Foreningsarbejdet 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningsarbejdet 2014"

Transkript

1 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014

2 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud til Fitness-foreninger... 7 Kursustilskud... 7 Tilskud til opkridtning og klargøring af baner... 7 Rideklubber...8 Idrætshallerne...8 Foreningers brug af haller og svømmehaller...9 Foreningernes brug af svømmehaller...9 Voksenundervisning Aftenskoler...10 Forsamlingshuse og sognegårde Lokalarkiver Udlån og anvisning af kommunale lokaler...12 Puljer - Fritidsudvalget...12 Præsentation af personale...14 Denne pjece er udarbejdet af Kultur & Fritid Januar

3 Foreningsarbejdet 2014 Denne pjece er tænkt som et funktionelt værktøj i dagligdagen. Vi ved at foreningslederne er glade for den også selvom hjemmesiden og Fritidsportalen informerer på mange af områderne. Derfor vælger vi at udgive pjecen igen tilpasset til En ny Folkeoplysningspolitik blev vedtaget i Hedensted Kommune. Den gælder fra Politikken kan læses på kommunens hjemmeside. Fritidsudvalget er netop valgt for denne byrådsperiode. Udvalgets sammensætning ses også på Kultur og Fritid. Det er afgørende med et godt samarbejde mellem kommunen og foreningslivet. Målet er, at det frivillige foreningsarbejde skal stimuleres så meget som overhovedet muligt. Vi ved, at I bruger rigtig mange timer, så jeres medlemmer får gode oplevelser og udfordringer. Blandt andet derfor sætter Fritidsudvalget fokus på frivilliges vilkår og muligheder. Kultur & Fritid startede i slutningen af 2009 med at udsende et nyhedsbrev. Det kræver dog en lille indsats at blive modtager af fritids- INFO. Også her skal du ind og melde dig til på vores hjemmeside. Det er også vigtigt, at I frivillige ved, at I inviteres til et aktivt medspil. Gode forslag og initiativer fra foreningslivet og enkelt personer vil altid blive taget åbent imod. Samtidig forventer vi også, at I bakker op om de initiativer, som I bliver tilbudt. Gearing i forhold til omgivelsernes krav og forventninger betyder udvikling og forandring. Det kan kommunen og foreningslivet sammen. I 2009 havde vi særlig fokus på uddannelse. I 2010 fokuserede vi på informationsniveauet, og i 2011 var Folkeoplysningsudvalget atter stimulerende for foreningslivet i den positive retning med gode uddannelsestilbud. Al uddannelse vil blive bakket op. HUSK også projekt Conventus og Fritidsportalen det er en selvfølge, at alle foreninger bliver tilknyttet! Al kommunikation og indbe- 3

4 retninger fra foreningerne til forvaltningen skal gå gennem Conventus. Forvaltningen skal også kommunikere med foreningerne ad denne vej. Så alle skal i gang med denne proces. Jo før jo bedre! Det er fremtidens kommunikationsplatform, og det gælder alle foreninger i Hedensted Kommune, ellers er der risiko for, at vigtige ting kan gå tabt. Held og lykke med foreningsarbejdet i Hans Vacker Formand for Fritidsudvalget Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en beretning samt et revideret regnskab. Regnskabet skal være underskrevet af alle i bestyrelsen. Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Hvis forvaltningen ikke har modtaget regnskab og beretning rettidigt bortfalder retten til tilskud. Hvis foreningen får ny formand, ny kasserer eller nye bestyrelsesmedlemmer, skal foreningen selv rette oplysningerne i Conventus. Ved vedtægtsændringer skal foreningen indsende de nye vedtægter. Alle foreninger, der modtager kommunale tilskud, skal have et CVR nummer tilknyttet en NemKonto. CVR nummeret skal fornyes hvert 3. år, se Foreningerne skal endvidere have en digital postkasse til modtagelse af post fra det offentlige. Blanketter og ansøgningsskemaer findes i Conventus. 4

5 Børneattester Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester til den kommune, foreningen er hjemmehørende i. Det er foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne, der skal afgive erklæringen på foreningens vegne. Erklæringen afgives nu for året 2014, og den rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhente børneattester. Erklæringen findes på under Børneattest, og den indsendes en gang årligt. For 2014 skal erklæringen være indsendt senest 31. december Medlemstilskud Som noget nyt skal I ikke bruge de normale blanketter, når I indsender medlemstal pr og søger medlemstilskud for det kommende år. I skal i stedet for indberette jeres medlemstal fra Conventus. I systemet ligger der allerede en boks på den kommunale startside, som hedder Medlemsstatistik. Her kan I med få klik indsende jeres medlemstal til Hedensted Kommune og de store organisationer såsom DGI, DIF og Dansk Firmaidræt. Medlemstilskuddet beregnes som et årligt tilskud pr. aktivitetsmedlem på grundlag af antallet af aktivitetsmedlemmer 0-25 år i foreningen pr året før fordelingsåret. Der kan endvidere søges medlemstilskud til handicappede medlemmer over 25 år, som er bosiddende i Hedensted Kommune. Aktive medlemmer 0-25 år defineres som medlemmer, der selvstændigt har indmeldt sig i foreningen og som har betalt kontingent i minimum 3 måneder for aktivt medlemskab. Bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl år, som har fri kontingent tælles med som aktive medlemmer. 5

6 For særlige omkostningstunge vandsportsgrene er fordelingsbeløbet forøget med 50 %. Ingen forening kan modtage medlemstilskud, som overstiger kontingentindtægterne for medlemmer under 25 år. I 2014 er medlemstilskuddet fastsat til 163 kr. pr. aktivitetsmedlem. I en tilskudsmodtagende forening skal mere end 50 % af medlemmerne på opgørelsestidspunktet have bopæl i Hedensted Kommune. Hvis dette ikke er tilfældet, opnås kun tilskud til de medlemmer, som har bopæl i kommunen. Ansøgningsfrist for medlemstilskud er den 10. januar Medlemstilskud for 2014 udbetales april/maj måned såfremt vi har modtaget underskrevet regnskab, beretning samt erklæring om børneattest. Åbne klubber En åben ungdomsklub defineres som en folkeoplysende forening, der driver ulønnet klubvirksomhed og samvær for børn og unge op til 18 år. Såfremt klubvirksomheden ikke foregår i kommunale lokaler, kan der søges om lokaletilskud. Klubbens åbningssæson skal som minimum være 1.10 til Ingen forening kan modtage medlemstilskud, som overstiger kontingentindtægterne for medlemmer under 25 år. Tilskuddet udbetales som medlemstilskud. Lokaletilskud Til de tilskudsberettigede omkostninger i henhold til Folkeoplysningsloven gives der et lokaletilskud på 70 %, svarende til lokaletilskuddet til idrætshallerne. Dog højest 70 % af taksten fra Kommunernes Landsforening, som i 2014 er på 124,25 kr. pr. time. 6

7 Omfatter foreningens samlede aktiviteter deltagere over 25 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse medlemmers andel af foreningens samlede antal medlemmer. Dog ikke nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. Vedrørende tilskud ved brug af idrætshaller læs mere under afsnittet om idrætshaller. Ansøgningsfrist for lokaletilskud er den 30. juni og den 15. december. Lokaletilskud til Fitness-foreninger Der kan søges lokaletilskud til foreningsbaserede fitness aktiviteter, hvor der er tale om aktiviteter på hold. Det betyder, at der skal være min. 6 medlemmer til aktiviteten for at timen er tilskudsberettiget. Der er ingen lokaletilskud til timer, hvor folk selv låser sig ind og træner individuelt. Foreningen skal dokumentere aktivitetstimerne i forbindelse med ansøgning om lokaletilskud. Kursustilskud Der gives kursustilskud svarende til 75 % af foreningernes dokumenterede kursusafgifter, dog max kr. pr. person pr. år. Der gives tilskud til den samlede kursusafgift, dog ikke til transport. Kurser, der afviger væsentligt fra landsorganisationernes kurser, er ikke tilskudsberettigede. Der søges for et år af gangen og ansøgning fremsendes senest den 31. december til udbetaling i april/maj. Tilskud til opkridtning og klargøring af baner Der gives ikke tilskud til vanding: Hverken vandafgift, vandafledningsafgift, vandingsredskaber eller på andre måder. 7

8 Opkridtning og klargøring af fodboldbaner og tennisbaner udløser et banetilskud på kr. pr. bane, mens håndboldbaner / 7 mandsbaner udløser et banetilskud på kr. Tilskud til opkridtning og klargøring af baner udbetales i april/maj måned efter opgørelse af baner fra Teknisk Afdeling. Rideklubber Lokaletilskuddet til rideklubber fordeles på baggrund af det afsatte budgetbeløb. I 2014 er niveauet kr. Tilskuddet fordeles procentvis til rideklubberne ud fra en model, hvor 50 % fordeles på baggrund af medlemstal ( foregående år) og 50 % fordeles på baggrund af dokumenterede omkostninger. Tilskuddet udbetales forud med et acontobeløb pr. kvartal. Senest 1. februar indsender rideklubberne dokumentation for alle tilskudsberettigede omkostninger, hvorefter vi opgør lokaletilskud for det pågældende år. Den enkelte rideklub vil herefter modtage en afregning for året, som vil give et rest beløb eller en regning med krav om tilbagebetaling af for meget modtaget i tilskud. Idrætshallerne Den økonomiske model for kommunens idrætshaller er baseret på 3 pinde: Driftstilskud Lokaletilskud til foreningernes brug af hallerne Lokaletilskud til møde- /omklædningsrum Driftstilskud Der gives et driftstilskud på kr. pr. hal og der gives kr. for en gymnastiksal. Driftstilskuddet udbetales i 2 rater pr år, i henholdsvis januar og juli måned. 8

9 Lokaletilskud til foreningernes brug af haller: De Folkeoplysende foreninger betaler en timetakst på 405 kr. inkl. moms for en almindelig hal. Hertil giver kommunen et lokaltilskud på 70 % svarende til 284 kr., hvormed foreningernes egenbetaling bliver 121 kr. pr time. Foreningerne betaler sin andel direkte til idrætshallen. Lokaletilskud til møde- /omklædningsrum Lokaletilskud tildeles hallerne på baggrund af en huslejetakst pr. m 2 for omklædningsrum til brug ved udendørs sport, klublokaler, mødelokaler m.v. Idrætshallerne modtager lokaletilskuddet for at lade kommunens folkeoplysende foreninger få gratis adgang til møderum og klublokaler. Det er op til idrætshallens bestyrelse at vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at udleje klublokaler/foreningslokaler til anden side, når klubben ikke har reserveret eller bruger lokalet. Ingen klub har krav på eget klubrum, men hvis lokalet også skal udlejes til anden side skal der tages hensyn til klubbens aktiviteter/ejendele f.eks. ved at bygge aflåste skabe m.v. Lokaletilskuddet udbetales i 2 rater pr. år, i henholdsvis januar og juli måned. Institutionernes brug af hallerne Kommunens institutioner (skoler, SFO, børnehaver og dagpleje) har gratis adgang til hallerne. Skoleledelsen og halbestyrelsen/inspektøren skal hvert år planlægge skolernes, børnehavernes og dagplejens brug af hallerne i det kommende skoleår. På baggrund af denne planlægning kan idrætshallerne frit udleje hallen til anden side i de timer der ikke anvendes af skolen. I planlægningen af institutionernes brug skal der tages hensyn både til skolernes skemaplanlægning og til hallernes muligheder for at udleje til anden side. Idrætshallernes regnskaber skal revideres af en registreret revisor. 9

10 Foreningers brug af haller og svømmehaller Hvis en forening ønsker/påtænker at igangsætte aktiviteter, der medfører en forøgelse af foreningens forbrug af timer i haller eller svømmehaller set i forhold til sidste år, skal foreningen forud indsende en opgørelse/forespørgsel om den forventede udvidelse af timetallet for at få godkendt lokaletilskuddet til timeforøgelsen Foreningernes brug af svømmehaller Alle foreninger, der anvender svømmehallerne i Hornsyld, Hedensted og Tørring skal betale en egenbetaling i 2014 på 291,50 kr. pr. time. Voksenundervisning Aftenskoler Der gives tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne og for børn og voksne sammen. Tilskud ydes som en årlig beløbsramme til foreningen til aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende voksenundervisning. Ansøgningsfrist 1. november året før. Foreningen skal afsætte 10 % af bevillingen til debatskabende aktiviteter. Det er en forudsætning for tilskuddet, at aflønning af ledere og lærere er i overensstemmelse med det løncirkulære, som udsendes af Undervisningsministeriet. Den enkelte aftenskole kan af sit tilskudstilsagn fratrukket 10 % afsætte op til 40 % til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Der er tale om en kan bestemmelse, og aftenskolerne kan således vælge udelukkende at tilbyde traditionel aftenskoleundervisning. Senest den 1. marts i året efter tilskudsåret indsender den enkelte forening et revideret regnskab for det seneste afsluttede tilskudsår. 10

11 Tilskuddet til undervisning afregnes så kommunens tilskud til lønudgiften maksimalt må udgøre 1/3 for undervisning, studiekredse og foredrag. For handicapundervisning må kommunens tilskud maksimalt udgøre 8/9 af lønudgiften. Ved blandede hold afregnes forholdsmæssigt mellem handicappede og ikke handicappede. For instrumentalundervisning må kommunens tilskud maksimalt udgøre ½ af lønudgiften. Såfremt tilskuddet overstiger 1/3 og/eller 8/9 og/eller ½ skal det for meget udbetalte tilbagebetales til kommunen. Forsamlingshuse og sognegårde Forsamlingshuse og sognegårde modtager et årligt tilskud. Kommunalt ejede forsamlingshuse/sognegårde, hvor kommunen står for udvendig vedligeholdelse og andre bygningsudgifter tildeles kun 50 % tilskud. I 2014 er tilskuddet på kr. pr. forsamlingshus og kr. for forsamlingshuse med 50 % tilskud. Tilskuddet udbetales i februar/marts måned, såfremt vi har modtaget revideret og underskrevet regnskab. Lokalarkiver Der gives et direkte tilskud til lokalarkiverne på kr. 26 % heraf svarende til kr. samles i en central pulje som administreres af bestyrelse for Lokalhistorisk Samvirke i Hedensted Kommune. Pengene kan frit disponeres til f.eks. IT, konsulenttimer, arrangementer m.v. 74 % fordeles i direkte tilskud til de 18 lokalarkiver. Tilskuddet fordeles med 1/19-del til hvert lokalarkiv, men 2/19-dele til Hedensted Lokalarkiv som følge af de særlige forhold, der her gør sig gældende. (Der er kun et lokalarkiv i Hedensted, hvilket betyder at der skal dækkes et langt større geografisk område, med heraf følgende større aktivitet). 11

12 I praksis vil det betyde, at hvert lokalarkiv i 2014 vil modtage kr. og Hedensted Lokalarkiv vil modtage kr. Pengene administreres af lokalarkiverne. Tilskuddet udbetales i januar måned, og lokalarkiverne skal indsende regnskab hvert år senest den Udlån og anvisning af kommunale lokaler Udlån af kommunale lokaler på skoler og i institutioner i Hedensted Kommune sker i overensstemmelse med gældende love samt regelsæt for lån af lokaler. Altid under hensyntagen til de pågældende lokalers primære formål og hensigtsmæssig brug af lokalerne. Bestilling og reservering af lokaler sker ved elektronisk henvendelse til skolen eller institutionen, som bekræfter reservationen inkl. evt. udstyr. Blanketten findes på under Kultur og Fritid. Puljer Fritidsudvalget Fritidsudvalgets udviklingspulje kan søges til kulturelle og folkeoplysende initiativer. - Kriterierne kan ses på Fritidsportalen og på Hedensted Kommunes hjemmeside. (Det er ikke et krav, at ansøgere til denne udviklingspulje er organiseret i en folkeoplysende forening.) Ansøgninger skal fremsendes elektronisk via ansøgningsskema på kommunens hjemmeside 12

13 Kultur og Fritid Deadline for ansøgninger og indsendelse af regnskab og beretninger 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Erklæring om indhentelse af børneattest 31. Medlemstilskud 10. Lokaletilskud Kursustilskud 31. Tilskud til kridt 10. Voksenundervisning Lokalarkiver - regnskab 15. Forsamlingshuse - regnskab 15. Sognegårde - regnskab 15. Rideklubber, tilskudsberettigede omkostninger 1. Regnskab og beretning 1. Ansøgningsskema findes i Conventus.

14 PRÆSENTATION AF PERSONALE Frans T. Andersen Kultur- & Fritidskonsulent Tlf / Mit kendskab til I frivillige i foreningslivet i Hedensted Kommune vokser heldigvis år for år. Det er rart at møde jer på jeres hjemmebane og til de initiativer Hedensted Kommune laver for og sammen med jer. I skal vide, at I altid er velkomne til at henvende jer, ligesom I også kan opleve at få en henvendelse fra mig. Foreningerne kan bruge mig til foreningsudvikling herunder de nævnte uddannelsestiltag for ledere og trænere. Mange foreninger mærker besværligheder ved rekruttering af nye frivillige. Også på dette område er der idéer at hente i et samarbejde med mig. Alle skal arbejde med de overskrifter, der stadigvæk med mellemrum findes i aviserne, der beklager leder- og trænermangel dem skal vi til livs! De vil blive ved med at være der, hvis vi ikke bliver dygtigere til foreningsdrift så vi skal ind i kampen sammen! Og det er nu det sker bl.a. gennem nye IT-redskaber. På kommunens hjemmeside kan du tilmelde dig fritidsinfo. I dette nyhedsbrev bestræber vi os på at informere foreningslivet om de udviklingstiltag, der er gang i. Foreningslivet kan også bruge dette medie til informationer til hinanden, når der er gode historier at fortælle. Ofte skal der formuleres og sendes ansøgninger til diverse puljer og fonde. På dette felt kan det ligeledes være godt med sparring. Jeg vil glæde mig til samarbejdet med jer. 14

15 Administrative medarbejdere: Inger Slumstrup Telefon Christina Hermansen Telefon: Vi administrerer og rådgiver kommunens folkeoplysende foreninger om tilskudsreglerne for Kultur og Fritid. Vi hjælper og rådgiver gerne foreningerne, såfremt der måtte være spørgsmål til vedtægter, budgetter, regnskaber, årsberetninger, tilskud, puljeansøgninger, Conventus m.v. Vi rådgiver også gerne ved etablering af nye foreninger, om de muligheder og krav der er ved etablering af en ny folkeoplysende forening. Vi glæder os til samarbejdet. 15

16 Kultur & Fritid Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde T:

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Foreninger

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Foreninger STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Foreninger Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 3 1.3. Beretninger... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Lederhåndbog side 2.1.1 Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Ny forening på vej? Sådan kommer I i gang

Ny forening på vej? Sådan kommer I i gang Ny forening på vej? Sådan kommer I i gang Er I på vej til at oprette en ny folkeoplysende forening i Randers Kommune, kan I følge arbejdsmodellen her. Det er ikke et krav, blot en hjælp. Denne vejledning

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Støtteguide Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 4 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester...

Læs mere

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011. LBK nr 854 af 11/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j. nr. 188.14H.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere