Eksempelsamling. Hvilke indsatser har virket og hvorfor?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempelsamling. Hvilke indsatser har virket og hvorfor?"

Transkript

1 Eksempelsamling Hvilke indsatser har virket og hvorfor?

2 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 PROJEKT MATCH... 5 HOTELLET PÅ VESTERBRO I KØBENHAVN... 8 PROJEKT JOBINDSLUSNING DEN NYE MEDARBEJDER INTEGRATION AF RESSOURCESVAGE FLYGTNINGE OG INDVANDRERE PROJEKT JOBFOKUS - VIRKSOMHEDSREVALIDERING TILBAGE TIL ARBEJDSMARKEDET FOUNTAIN HOUSE KØBENHAVN BROBYGNING TIL DET FYNSKE ERHVERVSLIV PROJEKT NICHEVÆRKSTEDET/INTEGRATOR MODELKOMMUNEPROJEKT FOR UDSATTE UNGE VEJLE KOMMUNE PROJEKT RENHOLDET UDVIKLINGSCENTRET KOMETEN, DJURSLAND PROJEKT JOBSJAK ERHVERVS RETTET INTEGRATIONSPROJEKT PÅ BISPEBJERG ERHVERVSINTEGRATION NORD, FYN PROJEKT SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FØTEX SKIVE OG SKIVE KOMMUNE TRÆ- OG MØBELPROJEKT INTEGRATION AF RESSOURCESVAGE FLYGTNINGE/INDVANDRERE I TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN FRA HJEM TIL ERHVERV I HOLSTEBRO KOMMUNE

3 De svageste kontanthjælpsmodtageres mere aktive deltagelse på arbejdsmarkedet Hvilke indsatser har virket og hvorfor? Det er et kendt synspunkt, at mennesker, der har været offentligt forsørget i lang tid, og som har sociale eller personlige problemer ud over ledigheden, ikke kan komme i beskæftigelse. Det synspunkt bliver i høj grad gjort til skamme af alle de gode eksempler, der er på at det kan lade sig gøre at komme i gang, selv efter en endog meget lang periode væk fra arbejdsmarkedet. Nogle af eksemplerne er taget med i denne eksempelsamling. For hvert eksempel er gruppen der er omfattet af indsatsen beskrevet. Grupperne omfatter bl.a. kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere. Nogle grupper omfatter alene misbrugere. Andre omfatter personer, der er karakteriseret ved manglende faglige kvalifikationer og personlige ressourcer samt fysiske, psykiske eller sociale problemer. En del eksempler omhandler personer med oprindelse i tredjelande. Det er for hvert projekt oplyst, hvad filosofien bag er og hvad er det der gør, at det virker. Nogle projekter lægger vægt på det erhvervsrettede, mens andre peger på samarbejde med politi, læger, bank, pantefoged og boligforeninger som væsentlige elementer. Atter andre peger på betydningen af at have tilknyttet en psykolog eller understreger vigtigheden af intensive kontakt- og opfølgningsforløb. Ofte peges der på den individuelle tilgang som et afgørende element. Projekternes hidtidige erfaringer er også oplyst, dvs. hvor går deltagerne hen fra projektet. Nogle går videre til uddannelse, beskæftigelse med eller uden tilskud eller de kommer i anden form for jobtræning. Andre kommer i behandling eller får pension. Der er ikke en trylleformular til at få vanskeligt stillede mennesker ud på arbejdsmarkedet. Det er ikke altid en let opgave, men det kan lade sig gøre. Eksemplerne giver inspiration til efterfølgelse og til ikke at opgive nogen. CHF 4

4 Projekt Match kompetenceanalyse og personlig udvikling i Kalundborg Projektet retter sig mod personer der bl.a. kan karakteriseres ved svigtende motivation, ringe fremmødestabilitet, manglende faglige kvalifikationer og personlige ressourcer, fysiske, psykiske eller sociale problemer ud over ledighed. Projektet er et samarbejde mellem social- og sundhedsforvaltningen i Kalundborg Kommune og Mercuri Urval. Borgerne visiteres overvejende fra kontanthjælp. Status pr. 18. august 2003 viser, at 38% af deltagerne ikke har haft arbejde indenfor de sidste 5 år. Der er således tale om en tung målgruppe med komplekse problemstillinger. Ud af 88 deltagere er 9 kommet i ordinært arbejde, heraf 2 med supplerende kontanthjælp, og 21 er under uddannelse. Projektet samarbejder endvidere lokalt med Social- og Sundhedsforvaltningen, Arbejdsmarkedscentret, Arbejdsformidlingen, AMU-centret og A-kasserne i HK, SID, FOA og KAD samt Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats om projektet. Målgruppe/projektdeltagere: De personer, der visiteres til projektet kan inddeles i to kategorier: De arbejdsmarkedsparate og de mindre arbejdsmarkedsparate. Sidstnævnte gruppe er langt den største. Personerne fra denne gruppe kan karakteriseres ved svigtende motivation, ringe fremmødestabilitet, manglende faglige kvalifikationer og personlige ressourcer, fysiske, psykiske eller sociale problemer ud over ledighed. Der er tale om personer, som har været i systemet i lang tid. Status pr. 18. august 2003 tegner følgende billede af deltagerne: 17% har afsluttet deres skolegang uden prøve 63% har afsluttet skolegangen med en folkeskoleprøve 6% har gået i skole i udlandet Det er med andre ord kun 14% der har en skolebaggrund udover folkeskolen. Kun 16% af gruppen som helhed har mere end 1/2 års uddannelse. 5

5 Ca. 1/3 har haft en ledighed under 2 år og ca. 1/3 har haft en ledighed over 4 år. Flere har været ledige i endnu flere år. 38% har ikke arbejdet indenfor de sidste 5 år. 16% er udlændinge eller deres forældre er det. Sigte: Beskæftigelsesmæssigt og uddannelsesmæssigt sigte (ordinært arbejde, fleks- og skånejob, uddannelse). Projektets centrale elementer: Projekt Match skal gennem en individuel kompetenceanalyse, BASIS, øge mulighederne for, at den enkelte projektdeltager bliver beskæftiget inden for et område, der passer til vedkommendes faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. BASIS er en metode, som gennem en individuel samtale kortlægger personlige egenskaber med baggrund i deltagernes besvarelse af en multiple, forced choice personality inventory (90 udsagn i skemaform). Efter behov kan samtalegrundlaget suppleres med to opgavesæt, som belyser evnen til ord- og talbehandling. Analysen belyser personlige egenskaber såsom flid, præstationsvilje, regelbundethed, afvekslingsbehov, selvtillid, temperament, udadvendthed og samarbejdsvilje. Kompetenceanalysen afdækker deltagernes stærke og svage sider. Sammenholdt med tidligere erfaringer, ønsker og interesser bliver det muligt at vælge arbejdsfunktioner, hvor netop de stærke sider kan blive brugt og de svage sider får mindre betydning. Projektforløb: Kompetenceanalysen gennemføres ved individuelle samtaler, hvorefter jobsøgningen går i gang. I forhold til personer, som vi er gået lidt i stå med dem hvor det ikke rykker med projektlederens egne ord, arrangeres kurser i personlig udvikling à 1 uges varighed med 3 ugers opfølgning bestående af en halv dags undervisning og individuelle samtaler samt overlevering/tilbagelevering til jobkonsulent. På kurserne arbejdes der generelt med at opnå større kendskab til sig selv, med samarbejde samt aktiv jobsøgning. Projektet har f.eks. gode erfaringer med at arbejde med Meyer Briggs Typeindikator et redskab, som giver en god forståelse af sig selv og andre. 6

6 Status: 2-årigt projekt støttet af Den Europæiske Socialfond med opstart 1. maj Hidtidige erfaringer baseret på 88 deltagere: 9 i ordinært arbejde, heraf 2 med supplerende kontanthjælp 21 i ordinær uddannelse (eller på vej til) 3 i arbejdsprøvning mhp. fleksjob 1 med løntilskud 3 i jobtræning i privat virksomhed 6 i jobtræning i offentlig virksomhed 2 i jobtræning i projekt 2 ophørt 6 gennemført projektet uden resultat 4 ikke gennemført 6 særlige forhold 25 der arbejdes med profil, handleplan m.m. Resultaterne vedrører den samlede gruppe på 88 deltagere, d.v.s. såvel de ikkearbejdsmarkedsparate den største gruppe som de arbejdsmarkedsparate. I praksis skelner projektet ikke mellem disse to grupper. Målgruppen er tung og er i princippet ikke umiddelbart arbejdsmarkedsparat. En meget stor del har ikke været i arbejde i 5 år eller mere, og flere af disse er kommet i gang. Hvem står bag initiativet: Projekt Match er et projektsamarbejde mellem Kalundborg Kommune og Mercuri Urval, som bistår ved kompetenceanalyserne. Udslusningen foregår i et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Arbejdsmarkedscentret, som fra 15. august 2003 er fælles for den kommunale arbejdsformidling og AF. Kontaktperson: Projektleder Lene Jørgensen eller administrativ medarbejder Hanne Mortensen Social- og Sundhedsforvaltningen Torvet Kalundborg Telefon:

7 Hotellet på Vesterbro i København - jobtræning på en rigtig arbejdsplads Tidligere stofmisbrugere, som nu er stoffrie og i substitutionsbehandling. Hotellet er en offentlig institution under behandlingsinstitutionen Netværket i Københavns Kommune. Der er 25 ansatte i Netværket og to på Hotellet, som er et jobtræningssted for kontanthjælpsmodtagere med stofmisbrugsproblemer i Københavns Kommune. Ifølge Hotellets grundfilosofi er det den menneskelige adfærd, der skal fokuseres på frem for karakteren af målgruppens misbrug. En grundfilosofi der efter Hotellets mening repræsenterer nytænkning på dansk grund. Grundfilosofien har betydning for målgruppen, som består af stoffrie narkomaner såvel som narkomaner i substitutionsbehandling. I perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002 har 44 personer med stofmisbrugsbaggrund fra Københavns Kommune accepteret et tilbud om jobtræning på Hotellet. Efter jobtræningsforløbet på Hotellet er de ni personer ud af 44 under uddannelse, og fire personer er fortsat i anden form for jobtræning eller fast arbejde. Udslusningen sker bl.a. i et uformelt samarbejde mellem Hotellet og andre omkringliggende hoteller. Når en person i et jobtræningsforløb arbejdsmæssigt og socialt skønnes klar til at komme videre, sker det således, at denne med hjælp fra eksempelvis Hotellets daglige leder kommer i arbejde på et af de omkringliggende hoteller. Der er indgået et samarbejde mellem Hotellet og Restaurationsbranchens Fagforening (RBF), som har givet Hotellet et blå stempel og vurderet, at Hotellet som en kommunal virksomhed ikke er konkurrenceforvridende. Målgruppe: Hotellets målgruppe er stofmisbrugere i varierende faser af misbruget - såvel stoffrie narkomaner, der er på vej ud af misbruget som misbrugere i substitutionsbehandling. Målgruppen er kendetegnet ved mangeårig tilknytning til narkomiljøet, hvor prostitution og kriminalitet udgør kilder til dækning af misbruget. Målgruppens uddannelsesmæssige baggrund er ofte ringe. Erhvervsmæssigt er langvarig ledighed kendetegnende. Manglende arbejdsidentitet og uhensigtsmæssige sociale normer gør sig derfor gældende for de fleste, tillige med en tilværelse præget af ustabile forhold og manglende netværk. 8

8 Målgruppen har behov for at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Varig stoffrihed er et andet og vigtigt behov for målgruppen. Derudover er det vigtigt for målgruppen at blive afprøvet i sociale sammenhænge samt at danne netværk. At være en del af en arbejdsplads udgør en central kilde til opnåelse af målgruppens behov. Sigte: Beskæftigelsesmæssigt og uddannelsesmæssigt sigte (ordinært arbejde, fleks- og skånejob, uddannelse). Projektets centrale elementer: Hotellet udgør en rummelig virksomhedskonstruktion, hvor personer med stofmisbrug kan blive arbejdsmarkedsparate. Virksomhedskonstruktionens kommercielle formål gør, at virksomheden med hensyn til krav og regler til de ansatte har lighedstræk med en rigtig arbejdsplads. Et af de centrale elementer i projektet er netop, at jobtræningen finder sted på en rigtig kommerciel arbejdsplads. Dermed står de ansatte til regnskab for kundernes bedømmelse, som de kan lære af. Andre centrale elementer er: Et intensivt kontaktforløb og en tæt opfølgning i forhold til deltagerne, bl.a. i form af daglige morgenmøder og daglige opfølgningsmøder mellem Hotellets daglige leder og ansatte på behandlingsinstitutionen Netværket. Pædagogisk tilgang karakteriseret ved en fokusering på de ansattes ressourcer frem for fejl og mangler en tilgang, der med den daglige leders ord går hånd i hånd med arbejdsevnemetodens grundsyn Buddy-ordning, som betyder, at en person der begynder i jobtræning på Hotellet får tilknyttet en såkaldt Buddy i relation til den faglige oplæring på Hotellet. Det kan f.eks. være den daglige leder, men det kan også være en af de øvrige ansatte stofmisbrugere, som har været tilknyttet Hotellet gennem længere tid Netværksdannelse, idet sigtet med stofmisbrugernes tilknytning til Hotellet er, at de kan danne relationer til andre mennesker og dermed begynde at skabe sig det personlige netværk, som stofmisbrugere ofte mangler. De ansatte møder således også tidligere ansatte, som kommer på besøg efter at have fundet beskæftigelse på et af de omkringliggende hoteller Kompetenceafklaring i forbindelse med udførelse af det daglige arbejde på hotellet og kundernes syn på arbejdet Kontaktpersoner. Samtlige medarbejdere, som er ansat i Netværket er i regelmæssig kontakt med alle ansatte på Hotellet. Graden af involvering varierer, men den moralske, psykologiske, sociale og til tider fysiske støtte har stor betydning for de ansatte. Når behovet for opbakning er der, er det også muligt at trække direkte på behandlere, socialrådgiver, psykoterapeut og andre. Det vurderes, at Netværket i gennemsnit bruger 2 mandetimer per uge, per bruger i arbejdstræning på Hotellet. Tidsforbruget afhænger dog meget af den enkelte brugers behov for hjælp. 9

9 Projektforløb: Jobtræningforløb, hvor optræningen og arbejdet starter den første dag. Status: Hotellet har eksisteret siden september 2001 og er finansieret af Københavns Kommune, herunder rådgivningscentrene. Hidtidige erfaringer: I perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002 har 44 personer med stofmisbrugsbaggrund fra Københavns Kommune accepteret et tilbud om jobtræning på Hotellet. Efter jobtræningsforløbet på Hotellet er de 44 personer gået videre til: 9 personer er under uddannelse 4 personer er fortsat i anden form for jobtræning eller fast arbejde 5 personer er i døgnbehandling 16 personer er visiteret tilbage til rådgivningscentrene 10 personer er fortsat i jobtræning på Hotellet eller andet Der er endnu ikke foretaget tilsvarende kvantitative opgørelser for perioden efter 30. september Kommunen har ikke gennemført en evaluering af Hotellet, men en sådan er under overvejelse. Hotellets tidligere leder, Jannie Petersen, har udarbejdet en kvantitativ evaluering og nævner bl.a., at stofmisbrugerne i jobtræningsforløbet får oparbejdet faglige, sociale og arbejdsmarkedsrelaterede færdigheder. De lærer f.eks. at møde til tiden og kommunikere med andre på en ordentlig måde. Derudover får de succesoplevelser og en oplevelse af, at de kan noget og betyder noget. Hvem står bag initiativet: Hotellet er finansieret af Københavns Kommune, herunder rådgivningscentrene. De personer der kommer i jobtræning på Hotellet er uden undtagelse visiteret fra Københavns Kommune. De fire rådgivningscentre i kommunen står for langt størstedelen af de visiterede. Oftest sker visiteringen på baggrund af en samtale mellem sagsbehandler og stofmisbruger, men i nogle tilfælde hører stofmisbrugeren om Hotellet i forbindelse med, at de er i behandling hos Netværket, hvorefter de selv kontakter Hotellet. 10

10 Der stilles tre krav for, at en person kan visiteres til Hotellet: en fortid med stofmisbrug man er hjemmehørende i Københavns Kommune man er berettiget til kontanthjælp Kontaktpersoner: Daglig leder Jacob Barfred Telefon: Mobil: Netværkets forstander Kjeld Olsen Telefon: Mobil:

11 Projekt Jobindslusning Danish Crown i Grindsted For kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemstillinger i form af såvel sociale som helbredsmæssige problemer. Projekt Jobindslusning var et samarbejde mellem Grindsted Kommune, Arbejdsformidlingen i Ribe Amt og slagteriet Danish Crown, Grindsted, med det formål at skaffe bl.a. kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed i ordinær beskæftigelse. En del af baggrunden for projektet var, at Danish Crown manglede nye medarbejdere til aftenhold og dermed havde et rekrutteringsproblem. Deltagerne i projektet var langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere, ledige fra AF og flygtninge og indvandrere. Af de 38 kontanthjælpsmodtagere i projektet opnåede 66% ordinær beskæftigelse. Kontanthjælpsmodtagerne i projektet tilhørte den meget tunge målgruppe med komplekse problemstillinger i form af såvel sociale som helbredsmæssige problemer. For flere af deltagerne havde pension været overvejet. Projektet samarbejdede med VUC Grindsted, AMU-center Vestjylland og Sprogcenter Vest. Målgruppe/projektdeltagere: De personer, der blev visiteret til projektet var fordelt på: 25% fra AF 50% langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere 25% flygtninge og indvandrere Kontanthjælpsmodtagerne: var revalideringsberettigede på sociale indikationer omfattede misbrugere (både alkoholikere og narkomaner), kriminelle, svage piger (som ofte var enlige mødre) og personer med fysiske skavanker havde fra ingen erhvervserfaring til over 20 års erhvervserfaring, der dog for nogles vedkommende lå nogle år tilbage havde for ca. halvdelens vedkommende været på kontanthjælp mellem 1 og 20 år den anden halvdel havde været på kontanthjælp under et år havde for 95% s vedkommende været aktiveret før 12

12 Sigte: Opkvalificere bl.a. længerevarende ledige kontanthjælpsmodtagere til arbejdsmarkedet med henblik på selvforsørgelse. Skaffe Danish Crown nye, velmotiverede medarbejdere til aftenholdet. Projektets centrale elementer: Stærkt personligt engagement hos projektmedarbejderne og virksomhedens ledelse. Samarbejde mellem kommunen (og AF) og en virksomhed med et regulært rekrutteringsproblem. Samarbejde med politi, læger, banker, pantefoged og boligforeninger i form af kontakt gennem projektlederen. Eksempelvis blev der truffet aftale med politiet om, at alle indkaldelser af projektdeltagere til fogedretten gik gennem projektlederen, der sørgede for, at de indkaldte mødte op i fogedretten. Omvendt betød pantefogedens opbakning, at flere af projektdeltagerne fik gældssanering og dermed et reelt økonomisk udbytte af at arbejde. Virksomhed i virksomheden med mulighed for særlig jobindslusning. Udvikling af selvværd. Deltagernes oplevelse af, at der reelt var brug for dem. De rettede ryggen ( Vi arbejder for Danish Crown ). Fik rigtige lønsedler. Konsekvenspædagogik med faste rammer, klare regler og modet til at gøre det nødvendige. Dette omfattede en opdragende funktion fra projektlederens side ( forældrerolle ) med meget direkte krav om f.eks. personlig hygiejne og afhentning på bopælen af deltagere, der ikke mødte på arbejde. Tillid, ærlighed og åbenhed om f.eks. misbrug ( her bliver ikke pakket andet ind end grisene ). Administration af antabus og metadon i forbindelse med projektet. Visitation af de tungeste ( dem fra bænken ). Da de første havde fået tilbud om at komme med i projektet, ville andre ikke stå tilbage. Der opstod indbyrdes kamp blandt kontanthjælpsmodtagerne om at komme med i projektet. Det rygtedes i byen. Der opstod prestige i at kunne sige, man var med i dette projekt. Det faktum, at deltagerne på hold 1 var vurderet som de dårligste, gjorde, at andre ikke ville stå tilbage Hvis en alkoholiker kan arbejde på slagteriet, så kan jeg også. Projektlederen var en socialrådgiver med arbejdsplads på virksomheden og med tidligere arbejdserfaring som sagsbehandler hos kommunen. Projektlederen var ansat 37 timer om ugen, men hendes telefon var åben 24 timer i døgnet. Tæt opfølgning ved projektlederen. Såvel under introduktionskurset som i jobtræningsperioden, hvor projektlederen fungerede som efterværn. 13

13 Psykolog og fysioterapeut var til rådighed for deltagerne individuelt og efter behov. Psykologen blev brugt i begrænset omfang. Fysioterapeuten blev brugt meget. Projektforløb: 8 ugers introduktionskursus 20 timer/uge med instruktører fra Danish Crown. Om formiddagen skærearbejde (opskæring af forender) og om eftermiddagen undervisning i personlig udvikling (bl.a. forberedelse til en maskulin arbejdsplads med en hård tone), samfundsfag, EDB, matematik, førstehjælp, sikkerhed, ergonomi, hygiejne, værktøjslære, skærearbejde. For kontanthjælpsmodtagere var forsørgelsesgrundlaget i introduktionsperioden bruttorevalidering. 6 måneders jobtræning med løntilskud. Jobgaranti for efterfølgende ordinær ansættelse (min. 26 uger) ved tilfredsstillende indsats og adfærd. De fysiske rammer om projektet var en virksomhed i virksomheden på Danish Crown, Grindsted. Projektet hørte til i en bygning for sig selv med opholdsrum, hvor også undervisningen foregik. Praktikken foregik i en separat skærehal ligeledes placeret på Danish Crown. Formålet med etableringen af en virksomhed i virksomheden var at give kursisterne en blød opstart med en del pauser, som senere i kursusforløbet blev reduceret til det daglige antal pauser, der er normalt på Danish Crown. Status: 1-årigt projekt startet i august 2002 og afsluttet i august Fra 18. august 2003 videreføres projekterfaringerne og konceptet som en del af Grindsted Kommunes fremtidige aktiveringsindsats i et samarbejde med 5 virksomheder (3 private og 2 offentlige), dog uden jobgaranti efter gennemført forløb. Ud af de 20 pladser på første hold i videreførelsesfasen er 7 pladser booket af andre kommuner og 1 plads booket af AF. Der er i øjeblikket oprettet venteliste. Hidtidige erfaringer baseret på 38 kontanthjælpsmodtagere ud af 80 deltagere: 63% er ordinært beskæftiget på Danish Crown 3% har fået nyt job 11% er flyttet 13% er tilbagevisiteret til kommunen 3% er tilbagevisiteret til AF 8% er i behandling/fængsel 14

14 Hvem står bag initiativet: Projekt Jobindslusning var et projektsamarbejde mellem Grindsted Kommune, Arbejdsformidlingen i Ribe Amt og slagteriet Danish Crown, Grindsted. I projektets styregruppe og arbejdsgruppe indgik VUC Grindsted, AMU-center Vestjylland og Sprogcenter Vest. Kontaktpersoner: Arbejdsmarkedskoordinator Elise Andersen Grindsted Kommune Tlf.: Projektleder Susanne Klausen Grindsted Kommune Tlf.: Begge kontaktpersoner modtager et stort antal henvendelser vedr. projektet. 15

15 Den nye medarbejder Hvorslev Kommune For kontanthjælpsmodtagere med op til 15 års ledighed. Baggrunden for projekt Den nye medarbejder var, at nogle af de svageste klienter i arbejdsmarkedsafdelingen i Hvorslev Kommune ikke kunne nås med de metoder, man hidtil havde anvendt. Arbejdsmarkedsafdelingen i Hvorslev Kommune gik derfor i samarbejde med Produktionshøjskolen på Sophienlund og gennemførte 1. aug dec et udviklingsprojekt. Erfaringerne fra dette projekt er nu implementeret i Hvorslev Kommune s indsats over for målgruppen, idet man i foråret 2003 har oprettet en stilling som coach. Målgruppe: 15 kontanthjælpsmodtagere/sygedagpengemodtagere i alderen år deltog i projektet. Den gennemsnitlige ledighed for deltagerne var 15,2 år. Deltagerne karakteriseres ved dårlige skoleoplevelser, misbrugsproblemer, ægteskabelige- og familiemæssige problemer, begrænset social kompetence, læse- og stavevanskeligheder samt fysiske og psykiske problemer. Udslusning: Af projektbeskrivelser fremgår en forventet udslusning til ordinær beskæftigelse, længerevarende virksomhedsrevalidering eller fleksjob på 75% Efter projektperioden er 78,5% i ordinær beskæftigelse, fleksjob eller længerevarende virksomhedsrevalidering. Sigte: Projektet har et klart beskæftigelsesmæssigt og virksomhedstilknyttende sigte. Projektforløb: Visitation: Deltagerne skal kunne stå til rådighed for aktivering. Forløbet afdækkede imidlertid en lang række barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. På baggrund af visitationsskemaet inviteredes deltagerne til informationsmøde og visitationssamtale, som skal sikre deltagernes ejerskab til deltagelse i projektet. Der var forventet et frafald på 25% - men frafaldet udeblev, og 15 ud af 16 gennemførte (én forlod projektet pga. knæoperation). 16

16 Introduktion: Introduktionen til projektet var rettet mod sagsbehandlere, deltagere, virksomheder, jobkonsulent, produktionshøjskole og øvrige samarbejdspartnere, hvor følgende blev præsenteret: Målet var, at deltagerne havde arbejde ved afslutning på projektet. Der forventedes stort engagement fra deltagere, sagsbehandlere, projektleder, vejledere og værkstedsledere på produktionshøjskolen, jobkonsulenten og virksomheden. Deltagernes personlige succes forudsatte, at den enkelte var villig til at forholde sig til sig selv. Projektet ville fastholde kontakten til den enkelte, indtil denne var udplaceret på arbejdsmarkedet. Projektmoduler: Første modul på 10 uger indeholdt 30 timers undervisning: arbejdspladskultur, arbejdsidentitet, krop og psyke, det gode liv ergonomi, edb, motion, lovgivning m.m. Andet modul omfattede værkstedspraktik på produktionshøjskolens 4 værksteder kombineret med personlige vejledningssamtaler, praktikafklaring og søgning. Projektlederen fungerer som deltagernes coach en metode, som er hentet fra idrættens verden, hvor hovedsigtet er, at få deltageren til at fokusere på uudnyttede ressourcer og hjælpes til at bringe disse i anvendelse. Dette arbejde suppleres med metoden vedr. livshistorieperspektivet. Modulet omfattede også et virksomhedsrettet spor, hvor projektleder i samarbejde med kursisten samarbejdede med lokale virksomheder om etablering af individuelle praktikaftaler. Tredje modul omfattede virksomhedspraktikker med prøveperioder à 4 uger. Her aftales arbejdstid, arbejdsopgaver, samarbejde og fortsat tilknytning til virksomheden. Projektleders kontakt til deltagerne under virksomhedspraktikken blev meget individuelt tilrettelagt. Projektets centrale elementer: Langvarigt ledige kommer hurtigst i arbejde via virksomhederne, idet arbejdsmarkedskulturen bedst læres her Deltagernes motivation stiger med reel udsigt til job Adskillelse af sagsbehandlerens myndighedsopgaver og coachens dialog og vejledningsfunktion hjælper deltageren til at holde et fremadrettet/ udviklingspræget fokus 17

17 Coachmetoden og livshistorieperspektivet medvirker til at skabe en positiv forventning til fremtiden - giver deltageren en tro på muligheder. Kontinuitet i forløbet og kontakten mellem deltager, coach og virksomheden er medvirkende til holdbare resultater. Etablering af det rette match og individuelle praksisnære læresituationer understøtter deltagerens oplevelse af succes. Tæt samarbejde med og kendskab til lokale virksomheder understøtter virksomhedernes vilje til at være med til at løse opgaven. Status: Projektet startede på baggrund af et initiativ fra arbejdsmarkedsafdelingen i Hvorslev Kommune. Man havde erfaret, at en gruppe af langvarigt ledige ikke kunne nås med de metoder, man hidtil havde anvendt. I samarbejde med produktionshøjskolen på Sophienlund beskrev man et udviklingsprojekt, som blev støttet af midler fra EU-socialfond i Viborg Amt og af midler fra koordinationsudvalget i Hvorslev Kommune. Hvorslev kommune har i foråret 2003 besluttet at ansætte en coach, som i samarbejde med sagsbehandlere og jobkonsulent, skal videreføre erfaringerne fra projektet. Hidtidige erfaringer: Erfaringerne peger på et behov for øget samarbejde mellem projektleder og sagsbehandler omkring yderligere kategorisering af målgruppen. Rollen som coach adskiller sig grundlæggende fra sagsbehandlerens mere administrative sagsbehandlingstilgang. Sagsbehandlerens mange kontrolfunktioner er svære at forene med skabelsen af en blind tro på klientens fremtidsmuligheder både for sagsbehandler og klient. Kompetenceudviklingsforløb, som skal udvikle personens evne til at anvende de kvalifikationer man besidder, kræver tæt og kontinuerlig samarbejde mellem coach og projektdeltager, hvilket kan være vanskeligt gennemførligt via sagsbehandlerens mere sporadiske kontakt til klienten. Coachen skal forstå, hvornår projektdeltageren lærer bedst og formidle disse sammenhænge til arbejdsgiveren en konkret guidning som hviler på grundigt kendskab til deltageren, er afgørende for virksomhedernes medvirken til løsning af opgaven. Undervisning forudsætter evne til refleksion og fordybelse på abstrakt plan, hvilket viste sig vanskeligt for projektets målgruppe. Undervisning måtte derfor kombineres med praktisk orienterede opgaver. 18

18 Værkstedspraktikken på produktionshøjskolen virkede demotiverende for flere deltagere, da de havde svært ved at se formålet med de opgaver de skulle lave. Forløbet måtte ændres til mere skræddersyede forløb, som hurtigt kunne føre til udplacering i virksomhedspraktik. Samarbejdet med virksomheden udbyggedes i projektperioden og kursisternes profiler og muligheder tog mere og mere form. Der udarbejdes personlige erhvervsplaner/virksomhedsrevalidering på virksomheden, der senere førte til ordinært arbejde eller fleksjob. Hvem står bag initiativet: Projektets baggrundsgruppe bestod af repræsentanter fra koordinationsudvalget i Hvorslev Kommune: Mogens Jensen, DA, Carsten Jensen, SID, og Gunnar Moeslun, medlem af personudvalget i Hvorslev Kommune. Gruppen har endvidere haft deltagelse af Anny Mortensen, personudvalget i Hvorslev Kommune, Anne Lemcke, Viborg Amt - Det rummelige arbejdmarked, Jette Skylvad, inspirator i det Midtjyske Netværk og Lene Hust, KAD i Bjerringbro. Kontaktperson: Hvorslev Kommune Danstrupvej 4 Hvorslev, 8860 Ulstrup Projektleder Malene Schau Tlf.: Projektet er evalueret af konsulent Betty Petersen, JobCare. 19

19 Integration af ressourcesvage flygtninge og indvandrere - i møbelindustrien I Saling Fjends-området er der flere hundrede flygtninge og indvandrere i den arbejdsduelige alder og tilstand, som er uden arbejde. Ca. 50 af disse er meget tunge og kræver en særlig indsats. Januar 2002 iværksættes et projekt under FIR-konceptet. Målgruppe: Flygtninge og indvandrere som har mere end ledighed som problem. Karakteristisk er, at de har dårlige sociale vaner, uordentlige familieforhold, ikke kan overholde aftaler og ikke tage ansvar for deres eget liv. De fleste har været i Danmark i mange år og er klientgjorte. Målgruppen tilhører de tungeste flygtninge og indvandrere. Udslusning: Det forventes, at 50% af deltagerne efter 24 måneder vil være i arbejde. Resultatet efter 7 måneder er 25% i ordinær beskæftigelse, 25% i virksomhedsrevalidering og jobtræning. Sigte: Projektet har et konkret virksomhedsrettet sigte, både i sit metodiske indhold og resultatmæssige sigte. Projektforløb: Visitering: 1. visitering, vurdering og motivering foretages af kommunens jobkonsulenter, der sender deres indstilling til projektkoordinator 2. visitering og vurdering foretages af projektkoordinator 3. og endelige visitering sker i en ansættelsessamtale, som finder sted i og ledes af virksomheden. Projektkoordinator deltager. Ansættelsens 3 faser: 1. fase varer 3 måneder og omfatter introduktion, igangsætning og undervisning 2. fase varer 18 måneder og omfatter oplæring, undervisning og indslusning (fasen tilpasses efter deltagers behov) 3. fase varer 3 måneder og afslutning og udslusning til job Under ansættelsens tre faser sker en kort opfølgning med korte intervaller. Opfølgningen sker i tæt samarbejde mellem virksomhedens Buddy, projektkoordinator, sproglærer og berørte jobkonsulent. Der er tale om sidemandoplæring på det arbejdsfaglige og fagsproglige område med støtte fra sproglærer. Undervisning og arbejde finder sted på arbejdspladsen. 20

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

Evalueringsnotat. August 2011

Evalueringsnotat. August 2011 Evalueringsnotat August 2011 Socialt Udviklingscenter SUS: www.sus.dk ADHD-Foreningen: www.adhd.dk Evaluering af projektet Unge med ADHD - fastholdelse i job Baggrund Socialt Udviklingscenter SUS har i

Læs mere

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Pixi-udgaven Juni 2008 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

BOMI//Afklaring forude//

BOMI//Afklaring forude// Indholdsfortegnelse Afklaring forude... 3 Hvem er vi?... 4 Hvad tilbyder vi?... 6 Kerneydelser... 8 Virksomhedspraktik... 10 Kompetenceafklaring 1... 12 Kompetenceafklaring 2... 14 Udviklingsprojekter...

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere