ODDER KOMMUNE BUDGET Teknisk Udvalg - serviceudgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter"

Transkript

1 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 32 ha. agerjord. Nedgangen i beboelseslejemål ift skyldes primært, at kommunen har solgt ejendommene Rosensgade og Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 5 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 28 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. De fleste ældreboliger er beliggende i nær tilknytning til plejecentrene. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Teknisk Afdeling. Område Syd og Nord visiterer lejere til ældreboligerne. Det er Teknisk Afdeling, der indgår lejeaftalerne og har den øvrige administration af lejeforholdene. De 32 ha. agerjord er fordelt på 14 forpagtningskontrakter som udfærdiges og administreres af Teknisk Afdeling. 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALT JORDFORSYNING Boligformål Malteseje, Rørthvej Indtægter Saksild, Blommevænget Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 2,7 ha. matr.nr. 26b Saksild jagtleje Erhvervsformål Gamle udstykninger 84 Indtægter Iht. kontrakt Odder Jagtf. leje af matr.nr. 8 a Jagtleje matr. nr. 9 b, 8 a Odder Matr.nr. 9 dm Kysing

2 4 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Ubestemte formål Ankjær, Odder 84 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 1,23 ha. matr.nr. 15 a Odder Skoleparken, Odder 84 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 1,68 ha. matr.nr. 21 a og 42 h Odder Stampmøllen, Odder 84 Indtægter P.t. ingen lejer - udlånt t. grønne foreninger Egholmvej 15, Odder 84 Indtægter Matr.nr. 13 a Odder Schæferhundef. Dansk Politih. Del af 14, jagt Halling Østergård 84 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks Del af 5 em Halling, 1,5 ha Hundslund I, Langgade 5 B 84 Indtægter Iht. kontrakt og prisindeks 0,47 ha. matr.nr. 7 e, Hundslund Hundslund II, Torupvej Indtægter Iht. kontrakt og kornpris 7,61 tdl. matr.nr. 1 a og 6 a Torup

3 5 Teknisk Udvalg - serviceudgifter FASTE EJENDOMME Fælles formål 22 Fællesudgifter vedr. faste ejendomme 1. Lønninger Løn t. vicevært for de kommunale ejendomme. 1 håndværker Årsværk i alt: 1,0

4 6 Teknisk Udvalg - serviceudgifter BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE Området dækket vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør kvm. i Hvilket er en tilgang på kvm i forhold til Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2008 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af teknisk afdeling i samarbejde med institutionerne. 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALT JORDFORSYNING Ubestemte formål Bygningsvedligeholdelse - rammebeløb Rammebeløb vedr. udvendig vedligeholdelse administreres af Teknisk Afdeling i samarbejde med institutionerne FASTE EJENDOMME Beboelse Ålykkecentret 31-43, Vedligeholdelse Andre faste ejendomme Balshavevej Vedligeholdelse REDNINGSBEREDSKAB Redningsberedskab Fast ejendom 13 Vedligeholdelse

5 7 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR Driftscentret, Højmarksvej, Odder FOLKESKOLEN M.M Folkeskolen Gylling Skole, Gylling Indvendig vedligeholdelse Hou Skole, Hou Indvendig vedligeholdelse Hundslund Skole, Hundslund Indvendig vedligeholdelse Parkvejens Skole, Odder Indvendig vedligeholdelse Randlev Skole, Randlev Indvendig vedligeholdelse Saksild Skole, Saksild Indvendig vedligeholdelse Skovbakkeskolen, Odder Indvendig vedligeholdelse Tunø Skole, Tunø Indvendig vedligeholdelse Ørting Skole, Ørting Indvendig vedligeholdelse Vestermarkskolen, Odder Indvendig vedligeholdelse 04. Randlevvej 2 H (Psykologisk rådgivn.) Indvendig vedligeholdelse

6 8 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Kommunale Specialskoler Heldagsskolen, Odder Indvendig vedligeholdelse Folkebibliotek Odder Bibliotek Indvendig vedligeholdelse KULTUREL VIRKSOMHED Andre kulturelle opgaver Åbygade 7, Odder (Lokalhistorisk Arkiv) Indvendig vedligeholdelse DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE Børnehaver Randlev Børnehave Indvendig vedligeholdelse Krible Krablehuset, Odder Indvendig vedligeholdelse Hou Børnehave, Hou Indvendig vedligeholdelse Børneinstitutionen Skovbakken, Odder Indvendig vedligeholdelse Børnehuset Saksild, Saksild Indvendig vedligeholdelse Børnehaven Vennelund, Odder Indvendig vedligeholdelse

7 9 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Børnehaven Blæksprutten, Ørting Indvendig vedligeholdelse Stjernehuset, Odder Indvendig vedligeholdelse Parkvejens Børnehave, Odder Indvendig vedligeholdelse Børnehuset, Gylling Indvendig vedligeholdelse Børnehaven Solstrålen, Hundslund Indvendig vedligeholdelse Integrerede daginstitutioner Ottilia Indvendig vedligeholdelse Børnehaven Østermarken, Odder Indvendig vedligeholdelse Klubber Klub Egestammen, Odder Indvendig vedligeholdelse TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Plejehjem og beskyttede boliger Odder Kommunes Ældreservice Vedligeholdelse Ølykkecentret Tunø Vedligeholdelse

8 10 Teknisk Udvalg - serviceudgifter TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Bofælleskab Østergade Åhusene Vedligeholdelse 06 ADMINISTRATION ADMINISTRATIV ORGANISATION Administrationsbygninger Rådhuset Indvendig vedligeholdelse

9 11 Teknisk Udvalg - serviceudgifter ØVRIGE SERVICEUDGIFTER Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder. 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER JORDFORSYNING Boligformål Nye byggemodninger Vedligeholdelsesarbejder (driftscenter) FASTE EJENDOMME Fællesformål Offentlige toiletter Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter FRITIDSOMRÅDER Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Desuden arbejder til sikring af overholdelse af standarden for Blå flag, således at Blå flag klacificeringen kan opretholdes FRITIDSFACILITETER Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv.

10 12 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Andre fritidsfaciliteter Tunø Teltplads 22 Lønninger Normering: 0,3 årsværk. Løn NATURBESKYTTELSE Kommunen overtog pr. 1. januar 2007 en lang række nye opgaver på naturområdet. Udgangspunktet for varetagelsen har været, at opfylde de målsætninger, der er fastsat i det tidligere Århus Amts regionsplan som pr. 1. januar 2007 blev ophøjet til landsplandirektiv, og fastsætter som sådan fortsat krav og målsætninger Naturforvaltningsprojekter Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver samt genopretningsprojekter og inddragelse af konsulentbistand Natura Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for kommunen på naturområdet. Det statslige miljøcenter igangsatte i 2007 arbejdet med naturplanlægningen med en idé-fase som i 2008 følges op med forslag til en overordnet Natura 2000 med efterfølgende 6 mdr. høringsperiode VAND Området vand dækker kommunens arbejde med grundvand, vandløb og søer samt badevand ved kysten. Området er samlet ud fra helhedstankegangen som bl.a. er udtrykt i vandrammedirektivet. Fordeling af udgifter på de opgaver der pr. 1. januar 2007 blev overført fra amtet til Odder Kommune er ikke i alle tilfælde fastlagt Fælles formål Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtigelser for kommunen på hele vandområdet, som omfatter grundvand og overfladevand (vandrammedirektivet). Omfatter tillige udgifter til projekter og konsulentbistand på området, herunder indsatsplaner for grundvand samt direkte udledning af spildevand.

11 13 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Vandløb Udgifterne dækker vandløbsvedligeholdelse for samtlige kommunale vandløb MILJØBESKYTTELSE MV. Odder kommunes miljøpolitik beskriver, at Byrådet med sin politik på miljøområdet vil sikre, at udviklingen i kommunen sker på et bæredygtigt grundlag, som opfylder de nuværende behov uden at bringe de fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Byrådet vil værne om miljøet så forurening af luft, jord og vand begrænses, forebygges og bekæmpes. Udviklingen på området skal ske i samspil med sociale og økonomiske forhold Fælles formål 75 Miljøforsikring Der er tegnet en miljøforsikring gennem Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureningsuheld, når det ikke er muligt at finde frem til forureneren, eller såfremt forureneren ikke kan betale Vandindvinding Kommunen skal som myndighed foranledige, at der foretages de nødvendige analyser af private boringer og vandværker. 41 Analyse af vandprøver fra private brønde Undersøgelse af grundvand Tunø Undersøgelse af grundvand på Tunø ifm. grundvandsprojekt Miljøtilsyn Udgifter til konsulentbistand til undersøgelser, tilsyn, kontrol og godkendelse af virksomheder, landbrug og svømmebade samt i forbindelse med jordforureningssager og akutte miljøuheld.

12 14 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Miljøtilsyn Lossepladser 30 Drift af overvågningsanlæg Der er løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser. På Bredkær losseplads omfatter udgifter tillige bortskaffelse af perkolat (forurenet vand) som opsamles under lossepladsen samt vedligeholdelse af skov Indsatsplanlægning indenfor grundvand 45 Konsulentbistand Udgifter i forbindelse med indsatsplanlægning i Det forventes, at indsatsplan for det særlige drikkevandsområde ved Fillerup påbegyndes i Derudover er der deltagelse i koordinationsforum samt opkrævning af gebyrer. 89 Gebyrer for indsatsplaner Miljøtilsyn Kommunen opkræver gebyr til indsatsplanlægning. Gebyret fastholdes på 10 øre/m 3. Gebyret skal dække udgifterne til udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum og til vandforsyningsloven. Gebyret kan ikke anvendes på andre områder. 40 Undersøgelser Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser i forbindelse med igangværende sager. 60 Gebyr Der opkræves et gebyr fra virksomheder og landbrug omfattet af ordningen i ht. Bekendtgørelse nr. 942 af Gebyret skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med godkendelse og andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og tilsyn efter lovens kapitel 9. Der opkræves gebyr efter den faktisk anvendt tid.

13 15 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 70 Projekter Badevand Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter. Teknisk Udvalg har godkendt, at der gives tilskud på kr til fortsættelse af kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer i Boulstrup-området samt at kampagnen videreføres i kommende års budgetter. Området er kommunens største vandindvindingsområde. 50 Tilsyn og undersøgelser Udgift til analyseomkostninger for undersøgelse af badevandsprøver i h.t. gældende regler. Regler for ansøgning om Blå Flag kræver udvidet prøveprogram i form af ekstra analyser for fækale streptokokker og fækale colibakterier DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER Skadedyrsbekæmpelse 22 Personale Løn til personale på Odder Spildevandscenter incl. maskintimer Kloakrotter Udgift til giftindkøb til bekæmpelse af kloakrotter. Bekæmpelsen foretages af personalet på Odder Spildevandscenter Landrotter Kontrakt med A/S Mortalin Indtægt - Byrådet har den besluttet, at udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten

14 16 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR FÆLLES FUNKTIONER Fælles formål Parkeringsfond I henhold til byggelovens kan en bygherre, som ikke kan tilvejebringe parkeringsarealer på egen grund, opnå byggetilladelse på betingelse af, at der sker indbetaling til den kommunal parkeringsfond. Bidraget til parkeringsfonden fastsættes af kommunalbestyrelsen som et beløb for hver parkeringsplads, grundejeren fritages for at tilvejebringe på egen grund Driftscenteret, Højmarkvej 10, Odder Byrådets overordnede mål for Driftscentret er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder Det er endvidere Driftscentrets ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Personalefordelingen i budget inkl. markpersonale: 1 driftsleder 1 driftslederassistent 3 assistenter (inkl. 1 medarbejder fra amtet) 1 mekaniker 1 plads- og lagermand 27,6 årsværk (inkl. 4 medarbejdere fra amtet) 2 lærlinge Årsværk i alt 36,6. På Driftscentrets driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Driftscentret udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Disse skal jf. kommunens konteringsregler bogføres på de udgiftsområder, hvor opgaven udføres. Dette betyder, at der fra Driftscentrets budget overføres budgetbeløb svarende til den leverede ydelse.

15 17 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Løn og administration Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter. Beløbet indeholder kr.som i f.m. budgetforlig er afsat til rengøring i Odder midtby på søndage i sommerhalvåret Maskiner og materiel 55 Indkøb og vedligeholdelse Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg Driftsbygninger og -pladser 82 Indtægter Stadepladser på Odder Torv Stadepladsleje for pølsevogn på Tinghusparkeringen Stadepladsleje på Odder Gågade KOMMUNALE VEJE Vejvedligeholdelse 22 Veje og grønne områder Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. Renovering af fortove: Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. grusbelagte og ca. 68 km. flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca vejbrønde. Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej. Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør.

16 18 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 32 Vejbelysning Udgiften vedrører køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som fremover står for driften. Kommunen har derfor ikke direkte udgifter til drift af gadelysanlæg, men køber ydelsen hos selskabet. 35 Trafiksikkerhedsudvalg Til sikkerhedsfremmende arbejde betales til Politiet 1 kr. pr. indbygger Belægninger mv Området vedrører vejvedligeholdelsen, og skal ses i sammenhæng hermed Vintertjeneste 30 Snerydning og glatføregrusning Driftscenteret forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd KOLLEKTIV TRAFIK Fælles formål 30 Anskaffelser Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure. 50 VVM-undersøgelse Der er i f.m. budgetforlig afsat beløb til VVM-undersøgelse af letbane Busdrift 30 Bybuskørsel Formålet er at give Odder by s befolkning - specielt ældre mulighed for at blive transporteret til mål i byen så som indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling.

17 19 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 31 Billetindtægter (bybusdrift) Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport. 43 Bidrag til trafikselskab Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne. 50 Statstilskud vedr. bybusser Færgedrift Færgefarten Tunøfærgen Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø 22 Personale skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Udover selve lønnen har kommunen forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. 25 Driftsmidler Statsafgiften, som refunderes, er indregnet i beløbet. 28 Vedligeholdelse Dokning Løbende vedligeholdelse

18 20 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 31 Skatter, afgifter, forsikr., vandafledningsafgift Beløbet indeholder udgift til: Renovation og elforbrug på Hou Havn - forsikringer HAVNE Havne Tunø Havn 22 Personale Normering: 1,3 årsværk. Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunøfærgen. 64 Skibsafgifter (lystbåde) Lystbådeafgiften reguleres i henhold til takstregulativ. 66 Skibs- og havneafgift iøvrigt Havneafgift for Tunøfærgen Havneafgift fra fastboende for bådpladser 68 Indtægter - salg af varmt vand Indtægten er fra brug af varmt vand i toiletbygningen 03 UNDERVISNING OG KULTUR FOLKESKOLEN Befordring af elever i grundskolen Skolebusdrift Formålet er at transportere befordringsberettige elever til og fra skole, at give ikke-befordringsberettigede elever mulighed for at købe egenbetalingskort (månedskort) til busserne til reduceret pris, samt at give lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling.

19 21 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Kørslen er en åben servicekørsel, hvor kommunen er bestiller og regionens trafikselskab er udfører iht. lov om kollektiv trafik. Kommunen skal ligeledes, iht. loven, betale til trafikselskabet de administrationsudgifter, som er forbundet med administrationen af kørslen i kommunen. Bidrag til trafikselskabet er budgetteret under Busdrift. 25 Befordringsudgifter Andre udgifter Til vedligeholdelse af billetteringsudstyr. 45 Kontorholdsudgifter Til annoncering m.v. 55 Statstilskud til skolebusser Betaling fra staten 65 Salg af billetter Blå skolekort Enkeltbilletter, skolebørn / alm. rejsende

20 Bygningsvedligeholdelse 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALT JORDFORSYNING Ubestemte formål Bygningsvedligeholdelse - rammebeløb Rammebeløb vedr. udvendig vedligeholdelse administreres af Teknisk Afdeling i samarbejde med institutionerne FASTE EJENDOMME Beboelse Ålykkecentret 31-43, Vedligeholdelse ANDRE FASTE EJENDOMME Balshavevej Vedligeholdelse REDNINGSBEREDSKAB Redningsberedskab 25 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR Driftscentret, Højmarksvej, Odder FOLKESKOLEN M.M Folkeskolen

21 Gylling Skole, Gylling Indvendig vedligeholdelse Hou Skole, Hou Indvendig vedligeholdelse Hundslund Skole, Hundslund Indvendig vedligeholdelse Parkvejens Skole, Odder Indvendig vedligeholdelse Randlev Skole, Randlev Indvendig vedligeholdelse Saksild Skole, Saksild Indvendig vedligeholdelse Skovbakkeskolen, Odder Indvendig vedligeholdelse Tunø Skole, Tunø Indvendig vedligeholdelse Ørting Skole, Ørting Indvendig vedligeholdelse Vestermarkskolen, Odder Indvendig vedligeholdelse Kommunale Specialskoler Heldagsskolen, Odder Indvendig vedligeholdelse Folkebibliotek Odder Bibliotek

22 10 Indvendig vedligeholdelse KULTUREL VIRKSOMHED Andre kulturelle opgaver Åbygade 7, Odder (Lokalhistorisk Arkiv) Indvendig vedligeholdelse 04. Randlevvej 2 H (Psykilogisk rådgivn.) Indvendig vedligeholdelse DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE Børnehaver Randlev Børnehave Indvendig vedligeholdelse Krible Krablehuset, Odder Indvendig vedligeholdelse Hou Børnehave, Hou Indvendig vedligeholdelse Børneinstitutionen Skovbakken, Odder Indvendig vedligeholdelse Børnehuset Saksild, Saksild Indvendig vedligeholdelse Børnehaven Vennelund, Odder Indvendig vedligeholdelse Børnehaven Blæksprutten, Ørting Indvendig vedligeholdelse

23 Stjernehuset, Odder Indvendig vedligeholdelse Parkvejens Børnehave, Odder Indvendig vedligeholdelse Børnehuset, Gylling Indvendig vedligeholdelse Børnehaven Solstrålen, Hundslund Indvendig vedligeholdelse Integrerede daginstitutioner Ottilia Indvendig vedligeholdelse Børnehaven Østermarken, Odder Indvendig vedligeholdelse Klubber Klub Egestammen, Odder Indvendig vedligeholdelse TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Kommunal madservice Vedligeholdelse Odder Kommunes Ældreservice Vedligeholdelse Ølykkecentret Tunø Vedligeholdelse

24 Bofælleskab Østergade Åhusene Vedligeholdelse 06 ADMINISTRATION ADMINISTRATIV ORGANISATION Administrationsbygninger Rådhuset Indvendig vedligeholdelse

25 23 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 00 BYUDVIKLING, bolig og miljøforanstaltninger 04 Offentlige formål PAKHUSET, Banegårdsgade 7 44 Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Bygningsvedligehold udvendig budgetteres under Udvalget for Teknik og Miljø. Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst indgået den mellem Odder kommune og Pakhusforeningen om drift af Pakhuset. Odder Byråd har den vedtaget en FRITIDS- OG KULTURPOLITIK, som har følgende overskrifter: Unge Ungdomsklubber, -foreninger og frivillige organisationer Seniorer Idræt Voksenundervisning Samlingssteder Museet og arkiver Musik og kreativitet Biblioteket Fritids- og Kultursekretariat Handleplaner prioriteres hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen Der pågår i øjeblikket et arbejde med at revidere Fritids- og Kulturpolitikken. Denne forventes vedtaget i Byrådet i løbet af 2007.

26 24 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter FRITIDSFACILITETER Stadion og idrætsanlæg 026 Bygninger - Torrild og Odder Stadion El og vand Baner og beplantning Varetages under Udvalget for Teknik og Miljø 048 Skatter, afgifter og forsikringer Tilskud til foreninger Til udbet. Ex. moms (tilsk.= 12,36%) Tilskud til opkridtning og til vedligeholdelse af tennisbaner I forbindelse med budgetforliget er der afsat yderligere kr. til forårsklargøring af tennisbaner Det gamle renseanlæg Anvendes p.t. til Odder Firma Idræt og Odder Brevdueforening, jfr. aftale foreløbig for perioden Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Svømmehallen Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender Svømmehallen

27 25 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Selvejende/private haller: Der ydes fra 1999 tilskud til de 3 haller efter følgende kriterier jfr. byrådsvedtagelse af : 1. Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse. 2. Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliter i tilknytning til udendørsaktiviteter. 3. Et særtilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: 1. Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret. 2. Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner). 3. Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende. 4. Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne. 5. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune. 6. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice. Fra 1999 er tilskuddene fordelt således: Ørting Hallen Terminsydelser Omklædning Særligt tilskud Stigende energiudgifter ,36% momstilskud Odder Hallen, gammel hal Terminsydelser Omklædning Stigende energiudgifter Tilskud vedr. Multihal ,36% momstilskud

28 26 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Hou-Hallen Terminsydelser Omklædning Stigende energiudgifter ,36% momstilskud Hundslund-Hallen Stigende energiudgifter % momstilskud NB Tilskudskonti er ud fra de af byrådet udstukne rammer NULSTILLET i forhold til prisfremskrivning. Der er dog fra 2001 indenfor kulturudvalgets område, herunder tilskud til haller afsat kr. til fordeling til områder med stigende energiudgifter. Beløbet er fordelt ud fra budgetterede udgifter i 2000/2001 på Fra budget 2008 er tilskudskontiene fremskrevet i forhold til KL s fremskrivningsprocenter. Hou-Hallen Ørting Hallen Hundslund-Hallen Odder Museum Biografen Lokalhistorisk Arkiv

29 27 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 03 UNDERVISNING OG KULTUR Børn og unge politik i Odder Kommune Børn og ungepolitik for de 0-18 årige for perioden Børn og ungepolitikken henvender sig til forældre og medarbejdere. Den er afgrænset til at dreje sig om vilkårene for børn og unges dagligdag, som den udspiller sig i de kommunale tilbud til børn og unge (Dagpleje, daginstitutioner, skoler, Børne- og Familiecentret, Ungdomsskolen og Musikskolen). Med udgangspunkt i, at det er forældrene, der har ansvaret for deres børn, bygger Odder Kommunes arbejde med børn og unge på følgende værdigrundlag og målsætninger: I Odder Kommune anser vi det for værdifuldt, at børn og unge Udvikler positivt selvværd Udvikler respekt for andre Bidrager til og oplever værdi i fællesskabet Det betyder, at vi Skaber forpligtende fællesskaber mellem børn og unge og kompetente, nærværende og engagerede voksne Giver omsorg og skaber tryghed med udgangspunkt i barnets og gruppens muligheder og behov Giver barnet og den unge udfordringer i miljøer, der stimulerer deres nysgerrighed, mod, kreativitet og fantasi Skaber fællesskaber, hvor børn og unge kan håndtere egne og andres nederlag og succeser Skaber rum til udvikling intellektuelt, kropsligt, socialt og følelsesmæssigt. Målet er, at de kommunale tilbud Møder barnet og den unge i de relationer, det indgår i Tilrettelægger det pædagogiske arbejde, så børn og unge udvikler sig til alment dannede personligheder med selvværd og tro på, at mennesker sammen kan nå de mål, de sætter sig Er præget af børnenes og de unges engagement, medbestemmelse og medansvarlighed Har et gensidigt forpligtende samarbejde med forældre og børn og unge for at bidrage til barnets og den unges udvikling, trivsel og selvstændighed

30 28 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Medvirker aktivt, ligeværdigt og åbent til at bygge bro mellem de forskellige tilbud til børn og unge Skal i et tværfagligt samarbejde kvalificere indsatsen over for børn, der har behov for særlig støtte Udmøntningen af politikken finder sted ude i de enkelte kommunale tilbud, der frit vælger metoder og indhold inden for lovgivningens rammer og de kommunalpolitiske mål for området.

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 HOVEDSTRUKTUR TRYGHED VÆKST Vedtaget den 28. marts 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Teknisk område Børn og unge Fritid og kultur Trafik side 3 Behov for nye

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere