[År] Energirenovering af boligmassen. Januar Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen"

Transkript

1 Januar 2014 Kandidatuddannelsen Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH [År] Energirenovering af boligmassen Specialestuderende Thomas Svenstrup Kristensen Anna Bac Kristensen Vejleder: Morten Falch [Skriv firmaets navn] [Vælg en dato]

2 Indholdsfortegnelse JANUAR FORORD... 3 RESUMÉ... 5 ABSTRACT... 6 INDLEDNING... 7 PROBLEMFORMULERING METODE EMPIRI INTERVIEWS SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE ANALYSE AF FØRSTEGANGSKØBERE BYGNINGSREGLEMENTET STATISTIKKER GREEN DEAL STORBRITANNIEN ENERGIMÆRKEMÆRKNINGEN STIGENDE ENERGIPRISER FORSYNINGSSIKKERHEDSAFGIFT TEORI BOLIGMARKEDET EFTERSPØRGSLEN PÅ BOLIGER DEN DISPONIBLE INDKOMST RELATIVE PRISER OG DEMOGRAFISKE FORHOLD BOLIGFINANSIERING VURDERING AF LÅN BOLIGPRISDANNELSEN PRISDANNELSEN PÅ KORT SIGT PRISDANNELSEN PÅ LANG SIGT DE AFDRAGSFRIE LÅNS BETYDNING FOR BOLIGPRISEN ANALYSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN KARAKTERISTIKA VED FØRSTEGANGSKØBERE INTERVIEW CURT LILIEGREEN INTERVIEW CHRISTIAN DEICHMANN HAAGERUP ENERGIMÆRKEORDNINGEN BOLIGPRISERNES UDVIKLING FORSYNINGSSIKKERHEDSAFGIFT OVERBELÅNTE HUSHOLDNINGER STIGENDE GRUNDSKYLD

3 BELÅNINGSGRADEN RENTEFRADRAGSRETTEN EJENDOMSVÆRDISKAT / EJENDOMSSKAT Opsummering DISKUSSION RENOVERINGSBEHOVETS INDFLYDELSE PÅ BOLIGEJERE INCITAMENTER TIL AT ENERGIRENOVERE BOLIGKØBERNES FOKUS MULIGHEDER FOR ALTERNATIV FINANSIERING GREEN-DEAL MULIGHEDER INDEN FOR SKATTEOMRÅDET STIGENDE GRUNDSKYLD SOM BARRIERE FOR ENERGIRENOVERING BOLIGMARKEDET FREMADRETTET BOLIGEJERNES ADFÆRD FØRSTEGANGSKØBERNES ADFÆRD Opsummering METODEDISKUSSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAG 1 (INTERVIEW MED CURT LILIEGREEN) BILAG 2 (INTERVIEW MED CHRISTIAN DEICHMANN HAAGERUP) BILAG 3 (SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE MED FØRSTEGANGSKØBERE)

4 Forord Følgende speciale er udarbejdet i perioden 1. september januar 2014 på 4. semester af kandidatuddannelsen i Ledelse og Informatik i Byggeriet ved Aalborg Universitet København. Opgavens overordnede tema er forandringer og innovationer, hvor byggeriet skal sættes i relief til boligmassen, og dennes værdi for det danske samfund. Klimaudfordringer og stigende krav til at reducere vores C02 udledning påvirker hele vores tankegang, og skaber løbende forandringer og innovationer, og påvirker og påvirkes desuden af den politiske verden. Jeg vil derfor undersøge i hvor høj grad der er behov for at energirenovere den danske boligmasse, og hvordan boligejere og potentielle boligkøbere agerer på denne baggrund. Nærværende opgave har derfor til formål at undersøge, i hvor høj grad behovet er til stede for at energirenovere samt hvilke forskellige konsekvenser dette afføder. På baggrund af undervisningen gennem de seneste tre semestre, med udgangspunkt i blandt andet boligøkonomisk teori samt forskellige forandringsprogrammer med det formål at ændre et eksisterende regime, har jeg udvalgt boligmarkedet som undersøgelsesobjekt. Dette på grund af dets betydning for dansk boligøkonomi og den enkelte boligejer. Jeg mener, det er meget nyttigt, at kigge på sammenhængene mellem boligmarkedet og behovet for energirenoveringer, da det bør være i alles interesse at opretholde efterspørgslen på ejerboliger i Danmark, samtidig med at der tænkes innovativt inden for det grønne område. Jeg mener på denne baggrund, at min research vil være nyttig og interessant for den brede befolkning, men også for fagfolk inden for byggeriet. Målet med specialet er, at skabe indsigt og forståelse omkring behovet for energirenoveringer af boligmassen, samtidig med at der skabes en forståelse for hvordan boligmarkedet og dets interessenter reagerer herpå, samt hvor betydningsfuldt og påvirkeligt boligmarkedet er. Jeg vil i denne forbindelse gerne rette en varm tak til følgende personer for deres hjælp og vejledning under udarbejdelse af dette speciale: 3

5 Morten Falch Ph.D. Cand. Polit (Vejleder for projektet) Curt Liliegren Cand. Polit (Sekretariatschef for Boligøkonomisk Videncenter) Christian Deichmann Haagerup Cand. Polit (Økonom Boligøkonomisk Videncenter) 4

6 Resumé Forhåndenværende opgave beskæftiger sig med det danske boligmarked samt hvorledes det påvirkes af de stadig stigende krav og incitamenter til at energirenovere boligmassen. Fokus er primært blevet lagt på førstegangskøbere og deres adfærd når de køber bolig, herunder hvordan de forholder til energivenligheden i forbindelse med køb af bolig. Formålet er endvidere at se boligmarkedet som en helhed og på denne måde forsøge at anskue hvordan det påvirkes at den nye dagsorden vedrørende energi. Via spørgeskemaundersøgelse blandt en gruppe førstegangskøbere, interview med to boligøkonomer samt aktuel mediestof og statistik, analyseres den indhentede empiri hvorefter den diskuteres. Analysen indeholder mange spændende iagttagelser, hvor primært førstegangskøberne er i fokus. Der er nogle generelle karakteristika som skinner igennem, eksempelvis at de er højtuddannede og har en relativ god indkomst. Desuden viser det sig at energivenligheden af boligen ikke spiller en afgørende rolle i forbindelse med købet samt at beliggenheden er den vigtigste. Dertil mener Curt Liliegreen at der ses en begrænset effekt fra energi til boligmarkedet. Efterfølgende i diskussionen tegner der sig nogle tendenser der ligeledes underbygger Curt Lilliegrens argumenterer som det antydes at snakken om energirenoveringer falder i baggrunden i forhold til andre faktorer, på trods af at der er mange incitamenter som forsøger at fremme dette. Sideløbende opstår der nye koncepter med hensyn til alternativ finansiering af energirenovering, således at også teknisk insolvente boligejere har en mulighed for at energirenovere. 5

7 Abstract This assignment deals with the Danish housing market and how it is affected by the ever-increasing demands and incentives for energy renovate housing. The focus has primarily been given to first time buyers and their behavior when buying property, including how they relate to energy friendliness in connection with the purchase. The aim is to see the housing market as a whole and in this way try to view how it is affected to the new agenda on energy. Via a survey among a group of first-time buyers, interviews with two economists and current media fabric and statistics the collected empirical is analyzed and then discussed. The analysis contains many interesting observations, in which the focus primarily is at first-time buyers. There are some general characteristics that shines through, for example, that they are highly educated and have a relatively high income. Moreover, it turns out that energy friendliness of the property does not play a decisive role in the acquisition, and it is then clear that the location is the most important. Furthermore Curt Liliegreen argues that there have been a little impact from energy to the housing market. Subsequently, the discussion reveals some trends that also supports Curt Liliegreens arguing that chance. 6

8 Indledning Et af nutidens helt store politiske emner, om man vil det eller ej, er klimadebatten. Verden over er der bred enighed om nødvendigheden af at reducere energiforbruget og dermed CO2 udslippet. Der er naturligvis en sammenhæng mellem økonomisk vækst og højt energiforbrug, hvorfor emnet er komplekst og ømtåleligt på mange punkter, idet en reduktion af CO2 udledningen kan anses som en vækstdæmper på flere niveauer (1). På denne baggrund anses klimaproblematikken som en uvelkommen gæst i flere sammenhænge. Ikke desto mindre, bliver det for den brede befolkning mere åbenlyst, at CO2 udslippet fra menneskets brug af fossile brændstoffer belaster klimaet i sådan en grad at situationen skal tages alvorligt. CO2 udledning er et vidt begreb som dækker over en bred kam af aktiviteter; byggeriet, herunder boligmassen verden over, er ansvarlig for en stor del heraf. Specielt i Danmark hvor vi lever i et klima som kræver øget opvarmning af vores boliger. Af den grund er det essentielt at skærpe fokus på boligernes energiforbrug i Danmark, således at omfanget af behovet for energiforbedringer kan vurderes (1-3). En stor del af den aktuelle boligmasse er mere end 50 år gammel, og står derfor over for et omfattende renoveringsbehov i forhold til blandt andet tage og vinduer, som har en begrænset levetid (1,4). Er dette indregnet i det aktuelle prisniveau eller ligger der skjulte farer i horisonten? På baggrund af dette spørgsmål er det essentielt at få klarlagt og synliggjort disse risikofaktorer i forhold til fremtidens boligmarked. Ydermere vil lovgivningsapparatet få en indikation af hvorvidt kravene til energirenoveringerne i forbindelse med boligmarkedet skal reguleres. Dog giver det god mening, at der er en nogenlunde balance mellem kravene til henholdsvis renoveringsprojekter og nybyggeri, for at undgå at skævvride boligmarkedet på den lange bane (1). Anskuer man boligmassen isoleret set, har bygningens alder en markant betydning for energiforbruget. Eksempelvis bruger et nybygget enfamiliehus, bygget efter de aktuelle krav i bygningsreglementet, i gennemsnit kun 15 procent af den energi, som en bolig opført i 1960 erne. Bor man eksempelvis i et af de utallige typehuse 7

9 fra 1960 erne, ligger forbruget i varme på 220 kwh/m2/år, hvilket er cirka fire gange så højt sammenlignet med huse opført efter de nyeste regler og standarder, hvor forbruget er omkring kwh/m2/år. Med disse tal, skal der naturligvis tages højde for, at der allerede er udført en del energiforbedrende tiltag. Ikke desto mindre antyder tallene, at der er markante gevinster at hente ved at energioptimere vores samlede boligmasse. Både for den enkelte boligejer og for samfundet som helhed (1). I Danmark har energiforbruget været relativt konstant de sidste 30 år, og der har været en klar sammenhæng mellem energiforbrug og økonomisk aktivitet. Men økonomien er vokset med 50 procent, og det er lykkedes at undvige denne tendens om at energiforbrug og økonomisk aktivitet hænger sammen. Dette er blandt andet gjort ved hjælp af energioptimering af boligmassen, men der er stadig masser af muligheder for energioptimering. Hvis boligmarkedet blev optimalt energioptimeret i dag, ville halvdelen af den CO2 reduktion, som Danmark har forpligtet sig til overfor det internationale samfund, være opnået (1). Til trods for stigende energipriser de seneste årtier og udsigten til det samme fremadrettet, virker det som om at den enkelte boligejer eller førstegangskøber ikke er bekendt med potentialet i at energioptimere. Fokus på energiforbruget ved boligkøb er fraværende og det forekommer, at det på trods af et stort energibesparende potentiale, er et fokus der usynliggøres til fordel for synlige projekter som eksempelvist køkken eller bad. Muligvis tydeliggøres rentabiliteten og øvrige fordele ikke tilstrækkeligt overfor boligejerne. Dog er der ifølge et af de store ejendomsselskaber Home, en tendens til, at fokus mere og mere retter sig mod energivenlig boliger. "Det er forholdsvis enkle tiltag, der forbedrer boligens energimærke, og det kan helt klart betale sig. En forbedring af energiforbruget kan blandt andet føre til, at man undgår afslag i prisen. Det tiltrækker også mere opmærksomhed blandt køberne, der har bedre chance for at få ja i banken ved et energivenligt hus," forklarer Mads Ellegaard, der er Relationschef i Home. (5). 8

10 På denne baggrund er der grund til at antage, at boligens energiforbrug i de kommende år vil få en stadig større indflydelse på boligmarkedet, og dermed prisdannelsen som i sidste ende er en vigtig faktor for mange boligejere og samfundet som helhed. Ydermere bliver de nye boliger stadig mere energivenlige og opføres efter langt skrappere krav, hvilket kan være med til at skabe en stor kløft mellem enfamiliehuse fra 60 erne og 70 erne til nutidens byggeri. Derfor er der endnu større grund til at synliggøre rentabiliteten på de ældre boliger rent energimæssigt, for at undgå en skævvridning af boligmarkedet rent prismæssigt. - Tidligere var det et nyt køkken eller et nyt badeværelse, der efter topscoreren 'beliggenhed' rangerede højt hos boligkøberne. I dag er det energirenoveringer, der tiltrækker dem. Så selvom prisen på huset ikke direkte stiger, så kan en energirigtig bolig blive solgt hurtigere og måske uden eller med et mindre afslag i prisen, siger Jeanette Standly Mikkelsen, fagekspert i Bolius. (6). Alle boliger der skal sælges eller udlejes, skal efter loven i dag besidde et gyldigt energimærke. Denne energimærkning er en vurdering, og dermed et fingerpeg om boligens aktuelle forfatning energimæssigt samt hvilke muligheder der foreligger i forhold til at optimere denne. En ordning der har til formål at lave en standardiseringsform, således at forskellige boliger bliver nemmere at sammenligne og dermed gøre bolighandel nemmere for både køber og sælger. Et spændende tiltag, som med al sandsynlighed kan komme til at spille en stadig større rolle i forbindelse med transaktioner af boliger i fremtiden. Den vil endda muligvis kunne påvirke prisen direkte (7,8). En væsentlig mekanisme når man taler om prisdannelsen på boligmarkedet er psykologi. Hvad forventes der i fremtiden? Hvordan udvikler økonomien sig, herunder arbejdsmarkedet? Hvor sikker er vores privatøkonomi? Hvordan udvikler renten sig, og hvilke krav stilles der i fremtiden til boligejerne fra myndighedernes side? Spørgsmål som er umulige at svare på, hvilket resulterer i at sådanne tvivlsspørgsmål altid vil blive indregnet i prisdannelsen løbende. Ikke mindst de ændrende udsigter på energiområdet, som de seneste år har ændret sig radikalt, blandt andet med stigende priser (10-12). De vil om nogen vinde indpas 9

11 hos befolkningen rent psykologisk, og dermed i højere grad påvirke vores til- og fravalg. Målet med nærværende opgave er dels at klarlægge disse mekanismer, fortolke dem og forsøge at omsætte dem til konkret viden, som kan være brugbar i beslutningsprocesser, der kan påvirke boligmarkedet og dets værdisætning. I en tid indeholdende en stadig stor risiko på boligmarkedet er det essentielt, at vurdere og analysere enhver detalje som kan være medvirkende til at ændre boligmarkedets værdi. For at udarbejde en troværdig, tilbundsgående og tilstrækkelig undersøgelse, der kan afdække disse spørgsmål, vil der blive inddraget relevant viden fra boligøkonomer, som understøtter analysen. Ydermere anvendes teorier omhandlende prisdannelse på boligmarkedet, for at kunne omsætte konkret empiri til nye og mere fyldestgørende svar. I takt med det øgede fokus på bæredygtighed på energiområdet og reduktion af forbrænding af fossile brændstoffer, kombineret med en aldrende boligmasse, er det interessant og essentielt at undersøge og vurdere omfanget af behovet for energirenoveringer samt hvilken indflydelse det måtte have for boligmarkedets udvikling, herunder prisudviklingen. De seneste års fokus på reduktion af brugen af fossilt brændsel, har også ramt byggebranchen og dermed også boligmarkedet som helhed (1). Derfor skal der både tages hensyn til lovgivningen i forbindelse med opførelse, drift og vedligehold af bygninger, samtidig med at give boligejeren de rette incitamenter for at foretage rentable og bæredygtige energirenoveringer, og på denne måde bidrage til den fælles målsætning om at øge bæredygtighed og reducere CO2 udslippet. En kompleks situation, specielt hvis man ikke er bekendt med dette. Denne opgave vil forsøge at klarlægge om og hvor stor behovet er for energirenoveringer i den danske boligmasse. Ligeledes vil opgaven afdække hvorvidt boligejerne påvirkes af kravene om energirenoveringer, og på denne måde undersøge om der er en sammenhæng mellem de lovmæssige krav og mulighederne for at tilvejebringe disse for boligejere. 10

12 Problemformulering Hvordan forholder boligkøbere sig til boligens energimæssige forfatning? Og hvorvidt påvirkes boligefterspørgslen af de energimæssige incitamenter og muligheder? På baggrund af nutidens store fokus på klimaforandringer, hvor den danske regering har forpligtet sig til at nedbringe C02 udledningen i samarbejde med en række lande (13), kombineret med en aldrende boligmasse som står over for et omfattende renoveringsbehov, er det yderst relevant at se nærmere på hvor omfangsrige renoveringsbehovene er og hvordan de påvirker boligmarkedet. Der er ikke kun tale om renoveringsbehov, men snarere krav til at energioptimere boligmassen. Ydermere spår flere eksperter, at energipriserne vil stige over de kommende år (12). Dermed øges incitamentet i forhold til at energioptimere sin bolig yderligere, på trods af at mange undersøgelser har vist at der allerede eksisterer et kæmpe potentiale i forhold til at energirenovere boligmassen. Et potentiale som befolkningen som helhed måske er blind overfor, idet der mangler en synliggørelse af rentabiliteten på at energioptimere. Hvis det lykkedes at skabe klarhed over det, som eksempelvis energimærkning af boliger forsøger at bidrage til, vil det muligvis vinde større indpas i forhold til køb og salg af boliger de kommende år. Noget der muligvis vil kunne påvirke efterspørgslen og dermed prisniveauet på boligmarkedet. Desuden er det essentielt at se på hvilke risici der er forbundet med energirenovering af den ældre boligmasse. Herunder om der er idé i at bygge nyt fremfor at energirenovere, idet en bolig ikke står for evigt. I denne forbindelse kan der således findes svar på hvorvidt kravene i forhold til energirenoveringer skal lempes, skærpes og hvordan renoveringsbehovet har effekt på boligmarkedet som helhed. Det skærpede fokus ligger på det privatejede boligmarked, fordi boligernes værdi udgør en meget stor del af de fleste boligejeres privatøkonomi. Af den grund er det indlysende, at radikale ændringer på markedet kan virke stødende og skabe usikkerhed for den enkeltes privatøkonomi. Med den danske boligmasse, menes hele den danske bruttobeholdning af bolig, herunder offentlige bygninger, 11

13 institutioner med mere (4). Disse står naturligvis ligeledes overfor et muligt renoveringsbehov, hvilket allerede er omdiskuteret i folketinget, hvor debatten om fremrykning af offentlige investeringer går højt (14). Når værdien af disse bygninger skal opgøres og fastsættes, foregår det ikke nødvendigvis på samme markedsbaserede vilkår som når der handles et normalt enfamiliehus. Alligevel er det interessant at have hele boligmassen i betragtning når der diskuteres energirenoveringer, hvorfor de indirekte kan påvirke hinanden. 12

14 Metode Nærværende undersøgelser belyser, hvorvidt der er behov for energirenoveringer af den danske boligmasse samt hvordan kravene om energioptimering påvirker boligejerne. Undersøgelsen har til formål at synliggøre de problemstillinger der kan opstå i denne forbindelse. Ved at analysere på om dette behov påvirker boligejerne, kan det vurderes hvorvidt det har en direkte effekt på boligmarkedet. Der indhentes data, hvorefter der foretages en analyse på baggrund af den indsamlede data, der tager udgangspunkt i den relevante økonomiske teori. Gennem research og generel interesse, er det mulige renoveringsbehov og potentialet heraf, i forhold til boligmarkedet generelt, blevet valgt som genstandsfelt for at belyse de forandringer og innovative tiltag, der hersker på energiområdet i byggesektoren, hvilket hermed kan påvirke boligmarkedet både direkte og indirekte samt i positiv eller negativ grad. Som grundlag for den samlede undersøgelses opbygning er der taget udgangspunkt i Ib Andersens model, som illustreres i nedenstående figur 1 (15). Undersøgelsens indledende problemformulering er påvirket af empirien. Empiri/Data vil i undersøgelsen fremtræde gennem interview og statistikker samt uddrag fra aktuelle emner i medierne. Teorien skal anvendes som analyseramme til at analysere den indsamlede empiri. Problemformuleringen/Spørgsmål, Empiri/Data samt Teori er bundet sammen til Analyse og Tolkning for at finde Konklusion/Svar på problemformuleringen. Diskussionsafsnittet i nærværende opgave udgøres af delen omkring Tolkning i modellen. 13

15 Figur 1: Vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgang (15). Information og viden omkring energieffektiviseringer af boligmassen er primært indsamlet på relevante elektroniske databaser, da det er begrænset hvad der forefindes af litteratur og undersøgelser direkte om emnet. Den indsamlede empiri består både af primært og sekundært empiri. Den primære empiri består af et interview med en boligøkonom samt en spørgeskemaundersøgelse. Den sekundære empiri består af forskellige beskrivelser, udtalelser, statistikker, aktuelt stof fra medierne og politiske reguleringsforslag som eksempelvis håndværkerfradraget. Gennem den generelle litteratursøgning er det blevet forsøgt at danne et overblik over, hvor stor en rolle energirenoveringer udgør på boligmarkedsområdet. Som nævnt ovenfor er der foretaget et seminstruktureret forskningsinterviews af boligøkonom Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter. Interviewet anvendes til at underbygge argumentationen i analysedelen. Der er blevet skabt kontakt til interviewpersonen via undervisningsforløbet, hvor han har været gæsteforelæser med boligmarkedet som fokusområde. I forhold til valg af interviewperson, faldt valget på en boligøkonom, fordi vedkommende til hverdag arbejder med boligmarkedet i forhold til relevante problemstillinger i samfundet. Interviewet har til formål, at gøre analysen mere troværdig og styrke validiteten, idet det bidrager med viden direkte fra fagfolk. Interviewet er vedlagt i bilag 1. Desuden er der blevet foretaget en rundspørge blandt boligejere (førstegangskøbere), med henblik på at afdække nogle tendenser i forhold til energirenoveringer og energimærkning af ejerboliger og hvordan de forholder sig 14

16 i denne forbindelse. Den konkrete viden har til formål at underbygge eller modargumenterer boligøkonomens udtalelser og viden. Empiri I det følgende afsnit er formålet at beskrive og redegøre for den indhentede empiri. Den primære empiri er en foretaget spørgeskemaundersøgelse med boligejere, førstegangskøbere, som respondenter samt et forskningsinterview med en boligøkonom, Curt Liliegren. Sekundær empiri er indhentet relevant litteratur. Empirien danner grundlag for den efterfølgende analysedel og vil senere bearbejdes i diskussionsafsnittet. Det indsamlede data vedrørende energieffektiviseringer af boligmassen er primært indsamlet på relevante elektroniske databaser, da det er begrænset hvad der forefindes af litteratur og undersøgelser direkte om emnet. Den indsamlede empiri består både af primært og sekundært empiri. Den primære empiri består af et interview med en boligøkonom samt en spørgeskemaundersøgelse. Den sekundære empiri består af forskellige beskrivelser, udtalelser, statistikker, aktuelt stof fra medierne og politiske reguleringsforslag som eksempelvis håndværkerfradraget. Gennem den generelle litteratursøgning er det blevet forsøgt at danne et overblik over, hvor stor en rolle energirenoveringer spiller på boligmarkedsområdet. De ovenstående dataformer er blevet foretrukket, dels fordi det grundlæggende er essentielt at skabe kontakt til potentielle boligkøbere/ejeres samt at få håndgribelig viden direkte fra en boligøkonomisk ekspert med en stor portion erfaring. Samt at benytte de konkrete data som forefindes i forskellige onlinedatabaser, for at sikre at der er konkrete tal på de forhold som gør sig gældende og senere danner genstandsfelt i analysere og diskussion. 15

17 Interviews Den grundlæggende og primære empiri bygger på to semistrukturerede forskningsinterviews foretaget med henholdsvis sekretariatschef og boligøkonom Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter og Christian Deichmann Haagerup ligeledes fra Boligøkonomisk Videncenter (Bilag 1 & 2). Emnerne og spørgsmålene til interviewpersonerne er på forhånd fastlagt, hvilket bidrager til svar på konkrete og nødvendige problemstillinger. Interviewene er opstillet til også at være åbne interviews, hvor den interviewede har mulighed for at fortælle frit med egne ord og svarer mere fyldestgørende, hvilket giver interviewet bredde og nuancer. Tempoet bestemmes af hovedsageligt at interviewpersonen, men det er interviewerens ansvar at få afdækket alle relevant emner og problemstillinger i bedst muligt omfang. Forskningsinterviewet fokuserer på den interviewedes livsverden og interviewpersonens forhold til denne. Som interviewer tilstræber man sig forudsætningsløshed, hvilet betyder at egne meninger og holdninger sættes i baggrunden (16). Curt Liliegreens indblik og erfaring med boligmarkedet, herunder finansieringsområdet, vurderes at være yderst relevant og omfangsrigt. Ydermere besidder han et indblik i de aktuelle mekanismer, som påvirker boligmarkedet i både ind- og udland. Med knap 20 års erfaring og kendskab til boligmarkedet er det med til at styrke validiteten markant. Udover det semistrukturerede interview med Curt Liliegreen, er der blevet foretaget yderligere et interview med Christian Deichmann Haagerup, som er økonom ligeledes ved Boligøkonomisk Videncenter. Interviewet er struktureret på samme vis. Formålet med disse er således at sikre validiteten på området. Viser det sig at de to interviewpersoner svarer i samme retning bliver validiteten og sikkerheden dermed styrket. Hvis der omvendt er stor forskel på interviewpersonernes svar, vil det være muligt, at de kan opponere imod hinanden hvilket kan danne grundlag for en relevant diskussion. Lige som Curt Liliegreen, har Christian Deichmann Haagerup ligeledes stor erfaring med boligmarkedet i Danmark, og med en fortid som økonom i en bank, besidder han ydermere 16

18 omfattende erfaring og viden på finansieringsområdet, herunder realkreditområdet. Spørgeskemaundersøgelse En spørgeskemaundersøgelse af 21 respondenter er blevet foretaget. Målgruppen var boligejere med fokus på førstegangkøbere, som har købt bolig inden for de seneste år. Spørgeskemaundersøgelse har til formål at afklare og afdække boligkøbernes kendskab, indsigt og holdning til boligens energimæssige forfatning, herunder energimærkningen, samt de fremtidige udfordringer med hensyn til renoveringsbehovet af deres nyerhvervede bolig. Sidst men ikke mindst, har spørgeskemaundersøgelsen til hensigt at belyse, i hvilket omfang boligens energiforbrug havde indflydelse på boligkøbet. Analyse af førstegangskøbere Realkreditrådet har gennemført en undersøgelse om førstegangskøbere baseret på interviews af 955 boligejere, der har købt deres bolig inden for de seneste fire år ( ) (17). I hovedtræk er førstegangskøberne yngre, i parhold og med en videregående uddannelse. De vælger bolig ud fra beliggehed, men har i denne sammenhæng måtte give køb på netop denne faktor. Størstedelen af førstegangskøberne forventer, at blive boende i deres bolig længe. Førstegangskøberne køber bolig med relativ lav værdi. De vælger realkreditlån med længere løbetid og i halvdelen af tilfældene afdrager de herpå, og i 9 ud af 10 tilfælde afdrager de på deres banklån. Ydermere føler komfortable med deres boliglån. Bygningsreglementet Bygningsreglementet bliver løbende skærpet i forhold til energikrav. Energikravene til nye bygninger er således blevet skærpet med 25 procent, og samtidig er der indført en ny lavenergiklasse Desuden er kravene til klimaskærmens isolering som helhed blevet skærpet. Der er indført krav om, at den enkelte bygningsejer også ved mindre renoveringer, 17

19 udskiftningsarbejder og ombygninger i eksisterende bebyggelse skal overholde bygningsreglementets energikrav til de enkelte bygningsdele. På samme vis er der indført krav om, at der skal foretages efterisolering også ved mindre renoverings-, udskiftnings- og ombygningsarbejder, hvis efterisoleringsarbejdet i det konkrete tilfælde er rentabelt. Ved udskiftning af vinduer stilles der nu krav til vinduers samlede energibalance, så der tager højde for den energi, der kommer ind ad vinduet (18). Statistikker Via generel litteratursøgning på internettet, er der blevet fundet diverse statistikker og fakta som er med til at afdække boligmarkedet aktuelle tilstand samt hvilke faktorer der kan påvirke det i forbindelse med, at energirenoveringer forsøger at vinde indpas. Herunder er den genereller prisudvikling på boligmarkedet essentiel, fordi den fortæller noget om hvilken forfatning boligmarkedet befinder sig i her og nu. Dette kan naturligvis ikke stå alene, da boligmarkedet er meget volatilt hvilket betyder at det altid vil følge konjunkturerne (12). Dertil er det essentielt at kigge på hvordan danskernes overordnede boligøkonomi er, herunder hvor stor en gæld der er i boligmassen. Ydermere er det afgørende at se på omfanget og størrelsen af gælden, for at kunne vurdere hvorvidt den er den kan være en byrde og dermed en hæmsko i forhold til at fremme en mere energivenlig boligmasse. I samme forbindelse belyses hvorvidt der er en sammenhæng mellem størrelse af gæld i boligen og alderen på husholdningen. Disse faktuelle tal analyseres i analyseafsnittet og danner desuden grundlag for diskussionen hvor de holdes op imod den primære empiri. Green Deal Storbritannien Green Deal er et ambitiøst energirenoveringsprogram, der er en del af den engelske regerings strategi om at reducere CO2 udslip, og som sigter at skabe bedre isolering i ca. 14 millioner boliger. Det er målet at skabe jobs og øge bygnings- forbedringsarbejderne med 5-10 milliarder årligt, svarende til milliarder DKK. UK har 62 millioner indbyggere. Vil man overføre 18

20 størrelsesordenen af de forventede virkninger af Green Deal til et land af Danmarks størrelse, så svarer det til en årlig merbeskæftigelse på mandår og en øget årlig produktionsværdi på 4-8 milliarder DKK. Den nye Energy Act fra oktober 2011 indeholdt en Green Deal, der skulle motivere i energirenovering af ejer- og udlejningsboliger ved at tackle de barrierer, ikke mindst finansieringsmæssige, der i dag forhindrer energiforbedringer af boligmassen (19). Hovedtanken i Green Deal er, at energiforbrugeren ikke betaler for ydelsen her og nu, og i princippet skal det forstås helt bogstaveligt: En forbruger skal kunne blive en del af initiativet uden at lægge så meget som en krone på bordet. Rent faktisk kan han som en tilskyndelse få en mindre mængde kredit som belønning for at deltage. Forbedringsarbejderne finansieres gennem låneoptagelse. Tilbagebetalingen på lånet skal ske ved, at der spares udgifter til energi på den løbende energiregning. Denne besparelse skal være i stand til 100 procent at tilbagebetale og forrente de lån, der finansierer energiforbedringsarbejderne (19). Energimærkemærkningen En af de måder myndighederne forsøger at motivere befolkningen til energibesparelser, er ved energimærkeordningen. Ordningen minder om det, de fleste kender fra køleskabe og andre hårde hvidevarer. Typisk er det en skala fra A, som værende det bedste og at bygningens energiforbrug er lavt, til G, som den laveste bedømmelse og indikerer at bygningen har et stort energiforbrug. Altså en type karakterskala, der vurderer ejendommens energitilstand. Disse energimærkninger uddeles af energikonsulenter, der vurderer ejendommen og på ejendommens forbrug af energi, samt hvordan ejendommen er isoleret. På baggrund af disse informationer kan energikonsulenten give et bud på, hvilke tiltag ejeren af ejendommen kan iværksætte for at isolere ejendommen bedre. Ved salg af bygninger er det i Danmark lovpligtigt, at bygningen skal have en gyldig energimærkning. Det overordnede formål med energimærkning er således at motivere boligejere til energibesparelser og øge effektiviteten inden for anvendelse af energi i bygninger. 19

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år NR. 4 / 13. MAJ 2002 Forventninger til boligkøbernes økonomi i år I denne analyse fra Nykredit Boligindeks sætter vi fokus på forventningerne til boligkøbernes økonomi i 2002. Prisudviklingen i årets 1.

Læs mere

Sammenhængen mellem energistandarder, boligpriser og retning for energipolitik fremadrettet. Copenhagen Economics 23.

Sammenhængen mellem energistandarder, boligpriser og retning for energipolitik fremadrettet. Copenhagen Economics 23. Sammenhængen mellem energistandarder, boligpriser og retning for energipolitik fremadrettet 23. november 2015 Hovedbudskaber Højere energistandard giver højere boligpriser o Folk der energirenoverer får

Læs mere

og en god boligrådgiver

og en god boligrådgiver Der er mange ting at tage stilling til, hvis man står over for at skulle købe sin første bolig. Man kan få mange gode råd især om det økonomiske i det lokale pengeinstitut. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Finanstilsynet 3. november 2015 BANK1 J.nr. 123-0014 /aia Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Denne vejledning anviser, hvordan penge- og realkreditinstitutter

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejby Smedevej 6A Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-102970 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 28. marts 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 285 (Alm. del) af 23. marts

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Energirenovering. Christian Schultz Tænketanken for bygningsrenovering

Energirenovering. Christian Schultz Tænketanken for bygningsrenovering Energirenovering Christian Schultz Tænketanken for bygningsrenovering 1 Kommissorium for Tænketank om Bygningsrenovering Drøfte udfordringerne og potentialerne for bygningsrenovering i Danmark samt komme

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen NR. 8 / 27. JANUAR 2003 Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen Blandt hovedkonklusionerne er: Boligbyrden for en gennemsnitshuskøber er faldet 2,2 procentpoint siden "toppen" i 1. kvartal 2001

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Låneudviklingen i landdistrikterne

Låneudviklingen i landdistrikterne Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 339 Offentligt N O T A T Låneudviklingen i landdistrikterne 15. juni 2016 På mødet den 23. maj 2016 mellem erhvervs- og vækstministeren og

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

DANSKERNES FORVENTNINGER

DANSKERNES FORVENTNINGER DANSKERNES FORVENTNINGER TIl BOlIGMARKEDET En undersøgelse af forventningerne og deres baggrund februar 2010 SEPtEmBEr 2012 Boligøkonomisk Videncenter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Tabeloversigt...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Øvelse 5. Tobias Markeprand. October 8, 2008

Øvelse 5. Tobias Markeprand. October 8, 2008 Øvelse 5 Tobias arkeprand October 8, 2008 Opgave 3.7 Formålet med denne øvelse er at analysere ændringen i indkomstdannelsesmodellen med investeringer der afhænger af indkomst/produktionen. Den positive

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Hvad får os til at vælge ejer- eller lejebolig?

Hvad får os til at vælge ejer- eller lejebolig? Hvad får os til at vælge ejer- eller lejebolig? Morten Skak Center for Bolig og Velfærd Midtvejskonference 2008 Realdania Ejerboligandelen i Danmark og nogle andre europæiske lande. Pct. 70 65 60 55 50

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT. Omkostninger og priser på energibesparelser

BAGGRUNDSNOTAT. Omkostninger og priser på energibesparelser GGRUNDSNOTT Dok. ansvarlig: JM Sekretær: jlo Sagsnr: 06/196 Doknr: 12 27-03-2007 og priser på energibesparelser Med energispareforliget den 10. juni 2005 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, S, SF og R

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Boligejernes konverteringsgevinster for 4,6 mia. kr. i 2010 bruges mest til at øge opsparing og mindst til at øge forbrug.

Boligejernes konverteringsgevinster for 4,6 mia. kr. i 2010 bruges mest til at øge opsparing og mindst til at øge forbrug. 2010 Boligejernes konverteringsgevinster for 4,6 mia. kr. i 2010 bruges mest til at øge opsparing og mindst til at øge forbrug. Analyse af boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Læs mere

. Her kommer Energibolig.dk ind i billedet. Med os på råd får du det bedste tilbud på dit energimærke.

. Her kommer Energibolig.dk ind i billedet. Med os på råd får du det bedste tilbud på dit energimærke. Få et tilbud på dit energimærke det er grøn fornuft. Når du i en boligforening sælger eller udlejer din bolig, skal den have en gyldig energimærkning. Energimærkningen giver en oversigt over boligens energimæssige

Læs mere