CS-Fonde Corporate Governance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CS-Fonde 2014 06-22. Corporate Governance"

Transkript

1 CS-Fonde Corporate Governance i CS-Fonde 1

2 Forord... 3 Risikostyrings- og kontrolnotat... 4 Fondens vedtægter, bestyrelse, herunder særlig sagkundskab, samt fuldmagtsforhold... 4 Fondenes forretningsmodel... 6 Overordnet investeringsfilosofi... 8 Der er reelt tre gode forhold ved en passiv politik: Fondene, afdelingerne og fondenes særlige situation Pensionsfonden: Investeringsretningslinjer Kontrol af fondschef m.h.t. værdipapirhandel for privat regning Information til bestyrelsen Hvad kan kritiseres og hvad er forsvaret? Store og små problemer Pengeflow:

3 Forord Bestyrelsen i CS-Fonde vil fortløbende fastlægge Corporate Governance for Fonden. Dette dokument beskriver bestyrelsens beslutninger, retningslinjer og overvejelser. Formålet hermed er at tilvejebringe en sammenhængende fremstilling, som kan bruges ved fremtidige diskussioner, og som kan gøre det lettere for nye bestyrelsesmedlemmer at få et overblik. Bestyrelsen gennemførte en grundig drøftelse på seminar i 2009 med udgangspunkt i oplæg og revisionsnotater fra Forsvarsministeriets Interne Revision, ekstern revisor ved PricewaterhouseCoopers, fondens investeringsrådgiver Professor Michael Møller og fondens direktion, der på forskellige niveauer har forholdt sig til, hvorledes der opnås/fastholdes en god og sikker administration af midlerne, der er overdraget CS-Fonde, og i den hensigt at påpege mulige risici for fejl, dårligt virke, uheld, snyd, bedrag m.v. Resultatet er beslutninger og bagvedliggende overvejelser omkring virksomhedens tilrettelæggelse. Med dette initiativ forpligtigede bestyrelsen sig til fremover løbende at forholde sig til Corporate Governance for fonden, hvilket bl.a. gennemføres ved, at dette notat gennemgås, drøftes og evt. justeres som et fast punkt på fremtidige bestyrelsesseminarer. Bestyrelsen har senest drøftet corporate goverance på bestyrelsesseminar i maj Formålet var blandt andet at indhente inspiration fra Finanstilsynets notat: Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Resultatet er denne opdaterede udgave af Corporate Governance for CS Fonde. Claus Uttrup formand 3

4 Risikostyrings- og kontrolnotat CS Fondes bestyrelse har, med inddragelse af fondschefen og fondenes tilknyttede rådgivere, gennem årene haft stadige drøftelser vedrørende corporate governance, risikostyring og kontrol, specielt i forbindelse med fondens formue. Det er væsentligt for fondens bestyrelse, at den har gjort alt, hvad der med rimelighed kan forlanges for at sikre medlemmernes formue bedst muligt, herunder sikre mod tab som følge af f.eks.: Uhensigtsmæssige investeringsretningslinjer Uhensigtsmæssige investeringer indenfor investeringsretningslinjerne, f.eks. som følge af udygtighed eller uhensigtsmæssige incitamenter Decideret svindel Formålet med dette notat er at samle i ét notat dels de retningslinjer, der er gældende p.t., dels de overvejelser, der ligger bag bestyrelsens beslutninger. Notatet er i sagens natur ikke fuldstændigt udtømmende. Notatet skal løbende justeres, når det er hensigtsmæssigt. Notatet vil dog blive behandlet og godkendt ca. hvert andet år, i forbindelse med fondens afholdelse af seminar eller efter behov. Fondens vedtægter, bestyrelse, herunder særlig sagkundskab, samt fuldmagtsforhold Grundlaget for fondenes virke er beskrevet i vedtægter som vedtaget på repræsentantskabsmøde, samt godkendt af Forsvarsministeriet og Skat. Bestyrelsen har 6 medlemmer - 4 vælges af repræsentantskabet og 2 udpeges af Forsvarsministeriet, heraf formanden. Det vil derfor ikke altid gælde, at der i bestyrelsen er én eller flere personer med særlig indsigt inden for investering. Fondens bestyrelse har overvejet, om det vil være hensigtsmæssigt at ændre vedtægterne, således at der i bestyrelsen altid er mindst én, der repræsenterer særlig sagkundskab. Bestyrelsen har valgt en alternativ strategi med to led. Led 1 er ansættelsen af en ekstern deltidskonsulent (p.t. professor Michael Møller, Institut for Finansiering, CBS), som er ansat direkte af bestyrelsen, og 4

5 som deltager i bestyrelsesmøder med taleret. Konsulenten bistår derudover fondschefen som sparringspartner, skriver notater, artikler til medlemsblade osv. Men konsulenten rapporterer direkte til bestyrelsen. Hvis han er uenig i dispositionerne, som bestemmes og udføres af fondschefen, skal han rapportere det til bestyrelsen. Fonden har overvejet risikoen for, at fondschef og ekstern konsulent bliver for indspiste, og om det ville være hensigtsmæssigt, at den eksterne konsulent udelukkende deltog i bestyrelsesmøder og ikke derudover udførte arbejde for fonden, men er nået til det resultat, at fordelene ved at konsulenten har tæt kontakt til fonden opvejer ulemperne. Led 2 er, at det i forbindelse med seminaret maj 2014 blev vedtaget, at man ville søge at få ændret vedtægter i CS således, at bestyrelsen i CS Fonde får mandat til at vælge og aflønne et eksternt bestyrelsesmedlem, når og hvis fonden får behov herfor. Tanken er til enhver tid at give bestyrelsen mulighed for at kunne inkludere nødvendig faglig ekspertise. Uddannelse af bestyrelse: Fondens bestyrelse har derudover valgt, at der med ca. to års mellemrum skal afholdes et flerdages seminar for bestyrelsen. De planlægges bl.a. ud fra udskiftninger i bestyrelsen. Det søges tilsikret, at nye bestyrelsesmedlemmer på den måde får tilført relevant viden til varetagelse af deres bestyrelseserhverv. Vedtægter m.v.: Fonden har valgt ikke at have aldersgrænser for bestyrelsesmedlemmer og heller ikke maksimale valgperioder. Fuldmagter: Der er meddelt fondschefen fuldmagt til at investere i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte investeringsretningslinjer. Fondschefen har tillige bemyndigelse til at træffe dispositioner vedrørende den daglige drift/administration. Der skal til enhver tid foreligge en skriftlig fuldmagt til fondschefen. 5

6 Fondenes forretningsmodel Fondenes overordnede forretningsområde er bestemt gennem aftaler mellem arbejdsgiver-og lønmodtagerorganisationer. Fonden kan således ikke søge at modtage indskud fra andre. Forretningsmodellen er derfor først og fremmest et spørgsmål om, hvilke produkter fondene skal tilbyde medlemmerne. Fondens forretningsmodel kan udtrykkes meget simpelt: 1. Ekstremt simple produkter, således at stordriftsfordelene er udtømt allerede ved fondenes nuværende størrelse. Der er ingen livsvarige pensioner og ingen rentegarantier. 2. Få og simple valgmuligheder, hvilket mindsker risiko for problemer med edb-systemer og fejl af enhver art (herunder fejlplacering af medlemmer), ligesom det mindsker problemer ved medarbejderskift osv. 3. Passiv investeringsstrategi, hvilket mindsker behov for kontrol, performanceevaluering osv. 4. Hovedvægt på likvide værdipapirer med veldefineret markedsværdi. Hvor pensions-og forsikringsselskaber i gennemsnit har omkring 7% i alternative investeringer, jf. rapport fra Finanstilsynet Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser: Alternative investeringer, har CS Fonde 0% i alternative investeringer. Det bemærkes, at alternative investeringer omfatter private equity, alternativ kredit (direkte udlån), infrastruktur, jordbrug og hedgefonde, mens fast ejendom ikke opfattes som alternative investeringer. CS Fonde har ca 3% af formuen i faste ejendomme. Andelen af likvide 6

7 aktiver må betragtes som meget høj i sammenligning med sektoren i øvrigt. Det skal fremhæves, at fonden af omkostningsmæssige hensyn har valgt at være ret tilbageholdende med at omvurdere ejendommene løbende. Finanstilsynet lægger generelt betydelig vægt på, at der er modeller til løbende værdifastsættelse af illikvide aktiver. CS Fonde har valgt som hovedregel kun at få foretaget en let vurdering af ejendommene én gang om året, kombineret med en større vurdering af ejendomsporteføljen hvert 5. år, dog med opmærksomhed på, at det kan være hensigtsmæssigt med hyppigere vurderinger, hvis der sker meget store ændringer på ejendomsmarkedet. Dette valg afspejler to forhold. For det første er andelen af illikvide aktiver som nævnt meget beskeden, dvs. betydningen for det totale resultat er beskeden. For det andet har fonden ikke de egenkapitalproblemer, som gør nøjagtig opgørelse af formuen meget vigtig for pensionskasser og livsforsikringsselskaber med rentegarantier osv. Bestyrelse har senest ved seminaret maj 2014 diskuteret produktudbuddet. Historisk har fondene valgt at give medlemmerne meget få valgmuligheder, med anbefaling om at vælge investeringsafdelingen (her ses bort fra bonusfonden). Fonden har overvejet forskellige muligheder, herunder at: Skifte til et livscyklusprodukt som standardprodukt, således at specielt aktieandelen varierede over livet. Indføre øgede valgmuligheder af forskellig art, lige fra at der kunne vælges mellem flere puljer til at medlemmerne frit kunne 7

8 vælge mellem, hvordan formuen skulle fordeles mellem specialiserede puljer (aktiepulje, obligationspulje osv.) Bestyrelsen er enig om, at der ikke er et klart svar på hvad den optimale strategi er, og har derfor bestemt sig til at bruge yderlige tid på at diskutere spørgsmålet på et bestyrelsesmøde indenfor det kommende år, på basis af oplæg fra administrationen, samt til at bestyrelsen skal søge at indsamle information om medlemmernes præferencer. Opfattelsen er indtil videre, at efterspørgslen efter øgede valgmuligheder er begrænset, og at skift fra den nuværende ordning til et livscyklusprodukt risikerer at bringe forvirring og usikkerhed blandt medlemmerne. En eventuel ændring skal således overvejes nøje, selv om bestyrelsen ud fra en rent teoretisk betragtning er af den opfattelse, af et livscyklusprodukt har mange gode egenskaber. Overordnet investeringsfilosofi Fondens overordnede investeringsfilosofi, som præger hele fondens set-up, er, at der skal føres en meget passiv porteføljepolitik ( Køb og behold ). Der er tre overordnede begrundelser for denne politik: Ydmyghed: Fondens bestyrelse mener ikke, at den kan finde en fondschef, der kan finde porteføljemanagere, der kan tjene penge på en aktiv investeringsstrategi, specielt ikke på de internationale markeder. Udgangspunktet er derfor en meget lav omsætningshastighed for porteføljen. Bestyrelsens kvalifikationer og forretningsmodel: Det fremgår af Finanstilsynets skemaer mht. evaluering af bestyrelsen (jf. ovennævnte notat fra Finanstilsynet), at en sådan evaluering skal tage udgangspunkt i den pågældende finansielle virksomheds forretningsmodel. Jo mere avanceret forretningsmodel, desto større krav stilles til bestyrelsen. Da bestyrelsen ikke er selvsupplerende, har man opfattet det som hensigtsmæssigt med en enkel forretningsmodel, da det minimerer sandsynligheden for, at bestyrelsen ikke har de nødvendige kvalifikationer. Men herudover er det generelt bestyrelsens indstilling, at enkelthed er godt i sig selv. 8

9 Risiko og kontrol: Bestyrelsens opfattelse er, at risiko for overdreven spekulation, rogue traders, direkte svindel eller tab som følge af simpel dumhed, mindskes kraftigt ved en passiv politik, med vægt på enkelhed og overskuelighed. Af samme årsag søges anvendelse af finansielle instrumenter, der kan mindske overskueligheden, holdt på et minimum. Overdreven spekulation: Nogle porteføljemanagere har påtaget sig større risici end optimalt for kunden, enten som følge af uhensigtsmæssige incitamentskontrakter eller som følge af frygt for at blive fyret som følge af dårlige resultater. Porteføljemanagere ansat til aktiv porteføljemanagement har en frygt for at blive fyret, hvis de ikke slår markedet, og undergennemsnitlige resultater leder derfor let til at vedkommende påtager sig stadig større risici i håb om at komme ovenpå. Eller de kan blot have et ønske om at opnå stjernery og derfor løber de store risici i håb om at komme i spidsen. Rogue traders: Nogle porteføljemanagere overtræder enten formelt eller reelt de grænser, der er lagt for, hvad de må foretage sig, jf. i øvrigt ovenfor. Det vil sige, at fastlæggelse af investeringsrammer må følges op med kontrol af, om disse overholdes. Jo mere, der handles, og jo mere komplicerede instrumenter, der anvendes, desto vanskeligere er det at kontrollere, om retningslinjerne overtrædes. Ved brug af futures kan positionerne blive ganske komplicerede. Det vil ikke være nok at kontrollere én gang i kvartalet, om retningslinjerne overholdes, da porteføljemanager så vil kunne rense bøgerne op til kontroltidspunkterne. Selv store organisationer med omfattende kontroller har haft vanskeligheder på dette område. Direkte svindel: En porteføljemanager kan svindle ved at få returkommission, ved at købe illikvide aktier privat og derefter købe større poster på fondens vegne osv. Dumhed: En dum porteføljemanager kan, med den bedste vilje af verden, påføre fonden tab, selv om han gør sit bedste og handler inden for de givne retningslinjer. 9

10 Hvis man fører en aktiv politik, vil det selv med et betydeligt kontrolapparat være vanskeligt at minimere disse risici. Der er reelt tre gode forhold ved en passiv politik: 1. Den mindsker muligheden for, at de ovennævnte problemer opstår. Porteføljemanageren med et passivt mandat er ikke fristet til at spekulere, han kan dårligt svindle, da der handles meget lidt osv. 2. Den tiltrækker ikke de mennesketyper, der tiltrækkes af den aktive politik. Svindlere søger hen, hvor der er mulighed for at svindle, spekulanter hvor der er stor mulighed for at spekulere osv. Med andre ord, der opstår en anden virksomhedskultur end i organisationer med aktiv politik. 3. Den passive politik minimerer behovet for at bruge store ressourcer på sammenlignende afkastmåling. Med en aktiv porteføljemanagement er det logisk at bruge ressourcer på at sammenligne porteføljemanagerne med forskellige indeks, kontrollere for risiko, omkostninger osv., alt sammen ganske omkostningskrævende aktiviteter, som i sig selv kræver betydelig ekspertise, og så i øvrigt øger kravene til fondschef og i sidste omfang bestyrelse. Fonden har valgt gennem en passiv politik at holde risikoen for rogue raders, svindel osv., nede på et minimum, og har i sammenhæng hermed valgt ikke at bruge store ressourcer på stadig og omfattende kontrol. Denne politik hænger også sammen med fondens størrelse. Fondene, afdelingerne og fondenes særlige situation CS Fonde adskiller sig på en række områder fra pensionskasser og lignende. Faktisk er der ikke nogen oplagte aktører, som CS Fonde kan benchmarke sig over for. CS Fonde giver ikke et pensionstilsagn, dvs. CS Fonde har ikke noget problem med at holde sine løfter, for der afgives ikke løfter. Det gør, at fonden ikke har brug for den komplicerede risikostyring i almindelighed og renterisikostyring i særdeleshed, som pensionskasser har. Fondene kan f.eks. ikke blive tvunget til at omlægge fra aktier til obligationer som følge af rødt lys eller lignende. 10

11 Hertil kommer, at CS Fonde omfatter flere fonde (Pensionsfonden og Bonusfonden) og flere afdelinger inden for Pensionsfonden (Almen afdeling, Kort afdeling og Opsparingsafdelingen), og at specielt Almen afdeling har en medlemsgruppe med ret forskellige forhold. Bonusfonden er ret uproblematisk, fordi der investeres i korte sikre realkredit- og statsobligationer. Her er der, så længe investeringsretningslinjerne overholdes, ret begrænsede muligheder for dumheder. Såfremt kontantbeholdningen overstiger et maksimalt beløb fastsat i bestyrelsens investeringsletningslinjer sker der en spredning på flere pengeinstitutter. Pensionsfonden: Opsparingsafdelingen, hvor midlerne investeres kontant, er udsat for to typer af risici: (1) Fonden får ikke den maksimalt opnåelige rente, og (2) fonden investerer midlerne i et pengeinstitut, der går konkurs. Fonden har valgt har valgt at reducere risikoen for tab gennem: Valg af primære bankforbindelse ud fra en vurderet risikoprofil, Reducere kontantbeholdningen ved, at lade Kontantafdelingen udlåne midler til Almen afdeling. Vedr. sidste, så udlånes til en rente svarende til den, som CS Fondes bankforbindelse forrenter CS Fondes kontantindestående med. Herved påføres Almen afdeling formelt en beskeden gearing, men reelt holdes den nede gennem den samlede porteføljepolitik, idet der i valg af varighed for obligationsbeholdningen tages hensyn til, at en del af pengene er lånt fra opsparingsafdelingen. Denne fremgangsmåde er valgt under hensyn til, at opsparingsafdelingen er lille i forhold til Almen afdeling og vil blive taget op til overvejelse, såfremt forholdet skulle ændre sig væsentligt. Kort afdeling er lige så uproblematisk som Bonusafdelingen. Der investeres primært i danske realkreditobligationer med ret kort løbetid, men midlerne kan også stå kontant, såfremt renteforholdene måtte tilsige det (det er sket i forbindelse med likviditetskrisen i den finansielle sektor ). P.t. siger investeringsretningslinjerne, at den vægtede varighed af porteføljen maksimalt 11

12 må være 1,5 år, hvilket ikke giver stort spillerum for eventuelle dumheder, specielt ikke, når der føres en passiv porteføljepolitik. Almen afdeling er den afdeling, hvor det i praksis er væsentligst at være opmærksom både på risiko, og på faren for fejl, svindel etc. I Almen afdeling fastlægger vedtægterne, at maksimalt 50 % af aktiverne må være investeret i aktier, fast ejendom o.l. risikable aktiver. Medlemmerne af almen afdeling er meget forskellige, også mere forskellige end medlemmerne i den typiske pensionskasse. For en væsentlig og stadig stigende del af medlemmernes vedkommende udgør deres midler i Almen Afdeling kun overbygningen på deres pensionsordning; de har herudover en tjenestemandspension. Da tjenestemandspensionen er fuldstændig uden investeringsrisiko, kan de tåle så meget desto mere procentvis risiko for så vidt angår den del af pensionsformuen, der står i Almen afdeling. Der kan for disse medlemmers vedkommende argumenteres for, at formuen skal investeres med stor vægt på forventet afkast (først og fremmest aktier) og med mindre vægt på risiko, dvs. maksimal tilladt aktieandel. En ikke uvæsentlig del af formuen tilhører dog ældre medlemmer, som kun har optjent et mindre antal tjenestemandsår, således at pensionsformuen i Almen Afdeling udgør størstedelen af deres pensionsformue. Omvendt gælder for disse medlemmer, at de har nået pensionsalderen og frit kan flytte pensionsformuen fra CS Fonde, samt samlet eller delvist til andre afdelinger med mindre risiko. Det mindsker behovet for at tage særlige hensyn til denne gruppes risikopræferencer. Endelig er der en mindre gruppe, der ikke har en tjenestemandspension, således at hele deres pensionsformue står i CS Fonde. Da disse kun har muligheden for valg mellem kortfristet afdeling, opsparingsafdelingen og almen afdeling, vil varetagelse af deres interesse isoleret set tale for Almen afdeling, der ikke påtager sig alt for stor risiko. Ellers står de over for valget mellem en meget forsigtig afdeling på den ene side(kortfristet afdeling eller opsparingsafdelingen) og en afdeling, der har meget høj risiko. Det vil disse 12

13 medlemmer i teorien kunne undgå, hvis de selv løbende og aktivt foranstalter formuen fordelt på afdelingerne, men det gør de færreste. Overfor CS Fonde står så standard pensionsordninger, hvor medlemmerne typisk har hele deres pensionsformue (bortset fra ATP og folkepension) i én ordning. Det forhold, at CS Fonde ikke har livsvarige pensioner og, at medlemmerne kan træde ud af ordningen med store engangsudbetalinger gør, at det er væsentligt for CS Fonde, at formuens størrelse på ethvert tidspunkt er opgjort til realistiske markedsværdier. Hvis nogle tungt omsættelige aktiver er optaget til værdier over markedsværdien (i praksis kun et muligt problem i Almen afdeling), vil der opstå risiko for et run på Almen afdeling, hvor mange vil ønske at udtræde og få deres andel af formuen udbetalt på basis af de urealistisk høje værdier, således at taberne sidder tilbage med de overvurderede aktiver. CS Fonde har, jf. i øvrigt omtalen heraf tidligere, valgt at minimere denne risiko for et run dels ved kun at have meget få illikvide aktiver, dels ved at have mulighed for at foretage omvurdering af ejendommenes værdi i løbet af året, såfremt udviklingen gør det sandsynligt, at vurderingen fra årsomvurderingen er urealistisk. Fonden har benyttet sig af denne mulighed en enkelt gang. Som følge af den lave andel af ejendomme anses risikoen for et sådant run dog for beskeden. Det forhold, at CS Fonde således adskiller sig en del fra øvrige pensionsordninger gør, at det ikke giver meget mening for CS Fonde at søge at gøre som de øvrige på formueallokeringsområdet, dvs. lægge aktivallokeringen tæt på gennemsnittet af de øvrige. Af samme årsag giver det ikke så meget mening at søge at foretage omfattende benchmarking på afkastområdet med peer-gruppen. CS Fonde bruger derfor væsentligt mindre ressourcer på sådanne sammenligninger end pensionskasser i øvrigt gør. Investeringsretningslinjer Fondens vedtægter lægger et loft på 50 % på investeringer i risikable aktiver. Derudover fastlægger fondens bestyrelse løbende overordnede investeringsretningslinjer for at styre risikoen. For så vidt angår aktieområdet er der minimums- og maksimumsgrænser på den samlede aktieportefølje (p.t

14 45 % i Almen Afdeling), men der er ikke lagt grænser ind for delposter (amerikanske aktier, europæiske aktier, danske aktier osv.). Det er endvidere bestemt, at investering i aktier, der ikke er noteret på den danske fondsbørs, som altafgørende hovedregel foretages gennem en low cost global investeringsforening, administreret af Danske Bank, så vidt muligt i samarbejde med andre institutionelle investorer). Disse retningslinjer er valgt relativt brede, og der er lagt mindre bånd på administrationens handlefrihed end så mange andre steder. Investeringsretningslinjerne behandles på hvert ordinært bestyrelsesmøde og resultatet heraf fremgår af referaterne. Her beskrives kort baggrunden for valget af retningslinjer, herunder hvorfor der ikke er valgt mere specificerede retningslinjer. Bonusfonden: Fonden investerer fortrinsvis i danske obligationer med relativt lav pålydende rente af skattehensyn, og har derudover bankindskud. Løbetiden er relativt kort (varighed for porteføljen p.t. max. 3,5 år) da medlemmerne i gennemsnit har pengene stående i bonusfonden i relativt korte perioder. Som følge heraf investeres hverken i aktier eller pantebreve. Almen afdeling: Det relativt brede spænd for minimal og maksimal aktieandel er fastlagt, ikke for at give fondschefen vide muligheder for at handle, men for at mindske behovet for, at der skal handles alt for tit som følge af kursændringer. Jo snævrere grænser, desto oftere skal der handles, fordi aktier stiger eller falder i kurs i forhold til obligationer. Når der ikke er fastlagt grænser for andel af europæiske aktier, amerikanske aktier osv. er det fordi Danske Bank tilstræber at holde en global portefølje svarende til markedsporteføljen. Kursforskydninger mellem enkeltmarkeder vil så uundgåeligt føre til, at der sker en forskydning i de relative andele. Der er på samme måde ikke formelle grænser for, hvor stor andelen af danske aktier må være i forhold til andelen af udenlandske aktier. For en ordens skyld bemærkes, at der fremad sigtes mod, at danske aktier udgør under halvdelen af den samlede aktieportefølje, men det er ikke 14

15 formuleret som et absolut krav. Til gengæld indgår tal om aktivfordelingen på bestyrelsens fact sheeet på hvert møde, jf. herom senere. Den samme begrundelse ligger bag de meget brede grænser for obligationsporteføljens varighed, p.t. 2,5 5,5 år. De er ikke valgt for at give fondschefen brede rammer til store rentespekulationer. De er valgt for at muliggøre en passiv køb og behold politik. Varigheden på danske obligationer, korrigeret for konverteringsrisiko, svinger ofte ganske meget med renten, dvs. snævre varighedsintervaller vil kræve hyppige omlægninger af porteføljen. Kontrol af fondschef m.h.t. værdipapirhandel for privat regning Fonden har ikke pålagt formelle grænser for, hvad fondschef må foretage sig privat på investeringsområdet. Det forventes, at han opfører sig fornuftigt og hæderligt, d.v.s. ikke hyppige handler i værdipapirer, ikke køber illikvide papirer umiddelbart før fonden køber osv., men der er ikke fastlagt specifikke regler. Det er aftalt med fondschefen, at han forelægger opgørelse over private transaktioner i værdipapirdepoter ultimo året overfor det af Pensionsfonden valgte revisionsfirma. Information til bestyrelsen Der er valgt en investeringspolitik, hvor behovet for information kan holdes nede, dvs. bestyrelsen kan få overblik ved hjælp af relativt få nøgletal. Den passive politik og den beskedne brug af finansielle instrumenter gør det muligt ved hjælp af relativt få nøgletal at se, om der er advarselstegn. For så vidt angår Almen Afdeling er det valgt, at bestyrelsen fremadrettet til hvert møde skal have et fact sheet med følgende oplysninger: Formuens procentvise fordeling på danske largecap-aktier, midcap-aktier og smallcap-aktier, udenlandske aktier, danske realkredit- og statsobligationer, øvrige obligationer, ejendomme og kontanter. 15

16 De tre største placeringer i enkelte selskaber, og deres andel af fondens samlede formue. Totale køb og totale salg af aktier siden sidst (indikator for handelsaktivitet) Totale køb og totale salg af obligationer siden sidst (indikator for handelsaktivitet) Obligationsporteføljens (både obligationer og kontanter, og korrigeret for lån fra opsparingsafdelingen) varighed. Begrundelserne er følgende: En stor vægt af small cap-aktier kan indikere, at der kan være problemer med værdifastsættelsen af porteføljen, da small-capaktiers kurser er lettere at manipulere. Fordelen på danske og udenlandske aktier er så væsentlig, at den skal fremgå selvstændigt, og det samme er fordelingen på aktier totalt (risiko) og på ejendomme og øvrige aktiver (problemer med omsættelighed og værdiansættelse). Omsætningstal er væsentlige for at se, om der føres en passiv politik. En stor omsætning kan også skyldes mange udtrædelser, store kurssving eller lignende, og derfor er der ikke lagt grænser på omsætningen, men bestyrelsen holder øje med den. Varighedsoplysningerne er medtaget for, at bestyrelsen kan kontrollere, at grænserne i investeringsretningslinjerne er overholdt. Hvad kan kritiseres og hvad er forsvaret? Fonden overvægter kraftigt danske aktier i sin aktieportefølje. Knap halvdelen af aktieformuen er investeret i danske aktier, hvor danske aktier kun udgør måske 0,3% af værdien af verdens samlede børsnoterede aktier. Det giver en mindre risikospredning, end der ifølge standard teori kan opnås ved at holde markedsporteføljen. Det kan kritiseres, at der ikke er lagt et eksplicit loft ind på, hvor stor en del af formuen, der må investeres i danske aktier. Fondens bestyrelse er dog af den opfattelse, at selv om selskaber som Novo formelt er danske, er deres prisfastsættelse international, således at der ikke mistes så 16

17 meget risikospredning ved den valgte investeringspolitik. Erfaringerne er, at ved store aktiekursændringer følges markederne af, i betydeligt omfang. Hertil kommer, at dels er danske aktier lidt billigere at eje/administrere end udenlandske aktier, dels foretrækker fonden at kende selskaberne. Den mener at kunne gøre det marginalt bedre ved investering i danske aktier end udenlandske, f.eks. ved udnyttelse af mindre uligevægte i markedet (kurser på A- og B-aktier ikke i ligevægt og lignende). Fonden tror således ikke på fuldstændigt effektive kapitalmarkeder. Den tror på næsten effektive markeder, på at der kun sjældent skal handles, og at muligheden for at tjene penge på handler forudsætter, at fonden selv har ekspertise på området og kan bedømme, om der er en midlertidig markedsuligevægt. Fondens bestyrelse har valgt en formel overgrænse på 2,5 % for, hvor stor en del af investeringsafdelingens samlede formue, der kan investeres i ét enkelt selskab (p.t. A.P. Møller). Denne grænse er relativt høj og kan kritiseres. Den er imidlertid en logisk følge af overvægten i danske aktier. Med % af porteføljen i danske aktier er det logisk, at APM vejer relativt tungt. Fordeling på enkeltmarkeder: Fonden har ikke formelle retningslinjer mht. hvor stor en del af formuen, der må være investeret på ét enkelt marked. Mange pensionskasser har eksplicitte intervaller for, hvor meget der må investeres i givne delmarkeder (f.eks. USA, Europa, Fjernøsten). Det er ret irrelevant for fonden for så vidt angår udenlandske delmarkeder, da den primært har udenlandske aktier i en gros investeringsforening, som administreres af Danske Bank og styres som en global portefølje. Maksimal ejerandel i enkeltselskaber: Nogle investorer har ejerandelsbegrænsninger på, hvor stor en andel de vil eje i enkeltselskaber, både noterede og unoterede. Fonden er så lille, at man har anset sådanne grænser som overflødige. Formålet med sådanne grænser kan bl.a. være at mindske muligheder for kursmanipulation. Fonden har diskuteret spørgsmålet og konkluderet, at sådanne grænser ikke er vejen frem, fordi der altid er omgåelsesmuligheder (man kan f.eks. manipulere kurser i selv store selskaber som TDC og Københavns Lufthavne med meget beskedne ejerandele, fordi der cirkulerer så få aktier). 17

18 Fordeling af obligationer på udstedere. Den altafgørende del af CS-fondes obligationer er danske realkreditobligationer. Realkreditinstitutter kan gå fallit. Det kan tale for, at fonden pålægges en vis risikospredning på udstedere. Når Fonden alligevel ikke har følt det nødvendigt formelt at have en sådan risikospredning, skyldes det følgende: Konkursrisikoen anses for at være meget beskeden, dels pga. institutternes pantsikkerhed og pga. at låntagerne ikke kun hefter med pantet, men også hefter personligt, i modsætning til situationen på USA s boligmarked, dels pga. af, at staten ved en truende konkurs vil finde det nødvendigt med et indgreb, jf. situationen på bankmarkedet. Givet, at en konkurs indtraf, ville investorernes procentvise tab være beskedent. Det ville ikke være en konkurs, hvor obligationsejernes penge var tabt helt eller halvt. Realkreditinstitutter kan i modsætning til de fleste andre virksomheder afvikles stille og roligt uden at konkursen i sig selv udløser store afviklingstab. Man ophører med nyudlån, modtager renter og afdrag og sidst men ikke mindst en masse ekstraordinære indfrielser i forbindelse med ejendomshandler. Forretningen kan drives med få ansatte, og der indtjenes en rentemarginal på udlånene. Fonden har i praksis en betydelig risikospredning på institutter. Nøglepersoners død og rejse: Fonden har pga. sin størrelse ikke personer, der umiddelbart kan tage over, hvis fondschefen skulle dø/rejse. Det skyldes dels fondens beskedne størrelse, dels at der med den valgte investeringspolitik og de regler, der gælder for fonden, kun er beskedent behov herfor. Fonden kan uden større problemer ligge passivt uden, at der foretages investeringsbeslutninger. Store og små problemer Det skal afslutningsvis bemærkes, at der lægges afgørende vægt på at undgå store problemer, der kan påføre fondens medlemmer mærkbare tab, hvad enten 18

19 der er tale om direkte tyveri, meget store omkostninger til porteføljemanagement og administration, eller tab som følge af uhensigtsmæssige investeringer. Det er først og fremmest katastrofer som mr. Madoff, der stjal investorernes penge, der skal undgås. Det betyder ikke at bestyrelsen ikke er opmærksom på og overvejer, om der er mulighed for underslæb i det små (returkommission fra lejere mod at få aftalte lavere huslejer, delvis dækning af privatforbrug på fondens regning eller lignende). Men hovedvægten har været at have en fondsadministration, der er billig og hvor de store risici minimeres, og hvor bestyrelsen bevarer overblikket. Pengeflow: Køb og salg af værdipapirer sker via konto og depot, sker ved betaling mod levering eller levering mod betaling i lukket clearingssystem. Betalinger til og fra fonden sker via netbank konti. Udbetalinger til medlemmer sker til deres NEM-konto, hvis ikke medlemmet ønsker at det sker til anden konto. Ved udbetaling til anden konto end NEM-konto ringes kontrol til pågældendes pengeinstitut. I.f.m. etablering af bestyrelsens første udgave af dette dokument i 2009 er indhentet bidrag fra Forsvarets Interne Revision, Fondenes eksterne revisorer og Fondenes investeringsrådgiver. Fondens bestyrelse ligger vægt på, at der også i fremtiden indhentes professionelle bidrag til af facilitetere drøftelserne af Corporate Governance for CS Fonde, ligesom der er åbenhed omkring det både i forhold til fondenes medlemmer og revisorer m.fl. 19

CS-Fonde 2015-06-24. Corporate Governance. CS-Fonde

CS-Fonde 2015-06-24. Corporate Governance. CS-Fonde CS-Fonde 2015-06-24 Corporate Governance i CS-Fonde 1 Forord... 3 Risikostyrings- og kontrolnotat... 4 Fondens vedtægter, bestyrelse, herunder særlig sagkundskab, samt fuldmagtsforhold... 4 Fondenes forretningsmodel...

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

NR. 2 april 2012 21. årgang

NR. 2 april 2012 21. årgang NR. 2 april 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

NR. 4 oktober 2015 24.årgang

NR. 4 oktober 2015 24.årgang NR. 4 oktober 2015 24.årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Gældende fra den 7. juni 2017 Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto, hvorpå der indskydes

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto. Puljekontoen er en underkonto til pensionshovedkontoen,

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter VEJ nr 9475 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0056 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Eksklusiv Formuepleje

Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje 1 Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Politik for styring af finansielle dispositioner

Politik for styring af finansielle dispositioner Politik for styring af finansielle dispositioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2012 Finansiel politik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål... 3 2 Afgrænsning... 3 3 Udførelse og kompetenceforhold...

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

NR. 4 oktober 2014 23. årgang

NR. 4 oktober 2014 23. årgang NR. 4 oktober 2014 23. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Juni 2016 Finansiel styringspolitik

Juni 2016 Finansiel styringspolitik Juni 2016 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik BO-VEST Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 1.4. Risiko-felter 1 2. Intern bemyndigelse

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Vi investerer stadig for lånte penge:

Vi investerer stadig for lånte penge: MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Rune Wagenitz Sørensen, adm. Direktør Oliver West, porteføljemanager Udgivet d. 10 december 2015 Vi investerer stadig for lånte penge: Mange danskere investerer med underskud,

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 28.11.2017 114/11 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten, kan Lægernes Bank gøre

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

StockRate Asset Management

StockRate Asset Management StockRate Asset Management DIN PROFESSIONELLE INVESTERINGSRÅDGIVER KVALITET OG SIKKERHED StockRate Asset Management yder rådgivning om langsigtet opsparing inden for områderne: Aktier Obligationer Investeringsbeviser

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere