Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

2 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade København K CVR EAN nummer: København 19. marts

3 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af Energiklagenævnet Energiklagenævnets omfang Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Målrapportering Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger KPI B1 sagsbehandlingstider for alle sager Resultatkrav A1 sagsbehandlingstider for formandssager Resultatkrav A2 verserende sager ved årets udgang KPI B2 - Prognosepræcision Redegørelse for reservation Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Resultatopgørelse Resultatdisponering Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloftet Bevillingsregnskabet Bilag Noter til resultatopgørelse og balance Noter til resultatopgørelsen Noter til balancen Klimaregnskab Beretning

4 Regnskab Analyse og rapportering Klimapåvirkning fra virksomheden Klimapåvirkning ved tjenesterejser Energiklagenævnets samlede klimapåvirkning Regnskabsdata Regnskabspraksis

5 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Energiklagenævnet, CVR , er ansvarlig for: Energiklagenævnet (Driftsbev.), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af institutioner, der er omfattet af årsrapporten. 4

6 2. Beretning 2.1. Præsentation af Energiklagenævnet Energiklagenævnet er et uafhængigt og sagkyndigt klagenævn inden for energiområdet. Nævnets uafhængighed skal sikre retssikkerhed for de involverede parter i sagerne. Nævnets sagkundskab inden for jura, økonomi og teknik på energiområdet skal sikre korrekte afgørelser. Nævnet er oprettet ved lov i og er en virksomhed under Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område. Energiklagenævnet består af en nævnsformand og en næstformand samt en række sagkyndige nævnsmedlemmer, der udnævnes af klima-, energi- og bygningsministeren. Nævnets medlemmer har et alsidigt kendskab til energimæssige forhold og har juridisk, økonomisk og teknisk sagkundskab. Energiklagenævnet er øverste administrative rekursmyndighed og træffer endelig afgørelse i sager, hvor der er klaget over afgørelser truffet af klima-, energi- og bygningsministeren, Energistyrelsen, Energitilsynet, Energinet.dk eller kommunerne efter den energiretlige lovgivning. Energiklagenævnet behandler klagesager inden for 19 lovområder, der dækker den væsentligste del af den energiretlige lovgivning. De fleste sager angår varmeforsyning og elforsyning. Nævnets afgørelser kan inden for rammerne i lovgivningen indbringes af sagens parter for domstolene til prøvelse. Brugerne af nævnet er borgere, virksomheder, interesseorganisationer, andre foreninger, centrale energimyndigheder og kommunerne, der er lokale varmeplansmyndigheder. Energiklagenævnet formidler sin afgørelsespraksis på nævnets hjemmeside til interesserede brugere og myndigheder. Betjeningen og administrationen af Energiklagenævnet varetages af et sekretariat, der ledes af en sekretariatschef. Energiklagenævnets mission er: - at træffe endelige administrative afgørelser på energiområdet. Energiklagenævnets vision er: - at træffe korrekte afgørelser og levere god sagsbehandling på et højt fagligt niveau, der er formidlet i et forståeligt skriftligt sprog. Nævnet ønsker inden for et rimeligt ressourceforbrug at kunne indfri brugernes og samfundets forventninger om korte sagsbehandlingstider. Disse målsætninger vil sammen med nævnets uafhængige stilling skabe tillid hos brugerne af nævnet samt føre til accept hos sagens parter af nævnets afgørelser. Yderligere oplysninger om Energiklagenævnet kan findes på nævnets hjemmeside: Energiklagenævnets bevillinger er optaget på finansloven under Energiklagenævnet (Driftsbevilling). 1 Lov nr. 405 af 14. juni

7 2.2. Energiklagenævnets omfang Nedenstående tabel giver et samlet overblik over Energiklagenævnets samlede økonomiske aktiviteter. Tabel 1. Energiklagenævnets samlede aktivitet (Bruttobevillinger) Mio. kr. Drift Administrerede ordninger mv. Anlæg I alt Bevilling Regnskab Udgifter 5,9 5,7 Indtægter - -0,2 Udgifter - - Indtægter - - Udgifter - - Indtægter - - Udgifter 5,9 5,7 Indtægter - -0, Årets faglige resultater Energiklagenævnet har i 2014 haft en produktivitet med klagesagsbehandlingen, der var større end antallet af nye klagesager, der kom til i årets løb. Primo 2014 havde Energiklagenævnet 216 verserende klagesager. I årets løb modtog Energiklagenævnet yderligere 214 klagesager. Energiklagenævnet afsluttede dog i løbet af året 344 klagesager, således at beholdningen af klagesager ultimo året var bragt ned til 86 klagesager. Dette har dog samtidig afspejlet sig i sagsbehandlingstiderne, der i 2014 blev højere end i Det skyldes, at nævnet i 2014 afgjorde en række ældre sager fra året før. Energiklagenævnet havde i resultatkontrakten for 2014 fastsat nærmere målsætninger for nævnets sagsbehandlingstider for klagesagerne. Energiklagenævnets målopfyldelse af resultatkontrakten er nærmere omtalt nedenfor, afsnit 2.6. Energiklagenævnets opgave med at føre retssager, hvor en sagspart har indbragt nævnets afgørelse i en klagesag for domstolene til prøvelse, har i 2014 medført to ny retssager. Ved årets begyndelse verserede der fire retssager. Der blev i årets løb afsagt dom i tre retssager, som Energiklagenævnet vandt i alle tre tilfælde. Modparten i den ene retssag har dog anket dommen, således at denne retssag fortsat verserer. Ultimo 2014 verserede der fire retssager. Energiklagenævnet har offentliggjort alle afgørelser i klagesager og domme afsagt af retten i 2014 på nævnets hjemmeside: 6

8 2.4. Årets økonomiske resultat Nedenstående tabel redegør for Energiklagenævnets økonomiske hoved- og nøgletal. Som følge af afrunding kan summen af tallene i nedenstående og efterfølgende tabeller afvige fra totalen. Tabel 2. Energiklagenævnets økonomiske hoved- og nøgletal ( Energiklagenævnet) Note Mio. kr Resultatopgørelse --- mio. kr. --- Ordinære driftsindtægter -5,2-4,7-5,9 - Heraf indtægtsført bevilling -5,2-4,7-5,9 - Heraf eksterne indtægter Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger 5,2 5,6 5,5 - Heraf løn 3,3 3,7 3,2 - Heraf afskrivninger 0,1 0,1 0,0 - Heraf øvrige omkostninger 1,8 1,8 2,3 Resultat af ordinære drift 0,0 0,9-0,4 Andre driftsindtægter -0,1-0,2-0,2 Andre driftsomkostninger 0,1 0,1 0,2 Resultat før finansielle poster -0,0 0,8-0,4 Årets resultat -0,0 0,8-0,4 Balance Anlægsaktiver 0,1 0,0 0,1 Omsætningsaktiver 0,3 0,3 0,3 Egenkapital 3,1 2,2 2,7 Langfristet gæld 0,1 0,0 0,1 Kortfristet gæld 0,9 0,6 1,0 Låneramme 0,3 0,3 0,3 Træk på låneramme 0,1 0,0 0,1 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af låneramme (pct.) 42,1 0,0 23,0 Negativ udsvingsrate 41,1 29,3 34,8 Overskudsgrad 0,2-17,7 6,9 Bevillingsandel (pct.) 100,0 100,0 100,0 Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris (t.kr.) 5,0 588,4 5,8 569,6 4,8 559,9 Lønomkostningsandel 0,6 0,8 0,5 Lønsumsloft (mio. kr.) 3,3 4,5 4,0 Lønforbrug under lønsumsloft (mio. kr.) 3,3 3,7 3,2 Kilde: SKS Årets resultat og overskudsgrad: Energiklagenævnets overskudsgrad steg betydeligt fra 2013 til Det skyldes, at nævnet kommer ud af 2014 med et overskud på 0,4 mio. kr. Negativ udsvingsrate: Den negative udsvingsrate viser, hvor langt virksomhedens overførte overskud er fra den negative udsvingsgrænse (startkapitalen på kr.). Energiklagenævnet har nu en negativ 7

9 udsvingsrate på 34,8. Energiklagenævnets overførte overskud er med andre ord 34,8 gange så stort som startkapitalen. Udnyttelsesgrad af låneramme: Stigningen i udnyttelsesgraden fra 2013 til 2014 skyldes ibrugtagning af en ny hjemmeside. I 2015 forventes lånerammen udnyttet fuldt ud til et nyt ESDH-system. Antal årsværk og årsværkspris: Faldet i antal årsværk fra 2013 til 2014 skyldes en medarbejders barselsorlov, og at en stilling blev ledig sidst på året. Faldet i årsværksprisen skyldes ændringer i personalesammensætningen. Der er i 2014 sket ansættelse af mindre erfarne medarbejdere, som har en lavere lønomkostning end tidligere medarbejdere. Nøgletallet årsværkspris angår medarbejderne, der er ansat i Energiklagenævnets sekretariat. Årsværksprisen afviger derfor fra tallet opgjort i SKS, der medtager omkostninger til særskilt vederlag til Energiklagenævnets medlemmer. Om baggrunden for korrektionen henvises til afsnit Noter til resultatopgørelsen. Lønomkostningsandel: Faldet i lønomkostningsandelen fra 2013 til 2014 skyldes overvejende, at de ordinære driftsindtægter er steget med ca. 25 pct. mens lønomkostningerne omvendt er faldet en smule Opgaver og ressourcer Nedenstående tabel sammenfatter Energiklagenævnets ressourceforbrug på nævnets aktiviteter/opgaver. Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for Energiklagenævnets opgaver Mio. kr. Hovedopgave Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Klagesagsbehandling, 5,9 0,2 5,7-0,4 herunder retssager Årets resultat 5,9 0,2 5,7-0,4 Tabellen viser, at Energiklagenævnet samlet set har et overskud på 0,4 mio. kr Målrapportering Dette afsnit indeholder en overordnet afrapportering af Energiklagenævnets resultatkontrakt for og en uddybende analyse af udvalgte resultatkrav. Energiklagenævnets resultatkontrakt for 2014 omfattede fire institutionsspecifikke resultatkrav (A1 A4), to Key Performance Indicators (B1 B2) og fem koncernfælles resultatkrav (C1 C5). 2 Resultatkontrakten er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: 8

10 De fastsatte mål angår emner, hvor Energiklagenævnet ønsker særlig ledelsesmæssig opmærksomhed. Det drejer sig om sagsbehandlingstider, en kvalitativ målsætning om, at nævnets afgørelser ikke indbringes for domstolene eller Folketingets Ombudsmand (ankeprocent), en målsætning om at dele og formidle viden og praksis, der indvindes ved klagesagsbehandlingen (formidling af afgørelsespraksis) samt en række mål, der er fælles for institutionerne på ministerområdet (koncernfælles mål) Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse Energiklagenævnets samlede målopfyldelse af resultatkontrakten viser, at ni mål er opfyldt, et mål er delvist opfyldt og et mål er ikke opfyldt. Dette svarer til en målopfyldelse på 87 procent 3, hvilket Energiklagenævnet anser som tilfredsstillende. Tabel 4. Målrapportering opfølgning på resultatkontrakt 2014 Institutionsspecifikke resultatkrav Målopfyldelse A1 Sagsbehandlingstid Formandssager Ved udgangen af 2014 overstiger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ikke 6 måneder i sager, hvor nævnsformanden træffer afgørelse på nævnets vegne. Ikke opfyldt 0 % ud af 10,9 % Opnået resultat: 7,5 måneder. A2 Sagsbehandlingstid Verserende sager A3 Ankeprocent A4 Vidensdeling Ved udgangen af 2014 må højest 5 procent af de verserende (uafsluttede) klagesager have en sagsbehandlingstid på mere end 7 måneder. Opnået resultat: 4,7 procent. Antallet af retssager og sager ved Folketingets Ombudsmand, der påbegyndes i år 2014, må ikke overstige 10 pct. af antallet af nævnets afgjorte sager i år Opnået resultat: 0,9 pct. Alle Energiklagenævnets afgørelser i klagesager samt domme afsagt i 2014 offentliggøres på nævnets hjemmeside, dog i visse tilfælde i anonymiseret form. Opnået resultat: Alle afgørelser og domme er offentliggjort. Opfyldt 5,4 % ud af 5,4 % Opfyldt 5,4 % ud af 5,4 % Opfyldt 2,2 % ud af 2,2 % 3 Det skal bemærkes, at i resultatkontrakten 2014 summer vægtningen ikke til 100. Den udestående vægtning på 8 point er fordelt på de eksisterende mål ud fra deres indbyrdes vægtning. 9

11 Key Performance Indicators (KPI) B1 Sagsbehandlingstid Alle sager Ved udgangen af 2014 overstiger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ikke 7 måneder. Opnået resultat: 6,3 måneder. Opfyldt 54,3 % ud af 54,3 % B2 Prognosepræcision KPI en består af fire delmål: a) Prognosen for årets resultat ved grundbudgettet afviger mindre end 20 pct. fra årets resultat. Opnået resultat: Afvigelse: 6,9 pct. (opfyldt) b) Prognosen for årets resultat ved udgiftsopfølgning 1 afviger mindre end 15 pct. fra årets resultat. Opnået resultat: Afvigelse: 6,8 pct. (opfyldt) c) Prognosen for årets resultat ved udgiftsopfølgning 2 afviger mindre end 10 pct. fra årets resultat. Opnået resultat: Afvigelse: 7,5 pct. (opfyldt) d) Prognosen for årets resultat ved udgiftsopfølgning 3 afviger mindre end 5 pct. fra årets resultat. Opnået resultat: Afvigelse: 6,0 pct. (ikke opfyldt) Delvist opfyldt 6,5 % ud af 8,7 % Koncernfælles resultatkrav C1 Kvalitet i departementssager C2 Hvert kvartal skal mindst 90 pct. af de ved stikprøve udvalgte sager vurderes som tilfredsstillende. Opnået resultat: 1. kvartal 2014: Opfyldt kvartal 2014: Ingen sager. Risikomatrice og strategier til mitigering af risici skal fremsendes til departementet inden for to nærmere frister. Opfyldt 2,2 % ud af 2,2 % Opfyldt 3,3 % ud af 3,3 % 10

12 Risikostyring C3 Væsentlige revisionsbemærknin ger C4 Energibesparelser Opnået resultat: Materialet er fremsendt til tiden. Opfølgning på væsentlige bemærkninger fra Rigsrevisionen. Udvalgte væsentlige bemærkninger må ikke gentages. Opnået resultat: Rigsrevisionen har ikke haft væsentlige bemærkninger. Resultatkravet består af to delkrav: a) Energiklagenævnet skal senest den 25. marts 2014 opdatere sin energiprognose, indsende den til Energistyrelsen og indberette el-, varme- og vandforbrug til databasen Energibesparelser i staten. b) Energiklagenævnet skal udarbejde en opgørelse over igangsatte og kommende foranstaltninger, som anskueliggør, at nævnet vil overholde det gældende cirkulæres energisparemål. Opfyldt 3,3 % ud af 3,3 % Opfyldt 2,2 % ud af 2,2 % C5 Koncern itsamarbejde Opnået resultat: Begge delkrav er udført. Resultatkravet består af to delkrav: a) Inden 30. juni 2014 skal der foreligge en itstrategi for koncernen. b) Inden 30. november 2014 skal der foreligge en informationssikkerhedsstrategi for koncernen Opfyldt 2,2 % ud af 2,2 % Opnået resultat: Begge delkrav er udført. I alt 87 % ud af 100 % Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger I dette afsnit foretages en uddybende analyse og vurdering af de KPI er og resultatkrav, som vurderes at være særligt interessante. Energiklagenævnet har navnlig fokus på sagsbehandlingstiderne, som har særlig interesse for brugerne af nævnet. Energiklagenævnets hovedaktivitet er klagesagsbehandling. Energiklagenævnet ønsker at træffe rigtige afgørelser på en hurtig og effektiv måde. Hensynet til en hurtig sagsbehandling og afgørelse af sagerne skal dog afvejes mod hensynet til korrekte afgørelser og parternes retssikkerhed ved sagsprocessen. F.eks. lovgivningens krav om partshøring, parternes mulighed for at få udsat sagens afgørelse med henblik på at 11

13 komme med en udtalelse til sagen og reglerne om aktindsigt. Under sagens gang i nævnet skal der være rimelig mulighed for, at sagens parter kan komme til orde. En gennemsnitlig klagesag, som skal realitetsbehandles af Energiklagenævnet, vil normalt derfor ikke kunne afgøres på under 6 måneder. Energiklagenævnet behandler dog altid den enkelte sag så hurtigt, som det er muligt inden for nævnets samlede ressourcemæssige ramme. Sagsbehandlingstiden i den enkelte sag afhænger af mange forhold. Det kan være sagens kompleksitet, antallet af parter, antallet af nødvendige sagsoplysningsskridt som for eksempel partshøring i sagen. Sagsbehandlingstiden for den enkelte sag kan derfor afvige fra målsætningen om de maksimale gennemsnitlige sagsbehandlingstider. Hertil kommer, at nævnets klagesager kan være komplicerede og omhandle store økonomiske værdier og/eller indeholde principielle problemstillinger inden for energiområdet. Det kræver alt i alt en grundig forberedelse af sagerne KPI B1 sagsbehandlingstider for alle sager Målet for denne KPI er, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle typer klagesager ikke bør overstige 7 måneder. Dette mål svarer til den traditionelle opgørelse af sagsbehandlingstiderne. Energiklagenævnet har opfyldt dette resultatkrav med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 6,3 måneder for alle afgjorte sager. Denne sagsbehandlingstid svarer nogenlunde til niveauet for sagsbehandlingstiderne i de seneste fem år. Tabellen nedenfor illustrerer udviklingen i sagsbehandlingstiderne i perioden Tabel 5. De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for årene År Sagsbehandlingstider (måneder) , , , , ,3 Den relativt lavere sagsbehandlingstid i 2013 skyldes beskaffenheden af dette års klagesager, hvor størstedelen af sagerne var ukomplicerede. Det fremgår af årsrapport 2013, at Energiklagenævnet for 2014 forventede en del vanskelige klagesager, der vurderedes at være ressourcekrævende. Dette har også været tilfældet i 2014, hvilket har medvirket til, at sagsbehandlingstiden er blevet højere end i 2013, men dog fortsat er lidt hurtigere end i 2012 og de to forudgående år. Det er Energiklagenævnets vurdering, at målopfyldelsen er tilfredsstillende Resultatkrav A1 sagsbehandlingstider for formandssager Resultatkravet er, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for denne type klagesager ikke bør overstige 6,0 måneder. Energiklagenævnet har fastsat et i forhold til KPI B1 (sagsbehandlingstiderne for alle sager) mere ambitiøst mål for sagsbehandlingstiderne for klagesager, hvor nævnsformanden på egen hånd træffer afgørelse på vegne af nævnet. Det drejer sig f.eks. om klagesager, hvor Energiklagenævnet har en fast praksis, samt 12

14 sager, hvor nævnsformanden kan afvise at realitetsbehandle klager, f.eks. hvis sagen ikke er omfattet af nævnets kompetence, klagen er indgivet for sent eller klagen er indgivet af en person, som ikke er klageberettiget. Sager, hvor nævnsformanden kan træffe afgørelse på egen hånd, kaldes populært for formandssager. Disse sager er kendetegnet ved, at sagerne i gennemsnit kræver færre sagsoplysningsskridt. Sagerne kan dog godt være juridisk komplicerede. Alt andet lige bør de fleste af disse sager kunne afgøres hurtigere end nævnets øvrige sager, der skal afgøres på et nævnsmøde. Energiklagenævnet har ikke kunnet opfylde dette resultatkrav i 2014, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid blev 7,5 måneder. Baggrunden herfor er blandt andet, at Energiklagenævnet i 2014 har behandlet en del vanskelige og ressourcekrævende sager, der har skullet afgøres af Energiklagenævnet som sådant og ikke af nævnets formand alene. Der har derfor været færre ressourcer til at forberede og behandle formandssager i Energiklagenævnets sekretariat sammenholdt med, at der har været et stort antal formandssager, svarende til ca. halvdelen af de sager, som Energiklagenævnet samlet set har afgjort i Årsagen til de mange formandssager er navnlig, at Energiklagenævnet har modtaget mange klager fra borgere over Energinet.dk s afgørelser om årsbaseret nettoafregning af elektricitet produceret på mindre solcelleanlæg, samt klager fra borgere i to større komplekser af sager om tilslutningspligt til fjernvarme i to kommuner. Udviklingen i sagsbehandlingstiderne af formandssager er over de seneste 5 år ikke entydig men ret svingende. Opfyldelsen for 2014 svarer således f.eks. stort set til opfyldelsen i Tabellen nedenfor illustrerer udviklingen i sagsbehandlingstiderne i perioden Tabel 6. De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for formandssager i årene År Sagsbehandlingstider i måneder ,0 (realitetsbehandling) / 2,4 (afvisning af klage) , , , ,5 Det er Energiklagenævnets vurdering, at målopfyldelsen ikke er tilfredsstillende Resultatkrav A2 verserende sager ved årets udgang Resultatkravet er, at højest 5 pct. af de verserende (uafsluttede) klagesager må have en sagsbehandlingstid på mere end 7 måneder. Hvor den traditionelle opgørelse af sagsbehandlingstider angår gennemsnitlige sagsbehandlingstider, så har dette resultatkrav fokus på, at den enkelte sag ikke får en urimelig lang sagsbehandlingstid. 4 I 2010 blev der skelnet mellem sager, hvor nævnsformanden traf realitetsafgørelse, og sager hvor nævnsformanden traf afgørelse om at afvise en klage fra realitetsbehandling, f.eks. fristafslag ved for sen klage. 13

15 Energiklagenævnet har opfyldt dette resultatkrav. Ved årsskiftet 2014/2015 verserede 4 klagesager, der havde en sagsbehandlingstid på mere end 7 måneder. Dette svarer til 4,7 pct. af klagesagerne, der verserede ved årsskiftet. Disse 4 sager forventes afsluttet i 1. kvartal Det er Energiklagenævnets vurdering, at målopfyldelsen er tilfredsstillende KPI B2 - Prognosepræcision Målet for denne KPI er at understøtte en god økonomistyring. Energiklagenævnets budgettering skal være periodiseret og afspejle realistiske forventninger til de fremadrettede omkostninger. Der er fastsat fire delmål: et for hvert kvartal. Prognosen for årets resultat forud for hvert kvartal må kun afvige fra årets resultat inden for en nærmere procentsats. Energiklagenævnet har opfyldt kravene til prognosepræcision for 1.- til 3. kvartal 2014 men ikke for 4. kvartal Kravet til prognosepræcisionen ved udgiftsopfølgning 3 og dermed 4. kvartal 2014 var, at prognosen for årets resultat måtte afvige op til 5 pct. fra årets resultat. Energiklagenævnet opnåede kun en prognosepræcision på 6,0 pct., dvs. 1 pct. for meget. Årsagen til den manglende opfyldelse af kravet til prognosepræcision ved udgiftsopfølgning 3 er, at Energiklagenævnet fik en indtægt på 0,1 mio. kr. fra en retssag, som nævnet vandt, så sent på året, at budgettet ikke da kunne korrigeres. Det bemærkes, at Energiklagenævnet ikke har budgetteret med indtægter fra retssager, jf. grundbudgetnotatet for virksomheden. Energiklagenævnet har normalt ikke væsentlige udfordringer med økonomistyringen af nævnets virksomhed med klagesagsbehandling. Derimod er det generelt vanskeligt for nævnet at økonomistyre den del af nævnets virksomhed, der angår retssagsførelse, hvor nævnets afgørelser er indbragt for domstolene til prøvelse. Udfaldet af retssagerne kan påvirke Energiklagenævnets økonomi i både positiv og negativ retning afhængigt af, om Energiklagenævnet vinder eller taber retssagerne. 5 Samlet set har Energiklagenævnet opfyldt ¾-dele af KPI B2. Det er Energiklagenævnets vurdering, at målopfyldelsen dermed overvejende, men ikke fuldt ud, er tilfredsstillende Redegørelse for reservation Energiklagenævnet har ikke reserveret bevilling ultimo Forventninger til det kommende år 5 Der henvises til afsnit Noter til balancen, Note 4 Eventualaktiver og forpligtelser. 14

16 Energiklagenævnet forventer en tilgang af nye klagesager og retssager svarende til niveauet for Energiklagenævnet er dog uden indflydelse på antallet af indkomne sager og sagernes beskaffenhed. Energiklagenævnet har fokus på at holde sagsbehandlingstiderne nede på et rimeligt niveau. Energiklagenævnet forventer i 2015 at kunne fastholde det generelle niveau for sagsbehandlingstider. Sagsbehandlingstiderne for formandssager forventes dog at blive lavere end i Energiklagenævnets sekretariat og Energiklagenævnets formand vil aftale nærmere målsætninger for nævnets sagsbehandlingstider i Energiklagenævnet vil i 2015 fortsætte med at bidrage til opfyldelse af en række koncernfælles mål for institutionerne på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område. Det drejer sig om opgaver, der adskiller sig fra nævnets hovedopgave med klagesagsbehandling. Det drejer sig i 2015 blandt andet om den fælles statslige målsætning om at højne informationssikkerheden. 15

17 3. Regnskab 3.1. Anvendt regnskabspraksis Energiklagenævnets regnskab er omkostningsbaseret og aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen og retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning Resultatopgørelse mv Resultatopgørelse Energiklagenævnets resultatopgørelse, jf. nedenstående tabel, redegør for årets bevægelser på de enkelte kategorier samt årets resultat. Tabel 7. Resultatopgørelse Note Mio. kr Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -4,7-5,9-6,0 Reserveret af indeværende års bevillinger Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Indtægtsført bevilling i alt -4,7-5,9-6,0 Salg af vare og tjenesteydelser - - Tilskud til egen drift - - Gebyrer - - Ordinære driftsindtægter i alt -4,7-5,9-6,0 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 0,4 0,4 0,4 Andre forbrugsomkostninger - - Forbrugsomkostninger i alt 0,4 0,4 0,4 Personaleomkostninger 1 Lønninger 3,4 3,0 3,5 Pension 0,5 0,4 0,5 Lønrefusion -0,1-0,2 - Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt 3,7 3,2 4,0 Andre ordinære driftsomkostninger 1,4 2,0 1,5 Af- og nedskrivninger 0,1 0,0 0,1 Ordinære driftsomkostninger i alt 5,6 5,5 6,0 6 Finanslov

18 Resultat af ordinær drift 0,9-0,4 0,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -0,2-0,2-0,0 Andre driftsomkostninger 0,1 0,2 0,0 Resultat før finansielle poster 0,9-0,4 0,0 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,0-0,0-0,0 Finansielle omkostninger 0,0 0,0 0,0 Resultat før ekstraordinære poster 0,0-0,4 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat 0,8-0,4 0,0 Kilde: SKS Energiklagenævnet kom ud af året 2014 med et overskud på 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindre forbrug sidst på året til retssager end budgetteret. Energiklagenævnets ordinære driftsindtægter består af en indtægtsført bevilling på 5,9 mio. kr. Energiklagenævnets ordinære driftsomkostninger på 5,5 mio. kr. består af forbrugsomkostninger på 0,4 mio. kr., personaleomkostninger på 3,2 mio. kr. og andre ordinære driftsomkostninger på 2,0 mio. kr. Energiklagenævnet har haft andre driftsindtægter på -0,2 mio. kr., der består af tilkendte sagsomkostninger i retssager. Energiklagenævnets omkostninger til personale faldt fra 2013 til 2014, og i samme periode steg andre ordinære driftsomkostninger. Det skyldes, at der i 2014 er afholdt længerevarende barselsorlov hos personalet, der har nødvendiggjort indkøb af eksterne ydelser som erstatning for denne arbejdskraft Resultatdisponering Nedenstående tabel angiver Energiklagenævnets resultatdisponering. Tabel 8. Resultatdisponering Note Mio. kr Disponeret til bortfald - Disponeret udbytte til statskassen - Disponeret til overført overskud 0,4 Kilde: SKS Energiklagenævnet har et overskud på 0,4 mio. kr., der disponeres til overført overskud. 17

19 3.3. Balancen Nedenstående tabeller beskriver Energiklagenævnets aktiver og passiver pr. 31. december Tabel 9. Balancen Note Aktiver i mio. kr Note Passiver i mio. kr Anlægsaktiver Egenkapital 2 Immaterielle anlægsaktiver Startkapital 0,1 0,1 Færdiggjorte - - Opskrivninger - - udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, - 0,1 Reserveret egenkapital - - patenter mv. Udviklingsprojekter under - - Bortfald af årets resultat - - opførelse Immaterielle anlægsaktiver i - 0,1 Overført overskud 2,2 2,6 alt Egenkapital i alt 2,3 2,7 3 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger - - Hensatte forpligtelser 0,1 0,0 Infrastruktur - - Transportmateriel - - Langfristede gældsposter Produktionsanlæg og - - FF4 Langfristet gæld - 0,1 maskiner Inventar og It-udstyr - - Igangværende arbejder for - - Donationer - - egen regning Materielle anlægsaktiver i alt - - Prioritets gæld - - Anden langfristet gæld - - Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning 0,1 0,1 Langfristet gæld i alt - 0,1 Finansielle anlægsaktiver i alt 0,1 0,1 Anlægsaktiver i alt 0,1 0,1 Kortfristede gældsposter Omsætningsaktiver Leverandører af varer og 0,1 0,5 tjenesteydelser Varebeholdninger - - Anden kortfristet gæld 0,1 0,2 Tilgodehavender 0,3 0,3 Skyldige feriepenge 0,4 0,4 Værdipapirer - - Igangværende arbejder for - - fremmed regning Likvide beholdninger Reserveret bevilling - - FF5 Uforrentet konto 0,6 0,4 Periodeafgrænsningsposter - - FF7 Finansieringskonto 1,9 3,0 Kortfristet gæld i alt 0,6 1,0 Andre likvider - - Likvide beholdninger i alt 2,5 3,3 Omsætningsaktiver i alt 2,8 3,6 Gæld i alt 0,6 1,1 Aktiver i alt 2,9 3,7 Passiver i alt 2,9 3,7 Kilde: SKS Energiklagenævnets balance er steget med 0,8 mio. kr. fra 2013 til

20 Aktiverne består af anlægsaktiver på 0,1 mio. kr. og omsætningsaktiver på 3,6 mio. kr. Anlægsaktiverne består af finansielle anlægsaktiver på 0,1 mio. kr. og immaterielle anlægsaktiver på 0,1 mio. kr. Som følge af afrunding afviger summen fra totalen. De immaterielle anlægsaktiver angår anskaffelse af en ny teknisk platform for nævnets hjemmeside. Omsætningsaktiverne består af tilgodehavender på 0,3 mio. kr. og likvide beholdninger på 3,3 mio. kr. Energiklagenævnet har en passivmasse på 3,7 mio. kr. Passiverne består af en egenkapital på 2,7 mio. kr. og en gæld på 1,1 mio. kr. Som følge af afrunding afviger summen fra totalen. Gælden består overvejende i kortfristet gæld på 1,0 mio. kr Egenkapitalforklaring Nedenstående tabel redegør for ændringerne i Energiklagenævnets egenkapital. Tabel 10. Egenkapitalforklaring Note Mio. kr Egenkapital primo 3,0 2,3 Startkapital primo 0,1 0,1 + Ændringer i startkapital - - Startkapital ultimo 0,1 0,1 Opskrivninger primo Ændringer i opskrivninger - - Opskrivninger ultimo - - Reserveret egenkapital Ændringer i reserveret egenkapital - - Reserveret egenkapital ultimo - - Overført overskud 2,2 2,2 + Primoreguleringer/flytning mellem bogføringskredse -0,1 - + Regulering af det overførte overskud Overført fra årets resultat -0,8 0,4 - Bortfald af årets resultat Udbytte til staten - - Overført overskud ultimo 2,2 2,6 Egenkapital ultimo 2,3 2,7 Kilde: SKS Energiklagenævnet har en egenkapital ultimo 2014 på 2,7 mio. kr. Egenkapitalen er sammensat af en startkapital på 0,1 mio. kr. og et overført overskud på 2,6 mio. kr. 19

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Klimaregnskab 2010. Energistyrelsen

Klimaregnskab 2010. Energistyrelsen Klimaregnskab 2010 Energistyrelsen Klimaregnskab 2010 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K CVR 59 77 87 14 EAN nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-7844-902-3 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Årsrapport 2014. Marts 2015

Årsrapport 2014. Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af virksomheden... 3 2.2 Virksomhedens omfang... 4 2.3 Årets faglige resultater...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

ENERGISTYRELSENS KLIMAREGNSKAB

ENERGISTYRELSENS KLIMAREGNSKAB ENERGISTYRELSENS KLIMAREGNSKAB 2012 Klimaregnskab 2012 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-7844-992-4 København 15. april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere