10 Dagtilbud for børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 Dagtilbud for børn"

Transkript

1 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Skolefritidsordninger Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinst Serviceområde 10 i alt Budgettallene er angivet i 2012 niveau, idet der først sker PL fremskrivning ultimo august 2012 Driftsbemærkninger: Området omfatter forskellige former for dagtilbud i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser. Tilskud til pasning af egne børn er bortfaldet med virkning fra Den samlede rammeændring på området fra 2012 til 2013 på 7,1 mio. kr. skyldes overvejende regulering som følge af nedgang i børnetallet svarende til 98 børn. Rammen er i denne fremstilling i 2012-pris- og lønniveau. Fremskrivning sker i forbindelse med 1. behandlingen. I forhold til varer og tjenesteydelser har ØKE besluttet, at der udelukkende sker fremskrivning på konkrete kontrakter og aftaler. Budgettet for dagtilbudsområdet inkl. det almene SFO-område er ud over de nævnte budgettilpasninger udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningstidspunktet opgjort under de forskellige pasningsordninger og set i forhold til kommunens befolkningsprognose (demografisk udvikling). Endvidere indgår forudsætninger ifølge ændret model fra 2011 for tildeling af ressourcer til de forskellige pladstyper/aldersgrupper bliver et ekstraordinært år på dagtilbudsområdet. Dette skyldes, at der pr. 1. august 2012 skal ske implementering af ny dagtilbudsstruktur, hvor der lukkes 8 daginstitutioner. Strukturændringerne indebærer endvidere, at der sker en lang række fusioner imellem flere institutioner og nogle institutioner vil desuden skulle implementere fællesledelse med skolerne i området. Strukturændringerne har til formål, at sikre fremtidens bæredygtige Dagtilbud, hvor de midler der frigøres ved strukturændringer, skal anvendes til at skabe flere vuggestuepladser, og udviklingstiltag på området.

2 Ændringerne indebærer væsentlige omlægninger på området, hvilket ikke er indarbejdet i budget 2012 og budget 2013 på nuværende tidspunkt. Størstedelen af midlerne skal dog forblive indenfor Dagtilbudsområdet. Et sundt frokostmåltid Folketinget vedtog d. 4. juni 2010 lov om fleksible frokostordninger i daginstitutioner m.v. Som følge af denne lov, er det i Herning Kommune besluttet, at frokost i alle dagtilbud fremover ikke skal være en del af kerneydelsen, men frokostordningen i stedet er en særskilt ydelse, ud over kerneydelsen, og at der opkræves 100 % frokosttakst, der er baseret på bruttodriftsudgifterne til frokostordningen. Alle frokostordninger er derfor budgetmæssigt udgiftsneutrale for kommunen. Som loven foreskriver det, har byrådet i tilknytning hertil den 21. september 2010 vedtaget retningslinjer for fravalg og eventuelt efterfølgende tilvalg af frokostordningen i Herning Kommune. Antal dagtilbuds- og SFO-pladser I 2013 er der budgetteret med følgende børnetal optaget i dagtilbud eller i skolefritidsordninger (ekskl Klubber og 5.17 Særlige dagtilbud): Pasningstype Alder 2013 Dagpleje* 0-2,9 år Vuggestue* 0-2,9 år 548 Børnehave 2,9-5 år klasse (SFO 1 og FH 1) 6-8 år klasse (SFO 2 og FH 2) 9-10 år I alt * Der er reguleret for 51 vuggestuepladser, der bliver oprettet pr. 1. august Disse var ikke med i demografireguleringen. Befolkningsprognosen viser følgende udvikling: Børn iflg. befolkningsprognosen ,9 år ,9-5 år år kl år kl I alt 0-10 år Prognosetallene for er tilrettet til det faktiske børnetal pr. 1. januar 2012 Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger: Skolefritidsordninger, almene

3 Der er en forventning om, at der i 2013 vil være følgende børn på SFO området: 52 førskolebørn (årsgennemsnit) 600 SFO SFO Fælles formål Budgettet omfatter bl.a. søskenderabat, privat pasning, diverse tværgående udgifter vedrørende daginstitutioner samt en rummelighedspulje. Rummelighedspuljen anvendes fortrinsvis i form af ekstra personaleressourcer til institutioner i de områder af kommunen, hvor der er flere børn med socialiserings- og indlæringsproblemer, herunder også flere børn med anden etnisk baggrund end dansk. Budgetrammen til PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) er fra 2011 overført fra Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, idet hovedparten af praktikpladserne er placeret på daginstitutioner for børn. Ved budgetvedtagelsen er rammen forhøjet med 1,661 mio. kr. i 2011 og fra ,961 mio. kr. årligt. I budgetrammen er der forudsat en delvis selvfinansiering i praktikperioden. Demografireguleringer og decentrale kapacitetstilpasningsbudget står centralt på , og er således ikke flyttet ud på de enkelte funktioner endnu. Der arbejdes lige nu på, at få de rent tekniske ting på plads i forhold til den ny ressourcetildeling der træder i kraft pr. 1. august 2012, de nye konti mv. er således ikke oprettet endnu. Det har derfor ikke været muligt, at få budgettet til 2013 lagt ud, efter nye principper endnu.

4 Bevillingerne fordeler sig på følgende områder: Kontotekst beløb i 2012 PL Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tilskud til forældre på børnepasningsorlov og tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn Udvikling og omstilling Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet Rummelighedsprojekt Central rådighedspulje Rammekorrektioner Demografi dagtilbudsområdet Diverse puljer (vikarpulje, ledelsesudvikling, PAU og studerende mv.) Psykologbetjening af førskolebørn Tolkebistand Diverse udgifter Efterårsmøde Administrationsudgifter It-udvikling på daginstitutionsområdet Udvendig vedligeholdelse Betaling andre off. myndigheder Total Budget 2013 er teknisk budgetoplæg og kan først til efteråret efter budgettering på institutionsniveau sammenlignes med det viste budget for Dagpleje Der er i demografireguleringen for 2013 regnet med, at der skal passes børn i dagplejen i I demografimodellen er der dog ikke taget højde for de 51 nye pladser fra 1. august Der er således en forventning om, at der i 2013 skal passes børn i dagplejen. Måltallene for 2013 er uændrede i forhold til 2012 og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 163 børn pr. dagplejepædagog. De fuldtidspladser svarer til 319 dagplejere/gæstedagplejere 7,2 dagplejepædagoger, 1 tillidsrepræsentant, 1 dagplejeleder samt 1 afdelingsleder. Lønudgifter fordeler sig med hhv. 102,9 mio. kr. til dagplejere, idet der her er taget udgangspunkt i den forventede netto gennemsnitsløn for 2012, og 4,3 mio. kr. til øvrige stillinger. Reduceret andel på lønbudgettet udgør 0,418 mio. kr. (0,52 % til og med 2012 og herefter 0,39 % fra 2013) til den centrale barselpulje (5.10). Bruttoudgifterne ifølge børnetallet forventes at udgør i alt 114,1 mio. kr. i 2012 priser ex. forældrebetaling.

5 Vuggestuer, Børnehaver og Integrerede daginstitutioner Den sædvanlige praksis for endelig budgetfordeling på de respektive daginstitutioner er en udmeldning primo december året forud for budgetåret. I budgetåret reguleres institutionerne herefter løbende hver måned ressourcemæssigt på baggrund af det faktiske børnetal, og efter de godkendte principper. Budgetrammen for 2013 for områderne vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner er opgjort på baggrund af i alt pladser. Pladserne fordeler sig på aldersgrupperne med følgende pladstal: Pasningstype Alder 2013 Vuggestue 0-2,9 år 548 Børnehave 2,9-5 år klasse (SFO 1 og FH 1) 6-8 år klasse (SFO 2 og FH 2) 9-10 år I alt Af det samlede antal pladser på institutionsområdet inkl. skolefritidsordninger indgår der budget svarende til 174 specialpædagogiske pladser, hvoraf de11 pladser anvendes af andre kommuner Junior- og ungdomsklubber Budgettet for 2013 omfatter i alt 652 pladser i junior- og ungdomsklubber for børn/unge i alderen ca år. Fra 2011 er forældrebetalingen hævet fra 13 % til de maksimale 20 % Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud, Servicelovens 32 Budgettet omfatter udgifter til særlige dagtilbud jf. servicelovens 32 til handicappede børn. Hobbitten er en behandlingsinstitution med specialpædagogiske og terapeutiske tilbud til børn med varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelser, jf. Servicelovens 32, som er et kan-tilbud, og derved forpligtet til at dække ud over kommunens egen grænse. Hobbitten er den eneste daginstitution i kommunen der er omfattet af 32. Institutionen har tidligere været drevet under afdelingen for Specialtilbud. Fra 2012 er Hobbitten overflyttet til dagtilbudsområdet serviceområde 10. Pladsnormeringen i specialbørnehaven er i 2013 på 22 pladser. Der er budgetlagt ud fra, at Herning Kommune i 2013 køber alle 22 pladser. Der er afsat 9,0 mio. kr. i budgettet til køb af pladser. Hobbitten har et driftsbudget på 8,6 mio. kr. i Der opkræves ikke forældrebetaling på området.

6 Hobbitten driver tillige en almindelig børnehave på funktion , der har plads til 28 børn. Den budgetmæssige fordeling af ejendomsudgifterne er sket i forhold til m 2 -fordelingen på de to afdelinger Tilskud til puljeordninger Der ydes tilskud til i alt 1 puljeordning og 3 privat tilbud indenfor Herning Kommune, samt et mindre beløb til private legestuer. I puljeordningen er der godkendt op til 42 børnehavepladser, heraf 10 deltidspladser, dog med mulighed for at optage yderligere førskolebørn i perioden april-august. Fra 2013 er de private tilbud godkendt til følgende pladssammensætning: VUG BHV Asylet Lindely Herning Valgmenigheds skovbørnehave I alt Herning Valgmenigheds skovbørnehave har fået dispensation til, at konvertere 3 vuggestuepladser til 3 børnehavepladser i foråret 2013.

7 12 Folke- og ungdomsskoler Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab Budget 2012 Budget Folkeskoler Fællesudgifter, Naturskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger, specialområdet Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Tilskud statsligt fin. selvejd. uddannelsesinstitutioner mv Sprogstimulering for tosprogede børn i Serviceområde 12 i alt Rammen er i denne fremstilling i 2012-pris- og lønniveau. Fremskrivning sker i forbindelse med 1. behandlingen. I forhold til varer og tjenesteydelser har ØKE besluttet, at der udelukkende sker fremskrivning på konkrete kontrakter og aftaler. Budgetrammen til 2013 er reduceret med 2,8 mio. kr. i forhold til budget 2012, heraf udgør ca. + 1,0 mio. kr. demografi - 0,9 mio. kr. knæk kurven tiltag + 0,8 mio. kr. mindre træk til barselspulje - 0,7 mio. kr. effektivisering - 3,1 mio. kr. prioritering/udfordringer + 0,5 mio. kr. styrkelse af timetal i folkeskolen, - 1,3 mio. kr. ungepakken - 0,2 mio. kr. leasing af fiberkabel - 0,3 mio. kr. central TDC fakturering + 1,6 mio. kr. takstregulering Driftsbemærkninger: Det kommunale skolevæsen består af 34 skoler, heraf 33 folkeskoler samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasserne, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Heldagsskolen Munkgaard, Skolen på Bjergvej, SkoleGården på Lind Skole, Projekt Holmen samt Skoleskibet Marilyn Anne. Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler.

8 Budgettet for folkeskoleområdet er udregnet med baggrund i faktiske elev- og klasse tal pr Budgettet er demografireguleret med -1,5 mio. kr. i henhold til det faktiske elevtal pr. 5/ og forventes tilrettet til elevtal pr. 5/ efter gældende regler. Budgettet er på alle lønkonti hævet med 0,13 % vedrørende mindre træk til barselsudligningspuljen. Elevtal og befolkningsprognose Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune: Elevtal Folkeskoler Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, Herningelever Friskoler Efterskoler I alt antal elever Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner samt ændring i elevtal pr. 5/ Befolkningsprognosen viser følgende udvikling: Børn iflg. Befolkningsprognosen pr Status pr Befolkningsprognosetal år (0. klasse) år (1.-6. klasse) år (7.-9. klasse) år (10. klasse) I alt 6-16 årige Til budgettets enkelte funktioner kan gives følgende bemærkninger: Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2012 priser, kr.): Folkeskoler Skolebiblioteker Undervisning af uledsagede børn Undervisningspersonale og ledelse, fælles konti og fordeling Øvrigt personale, TSM og administration Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Mellemkommunal elevbetaling Projekter I alt fællesudgifter Skolernes konti I alt

9 Skolebiblioteker Udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende leder af skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole, og administrativt personale er placeret under Serviceområde 20 Administration m.m. Undervisningspersonale, skole- og afdelingsledere, fælles konti Udgifterne vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse. Området er reduceret med 0,925 t.kr. (2009 niveau) i forhold til 2012 i 2013 og frem til investeringstiltag for at knække kurven på stigende udgifter til specialundervisning. Budgetrammen er baseret på demografireguleret antal ugentlige undervisningslektioner = til elever i skoleår 2011/12. Rammen forventes demografireguleret efter 5/ elevtal efter gældende regler. Der er fra skolernes konti afsat 60 kr. i 12 niveau pr. elev til en central kursuspulje. Øvrigt personale, teknisk servicemedarbejder og administration Fælles konti vedr. tekniske servicemedarbejdere og administration er budgetteret med netto 1 mio. kr. Der indgår forventet indtægt på 0,459 mio. kr. ved salg af TSM timer. Materiale- og aktivitetsudgifter Fælleskonti på i alt 1,016 mio. kr. vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter, sproggruppe, skolepatrulje og SSP-samarbejde. Der demografireguleres som anført under undervisningspersonale. IT, inventar og materiel Fælles udgifter på 14,219 mio. kr. vedrørende IT satsning på skoleområdet. Grunde og bygninger Netto budget på fælles konti 0,792 mio. kr. Der indgår i beløbet huslejeindtægter med 7,191 mio. kr. Udendørs arealer indgår med udgifter på 3,105 mio. kr. vedrørende vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgaard, som har selvforvaltning på området. Budget til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne. Udgifter til almindelig daglig rengøring er budgetteret med 19,534 mio.kr. på skolerne. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto med 2,363 mio. kr. Personalet er ansat under Rengøringskontoret. Hertil kommer TSM-rengøring, der er budgetteret på skolerne med 1,820 mio.kr. Mellemkommunal elevbetaling Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Netto budgettet på 13,012 mio. kr. består af udgift til grænsekrydsere på 6,027 mio. kr., svarende til ca. 92 elever, og udgift til undervisning af anbragte elever på opholdssteder m.v. på 12,398 mio. kr. samt indtægt for elever, hovedsagelig grænsekrydsere, fra andre kommuner i Herning Kommunes skoler 5,413 mio. kr., svarende til ca. 82 elever. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL s takst kr. i 12-niveau plus evt. ekstra støtte,

10 mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. Budgettet er tillagt 1,876 mio. kr. fra 2011 og frem vedrørende udgift til elever på opholdssteder. Skolernes konti, herunder skolebiblioteker Lønbudget og budget til undervisningsmidler mm til skolerne er beregnet efter elevtallet pr 5/ i skoleåret 2011/12. Budget til undervisningsmidler mm. er reguleret i henhold til tildeling efter PL regulerede differentierede takster vedtaget gældende fra for hhv kl, 7.-9.kl., 10.kl., specialklasser og modtageklasser, da skolekabalen har bevirket en stor omrokering af elever. Fra 2013 vil der igen ske regulering for op- og nedgang i elevtal efter enhedssats. Dog vil der for modtageklasser, der flytter fra Gullestrup til Tjørring ske regulering i henhold til differentieret takst i 2013 og herefter efter enhedssats. Budget til skatter og afgifter og bygnings- og løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter. Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 33 folkeskoler, heldagsskolen Munkgaard i Snejbjerg, SkoleGården på Lind Skole samt Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding, der er en del af Herning Ungdomsskole. Budgetbeløb uden for skolens ramme/ansvar: - løn til ledelse 32,939 mio. kr. Skolernes rammebeløb på i alt 469,964 mio. kr. (excl. Ledelse) er baseret på elevtallet pr. 5/ og omfatter: - løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær - personaleforsikring (ej budgetteret på skolerne i 2012 pga. nyt udbud og stor omrokering) - udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration - udgifter til skolebibliotek - forbrugsafgifter (særregel +/- 5 %) - indvendig bygningsvedligeholdelse. - vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgaard, der har selvforvaltning på området) - skatter og afgifter - ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring) - alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet) Budgetterne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller. Der indgår generel reduktion på 0,52 % på lønkonti til barselsudligningspulje, hvilket ændres til 0,39 % fra 2013 og frem ved endelig beregning af lønsum efter elevtal 5/ Budgettet er i forhold til 2012 reduceret med 220 t.kr. i forbindelse med central fakturering af TDC regninger. Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje. Heldagsskolen i Snejbjerg indgår med 3,204 mio. kr. ekskl. ledelse. Heltidsundervisningen i Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding indgår med 1,794 mio. kr. ekskl. ledelse, inkl. rengøring. SkoleGården indgår i Lind skoles budget.

11 OPP kontrakten på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget med 12,710 mio. kr., og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration Naturskoler Udgifter og indtægter på 0,153 mio. kr. netto vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup. Budgettet er i forhold til 2012 reduceret med 6 t.kr. i forbindelse med central TDC fakturering Syge- og hjemmeundervisning Budgettet indeholder 0,437 mio. kr. til lønninger mv. i forbindelse med undervisning på Regionshospitalet i Herning. Udgifterne påhviler hjemkommunen. Der er budgetteret med indtægter på 0,308 mio. kr. vedrørende elever, som er bosiddende uden for Herning Kommune. I forbindelse med, at sengeafsnittet på børnepsykiatrisk afdeling i Herning er flyttet til Århus, er der afsat 0,196 mio. kr. til betaling for undervisning af den gruppe elever. Nettobudgettet udgør 0,325 mio. kr Skolefritidsordninger, specialområdet Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til SO 10. Specialområdet Budgettet, der er baseret på elevtal pr. 5/ og PL reguleret, er i henhold til rammeaftale for området reduceret med 5 %, svarende til -0,193 mio. kr. i 2011 og -0,463 mio. kr. i 2012 og frem. Budgettet vil blive tilpasset elevtallet pr. 5/ Nettoudgifterne for specialområdet, der er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel, udgør: Område Specialområdet Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og køber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udførerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Takstberegningen er baseret på 98 % belægning. Elevtransporten er skilt ud til særskilt betaling for den enkelte elev i stedet for solidarisk afregning. Indtægtsbudgettet for elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 45 % af udgiften vedrører elever fra Herning Kommune = 1,556 mio. kr. og 55 % elever fra andre kommuner = 1,899 mio. kr. Budgettet for specialområdets bestillerdel er opdelt på følgende måde:

12 Bestillerdelen Internt køb af pladser Internt køb af elevbefordring Køb af pladser i andre kommuner Afstemning til ramme Bestillerdelen i alt Internt køb af pladser Der er budgetteret med køb af 48 pladser/moduler på Åmoseskolen. Budgettet vil blive tilpasset elevtal pr. 5/ Køb af pladser i andre kommuner Der er budgetteret med betaling for 7 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 3 på Storåskolen og 4 på Skjernåskolen. Budgettet vil blive tilpasset elevtal pr. 5/ Budgettet for specialområdets udførerdel er opdelt på følgende måde: Udførerdelen Driftsudgifter Åmoseskolens SFO Salg af pladser til Herning kommune Salg af elevbefordring til Herning kommune Salg af pladser til andre kommuner: Salg af elevbefordring til andre kommuner Udgifter vedr. elevbefordring Overhead I alt udførerdelen Driftsudgifter Åmoseskolens SFO Til Åmoseskolens SFO Åkanden, er der budgetteret med udgifter til elevtal for skoleår 2011/12 på i alt 85 elever indskrevet i forskellige modulordninger. Dette svarer omregnet til 69 fuldtidspladser. Salg af pladser Indtægterne er beregnet på salg af 48 pladser til Herning kommune og 37 pladser til andre kommuner Befordring af elever i grundskolen Budgettet på 4,122 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltintegrerede elever. Budgettet er reduceret med 0,531 mio. kr. til medfinansiering af kørselskontor. Forbruget udgjorde i 2010: 7,652 mio. kr. Ubalancen for området var medtaget i udfordringskataloget til budget 2011 og frem med 2,6 mio. kr., men afventer effekt af nyt udbud vedrørende elevbefordringen og forventet besparelse i forbindelse med oprettelse af kørselskontor Specialundervisning i regionale tilbud Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud er sammensat af udgift til objektiv finansiering og køb af pladser.

13 Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv finansiering Køb af pladser i regionale tilbud I alt Der forventes p.t. køb af 3 pladser svarende til 1,4 mio. kr. Der afventes endeligt elevtal pr. 5/9-2012, og det takstfinansierede område skal ses samlet. Budget til køb af pladser er i forhold til 2012 nedsat med 0,712 mio. kr Kommunale specialskoler Budgetrammen er i forhold til 2012 reduceret med 0,097 mio. kr., der kan specificeres således: Reduktion vedrørende udfordringskatalog fra ,835 mio. kr., træk til barselsudligning ændret fra 0,52 % til 0,39 % + 0,167 mio. kr., central TDC fakturering 0,026 mio. kr., artsreduktion 0,022 mio. kr. I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt Specialundervisningscentret, der fungerer som en administrativ enhed, hvorunder specialklasserækkerne ved tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Sønderagerskolen) er organiseret. Endvidere undervises enkeltintegrerede elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, (funktion ) samt i specialskoler i andre kommuner (samt i Regionale specialundervisningstilbud, jf. funktion ). Der er pr. 5/9 i skoleåret 2011/12 følgende elevtal med tal i skoleår 2010/11 i parentes: alt 202 (210) elever fra Herning Kommune, der undervises i egne tilbud fordelt således: 143 (150) elever på 3 centerskoler (plan elevtal 2012/13 = 132) 59 (60) elever på Åmoseskolen (plan elevtal 2012/13 = 63) Der er i alt 12 (17) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner i skoleår 2011/12. (plan elevtal 2012/13 = 6) Der forventes i alt 148 (176) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud i skoleår 2011/12 fordelt således: 97 (124) elever på 3 centerskoler (plan elevtal 2012/13 = 81) 51 (52) elever på Åmoseskolen (plan elevtal 2012/13 = 50) Der er i skoleår 2011/12 følgende elevtal (med 2010/11 tal i parentes) i alt til udførerdelen: Skole / institution Elevtal 2011/ 12 og (2010/11 tal) Herning kommune Heraf elever fra Andre kommuner Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen 95 (108) 62 (66) 33 (42) Lundgårdskolen 19 (19) 11 (11) 8 (8) Sønderagerskolen 42 (43) 23 (18) 19 (25) Sønderagerskolen (inkl. Helhedstilbud) 84 (104) 47 (55) 37 (49) Åmoseskolen 110 (112) 59 (60) 51 (52) I alt 350 (386) 202 (210) 148 (176) Elevtal i skoleår 2011/12 viser et fald i forhold til 2010/11 fra 386 til 350. Faldet på 36 elever fordeler sig med 8 elever fra Herning Kommune og 28 elever fra andre kommuner.

14 Plan tal 2012/13 viser 326 elever, dvs. fald på 24 elever fra 2011/12, heraf 7 fra Herning Kommune og 17 fra andre kommuner. Budgettet vil blive tilrettet efter elevtal pr. 5/ Den vidtgående specialundervisning er organiseret i hhv. en udførerdel (driftsenhed) og en bestillerdel (visitationsenhed). Udførerdelen forestår driften af kommunens specialskole og centerklasser mv. og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune. Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. udførerdel og bestillerdel: Område Udførerdel (driftsenhed ekskl. Salg og elevtransport) Udførerdel elevtransport Udførerdel salg af pladser Udførerdel salg af elevtransport Bestillerdel køb af pladser Bestillerdel køb af elevtransport Takstregulering andre kommuner, manko indtægt (til ramme) I alt

15 Udførerdelen Udførerenhedens budget er baseret på 350 elever og fordelt på følgende måde: Udførerdelen Fælles formål, finansiering af kørselskontor Centerklasser, fælles Psykolog betjening Konsulent betjening Elevbefordring (udgift til vognmænd) Salg af elevbefordring til Herning kommune Salg af elevbefordring til andre kommuner Overhead Sønderagerskolens helhedstilbud, fælles Herningholmskolen Lundgårdskolen Sønderagerskolen Sønderagerskolens helhedstilbud Åmoseskolen Internt salg af pladser: Centerklasser, fælles Sønderagerskolens Helhedstilbud Åmoseskolen Salg af pladser til andre kommuner: Centerklasser, fælles Sønderagerskolens Helhedstilbud Åmoseskolen Manko indtægt vedr. takstregnskab 2009 og 2010 netto I alt udførerdelen Budget til centerklasser og Åmoseskolen er med baggrund i elevtallet 2011/12 pr. 5/ Takstberegningen er med forudsætning 98 % belægning. Der er indregnet manko mindre indtægt vedrørende takstregnskab 2009 og 2010 på mio. kr. Elevtransporten er skilt ud til særskilt betaling for den enkelte elev i stedet for solidarisk afregning. Indtægtsbudgettet for elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 26 % af udgiften vedrører elever fra Herning kommune og 74 % elever fra andre kommuner. Regnskab 2010 gav en fordeling på hhv. 28,6 % og 71,4 %. Fælles formål Budgetrammen til fælles formål under udførerenheden vedrørende tilsyn m.m. er overført til SO 20. Psykolog betjening Bestiller funktionen ligger under SO 12 Folkeskoler og udfører funktionen ligger under SO 16 Børn og Familie. Den gældende betalingsaftale skal evalueres til endeligt budget Konsulent betjening Bestiller funktionen ligger under SO 12 Folkeskoler og udfører funktionen ligger under SO 16 Børn og Familie. Den gældende betalingsaftale skal evalueres til endeligt budget Centerklasser Driftsudgifterne til centerklasserne på Herningsholmskolen, Lundgårdskolen og Sønderager-

16 skolen er udregnet efter elevtallet pr. 5/ og vedrører personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt lokaleleje til centerskolerne og Sønderagerskolens Helhedstilbud. Sønderagerskolens Helhedstilbud Helhedstilbuddets budget er udregnet efter elevtallet pr. 5/ Åmoseskolen Åmoseskolens budget er udregnet efter elevtallet pr. 5/ Elevbefordring Elevbefordring er budgetteret selvstændigt med hhv. udgifter til vognmænd og indtægter fra Herning Kommune og andre kommuner. Der er indregnet 5,4 % overhead i taksten. Internt salg af pladser Indtægterne svarer til salg af i alt 202 pladser opgjort efter elevtallet pr. 5/ til Herning kommune, bestillerdelen. Der er sket takstnedsættelse i 2012 vedrørende overskud i takstregnskab Plan elevtal 2012/13= 195. Salg af pladser til andre kommuner Indtægterne svarer til salg af i alt 148 pladser til andre kommuner opgjort efter elevtallet pr. 5/ Der er sket takstnedsættelse i 2012 vedrørende overskud i takstregnskab Plan elevtal 2012/13 = 131. Budgettet vil blive tilrettet i forhold til endeligt elevtal pr. 5/ Bestillerdelen Bestillerdelens budget udgør følgende: Bestillerdelen Besparelse ved langsigtede tiltag Undervisning på opholdssteder Internt køb af pladser Internt køb af elevbefordring I alt internt køb Køb af pladser i andre kommuner Bestillerdelen i alt Budgettet er i forhold til 2012 reduceret med 1,835 mio. kr. i henhold til prioritering ved budgetlægning Internt køb af pladser Beløbet er baseret på køb af 143 pladser i centerklasserne inkl. Helhedstilbuddet, som udgør 47 elever, samt 59 pladser på Åmoseskolen, i alt 202 pladser i skoleåret 2011/12. Der forventes ved planlægningen 132 elever i centerklasser og 63 elever på Åmoseskolen, i alt 195 elever. Budgettet vil blive tilrettet i forhold til endeligt elevtal pr. 5/ Betaling til andre kommuner Budgetfordelingen er baseret på forventede udgifter for undervisning af 7 elever på Storåskolen, 4 elever på Skjernåskolen, og 1 elev på Nr. Nissum skole, i alt 12 elever. Der forventes ved planlægningen 3 elever på Storåskolen og 3 elever på Skjernåskolen. Budgettet vil blive tilrettet i forhold til endeligt elevtal pr. 5/

17 Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet i skoleår 2011/12: Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Tilskud til private skoler i øvrigt Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Kommunale tilskud til frie grundskoler I alt Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag på 85 % af statstilskuddet til private grundskoler og -kurser. Budgetrammen på 46,911 mio. kr. svarer til elever ved forudsat takst på kr. Der er i skoleår 2011/ elever på friskoler. Tilskud til private skoler i øvrigt I forbindelse med balanceplan udgår her underskudsgarantien til børneskolen på Skærgården fra budget Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Der er budgetramme på 4,379 mio. kr. svarer til 425 elever ved forudsat takst på kr. Der er i skoleår 2011/ elever. Der er desuden her afsat beløb på 0,047 mio. kr. til støttepædagog i fritidsordninger. Budget til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret efter gældende demografireguleringsprincipper for elevtallet pr Efterskoler og ungdomskostskoler Budgetrammen på 25,262 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole. Der er forudsat 784 elever til en forudsat takst på kr. pr. elev. Der er i skoleår 2011/ elever på efterskoler, heraf 10 på husholdnings- og håndarbejdsskoler. Budgettet forudsættes teknisk justeret efter gældende demografireguleringsprincipper for elevtallet pr Ungdommens Uddannelsesvejledning Stednr vedrører budget på 0,468 mio. kr. til almen voksenuddannelse. Beløbet administreres af Skoleafdelingen. Stednr omfatter det totale driftsbudget på 6,629 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning og omfatter løn, øvrige personaleudgifter, husleje, forbrugsafgifter samt administration. Budgettet er i forhold til 2012 reduceret med 1,327 mio. kr. vedrørende Vejledningsloven (DUT midler unge pakken). Der er til den 3-årige ungdomsuddannelse budgetteret med udgifter til vejledning på 0,75 mio. kr. årligt fra 2009 (09 niveau flyttet fra SO 13), som indgår i lønudgiften i budgettet.

18 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Funktion : Regnskab Budget Budget 2011* Pulje til udmøntning i.f.m. over-/underbelægning m.v Knudmoseskolen - Internt salg af pladser Knudmoseskolen - Betaling andre off. Myndigheder Knudmoseskolen - Driftsudgifter Funktion i alt: * Regnskab 2011 hører under SO 16 Knudmoseskolen, Herning Knudmoseskolen varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 er der truffet beslutning om at nedsætte den gennemsnitlige årlige takst pr. elev fra kr. i 2008-niveau til kr. i 2009-niveau med virkning fra skoleåret 2009/10. Knudmoseskolen varetager i mindre omfang specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne. Pladsnormering: 62 pladser i skoleåret 2011/12. Der er reguleret budgetmæssigt i forhold til skoleår 2011/12 på baggrund af elevtallet pr. 5/ Ifølge gældende principper reguleres budgettet i forhold til elevtallet pr. 5. september, hvilket medfører at budget og elevtallet for skoleåret 2012/13 først fastlægges pr. 5/ Knudmoseskolens STU/USB har fra 2012 dispositionsret over 6 pladser på kollegiet Budgetreguleringen er i princippet udgiftsneutral på Serviceområde 12, idet udgiften til en budgetforhøjelse på skolen samt øvrige omkostninger modsvares af en tilsvarende højere indtægt fra kommunerne, der har visiteret eleverne pga. flere elever eller omvendt, jf. takstfinansieringen. I forbindelse med strukturændringen i Børn og Unge er Knudmoseskolen overført fra serviceområde 16 Børn og Familie. Knudmoseskolen flytter lokaler fra Viborgvej til Kulturamabygningen i forbindelse med sommerferien Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier, nemlig: Fritidsundervisning, som byder på masser af aktiviteter i hele kommunen det gælder såvel boglige, som praktiske, musiske og kreative fag. Klubber og Caféer, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne og Caféerne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Her er masser af aktivitet, men også en mulighed for at slappe af, møde venner og få nye venner. I klubberne og Caféerne bliver de unge mødt af voksne som har tid og lyst til at lytte til unge.

19 Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen. Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede aktiviteter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud Fra er Holmen, der er specialklasse for årige overført fra Hammerum Skole til Ungdomskolen. Ungdomsskolens budgetramme er på 11,627 mio. kr. Det endelige budget vil indeholde ressourcer til Holmen. Ressourcerne er hidtil blevet omplaceret i løbet af regnskabsåret Skoleskibet Marilyn Anne Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,469 mio. kr. Rammen svarer til 4,4 elevpladser á kr. ( i 2012). Der forventes optaget 7 elever i skoleåret 2012/13. Merudgiften finansieres inden for samlet budgetramme for SO Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Der er afsat 0,282 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Budget rammen er på 0,791 mio. kr. til vejledning og 1,016 mio. kr. vedr. sprogstøtte, i alt 1,807 mio. kr..

20 16 Børn og Familie Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012 priser, kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Kommunale specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kommunal tandpleje Kommunal sundhedspleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige behov Botilbud til midlertidig ophold ( 107) Sociale formål Serviceområde 16 i alt Budgettallene er angivet i 2012 niveau, idet der først sker PL fremskrivning ultimo august Rammen er i denne fremstilling i 2012-pris- og lønniveau. Fremskrivning sker i forbindelse med 1. behandlingen. I forhold til varer og tjenesteydelser har ØKE besluttet, at der udelukkende sker fremskrivning på konkrete kontrakter og aftaler. Driftsbemærkninger: Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor. I tabellen ovenfor indgår afdelingernes nettobevillinger samlet under de enkelte funktionsområder. For at give et mere detaljeret overblik over disse nettotal, er der nedenfor udarbejdet tabeller, som viser bruttotallene for de 3 afdelingers budgetandele af den samlede ramme for området.

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Bilag 9: Takstberegning

Bilag 9: Takstberegning Bilag 9: Takstberegning Taksterne for 2012 skal være indberettet senest 1. november 2011. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af det fælleskommunale socialsekretariat.

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger - 2019 Specielle bemærkninger 11. september 2015 Indholdsfortegnelse: Bevilling 11 Dagpasning... 2 Bevilling 12 Børn og familie... 11 Bevilling 13 Undervisning... 33 Bevilling 21 Kultur og fritid... 46

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børne- og Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Indhold Undervisning... 2 Specialundervisning... 5 Dagtilbud... 7 Specialdagtilbud... 11 Sundhed... 14 Administration...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen, projekt nr. 10 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Specialundervisning Bidrag til statslige og private

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan: 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes

Læs mere

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 "!!"# $ $ $! $!" #" $ "#! $" "" 01 Dagtilbud 324.677 444.183-119.506 323.361 445.312-121.952 323.439 445.249-121.810 318.014 436.657-118.644

Læs mere

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Udvalget for børn Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier Udvalget

Læs mere

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BØRNE- OG UNGEUDVALGET BØRNE- OG UNGEUDVALGET (side 76-127) 76 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge),

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper 2014 Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2013 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Styringsaftale 2014 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere