Medarbejdertrivsels og APV undersøgelse 2009/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejdertrivsels og APV undersøgelse 2009/10"

Transkript

1 Medarbejdertrivsels og APV undersøgelse 9/ Fredericia Gymnasium Indholdsfortegnelse Indledning... Undersøgelsens hovedkonklusioner.... Undersøgelsens repræsentativitet.... Hovedkonklusion... Det psykosociale arbejdsmiljø.... Forholdet til arbejdspladsen herunder ledelsen.... Arbejdstiden i forhold til arbejdsopgaverne...6. Forholdet til kolleger...7 Det fysiske arbejdsmiljø...9. De store linier...9. Konkrete fysiske arbejdsforhold, der kræver indgriben...9. Arbejde med maskiner, kemiske stoffer, tunge løft m.m..... Andre fysiske arbejdsforhold... Udviklingen i forhold til sidste års APV/MTU.... Udviklingen indenfor det psykosociale område.... Udviklingen indenfor det fysiske arbejdsmiljø... 6 Handlingsplaner Handlingsplan P Forholdet til arbejdspladsen herunder ledelsen Handlingsplan P Arbejdstiden i forhold til arbejdsopgaverne Handlingsplan P Forholdet til kolleger Handlingsplan F De store linier Handlingsplan F Konkrete fysiske arbejdsforhold, der kræver indgriben Handlingsplan F Arbejde med maskiner, kemiske stoffer, tunge løft Handlingsplan F Andre fysiske arbejdsforhold... 7 Undersøgelsens resultater er sammenfattet af Niels Bauer, næstformand i sikkerhedsudvalget. Handlingsplanerne (side ff.) er udarbejdet af sikkerhedsudvalget.

2 Indledning Rapporten er delt op i fem afsnit samt et bilag. Afsnittet Undersøgelsens hovedkonklusioner viser det overordnede billede, men uden mellemregningerne. Under Det psykosociale arbejdsmiljø afdækkes de nærmere omstændigheder bag det overordnede billede og det samme gøres med de fysiske vilkår i afsnittet Det fysiske arbejdsmiljø. Som et nyt punkt i forhold til sidste års rapport, er indført et afsnit, Udviklingen i forhold til sidste års APV/MTU, der belyser udviklingen i forhold til sidste år. Endeligt kan sikkerhedsudvalgets anbefalinger og handleplaner læses i afsnittet Handlingsplaner. Under handlingsplanerne er der for hvert punkt anført i parentes, hvor mange kolleger, der, under de åbne svar i spørgeskemaundersøgelsen, har kommenteret det pågældende punkt. Dette tal er dermed ikke et udtryk for, hvor mange der er utilfredse, idet respondenten i de lukkede spørgsmål kan have anført en utilfredshed, der ikke er uddybet under de åbne svarmuligheder. Overalt i rapporten er kun medtaget de væsentligste resultater og problemstillinger fra medarbejderundersøgelsen. Dette valg er foretaget, da rapporten ellers ville blive lang og trættende. Mange af spørgsmålene i spørgeskemaet overlapper desuden hinanden, så gennemgangen af hvert spørgsmål ville være tidskrævende. Ingen kritiske spørgsmål er blevet udeladt.

3 Undersøgelsens hovedkonklusioner. Undersøgelsens repræsentativitet Der har deltaget i alt 7 medarbejdere ud af mulige. Det giver en samlet svarprocent på 7%. Se tabel. Tabel : Hvilken arbejdsfunktion har du? Total 7 Lærer/underviser 6 78% Leder 8 % Administrativ medarbejder (adm., økonomi, bibliotek o.l.) 6% Servicemedarbejder (rengøring, pedel, instruktør o.l.) 6% Dermed har over / af Fredericia Gymnasiums ansatte deltaget i arbejdspladsvurderingen /medarbejderundersøgelsen (APV/MTU), hvilket sikkerhedsudvalget anser som værende tilfredsstillende. Som det ses af tabel er antallet af deltagere for personalegruppen servicemedarbejder dog lav. Fire ud af elleve ansatte har deltaget. En højere svarprocent for denne medarbejdergruppe ville have været ønskelig. Overordnet set giver APV/MTU dog et pålideligt billede af medarbejderforholdene på Fredericia Gymnasium. Svarene er indhentet ultimo november 9, og dataene er behandlet januar.. Hovedkonklusion Samlet set viser undersøgelsen, at der er sket markante fremgang på de overordnede parametre (måden skolen løser sine opgaver på, det fysiske arbejdsmiljø, det psykiske arbejdsmiljø og den øverste ledelses måde at lede på). På de fire områder scorer skolen en karakter mellem 8,9 og (efter 7-trinsskalaen), hvilket er ca. bedre end sidste år. Se tabel. Tabel : Hvis du skulle bruge 7 trinsskalaen, hvilken karakter ville du så give: Karakter 8 9 Den måde skolen løser sine opgaver på 8,6 8,9 Skolens fysiske arbejdsmiljø 8,89, Skolens psykiske arbejdsmiljø 8, 9, Skolens øverste ledelses måde at lede på (rektor) 8,87 9,9 Din nærmeste leders måde at lede på (rektor/vicerektor/pedel) 9,6

4 Resultatet vurderes af sikkerhedsudvalget overordnet som mere end tilfredsstillende. I forhold til 7- trinsskalaen ligger præstationen mellem den gode præstation (7) og den fortrinlige præstation () dog noget tættere på den fortrinlige præstation. Bag disse karakter-gennemsnit gemmer der sig dog en spredning, der vil blive kommenteret i de efterfølgende afsnit. Ligeledes vil de følgende afsnit også belyse områder med udfordringer for Fredericia Gymnasium.

5 Det psykosociale arbejdsmiljø. Forholdet til arbejdspladsen herunder ledelsen Overordnet set har de ansatte et godt forhold til arbejdspladsen (se tabel ). Generelt er de ansatte meget tilfredse eller tilfredse med personalepolitikken og indflydelsen på tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne samt informationsniveauet. En mindre gruppe ( %) er ikke enige i udsagnet om tryghed i ansættelsen. Tabel : Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Total Meget enig Enig Uenig Meget uenig Jeg føler mig tryg i min ansættelse 7 6% 9% 6 9% % Min leder anvender skolens personalepolitik på en god måde Jeg har indflydelse på tilrettelæggelsen af mine arbejdsopgaver Jeg ved, hvor jeg skal finde de informationer, som jeg har brug for i mit arbejde % % 6 6% % 6% % % 6% % % % På spørgsmålet om skolens infrastrukturelle forhold som administration, kantine, pedeller og rengøring er langt størstedelen af personalet meget tilfredse eller tilfredse (se tabel ). En mindre utilfredshed spores dog i forhold til skolens IT. Der er plads til forbedringer på dette område. De uddybende kommentarer koncentrerer sig primært om, at IT-udstyret er for langsomt. Desuden ytrer to ansatte utilfredshed med multimedieskatten. Tabel : Hvor tilfreds eller utilfreds er du med skolens infrastruktur: Total Administration 7 IT 7 Kantine 69 Pedellerne 7 Rengøring 69 Meget tilfreds 8 6 % 9 8% 8 9% Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 7% 6 66% 6% 6% 6 % 8 % % % % % % % % Ved ikke/ Ikke relevant % % 6 9% % % Under afsnittet handleplan P er forefindes en liste over udfordringerne vedrørende de overordnede psykosociale forhold på arbejdspladsen.

6 Den nærmeste leder understøtter generelt, at medarbejderne leverer en høj faglig og pædagogisk kvalitet, ligesom ¾ også finder den nærmeste leder i høj eller nogen grad formår at motivere medarbejderne (se tabel ). Udfordringer melder sig imidlertid, når det gælder den løbende dialog om udvikling i jobbet. % mener ikke denne finder sted, mens % ikke mener den nærmeste leder inddrager medarbejderen i beslutningsprocessen. En enkelt anfører dog, at det, der af nogen opfattes som manglende dialog med ledelsen, også er et udtryk for tillid til den ansatte. Mindre udfordringer spores på lederens evne til at motivere medarbejderen og til at håndtere konflikter mellem medarbejder. Henholdsvis % og % finder ikke disse to forhold gør sig gældende. Se handlingsplan P. Tabel : Oplever du, at din nærmeste leder Total... og jeg har en løbende dialog om udførelsen af mit arbejde 7... anerkender min indsats 7... er god til at motivere mig 7... er god til at inddrage medarbejderne i 7 beslutningsprocessen... er god til at håndtere konflikter 68 imellem medarbejderne... følger op på, at vi når de mål, der er 7 sat... understøtter, at vi leverer høj faglig 7 kvalitet... understøtter, at vi leverer høj pædagogisk kvalitet 7 I høj grad % % % 6 % 8 % I nogen grad 7 % 8 9% 6% % 7% 9 % 7 % 7 % Egentlig ikke 8 % 7% % 9 % 7 % % 6% Slet ikke % % % % % % % Ved ikke/ Ikke relevant % 6 8% 7% 8 6% 7%. Arbejdstiden i forhold til arbejdsopgaverne Hele 97 % af de ansatte finder arbejdet udfordrende og lærerigt. Men halvdelen mener dog, at der mangler tid til at udføre arbejdet. I forlængelse heraf svarer 6 % af de er uenige i udsagnet Det er sjældent nødvendigt, at jeg arbejder over. (Se tabel 6.) 6

7 Tabel 6: Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Total Meget enig Enig Uenig Meget uenig Mit arbejde er udfordrende og lærerigt 7 6% 6 7% % % Jeg oplever, at jeg har den fornødne tid til at udføre mit arbejde 7 Jeg har den fornødne fleksibilitet på arbejdspladsen, 7 så jeg kan forene kravene i mit job med mit privatliv Der er balance mellem mine egne ambitioner og 7 det, jeg faktisk når Det er sjældent nødvendigt, at jeg arbejder over 68 8 % 9 7% 8 % % 8 9 6% 6% 6% 8 6% 8 6% % % 6 9% I de uddybende svar uddyber flere kolleger (8) den skæve spidsbelastning af arbejdsopgaver som værende en belastning for det psykiske arbejdsforhold. Enkelte påpeger endvidere, at den skæve arbejdsbelastning går ud over arbejdets kvalitet. Se handlingsplan P. På trods at disse tal, mener et flertal på ¾ af medarbejderne, at arbejdsliv og familieliv kan forenes, ligesom ¾ mener der er balance mellem ambitioner og reelt udført arbejde.. Forholdet til kolleger Rigtig mange af de ansatte formulerer, at de er overordentligt glade for kollegerne. Der sættes pris på det gode kollegiale forhold, det gode miljø, det hyggelige samvær og den gode stemning som psykiske arbejdsforhold, der er værd at påskønne. Der udtrykkes desuden tilfredshed med ledelsen, der blandt andet bakker op i svære situationer og har en afslappet ledelsesstil. En mindre del drister sig til at nævne de søde og rare elever som en positiv psykisk faktor. Næsten alle ansatte er tillige enige i, at medarbejderne udviser respekt og tolerance over for hinanden. % mener dog, at de kan blive bedre til at bruge hinandens forskellige kompetencer (se tabel 7). Tabel 7: Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? 9 Total Meget enig Enig Uenig Meget uenig Vi er gode til at lære af hinanden 7 % 8% 7 % % Vi udviser respekt og tolerance overfor hinanden 7 9% 7 67% % Vi er gode til at forny os i teamet 6 7 % 6 8% 9 % % Alle udviser ansvarlighed for at løse teamets 6 opgaver Teamet har en konstruktiv dialog med ledelsen 6 Jeg får pædagogisk/faglig inspiration fra mit team 6 % 6% 7 9% % % 7% % 9 % % % % 7

8 Anderledes forholder det sig dog til teamets funktion. / mener ikke teamet fungerer som pædagogik og/eller faglig sparringspartner. Hver fjerde finder ikke teamet indgår i en konstruktiv dialog med ledelsen. Endeligt mener 7% ikke at teamet løfter i flok. Der synes dermed at være uenighed og/eller uklarhed om teamets rolle og funktion blandt medarbejderne. Se handlingsplan P. 8

9 Det fysiske arbejdsmiljø. De store linier Der er generelt set stor tilfredshed med de fysiske arbejdsvilkår på Fredericia Gymnasium. I tabel 8 ses således overvejende stor tilfredshed med forhold vedrørende skrivebord og PC samt muligheden for at justere borde og stole. Personalet mener desuden ikke, at arbejdet tærer på helbredet. Modsat ytres en vis utilfredshed med muligheden for at justere borde og stole ( % er overvejende uenige). En mindre utilfredshed spores i forhold til varierende arbejdsstillinger ( % er uenige). Et overordnet skematisk billede af temperatur-, lys-, og lydforhold samt rengøring er gengivet i handlingsplan F. Tabel 8: Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Total Meget enig Enig Uenig Meget uenig Vi har gode fysiske rammer og faciliteter til at udføre vores arbejde 7 Jeg oplever, at jeg har mulighed for at variere mine 68 arbejdsstillinger ved skrivebord, maskiner, mv. Borde og stole kan justeres efter mine behov 66 Jeg bliver sjældent "træt i øjnene" i løbet af 69 arbejdsdagen Jeg oplever sjældent generende reflekser i skærmen 6 Der er plads på bordet foran tastatur og mus til støtte 6 af begge underarme, mens jeg arbejder Der er mulighed for at tilpasse afstanden fra øjne til 9 skærm til ca. 7 cm Jeg oplever ikke, at mit arbejde er fysisk belastende 69 for mit helbred 6 % 6% 9 9 % 8 6% % 6% 6% 8 % 9 % % 9 % 9% % % 7 % 8% 6% 6% 8% 6 % 7% % % % % % % % %. Konkrete fysiske arbejdsforhold, der kræver indgriben Selvom en meget stor del af de ansatte er tilfredse med de fysiske arbejdsforhold, er der dog kolleger, der mener, at visse arbejdsforhold kræver en indgriben. I tabel 9 ses forhold, der kræver en indgriben. Størst utilfredshed er der med temperaturforholdene på skolen. Her mener % det kræver indgriben. I de åbne spørgsmål viser det sig, at mens nogen mener det generelt er for koldt, mener andre det er for varmt. Svaret afhænger formentlig af, hvilke rum den ansatte færdes i. Under handlingsplan F ses de specifikke lokaler, respondenterne har angivet. Generelt er der størst utilfredshed med temperaturforholdene i D-fløjen, hvor fem medarbejdere har angivet, at temperaturen er for kold. Et par kolleger klager generelt over kolde yderlokaler. Fire kolleger anfører, at undervisningslokalerne er beskidte. Blandt årsagerne til dette nævnes blandt andet kollegers manglende håndhævdelse samt elevernes svineri. Lyd- og lysforhold er kommenteret af et par kolleger som forhold, der kræver indgriben. 9

10 Tabel 9: Hvis du tænker på det lokale, hvor du arbejder oftest på skolen, f. eks. et kontor, lærerarbejdsrum, værksted eller et klasselokale, hvordan oplever du så følgende arbejdsforhold: Total Ingen problemer Mindre problemer Kræver indgriben Lokalets lysforhold i dagslys 7 9% 6 7% Mulighed for afskærmning mod sollys % 7 9% Rengøringen af lokalet 69 6 % 8% % Oprydningen i lokalet 69 % 8% 7% Oplevelsen af kulde og træk % 7% Muligheden for at regulere temperaturen i 68 lokalet Luftens kvalitet 7 Mulighed for udluftning 7 Lugtgener 68 Ventilationsanlæggets kvalitet % 6% 66% 8% 6% 7 9% % 9% 9 % 8 % 6% 6% 6% På det helt konkrete plan anfører en enkelt kollega, at der er lugtgener i C, mens en anden ønsker mulighed for at regulere lyset bagerst i E. I handlingsplan F ses en oversigt over specifikke lokaleforhold, respondenten mener, kræver indgriben.. Arbejde med maskiner, kemiske stoffer, tunge løft m.m. Det bemærkes indledningsvis, at kun / af respondenterne anfører, at de enten arbejder med maskiner eller køretøjer, kemiske stoffer, tunge løft eller generelt føler sig udsat for ulykker, hvorfor denne del af undersøgelsen bygger på denne gruppes besvarelser. Selvfølgelig kan nogle af de anførte forhold gælde for alle ansatte, men generelt gælder disse forhold mindre grupper af skolens personel. Det kan f.eks. være kemikerne, idrætslærerne eller servicemedarbejderne. Af tabel 9 fremgår hvilke af ovennævnte forhold grupperne arbejder med. Tabel 9: Arbejder du med maskiner eller køretøjer, kemiske stoffer, tunge løft eller er der risiko for ulykker? Total 69 Nej, ingen af disse 7,% Ja, arbejder med kemiske stoffer, maling, lak m.m.,% Ja, arbejder med tunge løft 9,% Ja, arbejde indebærer en ulykkesrisiko 6 8,7% Ja, arbejder med maskiner og/eller apparater 7,% Ja, arbejder med køretøjer,

11 Der er ikke nogen af de ovenstående grupper, der decideret udtrykker utilfredshed med arbejdsforholdene. I de åbne svar anføreres derimod, at arbejdsforholdene udgør en latent fare. Se handlingsplan F.. Andre fysiske arbejdsforhold I afdelingen for ønsker vedrørende arbejdsforholdene i øvrigt finder vi en varierende buket af forhold, der kunne forbedres. På spørgsmålet Er der fysiske arbejdsforhold, du generelt mener, er problematiske? har syv kolleger givet konkrete bud på, hvilke fysiske arbejdsforhold, der kunne forbedres. Mest signifikant er klassekvotienternes størrelse og placering af lærerskabe. Hver af disse forhold er kommenteret af to kolleger. Derudover ytres ønske om flere grønne planter, førstehjælpskursus samt færre tunge løft i hallen. Se handlingsplan F.

12 Udviklingen i forhold til sidste års APV/MTU Ligesom sidste år benytter vi os af ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk s spørgeskema. Mange af spørgsmålene er derfor identiske med sidste år og en direkte sammenligning er derfor muligt. Nogle spørgsmål fra sidste år er dog udeladt, mens andre er kommet til. Enkelte spørgsmål er omformuleret. Derfor er der nogle områder, hvor en direkte sammenligning er vanskeliggjort. Den følgende sammenligning og dermed udvikling i opfattelsen af arbejdsforholdene på Fredericia Gymnasium bygger på enslydende spørgsmål fra de to undersøgelser (8/9 og 9/). Afsnittet er derfor ikke en fuldstændig sammenligning med sidste års APV/MTU, men derimod en sammenligning af nogle udvalgte nøgleparametre.. Udviklingen indenfor det psykosociale område Helt overordnet er en lidt færre andel af de ansatte trygge i ansættelsen, idet % har svaret, at de er uenige i udsagnet (se figur ). Med hensyn til arbejdsbelastningen er det status quo i forhold til sidste år. Således er de ansatte stadig splittet i to lige store grupper på spørgsmålet om, hvorvidt de har den fornødne tid til at udføre arbejdet (figur ). Til gengæld er der sket en markant forbedring i forhold til dialogen om udførelsen af arbejdet. I år mener 7 % i høj eller nogen grad, at en sådan dialog finder sted. Andelen sidste år var på %. Tilsvarende er gruppen, der mener dialogen ikke finder sted faldet fra / til ¼ af medarbejderne. Figur : Tryghed i ansættelsen. 8 Hvor enig eller uenig er du i udsagnet "Jeg føler mig tryg i min ansættelse 96 9 Andel i % 6 8/ 9 9/ Overvejende enig Overvejende uenig Svarkategorier

13 Figur : Arbejdsbelastning. 6 Hvor enig eller uenig er du i udsagnet "Jeg oplever, at jeg har den fornødne tid til at udføre mit arbejde" 8 Andel i % 8/ 9 9/ Overvejende enig Overvejende uenig Svarkategorier Figur : Dialog om udførelsen af arbejdet. 8 Oplever du, at din leder og jeg har har en løbende dialog om udførelsen af mit arbejde 7 6 Andel i % 9 8/ 9 9/ I høj eller nogen grad Egentlig eller slet ikke 6 Ved ikke

14 . Udviklingen indenfor det fysiske arbejdsmiljø Som det fremgår af figur er der stadig en meget stor tilfredshed med de overordnede fysiske rammer og faciliteter på Fredericia Gymnasium. Figur : De fysiske rammer Hvor enig eller uenig er du i udsagnet "Vi har gode fysiske rammer og faciliteter til at udføre vores arbejde" Andel i % 6 8/ 9 9/ Overvejende enig Overvejende uenig Svarkategorier Endeligt viser en sammenligning af denne års APV/MTU med sidste års ditto, at der i år er færre, der mener, at de fysiske arbejdsforhold kræver en indgriben. Det er specielt indenfor områder rengøring, kulde/træk, temperaturregulering og udluftning faldet er markant. Figur : Fysiske arbejdsforhold, der kræver indgriben Arbejdsforhold, der kræver indgriben Andel i %. der kræver indgriben / 9 9/ Lokalets lysforhold i dagslys Rengøring af lokalet Oplevelse af kulde og træk Muligheden for at regulere temperaturen i lokalet Mulighed for udluftning Område

15 6 Handlingsplaner 6. Handlingsplan P Forholdet til arbejdspladsen herunder ledelsen Problem (antal kommentarer) Løsning af problem Ansvarlig Dato for løsning IT Generelt er det få medarbejdere, der kommenterer. IT udstyr for langsomt (kommenteret af ) JC bør orienteres konkret om problemer med langsomt IT-udstyr. Fordrer henvendelsen nyindkøb eller opdateringer indgår det i de løbende prioriteringer JC Fortløbende Mediefagets computere bør ikke benyttes af andre () Mediefagets lokale har pt. for lav en udnyttelsesgrad, hvis det kun benyttes, at mediefaget. I 9/ er der klasse, men der forventes flere klasser i /. Bøvl med projektorer mv. () Projektorerne er alle checkede forud for skoleåret 9/. Henvendelser om evt. problemer rettes til. Rengøring Rengøringspersonalet klager over manglende oprydning () Kantinen Vareudbuddet () Løbende dialog om udvikling i jobbet /mangel på motivation fra ledelsen En fortløbende proces som alle på skolen elever, lærere, øvrige ansatte og ledelsen har en aktie i. og PK søger at styre processen Vareudbuddet er en del af det igangsatte arbejde med en skærpet sundhedsprofil jf. Vision Tilgængeligheden mellem den enkelte ansat og ledelsen i det daglige er fortsat højt prioriteret, herunder ledelsens tilstedeværelse bl.a. på lærerværelset. Ledelsen er pt. i gang med MUSsamtaler, men manglede ultimo nov. 9 ca. ansatte samt årsvikarer. De resterende samtaler gennemføres i foråret. I skoleåret - afholdes der møder mellem ledelsen og de enkelte faggrupper og PK Kate, CS og NH NH Fortløbe nde Fortløbe nde Fortløbe nde. MUSsamtaler er afsluttet inden. april Konflikt mellem medarbejderne For høj klassekvotient () Evt. konflikter mellem medarbejdere viderekommunikeres til ledelsen. Det er forudsætningen for, at ledelsen kan bidrage til løsninger. Der arbejdes pt. i ledelsen med at nedsætte klassekvotienten. Der arbejdes med udgangspunkt i, at klassekvotienten i g gennemsnitligt skal være under 8,. Med hensyn til klassekvotienten i.hf vil fortsat blive arbejdet ud fra,, men nogle år kan det blive aktuelt med klasser á, NH Fortløbende

16 6. Handlingsplan P Arbejdstiden i forhold til arbejdsopgaverne Problem Løsning af problem Ansvarlig Dato for løsning Arbejdspres/stress (kommenteret af 8) Der arbejdes i administrationen fortløbende med, at arbejdsophobningen hos enkelte lærere ikke bliver for voldsomt. Det vil imidlertid ikke være muligt helt at undgå problemer. Hvis enkelte medarbejdere oplever, at arbejdsbyrden bliver for stort i perioder, anmodes de om at henvende sig til ledelsen. RC, NH, 6. Handlingsplan P Forholdet til kolleger Problem Løsning af problem Ansvarlig Dato for løsning Faglig inspiration og udnyttelses af hinandens kompetencer og ressourcer herunder teamarbejdet Der skal sættes yderligere fokus på udviklingen af arbejdet i team. Området er centralt i Vision. Ledelsen kommer med oplæg forud for næste skoleår. UL erne NH Skoleåret - 6. Handlingsplan F De store linier Problem Løsning af problem Ansvarlig Dato for løsning Temperaturforhold: For koldt i D-fløj (Kommenteret af ) For koldt i yderlokaler generelt (Kommenteret af ) Lydforhold Støj fra kantine i lærerforberedelsen (Kommenteret af ) Oprydning/rengøring i klasselokaler (Kommenteret af ) Lys, nyt system. Hvordan regulerer man på de nye kontakter? (Kommenteret af ) En del af den samlede Vision er, at vi sætter fokus på Klima og energi lokalt. Overordnet arbejdet der med at forny det samlede ventilationsanlæg samtidig med at fløjene renoveres. vil på den korte bane være ekstra opmærksom på de nævnte lokaler Når lærerne benytter de åbne arbejdspladser er der større risiko for støj. Generelt skal der gennemføres en mere restriktiv politik i kantineområdet. Dette er også en del af elevtrivselsundersøgelsen En fortløbende proces som alle på skolen elever, lærere, øvrige ansatte og ledelsen har en aktie i. og PK søger at styre processen arbejder med at reducere kompleksiteten i de enkelte lokaler, så anvendelsen af lyskontakterne forenkles. PK og PK Ikke muligt at sætte en konkret dato på de mere langsigtede løsninger Februar Fortløbende Februar 6

17 6. Handlingsplan F Konkrete fysiske arbejdsforhold, der kræver indgriben Problem Løsning af problem Ansvarlig Dato for Lugtgener C (Kommenteret af ) Lysforhold Der ønskes mulighed for at dæmpe lyset ved tavlen i E (Kommenteret af ) Lydforhold Dårlig akustik i hallen (kommenteret af ) Det forventes, at C-fløjen renoveres i sommeren, herunder ventilationsanlægget Jakob ser på det i en dialog med fagformanden i fysik Der gøres ikke noget ved problemet nu, men vi skal være opmærksom på problemet, når vi skal renovere hallen (inden for de næste ½-½ år) løsning August Februar Jakob eller 6.6 Handlingsplan F Arbejde med maskiner, kemiske stoffer, tunge løft Problem Løsning af problem Ansvarlig Dato for løsning Latent fare for ulykker med kemiske stoffer (Kommenteret af ) Hvis der er konkrete problemer bedes medarbejderne henvende sig til, der har det daglige ansvar for sikkerheden. Større problemer behandles af sikkerhedsudvalget Fortløbende 6.7 Handlingsplan F Andre fysiske arbejdsforhold Problem Løsning af problem Ansvarlig Dato for løsning For store Se ovenfor klassekvotienter () Placering af Forventes ikke ændret lærerskabe () Tunge løft i idræt () Problemstillingen skal indgå i forbindelse med en renovering af hallen PK,, Flere grønne planter til forbedring af indeklimaet () Der er her i december/januar leveret nye grønne planter til skolen MP Januar Førstehjælpskursus () Sikkerhedsudvalget har besluttet, at der skal etableres et frivilligt tilbud om førstehjælpskurser til medarbejderne Sikkerhedsudvalget Foråret 7

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 6 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Trivselsundersøgelse marts 2014

Trivselsundersøgelse marts 2014 Trivselsundersøgelse marts 214 Hvor eller er du samlet set i følgende udsagn? Enig U i Jeg oplever, at min leder/vejleder anvender virksomhedens personalepolitik jf. personalehåndbogen på en god måde 1

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Enig Uenig Meget uenig

Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Enig Uenig Meget uenig Trivselsundersøgelse Hvor eller u er du samlet set i følgende udsagn? Enig U u Jeg oplever, at min leder/vejleder anvender virksomhedens personalepolitik jf. personalehåndbogen på en god måde 6 Jeg giver

Læs mere

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål)

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål) Side 1 af 26 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 34 Skole: (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik() (Matrix-mål) Hold: Lærer: Skolepraktik() Startdato: 1

Læs mere

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 38. IBC Kolding 79 21 0 38

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 38. IBC Kolding 79 21 0 38 Side 1 af 20 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 38 Skole: IBC Kolding (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(IBC Kolding) (IBC Kolding) (Matrix-mål) Hold:

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 39. IBC Kolding 82 18 0 39

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 39. IBC Kolding 82 18 0 39 Side 1 af 15 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 39 Skole: IBC Kolding (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(IBC Kolding) (IBC Kolding) (Matrix-mål) Hold:

Læs mere

Medarbejdertrivsel- og APV undersøgelse 2011

Medarbejdertrivsel- og APV undersøgelse 2011 Kommenterede resultater Medarbejdertrivsel- og APV undersøgelse Ingrid Jespersens Gymnasieskole Ingrid Jespersens Gymnasieskole / Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse / Indhold Undersøgelsen på Ingrid

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Kommenterede resultater Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 8 Ingrid Jespersens Gymnasieskole ASPEKT R&D Ingrid Jespersens Gymnasieskole - Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 8 Undersøgelsen

Læs mere

SKANDERBORG ODDER CENTER FOR UDDANNELSE MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 RAPPORT ASPEKT R&D A/S

SKANDERBORG ODDER CENTER FOR UDDANNELSE MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 RAPPORT ASPEKT R&D A/S SKANDERBORG ODDER CENTER FOR UDDANNELSE MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 6 RAPPORT ASPEKT R&D A/S Skanderborg Odder Center for Uddannelse Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Indhold Undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole 2010 Medarbejdertrivselsundersøgelse 2010 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD. Der vil blive lavet to identiske versioner af spørgeskemaet, et hvor betegnelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

APV 2015. Sammenlignet med APV 2012

APV 2015. Sammenlignet med APV 2012 APV 2015 Sammenlignet med APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø Hvordan er du alt i alt tilfreds med det fysiske arbejdsmiljø? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 2015

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2011 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Datarapportering Medarbejderundersøgelse Ingrid Jespersens Gymnasieskole ASPEKT R&D Medarbejderundersøgelse på IJG - Sådan læses tabellerne De arbejdsområder, du har i dag 76 Særdeles tilfreds 5 6,% Tilfreds

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Grundforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer, men den enkelte uddannelsesinstitution kan selv bestemme, hvorvidt man ønsker

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Reduceret hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Undersøgelse af medarbejdertilfredshed

Undersøgelse af medarbejdertilfredshed Undersøgelse af medarbejdertilfredshed Apotek Denne undersøgelse gennemføres for at give os et grundlag for det fortsatte arbejde med at udvikle apoteket som en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %)

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HG Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Varde

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Hovedforløb reduceret udgave Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb. ASPEKT R&D A/S 25-08-20 Obligatorisk

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Reduceret Hovedforløb Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer,

Læs mere

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Forberedelsesskema til MUS

Forberedelsesskema til MUS Forberedelsesskema til MUS I ÅRET DER GIK Emne Stikord 1. Opfølgning Er aftalerne/målene fra sidste samtale gennemført? Hvordan er det gået med at gennemføre aftalerne/målene? - tilfredsstillende? - mindre

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Dental College

Undervisningsmiljøvurdering Dental College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 100,0 90,0 80,0 70,0 75,6 70,0 76,0 Overordnede resultater 67,3 63,7 64,9 76,9 86,5 89,1 98,0 60,0

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 007 Familie- og Socialcenter Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 68 7 54% Resultater fra Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering FIRMA X

Arbejdspladsvurdering FIRMA X Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Arbejdspladsvurdering FIRMA X Marts 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Datarapportering Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - 200 Viby Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Min uddannelse er meningsfuld for mig 9 Samlet set lærer jeg nok

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Medarbejdertrivsel- og APV undersøgelse 2015

Medarbejdertrivsel- og APV undersøgelse 2015 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Kommenterede resultater Medarbejdertrivsel- og APV undersøgelse Aalborg Studenterkursus Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og

Læs mere

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Elevtrivselsundersøgelser 21 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Benchmarkingrapporten

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

5 Undervisningens indhold 32 74. Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens indhold 18 69. 7 Undervisningens form 21 75

5 Undervisningens indhold 32 74. Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens indhold 18 69. 7 Undervisningens form 21 75 Spørgsmål PMV BBV 1 Uddannelsessted 52 72 Spørgsmål Mand Kvinde 3 Er du mand eller kvinde 93 31 Hvor tilfreds er du samlet set med følgende: Meget tilfreds Tilfreds 5 Undervisningens indhold 32 74 6 Dine

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 97% (489 besvarelser ud af 52 mulige) Elevtrivsel 1 Social- og Sundhedsskolen Syd Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelse 00 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, STX Køge Gymnasium, STX - Elevtrivselsundersøgelse 00 Der har deltaget i alt elever ud af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejen Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Hovedforløb Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer, men den

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport Resultater for Totalrapport Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 77 754 74% Del - grafer Totalrapport Fysiske arbejdsforhold (Oplevelse) 4 Oplevelse ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ),5,6,9,,8,6

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejen Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere