Håndbog 1. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog 1. januar 2015"

Transkript

1 Håndbog

2 Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller os. Desuden ændrer børn og unge sig, og dermed ændres kravene til foreningen også det er en udfordring, som vi skal påtage os. Det kræver at udviklingsarbejdet bliver struktureret og at alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer i DSF ved hvilke opgaver, som de skal løse. Hvordan der trænes dvs. forberedelse, ageren i studiet til træning og ageren ved deltagelse i ud af huset arrangementer og konkurrencer. I Dance Studio Frederikshavn ønsker vi at være en samlet forening, hvor alle føler sig velkomne og som en del af foreningen det gælder dansere, forældre, instruktører og bestyrelsesmedlemmer. Som instruktør, bestyrelsesmedlem, danser eller forældre i DSF er der et utal af spørgsmål som melder sig. Denne håndbog kan give dig en hjælpende hånd, når du mangler svar og være en god hjælper i det daglige virke i foreningen. Samtidig er det krav at alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer i DSF er bekendte med håndbogens indhold og til enhver tid agerer ud fra dette. Med andre ord, så er dette DSF manual. Har du forslag til forbedringer modtages disse gerne ved henvendelse til foreningens formand. Vi glæder os til mange gode timer i dansestudiet. GOD TRÆNING OG GOD FORNØJELSE MED AT UDVIKLE DYGTIGE DANSERE

3 Formål DSF formål er at tilbyde dans og bevægelse til fremme af børns motorik, selvtillid og sociale færdigheder. Vision Det skal være sjovt, udviklende og lærerigt at danse både for eliten og bredden. I DSF skal der både tages hensyn til eliten og bredden de to udelukker ikke hinanden. Tværtimod er eliten afhængig af bredden og omvendt. Værdigrundlag DSF lægger vægt på teknik, musikforståelse, disciplin og kammeratskab. Vi tilstræber at Dans handler om udvikling, lige muligheder for alle, glæde og oplevelser ved dans, samt et trygt miljø for børn og unge Nøgleordene er leg, vind/tab, god opførsel, fællesskab, udvikling, læring, kvalitet i træningen og udvikling af instruktører og dansere Være en forening, hvor alle, der har lyst til at danse, er velkomne Krav til foreningen: En dygtig organisation En god bestyrelse Dygtige og engagerede instruktører på alle niveauer Et godt samarbejde instruktørerne imellem Samarbejde med såvel større som mindre foreninger Målsætninger DSF har følgende målsætninger: Generelt: Det skal være sjovt at danse Danserne skal mærke at de udvikler sig og lærer Elitemæssigt er det foreningens mål, at Være repræsenteret Kaufmann Cup, HHI og HHU hvert år Hvordan skal det ske? Vi tror, at hvis det skal være sjovt at danse så skal der stilles dansemæssige udfordringer og danserne skal kunne mærke, at de udvikler sig og lærer. Da vores dans er en holdsport kræver det et helt hold på næsten samme niveau. Da alle børn/unge ikke udvikler sig ens og ikke alle har samme talent, tilstræbes der minimum 2 hold i hver årgang for at sikre passende niveauer og udfordringer.

4 Niveaudeling skal ske efter dansekunnen. Konsekvent niveaudeling er en dårlig ide, ligesom det er en dårlig ide aldrig at niveaudele. Vi niveaudeler af hensyn til børnene og deres udvikling ikke af hensyn til resultater. I de yngste årgange er det altoverskyggende tema det skal være sjovt at danse Børn med 2 3 års danseerfaring vil generelt have udviklet deres dansefærdigheder og disse børn har andre udviklingsbehov i forhold til begyndere. Instruktøren Det vigtigste i forhold til træningen er at danserne oplever den som sjov, udviklende og lærerig. Instruktøren har et meget stort ansvar i forhold til dansere i DSF. Ingen dansere udvikler sig, hvis de ikke får kvalificeret og udfordrerne træning. Derfor skal nedenstående retningslinjer overholdes. Instruktørens forberedelse Have klare mål i forhold til træningen Opdatere hjemmesiden Udvælgelse af passende musik Sammensætte en passende koreografi Møde til tiden (senest 10. min før træningens start) Registrere i afkrydsningsskema VIS FORKLAR VIS Ros ofte ingen negative instruktioner Stop koreografi, som ikke fungerer og start forfra VÆR GLAD OG ENGAGERET Stillingsbeskrivelse for instruktøren Instruktøren skal efter bedste evne opfylde foreningens målsætninger og følge de grundprincipper og regelsæt, der er fastlagt i denne håndbog. Som instruktør er man ansvarlig for: at der sker en udvikling af hver enkelt danser at der sker en udvikling af holdet at der opnås et godt kammeratskab gennem dansen at der gives anerkendelser til hver enkelt danser at sørge for at nye medlemmer bliver meldt ind i foreningen

5 Generelt skal instruktøren: Være positiv. Udvise god sportslig opførsel og sikre, at danserne udviser god sportslig opførsel før, under og efter træning og ved konkurrencer Medvirke til et godt socialt sammenhold på holdet og i foreningen Aktivt samarbejde med de andre instruktører i foreningen Deltage i foreningens generalforsamling Deltage i instruktørmøder Deltage i øvrige møder foreningen indkalder til Være ansvarlig for de materialer foreningen stiller til rådighed Sørge for at danserne opfører sig ordentligt i studiet Samarbejde med forældre Ikke drikke alkohol når man repræsenterer foreningen Instruktøren har krav på: At få tildelt trænings tider således at de stillede krav kan opnås At foreningen stiller musikanlæg mv. til rådighed ved træningen At få besked i god tid hvis der sker ændringer med træningstider, møder osv. At få hjælp af bestyrelsen mht. information udsendt til dansere og forældre Mulighed for sparring/coaching Aftale om ansættelse Bestyrelsen har ansvaret for ansættelse af instruktører og udarbejdelse af ansættelseskontrakter. Nøglekort Alle instruktører får udleveret et adgangskort til studiet som er personligt. Kortet skal afleveres til den kortansvarlige hvert år ved sommerafslutning. Uddannelse Foreningen er meget interesseret i at støtte alle ansatte der ønsker at deltage i kurser som danseinstruktør mv. Træningen Det er grundlæggende for træningen at der altid er en instruktør til stede. Det er vigtigt at alle instruktører følger målene og ikke kun er resultatorienteret. Læring hos børn finder kun sted, hvis træningen matcher deres individuelle tekniske, psykiske og fysiske niveau. Børn er meget forskellige, hvilket stiller store krav til instruktøren om at kunne tilpasse træningen til hvert enkelt barns udvikling. I den helt yngste gruppe af dansere er fysisk træning helt unødvendigt. Indlæring sker bedst gennem leg.

6 Den gode instruktør sikrer sig altid: At arbejdet først og fremmest må være præget af tillid mellem børn, forældre og instruktører og samtidig foregå i udfordrende og trygge rammer At dansen er udgangspunktet og legen med dans og børnene er det centrale At danseren er i centrum, da hvert barn udvikler sig forskelligt, og alle børn har krav på et danseprogram, der stimulerer og udvikler barnet teknisk, psykisk og socialt At samarbejdet med forældrene fungerer At udgangspunktet er, at alle parter arbejder sammen for at give børnene en god start på danselivet og det at bevæge sig Fakta om Dance Studio Frederikshavn Bestyrelsen Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af forhold vedrørende politik og strategi, foreningsdrift, kontakt til kommunen, information, udvalgsopgaver, sæsonplanlægning, medlemsforhold, ansættelse af instruktører samt uddannelse. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2 årig periode, således at der hvert år vælges 3 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsesformand Næstformand Kasserer Sekretær Menigt bestyrelsesmedlem Menigt bestyrelsesmedlem 2. suppleanter Bestyrelsen mødes en gang pr. måned. Hele bestyrelsen deltager samt en repræsentant fra instruktørerne. Arbejdsopgaver: Har det overordnet sportslige, økonomiske og sociale ansvar for foreningen. Fastlægger foreningens politik, målsætninger, mål og generelle retningslinjer. Vedtager budget og fastsætter kontingentsatser (til generalforsamling). Vedtager retningslinjer for indkøb, afholdelse af udgifter og opkrævning af kontingent mv. Træffer afgørelser i principielle sager. Godkender ansættelse af lønnede trænere.

7 Bestyrelsesformanden Leder foreningen på det sportslige og økonomiske plan i samarbejde med bestyrelsen Repræsenterer foreningen udadtil Laver dagsorden til bestyrelsesmøder og er mødeleder Deltager i møder af relevans for foreningen Fremlægger beretning til generalforsamlingen Hjemmeside DSF s hjemmeside er Ansvarlig for siden er webmaster, der udpeges for et år ad gangen. Ansvarlig for indhold er webmaster, bestyrelse og instruktører. Instruktøren skal anvende hjemmesiden til at skrive informationer omkring træning, tøj, konkurrencer mv. Økonomi Bestyrelsen fastlægger de økonomiske rammer for foreningen. DSF kasseren varetager alle ind og udbetalinger, og har ligeledes ansvaret for kontingent indbetalinger. Kasseren fører desuden foreningens medlemsregister. Kontingentet fastsættes af foreningens generalforsamling, og opkræves forud hver måned. Kasseren er ansvarlig for at ansøgninger om diverse tilskud fremsendes til kommunen. Det er vigtigt at deadlines overholdes. Arbejdsgiver Som en forening med ansatte følger der for foreningen også et arbejdsgiveransvar, herunder bl.a. et krav om fortrolighed. Dette betyder blandt andet, at bestyrelsesmedlemmer ikke kan drøfte personalesager med andre end den resterende bestyrelse. Bestyrelsen er også ansvarlig for at der årligt gennemføres medarbejdersamtaler, således at der sker en afstemning af forventninger mellem ansatte og arbejdsgiver. Forældre Forældrene er en vigtig ressource for foreningen. Det er vigtigt at forældre informeres omkring holdskifte, tøjindkøb og konkurrencer i god tid. 12 gode råd, der kan gives til forældrene om engagementet omkring deres børns dans: 1. Husk børn danser for deres egen skyld ikke jeres 2. Koncentrer dig om dit barns og holdets præstationer frem for om konkurrencerne vindes eller tabes. Udvikling er vigtigere end sejre 3. Opdrag dit barn til fairplay 4. Irettesæt aldrig dit barn hvis det laver en fejl 5. Opmunter dit barn til at yde sit bedste og samtidig have det sjovt 6. Lær dit barn, at kammeratskab og samarbejde er vigtigt 7. Medvirk til at mobning ikke finder sted 8. Støt dit barns hold under konkurrencer med opmuntrende tilråb og applaus

8 9. Kom ikke med gode råd til instruktøren ved konkurrencer. 10. Sørge for at dit barn kommer til træning hver gang og har det rette dansetøj hvis barnet danser på et konkurrencehold 11. Husk at I også repræsenterer DSF udadtil 12. Henvend dig til foreningen, hvis der opstår problemer, således at vi i fællesskab kan få disse ryddet af vejen med det samme. Pædofili Den 1. juli 2005 trådte Lov om børneattester i kraft. Det betyder, at alle idrætsforeninger skal indhente en børneattest, før de ansætter lønnet og ulønnet ledere, trænere og holdledere, som skal have direkte eller vedvarende kontakt med børn under 15 år. Der kan kun indhentes oplysninger på instruktører og bestyrelsesmedlemmer der giver deres samtykke. Hvis ikke der gives samtykke, må pågældende ikke ansættes og virke i foreningen. Ifølge loven skal der ikke indhentes børneattester for forældre og hjælpere, som kortvarigt hjælper til ved en opvisning. I DSF har bestyrelsen har valgt at indhente børneattester på alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer hvert år ved sæsonstart. Skemaerne sendes direkte fra kriminalregistret til formanden for DSF. Formanden håndterer sagen, alt efter, hvilke oplysninger der står i Det Centrale Kriminalregister. Alle attester opbevares fortroligt. Forsikringer Ansvars- & ulykkesforsikring Hovedreglen er, at det enkelte medlem selv har ansvar for at være dækket ind ved ulykker, der sker i fritiden. Foreningen er således ikke ansvarlig f.eks. ved skader, der opstår i studiet eller til konkurrencer. Tyveri Ved tyveri fra studiet eller ved konkurrencer er det medlemmets egen forsikring som skal dække. Rejseforsikring Det er vigtigt, at dansere der deltager i konkurrencer uden for landets grænser tegner en privat rejseforsikring. Fælles forsikringer Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har i forsikringsselskabet Tryg tegnet 5 fælles (Kollektive) forsikringer, som vi, via medlemskabet af DIF og/eller DGI, Automatisk er dækket af.

9 De 5 forsikringer er: 1. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed. 2. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen. 3. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse f.eks. et ulykkestilfælde. 4. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet. 5. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag. Praktiske forhold Dansere Oversigt over navne og adresser på medlemmer kan udleveres af instruktøren Indmeldelse skal ske senest efter 1. prøvetime. Indmeldelse sker ved at udfylde Indmeldelses blanket som ligger på hjemmesiden under kontakt os. Har en danser ikke betalt inden deltagelse ved konkurrencer kan han/hun ikke danse for DSF Udmeldelse skal ske på med virkning fra næstkommende måned. Danselokale Til hver træning skal der være en instruktør til stede som ansvarlig for lokalet. Instruktøren skal huske at slukke anlægget, aflåse alle skabe, slukke lyset, rydde op i lokalet, lukke alle vinduer og sørge for at døren er aflåst når lokalet forlades. Det er ikke tilladt at benytte vinduer som ind/udgang. Ekstratræning kan bestilles hos den lokaleansvarlige senest 5 hverdage før brug. Mødelokale Mødelokale kan bookes ved den lokaleansvarlige. Dansetøj Det aftales mellem dansere, forældre og instruktør. Træningstider Træningstider fastlægges normalt inden sommerafslutning. Ændringer i træningstider kan forekomme i løbet at sæsonen.

10 Instruktør er ansvarlig for at skaffe vikar i tilfælde af sygdom mv. Evt. ændringer af træningstider/instruktør kan kun foretages efter aftale med bestyrelsen. Transport til konkurrencer Der tilstræbes (mod egenbetaling) at arrangere buskørsel til konkurrencer.

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG September 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse... 3 JHF- Regler mv.... 3 Turneringskalender 2014-2015... 4 Supervision... 5 Praktiske forhold...

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB 2015 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om klubben. Formål med håndbogen 3 Historie 3 Bredde og Elite politik 3 Målsætninger: Organisations mål 3 Sportslige mål 3 Forretningsorden.

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation)

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Læs om: Klubaktier Klub vil låne penge Udlevering af medlemsliste Bestyrelsens ansvar Bestyrelsesmedlem går af i utide Hvordan stifter

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere