305 besidderbegrebet 160 beskikkelse af tilsyn 311 beskyttelse af lønmodtagerrepræsentanter 148 bestillingskøb 79 bestyrelse 253 betaling med frigørende virkning omsætningsgældsbreve 64 simple fordringer 63, 203 betalingsindsigelse 62, 63 betalingslegitimation 63, 64 betalingsmidler 52, 86 betalingspåkrav 300 betalingsstandsning 310 anmeldelse 311 meddelelser til kreditorerne 311 møde med kreditorerne 312 ophør 312 skyldners retsstilling 311 tilsyn 311 varighed 312 betalingssted almindelig obligationsret 51 dansk køberet 86 international køberet 107 betalingstidspunkt almindelig obligationsret 51 dansk køberet 85 forsikringspræmie 187 international køberet 107 betydelige kapitalposter, meddelelse om 245 betænkelighedskriteriet 305 biforpligtelser 50 bindende individualisering 216 blokade 148 bonus ved fratræden 139 bortfald af erstatningsansvar 168, 180 bortskaffelsesret, sælgers 99 bortvisning 135 bostyre i konkurs 315 branchefortolkning 43 bristende forudsætninger 46, 148, 217,

3 brud på forsyningsledninger, ansvar ved 161 brugsmodel 271 brug som trafikmiddel 159 brugsrettigheder 194 bud forholdet til fuldmægtig 36 forvanskning 44 børn erstatningsansvar 155, 170 første sygedag 127 indgåelse af aftaler 45 markedsføring til 265 C caf 82 caveat emptor 95 centrale ledelsesorgan 249 c&f 82 change of control-klausul 59 checks 300 cif 82 citatret 276 civilkøb 80 comfort letter 29 culpa-reglen 154 cut-off klausul 62 D dagsorden på generalforsamling 250 da-reglen 319 dead lock 233, 246 debitorskifte 60 defektbegrebet 178 deliktsansvar, se erstatning delkaution 66 delskade 164, 190 delvis ugyldighed 47 denunciation 203, 218 deponering 70 design 271 digitale tinglyste pantebreve 61 diligenspligt forsinket accept 33 uoverensstemmende accept 32 direkte hæftelse 224 direkte skadelidt 162 direktion 254 dividende 326 dobbeltforsikring 189 dobbeltsalg 211 dobbeltsuccession 211 fast ejendom 213 løsøre 215 omsætningsgældsbreve 219 simple fordringer 217 simple gældsbreve 217 dominerende stilling, misbrug af 292 domme 300 driftsmateriel, pant i 200, 207 driftstabserstatning 164 duft som varemærke 280 død indsigelse vågner ikke op igen 212 E edb-programmer, ophavsretlig beskyttelse af 272 efterfølgende cut-off klausul 62 efterfølgende trepartsforhold 118 efterladte, godtgørelse til 165 efterlevering 54 efterstillede krav 325 egenkapital kapitaltabsreglerne 240 konkursordenen 326 egen regning 36 egen skyld 168, 180 egentlig afbrydelse af forældelse 73 egentlige massekrav 324 egentligt tredjemandsløfte 30 eget navn 36 egne kapitalandele 245 ejendomsforbehold 119 betingelser for 119, 120 konsignation 117 sælgers tilbagetagelsesret 120 ejendomsret 193 ejeraftale 246 ejerbevis 204 ejerbog 245 ejerpantebreve udlæg på grundlag af 300 ejerskifteklausul 59 eksekutionsfundament 299 eksemplarretten 275 ekstinktion indsigelser 212 rettigheder

4 ekstraordinær generalforsamling 250 ekstraordinært udbytte 243 elektroniske chips 272 , markedsføring vha. 264 enkeltmandsvirksomhed 225 ensidigt bebyrdende aftale 29 erhvervsdrivendes indbyrdes adfærd 268, se også konkurrenceret erhvervsevnetabserstatning 166 erhvervshemmeligheder 268 erhvervskreditaftale 116 erhvervstingsskade 177 erindringsbillede, princippet om det udviskede 284 erklæring hensigtserklæring 29 løfte 29 påbud 29 støtteerklæring 29 erklæringsfejl 46 erstatning forsinkelse ved køb 88, 92 fuldmægtigens ansvar 41 i kontrakt 55 i/uden for kontrakt 151 ledelsens ansvar 249 mangler ved køb 90, 94 uden for kontrakt 153 eventualforpligtelse 68 F fabrikationsfejl, ansvar for 181 factoring 203 faderskabsretten 277 falsk 44 familieforsikring 188 fareforøgelse 187 farve som varemærke 280 fast ejendom fortrydelsesret ved køb af 35 pant i 200 sikringsakter 194 udlæg i 300 fejlskrift 46 ferie 130 fikskøb 87 filmværker 273 finansielle virksomheder markedsføringsretlige krav 262 selskabsretlige krav 224 fjernsalg 35 flere erstatningsansvarlige 173, 179 flere skyldnere 59 flydende ejendomsforbehold 117 flydende pant 199, 204 flydende selskabskapital 239 fob (frit ombord) 82 fogedforbud, se forbud, fogedfogedforretning, umiddelbar 305 fogedret 299 fondsaktier 242 fondsaktiver 60 fondsforhøjelse 242 forauktionering, udlæg til 299 forbrugeraftale 34 fortolkning 43 fortrydelsesret 34 forbrugerbeskyttelse erhvervelse af fast ejendom 35 forbrugeraftaler 34 kreditaftaler 115 forbrugerkreditaftale 116 forbrugerkøb 79 forbrugertingsskade 177 forbud aktionærlån 257 konkurrencebegrænsende aftaler 288 købsbetingede konkurrencer 267 misbrug af dominerende stilling 292 selvfinansiering 256 skjult reklame 264 uanmodet henvendelse 264 forbud, foged- 306 betingelser 307 retsvirkninger 307 force majeure 88, 91 fordrejning af konkurrencen 290 fordringer 60 overdragelse af 60 pant i 203 sikringsakter 196 transport 60 udlæg i 300 fordringshavermora 53, 98, se også deponering fordringspant 206 fordringsprøvelse i konkurs 315 foreløbig afbrydelse af forældelse

5 foreløbige retsmidler 305 arrest 306 forbud 306 forevisningsfuldmagt, skriftlig 38 forfaldstid 51, 56, 72 forfalskning 44 forhandlergrundsætningen 217 forhandlingspligt 147 forholdsmæssig hæftelse 224 forholdsmæssigt afslag, se afslag i købesummen forkøbsret 246 forlig 300 formidlingskøb 80 formkrav almindelige aftaleretlige 34 ansættelsesaftaler 125 forretningskendetegn 268 forretningssted aftaler indgået uden for fast 35 i forskellige stater 103 forringelse af erhvervsevne 166 forsendelseskøb 82, 105 forsendelsesrisiko forsinket accept 33 tilbagekaldelse af tilbud 31 forsikringsaftaler 184 aftalens indgåelse 184 anmeldelse af skader 188 fareforøgelse 187 forsikringssum 186, 189 forsikringsydelse 190 fortrydelsesret 36 ikrafttræden 185 ophør 185 præmie 187 skadesforsikring 184, 188 summaforsikring 184 urigtige oplysninger 185 forsikringsdækket skade 170 forsikringspligt 159 forsikringsret 184 forsinkelse, se også betalingstidspunkt, se også leveringstidspunkt købers 96 købers anteciperede 97 sælgers 86, 92, 108 forsinket accept 33 forsyningsledninger, ansvar ved brud på 161 forsørgertabserstatning 165 fortegningsret 241 fortielser 45 fortolkning af aftaler 42 fortrinsberettigede krav 324 fortrydelsesret 34 forudbetalinger, udlæg i 301 forudbetalingskøb 80 forudsætningslæren 46 forvaltningsmæssige rettigheder 244 forvanskning 44 forældelse 71 forældreorlov 129 forældres erstatningsansvar 158 fragtfrit 82 fratrædelsesgodtgørelse 137 fredspligt 148 fremførelsesretten 277 fremrykket urådighed 315 fremtidige erhvervelser pant i 204 udlæg i 300 friaktier 242 frigørelseskonflikt 148 frigørelsestid 51 frigørende virkning, betaling med 203 fri opsigelsesret 134 fristdag 309 frit ombord (fob) 82 fritstillelse 133 frivillig akkord 328 frivillige forlig 300 frivillig kreditorordning 328 frivillig likvidation 329 frivillig moratorieordning 329 fuldmagt 36 aftaleindgåelse 36 med særlig tilværelse 37 møderet generalforsamling 251 ophør 40 retsvirkninger 39 stemmerets- 36, 252 stiftelse 37 typer 37 uden særlig tilværelse 38 fuldstændig kaution 66 fuldstændig ugyldighed 47 funktionærarbejde 122 funktionærret 122 fyldestgørelse, panthavers

6 fyring 134 fællesbetingelser 161 færdselsuheld, ansvar ved 159 følgeskader 164 førstebrugerprincippet 282 først i tid, bedst i ret 193, 299 fundament for udlæg 299 G gammel gæld, sikkerhed for 322 garanti over for forbrugere 267 gaveløfte definition 29 konkursordenen 325 omstødelse af 319 gebyrer 268 generalforsamling 250 generalklausul AFTL MFL MFL omstødelse 323 generationsskifte 228 genoprettelseshensyn 153 gensidige krav 70 gensidig signatur 233 gensidigt bebyrdende aftale 29 genstandspant 199, 200 genuskøb 79 god markedsføringsskik 263 godtgørelse fratrædelses- 137 personskade 165 ved fortrydelse 35 god tro 45 GBL 218 TL 213 graviditet dages reglen 128 gruppefritagelse 289 gyldighedsreglen 43 gyldighedsvirkning 202 gældsbreve 61, se også omsætningsgældsbreve, se også simple gældsbreve udlæg på grundlag af 300 gældssanering 329 H halvlederprodukter 272 handelsagent 37 handelskøb 79 handelspåvirkningskriteriet 287 handleevne 41, 45 helbredelsesudgifter 165 helhedsindtrykket, princippet om 284 hemmelig klausul 141 hensigtserklæring 29 hjemmelskonflikt 211, 212 fast ejendom 213 løsøre 216 omsætningsgældsbreve 219 simple fordringer 218 simple gældsbreve 218 hjemsted 250 hjælpemidler, udlæg i 301 hovedferie 131 hovedforpligtelser 50 hovedskyldslæren 168 hundeansvar 159 husforsikring 188 hæderlighed, almindelig 46 hæftelsesansvar 154 hæftelsesformer 223 håndpant 198 intet krav om fundament 300 panthavers fyldestgørelse 199 I ihændehavergældsbreve 61 ikke til ordre 61 ikke-voldelig kompulsiv tvang 45 ikke-økonomisk skade, godtgørelse for 163 immaterialret 270 ophavsret 271 pant i 202 varemærkeret 279 inadækvans 161 indboforsikring 188 indenretlige forlig forholdet til KAL 116 udlæg på grundlag af 300 indgivelse af konkursbegæring 314 indgåelse af aftaler ansættelsesaftaler

7 danske købsaftaler 78 forsikringsaftaler 184 internationale købsaftaler 102 tilbud og accept 28 via tredjemand, se fuldmagt indholdsmangler 48 indirekte hæftelse 224 individualforfølgning 299 individualisering, bindende 216 individualrettigheder 247 individuelt bestemt køb 79 indkaldelse til generalforsamling 250 indløsning 246 indre forhold 39 indsigelser betalingsstandsning 312 ekstinktion af 212 forbrugerens mod kreditgiveren 118 skyldnerens mod erhververen 62, 63 stærke 64 svage 63 udstedelse af gældsbrev 61 ugyldigheds- 44 varemærkeregistrering 281 indskudskapital 239 industrielle ejendomsrettigheder, se immaterialret informationspligt 147 ingredienstilfælde 176 insolvensret 308 instruktionsbeføjelse 157 instruktionsfejl, ansvar for 181 interessentskab 225, 230 inter partes 27 inventar, pant i 200, 205, 207 J jobklausul 141 K kapitalandele 244 pantsætning af 204 kapitalejere aftaler mellem 246 definition 246 minoritetsbeskyttelse af 247 kapitalforhøjelse 240 kapitalinteresse, forsikring af 188 kapitalnedsættelse 243 kapitalselskaber 235 aktionærlån 257 bestyrelse 253 direktion 254 ejeraftaler 246 ekstraordinært udbytte 243 generalforsamling 250 kapitalafgang 242 kapitalforhøjelse 240 ledelse 249 registrering 237 selskabskapital 238 selvfinansiering 256 stiftelse 236 tegningsret 248 tilsynsråd 255 udbytte 243 vedtægter 236 kapitaltab 240 karakteristisk ydelse 27 karteller 288 kaskoforsikring 188 kassekredit ejendomsforbehold 120 omstødelse af betalinger 322 kausalitet 161 kaution 65 kendelser 300 Kodak-doktrinen 284 kodificeret fortolkning 43 kollegaklausul 141 kollektive overenskomster 122, 148 kommanditselskab 225 kommet frem 29 kommet til kundskab 29 kommission 37 kompetencemangler 48 komplementar 225 komponenttilfælde 176 koncipistreglen 43 konkurrencebegrænsende aftaler 288 konkurrencefordrejning 290 konkurrenceklausul 140 konkurrenceret 287 konkurrencebegrænsende aftaler 288 misbrug af dominerende stilling 292 konkurs

8 afsigelse af -dekret 314 aktiver 316 anmeldelse af fordringer 315 betingelser for 313 dekret 315 indgivelse af begæring 314 indtrædelsesret 317 konkursmassen 316 konkursordenen 324 konkursregulering 318 modregning 317 omstødelse 318 passiver 316 prøvelse af fordringer 315 retsvirkninger 315 slutning af bo 326 udlodning 326 konsignation 37, 117 konstruktionsfejl, ansvar for 181 konsumption ophavsretlig 276 varemærkeretlig 284 kontantforbehold 96, 217 kontant kapitalindskud 239 kontantkøb 96, 216 kontrakter, se aftaler kontraktsansvar, se erstatning kontraopsigelse 134 konventionalbod 58 konvertible gældsbreve 242 kreditaftaler 115 kreditkonsignation, se konsignation kreditkøb 115 prisoplysninger ved 267 kreditorbegunstigelse 324 kreditorbeskyttelse 210 kreditorforfølgning 297 kreditorordning, frivillig 328 kreditorskifte 60 kreditrenter 56 krydsmisligholdelsesklausul 58 kundeklausul 140 kunstneriske værker 272 kurator, udpegelse af 315 kvantitetsmangel 86 kvasiaftale 30 kædesuccession 212 køberet dansk 78 international 102 købers forpligtelser almindelig obligationsret 51 danske køb 85 internationale køb 107 købsbetingede konkurrencer, forbud mod 267 L ledelse interessentskab 233 kapitalselskab 249 led i arbejdets udførelse 157 legal acceptfrist 33 legal tegningsret 248 legitimation, se også betalingslegitimation fuldmagter 39 legitimationsekstinktion 216 lejekøb 119 lempelse af erstatningsansvar 168, 180 lempelsesbrøker 168 letter of comfort 29 letter of intent 29 leverandørprivilegiet 325 levering efterhånden 87 leveringssted almindelig obligationsret 50 danske køb 81 internationale køb 105 leveringstidspunkt almindelig obligationsret 50 danske køb 81 internationale køb 104 lex posterior 43 lex specialis 43 ligeretsgrundsætningen 244 likvidationsakkord 327, 329 lingvistisk fortolkning 43 litterære værker 272 lock up-periode 246 lovbestemt pant 198 lovligt forfald 126 loyalitetsforpligtelse 136 lyd som varemærke 280 løbedage 51 løfte definition af 29 gaveløfte 29 kautionsløfte

9 tredjemandsløfte 29 løn konkursordenen 325 omstødelse af 320 udlæg i 301 under ferie 132 lønindeholdelse 299 lønmodtagerbegrebet 124 lønmodtagerrepræsentanter, beskyttelse af 148 løsøre dansk køb af 78 internationale køb af 102 pant i 202 sikringsakter 195 udlæg i 300 lånekøb 118 lånte genstande, ansvar for 160 M mangelsfrihedsklausul 58 mangler definition af 82 gaver 29 købers beføjelser 88, 93 retsmangler 91 markedsføringsret 262 markedsret 261 maskinklausul 58 masseafskedigelser 134 massegældsbreve 52 massekrav 324 materialesvigt, ansvar ved 161 medarbejderklausul 141 meddelelse om betydelige kapitalposter 245 medio 81 medsalgsret/-pligt 246 medvirken, skadelidtes, se også tabsbegrænsningspligt egen skyld 168, 180 mekanisk tvang 44 mellemhandleransvar 179, 182 mellemmand, aftale gennem 36 mén-godtgørelse 166 mindreårige 45 minimalerstatning 136 minimumskapital 239 minimumsreglen 43 minimumsudbetaling ved ejendomsforbehold 120 minoritetsbeskyttelse 247 minoritetsrettigheder 247 misbrug af dominerende stilling 292 misligholdelse 52 misligholdelsesbeføjelser 53 modregning 69 konkurs 317 omstødelse 321 omsætningsgældsbreve 64 simple gældsbreve og simple fordringer 62 morarenter 57 moratorium 327 motorkøretøjer ejendomsforbehold 203 erstatningsansvar for 159 pant i 203 sammenstød mellem 159 sikringsakter 196 udlæg i 303 musikværker 273 mærkbar påvirkning af samhandelen 287, 288 mærke-lighed 284 møbellån 194 møderet på generalforsamling 251 N nabolandsklausul 102 naborettigheder, ophavsretlige 272 nagelfast tilbehør, pant i 201 naturalopfyldelse almindelig obligationsret 53 efter KBL 87, 89, 96 navnegældsbreve 61 negativerklæring 207 negative troværdighed, tingbogens 201 negativ kontraktinteresse 55, 56 negligeringsretten 218 negotiable dokumenter, se omsætningsgældsbreve negotiorum gestio 163 nettometoden 322 non-solicitation aftale 141 nærstående 310 virksomhedspant 205 nævnsafgørelser 300 nødret

10 nødværge 163 nøglepant 202 NAAT-reglen 288 O objektive ansvarsfrihedsgrunde, se ansvarsfrihedsgrunde objektivt ansvar genussælgers 88, 91 internationale køb 110 PAL 178 uden for kontrakt 159 obligationer 52, 61 obligationsret almindelig 50 introduktion til 27 speciel 50 offentlig bekendtgjort fuldmagt 38 offentlig virksomhed 263 ombytning, se omlevering omlevering 54, 89, 94, 109 omnipotens, generalforsamlingens 252 omsorgspligt, sælgers 99 omstødelse 318 arveafkald 320 betalinger efter fristdagen 323 dispositioner efter fristdagen 323 gaver 319 generalklausul 323 løn 320 modregning 321 panteret 322 udlæg 323 usædvanlige betalinger 321 utilbørlige dispositioner 323 omsætningsbeskyttelse 210 omsætningsgældsbreve definition 61 dobbeltsuccession 219 hjemmelskonflikt 219 pant i 203 sikringsakter 197 omsættelighedsbegrænsninger 246 opdragsfuldmagt 38 opfordring til at gøre tilbud 30 opfyldelse 69 opgivelse af fordring 70 ophavsret 271 genstand 272 indhold 275 pant i 202 rettighedshaveren 273 sanktioner 278 stiftelse 273 varighed 278 ophævelse 54 ansættelsesforhold 135 købers forsinkelse 96 købers konkurs 98 mangler 90, 94 sælgers forsinkelse 87, 92 opkaldssystem, markedsføring ved brug af automatisk 264 oplysningspligt arbejdsgivers 124 fortrydelsesret ved forbrugeraftaler 35 kreditgivers 119 oprindelig cut-off klausul 62 oprindelige trepartsforhold 118 opsigelse 54 ansættelsesforhold 133 optjening af ferie 131 ordinær generalforsamling 250 ordinært udbytte 243 ordlydsfortolkning 43 ordmærke 281 ordregældsbreve 61 originalitetskrav 272 orlov barsels- 129 forældre- 129 graviditets- 128 overensstemmende accept 32 overforsikring 189 overskridelse af fuldmagt 39 P pant 198 flydende 204 forbud mod -sætning 207 fordrings- 206 fyldestgørelse 199 genstands- 200 omstødelse 322 stiftelse 198 virksomheds

11 pantebreve udlæg på grundlag af 300 pantsætningsforbud 207 partnerselskab 226 partsautonomi 27 passende afslag 94, se også afslag i købesummen passivitet forpligtelse ved 30 ophør ved 77 patent 271 pengedebitor 27 pengekreditor 27 pengemangel 54 pengeskyld er bringeskyld 50, 51 pengeydelse 27 personlige hjælpemidler, udlæg i 301 personlig hæftelse 223 personselskab 223 personskade 164, 177 personskifte 60 piloteringsskader 161 pladskøb 82 police 185 positiv opfyldelsesinteresse 55, 56, 111 positiv troværdighed, tingbogens 202 postordresalg 35 pressens adgang til generalforsamling 251 primo 81 principalansvar 157 principal hæftelse 224 prioritetsstilling arrest 306 udlæg 303 prioritetsvirkning 201 prisafslag, se afslag i købesummen prisgivelsesret, sælgers 99 prisoplysninger 267 privat erhvervsvirksomhed 262 procesklausul 58 product placement 264 produktansvar 175 produktbegrebet 177 professionsansvar 155 proforma 62 proklama 71, 316 prokura 37 pro rata-hæftelse 59, 60, 224 prospektkrav 237 præklusion 71, 316 præklusivt proklama 71, 316 præmiekonkurrencer, forbud mod 267 præmie, pligt til betaling af 187 prænumerationskøb 80 præsumptionsansvar 156 præventionshensyn 153 påbud 29 påregnelighed 161 påtegning af gældsbrev 64 påvisningsret, skyldnerens 301 R rabatkuponer og -mærker 266 realdebitor 27 realkreditor 27 realsikkerhed 198 realydelse 27 registreringsprincippet 281 regres arbejdsgiverens mod arbejdstageren 172 forsikringsselskabets mod skadevolder 171 mellem flere solidarisk hæftende skyldnere 59 mellem forsikringsselskaber 189 mellemhandlerens mod producenten 180 reguleret marked 235 re integra-reglen 31, 34 reklamationsfrist almindelig obligationsret 53 reklame 262 sammenlignende 264 skjult 264 rektaklausul 61 rekvirent 299 rekvisitus 299 relativt simpelt flertal 252 renter 56 konkursordenen 325 repræsentationsret 247 stemmeløse kapitalandele 252 respektretten 277 restferie 131 retlig interesse i konkurs 314 retsforlig forholdet til KAL 116 udlæg på grundlag af 300 retsfortabende passivitet

12 retshjælpsforsikring 188 retskraftigt modkrav 70 retslige skridt, afbrydelse af forældelse 73 retsmangler 91, 95 retspant, stiftelse af 198, 302, se også udlæg retspraksisudviklet produktansvar 180 retsstiftende passivitet 30 retssystematisk fortolkning 43 rettergangsfuldmagt 36 rettidig accept 33 revisor indkaldelse til bestyrelsesmøde 254 indkaldelse til generalforsamling 250 møderet på generalforsamling 251 registrering af 249 valg af 238 rigtig ydelse 50 risikoens overgang danske køb 84 internationale køb 106 risiko, skadelidtes accept af 163 risikoændring 187 Robinson-listen 265 rottegift-reglen 284 rådighedsberøvelse 203 rådighedsforpligtelse 136 S salgsfremmende foranstaltninger 266 salgspligt, sælgers 99 salgsret, sælgers 99 samhandelspåvirkning 290, 293 sammenlignende reklame 264 sammenstød mellem motorkøretøjer 159 samtidighedsgrundsætningen 80, 216 samtykke til overgang af kapitalandele 246 sceneværker 273 Schutzzweck 154 sekundære massekrav 324 selskabsformer 224 selskabsret 223 selskabsretlig aftalefrihed 226 selvfinansiering, forbud mod 256 selvforskyldt sygdom, lovligt forfald 127 selvrisiko 184 erstatningsansvar for 171 produktansvar 180 selvskyldnerkaution 66 selvstændigt virkende tredjemand, hæftelse for 158 separatistkrav i konkurs 324 signatur, gensidig 233 sikkerhed for gammel gæld 322 sikkerhedsforskrifter 188 sikringsakter fast ejendom 194 løsøre 195 motorkøretøjer 196 omsætningsgældsbreve 197 simple fordringer 196 simple gældsbreve 196 simpel kaution 66 simpelt flertal 252 simple fordringer, se fordringer simple gældsbreve definition 61 dobbeltsuccession 217 hjemmelskonflikt 218 pant i 203 sikringsakter 196 udlæg i 303 simple krav 325 sindssyge erstatningsansvar 155, 170 ugyldige aftaler 45 skade dækket af forsikring 170 skadesforsikring 184, 188 skadesløsbreve udlæg på grundlag af 300 skjult reklame 264 skjulte mangler 58 skriftlig forevisningsfuldmagt 38 skuffede forventninger, kompensation for 163 skylderkendelse, afbrydelse af forældelse 73 slagtilbud 266 solidarisk hæftelse 59, 224 spam-reglen 264 speciel obligationsret 50 specieskøb 79 sportsskader 163 spredningsretten 276 standpunktsrisiko 53 standsningsret, sælgers 98 stemmeløse kapitalandele 252 stemmeret på generalforsamling 251 stemmeretsfuldmagt 36 stiftelse 344

13 fuldmagtsforhold 37 kapitalselskaber 236 stiftelsesdokument 236 stille betalingsstandsning 311 stillingsfuldmagt 37 stiltiende løfte 30 strejke 148 stærke indsigelser 63, 64 stærke støtteerklæringer 68 stærke ugyldighedsgrunde 44 støtteerklæringer 29, 68 subjektiv fortolkning 43 subrogation 205, 206 subsidiær hæftelse 224 successiv levering 87 summaforsikring 184 surrogater, pant i 199 suspension af medarbejder 133 suspensionsaftaler, forældelse 72 svage indsigelser 63 svage støtteerklæringer 68 svage ugyldighedsgrunde 45 svar på tilbud 32, se accept svie og smerte 165 svig fortielse af sygdom 127 ugyldighed som følge af 45 svinkeærinder 157 sygdom 126 sympatistrejke 148 systemskader 181 sædvanlige tidsvilkår 194 sælgers forpligtelser almindelig obligationsret 50 danske køb 81 internationale køb 104 særkreditorer 233 særlig meddelt fuldmagt 38 særlig tilværelse fuldmagter med 37 fuldmagter uden 38 særlige afgiftskrav 325 særpræg 279 T tab af erhvervsevne 166 tabsbegrænsningspligt erstatningsretlig 164 forsikringsretlig 188 tabskaution 66 tabsopgørelse 163 tabt arbejdsfortjeneste 165 tegning af kapitalandele egne kapitalandele 245 kapitalforhøjelse 241 stiftelse 237 tegningsret forholdet til fuldmagt 37 interessentskab 233 kapitalselskab 248 teknisk svigt, ansvar ved 161 tekniske tegninger 268 telefax, markedsføring ved brug af 264 tilbageholdsret, sælgers 97, 99 tilbagekaldelse accept 34 fuldmagt 40 tilbud 31 tilbagetagelsesret, sælgers 120 tilbehør til fast ejendom pant i 200, 201 udlæg i 301 tilbud 30 afslag på 32 tilbagekaldelse af 31 tilfældighedskonkurrencer, forbud mod købsbetingede 267 tilsynsansvar for forældre 156 tilsynsråd 255 tinglig beskyttelse 210 tingsforsikring 188 tingsindbegreb, pant i 205 tingsskade 164 tjenestestilling 123 totalskade 164, 190 trangsbeneficiet 300 transport af fordringer 60 tredjemandsløfte 29 tredjemandspant 198 troværdighed, tingbogens negative 201 positive 202 tvang ikke-voldelig kompulsiv 45 mekanisk 44 voldelig kompulsiv 44 tvangsakkord

14 tvangsauktion 200, 299, 302 tvangsfuldbyrdelse 299 andre krav end pengekrav 304 pengekrav 299 tvangsfuldbyrdelsesklausul 300 U uagtsomhed 154 uanmodet forretningsførelse 163 uanmodet henvendelse 264 ubegrænset hæftelse, se solidarisk hæftelse, se personlig hæftelse udbetaling ved kreditkøb 120 udbringelseskøb 82 udbud af kapitalandele til offentligheden 237 udbytte ekstraordinært 243 ordinært 243 uden for kontrakt, erstatning, se erstatning uden forbindtlighed 31 uden obligo 31 udenretlige forlig 300 udestående selskabskapital 239 udfyldning af aftaler 43 udgravningsskader 161 udjævnelige krav 70 udlevering af gældsbrev 64 udlæg 299 fundament 299 grundlag 299 omstødelse 323 prioritetsstilling 303 sikringsakter 302 udnyttelse 46 udpantningskrav 300 udslag af hundefaren 160 udstedelse af gældsbreve 61 udtagelsesret, sælgers 98 udtrykkeligt løfte 30 udviskede erindringsbillede, princippet om det 284 uegentligt tredjemandsløfte 30 ugyldig aftale 44 ugyldighedsgrunde 44 uigenkaldelighed fuldmagt 40 tredjemandsløfte 30 uklarhedsreglen 43 ulovbestemt produktansvar 180 ultimo 81 umiddelbar fogedforretning 305 umiddelbar skadelidt 162 umulighed 54, 87, 93 umyndiggørelse af fuldmagtsgiver 41 umyndighed 45 underforsikring 189 underliggende skyldforhold 198 underpant 198 panthavers fyldestgørelse 200 undersøgelsespligt, købers 89 undladelser, ansvar for 155 undladelsespligt, tvangsfuldbyrdelse af forbud 306 med fundament 305 unge, markedsføring mod 265 universalforfølgning 308 uoverdragelige rettigheder, udlæg i 301 uoverensstemmende accept 32 usaglig afskedigelse 137, 138 usædvanlige betalinger, omstødelse af 321 utilbørlig markedsføring 263 V valuta 52 vanhjemmel 91, 95 varelager, virksomhedspant i 205 vare-lighed 284 varemærkeret 279 genstand 279 indhold 283 pant i 202 rettighedshaveren 282 sanktioner 285 stiftelse 281 varighed 285 varigt mén 166 vederlagsrisiko 84 vedtægter i kapitalselskaber 236 vej som benyttes til almindelig færdsel 159 vejledningspligt ved forbrugerkøb 84 ved markedsføring 265 veksler 300 videresalg 212 vikarer 123 vildledende markedsføring

15 viljesmangler 48 viljespant 198 vilkårsforhandling, forlig indgået under 300 virksomhedsformer 224 virksomhedsklausul 141 virksomhedsoverdragelse 146 virksomhedspant 205 visningsretten 277 voldelig kompulsiv tvang 44 vurderingsberetning 240 værdiforringende mangel 55 værdipapircentral 204 værditabserstatning 164 værkshøjde 272 værnepligt 130 værnet interesse 162 væsentlige ændringer af ansættelsesvilkår 133 væsentlig misligholdelse 55 W warrants, udstedelse af 242 Y ydre forhold 39 Æ ægtefælle nærstående 310 omstødelse af gaver mellem 319 Ø økonomisk bistand med selskabs egne midler 256 økonomisk tab 163 økonomiske rettigheder 244 øverste ledelsesorgan 249 Å ÅOP 268 årsagsforbindelse 161 årsrapport godkendelse på generalforsamlingen 251 indsendelse til styrelsen

Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Kreditorforfølgning

Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Kreditorforfølgning Oversigt Del I Obligationsret 1 Introduktion til obligationsret 25 2 Aftaleret 26 3 Almindelig obligationsret 47 4 Dansk køberet 74 5 International køberet 98 6 Kreditaftaleret 114 Del II Forsikrings-

Læs mere

Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Markedsret

Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Markedsret Oversigt Del I Obligationsret Kapitel 1. Introduktion til obligationsret 27 Kapitel 2. Aftaleret 28 Kapitel 3. Almindelig obligationsret 50 Kapitel 4. Dansk køberet 78 Kapitel 5. International køberet

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning 1. Kreditorforfølgningssystemet 15 1.1. Individual- og universalforfølgning 15 1.2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer 16 1.2.1. Individualforfølgning 16 1.2.2. Universalforfølgning 18 1.2.3. Forholdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution EUC Nordvest/Thisted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Erhvervsret C Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2011 - Maj 2012 Institution ZBC Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Lærebog Hhx Erhvervsret C Thomas Skovgaard Koldig Hhx

Læs mere

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave Erstatningsret Jura for kortere videregående uddannelser 1. udgave Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Erstatningsret Jura for kortere og videregående uddannelser 1. udgave 2016 Forfattere og oversættere

Læs mere

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Bent Iversen Finansieringsret Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Forord 11 Forkortelser 12 1 Indledning 13 2 Rigtig ydelse 20 Almindelige regler om pengeforpligtelsers opfyldelse Kreditor- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Obligationsret 2. Del

Obligationsret 2. Del Bernhard Gomard Obligationsret 2. Del 3. udgave 2003 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 Indholdsfortegnelse Forord XIII AFSNIT III. Misligholdelse (kontraktbrud) 1 Kap. 6. Oversigt og grundbegreber

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 juni

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Sommereksamen 2007 Re-eksamen Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Købsretten

Læs mere om udgivelsen på  Købsretten Købsretten Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 6. reviderede og udvidede udgave Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard Købsretten 6. udgave/1. oplag C Karnov Group

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard 19, Randers Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLD Første afsnit: Rettens grundelementer Kap. 1. Retsordenen og dens funktion 21 I. Begrebet ret 21 A. Forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber Erik Werlauff Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Skyldforhold Obliationsrettens

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Laerebog i Obligationsret II

Laerebog i Obligationsret II Bo von Eyben, Peter Mortensen Ivan Sorensen Laerebog i Obligationsret II Personskifte i skyldforhold Fordringers ophor Haeftelsesformer Thomson CADJURA Indholdsfortegnelse Del 3: Personskifte i skyldforhold.

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne This page intentionally left blank Mads Bryde Andersen Grundlæggende aftaleret 3. udgave Gjellerup Mads Bryde Andersen Grundlæggende aftaleret, 3. udgave. Mads Bryde Andersen og Gjellerup Kopiering fra

Læs mere

Introduktion til selskabs- og foreningsretten

Introduktion til selskabs- og foreningsretten Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til selskabs- og foreningsretten GADJURA DEL I: DET SELSKABSRETLIGE UNIVERS Kapitel 1: Selskabsrettens centrale problemer og begreber 15 1.1 Selskabsrettens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 Kapitel 1. Introduktion... 13 1. Konkurslovgivningen... 13 2. Fristdagen... 16 2.1. Baggrund og retsvirkninger... 16 2.2. Fristdagsfundamenter... 16

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7.

Læs mere om udgivelsen på  Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7. Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning Materiel foged- og konkursret 7. udgave Bo von Eyben & Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning materiel foged- og konkursret 7. udgave/1. oplag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

Kaution og tredjemandspant

Kaution og tredjemandspant Hans Helge Beck Thomsen Kaution og tredjemandspant samt andre solidariske skyldforhold 3. udgave Kapitel 1 Solidariske skyldforhold...................................... 13 1. Om begrebet et solidarisk

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER. / kommission hos

W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER. / kommission hos W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER af / kommission hos G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMLIX Indholdsfortegnelse Afsnit I. Almindelig del 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen Dansk erhvervsret en Lærebog 10. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Erhvervsret Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret Jurist- og

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen & Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer, 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Zealand Business College, Vordingborg

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

Aftaler og mellemmænd

Aftaler og mellemmænd Aftaler og mellemmænd Lennart Lynge Andersen Palle Bo Madsen 7. udgave Lennart Lynge Andersen & Palle Bo Madsen Aftaler og mellemmænd 7. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER MARTS 2010 DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Den 1. marts 2010 trådte hovedparten af den nye selskabslov i kraft. Den nye selskabslov erstatter den aktieselskabslov og anpartsselskabslov og

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

Almindelig kontraktsret

Almindelig kontraktsret Bernhard Gomard, Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørgaard Almindelig kontraktsret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Forord 11 Kapitel 1. Social funktion og juridisk konstruktion 1. Anvendelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni, 16/17 Svendborg Erhvervsskole Hhx Erhvervsret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber Bernhard Gomard

Læs mere

STARTUP CAFÉ AALBORG DEN 1. DECEMBER 2016

STARTUP CAFÉ AALBORG DEN 1. DECEMBER 2016 STARTUP CAFÉ AALBORG DEN 1. DECEMBER 2016 2 INTRO HUSK HJEMMEFRONTEN! 3 1. VALG AF SELSKABSFORM Personligt ejet firma - Intet officielt kapitalkrav (bortset fra nødvendig driftskapital) - Personlig hæftelse

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

B0RGE DAHL. Erhvervsjura. i et markeds0konomisk perspektiv. 5. udgave. ved. Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis

B0RGE DAHL. Erhvervsjura. i et markeds0konomisk perspektiv. 5. udgave. ved. Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis B0RGE DAHL Erhvervsjura i et markeds0konomisk perspektiv 5. udgave ved Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis Handelsh0jskolens Forlag Distribution: Munksgaard Indhold

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Rettekatalog, Formueret sommereksamen 2012

Rettekatalog, Formueret sommereksamen 2012 Rettekatalog, Formueret sommereksamen 2012 Det følgende er et rettekatalog til sommereksamen i Formueret, 2012. Bemærk, at rettekataloget ikke udgør nogen udtømmende eller endelig angivelse af mulige problemstillinger

Læs mere

Lån. afdrag og renter

Lån. afdrag og renter Kravets parter Skyldner Kunde Lån afdrag og renter Kreditor Bank Fig. 18.1 Kreditor (banken) har en fordring på skyldner (kunden), som skyldner skal betale tilbage med afdrag og renter. ig. 18.2 Transaktionen,

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret FORLAGET THOMSON * GadJura Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemasrkninger 21 2. Formkrav 27 3. Panterettens genstand og omfang

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen...

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen... Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kaution... 19 1. Introduktion... 19 1.1. Formål... 19 1.2. Treparts-forholdet... 19 1.3. Kaution ktr. garanti... 20 1.4. Kaution ktr. tredjemandspant... 20 1.5. Kaution ktr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord AFSNIT I

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord AFSNIT I Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 AFSNIT I Kapitel 1. Grundbegreber og grundregler... 15 1. Obligationsretlige skyldforhold... 15 1.1. Begreberne obligationsret og formueret... 15 1.2.

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Forældelse. Selve begrebet. De gamle forældelsesregler. Begyndelsestidspunkt 2

Forældelse. Selve begrebet. De gamle forældelsesregler. Begyndelsestidspunkt 2 Forældelse Selve begrebet En fordring ophører ved forældelse, når den frist, der er fastsat i lovgivningen for forældelse af denne type af fordringer, er udløbet, uden at der er taget skridt til at afbryde

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

Overblik over aftaleretten. Aftalerettens funktion. Nogle grundlæggende spm.

Overblik over aftaleretten. Aftalerettens funktion. Nogle grundlæggende spm. Overblik over aftaleretten 1. Aftaleindgåelse 2. Ugyldige løfter 3. Aftalers fortolkning og udfyldning 4. Fuldmagt 5. Forbrugeraftaler 2 Aftalerettens funktion Nogle grundlæggende spm. Hvad skal vi bruge

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen & Torsten Iversen Lærebog i dansk og international køberet 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand Kapitel II Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter

Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand Kapitel II Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter Indholdsfortegnelse DEL 1: TINGSRET GRUNDLÆGGENDE PROBLEMER Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand 1. Eksempler på tingsretlige problemer... 17 1.1. Eksempel 1 Rembrandtmaleriet... 17

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Indhold Indhold Indhold

Indhold Indhold Indhold Indhold Indhold Første afsnit: Samfundet, markedet, virksomheden og juraen Kapitel 1. Erhvervsjura som ledelsesredskab... 25 I. Den erhvervsjuridiske opgave... 25 II. Internationalisering og juridisk virksomhedsstyring...

Læs mere

René Franz Henschel (red.) Hanne Søndergaard Birkmose Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Camilla Hørby Jensen Hans Viggo Godsk Pedersen

René Franz Henschel (red.) Hanne Søndergaard Birkmose Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Camilla Hørby Jensen Hans Viggo Godsk Pedersen DANSK PRIVAT RET 18. udg. René Franz Henschel (red.) Hanne Søndergaard Birkmose Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Camilla Hørby Jensen Hans Viggo Godsk Pedersen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG DANSK

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Lars Henrik Gam Madsen. Panteret. 5. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Lars Henrik Gam Madsen. Panteret. 5. udgave Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Lars Henrik Gam Madsen Panteret 5. udgave Bent Iversen, Lars Hedegaard Kristensen & Lars Henrik Gam Madsen Panteret 5. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere