Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse"

Transkript

1 Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert. Hæftelse dækker det forhold at man har pligt til at betale et beløb til dækning af en fordring til et eller flere andre personer. Umiddelbart ikke smart at bruge begrænset hæftelse, begrænset risiko er nok mere dækkende. Se bogen s Hæftelsen i de forskellige selskaber Kapitalselskaberne A/S og ApS: Aktionærerne / anpartshavernes hæftelse er begrænset til det indskud der er lagt i selskabet Kapitalkommanditselskabet A/S & Co K/S: Som K/S, blot er komplementaren et kapitalselskab, hvorfor ingen fysisk person hæfter for gælden. Partnerselskabet P/S: Komplementaren hæfter personligt, principalt og solidarisk. Kommanditaktionærernes hæftelse er begrænset til det indskud de har lagt i selskabet Kommanditselskaber K/S: Komplementaren hæfter personligt, principalt og solidarisk. Kommanditistens hæftelse er begrænset til det indskud vedkommende har lagt i selskabet. Denne kan dog blive forpligtet til at indbetale indskud, såfremt dennes andel ikke er indbetalt Indre selskab: Komplementaren hæfter personligt, principalt og solidarisk. Den indre deltagers hæftelse er begrænset til dennes andel i selskabet. Denne kan dog blive forpligtet til at indbetale indskud, såfremt dennes andel ikke er indbetalt Realitet i hæftelsen? Kreditgiverne forholder sig alene til den reelle sikkerhed. Kreditgiver er mere interesseret i sikkerheden for at få sine penge tilbage end på selskabsformen Derfor er selskabsformen ikke afgørende for dem, idet de vil stille krav om personlig kaution eller anden sikkerhed, f.eks. pant. Derfor ofte ingen realitet bag, at en deltager i et kapitalselskab ikke hæfter for selskabets gæld. Derfor reelt ingen stor forskel på om hvorvidt et selskab er drevet som kapitalselskab eller enkeltmandsvirksomhed, såfremt der er stillet sikkerhed. Nogle momenter kan pga. selskabsformen berettige til større kreditgivning. F.eks. selskabets enorme egenkapital. Andre momenter kan pga. selskabsformen begrænse hæftelsen. F.eks. hvis banken fraskriver sig retten til at gøre personlig hæftelse gældende. Overfor det offentlige samt visse mindre kreditorer er hæftelsesbegrænsningen dog effektiv. Motiver: Hæftelsen - Personselskaberne samt valg af selskabsform 1

2 Årsagen er, at det offentlige ikke kan nægte at yde kredit eller kræve kaution. Frygten for det store erstatningsansvar, f.eks. produktansvar, medfører ofte begrænset hæftelse. Disse krav er dog ikke normalt årsag til lukning. Årsagen er ofte at banken ikke vil fortsætte med kreditgivning overfor de selskaber der har mistet troen på. Hæftelsen tillagt mere betydning i rådgivningspraksis end hvad der rent faktisk er reelt. Hæftelse som regel kun relevant når virksomhed skal lukkes, dvs. begrænsede tilfælde. Hæftelsen har forskellig betydning alt efter hvilken branche man driver virksomhed i, idet nogle brancher har større risiko for at gå konkurs. Derudover er det lettere at afvikle nogle selskaber frem for andre. Når tabsrisikoen er beskeden, ydes der en lav rente Når tabsrisikoen er betydelig, ydes der en høj rente Derfor ikke alene afgørende for kreditgiver om det er et kapital- eller personselskab. Praksis i forhold til konkrete kreditorer Generelt Frivillig vs ufrivillige kreditorer SKAT er ufrivillig. Ligeledes skadelidte i forbindelse med erstatning. Kreditorer vil sikre sig mest muligt. (Begrænse risiko) Bedst sikkerhed ved selvskyldnerkaution. Hæftelsen overfor banken Banken vurderer, om selskabet vil kunne generere tilstrækkeligt overskud til at kunne tilbagebetale og forrente lånet. Navnlig vil driftsbudgetternes forudsætninger blive nøje vurderet. Virksomhedens soliditetsgrad vil blive vurderet (egenkapitalens andel af de samlede aktiver), og denne skal mindst være på 25-30%, dvs. man bør max. lånefinansiere 70% af sine investeringer. Følsomhed Tillid Herefter vil banken yde lånet på nærmere bestemte vilkår: Sikkerhed i virksomhedens aktiver Indtrædelsesret i lejeaftaler Banken sikres ved, at den af udlejer informeres om lejers/låntagers misligholdelse, således at banken kan betale det skyldige beløb. Herefter har banken mulighed for at overdrage lejemålet til en ny køber af virksomheden, således at omkostninger ifm. tilretning af lokalerne til virksomhedens særlige formål og depositum ikke går tabt. Driftsinventar og driftsmateriel F.eks. maskiner, værktøj og tekniske anlæg. Drives selskabet fra lejede lokaler, kan banken få pant i driftsmidlerne og -inventaret efter reglen i TL 47 b, stk. 2. Drives selskabet fra egen ejendom, vil banken som udgangspunkt gennem pant i ejendommen automatisk have pant i driftsinventar og driftsmateriel. Varevogn Kan pantsættes, hvilket sker ved tinglysning i bilbogen. Varelagre Motiver: Hæftelsen - Personselskaberne samt valg af selskabsform 2

3 Råvarelagre, lagre af varer under fremstilling og færdigvarelagre kan pantsættes efter reglerne om virksomhedspant. Færdigvarelagre kan ligeledes pantsættes efter disse regler, men også selvstændigt. Virksomhedspant, jf. TL 47 C, stk. 3. Alle de aktiver som løbende udskiftes (råvarelagre, lagre af varer under fremstilling, færdigvarelagre) og immaterielle aktiver. Som virksomhedspanthaver hæfter man for op til kr. af virksomhedens konkursomkostninger. En udlægshaver kan tage udlæg i maskiner, hvis han giver besked til virksomhedspanthaver inden 3 dage. Virksomhedspanthaver kan så vurdere om han vil erklære debitor konkurs i så fald vil udlægget bortfald, idet udlæg foretaget inden 3 mdr. efter konkursdekretets afsigelse bortfalder. Hvis man har udlæg i nogle af virksomhedens aktiver, og man vil sikre sig mod en evt. ny virksomhedspanthaver, kan man få tinglyst en negativ erklæring der bringer den nye virksomhedspanthaver i ond tro. Debitortilgodehavender Banken kan få pant i tilgodehavender, jf. GBL 31, hvor sikringsakten ift. andre kreditorer og omsætningserhververe er denunciation (meddelelse til virksomhedens skyldnere). Der vil dog typisk ikke ske pantsætning af tilgodehavenderne, idet debitorerne kun ville kunne betale til banken med frigørende virkning, ligesom det ville sende et uheldigt signal til virksomhedens kunder. Selskabet kan også oprette et datterselskab med enslydende navn, der herefter opkøber moderselskabets fordringer for midler lånt af banken (dvs. mindre uheldigt signal, end hvis betaling skulle ske til en bank). Banken får reelt sikkerhed i de fordringer, som datterselskabet køber, idet man sørger for at banken er ene-kreditor i datterselskabet. Immaterielle aktiver F.eks. patenter, goodwill, varemærker og brugsmodeller. Kan pantsættes efter samme regler, som gælder for underpantsætning af løsøre, dvs. tinglysning af løsørepantebrev i personbogen. Dermed kan de starte virksomhed op igen med samme mærke Yderligere foranstaltninger Udover sikkerhed i de fleste af selskabets aktiver vil banken kræve yderligere sikkerhed. Har hovedaktionæren ydet selskabet lån, vil banken kræve tilbagetrædelseserklæring til fordel for banken (dvs. kan først anmelde i boet, når banken har fået fuld dækning). Holder indehaveren visse vigtige produktionsaktiver, feks. patenter, udenfor selskabet, vil banken kræve pant i disse aktiver. Herudover vil banken kræve personlig kaution fra deltageren. Banken vil også kræve pant i anparterne,- dvs. styringspant Selvom de ved konkurs er værdiløse kan banken styre virksomheden ved økonomiske problemer indkalde til GF mv (pant i aktier og anparter omfatter som regel også stemmeretten, dog således at retten først kan udøves efter meddelelse herom). Dette vil i almindelighed få indehaveren til at rette sig efter bankens anvisninger, idet han i modsat fald kan blive afsat som direktør. Realkredit Typisk tilstrækkeligt med pant i ejendommen. Alternativt personlig kaution. Store leverandører Ejendomsret Kan være problematisk. F.eks. hvis byggematerialer der indlægges i fast ejendom. (TL 37-38) => personlig kaution Motiver: Hæftelsen - Personselskaberne samt valg af selskabsform 3

4 Skat's beføjelser Skat er tvangskreditor. UP: hjemmel til at kræve sikkerhed. Modif: Kvalificerede tilfælde 4 af de seneste 12 afregninger har ikke været rettidig + aktuelle restancer eller manglende selvangivelse Selskabets egenkapital under det lovmæssigt krævede Hæftelsesgennembrud Midtfyns-festival Færgemann (Direktør og anpartshaver) 35 % 100 % I alt 55 % til Færgemann Festivalselskab ApS (Risikofyldt virksomhed afholdte udgifter til bands som skulle dækkes gennem billetsalg) Insolvens og og opl Ejer 20 % Restaurationsselskab ApS (Sikker indtjening på øl) Sammenblanding af økonomi, kontraherede udadtil samlet Erstatningsansvar Hvad viser dommen? Ledelsen bestyrelsen Sandwich-ledelse Sammenblanding af økonomi, suspekt fordeling af risiko, samlet optræden overfor 3.mand => hæftelsesgennembrud / identifikation HR: I hvert fald for tvangskreditorer Direktøren som arbejdstager DL EAL 19 og 23 Afvejning af hensyn mellem skadelidtes interesse og arbejdstagers skyld. Selskab solvent: ansvar Selskab insolvent: + personligt ansvar Kun hvis egen culpa Motiver: Hæftelsen - Personselskaberne samt valg af selskabsform 4

5 Hvor slår begrænset hæftelse igennem? Frivillige kreditorer Kun hvis de ikke har sikret sig på anden måde. Ufrivillige kreditorer SKAT, medmindre særlige tilfælde, jf. ovenfor. Erstatningsansvar uden for kontrakt. Modif: selskabsdeltagers egen culpa Identifikationsrisiko Hvis eneaktionær, kan der være tvivl om hvem der kontraheres med. Beskyttelse af aktiver Mod selskabskreditorer Generelt Placer det relevante aktiv hos en ikke-ansvarlig (deltager). F.eks. hos aktionær, kommanditist, indre deltager, ægtefælle. Mod særkreditorer Beskatning i forbindelse med indskud Afståelsesbeskatning Den interne hæftelse Yderligere indskud? UP: pligt til yderligere indskud Modif: Kommanditister som ikke har betalt fulde forpligtelse. Indre deltager. I/S interessenter Eventuelt pligt til nødvendigt drifts- og anlægskapital. Regres Hvornår? Straks GBL 2 Hvor meget? Anlægsudgift Ejerbrøk Driftsudgift underskudsbrøk Motiver: Hæftelsen - Personselskaberne samt valg af selskabsform 5

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform K/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning K/S karakteristika Består af to grupper af selskabsdeltagere Mindst én komplementar og mindst én kommanditist. Begge grupper kan være såvel fysiske

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 Panterettigheder I Panteretten 2 1. Panteretten og andre sikkerhedsformer 2 2. Forholdet til fordringsretten 2 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 1. Stiftelsen 3 2. Hvornår foreligger der

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 På 3 regionale kurser i januar 2012 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Skattenyt 2011/12 Mandag den 16. januar 2012

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Rekonstruktion af selskaber i Sverige... 1 Virksomhedspant og pantsætningsforbud inspiration til anvendelse... 4 Underretning til skyldner ved overdragelse

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER September 2013 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere