NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning"

Transkript

1 NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Dette notat indeholder en uheldsanalyse, som er foretaget i forlængelse af Trafiksikkerhedsplan Notatet indeholder en analyse af de målsætninger og indsatsområder indenfor trafiksikkerhed, som er fremhævet i trafiksikkerhedsplanen. I denne uheldsanalyse er uheldsudviklingen frem til 2014 analyseret. Formålet med opdateringen af uheldsanalysen er at følge uheldsudviklingen og kunne opdatere Syddjurs Kommunes Handlingsplan for Veje og Trafik. Handlingsplanen skal opdateres én gang årligt på baggrund af den opdaterede uheldsanalyse. Dato Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T F Notatet indeholder følgende: Uheldsudvikling i forhold til målsætningen Uheldsudvikling generelt i kommunen Uheldsudvikling for kommunens 4 indsatsområder. Udpegning af eventuelle uheldsbelastede lokaliteter 2. Uheldsudvikling i forhold til målsætning Syddjurs Kommune har valgt at tage udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens målsætning om, at antallet af både dræbte, alvorligt samt lettere skal reduceres med 50 % frem til 2020, med udgangspunkt i uheldstallene fra For at Syddjurs Kommune kan leve op til målsætningen betyder det, at der på kommunevejene i 2020 skal være: Maksimalt 1 dræbt hvert andet år Under 8 alvorligt Under 7 lettere Antallet af på kommunevejene var i 2014, 3 dræbte, 12 alvorligt og 9 lettere, hvilket også fremgår af figur 1. Det fremgår ud fra figur 1, at antallet af dræbte 1/15 Rambøll Danmark A/S CVR-NR Medlem af FRI

2 i 2014 ligger over målsætningen for året, antallet af alvorligt ligger lige på målsætningen, imens antallet af lette ligger under målsætningen. Antallet af lettere er faldet med 8 fra 2013 til 2014, mens antallet af alvorligt er faldet med 1 tilskadekommen i samme periode. Antallet af dræbte er steget med 1, da der i alt blev dræbt 3 personer i trafikken i Syddjurs Kommune i Udviklingen i 2014 betyder, at det kun er antallet af dræbte, der ligger over målsætningsniveauaet for Det samlede antal af dræbte og er faldet fra 32 i 2013 til 24 i Der var dog sket en stigning fra 2012 til Det samlede antal dræbte og lå på 27 i Det samlede antal dræbte og i 2014 er det laveste for perioden Desværre har 2014 alligevel rekorden for flest dræbte (3) i samme periode er udgangspunktet for den 50 % reduktion i antallet af i 2020, som er målsætningen for Syddjurs Kommune. Figur 1. Kommunens målsætning frem til 2020 opdelt på dræbte, alvorligt og lettere. 2/15

3 3. Generel uheldsudvikling i kommunen I trafiksikkerhedsplanen for Syddjurs Kommune viste uheldsudviklingen i årene , at antallet af uheld på kommunevejene lå mellem 81 uheld i 1998 og 57 uheld i 1999, og at der over analyseperioden, var relativt store udsving i det observerede antal uheld fra år til år. Antallet af politiregistrerede trafikuheld i 2013 var 54 på kommunevejene og 13 på statsvejene. På kommunevejene er der således et fald til 42 uheld på kommunevejene, mens antallet af uheld på statsvejene er steget til 18 i Antallet af uheld på kommunevejene er således faldet med 12 på et år, jf. figur 2. Det laveste antal politiregistrerede uheld i de seneste 10 år. Figur 2. Politiregistrerede trafikuheld på vejnettet i Syddjurs Kommune i årene fordelt efter vejbestyrelse. Betragtes udviklingen i antallet af dræbte og på kommunevejene i Syddjurs Kommune i årene , ses generelt et fald, som dog har været størst i de første år. Antallet af dræbte og er faldet fra 32 i 2013 til 24 i I 2014 er antallet af dræbte og fordelt med 3 dræbte, 12 alvorligt og 9 lettere. Antallet af uheld er fra 2013 til 2014 er faldet med 12 uheld, og antallet af dræbte er faldet med 8. 3/15

4 Figur 3. Udviklingen i antallet af dræbte, alvorligt og lettere på kommunevejene i Syddjurs Kommune Trafikuheld på kommunevejene Udviklingen i antallet af uheld fordelt på by- og landzone over en 5-årig periode fremgår af tabel 1. I perioden 2010 til 2014 blev der registret 145 personskader fordelt på 247 uheld, hvoraf 9 personer blev dræbt. Til sammenligning blev der i perioden 2009 til 2013 registret 151 personskader på 254 uheld, hvoraf 7 personer blev dræbt. Der er således sket en reduktion på 7 uheld og 6 personskader når perioden sammenlignes med perioden Andelen af den dræbte og i landzone udgør i perioden % af de dræbte og på kommunevejene. Alle uheld Periode Byzone Landzone I alt Byzone Landzone I alt Personskade Materielskade I alt Personskader Dræbte Alvorligt Lettere I alt Tabel 1. Politiregistrerede uheld på kommunens veje for perioden og , opdelt på byog landzone. 4/15

5 5. Uheldsudvikling for de særlige indsatsområder For at opfylde Syddjurs Kommunes vision og mål omkring reduktionen af antallet af dræbte og, er der fokuseret på forskellige indsatsområder til forbedring af trafiksikkerheden og trygheden. Uheldsudviklingen for følgende indsatområder gennemgås: Trafikvejene i byerne og i det åbne land Trafikadfærd målrettet sprit, hastighed og unge trafikanter Lette trafikanter i byerne Ulykkesreduktion på lokalveje i det åbne land, hvor der er registreret flere ulykker Indsatsområderne dækker kun kommunevejene. Der er ikke udført specifikke analyser for uheld som skyldes høj hastighed, da dette er en vanskelig parameter at vurderer for politiet, og det derfor ikke vil give en fyldestgørende analyse. 5/15

6 5.1 Trafikvejene i byerne og i det åbne land Syddjurs Kommune har fastlagt, hvilke veje i kommunen, som skal betegnes som trafikveje. Dette er både veje i byzoner og i det åbne land, og der er i analyseperioden sket 138 af 247 uheld (ekstrauheld ikke medregnet) på trafikvejene, hvilket udgør 56% af det samlede antal uheld. Det er derfor vigtigt at have fokus på disse trafikveje, da disse udgør i lille brøkdel af det samlede vejnet. På trafikvejene i Syddjurs Kommune er der i alt registreret 5 dræbte, 46 alvorligt og 44 lettere. Andelen af dræbte og på trafikvejene udgør 66% af det samlede antal i perioden. Uheldene på trafikvejene er illustreret på figur 4. Figur 4. Uheld registreret på trafikveje i perioden På trafikvejene er 52 af uheldene registreret i byzone, mens 86 er registret i landzone. 6/15

7 5.2 Trafikadfærd målrettet sprit, hastighed og unge trafikanter Spiritusuheld I perioden var spiritus en faktor i 59 af de registrerede uheld på kommunevejene i Syddjurs Kommune. I perioden er antallet faldet til 50. Selvom der er sket et fald i antallet af spiritusuheld, så er 20% af uheldene i Syddjurs Kommune stadig spiritusuheld, hvilket må karakteriseres som en høj andel. På figur 5 ses uheldsudviklingen for spiritusuheld i perioden Her fremgår det, at antallet af spiritusuheld er faldet kraftigt fra 2013 til 2014 og er på det laveste niveau i de seneste fem år. Figur 5. Uheldsudvikling for spiritusuheld i perioden I perioden kostede spiritusuheld på kommunevejene i Syddjurs 3 dræbte, 6 alvorligt og 11 lettere. I perioden har spiritusuheldene kostet 3 person livet, 6 er kommet alvorligt til skade, mens 13 personer har pådraget sig lettere skader. Der er således et uændret antal af dræbte og alvorligt, imens der er sket en lille reduktion af antallet af lettere som følge af spiritusuheld. De unge trafikanter i aldersgruppen år udgør 21% af de spirituspåvirkede trafikanter ved uheld i perioden , hvilket betyder, at denne aldersgruppe er iblandt de to største aldersgrupper med højeste antal spirituspåvirkede trafikanter. Aldersgrupperne år og år udgør henholdsvis17% og 23% af de spirituspåvirkede trafikanter ved uheld. 7/15

8 5.2.2 Unge trafikanter I henhold til uheldsanalysen i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen er unge trafikanter i alderen år udpeget som et indsatsområde for trafiksikkerhedsarbejdet i Syddjurs Kommune. Dette er en konsekvens af, at unge i denne aldersgruppe er overrepræsenteret i uheldsstatistikken, ikke mindst som bilførere. I perioden blev der registreret 68 uheld med unge bilførere i alderen år, hvilket udgør ca. 28% af alle uheld på kommunevejene i Syddjurs Kommune. På figur 6 ses udviklingen i antallet af uheld med unge bilførere involveret. Ud fra figuren ses det, at der er sket et markant fald i antallet af uheld med unge bilførere fra 2012 til 2013, der dog er steget en smule igen til Der er i 2014 registreret 11 uheld med unge bilførere, mens der i 2013 var 7 uheld med unge bilførere. Figur 6. Udviklingen af antallet af uheld for unge bilførere i perioden Uheldene med unge bilførere har i perioden resulteret i 21 alvorligt og 23 lettere. Dette er en reduktion på 2 alvorligt i forhold til den tidligere analyseperiode for , hvor der var registreret 23 alvorligt og 23 lettere. 8/15

9 5.3 Lette trafikanter i byerne I perioden har lette trafikanter i byområde været impliceret i 42 uheld, hvilket svarer til ca. 17% af alle uheld i Syddjurs Kommune. Dette er et fald på 7 uheld i forhold til antallet i perioden Antallet af er illustreret via figur 7. Figur 7. Udviklingen i antallet af dræbte, alvorligt og lettere for uheld med lette trafikanter i byerne i perioden Uheld med lette trafikanter i byerne har i perioden resulteret i 34, hvor 2 person blev dræbt, 14 kom alvorligt til skade og 18 kom lettere til skade. De dræbte er begge cyklister i henholdsvis 2012 og i I perioden er der kun registreret en alvorligt tilskadekommen på knallert30 i For uheld med fodgængere er der sket et fald fra 1 alvorligt tilskadekommen og 4 lettere i 2012 til 1 alvorligt tilskadekommen i 2013 og ingen fodgængere i /15

10 5.4 Ulykkesreduktion på lokalveje i det åbne land, hvor der er registreret flere ulykker Syddjurs Kommune har fastlagt, hvilke veje i kommunen, der er trafikveje. De resterende kommuneveje er kategoriseret som lokalveje. Dette er både veje i byzoner og i det åbne land, og der er i analyseperioden sket 109 af 247 uheld (ekstrauheld ikke medregnet) på lokalvejene, hvilket udgør 44% af det samlede antal uheld. På lokalvejene i Syddjurs Kommune er der i alt registreret 4 dræbte, 23 alvorligt og 23 lettere. Andelen af dræbte og på lokalvejene udgør 34% af det samelede antal i perioden. Uheldene på lokalvejene er illustreret på figur 8. Figur 8. Uheld registreret på lokalveje i perioden Der er stor spredning på placeringen af uheld på lokalvejene. Der er i perioden registreret 66 uheld på lokalveje i byer og 43 uheld på lokalveje i landområde. 10/15

11 6. Opsamling Uheldsanalysen viser, at der er sket et fald med 7 færre uheld og 6 færre personskader fra perioden til perioden Der er i alt i perioden registreret 9 dræbte, 69 alvorligt og 67 lettere, hvilket er en stigning på 2 dræbte samt et fald på 3 alvorligt og 5 lettere i forhold til sidste analyseperiode. I forhold til målsætningsniveauet er antallet af dræbte over målsætningen, antallet af alvorligt tilsakde komne er på niveau med målsætningen og antallet af lettere er under målsætningen for På trafikvejene i Syddjurs Kommune er der i analyseperioden sket 138 af 247 uheld (ekstrauheld ikke medregnet) på trafikvejene, hvilket udgør 56% af det samlede antal uheld. Der er i alt registreret 5 dræbte, 44 alvorligt og 46 lettere på trafikvejene, hvilket udgør 66% af det samlede antal dræbte og. I perioden er antallet af spiritusuheld 50, hvilket er et fald på 15% i forhold til den tidligere registrerede periode. Spiritusuheld udgør dog fortsat 20% af det samlede antal uheld i Syddjurs Kommune. I perioden blev der registreret 68 uheld med unge bilførere i alderen år, hvilket udgør ca. 28% af alle uheld på kommunevejene i Syddjurs Kommune. Dette er således en lille stigning i forhold til seneste analyseperiode. Der er i uheldene med unge bilførere samtidigt sket et fald i antallet af alvorligt, der er reduceret med 2fra perioden til perioden Uheld med lette trafikanter i byerne har i perioden resulteret i 34, hvor 2 personer blev dræbt, 14 kom alvorligt til skade og 18 kom lettere til skade. De dræbte er begge cyklister i henholdsvis 2012 og Der er i 2014 registreret 1 dræbt, 1 alvorligt tilskadekommen og 1 let tilskadekommen cyklist. Der er ikke registreret dræbte eller fodgængerer eller knallert30 i Der er stor spredning på uheldene registreret på lokalvejene. På baggrund af de seneste uheldstal, er det nødvendigt med fortsat fokus på 4 af indsatsområderne, da der enten er oplevet en stigning i antallet af uheld fra 2013 til 2014 eller området udgør en stor andel af uheldene. Det drejer sig om følgende områder: Uheld på trafikveje Unge bilførere Spiritusuheld Cyklister i byzone 11/15

12 7. Uheldsbelastede lokaliteter På baggrund af de politiregistrerede uheld i perioden , er der foretaget en opdatering af de uheldsbelastede lokaliteter. I forbindelse med opdateringen af de uheldsbelastede lokaliteter er vejnettet afsøgt ud fra at kunne identificere: Kryds, hvori der er observeret mindst 4 uheld i analyseperioden Delstrækninger, hvorpå der indenfor en afstand på maks. 500 meter er observeret mindst 4 uheld i analyseperioden Ekstrauheld indgår ikke som en del af udpegningsgrundlaget, men de er efterfølgende medtaget for at supplere uheldsbilledet på de uheldsbelastede strækninger. Der er på baggrund af de opsatte kriterier udpeget 6 uheldsbelastede strækninger i analyseperioden. Placeringen af disse er illustreret på figur 9. Figur 9: Uheldsbelastede strækninger baseret på analyseperioden Nummereringen henviser til den efterfølgende gennemgang af uheldsbilledet på strækningerne. Landevejen i Rodskov (4), Hovedgaden i Rønde (1), Molsvej ved Femmøller (5) og Østerallé i Ebeltoft (2) er alle gengangere i forhold til udpegningen baseret på uheld i perioden Derudover er der udpeget yderligere 2 strækninger, Løgtenvej-Rosenholmvej i Hornslet (3) og Dråbyvej i Ebeltoft (6). I det følgende gennemgås uheldsbilledet for hver af de 6 uheldsbelastede strækninger. 12/15

13 7.1 Hovedgaden, Rønde (ml. Vagtelvej & Molsvej) 9 uheld og 2 ekstrauheld o 6 personskadeuheld og 3 materielskadeuheld Dræbte Alvorligt Lettere 40 Eneuheld (MC) Pbil-Pbil Pbil-Pbil Pbil-Pbil Pbil-Fodg Pbil-Pbil * Pbil-Pbil * Pbil-Pbil Sætv-Fodg Cykel-Pbil Pbil-Pbil I alt * Ekstrauheld År 7.2 Østerallé, Ebeltoft (ml. Kirkegade & Jernbanegade) 8 uheld og 1 ekstrauheld o 6 personskadeuheld og 2 materielskadeuheld Uheldssituation Partskombination Uheldssituation Partskombination Dræbte Alvorligt Lettere 510 Pbil-cykel Pbil-vbil Pbil-cykel Pbil-fodg Pbil-cykel Pbil-cykel Pbil-knallert Pbil-pbil * Eneuheld (MC) I alt * Ekstrauheld År 13/15

14 7.3 Løgtenvej-Rosenholmvej, Hornslet (ml. Elmevej & Rosenvang) 7 uheld o 3 personskadeuheld og 4 materielskadeuheld Dræbte Alvorligt Lettere 410 Pbil-Pbil Pbil-Pbil Eneuheld (Pbil) Sætv-cykel Pbil-cykel Pbil-Pbil Vbil-Pbil I alt År 7.4 Landevejen, Rodskov (ml. Hovgårdvej & Ønbjergvej) 6 uheld og 1 ekstrauheld o 3 personskadeuheld og 3 materielskadeuheld Dræbte Alvorligt Lettere 140* Vbil-Pbil Eneuheld (Pbil) Pbil-Pbil Vbil-Pbil Eneuheld (Pbil) Pbil-MC Eneuheld (Pbil) I alt * Ekstrauheld År 7.5 Molsvej, Femmøller (ml. Møllevangsvej & Hvidmosevej) 4 uheld o 3 personskadeuheld og 1 materielskadeuheld Uheldssituation Partskombination Uheldssituation Partskombination Uheldssituation Partskombination Dræbte Alvorligt Lettere 24 Eneuheld (Pbil) Pbil-cykel Pbil-cykel Pbil-Pbil I alt År 14/15

15 7.6 Dråbyvej, Ebeltoft (ml. Folboholm & Fyrreslugten) 4 uheld o 2 personskadeuheld og 2 materielskadeuheld Uheldssituation Partskombination Dræbte Alvorligt Lettere 22 Eneuheld (MC) Cykel-fodg Eneuheld (Pbil) Eneuheld (Pbil) I alt År 15/15

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Uheldsudvikling... 3 2.1 Generel udvikling... 3 2.2 Status på målsætning... 5 3 Uheldsbelastede lokaliteter... 6 3.1 Analyse... 10

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2018 Sags nr. EMN-2018-00019_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning, der er lavet i handlingsplanen

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE Til Skanderborg Kommune Dokumenttype Analyse Dato Oktober, 2013 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 Revision 2 Dato 2013-10-24 Udarbejdet af

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Bornholms Regionskommune Udarbejdet af: Kontrolleret af: Magnus Duus Hedengran Elena Perez-Rebollo Godkendt af: Lene Hansen Dato: 14.8.217 Version: 2 Projekt nr.: 1633-1 MOE A/S Buddingevej

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 FAXE KOMMUNE STATUS FOR TRAFIKULYKKER 2010-2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Antal personskade-

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH).

Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH). TRAFIKSIKKERHED I ODENSE STATUS 217 Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH). I modsætning til de

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport

Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan 2018-2022 Baggrundsrapport 1 2 Trafiksikkerhedsplan 2018-2022 Baggrundsrapport er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd xxxxxxxxx 2017 For henvendelse

Læs mere

TRAFIKHANDLINGSPLAN 2019

TRAFIKHANDLINGSPLAN 2019 Mariagerfjord Kommune Dokumenttype Baggrundsnotat Dato Maj 2019 BAGGRUNDSNOTAT TRAFIKHANDLINGSPLAN 2019 Indhold Bilag 1: Borgerhenvendelser for 2018 1 1.1 Indledning 1 Bilag 2: Opdatering af Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Trafiksikkerhedsstrategi Veje og Trafik

Trafiksikkerhedsstrategi Veje og Trafik Trafiksikkerhedsstrategi 2017-2020 Veje og Trafik En aktiv Trafiksikkerhedsstrategi De menneskelige omkostninger ved en trafikulykke er ubeskrivelige for de involverede og deres pårørende, og dertil er

Læs mere

UDKAST. Trafiksikkerhedsstrategi Veje og Trafik

UDKAST. Trafiksikkerhedsstrategi Veje og Trafik UDKAST Trafiksikkerhedsstrategi 2017-2020 Veje og Trafik En aktiv Trafiksikkerhedsstrategi De menneskelige omkostninger ved en trafikulykke er ubeskrivelige for de involverede og deres pårørende, og dertil

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Statusrapport Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 29 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 TRAFIKMÅLINGER

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

side 2 Trafiksikkerhedsplan Veje og Trafik

side 2 Trafiksikkerhedsplan Veje og Trafik 2008-2012 side 2 Trafiksikkerhedsplan Udviklingen skal vendes Djursland har en kedelig første plads hvad angår trafikdræbte. Denne udvikling skal vendes. Med denne trafiksikkerhedsplan iværksætter vi en

Læs mere

Trafiksikkerhed i Thisted Kommunej 1

Trafiksikkerhed i Thisted Kommunej 1 Trafiksikkerhed i Thisted Kommunej 1 Borgermøde Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 19.00 21.00]l. 19.00 Fornyelse af Eiffeltårnets første etage Dagsorden Velkommen 2 Trafiksikkerhedsmålsætningen Hvad er

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2015

Trafikuheld på Frederiksberg 2015 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

SYSTEMATISK UHELDS- BEKÆMPELSE

SYSTEMATISK UHELDS- BEKÆMPELSE Til Hvidovre Kommune Dokumenttype Rapport SYSTEMATISK UHELDS- BEKÆMPELSE -EVALUERING, ANALYSE OG KORT- LÆGNING SYSTEMATISK UHELDSBEKÆMPELSE -EVALUERING, ANALYSE OG KORTLÆGNING Revision Dato Januar 6 Udarbejdet

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2010

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2010 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 21 INDHOLD INDHOLD FORUDSÆTNINGER MV...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...1 Alder... 11 Spiritusuheld...12 Vejcentre...12 Politikredse...14

Læs mere

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN Til Hillerød Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING Revision 04 Dato 2013-03-08 Udarbejdet af JPL

Læs mere

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan Udkast December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan December 2009 Ref. 8649045 Version 6 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af TBN Godkendt af JPD Rambøll Danmark

Læs mere

Indhold Indledning 3 Nationale målsætninger og strategi 4 Uheldsdata 5 Registrerede uheld Tilskadekomne 7 Kortlægning af uheld

Indhold Indledning 3 Nationale målsætninger og strategi 4 Uheldsdata 5 Registrerede uheld Tilskadekomne 7 Kortlægning af uheld Uheldsanalyse 06 Indhold Indledning Nationale målsætninger og strategi Uheldsdata Registrerede uheld 6 Tilskadekomne 7 Kortlægning af uheld 8 Uheldssituationer 0 Indsatsområder Øvrige tiltag Foreløbige

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport 7. marts 2010 SC/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Vej- og stinettet... 5 2.1 Vejnettet... 5 2.1.1 Trafikmængder... 5 2.1.2 Hastigheder...

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2013 Offentlig fremlæggelse af Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 1. Resume Forslag til Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU Trafiksikkerhedsseminar Århus Kommune Århus Rådhus, værelse

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan 2012 2012 Kortlægning 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 3 Vej- og stinettet... 4 3.1 Vejklassificering og Trafikmængder... 4 4 Uheld... 10 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

KØGE KOMMUNE 23. NOVEMBER 2017

KØGE KOMMUNE 23. NOVEMBER 2017 Trafiksikkerhedsplan 2017 KØGE KOMMUNE 23. NOVEMBER 2017 Indhold 1 Forord 4 2 Trafiksikkerhed i Køge Kommune 5 2.1 Generel uheldsudvikling 5 2.2 Perspektivering af uheldsudviklingen ift. landsplan 6 2.3

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Allerød Kommune. Kortlægning af trafikale data

Allerød Kommune. Kortlægning af trafikale data Allerød Kommune Kortlægning af trafikale data Marts 2009 Allerød Kommune Kortlægning af trafikale data Marts 2009 Ref 8651082 Kortlægning(1) Version 4 Dato 2009-03-29 Udarbejdet af RAHH, CM Kontrolleret

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Dato: Marts 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-53-4 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Dybdeanalyse af uheld med cyklister

Dybdeanalyse af uheld med cyklister Uheld 2010-2014 Dybdeanalyse af uheld med cyklister 2010-2014 Indledning I Rudersdal Kommunes uheldsanalyse for 2011-2013 og for 2014 dominerer cyklisterne som den trafikantgruppe med flest personskader.

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Uheldsanalyse

Uheldsanalyse Uheldsanalyse 2008-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Generel udvikling over den seneste årrække...5 Baggrund...5 Trafikuheld på vejnettet i hele kommunen...5 Trafikuheld på kommunevejnettet

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED BILAG 5 VEJPLAN 24 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED STATUSREDGØRELSE 24 VEJKONTORET - FEBRUAR 24 BAGGRUND I 1994 tilsluttede hus Kommune sig Færdselssikkerhedskommissionens mål om at mindske antallet

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere