Overbliksvurdering af ejendommen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overbliksvurdering af ejendommen"

Transkript

1 Overbliksvurdering af ejendommen Vestgrønningen 9, 2791 Dragør Sags-nr A Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej Dragør Att.: Kommunaldirektør Per Ullerichs

2 1. Vurderingens tema og formål Tema: Vurderingen skal fastsætte markedsprisen, en kyndig sælger og en kyndig køber på vurderingstidspunktet ville aftale for ejendommen som den er og forefindes og under hensynstagen til ejendommens gældende plangrundlag, lokalernes beliggenhed, anvendelse, størrelse, kvalitet og vedligeholdelses-stand m.v. Der lægges til grund, at både køber og sælger har handlet vidende, hæderligt og ikke under tvang. Vurderingen gennemføres til brug for rekvirentens overvejelser om et eventuelt fremtidigt salg af ejendommen. Vi har fra rekvirenten ikke fået udleveret nogen ejendomsdokumenter eller øvrige oplysninger andet end adressen. Vi har således ikke haft adgang til at besigtige bygningen indvendigt, men baserer alene vurderingen på baggrund af de offentlige tilgængelige oplysninger og det vi har kunnet konstatere ved den udvendige besigtigelse. 2. Vurderingens genstand og arealer Det vurderede udgør Dele af matrikel 1, Dragør by Det vurderede areal udgør Vestgrønningen 9 som ifølge OIS (BBR oplysninger) har følgende arealer: Arealopgørelse Bruttoareal Stue - undervisning 167 kvm. 1. sal - undervisning 167 kvm. Tagetage - undervisning 158 kvm. Samlet bygningsareal 492 kvm. Arealerne er ikke kontrol-opmålt. 3. Forudsætninger Der er for vurderingen i henhold til temaet opsat nedenstående Forudsætninger: at ejendommen fysisk overtages som den er og forefindes. at de tinglyste servitutter ikke er særligt belastende, økonomisk belastende eller usædvanlige. Servitutterne er ikke gennemgået og er derfor ikke tillagt særlig

3 positiv eller negativ indflydelse på prisen. Vi henleder opmærksomheden på, at servitutters indhold kan betyde en ikke uvæsentlig ændring af prisen på en ejendom. at de begrænsninger i anvendelsen som ejendommen i dag er underlagt som følge af gældende lokalplan, forudsættes ændret/ophævet. at der ikke er forekomst af skadelige eller farlige materialer, som for eksempel asbest mv. på ejendommen. at der på ejendommen ikke er forurening, der påvirker dens værdi. 4. Plangrundlag Ejendommen er omfattet af lokalplan 53. Lokalplanen udlægger hele matriklen offentlige formål, herunder skole, fritidshjem og andre institutionslignende formål. En fremtidig anvendelse til bolig, kontor eller andet formål end offentligt formål, vil således kræve en ændring af lokalplanen. Endvidere foreskriver lokalplanen, at der ikke kan foretages yderligere udstykning, hvilket ligeledes skal ændres såfremt et salg af Den gamle skole skal kunne gennemføres. Den maksimale bebyggelsesprocent for matriklen er fastsat til 110. Ved en udstykning af den gamle skole skal det derfor tilsikres, at grund-størrelsen vil modsvare en bebyggelsesprocent på Vurderingsansættelse Den gamle skole er beliggende ud til Vestgrønningen og ligger i forlængelse af Dragør skole. Bygningen er beliggende på samme matrikel som den nye skole men vurderes uden de store problemer at kunne udstykkes på en selvstændig matrikel (kræver dog ændring af lokalplan) og derved fungere uafhængigt af den øvrige skole. Beliggenheden på Vestgrønningen i den centrale del af Dragør og ved siden af den gamle bydel, gør den anvendelig til såvel bolig, kontor og fortsat undervisningsformål. Uanset hvilken fremtidig anvendelse bygningen skal have, vil der være behov for en ombygning/istandsættelse. Ved den udvendige besigtigelse kunne det konstateres at vinduer og døre trænger til maling. Endvidere er bygningen naturligt nok indrettet med undervisningslokaler, hvilket alene kan genbruges ved udlejning til fortsat undervisningsbrug. Der vurderes dog ikke, at i Dragør er et stort udbud af private undervisning, hvorfor det ikke er sandsynligt at forvente en fortsat udlejning til undervisning og derved en minimal istandsættelse/ombygning. Kontor er et mere sandsynligt scenarie på en fremtidig alternativ anvendelse af den eksisterende bygning, som kræver en mindre ombygning end boliger og hvor momsen på ombygningen bliver refunderet (modsat boliger).

4 Vi har forsøgt at finde sammenligningslejemål i Dragør for kontorer, men der har ikke inden for det seneste år ikke været ét lejemål til udlejning blandt de erhvervsmæglere der er aktive i Hovedstadsområdet. Det er overraskende at der ikke findes kontorer til udlejning i Dragør, hvilket sandsynligvis skyldes et meget begrænset antal kontor-arealer i Dragør kommune. Det vurderes dog, at der er et behov for kontorer i kommunen til eksempelvis den lokale revisor, advokat mv. Denne type lejere efterspørgsel som regel relativt små kontorlejemål fra kvm., hvilket er foreneligt med mulige lejemålsstørrelser i nærværende bygning. Forinden ejendommen kan anvendes til kontorformål, kræver det dog en ombygning af lokalerne til kontorformål, herunder etablering af nye toiletter og køkkennischer, ny opdeling af lokalerne samt maling. Idet vi ikke har besigtiget bygningen indvendigt, er der tale om et meget overordnet skøn på udgiften. Vurderingsmanden vurderer at der ud- og indvendigt skal renoveres for følgende: Maling af vinduer og døre udvendigt Nye køkkennischer og toiletter Maling og gulv Diverse ændringer Samlet anslået indvendig vedligeholdelse kr. ekskl. moms kr. ekskl. moms kr. ekskl. moms kr. ekskl. moms kr. ekskl. moms Det må således forventes, at der skal anvendes ca. 1,5 mio. kr. på ejendommen for at denne fremtræder velvedligeholdt og indflytningsklar til kontorbrug. Fremtidig brug til erhvervsformål Nedenstående er forudsat at planrammerne ændres, så bygningen kan anvendes til erhvervsformål. Det vurderes derfor at ejendommen ved anvendelse til kontorformål, vil kunne sælges på følgende nøgletal: Værdiansættelse ved kontoranvendelse Lejeindtægter Beliggenhed Anvendelse Areal anslået Markeds-leje (netto) Samlet lejeværdi Stue Kontor sal Kontor sal - tagetage Kontor Beløb Ejerbetalt drift ekskl moms Administration - 3% Forsikringer - anslået til 13 kr./kvm Udvendig vedligeholdelse, bygning (anslået til 60 kr./kvm.) Udgifter ialt Nettoleje til forrentning af købesum Kontantpris ved afkast på 5,75% Anslået ind- og udvendig istandsættelse Kontantpris ved erhvervsanvendelse Kontantværdi pr. kvm Den anførte markedsleje er en nettoleje, dvs. at lejeren udover lejen betaler en andel af skatter og afgifter, øvrige driftsomkostninger og eget forbrug af el, vand og varme.

5 Fremtidig anvendelse til bolig (ejerboliger) Herunder vil ejendommen blive værdiansat med udgangspunkt i en konvertering af bygningen til boligformål. Bygningen vurderes at kunne konverteres til ejerboliger, ud fra et bygningsmæssigt udgangspunkt. Det kræver dog en ændring af planrammerne. Men hvad er værdien af en bygning som kan konverteres til boligformål? Det afhænger naturligvis af hvad det er muligt at opnå i salgspris for de færdige boliger. Ejendomspriserne for ejerlejligheder er nærmest eksploderet i de senere år, hvilket har medført meget høje priser pr. kvm. i stort set alle områder i Storkøbenhavn. Vi oplever dog netop i disse dage et meget afventende marked, idet der er en bred forventning om boligpriserne skal korrigeres i nedadgående retning. Af bilag 1 fremgår de aktuelle udbudspriser for rækkehuse og lejligheder til salg i Dragør. Bilag 1 er en oversigt over 7 rækkehuse/ejerlejligheder i størrelsen kvm. som pt. udbydes til salg hos ejendomsmæglere via 1. Den gennemsnitlige udbudspris pr. kvm. er pt kr./kvm.. Den nedre kvartil (de 2 billigste) koster i gennemsnit knap kr./kvm. Vi vurderer ikke at nye boliger i den gamle skole vil kunne sælges for mere end kr./kvm. henset til de alternativer der eksisterer i Dragør. Det er alt andet lige mere attraktivt at have et rækkehus med egen have eller lejlighed med hav-kig end en lejlighed ud til den lidt trafikkerede Vestgrønningen, nabo til en skole og uden noget nævneværdigt grønt areal. Det er vigtigt at bemærke at de bolig-arealer som fremgår af bilag 1 er netto-arealer. Ved salg af ejerlejligheder skal det tinglyste areal anvendes, hvilket modsvarer et nettoareal. De beregnede gennemsnitspriser for boliger i Dragør skal således omregnes til bruttoarealer, inden de anvendes i værdiberegningen. Til brug for værdiansættelsen af bygningen ved konvertering til boliger tages udgangspunkt i en gennemsnitlig salgspris pr. bolig-kvm. på kr. Såfremt der er fællesarealer på 15%, vil den gennemsnitlige salgspris pr. brutto-kvm. bolig udgøre kr./kvm. ( kr./kvm./ 1,15). I værdiansættelsen anvendes kr./kvm. Herunder er der foretaget en baglæns beregning. Med udgangspunkt i en indtægt på kr./kvm. pr. bruttoetagemeter ved salg som bolig er værdien af byggeretten beregnet til ca kr./kvm. 1 er ejendomsmæglernes fælles database, hvor danske ejendomsmæglere er pligtige til at annonce alle de boliger de har til salg.

6 Vestgrønningen 9, Dragør Værdi af byggeret som ejerboliger Indtægt ved salg pr. brutto kvm. * Developer fee - 18% af salgspris Developer fee i alt Entreprisesum, kr/kvm. incl. moms Arkitekt/ingeniørhonorar 10% 900 Uforudsete - rådighedsbeløb 10% 900 Byggesagsbehandling ca. 1,25% 112 Entreprisesum, i alt incl. moms Tilslutningsafgifter - anslået Tilslutningsafgifter i alt (ANSLÅET), incl. moms Opdeling i ejerlejligheder - anslået Gebyr pr. etagemeter boligareal 16 Grundgebyr pr. ejendom 3 Gebyr pr. særskilt opmålt ejerlejlighedsareal 12 Omk. til opdeling i alt, incl. moms Salgsomkostninger - anslået Ejendomsmægler 2,5% inkl. moms og ann. 695 Ejendomsmægler i alt, incl. moms Finansieringsomkostninger, 12 mdr. á 7% Grundværdi pr. brutto-kvm * Ved salg af ejerlejligheder skal det tinglyste areal anvendes. Det tinglyste areal er et nettoareal. Når den gennemsnitlige udbudspris for ejerlejligheder eksempelvis er kr. pr. kvm er det for et nettoareal.. I nærværende beregning er forudsat en salgspris på kr./kvm. og med et fællesareal på 15%, vil prisen pr. bruttoetagemeter være lig kr. (32.0'00 / 1,15). Det efterlader følgende estimerede værdi ved konvertering af bygningen til ejerboliger: Værdi ved konvertering Bruttoareal Værdi pr. kvm. Samlet værdi Stue 167 kvm. * = sal 167 kvm. * = Tagetage 158 kvm. * = Samlet værdi 492 kvm Konklusion På grundlag af de foreliggende oplysninger, besigtigelse samt beregninger, ansættes ejendommens kontante værdi i niveauet kr ,- Værdien er fastsat uden at der er foretaget en indvendig besigtigelse af bygningen og under forudsætning af planrammerne for bygningen kan ændres.

7 6. Underskrift og datering Nærværende vurdering må ikke uden vores skriftlige tilladelse benyttes af andre end rekvirenten til andre formål end angivet eller i øvrigt gengives helt eller delvist. Vurderingen må kun anvendes ved inddragelse af samtlige oplysninger angivet i vurderingen. Anvendelse af dele af vurderingen kan give et misvisende billede. København, den 17. august 2006 Nicholas Thurø Partner Statsautoriseret ejendomsmægler MDE, HD (f)

8 Sammenligningspriser for eksisterende rækkehuse og ejerlejligheder Data indsamlet pr. medio august 2006 Bilag 1 Gennemsnitlig salgspris pr. kvm Øvre kvartil - salgspris pr. kvm. (2 dyreste) Nedre kvartil - salgspris pr. kvm. (2 billigste) Adresse Kontantpris Tinglyst areal vær. Bygget Kvm. pris (afrundet) 1 Kongevejen Øresunds Alle Øresunds Alle Dragør Lige Nord For Gl.By Dragør Lige Nord For Gl. By Engvej Poppelvej

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Jægervejens fritidshjem Jægervej 30, 2791 Dragør Sags-nr. 2006-141 D Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7 2791 Dragør Att.: Kommunaldirektør Per Ullerichs 1. Vurderingens

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Vurdering 2008 1 af ejendommen tilhørende AB Randborg Beliggende på Randersgade 47 og Viborggade 25, 2100 København Ø Matr.nr. 1974 Udenbys Klædebo Kvarter, København 2 1. Rekvirent: AB Randborg Bente

Læs mere

Vurdering. Ridehallen, Regimentet 5, 4100 Ringsted. VVAK90177 August 2014

Vurdering. Ridehallen, Regimentet 5, 4100 Ringsted. VVAK90177 August 2014 Vurdering Ridehallen, Regimentet 5, 4100 Ringsted VVAK90177 August 2014 INDHOLD 1. Sammenfatning 3 2. Indledning 5 Instruktioner og forhold 5 Rekvirent 5 Valuar 5 Vurderingsobjekt 5 Vurderingsformål 5

Læs mere

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København 1 Tilrettet efter administrators indvendinger over vores skøn samt DE s sekretariats anmodning om en opfyldelse af alle formelle krav til en valuarrapport jf. DE s bekendtgørelse! Anonymiseret med hensyn

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF. v/nic holas Thurø

Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF. v/nic holas Thurø Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF 0 v/nic holas Thurø RED Property Advisers Palægade 6, 4. 1261 København K. Tlf.: 33 13 13 99 RED Propert y Advisers Rådgiver og erhvervsmægler

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015 Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 OFFENTLIGT UDBUD Ejendommene matr. nr. 2148eh og 2148g Århus Bygrunde beliggende Mindet 4 og Sydhavnsgade,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. juni 2013 U-4-11 Hellers Yachtværft ApS (Advokat Ejnar Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/ advokat Jacob Pinborg) Indledning

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

VURDERING AF EJENDOMMEN

VURDERING AF EJENDOMMEN Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Vurd. nr. 06-518 VURDERING AF EJENDOMMEN Beliggenhed..: Lyngbyvej 38-60 / Omøgade 2-6 / Sejrøgade 1-5, 2100 København Ø Matrikelnr

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe.

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe. SALGSOPSTILLING Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19 Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Sag ERH12189 Vær med til at sætte præg på Faxe Sundhedscenter - Sammenhængskraft - Fælleskab

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Peter Due Bolig I/S af ejendomsmæglere MDE cvr 26199743 Slottet, Kongebrovej 47-4180 Sorø Ventemøllevej 2-4293 Dianalund

Læs mere

Allegade 4, Frederiksberg

Allegade 4, Frederiksberg Allegade 4, Frederiksberg Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Frederiksberg Samlet etageareal: 965 m² - heraf 828 m² bolig- og 137 m² erhvervsareal Fredningsstatus gør det muligt at konvertere

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere