TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser"

Transkript

1 TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Forfattere: Civilingeniør Trine Fog Nielsen, Grontmij Carl Bro, Civilingeniør Marie Thesbjerg, Rambøll Danmark, Civilingeniør Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet Ph.d. Michael Sørensen, Aalborg Universitet Abstract Dette paper beskriver, hvordan det er muligt at udarbejde skolevejsanalyser med en ny proces, hvor der tages udgangspunkt i en generel viden frem for den metode, der anvendes i dag, hvor elever udfylder et spørgeskema, som danner grundlag for en analyse af elevernes skolevej. Den nye proces for udarbejdelse af skolevejsanalyser er fastlagt på baggrund af en kvantitativ og en kvalitativ analyse af skoleveje og elevernes opfattelse af utryghed, når de færdes i trafikken. Med denne viden er der opsat en proces bestående er 10 trin, der skal gennemføres for at udarbejde en skolevejsanalyse. De 10 trin er: 0. Forundersøgelse 1. Tilvejebringelse af data og kort 2. Udpegning af utrygge lokaliteter 3. Udpegning af trygge lokaliteter 4. Vurdering af skoledistrikter 5. Udpegning af ruter 6. Besigtigelse af problemlokaliteter 7. Udarbejdelse af løsningsforslag 8. Udsendelse af information til elever og forældre 9. Løbende evaluering Indledning Dette paper er baseret på specialet: Tryghed langs skolevejen - en undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser, der er udført i perioden 1. februar 2007 til 22. juni 2007 ved Aalborg Universitet under civilingeniøruddannelsen inden for Vej- og Trafikteknik. Der er i specialet lavet en undersøgelse af, hvordan skolebørn opfatter tryghed og utryghed, når de færdes som bløde trafikanter i trafikken, samt opstillet en ny pro- 1

2 ces til udarbejdelse af skolevejsanalyser. Der vil i dette paper være fokus på den nye proces, dens fremkommen samt de fordele og ulemper, der er ved processen. Baggrund for udarbejdelse af en ny proces for skolevejsanalyser Med baggrund i den danske lovgivning, samt ønsket om at så mange børn skal være selvtransporterende som muligt, er der igennem de sidste årtier arbejdet med at forbedre skolevejene i Danmark. En meget anvendt metode til skolevejsarbejdet er udarbejdelse af skolevejsanalyser. Formålet med udarbejdelse af skolevejsanalyser er at få udpeget utrygge lokaliteter langs skolevejen. Disse lokaliteter udpeges af skoleelever gennem spørgeskemaer, hvor eleverne har mulighed for at angive på et kort, hvor de føler sig utrygge på deres skolevej, samt hvad årsagen til denne utryghed er. I langt størstedelen af alle tilfælde er der på forhånd angivet nogle faktorer, der kan være årsag til den utryghed, som skolebørnene oplever. Disse faktorer er dem, der erfaringsmæssigt oftest angives. Derudover er det muligt selv at beskrive en årsag. Ofte besigtiges de lokaliteter, der er udpeget af flere elever, og der opsættes efterfølgende løsningsforslag til, hvorledes lokaliteterne kan gøres trygge og trafiksikre. Denne måde at udarbejde skolevejsanalyser på tager således udgangspunkt i de ruter, skolebørnene anvender i dag. Der tages ikke højde for, hvorvidt de anvendte ruter er prioriteret til bløde trafikanter, men blot om de indeholder faktorer og lokaliteter, der opfattes som utrygge af eleverne. Udpegningen af de utrygge lokaliteter kan resultere i udpegning af lokaliteter, som i høj grad er tiltænkt den kørende trafik. Dette kan betyde, at det ikke er ønskeligt at foretage fysiske ændringer på de utrygge lokaliteter, og det kan overvejes, om udpegningen af de utrygge lokaliteter har været spildt. På denne baggrund er det ønsket at opstille en proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser, hvor fokus er at udpege trygge skoleveje og ændre skolebørnenes rutevalg, hvis nødvendigt. Denne proces skal opstilles på baggrund af generel viden om skoleelevers opfattelse af tryghed og utryghed i trafikken. Definition af utryghed Gennem litteraturstudier af hvordan utryghed generelt opfattes af bløde trafikanter, er der udarbejdet følgende definition, der beskriver skolebørns opfattelse af utryghed, når de færdes som bløde trafikanter i trafikken: Utryghed er den følelse af ubehag, der opstår, når et skolebarn føler sig tilsidesat i trafikken og ikke føler sig i stand til at besvare overblikket over situationen. Dette hænger sammen med opfattelsen af trafiksikkerheden og uheldsrisikoen i den pågældende situation og/eller på den pågældende lokalitet. Utryghed kan opstå i forbindelse med færden på langs og på tværs af en vej, men også på stier i eget tracé. 2

3 Som det fremgår af ovenstående definition er utryghed for skolebørn en følelse, der opstår, når skolebørn som bløde trafikanter føler, at andre trafikanter prioriteres over dem, eller at andre trafikantgrupper overtager trafikarealet fysisk eller psykisk. Dette kan lede til, at der opstår usikkerhed omkring situationen, og den bløde trafikant mister overblikket over, hvorledes situationen vil udvikle sig. Desuden ligges der i definitionen vægt på, at utryghed hænger sammen med opfattelsen af trafiksikkerhed og uheldsrisiko, og samtidig er afhængig af tid og sted. Der kan derfor være utrygge lokaliteter og utrygge tidspunkter samt situationer, hvor både lokalitet og tidspunkt opfattes som utrygt. Ifølge den opstillede definition kan utryghed opstå både på langs og på tværs af veje med flere trafikanttyper, men også på stier i eget tracé, hvor cykelstikrydsning eller blanding af gående og cyklende formodes at kunne skabe utryghed. Skolebørns opfattelse af utryghed og tryghed - Analysearbejde Der ligger to analyser til grund for udarbejdelse af den nye proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser. Dette er en kvantitativ analyse og en kvalitativ analyse. Kvantitativ analyse Når der gennemføres skolevejsanalyser i dag besvarer eleverne et spørgeskema med følgende indhold: Kortlægning af transportmiddelvalg Optegnelse af rutevalg Udpegning af utrygge lokaliteter Begrundelser for udpegning af utrygge lokaliteter På baggrund af spørgeskemaerne udpeges problemområder i forhold til utrygge lokaliteter, hvorefter der opstilles løsningsforslag. Den kvantitative analyse, der præsenteres i dette paper, er en undersøgelse af eksisterende skolevejsanalyser, der er gennemført i Danmark i perioden fra 2002 til 2007 i ni af de gamle kommuner. Der er 152 skoler med i undersøgelsen og elevers besvarelser. Formålet med den kvantitative analyse har været at få fastlagt, om der er en entydighed i de lokaliteter og de faktorer, der af eleverne udpeges som utrygge, når de færdes i trafikken. Resultatet af denne analyse viste, at 3-benede kryds med vigepligt er den type lokalitet, der i skolevejsanalyser oftest udpeges som værende en utryg lokalitet. Desuden viste analysen, at mange biler og høj hastighed er de to faktorer, der oftest udpeges af skoleelever som utrygge, når de færdes i trafikken, se tabel 1 og tabel 2. 3

4 Lokaliteter Andel 3-benet kryds med vigepligt 44 % 4-benet kryds med vigepligt 15 % Kryds mellem vej og sti 13 % Ukendt 12 % 4-benet kryds med signal 6 % Andet 6 % Rundkørsel 4 % I alt 100 % Tabel 1: Typer af lokaliteter og hvor ofte de udpeges som utrygge i skolevejsanalyser opgjort i andele. N = Faktorer Andel Mange biler 21 % Høj hastighed 19 % Andet 14 % Svært at krydse 13 % Bilerne holder ikke tilbage 12 % Dårlige oversigtsforhold 8 % Ingen cykelsti/fortov 7 % Intet lys på vej/sti 4 % Farligt kryds 1 % Mange lastbiler 1 % I alt 100 % Tabel 2: Faktorer og hvor ofte de udpeges som utrygge i skolevejsanalyser opgjort i andele. N = Generelt for analysen af skolevejsanalyser er det gældende, at det kun har været muligt at anvende de resultater der er præsenteret i de endelige skolevejsanalyser, og ikke de bagvedliggende data. I de fleste af de gennemførte skolevejsanalyser er eleverne blevet bedt om at udpege utrygge lokaliteter, og dernæst angive hvilke faktorer, der gør den pågældende lokalitet utryg. På denne måde hænger angivelsen af lokaliteter og faktorer meget tæt sammen i gennemførelsen af skolevejsanalyserne, hvilket ikke kommer til udtryk i resultaterne, hvor faktorer og lokaliteter er præsenteret hver for sig. Med baggrund i analysen af skolevejsanalyser er de 3-benede kryds med vigepligt den type af lokalitet, der oftest udpeges som utryg. Det er dog ikke muligt at sige, hvorfor de 3-benede kryds er utrygge, da det ikke har været muligt at koble de utrygge lokaliteter sammen med de utrygge faktorer. De 3-benede kryds med vigepligt er udpeget oftere som utrygge end de 4-benede kryds på trods af, at der i de 4-benede kryds er flere konfliktpunkter. Et udtræk fra VIS-databasen af alle trafikuheld med tilskadekomne fra 2005 viser, at 21 % af disse uheld fandt sted i 4-benede kryds, mod 18 % i de 3-benede kryds til trods for, at der i Danmark vurderes at være langt flere 3-benede kryds end 4-benede kryds. Det kan derfor formodes, at årsagen til, at de 3-benede kryds ofte udpeges som utrygge skyldes, at de 3-benede kryds er den oftest forekommende krydstype. Kvalitativ analyse Den kvalitative analyse er baseret på fokusgruppeinterviews med elever fra to skoler i henholdsvis Vejle og Kolding. Der er foretaget seks interviews med seks deltagende elever til hvert interview. På hver af de to skoler blev der foretaget interviews med elever fra henholdsvis 3., 6. og 8. klasse. På den måde blev både de yngste, mellemste og ældste elevers opfattelse repræsenteret gennem fokusgruppeinterviewene. 4

5 Fokusgruppeinterviewene har bekræftet den kvantitative analyse i, at eleverne føler sig utrygge ved mange biler og høj hastighed. Desuden har fokusgruppeinterviewene bevirket en viden om, at lastbiler også opfattes som et meget utrygt element i trafikken. Derudover er strækninger uden lys, fortov og/eller cykelsti ligeledes utrygge i nogen grad. Yderligere er der gennem fokusgruppeinterviewene fundet frem til, at eleverne specielt oplever fortove, cykelstier, stier i eget tracé og krydsninger i andet niveau end vej som trygge elementer, når de færdes som bløde trafikanter i trafikken. Ny proces for udarbejdelse af skolevejsanalyser På baggrund af analyser omkring utrygge og trygge lokaliteter og faktorer i trafikken er der udarbejdet en ny proces til gennemførelse af skolevejsanalyser, hvor der tages udgangspunkt i udpegning af trygge ruter. Processen består af følgende ti trin: 0. Forundersøgelse 1. Tilvejebringelse af data og kort 2. Udpegning af utrygge lokaliteter 3. Udpegning af trygge lokaliteter 4. Vurdering af skoledistrikter 5. Udpegning af ruter 6. Besigtigelse af problemlokaliteter 7. Udarbejdelse af løsningsforslag 8. Udsendelse af information til elever og forældre 9. Løbende evaluering I det første trin opstartes processen med et opstartsmøde på skolen, hvor ambitionsniveauet for skolevejsanalysen fastlægges. Desuden foretages en besigtigelse i skolens nærområde, hvor følgende forhold kortlægges: Afsætningspladser Fodgængerovergange Skolepatruljer Trafiksanering Trampede stier Forskellige indgange til skolens område I trin 1 er det formålet at fremskaffet data og et kort, der danner grundlag for hele skolevejsanalysen. De data, der bør fremskaffes, er: Skoledistrikter Arealanvendelse Vejklassificering Hastighedsgrænser ÅDT på vejene Fortove Cykelstier Stier i eget tracé 5

6 Det er at foretrække, hvis dataene kan fremskaffes i shape-filer, da det på den måde er muligt at udarbejde kort og dermed skolevejsanalysen i et GIS. Udover fremskaffelsen af data er det i første trin hensigten at få fremskaffet et basiskort, hvorpå skoledistrikter, skoler og arealanvendelse er angivet. I trin 2 skal de ifølge skolebørnene utrygge lokaliteter i området udpeges. Dette sker ved at markeret følgende typer af lokaliteter på et kort, som på baggrund af analyserne er udpeget som utrygge: Strækninger med en hastighedsbegrænsning eller målt gennemsnitshastighed på over 50 km/t Strækninger med en ÅDT på over biler samt en hastighedsbegrænsning på 50 km/t Krydsninger mellem vej og sti Desuden er 3-benede kryds udpeget som utrygge lokaliteter, men disse skal ikke markeres, da der forefindes mange af denne type kryds. I stedet skal disse undersøges ved en senere besigtigelse. I trin 3 skal de lokaliteter, der af skolebørn opfattes som trygge, udpeges. Disse skal ligeledes markeres på et kort, og er følgende typer af lokaliteter: Stisystemer Lokalveje Strækninger med hastighedsbegrænsning på 40 km/t eller derunder Veje med cykelsti og fortov I trin 4 skal de eksisterende skoledistrikter vurderes. Formålet med dette er at undersøge, om skoledistrikterne er opdelt mest optimalt i forhold til utrygge og trygge lokaliteter samt den trafikale situation i området. Ved at vurdere skoledistrikterne i forhold til vejnettet, kan det vise sig, at nogle elever er tilknyttet en skole, som i fugleflugtslinie er den nærmeste, men at disse elever ved at gå på en anden skole muligvis kunne færdes hele vejen til skole på stier i eget tracé. Dette er en større proces og kan ikke foretages uden vurdering af bl.a. elevernes aldersspredning og skolernes kapacitet. I trin 5 er det formålet at få udpeget trygge ruter mellem skole og hjem i det givne skoledistrikt. Her kan boligerne i skoledistriktet opdeles i boligområder, og der kan udpeges trygge ruter mellem disse boligområder og skole. Disse ruter udpeges på baggrund af de før udpegede utrygge og trygge lokaliteter, således at en rute bliver både kort og langs så mange trygge lokaliteter som muligt. I trin 6 foretages en besigtigelse af de problemlokaliteter, der er langs de anbefalede ruter. Problemlokaliteter er de lokaliteter, der langs de anbefaledes ruter enten er udpeget som utrygge eller slet ikke er klassificerede. Derudover bør kryds langs de anbefalede ruter besigtiges, ligesom antallet og kvaliteten af krydsningsmu- 6

7 ligheder bør vurderes. Besigtigelsen kan foretages af trafikplanlæggeren selv eller sammen med interessenter som eksempelvis elever, lærer eller skolebestyrelse. I trin 7 opstilles løsningsforslag til de problemlokaliteter, hvor det er fundet nødvendigt på besigtigelsen i forrige trin. Er der på nogle lokaliteter vurderet, at lokaliteten er utryg og samtidig ikke er hensigtsmæssig at omdanne til en tryg lokalitet, er det nødvendig at udarbejde en anden anbefalet rute for skolebørnene. Det betyder således, at trin 5, 6, og 7 skal gentages, indtil der er opnået en anbefalet rute, hvor der ikke indgår utrygge lokaliteter. I det ottende er det formålet at få informeret elever og forældre omkring de ændringer, der er blevet fortaget. Dette gøres ved at udsende informationsmateriale, der fortæller om formålet med de ændrede ruter, samt hvor de forefindes. Informationsmaterialet kan suppleres med et kort, der viser ruterne, eller med en henvisning til et webgis, hvor eleverne og deres forældre har mulighed for at indtaste boligen adressen samt skolens navn og dermed få vist den rute, der anbefales at anvende mellem de to destinationer. Det sidste trin er løbende evaluering af hvorvidt de trygge ruter anvendes og om de stadig kan opfattes som trygge. Evaluering af hvorvidt ruterne anvendes kan bl.a. ske igennem spørgeskemaer eller trafiktællinger. Vurdering og evaluering af hvorvidt de udpegede trygge ruter stadig er trygge, kan ske ved hjælp af spørgeskemaer eller fokusgruppeinterviews. Desuden kan der foretages en besigtigelse af de trygge ruter sammen med en gruppe skolebørn. Slutteligt er det muligt at sammenligne de trygge ruter med et opdateret kortgrundlag, hvor utrygge lokaliteter er udpeget som i trin 2. Processens trin 1-8 er præsenteret i en selvstændig manual. Formålet med manualen har været, at opstille en guide til trafikplanlæggere, der ønsker at anvende den nye proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser. Refleksion over den nye proces for udarbejdelse af skolevejsanalyser Ved anvendelse af den nye proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser, er den væsentligste forudsætning et veludbygget datagrundlag. Er data mangelfulde eller forældede kan det føre til udpegning af forkerte trygge skoleveje. Dette kan enten være trygge skoleveje ad ruter, der er udpeget som trygge på baggrund af forkerte oplysninger eller trygge skoleveje, der er ledt uden om utrygge ruter, hvor disse utrygge ruter ligeledes er udpeget på baggrund af forkerte oplysninger. Desuden kan forkerte data om arealanvendelsen i skoledistriktet medføre, at der udpeges trygge skoleveje til forkerte områder. Dette kan undgås ved, at de, der arbejder med processen, har et stort lokalkendskab, eller at der foretages en besigtigelse fra starten. Ligeledes kan mange veje uden f.eks. oplysninger om skiltet hastighed eller ÅDT resultere i mange problemlokaliteter, som skal undersøges, før de kan ud- 7

8 peges som trygge eller utrygge ruter. Dette kan indebære trafiktællinger og feltarbejde, hvilket er tidskrævende arbejdsopgaver. En væsentlig forudsætning for de nye skolevejes succes er, at disse ruter kan betragtes som værende trygge. Dette betyder, at det vil være nødvendigt at opdatere ruterne, når der sker trafikale ændringer. Det anbefales, at der ved alle større trafikale ændringer i området indbygges som rutine i kommunernes planlægning at vurdere, hvorvidt disse påvirker de trygge skoleveje. Dette kan være ved ændringer i hastighedsgrænserne eller trafikmængderne samt lukning eller etablering af nye veje. Derudover bør der i de enkelte kommuner fastsættes en regelmæssig revision af ruterne. For at opnå succes med anvendelsen af den nye proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser, er det væsentligt at få skolebørnene til at anvende de nye ruter. Dette vurderes at være det vanskeligste med den nye proces, og her er ejerskab for de nye trygge skoleveje en yderst vigtig faktor. I den forbindelse anbefales det at uddele informationsmateriale til alle nye elever og deres forældre hvert år ved skolestart, således alle nye elever anvender de anbefalede ruter fra første skoledag. Derudover kan der arbejdes med de trygge skoleveje i forbindelse med temadage på skolen. Både ved anvendelsen af den nye proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser og den eksisterende metode til udarbejdelse af skolevejsanalyser er der fokus på tryghed. Det er vigtigt at pointere at utrygge lokaliteter ikke nødvendigvis er uheldsbelastede lokaliteter. En norsk undersøgelse viser, at der ikke kan konstateres en sammenhæng mellem antallet af trafikuheld og hvor ofte en lokalitet er udpeget som utryg [Trafiksikkerhetshånboken, 2000]. Der er tale om en generel undersøgelse, men det kan formodes at denne mangel på sammenhæng ligeledes er gældende for skolebørn. Den nye proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser tager udgangspunkt i udpegning af trygge ruter til skolebørnene. Når de trygge ruter er udpeget, er det trafikplanlæggernes opgave at gennemgå ruterne for, om de reelt er trafiksikre. Dette kan eksempelvis ske ved en trafiksikkerhedsrevision. Den ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser adskiller sig fra de traditionelle metoder, idet den har fokus på udpegning af trygge ruter ad stier og veje med gode faciliteter for bløde trafikanter, frem for en forbedring af de ruter eleverne allerede anvender i dag. Hvorvidt, udpegning af trygge ruter vil medføre, at flere elever bliver selvtransporterende til skole, er uvist. Der er mange faktorer, der spiller ind på skolebørns transportmiddelvalg, og væsentligt er, at de mindste elever reelt ikke har et transportmiddelvalg, da dette træffes af deres forældre. Også samfundsudviklingen med flere biler pr. husstand trækker i negativ retning for de selvtransporterende elever. Alting skal dog starte et sted og information om de trygge ruter kan være medvirkende til, at flere elever går eller cykler til skole. For at sikre, at de trygge ruter reelt opfattes som trygge af eleverne, skal der i trin 9 gennemføres en evaluering og eventuel opfølgning, hvis de trygge ruter ikke længere er trygge. Dette adskiller sig fra de traditionelle metoder, hvor eleverne ikke spørges om effekten af den gennemførte skolevejsanalyse. 8

9 Litteratur Tryghed langs skolevejen - en undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser, Trine Fog Nielsen & Marie Thesbjerg, speciale ved Aalborg Universitet, Vej- og Trafikteknik, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, juni 2007 (tilgængelig på Aalborg Universitetsbiblioteks internetside ( under studenterprojekter). Trafiksikkerhetshånboken, 2000, Transportøkonomisk insttitut, Oslo, ISBN

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S Skolevejsanalyse HJØRRING KOMMUNE Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Hjørring Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE VEJEN KOMMUNE Skolevejsanalyse Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Vejen Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Anne Mette

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Notat. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs mode Mandag den 4. juni Orientering omkring skolevejsanalyse/mejlbyvej. Til Teknisk Udvalg.

Notat. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs mode Mandag den 4. juni Orientering omkring skolevejsanalyse/mejlbyvej. Til Teknisk Udvalg. Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 5 til Teknisk Udvalgs mode Mandag den 4. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 30. maj 2012 Orientering omkring skolevejsanalyse/mejlbyvej Anlæg Grøndalsvej

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Syvstjerneskolen...2 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...2 1.2 Besvarelsesprocenter...3 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Skolevejsanalyse 2010

Skolevejsanalyse 2010 Skolevejsanalyse 2010 Udarbejdet af: CBP/LEH/KSC Dato: 29.4.2009 Version: 2 Projekt nr.: 5170-002 MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: 64 04 56 28 E-mail: info@moe.dk www.moe.dk RØDOVRE

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S Skolevejsanalyser 1 10-03-2016 Lárus Ágústsson, COWI A/S Indhold Skolevejsanalyser kan omfatte følgende elementer: Udarbejdelse af fakta-ark for samtlige skoler i kommunen Gennemførelse af internetbaseret

Læs mere

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole Aalborg Kommune Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune Mou Skole December 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 6 2.1 Analysens struktur 7 3 RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 8

Læs mere

Trafikpolitik Frejlev Skole

Trafikpolitik Frejlev Skole Trafikpolitik Frejlev Skole Indholdsfortegnelse Frejlev Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 14 Samarbejde

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

AARHUS KOMMUNE 2010-11 SKOLEVEJSANALYSE

AARHUS KOMMUNE 2010-11 SKOLEVEJSANALYSE AARHUS KOMMUNE 2010-11 SKOLEVEJSANALYSE INTROBREV RESULTAT FRA SKOLEVEJSUNDERSØGELSEN I denne mappe forefindes materiale for jeres skole. Materialet er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af en

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

Udpegning af grå strækninger i det åbne land

Udpegning af grå strækninger i det åbne land Udpegning af grå strækninger i det åbne land Michael Sørensen, civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet, 25. august 2003 Baggrund

Læs mere

Skagen Landevej Cykelsti fra Bjergby til Mygdal (6 km)

Skagen Landevej Cykelsti fra Bjergby til Mygdal (6 km) Cykelsti-projekter Der er afsat et anlægsprojekt på 2 mio. kr. til cykelstiprojekter i 2016. I overslagsårene figurerer følgende beløb 2 mio. kr. (2017), 0,5 mio. kr. (2018) og 0,5 mio. kr. (2019) Administrationen

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Trafikpolitik Ulsted Skole

Trafikpolitik Ulsted Skole Trafikpolitik Ulsted Skole Indholdsfortegnelse Ulsted Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE TEKNISK NOTAT 27. JANUAR 2016 Hougaard Trafik Vagtelvej 7, 4700 Næstved Tlf. 29 70 75 70 rikke@hougaardtrafik.dk www.hougaardtrafik.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper

Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, VIA TRAFIK Rådgivning ApS Email: jvl@viatrafik.dk I artiklen beskrives erfaringer

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

KRITERIER FOR ANBEFALEDE SKOLEVEJE

KRITERIER FOR ANBEFALEDE SKOLEVEJE BILAG 1 KRITERIER FOR ANBEFALEDE SKOLEVEJE I forbindelse med udpegning af anbefalede skoleveje opsættes en række kriterier, som skal tilgodese, hvornår børn på forskellige alderstrin vurderes at kunne

Læs mere

Procedure og dataindsamling. Steen Eisensee, Ingeniør og Trafiksikkerhedsrevisor, Vejdirektoratet, Vejcenter Syddanmark.

Procedure og dataindsamling. Steen Eisensee, Ingeniør og Trafiksikkerhedsrevisor, Vejdirektoratet, Vejcenter Syddanmark. Procedure og dataindsamling Steen Eisensee, Ingeniør og Trafiksikkerhedsrevisor, Vejdirektoratet, Vejcenter Syddanmark. Procedure/Process - grundlæggende Kortlægning Målsætninger Strategi Aktiviteter Implementering

Læs mere

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Skolevejsundersøgelse 2011 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Analyse...7 3.1 Respondenter...7 3.1.1 Usikkerhed...9

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport - Evalueringsrapport Teknik og Miljø; Vej- og Parkafdelingen Thomas Meier juni 2004 Sammenfatning På den stærkt befærdede Usserød Kongevej, er der i et samarbejde imellem og Usserød Skole opstillet variable

Læs mere

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Forside foto: Rute 25, Vej nummer H321 ved Øster Lindet i sydlig retning Projekttitel Projekttype Forfatter Rundkørsel ved Øster

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Allerød Kommune NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Sammenfatning... 3 3 Analyse... 4 3.1 Usikkerhed... 4 3.2 Elevbesvarelser... 4 3.3 Transportmiddelvalg...

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 40. Jellebakkeskolen med Vejlby Skole Dato 2013.03.12 Deltagere Anne Maribo Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune Klaus

Læs mere

BILAG 1 Kriterier for anbefalede skoleveje

BILAG 1 Kriterier for anbefalede skoleveje BILAG 1 Kriterier for anbefalede skoleveje 1. Kriterier for anbefalede skoleveje I forbindelse med udpegelse af anbefalede skoleveje opsættes en række kriterier, som skal tilgodese, hvornår børn på forskellige

Læs mere

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober)

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober) Randers Kommune Skolevejsanalyse (fra 7 september til 4 oktober) Introduktion COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk 1 Baggrund Randers Kommune er

Læs mere