10 Dagtilbud for børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 Dagtilbud for børn"

Transkript

1 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Skolefritidsordninger Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinst Serviceområde 10 i alt Budgettallene er angivet i 2012 niveau, idet der først sker PL fremskrivning ultimo august 2012 Driftsbemærkninger: Området omfatter forskellige former for dagtilbud i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser. Tilskud til pasning af egne børn er bortfaldet med virkning fra Den samlede rammeændring på området fra 2012 til 2013 på 7,1 mio. kr. skyldes overvejende regulering som følge af nedgang i børnetallet svarende til 98 børn. Rammen er i denne fremstilling i 2012-pris- og lønniveau. Fremskrivning sker i forbindelse med 1. behandlingen. I forhold til varer og tjenesteydelser har ØKE besluttet, at der udelukkende sker fremskrivning på konkrete kontrakter og aftaler. Budgettet for dagtilbudsområdet inkl. det almene SFO-område er ud over de nævnte budgettilpasninger udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningstidspunktet opgjort under de forskellige pasningsordninger og set i forhold til kommunens befolkningsprognose (demografisk udvikling). Endvidere indgår forudsætninger ifølge ændret model fra 2011 for tildeling af ressourcer til de forskellige pladstyper/aldersgrupper bliver et ekstraordinært år på dagtilbudsområdet. Dette skyldes, at der pr. 1. august 2012 skal ske implementering af ny dagtilbudsstruktur, hvor der lukkes 8 daginstitutioner. Strukturændringerne indebærer endvidere, at der sker en lang række fusioner imellem flere institutioner og nogle institutioner vil desuden skulle implementere fællesledelse med skolerne i området. Strukturændringerne har til formål, at sikre fremtidens bæredygtige Dagtilbud, hvor de midler der frigøres ved strukturændringer, skal anvendes til at skabe flere vuggestuepladser, og udviklingstiltag på området.

2 Ændringerne indebærer væsentlige omlægninger på området, hvilket ikke er indarbejdet i budget 2012 og budget 2013 på nuværende tidspunkt. Størstedelen af midlerne skal dog forblive indenfor Dagtilbudsområdet. Et sundt frokostmåltid Folketinget vedtog d. 4. juni 2010 lov om fleksible frokostordninger i daginstitutioner m.v. Som følge af denne lov, er det i Herning Kommune besluttet, at frokost i alle dagtilbud fremover ikke skal være en del af kerneydelsen, men frokostordningen i stedet er en særskilt ydelse, ud over kerneydelsen, og at der opkræves 100 % frokosttakst, der er baseret på bruttodriftsudgifterne til frokostordningen. Alle frokostordninger er derfor budgetmæssigt udgiftsneutrale for kommunen. Som loven foreskriver det, har byrådet i tilknytning hertil den 21. september 2010 vedtaget retningslinjer for fravalg og eventuelt efterfølgende tilvalg af frokostordningen i Herning Kommune. Antal dagtilbuds- og SFO-pladser I 2013 er der budgetteret med følgende børnetal optaget i dagtilbud eller i skolefritidsordninger (ekskl Klubber og 5.17 Særlige dagtilbud): Pasningstype Alder 2013 Dagpleje* 0-2,9 år Vuggestue* 0-2,9 år 548 Børnehave 2,9-5 år klasse (SFO 1 og FH 1) 6-8 år klasse (SFO 2 og FH 2) 9-10 år I alt * Der er reguleret for 51 vuggestuepladser, der bliver oprettet pr. 1. august Disse var ikke med i demografireguleringen. Befolkningsprognosen viser følgende udvikling: Børn iflg. befolkningsprognosen ,9 år ,9-5 år år kl år kl I alt 0-10 år Prognosetallene for er tilrettet til det faktiske børnetal pr. 1. januar 2012 Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger: Skolefritidsordninger, almene

3 Der er en forventning om, at der i 2013 vil være følgende børn på SFO området: 52 førskolebørn (årsgennemsnit) 600 SFO SFO Fælles formål Budgettet omfatter bl.a. søskenderabat, privat pasning, diverse tværgående udgifter vedrørende daginstitutioner samt en rummelighedspulje. Rummelighedspuljen anvendes fortrinsvis i form af ekstra personaleressourcer til institutioner i de områder af kommunen, hvor der er flere børn med socialiserings- og indlæringsproblemer, herunder også flere børn med anden etnisk baggrund end dansk. Budgetrammen til PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) er fra 2011 overført fra Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, idet hovedparten af praktikpladserne er placeret på daginstitutioner for børn. Ved budgetvedtagelsen er rammen forhøjet med 1,661 mio. kr. i 2011 og fra ,961 mio. kr. årligt. I budgetrammen er der forudsat en delvis selvfinansiering i praktikperioden. Demografireguleringer og decentrale kapacitetstilpasningsbudget står centralt på , og er således ikke flyttet ud på de enkelte funktioner endnu. Der arbejdes lige nu på, at få de rent tekniske ting på plads i forhold til den ny ressourcetildeling der træder i kraft pr. 1. august 2012, de nye konti mv. er således ikke oprettet endnu. Det har derfor ikke været muligt, at få budgettet til 2013 lagt ud, efter nye principper endnu.

4 Bevillingerne fordeler sig på følgende områder: Kontotekst beløb i 2012 PL Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tilskud til forældre på børnepasningsorlov og tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn Udvikling og omstilling Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet Rummelighedsprojekt Central rådighedspulje Rammekorrektioner Demografi dagtilbudsområdet Diverse puljer (vikarpulje, ledelsesudvikling, PAU og studerende mv.) Psykologbetjening af førskolebørn Tolkebistand Diverse udgifter Efterårsmøde Administrationsudgifter It-udvikling på daginstitutionsområdet Udvendig vedligeholdelse Betaling andre off. myndigheder Total Budget 2013 er teknisk budgetoplæg og kan først til efteråret efter budgettering på institutionsniveau sammenlignes med det viste budget for Dagpleje Der er i demografireguleringen for 2013 regnet med, at der skal passes børn i dagplejen i I demografimodellen er der dog ikke taget højde for de 51 nye pladser fra 1. august Der er således en forventning om, at der i 2013 skal passes børn i dagplejen. Måltallene for 2013 er uændrede i forhold til 2012 og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 163 børn pr. dagplejepædagog. De fuldtidspladser svarer til 319 dagplejere/gæstedagplejere 7,2 dagplejepædagoger, 1 tillidsrepræsentant, 1 dagplejeleder samt 1 afdelingsleder. Lønudgifter fordeler sig med hhv. 102,9 mio. kr. til dagplejere, idet der her er taget udgangspunkt i den forventede netto gennemsnitsløn for 2012, og 4,3 mio. kr. til øvrige stillinger. Reduceret andel på lønbudgettet udgør 0,418 mio. kr. (0,52 % til og med 2012 og herefter 0,39 % fra 2013) til den centrale barselpulje (5.10). Bruttoudgifterne ifølge børnetallet forventes at udgør i alt 114,1 mio. kr. i 2012 priser ex. forældrebetaling.

5 Vuggestuer, Børnehaver og Integrerede daginstitutioner Den sædvanlige praksis for endelig budgetfordeling på de respektive daginstitutioner er en udmeldning primo december året forud for budgetåret. I budgetåret reguleres institutionerne herefter løbende hver måned ressourcemæssigt på baggrund af det faktiske børnetal, og efter de godkendte principper. Budgetrammen for 2013 for områderne vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner er opgjort på baggrund af i alt pladser. Pladserne fordeler sig på aldersgrupperne med følgende pladstal: Pasningstype Alder 2013 Vuggestue 0-2,9 år 548 Børnehave 2,9-5 år klasse (SFO 1 og FH 1) 6-8 år klasse (SFO 2 og FH 2) 9-10 år I alt Af det samlede antal pladser på institutionsområdet inkl. skolefritidsordninger indgår der budget svarende til 174 specialpædagogiske pladser, hvoraf de11 pladser anvendes af andre kommuner Junior- og ungdomsklubber Budgettet for 2013 omfatter i alt 652 pladser i junior- og ungdomsklubber for børn/unge i alderen ca år. Fra 2011 er forældrebetalingen hævet fra 13 % til de maksimale 20 % Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud, Servicelovens 32 Budgettet omfatter udgifter til særlige dagtilbud jf. servicelovens 32 til handicappede børn. Hobbitten er en behandlingsinstitution med specialpædagogiske og terapeutiske tilbud til børn med varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelser, jf. Servicelovens 32, som er et kan-tilbud, og derved forpligtet til at dække ud over kommunens egen grænse. Hobbitten er den eneste daginstitution i kommunen der er omfattet af 32. Institutionen har tidligere været drevet under afdelingen for Specialtilbud. Fra 2012 er Hobbitten overflyttet til dagtilbudsområdet serviceområde 10. Pladsnormeringen i specialbørnehaven er i 2013 på 22 pladser. Der er budgetlagt ud fra, at Herning Kommune i 2013 køber alle 22 pladser. Der er afsat 9,0 mio. kr. i budgettet til køb af pladser. Hobbitten har et driftsbudget på 8,6 mio. kr. i Der opkræves ikke forældrebetaling på området.

6 Hobbitten driver tillige en almindelig børnehave på funktion , der har plads til 28 børn. Den budgetmæssige fordeling af ejendomsudgifterne er sket i forhold til m 2 -fordelingen på de to afdelinger Tilskud til puljeordninger Der ydes tilskud til i alt 1 puljeordning og 3 privat tilbud indenfor Herning Kommune, samt et mindre beløb til private legestuer. I puljeordningen er der godkendt op til 42 børnehavepladser, heraf 10 deltidspladser, dog med mulighed for at optage yderligere førskolebørn i perioden april-august. Fra 2013 er de private tilbud godkendt til følgende pladssammensætning: VUG BHV Asylet Lindely Herning Valgmenigheds skovbørnehave I alt Herning Valgmenigheds skovbørnehave har fået dispensation til, at konvertere 3 vuggestuepladser til 3 børnehavepladser i foråret 2013.

7 12 Folke- og ungdomsskoler Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab Budget 2012 Budget Folkeskoler Fællesudgifter, Naturskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger, specialområdet Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Tilskud statsligt fin. selvejd. uddannelsesinstitutioner mv Sprogstimulering for tosprogede børn i Serviceområde 12 i alt Rammen er i denne fremstilling i 2012-pris- og lønniveau. Fremskrivning sker i forbindelse med 1. behandlingen. I forhold til varer og tjenesteydelser har ØKE besluttet, at der udelukkende sker fremskrivning på konkrete kontrakter og aftaler. Budgetrammen til 2013 er reduceret med 2,8 mio. kr. i forhold til budget 2012, heraf udgør ca. + 1,0 mio. kr. demografi - 0,9 mio. kr. knæk kurven tiltag + 0,8 mio. kr. mindre træk til barselspulje - 0,7 mio. kr. effektivisering - 3,1 mio. kr. prioritering/udfordringer + 0,5 mio. kr. styrkelse af timetal i folkeskolen, - 1,3 mio. kr. ungepakken - 0,2 mio. kr. leasing af fiberkabel - 0,3 mio. kr. central TDC fakturering + 1,6 mio. kr. takstregulering Driftsbemærkninger: Det kommunale skolevæsen består af 34 skoler, heraf 33 folkeskoler samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasserne, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Heldagsskolen Munkgaard, Skolen på Bjergvej, SkoleGården på Lind Skole, Projekt Holmen samt Skoleskibet Marilyn Anne. Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler.

8 Budgettet for folkeskoleområdet er udregnet med baggrund i faktiske elev- og klasse tal pr Budgettet er demografireguleret med -1,5 mio. kr. i henhold til det faktiske elevtal pr. 5/ og forventes tilrettet til elevtal pr. 5/ efter gældende regler. Budgettet er på alle lønkonti hævet med 0,13 % vedrørende mindre træk til barselsudligningspuljen. Elevtal og befolkningsprognose Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune: Elevtal Folkeskoler Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, Herningelever Friskoler Efterskoler I alt antal elever Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner samt ændring i elevtal pr. 5/ Befolkningsprognosen viser følgende udvikling: Børn iflg. Befolkningsprognosen pr Status pr Befolkningsprognosetal år (0. klasse) år (1.-6. klasse) år (7.-9. klasse) år (10. klasse) I alt 6-16 årige Til budgettets enkelte funktioner kan gives følgende bemærkninger: Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2012 priser, kr.): Folkeskoler Skolebiblioteker Undervisning af uledsagede børn Undervisningspersonale og ledelse, fælles konti og fordeling Øvrigt personale, TSM og administration Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Mellemkommunal elevbetaling Projekter I alt fællesudgifter Skolernes konti I alt

9 Skolebiblioteker Udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende leder af skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole, og administrativt personale er placeret under Serviceområde 20 Administration m.m. Undervisningspersonale, skole- og afdelingsledere, fælles konti Udgifterne vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse. Området er reduceret med 0,925 t.kr. (2009 niveau) i forhold til 2012 i 2013 og frem til investeringstiltag for at knække kurven på stigende udgifter til specialundervisning. Budgetrammen er baseret på demografireguleret antal ugentlige undervisningslektioner = til elever i skoleår 2011/12. Rammen forventes demografireguleret efter 5/ elevtal efter gældende regler. Der er fra skolernes konti afsat 60 kr. i 12 niveau pr. elev til en central kursuspulje. Øvrigt personale, teknisk servicemedarbejder og administration Fælles konti vedr. tekniske servicemedarbejdere og administration er budgetteret med netto 1 mio. kr. Der indgår forventet indtægt på 0,459 mio. kr. ved salg af TSM timer. Materiale- og aktivitetsudgifter Fælleskonti på i alt 1,016 mio. kr. vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter, sproggruppe, skolepatrulje og SSP-samarbejde. Der demografireguleres som anført under undervisningspersonale. IT, inventar og materiel Fælles udgifter på 14,219 mio. kr. vedrørende IT satsning på skoleområdet. Grunde og bygninger Netto budget på fælles konti 0,792 mio. kr. Der indgår i beløbet huslejeindtægter med 7,191 mio. kr. Udendørs arealer indgår med udgifter på 3,105 mio. kr. vedrørende vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgaard, som har selvforvaltning på området. Budget til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne. Udgifter til almindelig daglig rengøring er budgetteret med 19,534 mio.kr. på skolerne. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto med 2,363 mio. kr. Personalet er ansat under Rengøringskontoret. Hertil kommer TSM-rengøring, der er budgetteret på skolerne med 1,820 mio.kr. Mellemkommunal elevbetaling Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Netto budgettet på 13,012 mio. kr. består af udgift til grænsekrydsere på 6,027 mio. kr., svarende til ca. 92 elever, og udgift til undervisning af anbragte elever på opholdssteder m.v. på 12,398 mio. kr. samt indtægt for elever, hovedsagelig grænsekrydsere, fra andre kommuner i Herning Kommunes skoler 5,413 mio. kr., svarende til ca. 82 elever. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL s takst kr. i 12-niveau plus evt. ekstra støtte,

10 mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. Budgettet er tillagt 1,876 mio. kr. fra 2011 og frem vedrørende udgift til elever på opholdssteder. Skolernes konti, herunder skolebiblioteker Lønbudget og budget til undervisningsmidler mm til skolerne er beregnet efter elevtallet pr 5/ i skoleåret 2011/12. Budget til undervisningsmidler mm. er reguleret i henhold til tildeling efter PL regulerede differentierede takster vedtaget gældende fra for hhv kl, 7.-9.kl., 10.kl., specialklasser og modtageklasser, da skolekabalen har bevirket en stor omrokering af elever. Fra 2013 vil der igen ske regulering for op- og nedgang i elevtal efter enhedssats. Dog vil der for modtageklasser, der flytter fra Gullestrup til Tjørring ske regulering i henhold til differentieret takst i 2013 og herefter efter enhedssats. Budget til skatter og afgifter og bygnings- og løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter. Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 33 folkeskoler, heldagsskolen Munkgaard i Snejbjerg, SkoleGården på Lind Skole samt Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding, der er en del af Herning Ungdomsskole. Budgetbeløb uden for skolens ramme/ansvar: - løn til ledelse 32,939 mio. kr. Skolernes rammebeløb på i alt 469,964 mio. kr. (excl. Ledelse) er baseret på elevtallet pr. 5/ og omfatter: - løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær - personaleforsikring (ej budgetteret på skolerne i 2012 pga. nyt udbud og stor omrokering) - udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration - udgifter til skolebibliotek - forbrugsafgifter (særregel +/- 5 %) - indvendig bygningsvedligeholdelse. - vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgaard, der har selvforvaltning på området) - skatter og afgifter - ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring) - alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet) Budgetterne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller. Der indgår generel reduktion på 0,52 % på lønkonti til barselsudligningspulje, hvilket ændres til 0,39 % fra 2013 og frem ved endelig beregning af lønsum efter elevtal 5/ Budgettet er i forhold til 2012 reduceret med 220 t.kr. i forbindelse med central fakturering af TDC regninger. Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje. Heldagsskolen i Snejbjerg indgår med 3,204 mio. kr. ekskl. ledelse. Heltidsundervisningen i Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding indgår med 1,794 mio. kr. ekskl. ledelse, inkl. rengøring. SkoleGården indgår i Lind skoles budget.

11 OPP kontrakten på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget med 12,710 mio. kr., og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration Naturskoler Udgifter og indtægter på 0,153 mio. kr. netto vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup. Budgettet er i forhold til 2012 reduceret med 6 t.kr. i forbindelse med central TDC fakturering Syge- og hjemmeundervisning Budgettet indeholder 0,437 mio. kr. til lønninger mv. i forbindelse med undervisning på Regionshospitalet i Herning. Udgifterne påhviler hjemkommunen. Der er budgetteret med indtægter på 0,308 mio. kr. vedrørende elever, som er bosiddende uden for Herning Kommune. I forbindelse med, at sengeafsnittet på børnepsykiatrisk afdeling i Herning er flyttet til Århus, er der afsat 0,196 mio. kr. til betaling for undervisning af den gruppe elever. Nettobudgettet udgør 0,325 mio. kr Skolefritidsordninger, specialområdet Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til SO 10. Specialområdet Budgettet, der er baseret på elevtal pr. 5/ og PL reguleret, er i henhold til rammeaftale for området reduceret med 5 %, svarende til -0,193 mio. kr. i 2011 og -0,463 mio. kr. i 2012 og frem. Budgettet vil blive tilpasset elevtallet pr. 5/ Nettoudgifterne for specialområdet, der er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel, udgør: Område Specialområdet Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og køber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udførerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Takstberegningen er baseret på 98 % belægning. Elevtransporten er skilt ud til særskilt betaling for den enkelte elev i stedet for solidarisk afregning. Indtægtsbudgettet for elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 45 % af udgiften vedrører elever fra Herning Kommune = 1,556 mio. kr. og 55 % elever fra andre kommuner = 1,899 mio. kr. Budgettet for specialområdets bestillerdel er opdelt på følgende måde:

12 Bestillerdelen Internt køb af pladser Internt køb af elevbefordring Køb af pladser i andre kommuner Afstemning til ramme Bestillerdelen i alt Internt køb af pladser Der er budgetteret med køb af 48 pladser/moduler på Åmoseskolen. Budgettet vil blive tilpasset elevtal pr. 5/ Køb af pladser i andre kommuner Der er budgetteret med betaling for 7 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 3 på Storåskolen og 4 på Skjernåskolen. Budgettet vil blive tilpasset elevtal pr. 5/ Budgettet for specialområdets udførerdel er opdelt på følgende måde: Udførerdelen Driftsudgifter Åmoseskolens SFO Salg af pladser til Herning kommune Salg af elevbefordring til Herning kommune Salg af pladser til andre kommuner: Salg af elevbefordring til andre kommuner Udgifter vedr. elevbefordring Overhead I alt udførerdelen Driftsudgifter Åmoseskolens SFO Til Åmoseskolens SFO Åkanden, er der budgetteret med udgifter til elevtal for skoleår 2011/12 på i alt 85 elever indskrevet i forskellige modulordninger. Dette svarer omregnet til 69 fuldtidspladser. Salg af pladser Indtægterne er beregnet på salg af 48 pladser til Herning kommune og 37 pladser til andre kommuner Befordring af elever i grundskolen Budgettet på 4,122 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltintegrerede elever. Budgettet er reduceret med 0,531 mio. kr. til medfinansiering af kørselskontor. Forbruget udgjorde i 2010: 7,652 mio. kr. Ubalancen for området var medtaget i udfordringskataloget til budget 2011 og frem med 2,6 mio. kr., men afventer effekt af nyt udbud vedrørende elevbefordringen og forventet besparelse i forbindelse med oprettelse af kørselskontor Specialundervisning i regionale tilbud Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud er sammensat af udgift til objektiv finansiering og køb af pladser.

13 Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv finansiering Køb af pladser i regionale tilbud I alt Der forventes p.t. køb af 3 pladser svarende til 1,4 mio. kr. Der afventes endeligt elevtal pr. 5/9-2012, og det takstfinansierede område skal ses samlet. Budget til køb af pladser er i forhold til 2012 nedsat med 0,712 mio. kr Kommunale specialskoler Budgetrammen er i forhold til 2012 reduceret med 0,097 mio. kr., der kan specificeres således: Reduktion vedrørende udfordringskatalog fra ,835 mio. kr., træk til barselsudligning ændret fra 0,52 % til 0,39 % + 0,167 mio. kr., central TDC fakturering 0,026 mio. kr., artsreduktion 0,022 mio. kr. I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt Specialundervisningscentret, der fungerer som en administrativ enhed, hvorunder specialklasserækkerne ved tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Sønderagerskolen) er organiseret. Endvidere undervises enkeltintegrerede elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, (funktion ) samt i specialskoler i andre kommuner (samt i Regionale specialundervisningstilbud, jf. funktion ). Der er pr. 5/9 i skoleåret 2011/12 følgende elevtal med tal i skoleår 2010/11 i parentes: alt 202 (210) elever fra Herning Kommune, der undervises i egne tilbud fordelt således: 143 (150) elever på 3 centerskoler (plan elevtal 2012/13 = 132) 59 (60) elever på Åmoseskolen (plan elevtal 2012/13 = 63) Der er i alt 12 (17) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner i skoleår 2011/12. (plan elevtal 2012/13 = 6) Der forventes i alt 148 (176) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud i skoleår 2011/12 fordelt således: 97 (124) elever på 3 centerskoler (plan elevtal 2012/13 = 81) 51 (52) elever på Åmoseskolen (plan elevtal 2012/13 = 50) Der er i skoleår 2011/12 følgende elevtal (med 2010/11 tal i parentes) i alt til udførerdelen: Skole / institution Elevtal 2011/ 12 og (2010/11 tal) Herning kommune Heraf elever fra Andre kommuner Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen 95 (108) 62 (66) 33 (42) Lundgårdskolen 19 (19) 11 (11) 8 (8) Sønderagerskolen 42 (43) 23 (18) 19 (25) Sønderagerskolen (inkl. Helhedstilbud) 84 (104) 47 (55) 37 (49) Åmoseskolen 110 (112) 59 (60) 51 (52) I alt 350 (386) 202 (210) 148 (176) Elevtal i skoleår 2011/12 viser et fald i forhold til 2010/11 fra 386 til 350. Faldet på 36 elever fordeler sig med 8 elever fra Herning Kommune og 28 elever fra andre kommuner.

14 Plan tal 2012/13 viser 326 elever, dvs. fald på 24 elever fra 2011/12, heraf 7 fra Herning Kommune og 17 fra andre kommuner. Budgettet vil blive tilrettet efter elevtal pr. 5/ Den vidtgående specialundervisning er organiseret i hhv. en udførerdel (driftsenhed) og en bestillerdel (visitationsenhed). Udførerdelen forestår driften af kommunens specialskole og centerklasser mv. og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune. Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. udførerdel og bestillerdel: Område Udførerdel (driftsenhed ekskl. Salg og elevtransport) Udførerdel elevtransport Udførerdel salg af pladser Udførerdel salg af elevtransport Bestillerdel køb af pladser Bestillerdel køb af elevtransport Takstregulering andre kommuner, manko indtægt (til ramme) I alt

15 Udførerdelen Udførerenhedens budget er baseret på 350 elever og fordelt på følgende måde: Udførerdelen Fælles formål, finansiering af kørselskontor Centerklasser, fælles Psykolog betjening Konsulent betjening Elevbefordring (udgift til vognmænd) Salg af elevbefordring til Herning kommune Salg af elevbefordring til andre kommuner Overhead Sønderagerskolens helhedstilbud, fælles Herningholmskolen Lundgårdskolen Sønderagerskolen Sønderagerskolens helhedstilbud Åmoseskolen Internt salg af pladser: Centerklasser, fælles Sønderagerskolens Helhedstilbud Åmoseskolen Salg af pladser til andre kommuner: Centerklasser, fælles Sønderagerskolens Helhedstilbud Åmoseskolen Manko indtægt vedr. takstregnskab 2009 og 2010 netto I alt udførerdelen Budget til centerklasser og Åmoseskolen er med baggrund i elevtallet 2011/12 pr. 5/ Takstberegningen er med forudsætning 98 % belægning. Der er indregnet manko mindre indtægt vedrørende takstregnskab 2009 og 2010 på mio. kr. Elevtransporten er skilt ud til særskilt betaling for den enkelte elev i stedet for solidarisk afregning. Indtægtsbudgettet for elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 26 % af udgiften vedrører elever fra Herning kommune og 74 % elever fra andre kommuner. Regnskab 2010 gav en fordeling på hhv. 28,6 % og 71,4 %. Fælles formål Budgetrammen til fælles formål under udførerenheden vedrørende tilsyn m.m. er overført til SO 20. Psykolog betjening Bestiller funktionen ligger under SO 12 Folkeskoler og udfører funktionen ligger under SO 16 Børn og Familie. Den gældende betalingsaftale skal evalueres til endeligt budget Konsulent betjening Bestiller funktionen ligger under SO 12 Folkeskoler og udfører funktionen ligger under SO 16 Børn og Familie. Den gældende betalingsaftale skal evalueres til endeligt budget Centerklasser Driftsudgifterne til centerklasserne på Herningsholmskolen, Lundgårdskolen og Sønderager-

16 skolen er udregnet efter elevtallet pr. 5/ og vedrører personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt lokaleleje til centerskolerne og Sønderagerskolens Helhedstilbud. Sønderagerskolens Helhedstilbud Helhedstilbuddets budget er udregnet efter elevtallet pr. 5/ Åmoseskolen Åmoseskolens budget er udregnet efter elevtallet pr. 5/ Elevbefordring Elevbefordring er budgetteret selvstændigt med hhv. udgifter til vognmænd og indtægter fra Herning Kommune og andre kommuner. Der er indregnet 5,4 % overhead i taksten. Internt salg af pladser Indtægterne svarer til salg af i alt 202 pladser opgjort efter elevtallet pr. 5/ til Herning kommune, bestillerdelen. Der er sket takstnedsættelse i 2012 vedrørende overskud i takstregnskab Plan elevtal 2012/13= 195. Salg af pladser til andre kommuner Indtægterne svarer til salg af i alt 148 pladser til andre kommuner opgjort efter elevtallet pr. 5/ Der er sket takstnedsættelse i 2012 vedrørende overskud i takstregnskab Plan elevtal 2012/13 = 131. Budgettet vil blive tilrettet i forhold til endeligt elevtal pr. 5/ Bestillerdelen Bestillerdelens budget udgør følgende: Bestillerdelen Besparelse ved langsigtede tiltag Undervisning på opholdssteder Internt køb af pladser Internt køb af elevbefordring I alt internt køb Køb af pladser i andre kommuner Bestillerdelen i alt Budgettet er i forhold til 2012 reduceret med 1,835 mio. kr. i henhold til prioritering ved budgetlægning Internt køb af pladser Beløbet er baseret på køb af 143 pladser i centerklasserne inkl. Helhedstilbuddet, som udgør 47 elever, samt 59 pladser på Åmoseskolen, i alt 202 pladser i skoleåret 2011/12. Der forventes ved planlægningen 132 elever i centerklasser og 63 elever på Åmoseskolen, i alt 195 elever. Budgettet vil blive tilrettet i forhold til endeligt elevtal pr. 5/ Betaling til andre kommuner Budgetfordelingen er baseret på forventede udgifter for undervisning af 7 elever på Storåskolen, 4 elever på Skjernåskolen, og 1 elev på Nr. Nissum skole, i alt 12 elever. Der forventes ved planlægningen 3 elever på Storåskolen og 3 elever på Skjernåskolen. Budgettet vil blive tilrettet i forhold til endeligt elevtal pr. 5/

17 Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet i skoleår 2011/12: Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Tilskud til private skoler i øvrigt Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Kommunale tilskud til frie grundskoler I alt Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag på 85 % af statstilskuddet til private grundskoler og -kurser. Budgetrammen på 46,911 mio. kr. svarer til elever ved forudsat takst på kr. Der er i skoleår 2011/ elever på friskoler. Tilskud til private skoler i øvrigt I forbindelse med balanceplan udgår her underskudsgarantien til børneskolen på Skærgården fra budget Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Der er budgetramme på 4,379 mio. kr. svarer til 425 elever ved forudsat takst på kr. Der er i skoleår 2011/ elever. Der er desuden her afsat beløb på 0,047 mio. kr. til støttepædagog i fritidsordninger. Budget til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret efter gældende demografireguleringsprincipper for elevtallet pr Efterskoler og ungdomskostskoler Budgetrammen på 25,262 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole. Der er forudsat 784 elever til en forudsat takst på kr. pr. elev. Der er i skoleår 2011/ elever på efterskoler, heraf 10 på husholdnings- og håndarbejdsskoler. Budgettet forudsættes teknisk justeret efter gældende demografireguleringsprincipper for elevtallet pr Ungdommens Uddannelsesvejledning Stednr vedrører budget på 0,468 mio. kr. til almen voksenuddannelse. Beløbet administreres af Skoleafdelingen. Stednr omfatter det totale driftsbudget på 6,629 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning og omfatter løn, øvrige personaleudgifter, husleje, forbrugsafgifter samt administration. Budgettet er i forhold til 2012 reduceret med 1,327 mio. kr. vedrørende Vejledningsloven (DUT midler unge pakken). Der er til den 3-årige ungdomsuddannelse budgetteret med udgifter til vejledning på 0,75 mio. kr. årligt fra 2009 (09 niveau flyttet fra SO 13), som indgår i lønudgiften i budgettet.

18 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Funktion : Regnskab Budget Budget 2011* Pulje til udmøntning i.f.m. over-/underbelægning m.v Knudmoseskolen - Internt salg af pladser Knudmoseskolen - Betaling andre off. Myndigheder Knudmoseskolen - Driftsudgifter Funktion i alt: * Regnskab 2011 hører under SO 16 Knudmoseskolen, Herning Knudmoseskolen varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 er der truffet beslutning om at nedsætte den gennemsnitlige årlige takst pr. elev fra kr. i 2008-niveau til kr. i 2009-niveau med virkning fra skoleåret 2009/10. Knudmoseskolen varetager i mindre omfang specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne. Pladsnormering: 62 pladser i skoleåret 2011/12. Der er reguleret budgetmæssigt i forhold til skoleår 2011/12 på baggrund af elevtallet pr. 5/ Ifølge gældende principper reguleres budgettet i forhold til elevtallet pr. 5. september, hvilket medfører at budget og elevtallet for skoleåret 2012/13 først fastlægges pr. 5/ Knudmoseskolens STU/USB har fra 2012 dispositionsret over 6 pladser på kollegiet Budgetreguleringen er i princippet udgiftsneutral på Serviceområde 12, idet udgiften til en budgetforhøjelse på skolen samt øvrige omkostninger modsvares af en tilsvarende højere indtægt fra kommunerne, der har visiteret eleverne pga. flere elever eller omvendt, jf. takstfinansieringen. I forbindelse med strukturændringen i Børn og Unge er Knudmoseskolen overført fra serviceområde 16 Børn og Familie. Knudmoseskolen flytter lokaler fra Viborgvej til Kulturamabygningen i forbindelse med sommerferien Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier, nemlig: Fritidsundervisning, som byder på masser af aktiviteter i hele kommunen det gælder såvel boglige, som praktiske, musiske og kreative fag. Klubber og Caféer, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne og Caféerne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Her er masser af aktivitet, men også en mulighed for at slappe af, møde venner og få nye venner. I klubberne og Caféerne bliver de unge mødt af voksne som har tid og lyst til at lytte til unge.

19 Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen. Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede aktiviteter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud Fra er Holmen, der er specialklasse for årige overført fra Hammerum Skole til Ungdomskolen. Ungdomsskolens budgetramme er på 11,627 mio. kr. Det endelige budget vil indeholde ressourcer til Holmen. Ressourcerne er hidtil blevet omplaceret i løbet af regnskabsåret Skoleskibet Marilyn Anne Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,469 mio. kr. Rammen svarer til 4,4 elevpladser á kr. ( i 2012). Der forventes optaget 7 elever i skoleåret 2012/13. Merudgiften finansieres inden for samlet budgetramme for SO Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Der er afsat 0,282 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Budget rammen er på 0,791 mio. kr. til vejledning og 1,016 mio. kr. vedr. sprogstøtte, i alt 1,807 mio. kr..

20 16 Børn og Familie Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012 priser, kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Kommunale specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kommunal tandpleje Kommunal sundhedspleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige behov Botilbud til midlertidig ophold ( 107) Sociale formål Serviceområde 16 i alt Budgettallene er angivet i 2012 niveau, idet der først sker PL fremskrivning ultimo august Rammen er i denne fremstilling i 2012-pris- og lønniveau. Fremskrivning sker i forbindelse med 1. behandlingen. I forhold til varer og tjenesteydelser har ØKE besluttet, at der udelukkende sker fremskrivning på konkrete kontrakter og aftaler. Driftsbemærkninger: Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor. I tabellen ovenfor indgår afdelingernes nettobevillinger samlet under de enkelte funktionsområder. For at give et mere detaljeret overblik over disse nettotal, er der nedenfor udarbejdet tabeller, som viser bruttotallene for de 3 afdelingers budgetandele af den samlede ramme for området.

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2016 prisniveau.

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2016 prisniveau. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.) Regnskab Budget Budget Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler 2015 2016 2017 03.22.01 Folkeskoler 575.348 567.444 558.422 03.22.02 Fællesudgifter,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2017 prisniveau.

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2017 prisniveau. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.) Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.01 Folkeskoler 570.423 568.351 564.692 03.22.02 Fællesudgifter,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Der er ikke indregnet konsekvenser af forlig om fremtidig skolestruktur, dette vil ske efter 2. behandling

Der er ikke indregnet konsekvenser af forlig om fremtidig skolestruktur, dette vil ske efter 2. behandling Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler 03.22.01 Folkeskoler 514.079 551.807 558.997 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 190 158 178 03.22.03

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Der er indregnet virkninger af KTO forlig med 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem.

Der er indregnet virkninger af KTO forlig med 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler 03.22.01 Folkeskoler 553.320 572.313 566.801 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 168 176 155 03.22.03

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor.

Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor. Budgettets hovedposter (nettotal i 2013 prisniv. og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 2.182 2.211 2.213 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 8.371 7.696 7.702

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Budget 2016 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side... 5 Fælles fokusområder/mål... 9 10 Dagtilbud for børn... 15 12 Folke- og ungdomsskoler...

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Børne- og Familieudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Børne- og Familieudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse 2010-2015 Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Budget 2017 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2017 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2017 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1 2 Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side... 5 Fælles mål... 7 10 Dagtilbud for børn... 13 12 Folke- og ungdomsskoler... 23

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere