Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet. SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet. SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619"

Transkript

1 Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619 Projektets hovedformål er at etablere en sikker og tryg cykelforbindelse mellem de 2 bysamfund Voel (1415 indb.) og Sorring (1120 indb.) så cyklen bliver det foretrukne transportmiddel til den daglige transport. Strækningen, hvor der ønskes cykelsti, har desuden et opland med mere end 60 husstande med ca. 210 beboere (heraf 60 mellem 0-17 år), der vil få glæde af etableringen af cykelstien. Etablering af cykelstien vil både forbedre trafiksikkerheden og trygheden - specielt for skolebørn, unge og cykelpendlere mellem de 2 byer og videre mod Silkeborg!! Trygheden og sikkerheden er en grundlæggende forudsætning for at cyklen opfattes som et reelt transportmiddel. Cykelstien vil sikre, at der fremover reelt er mulighed for at børn, unge, pendlere og ældre har lyst til at cykle mellem de 2 byer til fx Sorring Skole (204 elever 0-6. kl), Voel Skole (290 elever 0.-6.kl.), Klippen Friskole (191 elever kl) Venner og fritidsaktiviteter (fx Silkeborg Voel KFUM, GfG Voel, STIF, Rideklub mm.) Arbejde/uddannelsesinstitutioner i Silkeborg Eksisterende og planmæssige forhold for strækningen I tabel 1.1 er vejens data listet. Som det fremgår af tabel 1.1 er der registreret høj trafikintensitet i forhold til vejens bredde meget høj hastighed høj lastbilprocent på strækningen i åbent land en del uheld og personskadeuheld (heraf 2 med en knallert30) generel høj timetrafik Alle faktorer der IKKE fremmer cykling. Uheld Personskadeuheld: 5 Materielskadeuheld: 3 Ekstrauheld: 0 (politiregistrerede ) P-uheld ( ) Dræbt: 0 Alvorlig: 2 Let: 3 Trafikmåling 2009 åbent land Hastighed 2009 åbent land Trafikmåling 2012 ved Voel Skole 60 km/t Hastighed 2012 ved Voel Skole 60 km/t Vejens Udformning åbent land Tabel 1.1 Vejens data ÅDT: 2512 LB%: 13,8 Størst timetrafik : 414 Morgenspidstime: 385 Eft.middagsspidstime: 325 Gennemsnit: 83,9 km/t 85%-fraktil: 98,2 km/t 15%-fraktil: 70,7 km/t ÅDT: 2517 LB%: 3,0 Størst timetrafik : 415 Morgenspidstime: 407 Eft.middagsspidstime: 335 Gennemsnit: 68,4 km/t 85%-fraktil: 81,8 km/t 15%-fraktil: 54,8 km/t Kørebanebredde: 6 m Rabat bredde: 1 3,9 Veje/indkørsler/km: ca. 4-6 En cykelsti vil kun i begrænset omfang sænke trafikintensiteten MEN den vil gøre det trygt og muligt at cykle i forhold til de eksisterende listede forhold samtidig er cykling en af de mest miljøvenlige transportformer, ikke mindst som alternativ til privatbilisme og cykling kombinerer samtidigt mobilitet med sundhed og velvære.

2 Forhold der ønskes tilgodeset i kommunens arbejde som Klimakommune og intensionerne i Trafikplan og Kommuneplan. I 2009 vedtog Silkeborg Kommune en Trafikplan , se eventuelt: I Trafikplanen forpligter Silkeborg Kommune sig til at fremme cyklismen. I Trafikplanen og Trafikinvesteringsplanen for Silkeborg Kommune indgår stien som en planlagt sti med udførelse engang efter Cykelstien er samtidig nævnt i ny kommuneplan frem til 2025, der aktuelt er i høring, se link: Tildeling af tilskud fra cykelpuljen vil således betyde at cykelstien kan fremskyndes væsentligt og kan anlægges til stor fordel for uheldsbilledet samt nuværende og potentielle cyklister på strækningen. Vejens karakteristika er listet nedenfor (se evt. oversigttegning i bilag 4): Strækning Karakteristika Sorringvej (60 Strækningen er vurderet som trafikfarlig for elever til Voel Skole. Vejen er facadeløs med 60 km km/t) hastighedsbegrænsning og 2 forholdsvis trafikerede T-kryds til henholdsvis Hal, Børnehave (140 børn 3-6 år), Forsamlingshus mm. og til Voel Skole (290 elever klasse) samt erhvervs- og boligområde. Der er kun en enkelt række fliser på ca. 100 m i sydsiden af Sorringvej fra rundkørslen og hen mod børnehaven/hallen, på den resterende strækning gennem Voel er der ikke fortov, og den fremstår som landzone. Børn til Voel Skole krydser under Sorringvej i en gang- og cykeltunnel, hvorefter der er dobbeltrettet fællessti ned til skolen. Der er ikke adgang til denne tunnel fra Sorringvej. Der er lav hæk mellem Skolens areal og vejen på næsten hele strækningen. Sorringvej Silkeborgvej (åbent land 60 km/t) Strækningen er vurderet som trafikfarlig for elever til Voel og Sorring skoler. Vejen er smal i forhold til trafikintensiteten. Oversigten på strækningen er ikke optimal pga. et bakket og kurvet forløb og der er derfor dobbelte spærrelinjer på en del af strækningen. Der er delstrækninger med grøfter og autoværn. Silkeborgvej (50 km/t landzone karakter) Strækningen i Sorring fremstår som landzone på de første 300 m, på denne strækning ansøges i øjeblikket om privat udstykning af 42 parcelhusgrunde med fælles adgangsvej til Silkeborgvej. På strækningen er der desuden en forholdsvis trafikeret adgangsvej til et større erhvervsområde. Silkeborgvej (50 km/t ensidigt grusfortov) Hele strækningen til krydset ved Møllebakken fremstår facadeløs indtil Høghholmsvej og er uden fortov mod syd. I nordsiden er der på de sidste 200 m et bredt grusareal på ca. 3 m, der benyttes til parkering, buslomme og lette trafikanter. Krydset ved Møllebakken og den østlige strækning af 619 gennem Sorring er desværre en del af en af de mest uheldsbelastede strækninger i Silkeborg Kommune, og den er blevet udpeget som sortplet i Trafiksikkerhedsplanen for kommunen.

3 Andre faktorer i forhold til trafikintensiteten Silkeborg Kommune har en forventning om at der i anlægsperioden for motorvejsbyggeriet omkring Silkeborg vil blive en øget trafikbelastning af både lastbiler og personbiler på vejstrækningen mellem Voel og Sorring, da ldv. 619 allerede i dag benyttes som alternativ til ldv. 403 (rute 15) for trafikanter mellem Silkeborg og Aarhus. En øgning af trafikken kan øge utrygheden for cyklister på strækningen. Den forventede vækst i de 2 byer og deres opland, vil samtidig betyde at trafikintensiteten kan øges. En cykelsti kan afhjælpe unødig trafik, fordi den vil give et trygt, sikkert og sundt alternativ til personbil, skolebus og regionalbus. Befolkningstal og forventet vækst - potentiale for cyklister Voel er den 9. største by i Silkeborg Kommune og Sorring er den 11. største, begge byer er blandt de få distrikter uden for Silkeborg by, hvor der forventes en markant befolkningstilvækst på henholdsvis 20 % og 10 % frem til (Silkeborg Kommunes befolkningsprognose ) Væksten er højere for skolebørn og unge i de 2 skoledistrikter, der med opland i alt tæller 3606 indbyggere i For skolebørn og unge forventes der fx at være henholdsvis 35 % og 44 % flere årige i 2025 i de 2 byområder mod en tilbagegang på 3 % generelt i kommunen. Der er således både nu og fremover et stort potentiale for brugere af en cykelsti mellem Voel og Sorring. Ikke mindst set i forhold til at de 3 skoler i området tilsammen har 684 elever, hertil kommer de elever der skal på overbygningsskole i Silkeborg eller Klippen Friskole. Stort lokalt ønske om cykelsti på strækningen Cykelstien mellem Voel og Sorring er ønsket af Klippen Friskole samt af både Voel og Dallerup Sogns Lokalråd. Voel lokalråd dækker Voel skoledistrikt, mens Dallerup Sogns Lokalråd dækker Sorring skoledistrikt. Klippen Friskole Klippen Friskole har flere elever fra Sorring og har derfor ønsket en cykelsti på strækningen, se faktaark for Klippen Friskole fra kommunens Trafiksikkkerhedsplan: Nedenfor er udtræk fra mail fra formanden for Voel Lokalråd, Harry Skydsgård med kommentarer til den ansøgte cykelstistrækningen: Jeg er sikker på, at en cykelsti mellem Voel og Sorring vil blive modtaget med begejstring hos rigtig mange borgere. Der er en del skoleelever, som bor ud ad Sorringvej og som skal i skole i Voel hver dag ligesom der også er en del skoleelever, der skal til Sorring skole. Jeg har ikke kendskab til, hvor mange børn der er tale om. På fritidsområdet er der en hel del børn og unge, der skal til Voel for at spille primært håndbold (2 haller). Det vil helt klart være en betryggelse for forældre at vide, at deres børn sikkert kan cykle til Voel på en cykelsti. Ud over håndbold er der også andre idrætsgrene, som udøves i Sorring og Voel, og hvortil børn cykler. Heller ikke på dette område har jeg nogen fornemmelse for, hvor mange der er tale om, men jeg ved, at håndboldafdelingen i Voel har ca. 500 medlemmer og at der er meget stor aktivitet. Herudover er der en del personer, som til trods for, at der ikke er en cykelsti, cykler til Silkeborg hver dag. Disse personer vil helt klart nyde at cykle på en cykelsti i stedet for landevejen, og samtidig er jeg overbevist om, at de vil få følgeskab af endnu flere, når det bliver sikkert at cykle mellem Voel og Sorring. Jeg vil her anføre, at det jo nærmest er blevet hyggeligt at cykle fra Voel til Silkeborg efter anlæggelsen af cykelstien mellem Voel og Resenbro. Jeg har ikke anført noget om aflevering af børn i dagpleje på strækningen eller om Friskolen Klippen, men det er uden for enhver tvivl, at det betyder en meget stor tryghed for forældre, at de kan sende deres børn på cykel på strækningen uden at de skal cykle på landevejen. Herudover vil jeg da også tro, at borgerne i Sorring på en eller anden måde vil føle sig nærmere på Silkeborg, hvis cykelstien anlægges. Samlet vil jeg gerne anbefale, at der søges midler til etablering af denne cykelsti, da det helt klart vil fremme sikkerheden og trygheden ved at cykle på strækningen. Effekten vil helt klart være, at flere vil cykle og det vil jo heller ikke ligefrem skade sundheden, som jo ligger Silkeborg Kommune meget på sinde.

4 Endvidere vil jeg også gøre opmærksom på, at Klippen har elever fra Sorring-siden, som vil kunne drage nytte af en cykelsti. Omkring vækst, kan jeg da lige fortælle, at byggekrisen ikke kendes i Voel, da der i løbet af 2012 er bygget 12 nye parcelhuse i Voel. Nedenfor er udtræk fra mail fra formanden for Dallerup Sogns, Jens Christiansen med kommentarer til at Silkeborg Kommune vil søge om puljemidler til strækningen: Først og fremmest glæder det os at I ser velvilligt på at gøre noget ved sikkerheden for bløde trafikanter på strækningen fra Sorring til Voel. Der er ingen tvivl om at det vil glæde mange borgere i vores område. Specielt de forældre der bor på strækningen og hvis børn enten går i skole eller benytter fritids aktiviteter i Sorring eller Voel. Ligeledes er det sikkert at de folk der tager cyklen til arbejde i og omkring Silkeborg eller til de forskellige uddannelsesinstitutioner helt sikkert vil få stor glæde af en cykelsti hver dag. Det er ganske givet ikke en rar strækning at færdes langs, da den er meget trafikeret. Og desværre køres der stærkt. Endelig vil det gavne trygheden for alle der færdes på strækningen og måske endda også bidrage til sundheden da flere grundet øget tryghed kan tilskyndes til at cykel i stedet for at køre bil på strækningen. Gode cykelvaner fra start til pensionistalderen Der er en stor tradition for at cykle i området både til børnehave og skole, det er ikke ualmindeligt at børn i 0. klasse er selvtransporterende pga. de trygge stier og cykelvenlige veje, der er i Voel by og en stor del af Sorring by. Derudover har forældre til børn hos dagplejere i Voel området på eget initiativ indsamlet midler til en el-ladcykel, mange dagplejemødre i begge områder bor i landområdet, pt. er der 3 dagplejemødre på strækningen mellem Voel og Sorring. Formålet med el-ladcyklen er at dagplejemødrene kan mødes eller tage på ture uden afstanden er en forhindring. Tidligere skulle dagplejerne fra området tage til Silkeborg og hente en ladcykel ved FOA, hvis de ikke havde bil med plads til 4 børn (0-2 årige). Dagplejemødre på tur med henholdsvis FOAs ladcykel og Voels el-ladcykel. Pensionistalderen Flere ældre har efterspurgt en cykelsti, så de får mulighed for at benytte en el scooter til og fra aktiviteter som bridge, banko, fællespisning mm. i de 2 byer. Mange ældre mister kørekort, og her er en el scooter en mulighed for at blive selvhjulpen og udvide sin aktivitetsradius. Synergi med øvrige projekter i Silkeborg Kommune Silkeborg har fra deltaget i et EU-støttet projekt Nordiske cykelbyer (www.nordiskecykelbyer.dk) sammen med 10 andre kommuner i Norden. Sammen med 8 øvrige nordiske kommuner er Silkeborg Kommune fortsat i en 2. fase af det nordiske samarbejde om cykelfremme Nordiske Cykelbyer del 2. Nordiske Cykelbyer del 2 forløber i perioden fra , og har hovedfokus på de to delprojekter Uden bil til arbejdet og Cykelvenlig skole. Cykelsti på denne strækning vil således give gode muligheder for synergieffekt med det arbejde, der foregår i begge delprojekter i Nordisk Cykelbyregi med generel cykelfremme til og fra arbejde og skole Cykelstianlægget Cykelstien anlægges på Sorringvej fra rundkørslen ved Thorupgårdsvej videre til Sorring ad Silkeborgvej til Møllebakken.

5 Der etableres et støttepunkt på Silkeborgvej ved Møllebakken i Sorring samt ved adgangen til Hal, børnehave, samt sti i eget tracé til Voel Skole i Voel, se illustration 1.1. Illustration Cykelstiens forløb på strækningen, er desuden vedhæftet i A4 sidst i dette bilag. Cykelstierne anlægges med en bredde på 1,7 m og en skillerabat på 1 m i åbent land, se illustration 1.2, i byzone afgrænses cykelstien med kantsten mod kørebanen. Illustration Principskitse for fremtidigt tværsnit i åbent land. Cykelstierne anlægges i asfalt. I byzone anlægges cykelstierne uden rabat, men med kantstensafgrænsning til kørebane. Ved større sideveje føres cykelstien forbi sidevejen som et fuldt cykelfelt, se principskitse illustration 1.3. Illustration Principskitse ved passage af mere befærdede sideveje, hvor cykelstien føres igennem som et fuldt cykelfelt. Hovedparten af strækningen går gennem åbent land med meget vekslende sideforhold med både skråninger, autoværn og grøfter, der betyder at der på en del af strækningen både er dårlige oversigtsforhold og at der ikke er vigeareal til cyklister. Anlæggets førsteårsforrentning Uheldsdata er opgivet for den seneste 10 års periode, se evt. tabel af de 5 personskadeuheld involverer en knallert30. Disse uheld kunne sandsynligvis være undgået såfremt der havde været cykelsti, hvilket svarer til en uheldsreduktion på 2 personskadeuheld over 10 år. Samtidigt skønnes det at 17% af de øvrige materiel- og personskadeuheld kan spares ved anlæg af cykelsti. I Silkeborg kommune er priserne på henholdsvis personrelaterede omkostninger ( kr. pr. personskade), materielskadeomkostninger ( kr. pr. uheld), samt faktoren for personskade (1,28 personskade pr. personskadeuheld) udregnet i Trafiksikkerhedsplanen for kommunen. Læs mere om princippet for førsteårsforrentningen på link: Nedenfor er beregningen af førsteårsforrentningen for cykelstistrækningen vist: Alle priser i kr. Trafikuheld á (materiel) Personskade á Samlet besparelse over 10 år Uheld der involverer knallert (2 personskadeuheld svarende til 2,56 personskader) 17% af øvrige uheld (3 personskadeuheld svarende til 3,84 personskader og 3 materielskadeuheld) Sum

6 Svarende til en årlig besparelse på kr./10 = kr. Med et anlægsbudget på 8,44 mio. kr. for etablering af cykelstien er førsteårsforrentningen 12%. Med kendskabet til at der er en stor andel uheld med cyklister, der ikke kommer til politiet kendskab (statistisk op mod 95% mørkeuheld) er det muligt at flere uheld er sket og der dermed spares flere uheld ved anlæg af en cykelsti end det er vist med ovenstående beregning. Etablering af en cykelsti forventes generelt at kunne indvirke positivt på oversigten på strækningen, flere steder vil en cykelsti give en større afstand til faste genstande som fx grøfter, skråninger, autoværn og træer, til fordel for sikkerheden. Tidsplan Såfremt der gives tilsagn om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik kan en cykelsti på strækningen etableres efter nedenstående tids- og aktivitetsplan. I bilag 2 fremgår en mere detaljeret tidsplan for evalueringsprocessen i en evaluerings- og aktivitetsplan. Aktivitet Delelementer Periode Ansøgning og behandling ved VD Forår sommer 2013 Detailprojektering Administration, forundersøgelser, Efteråret 2013/vinter 2014 Trafiksikkerhedsrevision trin 3 Arealerhvervelse Udbud Anlæg Aflevering/indvielse Aftale og gennemførelse samt indarbejdelse af eventuelle projektændringer som følge af revisionen. Aftaler med berørte lodsejere, eventuel ekspropriation Udarbejdelse af udbudsmateriale, udbudsrunde Herunder fx: trafikregulering og arbejdsplads, opbrydning og jordarbejde, vejafvanding, belægningsarbejder, Opmåling/afsætning, afmærkning, byggeledelse og fagtilsyn Afhængig af vejrlig først rigtig indvielse foråret 2015, men de fleste cykler i området på trods af vinter. Vinter 2014 Vinter 2014 Februar - marts 2014 April 2014 november 2014 November 2014 (måske indvielse marts-april 2015) Evaluering efter anlæg September 2015 Organisering af cykelstiprojektet Anlæg af cykelsti på ldv. 619 på strækningen fra Thorupgårdsvej i Voel til Møllebakken i Sorring vil være organisatorisk forankret i Silkeborg Kommune, der er projektejer for projektet.

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Sikre børn i trafikken side 3 Fælles ansvar side 4 Udskolingen en særlig udfordring side 5 Gratis materialer til undervisningen side 6

Læs mere

Cykeltrafik er mere end cykelstier

Cykeltrafik er mere end cykelstier FOTO: Lars Bahl Cykeltrafik er mere end cykelstier At fremme og sikre cykeltrafik involverer mange problemstillinger og interessenter i ofte komplekse sammenhænge. Vi står overfor en helhedsorienteret

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Temarapport 11 Ulykker med fodgængere

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

FAKTA. om friluftslivet i Danmark

FAKTA. om friluftslivet i Danmark FAKTA om friluftslivet i Danmark Forord Friluftsliv er vigtigt for danskerne. Det er sundhedsfremmende, både mentalt og fysisk. Det fremmer sociale relationer, fremmer indlæring hos skoleelever og er

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde 12:10 Steen Bengtsson 12:10 VÆKSTFAKTORER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STEEN BENGTSSON KØBENHAVN 2012 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL DATO 9. august 2011 DOKUMENT SAGSBEHANDLER Hans-Carl Nielsen MAIL hcn@vd.dk TELEFON 7244 3652 VVM-REDEGØRELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR Referat af borgermødee 24. juni

Læs mere