Eksempelsamling. Hvilke indsatser har virket og hvorfor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempelsamling. Hvilke indsatser har virket og hvorfor?"

Transkript

1 Eksempelsamling Hvilke indsatser har virket og hvorfor?

2 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 PROJEKT MATCH... 5 HOTELLET PÅ VESTERBRO I KØBENHAVN... 8 PROJEKT JOBINDSLUSNING DEN NYE MEDARBEJDER INTEGRATION AF RESSOURCESVAGE FLYGTNINGE OG INDVANDRERE PROJEKT JOBFOKUS - VIRKSOMHEDSREVALIDERING TILBAGE TIL ARBEJDSMARKEDET FOUNTAIN HOUSE KØBENHAVN BROBYGNING TIL DET FYNSKE ERHVERVSLIV PROJEKT NICHEVÆRKSTEDET/INTEGRATOR MODELKOMMUNEPROJEKT FOR UDSATTE UNGE VEJLE KOMMUNE PROJEKT RENHOLDET UDVIKLINGSCENTRET KOMETEN, DJURSLAND PROJEKT JOBSJAK ERHVERVS RETTET INTEGRATIONSPROJEKT PÅ BISPEBJERG ERHVERVSINTEGRATION NORD, FYN PROJEKT SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FØTEX SKIVE OG SKIVE KOMMUNE TRÆ- OG MØBELPROJEKT INTEGRATION AF RESSOURCESVAGE FLYGTNINGE/INDVANDRERE I TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN FRA HJEM TIL ERHVERV I HOLSTEBRO KOMMUNE

3 De svageste kontanthjælpsmodtageres mere aktive deltagelse på arbejdsmarkedet Hvilke indsatser har virket og hvorfor? Det er et kendt synspunkt, at mennesker, der har været offentligt forsørget i lang tid, og som har sociale eller personlige problemer ud over ledigheden, ikke kan komme i beskæftigelse. Det synspunkt bliver i høj grad gjort til skamme af alle de gode eksempler, der er på at det kan lade sig gøre at komme i gang, selv efter en endog meget lang periode væk fra arbejdsmarkedet. Nogle af eksemplerne er taget med i denne eksempelsamling. For hvert eksempel er gruppen der er omfattet af indsatsen beskrevet. Grupperne omfatter bl.a. kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere. Nogle grupper omfatter alene misbrugere. Andre omfatter personer, der er karakteriseret ved manglende faglige kvalifikationer og personlige ressourcer samt fysiske, psykiske eller sociale problemer. En del eksempler omhandler personer med oprindelse i tredjelande. Det er for hvert projekt oplyst, hvad filosofien bag er og hvad er det der gør, at det virker. Nogle projekter lægger vægt på det erhvervsrettede, mens andre peger på samarbejde med politi, læger, bank, pantefoged og boligforeninger som væsentlige elementer. Atter andre peger på betydningen af at have tilknyttet en psykolog eller understreger vigtigheden af intensive kontakt- og opfølgningsforløb. Ofte peges der på den individuelle tilgang som et afgørende element. Projekternes hidtidige erfaringer er også oplyst, dvs. hvor går deltagerne hen fra projektet. Nogle går videre til uddannelse, beskæftigelse med eller uden tilskud eller de kommer i anden form for jobtræning. Andre kommer i behandling eller får pension. Der er ikke en trylleformular til at få vanskeligt stillede mennesker ud på arbejdsmarkedet. Det er ikke altid en let opgave, men det kan lade sig gøre. Eksemplerne giver inspiration til efterfølgelse og til ikke at opgive nogen. CHF 4

4 Projekt Match kompetenceanalyse og personlig udvikling i Kalundborg Projektet retter sig mod personer der bl.a. kan karakteriseres ved svigtende motivation, ringe fremmødestabilitet, manglende faglige kvalifikationer og personlige ressourcer, fysiske, psykiske eller sociale problemer ud over ledighed. Projektet er et samarbejde mellem social- og sundhedsforvaltningen i Kalundborg Kommune og Mercuri Urval. Borgerne visiteres overvejende fra kontanthjælp. Status pr. 18. august 2003 viser, at 38% af deltagerne ikke har haft arbejde indenfor de sidste 5 år. Der er således tale om en tung målgruppe med komplekse problemstillinger. Ud af 88 deltagere er 9 kommet i ordinært arbejde, heraf 2 med supplerende kontanthjælp, og 21 er under uddannelse. Projektet samarbejder endvidere lokalt med Social- og Sundhedsforvaltningen, Arbejdsmarkedscentret, Arbejdsformidlingen, AMU-centret og A-kasserne i HK, SID, FOA og KAD samt Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats om projektet. Målgruppe/projektdeltagere: De personer, der visiteres til projektet kan inddeles i to kategorier: De arbejdsmarkedsparate og de mindre arbejdsmarkedsparate. Sidstnævnte gruppe er langt den største. Personerne fra denne gruppe kan karakteriseres ved svigtende motivation, ringe fremmødestabilitet, manglende faglige kvalifikationer og personlige ressourcer, fysiske, psykiske eller sociale problemer ud over ledighed. Der er tale om personer, som har været i systemet i lang tid. Status pr. 18. august 2003 tegner følgende billede af deltagerne: 17% har afsluttet deres skolegang uden prøve 63% har afsluttet skolegangen med en folkeskoleprøve 6% har gået i skole i udlandet Det er med andre ord kun 14% der har en skolebaggrund udover folkeskolen. Kun 16% af gruppen som helhed har mere end 1/2 års uddannelse. 5

5 Ca. 1/3 har haft en ledighed under 2 år og ca. 1/3 har haft en ledighed over 4 år. Flere har været ledige i endnu flere år. 38% har ikke arbejdet indenfor de sidste 5 år. 16% er udlændinge eller deres forældre er det. Sigte: Beskæftigelsesmæssigt og uddannelsesmæssigt sigte (ordinært arbejde, fleks- og skånejob, uddannelse). Projektets centrale elementer: Projekt Match skal gennem en individuel kompetenceanalyse, BASIS, øge mulighederne for, at den enkelte projektdeltager bliver beskæftiget inden for et område, der passer til vedkommendes faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. BASIS er en metode, som gennem en individuel samtale kortlægger personlige egenskaber med baggrund i deltagernes besvarelse af en multiple, forced choice personality inventory (90 udsagn i skemaform). Efter behov kan samtalegrundlaget suppleres med to opgavesæt, som belyser evnen til ord- og talbehandling. Analysen belyser personlige egenskaber såsom flid, præstationsvilje, regelbundethed, afvekslingsbehov, selvtillid, temperament, udadvendthed og samarbejdsvilje. Kompetenceanalysen afdækker deltagernes stærke og svage sider. Sammenholdt med tidligere erfaringer, ønsker og interesser bliver det muligt at vælge arbejdsfunktioner, hvor netop de stærke sider kan blive brugt og de svage sider får mindre betydning. Projektforløb: Kompetenceanalysen gennemføres ved individuelle samtaler, hvorefter jobsøgningen går i gang. I forhold til personer, som vi er gået lidt i stå med dem hvor det ikke rykker med projektlederens egne ord, arrangeres kurser i personlig udvikling à 1 uges varighed med 3 ugers opfølgning bestående af en halv dags undervisning og individuelle samtaler samt overlevering/tilbagelevering til jobkonsulent. På kurserne arbejdes der generelt med at opnå større kendskab til sig selv, med samarbejde samt aktiv jobsøgning. Projektet har f.eks. gode erfaringer med at arbejde med Meyer Briggs Typeindikator et redskab, som giver en god forståelse af sig selv og andre. 6

6 Status: 2-årigt projekt støttet af Den Europæiske Socialfond med opstart 1. maj Hidtidige erfaringer baseret på 88 deltagere: 9 i ordinært arbejde, heraf 2 med supplerende kontanthjælp 21 i ordinær uddannelse (eller på vej til) 3 i arbejdsprøvning mhp. fleksjob 1 med løntilskud 3 i jobtræning i privat virksomhed 6 i jobtræning i offentlig virksomhed 2 i jobtræning i projekt 2 ophørt 6 gennemført projektet uden resultat 4 ikke gennemført 6 særlige forhold 25 der arbejdes med profil, handleplan m.m. Resultaterne vedrører den samlede gruppe på 88 deltagere, d.v.s. såvel de ikkearbejdsmarkedsparate den største gruppe som de arbejdsmarkedsparate. I praksis skelner projektet ikke mellem disse to grupper. Målgruppen er tung og er i princippet ikke umiddelbart arbejdsmarkedsparat. En meget stor del har ikke været i arbejde i 5 år eller mere, og flere af disse er kommet i gang. Hvem står bag initiativet: Projekt Match er et projektsamarbejde mellem Kalundborg Kommune og Mercuri Urval, som bistår ved kompetenceanalyserne. Udslusningen foregår i et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Arbejdsmarkedscentret, som fra 15. august 2003 er fælles for den kommunale arbejdsformidling og AF. Kontaktperson: Projektleder Lene Jørgensen eller administrativ medarbejder Hanne Mortensen Social- og Sundhedsforvaltningen Torvet Kalundborg Telefon:

7 Hotellet på Vesterbro i København - jobtræning på en rigtig arbejdsplads Tidligere stofmisbrugere, som nu er stoffrie og i substitutionsbehandling. Hotellet er en offentlig institution under behandlingsinstitutionen Netværket i Københavns Kommune. Der er 25 ansatte i Netværket og to på Hotellet, som er et jobtræningssted for kontanthjælpsmodtagere med stofmisbrugsproblemer i Københavns Kommune. Ifølge Hotellets grundfilosofi er det den menneskelige adfærd, der skal fokuseres på frem for karakteren af målgruppens misbrug. En grundfilosofi der efter Hotellets mening repræsenterer nytænkning på dansk grund. Grundfilosofien har betydning for målgruppen, som består af stoffrie narkomaner såvel som narkomaner i substitutionsbehandling. I perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002 har 44 personer med stofmisbrugsbaggrund fra Københavns Kommune accepteret et tilbud om jobtræning på Hotellet. Efter jobtræningsforløbet på Hotellet er de ni personer ud af 44 under uddannelse, og fire personer er fortsat i anden form for jobtræning eller fast arbejde. Udslusningen sker bl.a. i et uformelt samarbejde mellem Hotellet og andre omkringliggende hoteller. Når en person i et jobtræningsforløb arbejdsmæssigt og socialt skønnes klar til at komme videre, sker det således, at denne med hjælp fra eksempelvis Hotellets daglige leder kommer i arbejde på et af de omkringliggende hoteller. Der er indgået et samarbejde mellem Hotellet og Restaurationsbranchens Fagforening (RBF), som har givet Hotellet et blå stempel og vurderet, at Hotellet som en kommunal virksomhed ikke er konkurrenceforvridende. Målgruppe: Hotellets målgruppe er stofmisbrugere i varierende faser af misbruget - såvel stoffrie narkomaner, der er på vej ud af misbruget som misbrugere i substitutionsbehandling. Målgruppen er kendetegnet ved mangeårig tilknytning til narkomiljøet, hvor prostitution og kriminalitet udgør kilder til dækning af misbruget. Målgruppens uddannelsesmæssige baggrund er ofte ringe. Erhvervsmæssigt er langvarig ledighed kendetegnende. Manglende arbejdsidentitet og uhensigtsmæssige sociale normer gør sig derfor gældende for de fleste, tillige med en tilværelse præget af ustabile forhold og manglende netværk. 8

8 Målgruppen har behov for at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Varig stoffrihed er et andet og vigtigt behov for målgruppen. Derudover er det vigtigt for målgruppen at blive afprøvet i sociale sammenhænge samt at danne netværk. At være en del af en arbejdsplads udgør en central kilde til opnåelse af målgruppens behov. Sigte: Beskæftigelsesmæssigt og uddannelsesmæssigt sigte (ordinært arbejde, fleks- og skånejob, uddannelse). Projektets centrale elementer: Hotellet udgør en rummelig virksomhedskonstruktion, hvor personer med stofmisbrug kan blive arbejdsmarkedsparate. Virksomhedskonstruktionens kommercielle formål gør, at virksomheden med hensyn til krav og regler til de ansatte har lighedstræk med en rigtig arbejdsplads. Et af de centrale elementer i projektet er netop, at jobtræningen finder sted på en rigtig kommerciel arbejdsplads. Dermed står de ansatte til regnskab for kundernes bedømmelse, som de kan lære af. Andre centrale elementer er: Et intensivt kontaktforløb og en tæt opfølgning i forhold til deltagerne, bl.a. i form af daglige morgenmøder og daglige opfølgningsmøder mellem Hotellets daglige leder og ansatte på behandlingsinstitutionen Netværket. Pædagogisk tilgang karakteriseret ved en fokusering på de ansattes ressourcer frem for fejl og mangler en tilgang, der med den daglige leders ord går hånd i hånd med arbejdsevnemetodens grundsyn Buddy-ordning, som betyder, at en person der begynder i jobtræning på Hotellet får tilknyttet en såkaldt Buddy i relation til den faglige oplæring på Hotellet. Det kan f.eks. være den daglige leder, men det kan også være en af de øvrige ansatte stofmisbrugere, som har været tilknyttet Hotellet gennem længere tid Netværksdannelse, idet sigtet med stofmisbrugernes tilknytning til Hotellet er, at de kan danne relationer til andre mennesker og dermed begynde at skabe sig det personlige netværk, som stofmisbrugere ofte mangler. De ansatte møder således også tidligere ansatte, som kommer på besøg efter at have fundet beskæftigelse på et af de omkringliggende hoteller Kompetenceafklaring i forbindelse med udførelse af det daglige arbejde på hotellet og kundernes syn på arbejdet Kontaktpersoner. Samtlige medarbejdere, som er ansat i Netværket er i regelmæssig kontakt med alle ansatte på Hotellet. Graden af involvering varierer, men den moralske, psykologiske, sociale og til tider fysiske støtte har stor betydning for de ansatte. Når behovet for opbakning er der, er det også muligt at trække direkte på behandlere, socialrådgiver, psykoterapeut og andre. Det vurderes, at Netværket i gennemsnit bruger 2 mandetimer per uge, per bruger i arbejdstræning på Hotellet. Tidsforbruget afhænger dog meget af den enkelte brugers behov for hjælp. 9

9 Projektforløb: Jobtræningforløb, hvor optræningen og arbejdet starter den første dag. Status: Hotellet har eksisteret siden september 2001 og er finansieret af Københavns Kommune, herunder rådgivningscentrene. Hidtidige erfaringer: I perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002 har 44 personer med stofmisbrugsbaggrund fra Københavns Kommune accepteret et tilbud om jobtræning på Hotellet. Efter jobtræningsforløbet på Hotellet er de 44 personer gået videre til: 9 personer er under uddannelse 4 personer er fortsat i anden form for jobtræning eller fast arbejde 5 personer er i døgnbehandling 16 personer er visiteret tilbage til rådgivningscentrene 10 personer er fortsat i jobtræning på Hotellet eller andet Der er endnu ikke foretaget tilsvarende kvantitative opgørelser for perioden efter 30. september Kommunen har ikke gennemført en evaluering af Hotellet, men en sådan er under overvejelse. Hotellets tidligere leder, Jannie Petersen, har udarbejdet en kvantitativ evaluering og nævner bl.a., at stofmisbrugerne i jobtræningsforløbet får oparbejdet faglige, sociale og arbejdsmarkedsrelaterede færdigheder. De lærer f.eks. at møde til tiden og kommunikere med andre på en ordentlig måde. Derudover får de succesoplevelser og en oplevelse af, at de kan noget og betyder noget. Hvem står bag initiativet: Hotellet er finansieret af Københavns Kommune, herunder rådgivningscentrene. De personer der kommer i jobtræning på Hotellet er uden undtagelse visiteret fra Københavns Kommune. De fire rådgivningscentre i kommunen står for langt størstedelen af de visiterede. Oftest sker visiteringen på baggrund af en samtale mellem sagsbehandler og stofmisbruger, men i nogle tilfælde hører stofmisbrugeren om Hotellet i forbindelse med, at de er i behandling hos Netværket, hvorefter de selv kontakter Hotellet. 10

10 Der stilles tre krav for, at en person kan visiteres til Hotellet: en fortid med stofmisbrug man er hjemmehørende i Københavns Kommune man er berettiget til kontanthjælp Kontaktpersoner: Daglig leder Jacob Barfred Telefon: Mobil: Netværkets forstander Kjeld Olsen Telefon: Mobil:

11 Projekt Jobindslusning Danish Crown i Grindsted For kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemstillinger i form af såvel sociale som helbredsmæssige problemer. Projekt Jobindslusning var et samarbejde mellem Grindsted Kommune, Arbejdsformidlingen i Ribe Amt og slagteriet Danish Crown, Grindsted, med det formål at skaffe bl.a. kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed i ordinær beskæftigelse. En del af baggrunden for projektet var, at Danish Crown manglede nye medarbejdere til aftenhold og dermed havde et rekrutteringsproblem. Deltagerne i projektet var langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere, ledige fra AF og flygtninge og indvandrere. Af de 38 kontanthjælpsmodtagere i projektet opnåede 66% ordinær beskæftigelse. Kontanthjælpsmodtagerne i projektet tilhørte den meget tunge målgruppe med komplekse problemstillinger i form af såvel sociale som helbredsmæssige problemer. For flere af deltagerne havde pension været overvejet. Projektet samarbejdede med VUC Grindsted, AMU-center Vestjylland og Sprogcenter Vest. Målgruppe/projektdeltagere: De personer, der blev visiteret til projektet var fordelt på: 25% fra AF 50% langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere 25% flygtninge og indvandrere Kontanthjælpsmodtagerne: var revalideringsberettigede på sociale indikationer omfattede misbrugere (både alkoholikere og narkomaner), kriminelle, svage piger (som ofte var enlige mødre) og personer med fysiske skavanker havde fra ingen erhvervserfaring til over 20 års erhvervserfaring, der dog for nogles vedkommende lå nogle år tilbage havde for ca. halvdelens vedkommende været på kontanthjælp mellem 1 og 20 år den anden halvdel havde været på kontanthjælp under et år havde for 95% s vedkommende været aktiveret før 12

12 Sigte: Opkvalificere bl.a. længerevarende ledige kontanthjælpsmodtagere til arbejdsmarkedet med henblik på selvforsørgelse. Skaffe Danish Crown nye, velmotiverede medarbejdere til aftenholdet. Projektets centrale elementer: Stærkt personligt engagement hos projektmedarbejderne og virksomhedens ledelse. Samarbejde mellem kommunen (og AF) og en virksomhed med et regulært rekrutteringsproblem. Samarbejde med politi, læger, banker, pantefoged og boligforeninger i form af kontakt gennem projektlederen. Eksempelvis blev der truffet aftale med politiet om, at alle indkaldelser af projektdeltagere til fogedretten gik gennem projektlederen, der sørgede for, at de indkaldte mødte op i fogedretten. Omvendt betød pantefogedens opbakning, at flere af projektdeltagerne fik gældssanering og dermed et reelt økonomisk udbytte af at arbejde. Virksomhed i virksomheden med mulighed for særlig jobindslusning. Udvikling af selvværd. Deltagernes oplevelse af, at der reelt var brug for dem. De rettede ryggen ( Vi arbejder for Danish Crown ). Fik rigtige lønsedler. Konsekvenspædagogik med faste rammer, klare regler og modet til at gøre det nødvendige. Dette omfattede en opdragende funktion fra projektlederens side ( forældrerolle ) med meget direkte krav om f.eks. personlig hygiejne og afhentning på bopælen af deltagere, der ikke mødte på arbejde. Tillid, ærlighed og åbenhed om f.eks. misbrug ( her bliver ikke pakket andet ind end grisene ). Administration af antabus og metadon i forbindelse med projektet. Visitation af de tungeste ( dem fra bænken ). Da de første havde fået tilbud om at komme med i projektet, ville andre ikke stå tilbage. Der opstod indbyrdes kamp blandt kontanthjælpsmodtagerne om at komme med i projektet. Det rygtedes i byen. Der opstod prestige i at kunne sige, man var med i dette projekt. Det faktum, at deltagerne på hold 1 var vurderet som de dårligste, gjorde, at andre ikke ville stå tilbage Hvis en alkoholiker kan arbejde på slagteriet, så kan jeg også. Projektlederen var en socialrådgiver med arbejdsplads på virksomheden og med tidligere arbejdserfaring som sagsbehandler hos kommunen. Projektlederen var ansat 37 timer om ugen, men hendes telefon var åben 24 timer i døgnet. Tæt opfølgning ved projektlederen. Såvel under introduktionskurset som i jobtræningsperioden, hvor projektlederen fungerede som efterværn. 13

13 Psykolog og fysioterapeut var til rådighed for deltagerne individuelt og efter behov. Psykologen blev brugt i begrænset omfang. Fysioterapeuten blev brugt meget. Projektforløb: 8 ugers introduktionskursus 20 timer/uge med instruktører fra Danish Crown. Om formiddagen skærearbejde (opskæring af forender) og om eftermiddagen undervisning i personlig udvikling (bl.a. forberedelse til en maskulin arbejdsplads med en hård tone), samfundsfag, EDB, matematik, førstehjælp, sikkerhed, ergonomi, hygiejne, værktøjslære, skærearbejde. For kontanthjælpsmodtagere var forsørgelsesgrundlaget i introduktionsperioden bruttorevalidering. 6 måneders jobtræning med løntilskud. Jobgaranti for efterfølgende ordinær ansættelse (min. 26 uger) ved tilfredsstillende indsats og adfærd. De fysiske rammer om projektet var en virksomhed i virksomheden på Danish Crown, Grindsted. Projektet hørte til i en bygning for sig selv med opholdsrum, hvor også undervisningen foregik. Praktikken foregik i en separat skærehal ligeledes placeret på Danish Crown. Formålet med etableringen af en virksomhed i virksomheden var at give kursisterne en blød opstart med en del pauser, som senere i kursusforløbet blev reduceret til det daglige antal pauser, der er normalt på Danish Crown. Status: 1-årigt projekt startet i august 2002 og afsluttet i august Fra 18. august 2003 videreføres projekterfaringerne og konceptet som en del af Grindsted Kommunes fremtidige aktiveringsindsats i et samarbejde med 5 virksomheder (3 private og 2 offentlige), dog uden jobgaranti efter gennemført forløb. Ud af de 20 pladser på første hold i videreførelsesfasen er 7 pladser booket af andre kommuner og 1 plads booket af AF. Der er i øjeblikket oprettet venteliste. Hidtidige erfaringer baseret på 38 kontanthjælpsmodtagere ud af 80 deltagere: 63% er ordinært beskæftiget på Danish Crown 3% har fået nyt job 11% er flyttet 13% er tilbagevisiteret til kommunen 3% er tilbagevisiteret til AF 8% er i behandling/fængsel 14

14 Hvem står bag initiativet: Projekt Jobindslusning var et projektsamarbejde mellem Grindsted Kommune, Arbejdsformidlingen i Ribe Amt og slagteriet Danish Crown, Grindsted. I projektets styregruppe og arbejdsgruppe indgik VUC Grindsted, AMU-center Vestjylland og Sprogcenter Vest. Kontaktpersoner: Arbejdsmarkedskoordinator Elise Andersen Grindsted Kommune Tlf.: Projektleder Susanne Klausen Grindsted Kommune Tlf.: Begge kontaktpersoner modtager et stort antal henvendelser vedr. projektet. 15

15 Den nye medarbejder Hvorslev Kommune For kontanthjælpsmodtagere med op til 15 års ledighed. Baggrunden for projekt Den nye medarbejder var, at nogle af de svageste klienter i arbejdsmarkedsafdelingen i Hvorslev Kommune ikke kunne nås med de metoder, man hidtil havde anvendt. Arbejdsmarkedsafdelingen i Hvorslev Kommune gik derfor i samarbejde med Produktionshøjskolen på Sophienlund og gennemførte 1. aug dec et udviklingsprojekt. Erfaringerne fra dette projekt er nu implementeret i Hvorslev Kommune s indsats over for målgruppen, idet man i foråret 2003 har oprettet en stilling som coach. Målgruppe: 15 kontanthjælpsmodtagere/sygedagpengemodtagere i alderen år deltog i projektet. Den gennemsnitlige ledighed for deltagerne var 15,2 år. Deltagerne karakteriseres ved dårlige skoleoplevelser, misbrugsproblemer, ægteskabelige- og familiemæssige problemer, begrænset social kompetence, læse- og stavevanskeligheder samt fysiske og psykiske problemer. Udslusning: Af projektbeskrivelser fremgår en forventet udslusning til ordinær beskæftigelse, længerevarende virksomhedsrevalidering eller fleksjob på 75% Efter projektperioden er 78,5% i ordinær beskæftigelse, fleksjob eller længerevarende virksomhedsrevalidering. Sigte: Projektet har et klart beskæftigelsesmæssigt og virksomhedstilknyttende sigte. Projektforløb: Visitation: Deltagerne skal kunne stå til rådighed for aktivering. Forløbet afdækkede imidlertid en lang række barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. På baggrund af visitationsskemaet inviteredes deltagerne til informationsmøde og visitationssamtale, som skal sikre deltagernes ejerskab til deltagelse i projektet. Der var forventet et frafald på 25% - men frafaldet udeblev, og 15 ud af 16 gennemførte (én forlod projektet pga. knæoperation). 16

16 Introduktion: Introduktionen til projektet var rettet mod sagsbehandlere, deltagere, virksomheder, jobkonsulent, produktionshøjskole og øvrige samarbejdspartnere, hvor følgende blev præsenteret: Målet var, at deltagerne havde arbejde ved afslutning på projektet. Der forventedes stort engagement fra deltagere, sagsbehandlere, projektleder, vejledere og værkstedsledere på produktionshøjskolen, jobkonsulenten og virksomheden. Deltagernes personlige succes forudsatte, at den enkelte var villig til at forholde sig til sig selv. Projektet ville fastholde kontakten til den enkelte, indtil denne var udplaceret på arbejdsmarkedet. Projektmoduler: Første modul på 10 uger indeholdt 30 timers undervisning: arbejdspladskultur, arbejdsidentitet, krop og psyke, det gode liv ergonomi, edb, motion, lovgivning m.m. Andet modul omfattede værkstedspraktik på produktionshøjskolens 4 værksteder kombineret med personlige vejledningssamtaler, praktikafklaring og søgning. Projektlederen fungerer som deltagernes coach en metode, som er hentet fra idrættens verden, hvor hovedsigtet er, at få deltageren til at fokusere på uudnyttede ressourcer og hjælpes til at bringe disse i anvendelse. Dette arbejde suppleres med metoden vedr. livshistorieperspektivet. Modulet omfattede også et virksomhedsrettet spor, hvor projektleder i samarbejde med kursisten samarbejdede med lokale virksomheder om etablering af individuelle praktikaftaler. Tredje modul omfattede virksomhedspraktikker med prøveperioder à 4 uger. Her aftales arbejdstid, arbejdsopgaver, samarbejde og fortsat tilknytning til virksomheden. Projektleders kontakt til deltagerne under virksomhedspraktikken blev meget individuelt tilrettelagt. Projektets centrale elementer: Langvarigt ledige kommer hurtigst i arbejde via virksomhederne, idet arbejdsmarkedskulturen bedst læres her Deltagernes motivation stiger med reel udsigt til job Adskillelse af sagsbehandlerens myndighedsopgaver og coachens dialog og vejledningsfunktion hjælper deltageren til at holde et fremadrettet/ udviklingspræget fokus 17

17 Coachmetoden og livshistorieperspektivet medvirker til at skabe en positiv forventning til fremtiden - giver deltageren en tro på muligheder. Kontinuitet i forløbet og kontakten mellem deltager, coach og virksomheden er medvirkende til holdbare resultater. Etablering af det rette match og individuelle praksisnære læresituationer understøtter deltagerens oplevelse af succes. Tæt samarbejde med og kendskab til lokale virksomheder understøtter virksomhedernes vilje til at være med til at løse opgaven. Status: Projektet startede på baggrund af et initiativ fra arbejdsmarkedsafdelingen i Hvorslev Kommune. Man havde erfaret, at en gruppe af langvarigt ledige ikke kunne nås med de metoder, man hidtil havde anvendt. I samarbejde med produktionshøjskolen på Sophienlund beskrev man et udviklingsprojekt, som blev støttet af midler fra EU-socialfond i Viborg Amt og af midler fra koordinationsudvalget i Hvorslev Kommune. Hvorslev kommune har i foråret 2003 besluttet at ansætte en coach, som i samarbejde med sagsbehandlere og jobkonsulent, skal videreføre erfaringerne fra projektet. Hidtidige erfaringer: Erfaringerne peger på et behov for øget samarbejde mellem projektleder og sagsbehandler omkring yderligere kategorisering af målgruppen. Rollen som coach adskiller sig grundlæggende fra sagsbehandlerens mere administrative sagsbehandlingstilgang. Sagsbehandlerens mange kontrolfunktioner er svære at forene med skabelsen af en blind tro på klientens fremtidsmuligheder både for sagsbehandler og klient. Kompetenceudviklingsforløb, som skal udvikle personens evne til at anvende de kvalifikationer man besidder, kræver tæt og kontinuerlig samarbejde mellem coach og projektdeltager, hvilket kan være vanskeligt gennemførligt via sagsbehandlerens mere sporadiske kontakt til klienten. Coachen skal forstå, hvornår projektdeltageren lærer bedst og formidle disse sammenhænge til arbejdsgiveren en konkret guidning som hviler på grundigt kendskab til deltageren, er afgørende for virksomhedernes medvirken til løsning af opgaven. Undervisning forudsætter evne til refleksion og fordybelse på abstrakt plan, hvilket viste sig vanskeligt for projektets målgruppe. Undervisning måtte derfor kombineres med praktisk orienterede opgaver. 18

18 Værkstedspraktikken på produktionshøjskolen virkede demotiverende for flere deltagere, da de havde svært ved at se formålet med de opgaver de skulle lave. Forløbet måtte ændres til mere skræddersyede forløb, som hurtigt kunne føre til udplacering i virksomhedspraktik. Samarbejdet med virksomheden udbyggedes i projektperioden og kursisternes profiler og muligheder tog mere og mere form. Der udarbejdes personlige erhvervsplaner/virksomhedsrevalidering på virksomheden, der senere førte til ordinært arbejde eller fleksjob. Hvem står bag initiativet: Projektets baggrundsgruppe bestod af repræsentanter fra koordinationsudvalget i Hvorslev Kommune: Mogens Jensen, DA, Carsten Jensen, SID, og Gunnar Moeslun, medlem af personudvalget i Hvorslev Kommune. Gruppen har endvidere haft deltagelse af Anny Mortensen, personudvalget i Hvorslev Kommune, Anne Lemcke, Viborg Amt - Det rummelige arbejdmarked, Jette Skylvad, inspirator i det Midtjyske Netværk og Lene Hust, KAD i Bjerringbro. Kontaktperson: Hvorslev Kommune Danstrupvej 4 Hvorslev, 8860 Ulstrup Projektleder Malene Schau Tlf.: Projektet er evalueret af konsulent Betty Petersen, JobCare. 19

19 Integration af ressourcesvage flygtninge og indvandrere - i møbelindustrien I Saling Fjends-området er der flere hundrede flygtninge og indvandrere i den arbejdsduelige alder og tilstand, som er uden arbejde. Ca. 50 af disse er meget tunge og kræver en særlig indsats. Januar 2002 iværksættes et projekt under FIR-konceptet. Målgruppe: Flygtninge og indvandrere som har mere end ledighed som problem. Karakteristisk er, at de har dårlige sociale vaner, uordentlige familieforhold, ikke kan overholde aftaler og ikke tage ansvar for deres eget liv. De fleste har været i Danmark i mange år og er klientgjorte. Målgruppen tilhører de tungeste flygtninge og indvandrere. Udslusning: Det forventes, at 50% af deltagerne efter 24 måneder vil være i arbejde. Resultatet efter 7 måneder er 25% i ordinær beskæftigelse, 25% i virksomhedsrevalidering og jobtræning. Sigte: Projektet har et konkret virksomhedsrettet sigte, både i sit metodiske indhold og resultatmæssige sigte. Projektforløb: Visitering: 1. visitering, vurdering og motivering foretages af kommunens jobkonsulenter, der sender deres indstilling til projektkoordinator 2. visitering og vurdering foretages af projektkoordinator 3. og endelige visitering sker i en ansættelsessamtale, som finder sted i og ledes af virksomheden. Projektkoordinator deltager. Ansættelsens 3 faser: 1. fase varer 3 måneder og omfatter introduktion, igangsætning og undervisning 2. fase varer 18 måneder og omfatter oplæring, undervisning og indslusning (fasen tilpasses efter deltagers behov) 3. fase varer 3 måneder og afslutning og udslusning til job Under ansættelsens tre faser sker en kort opfølgning med korte intervaller. Opfølgningen sker i tæt samarbejde mellem virksomhedens Buddy, projektkoordinator, sproglærer og berørte jobkonsulent. Der er tale om sidemandoplæring på det arbejdsfaglige og fagsproglige område med støtte fra sproglærer. Undervisning og arbejde finder sted på arbejdspladsen. 20

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder 26. marts 2015 ARTIKEL Af David Elmer Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder På fem år er antallet af ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere, f.eks. stofmisbrugere og psykisk

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde?

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? STOF nr. 2, 2003 Tema Samarbejde Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? Hvis der skal kunne udvikles nye og bedre rehabiliteringsmetoder er der behov for

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Notat Projekt nr. 41 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen Mads Sinding Jørgensen 30. oktober 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

PROJEKT HÅNDHOLDT INDSATS

PROJEKT HÅNDHOLDT INDSATS 0 PROJEKT HÅNDHOLDT INDSATS JOBCENTER TØNDER SLUTEVALUERING JUNI 2008 EVA HANSEN LISE JENSEN tlf. 29379791 tlf. 29379790 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSØGSPROJEKTET PROJEKT HÅNDHOLDT INDSATS 2 KONKLUSION PROJEKTETS

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Projekt Ny start Evaluering december 2012

Projekt Ny start Evaluering december 2012 Projekt Ny start Evaluering december 2012 Baggrund Projektet blev etableret på baggrund af et behov for at yde en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats til ressourcesvage familier i Rebild Kommune.

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

UNGE INDSATS en ny livsstil

UNGE INDSATS en ny livsstil Til: Det lokale beskæftigelsesråd Att. Anja Conny Jørgensen Ramsherred 12 5700 Svendborg 20 Oktober 2008 Ansøgning om LBR midler i 2009 UNGE INDSATS Et projekt hvor job, fritid, privatliv, økonomi og livskvalitet

Læs mere

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne:

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne: Forslag til implementering af ny beskæftigelsesstrategi. Dato. 14. april 2008 Acadresagsnr. 07/45075 Int. ACJ Baggrunden for dette forslag er, at der på Erhvervsudvalgets møde d. 17. januar 2008 blev godkendt

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd /

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd / ' ' Det betaler sig...arbejdsmarkedet mangfoldighed og socia ansvar eller bare sund fornuft? " - " Projekt: ^ Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd samarbejde mellem

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement - brugerundersøgelse. Brugeranalyse

Virksomhedens sociale engagement - brugerundersøgelse. Brugeranalyse Brugeranalyse Virksomhedens sociale engagement Efteråret 2006 1 Indholdsfortegnelse Kort om undersøgelsen 2 Arbejdets betydning 2 Kommunernes forventning 3 Samarbejde med kommuner 3 Vurdering af eksisterende

Læs mere

BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS

BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS Information til sagsbehandleren i jobcentret BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS - individuelle udviklingsforløb KERNEYDELSEN FUNDAMENTET - DET GODE MATCH MATCHgruppen

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse.

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Vision Visionen i Regnbuehuset er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer af huset, i stedet for at være patienter, klienter, borgere eller brugere og hvor

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Hvad tilbyder vi? HKI har fået Europæisk Socialfonds midler til projektet Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse. Vi gennemfører

Læs mere

Evaluering og erfaringsopsamling. af Projekt Jobcoach

Evaluering og erfaringsopsamling. af Projekt Jobcoach Januar 2006 Evaluering og erfaringsopsamling af Projekt Jobcoach Et samarbejde mellem Sprogcenter Horsens og Job Horsens om en ny konsulenttjeneste for ledige med anden etnisk baggrund end dansk Indhold

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens.

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. Formålet med standarden er todelt: For det første ønsker vi at ensrette standarden for vores tilbud og

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere