DataHub Bilag 4 - Dokumentation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli Revideret bilag udsendt d. 24.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DataHub 31619-10. Bilag 4 - Dokumentation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. 2.0 Revideret bilag udsendt d. 24."

Transkript

1 DataHub Bilag 4 - Dkumentatin DATE 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 XRDA ADA NAME DATE 2.0 Revideret bilag udsendt d. 24. august 2010 XRDAdiddemarie CHECKED REVIEWED NAME REV. DESCRIPTION PREPARED APPROVED EU-udbud 2010/S Energinet.dk Dc. n.

2 Vejledning Supplerende vejledning: Leverandøren skal i dette bilag beskrive dkumentatinen af Leverancen, herunder prjektdkumentatin g Systemdkumentatin. Leverandøren skal færdiggøre dette bilag ved at: Indsætte eventuelle frbehld til bilaget, jf. udbudsbetingelsernes punkt 5. Alle indarbejdede frbehld skal være markeret sm ændringer. Slettet tekst markeres med rød gennemstreget tekst. Tilføjet tekst markeres med blå tekst. Eksempelvis: Denne tekst er slettet. Denne tekst er tilføjet. Dk /10, Sag 10/3365 2/36

3 Indhldsfrtegnelse 1. INDLEDNING GENERELLE KRAV TIL DOKUMENTATION Prces fr udarbejdelse g gdkendelse af dkumentatin Generelle krav - kravtabel KRAV TIL DOKUMENTATION AF PROJEKTLEDELSESSPORET Kravtabel Statusrapprtering Risici Testdkumentatin Teststrategi Drejebg fr test Testplan Testscenarium Testcase Testscript Testrapprt KRAV TIL DOKUMENTATION AF FORANDRINGSLEDELSES- OG UDDANNELSESSPORET KRAV TIL DOKUMENTATION AF PROCES- OG FUNKTIONALITETSSPORET KRAV TIL DOKUMENTATION AF TEKNOLOGI- OG ARKITEKTURSPORET LEVERANDØRENS KRAVBESVARELSE Kravbesvarelse Udarbejdelse af dkumentatin Adgang til dkumentatin Oversigt ver dkumentatin Dkumentatin på engelsk Supplerende gdkendelseskriterier Systembeskrivelse TABEL- OG FIGUROVERSIGT...36 Dk /10, Sag 10/3365 3/36

4 1. Indledning I nærværende bilag har Kunden angivet sine krav i frbindelse med Leverancens dkumentatin. Ud ver de generelle krav, er kravene til dkumentatin pdelt i frhld til sprpdelingen i Bilag 1: Generelle krav til dkumentatin Krav til dkumentatin af prces- g funktinalitetsspret Krav til dkumentatin af teknlgi- g arkitektur-spret Krav til dkumentatin af prjektledelsesspret Krav til dkumentatin af Frandringsledelse- g uddannelsesspret Leverancer beskrevet i Bilag 1, hvr kunden har ansvaret fr udarbejdelse, beskrives ikke i dette bilag. Dk /10, Sag 10/3365 4/36

5 2. Generelle krav til dkumentatin 2.1 Prces fr udarbejdelse g gdkendelse af dkumentatin I nærværende afsnit har Kunden beskrevet sine ønsker til prces g ansvar i frbindelse med udarbejdelse g gdkendelse af dkumentatin. Leverandøren skal indarbejde de i figur 2-1 indehldte aktiviteter fr udarbejdelse af dkumentatin i den detaljerede tidsplan i Bilag 1. Dkumentatin skal planlægges, udarbejdes g leveres successivt ver prjektperiden g ikke sm én samlet Leverance i slutningen af prjektet. I figur 2-1 g tabel 2-1 har Kunden angivet den prces g ansvarsfrdeling i frbindelse med udarbejdelse af dkumentatin, sm Kunden ønsker under Leverancen. Dkumentatinen skal udarbejdes fr at: understøtte drift, supprt g vedligehld af systemet, g være i en kvalitet sm muliggør verdragelse til Kunden eller en af Kunden valgt 3. part. hjælpe på frståelsen af systemet fr nye brugere g hjælpe dem gennem pstart, gennemgang af hvedprcesser etc. i systemet. Der vil efter prjektafslutning løbende være en aktivitet med at vedligehlde dkumentatinen, så den afspejler systemets virkelighed. dkumentere beslutninger g prjektplaner samt fr at sikre mnitrering af prjektet. Figur 2-1: Prces fr udarbejdelse af dkumentatin Aktivitet Ansvar Kravafklaring Udkast til dkumentstruktur Gdkendelse af dkumentstruktur Udarbejdelse af dkumentindhld Afprøvning g gdkendelse Fælles Kunde g Leverandør Leverandør Kunde Leverandør Kunde Tabel 2-1: Ansvar fr aktiviteter i frbindelse med udarbejdelse af dkumentatin Dk /10, Sag 10/3365 5/36

6 2.2 Generelle krav - kravtabel Krav ID Kravtype Kravtitel Kravbeskrivelse MK/K/O K Prces fr udarbejdelse g gdkendelse af dkumentatin. Leverandøren skal planlægge, styre g gennemføre udarbejdelsen g gdkendelsen af dkumentatinen i verensstemmelse med figur 2-1 g tabel K Sprg Brugerdkumentatin skal freligge på dansk. Al øvrig Dkumentatin skal freligge på dansk eller engelsk K Dkumentatinsfrmat Dkumentatinen skal verdrages til Kunden, relevant myndighed eller anden leverandør (herunder i frbindelse med Kntraktens phør) i søg- g redigerbar elektrnisk kpi. Dkumentatinen skal kunne læses g redigeres i Micrsft Office pakken (versin 2003) g Micrsft Visi. Teknisk dkumentatin (diagrammer g mdeller) skal kunne læses g redigeres i MEGA Suite (versin 2009). Sm følge af initiativet med at implementere åbne standarder inden fr det ffentlige, skal Dkumentatinen fra den 1. januar 2008 gså freligge i de anbefalede åbne standarder K Mdelleringssprg UML 2.0 g BPMN 1.2 frventes anvendt sm mdelleringssprg i frbindelse med udarbejdelse af Dkumentatinen. Såfremt UML ikke anvendes, bedes Leverandøren eksplicit redegøre fr sit valg af mdelleringssprg. Supplerende kan E/R diagrammer benyttes til dkumentatin af datastrukturer K Dkumentatinsversigt Udviklingsleverandøren skal, sm en del af løsningsbeskrivelsen, udarbejde en versigt ver udarbejdet dkumentatin, sm viser lgiske sammenhænge mellem de enkelte dele af dkumentatinen, g sm indehlder en læsevejledning, således at det er muligt at fremfinde den ønskede dkumentatin K Tidsplan fr dkumentatin De enkelte dkumentleverancer skal tydeligt fremgå af den detaljerede tidsplan fr prjektet K Elektrnisk prjektrum Leverandøren skal levere et elektrnisk prjektrum eller frslag til Kundens pbygning af et sådant, hvr prjekt-, system- g brugerdkumentatin gemmes, tilgås g pbevares i hele prjektets levetid. Prjektrummet skal så- Dk /10, Sag 10/3365 6/36

7 Kravtype ledes anvendes af både Leverandør g Kunde til prjektstyring, herunder risik- g issuehåndtering, samt til pbevaring af g m muligt knfiguratinsstyring af dkumentatinsleverancer K Knfiguratinsstyring Leverandøren skal sikre en løbende knfiguratinsstyring af al dkumentatin K Opdatering af dkumentatin Dkumentatin skal ajurføres løbende g sm minimum ved hver Release. En Release skal således ledsages af pdateret dkumentatin. Dette gælder tilsvarende ved en eventuel videreudvikling af Systemet g/eller levering af funktinelle Optiner i frm af selvstændige pgaver. Leverancebeskrivelsen danner sammen med den af Leverandøren udarbejdede dkumentatin grundlaget fr vedligehldelse g videreudvikling af Systemet g skal derfr til enhver tid være pdateret K Versinsstyring af dkumentatin Leverandøren skal sikre løbende versinsstyring af al dkumentatin. Dkumentatin af ændringer skal indarbejdes K Overdragelse af dkumentatin Leverandøren udarbejder g verdrager dkumentatin i henhld til bilag 1 (Tidsplan), der bl.a. regulerer, hvrnår dkumentatinen udarbejdes. Ved vertagelsesprøven skal al Dkumentatin fr Leverancen afleveres g er en del af vertagelsesprøven K Detaljeringsniveau Dkumentatinen af det Kundespecifikke Prgrammel skal have et detaljeringsniveau, så Kunden g andre leverandører kan: Gennemskue tilføjelser/ændringer. Gennemføre rettelser. Vurdere mfanget af planlagte ændringer. Fretage videreudvikling uden at være at skulle indgå i dialg med Leverandøren. Flytte vedligehldelses- g supprt g/eller drift til Kunden eller en tredjepart uden yderligere mkstninger K Kmmentering af kildekde Al kildekde, sm udvikles til systemerne skal kmmenteres, således at en udenfrstående, med kendskab til sy- Dk /10, Sag 10/3365 7/36

8 Kravtype stemets arkitektur g teknlgi, kan læse g frstå kildekden K Adgang til kildekde Leverandøren skal beskrive, hvrdan en ekstern sftwareekspert gives adgang til systemernes kildekde i et sftware miljø, sm er målrettet arbejde med kildekden. Tabel 2-2: Generelle krav til dkumentatin Kravtabel Dk /10, Sag 10/3365 8/36

9 3. Krav til dkumentatin af prjektledelsesspret Leverandøren skal løbende udarbejde dkumentatin af prjekts frløb, herunder blandt andet: Opdaterede tidsplaner Opdateret kntrakt g bilag Prjekthåndbg Prjektledelsesplan Løbende statusrapprter Ændringer i scpe eller planlægning Arkitektur- g designbeslutninger Testdkumentatin Se desuden de generelle krav til prjektets frløb i Bilag Kravtabel Krav ID Kravtype Kravtitel Kravbeskrivelse MK/K/O K Opdateret tidsplan Der skal løbende leveres pdaterede tidsplaner svarende til krav i Bilag K Opdateret kntrakt g bilag Leverandøren skal sørge fr at hlde kntrakten g tilhørende bilag pdaterede i henhld til krav til kntraktstyring beskrevet i Bilag K Tidsregistrering Til brug fr beregningen af vederlag skal hver enkelt medarbejder mhyggeligt g løbende føre timeregnskab med detaljeret angivelse af, hvad tiden er blevet anvendt til K Prjekthåndbg Frmålet med prjekthåndbgen er at være et pslagsværk fr alle prjektets deltagere mkring det praktiske liv i prjektet. Prjekthåndbgen indehlder derudver en række prjektinterne prcedurer samt en gennemgang Dk /10, Sag 10/3365 9/36

10 Kravtype af prjektets interne værktøjer. Prjekthåndbgen skal bl.a. indehlde prcedurer fr: Issuehåndtering Statusrapprtering, jf. afsnit 3.2 Risikstyring Ændringshåndtering Tidsregistrering Versinering g dkumenthåndtering Praktiske frhld såsm prjektlkatin, adgangskrt, prjektarbejdstid, rejseplitik, udgiftsplitik, PC er m.v. Prjektrganisatin g rller Kntaktliste fr prjektmedlemmer K Prjektledelsesplan Prjektledelsesplanen er et frmelt dkument, der definerer, hvrdan prjektet gennemføres, vervåges g kntrlleres. Frmålet med prjektledelsesplanen er at definere den strategi, der skal anvendes til at levere den tilsigtede prjektledelse i Prjektet herunder: Fremdriftsstyring i henhld til alle prjektplaner g milepæle Omfangsstyring Tidsstyring herunder tidsfrbrug, tidsestimater, varians i tidsfrbrug Øknmistyring g budgetpfølgning herunder mkstningsbudgetter/-estimater g varians i mkstninger Ændringsstyring herunder ændringsønsker Issuestyring samt afklaringspunkter, beslutningspunkter, frudsætninger g afhængigheder Arkitektur g designbeslutninger Dk /10, Sag 10/ /36

11 Kravtype Risikstyring herunder planer/tiltag fr at mitigere risici Ressurcestyring g rganisering herunder bemanding (inkl. nbarding/ffbarding) Indkøbsstyring Styring af underleverandører Kmmunikatin Videnverførsel mellem Kunden g Leverandøren K Risikvurdering Indehlder en analyse g krtlægning af prjektets risici samt frebyggende tiltag/handlingsplan, ansvarlig g deadline. Risikvurderingen udarbejdes sm et selvstændigt dkument i afklaringsfasen g vil efterfølgende blive en del af statusrapprten jf. afsnit K Kvalitetsplan Kvalitetsplanen indehlder en beskrivelse af hvrdan kvalitet i alle Prjektets pgaver g Leveracer skal sikres. Planen skal blandt andet indehlde: Kvalitetsplanlægning: En beskrivelse af de kvalitetsfrebyggende franstaltninger f.eks. brug af skabelner, standarder, dkumenthåndtering, it-sikkerhed i prjektet m.v. Kvalitetsstyring: En beskrivelse af de kvalitetssikrende tiltag f.eks. løbende kdereview, kvalitetsreview, gdkendelsesprcedurer m.v. Kvalitetskntrl: En beskrivelse af de kvalitetsreviews der skal være i prjektet blandt andet ved fasevergange, gdkendelse af milepæle samt i frbindelse med test. Sm en del af kvalitetskntrllen skal Kvalitetsplanen indehlde en beskrivelse af mindst tre eksterne kvalitetsreviews (QA-review), der skal fretages af en fr Leverandøren ekstern part. De minimum tre eksterne QA-reviews skal fretages inden afslutningen af hhv. Analysefasen, Designfasen g Implementeringsfasen, g Leverandøren er frpligtet til at efterleve de anbefalinger der kmmer ud af disse eksterne reviews. Jf. kntraktens punkt 5.6 afsnit 6. Dk /10, Sag 10/ /36

12 Kravtype K Statusrapprtering Leverandøren skal løbende rapprtere status på prjektet i henhld til beskrivelsen af statusrapprtering i afsnit K Teststrategi Leverandøren skal levere input til en teststrategi i henhld til afsnit K Drejebg fr test Leverandøren skal levere input til drejebøger fr test i henhld til afsnit K Testplaner Leverandøren skal levere testplaner i henhld til afsnit K Testscenarier Leverandøren skal levere testscenarier i henhld til afsnit K Testcases Leverandøren skal levere testcases i henhld til afsnit K Testscripts Leverandøren skal levere testscripts i henhld til afsnit K Testrapprter Leverandøren skal levere testscripts i henhld til afsnit K Cut-ver plan Cut-ver planen indehlder samtlige de aktiviteter der skal gennemføres i periden p til idriftsættelsesdagen, herunder bl.a. aktiviteter angående: Datavask Knvertering Nedlukning af gamle systemer Håndtering af sager i den lukkede peride Grænseflader g batchkørsler Afstemninger Idriftsættelse af Systemet i prduktinsmiljøet Kmmunikatin i cut-ver periden Cut-ver rganisering herunder supprtkncept g bemandingsplan Dk /10, Sag 10/ /36

13 Kravtype G/n-g beslutningspunkter i cut-ver periden, hvr Kunden skal træffe beslutning på baggrund af resultaterne indtil da m at gå videre med idriftsættelsen eller tage tilbagefaldsplanen i anvendelse. Planen skal sikre at der er styr på alle aktiviteter frem md driftsstart g at alle aktiviteter har en ansvarlig tilknyttet samt start g slutdat K Tilbagefaldsplan Indehlder en plan fr hvrdan idriftsættelsen rulles tilbage i frskellige faser af idriftsættelsen, f.eks. hvis der tages en n-g beslutning, evt. sm følge af mislykket knvertering. Tabel 3-1: Krav til Prjektdkumentatin Kravtabel Leverandørens kravbesvarelse 3.2 Statusrapprtering Leverandørens statusrapprt skal mfatte følgende emner: En krtfattet redegørelse (ledelsesresume) fr Prjektets status g fremdrift med udgangspunkt i den aktuelle tidsplan, jf. bilag 1 (Tidsplan), g frrige statusrapprt. Den faktiske fremdrift på rapprteringstidspunktet i frhld til Prjektets tidsplan g øknmi. Den estimerede fremdrift fr den kmmende måned samt det resterende prjektfrløb på rapprteringstidspunktet i frhld til Prjektets aktivitetsplan g øknmi. En pgørelse ver eventuelle negative afvigelser g risici med pgørelse af de ptentielle knsekvenser (på f.eks. tid, øknmi, kvalitet) samt en handlingsplan med praktive handlinger fr, hvrledes Leverandøren så hurtigt sm muligt vil håndtere negative afgivelser g risici. Hvis Leverandøren mener, at de negative afgivelser helt eller delvist skyldes Kundens frhld, skal dette med begrundelser fremgå af pgørelsen. Beskrivelser g frslag til håndtering af eventuelle øvrige issues Leverandørens gældende rganisatinsplan herunder eventuelle ændringer i Leverandørens prjektrganisatin. I tilknytning til statusrapprten skal Leverandøren fremsende en aktuel liste ver ændringsanmdninger til Kntrakten med angivelse af status fr behandlingen af de enkelte anmdninger. Styregruppen kan beslutte, at statusrapprter skal indehlde andre elementer af betydning fr Kntraktens pfyldelse. Såfremt det af Leverandørens statusrapprt fremgår, at der freligger negative afvigelse i frhld til Bilag 1, eller hvis Kunden vurderer, at (i) fremdriften i prjektet i øvrigt, eller (ii) eksekvering af Dk /10, Sag 10/ /36

14 prjektet, eller (iii) det tekniske niveau fr det udførte arbejde, eller (iv) Leverandørens prjektledelse, ressurceallkering eller vilje elle revne til at etablere g vedligehlde et effektivt, smidigt g knstruktivt samarbejde, eller (v) Leverandørens frståelse fr Kundens g de øvrige aktørers g interessenters behv g ønsker ikke svarer til, hvad Kunden under hensyntagen til Kntraktens bestemmelser, det hidtidige prjektfrløb g mstændighederne i øvrigt med rimelighed kan frvente, er Kunden berettiget til at anmde Leverandøren m uden ugrundet phld: - at analysere årsagerne til de påpegede frhld, - at rapprtere m analysens knklusiner til Kunden, inkl. frslag til, hvrledes de påtalte frhld kan frbedres, - uden ugrundet phld at sikre udbedring af disse årsager i verensstemmelse med prjektledelsen nærmere beslutning, - at tage skridt til at minimere risiken fr, at samme eller tilsvarende prblemstillinger på et senere tidspunkt må få en negativ indflydelse sm påpeget. Så længe, der pågår analyse hhv. udbedring i verensstemmelse med venstående, kan Kunden frlange, at Leverandøren med faste mellemrum (fx hver uge eller ftere under hensyntagen til prblemets presserende natur) rapprtere m status, herunder m arbejdet udføres i verensstemmelse med de vedtagne planer. Såfremt Leverandørens arbejde i hht. fregående afsnit ikke indenfr en peride på 3 måneder efter Kundens rimelige vurdering har bragt prjektet tilbage på et stade, sm Kunden under hensyntagen til Kntraktens bestemmelser anser fr rimeligt, kan Kunden i tillæg til enhver beføjelse, Kunden måtte have i hht. Kntrakten eller lvgivningen i øvrigt, iværksætte en prcedure i verensstemmelse med principperne i Kntraktens pkt mhp. eskalering i prjektrganisatinen g, ultimativt, udpegning af en uvildig vurdering af Leverandørens indsats.. Fr de prøver, hvr Leverandøren er ansvarlig fr gennemførelse i henhld til Bilag 14, afsnit 2.4, er Leverandøren frpligtet til, under gennemførelse af en prøve, på Kundens frlangende, at udarbejde en statusrapprt på fremdrift fr gennemførelse af prøven, samt en risikvurdering i frhld til knstaterede fejl, anbefalede krrigerende handlinger, herunder planlægning af genafprøvning, samt knsekvenser fr prøvens validitet g knsekvenser fr øvrige aktiviteter mfattet af Leverancen. Statusrapprten skal tydeligt angive sammenhængen mellem fejl g testscenarier/test cases, således at det er muligt at se, hvilke dele af Systemet g prøven, der er påvirket af de knstaterede fejl. Leverandøren skal fremsende statusrapprten senest 8 timer efter Kundens skriftlige frlangende, regnet inden fr nrmal frretningstid, dvs. Arbejdsdage i tidsrummet Statusrapprten skal fremsendes skriftligt til Kundens prjektleder eller dennes stedfrtræder Risici Statusrapprten skal indehlde en risikrapprtering, der indehlder en beskrivelse af de af Leverandørens identificerede risici fr Prjektet, herunder navnlig fr frsinkelser, samt eventuelle aktuelle leveranceprblemer. Leverandøren skal i rapprten anvende følgende kder fr det samlede Prjekt g/eller i nødvendigt mfang dele af prjektaktiviteterne/prjektrganisatinen: Dk /10, Sag 10/ /36

15 Grøn Gul Rød Prjektet/prjektaktivitetens status er nrmal. Ingen særlige risici er identificeret. Ingen eller kun ubetydelige leveranceprblemer, men der er identificeret visse risici, sm kan bringe Prjektet i fare i frm af frsinkelser eller manglende pfyldelse af krav. Eksempler på sådanne risici/ leveranceprblemer (ikke udtømmende): Afgang af ikkenøglemedarbejdere Tekniske prblemer af ikke væsentlig art Manglende medvirken eller bidrag fra kunden af væsentlig betydning fr Prjektet Tvivl m tlkning af krav, der ikke er centrale fr Leverancen Aktuelle g betydelige leveranceprblemer er indtrådt eller frventes at ville indtræde, hvilket har eller vil føre til frsinkelser eller manglende pfyldelse af krav. Eksempler på sådanne risici/ leveranceprblemer (ikke udtømmende): Afgang af nøglemedarbejdere Tekniske prblemer af væsentlig art Manglende medvirken eller bidrag fra kunden af væsentlig betydning fr Prjektet Tvivl m tlkning af krav, der er centrale fr Leverancen Prblemer med centrale underleverandører Prblemer med ikke-centrale underleverandører Statusrapprten viser en ikkeuvæsentlig negativ afvigelse Statusrapprten viser en mindre negativ afvigelse, der skønnes at kunne indhentes. Der er indtrådt en frsinkelse, sm ikke vil kunne indhentes. Der er indtrådt en mindre frsinkelse, sm vil kunne indhentes. Hvis risikrapprten indehlder kden gul eller rød fr Prjektet eller dele af Prjektet, skal rapprten indehlde alle relevante g tilgængelige plysninger m de knstaterede risici g/eller leveranceprblemer, herunder: Leverandørens vurdering af alvren af hver knstateret risik/leveranceprblem. En beskrivelse af de (ptentielle) knsekvenser heraf. En handlingsplan med de praktive handlinger, Leverandøren agter at iværksætte fr at frhindre eller reducere mfanget disse risici/leveranceprblemer. Efter at Leverandøren har fremlagt sin statusrapprt, kan Kunden kræve, at Parterne mødes med henblik at drøfte de identificerede risici g/eller leveranceprblemer. På mødet skal Parterne drøfte Dk /10, Sag 10/ /36

16 vurderingen af hver enkelt risik/leveranceprblemer g de praktive handlinger, der skal fretages. 3.3 Testdkumentatin Leverandøren skal følge nedenstående hierarki/struktur fr pbygning g navngivning af testdkumenter i frbindelse med planlægning, design, gennemførelse g afrapprtering af test. Testrapprt 1-x Tabel 3-2: Testdkumenthierarki Hvert testdkument er krt beskrevet på de følgende sider. Dk /10, Sag 10/ /36

17 3.3.1 Teststrategi Frmål Frmålet med teststrategien er, at dkumentere hvrdan pfyldelse af Leverancebeskrivelsen g/eller øvrige relevante dele af Kntrakten efterprøves. Dkumentet har til frmål, at dkumentere strategien g verrdnede tilgang til test, herunder tilvalg/fravalg/mdificering af test, principper, metder, værktøjer, samt frudsætninger fr at kunne dkumentere at afprøvning af Leverancen har fundet sted, så Leverancen pfylder Kntrakten Indhld Dkumentet skal sm minimum mfatte g beskrive følgende: Risikmråder ved afprøvning af Leverancen, samt frslag til begrænsninger af sådanne risici Vurdering af behvet fr afprøvning fr at pnå en tilstrækkelig dækningsgrad Metde g tilgang fr pnåelse af tilstrækkelig dækningsgrad Specifikatin af krav til dkumentatin fr pnået dækningsgrad Anvendelse af metder, teknikker g værktøjer, herunder til autmatiseret test Vurdering af behvet fr anvendelse af autmatiseret test g frslag hertil Udarbejdelse g gdkendelse Dkumentet udarbejdes sm en leverance i Designfasen. Gdkendelsesprcessen fr dkumentet fremgår af kapitel 2.1. Dkumentet udarbejdes af Kunden med input fra Leverandøren. Dkumentet styrer alle underliggende dkumenter jf. tabel 3-2. Dk /10, Sag 10/ /36

18 3.3.2 Drejebg fr test Frmål I frhld til hver test har dkumentet til frmål at: Dkumentere den knkrete peratinelle tilgang fr de aftalte test Hvilke principper, metder, værktøjer der skal anvendes Frudsætninger fr at kunne dkumentere at afprøvning af Leverancen har fundet sted Indhld Dkumentet skal sm minimum mfatte g beskrive følgende: Knkrete handlinger fr planlægning, gennemførelse g afrapprtering fr de test Leverandøren er ansvarlig fr, samt anvisninger til handlinger hs Kunden der er nødvendige Overrdnet tidsplan fr Kundens deltagelse i hver test, samt estimerede ressurceindsats Den knkrete brug af metde, teknikker g værktøjer fr hver test Anvendelse af autmatisering fr hver test, herunder mfang g frudsætninger Den knkrete rganisering hs såvel Leverandør sm Kunde fr hver test Oversigt ver hvilke testscenarier der skal testes indenfr hvert mråde af Systemet Et detaljeret design ver hvert testscenarium, herunder mfang, dækning g afhængigheder mellem Testscenarier g øvrige prjektaktiviteter Udarbejdelse g gdkendelse Dkumentet udarbejdes sm en leverance i Designfasen. Gdkendelsesprcessen fr dkumentet fremgår af kapitel 2.1. Dkumentet udarbejdes af Kunden med input fra Leverandøren. Dkumentet styrer alle underliggende dkumenter jf. tabel 3-2. Dk /10, Sag 10/ /36

19 3.3.3 Testplan Frmål Dkumentet har til frmål, at specificerer de testcases der skal udføres fr at pnå den nødvendige dækning indenfr det mråde scenariet dækker eller frventes at dække. Dkumentet styrer alle underliggende dkumenter der ligger til grund fr Afprøvning af Leverancen. Frmålet er at designe testindsatsen iht teststrategien. Testplanen skal udarbejdes sådan, at en tester kan udføre tests Indhld Dkumentet skal sm minimum mfatte g beskrive følgende: En versigt ver hvilke testscenarier der er nødvendige fr at pnå den nødvendige dækning g afprøvning af Leverancen Rækkefølgen af Testscenarier Tidsplan fr testfrløb med milepæl Testbemanding med angivelse af navngivne persner g testrlle i hvert testscenarium Angivelse af tidspunkter fr gennemførelse af hvert testscenarium Specifikatin af eventuelle fysiske hensyn sm frudsætning fr test Specifikatin af krav til miljøer, grænseflader, testdata Plan fr hvrdan startkriterierne fr den pågældende test tilvejebringes Udarbejdelse g gdkendelse Dkumentet udarbejdes sm en leverance i Implementeringsfasen. Gdkendelsesprcessen fr dkumentet fremgår af kapitel 2.1. Dkumentet udarbejdes af den ansvarlige fr planlægning af prøven g gdkendes af Kunden. Dkumentet styrer alle underliggende dkumenter jf. tabel Testscenarium Frmål Dkumentet har til frmål, at specificere de testcases, der skal udføres indenfr det mråde det testscenarium, sm testcasene vedrører, dækker eller frventes at dække. Dk /10, Sag 10/ /36

20 Indhld Dkumentet skal sm minimum mfatte g beskrive følgende: En samlet versigt ver hvilke testcases, der udføres sm en del af scenariet fr at pnå en fyldestgørende afprøvning af det pågældende testscenarium, jf. teststrategien En beskrivelse af hver Testcase, mht. frmål g hvilke prcesser/krav der er mfattet, samt Nummer Titel på testscenariet Beskrivelse (krt) Testcyklus Prcesmråde(r) (inkl. reference til prcesmdellen) Prcesansvarlig (jvf. testrganisatinen i bilag 14) Specifikatin af afhængigheder mellem Testcases Udarbejdelse g gdkendelse Gdkendelsesprcessen fr dkumentet fremgår af kapitel 2.1. Dkumentet udarbejdes af den ansvarlige fr planlægning af prøven g gdkendes af Kunden. Dkumentet styrer alle underliggende dkumenter jf. tabel Testcase Frmål Dkumentet har til frmål, at specificere de knkrete testcases der skal udføres fr at teste et eller flere knkrete krav til Leverancen Indhld Dkumentet skal sm minimum mfatte g beskrive følgende: En samlet versigt ver hvilke testcases, der udføres sm en del af scenariet fr at pnå en fyldestgørende afprøvning af det pågældende testscenarium, jf. teststrategien En beskrivelse af hver testcase, mht. frmål g hvilke prcesser/krav, testcasen mfatter Specifikatin af afhængigheder mellem testcases En beskrivelse af frmål, testbetingelser, inputdata, testbrugerrller, samt frventede resultater g acceptkriterier fr hvert testcase, herunder: Dk /10, Sag 10/ /36

21 Testfase (brugertest, vertagelsesprøve) Testscenarium (Nr. + Titel) Testcyklus (1, 2, 3) Test case nummer Test case titel Beskrivelse (krt) Reference til prcesmdellen Udarbejdelse af test case: - Udarbejdet af (navn) - Udarbejdelsesstatus (Ikke påbegyndt, I gang, Afsluttet, Annulleret) Udførelse af test: - Tester (navn) - Test status (Ikke påbegyndt, Klar til test, I gang, Stppet pga. fejl, Afsluttet, Annulleret) - Testfremdrift (0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%) - Kmmentar (krt) - Test stamdata (hvilke kunder, etc. der anvendes) Udarbejdelse g gdkendelse Gdkendelsesprcessen fr dkumentet fremgår af kapitel 2.1. Dkumentet udarbejdes af den ansvarlige fr planlægning af prøven g gdkendes af Kunden. Dkumentet styrer alle underliggende dkumenter jf. Tabel 3-2: Testdkumenthierarki Testscript Frmål Dkumentet anvendes til registrering af testresultater ved gennemførelse af en specifik testcase Indhld Dkumentet skal sm minimum mfatte g beskrive følgende: Dk /10, Sag 10/ /36

22 Beskrivelse af hver af de handlinger testpersner skal udføre fr at teste det/de pågældende krav, testbetingelser, inputdata der skal anvendes, samt mulighed fr at ntere testresultater, herunder: Nummer Handling (hvad man skal udføre) Input data Test brugergruppe Frventet resultat Testbetingelsesnummer Faktisk resultat (udfyldes under testen) OK (Ja, Nej) (udfyldes under testen) Udarbejdelse g gdkendelse Gdkendelsesprcessen fr dkumentet fremgår af kapitel 2.1. Dkumentet udarbejdes af leverandøren g gdkendes af Kunden. Dkumentet styrer alle underliggende dkumenter jf. Tabel 3-2: Testdkumenthierarki Testrapprt Frmål Dkumentet anvendes til afrapprtering fr hver gennemført prøve Indhld Dkumentet skal sm minimum mfatte g beskrive følgende: En entydig reference til det/de testscenarier g testcases sm testrapprten mhandler En kpi af listen ver afvigelser knstateret undervejs, samt status fr hver enkelt Antallet af afvigelser per testcase g gennemførte krrigerende handlinger Beskrivelse af m der har været fretaget re-test g hvr, samt resultat Delknklusin fr hvert testscenarium i frhld til acceptkriterierne fr det pågældende testscenarium En entydig knklusin af hvrvidt prøven kan gdkendes Udarbejdelse g gdkendelse Gdkendelsesprcessen fr dkumentet fremgår af kapitel 2.1. Dk /10, Sag 10/ /36

23 Der skal udarbejdes en Testrapprt per gennemført prøve. Dk /10, Sag 10/ /36

24 4. Krav til dkumentatin af frandringsledelsesg uddannelsesspret Krav ID Kravtype Kravtitel Kravbeskrivelse MK/K/O K Uddannelsesstrategi Uddannelsesstrategien skal indehlde: Frmulering af resultatmål Definitin af målgrupper g deres uddannelsesbehv Tilgang g kncept fr uddannelse af superbrugere Tilgang til udarbejdelse af uddannelsesmateriale Tidsplan Evaluering K Design af uddannelsesprgram Uddannelsesprgrammet skal sm minimum indehlde: Principperne fr uddannelsesprgrammets pbygning En beskrivelse af uddannelsens pbygning, frberedelse g udførelse Brugertyper g uddannelsesbehv (der skal udarbejdes et uddannelsesprgram fr superbrugere, prjektdeltagere g Kundens trænere (train-thetrainers)). Praktisk tilrettelæggelse herunder kursustilmelding g -administratin Uddannelsesfaciliteter Kursussystem K Design af supprtrganisatin Indehlder en beskrivelse af prcedurer g ansvarsfrdeling/rller fr supprten af Systemet efter idriftsættelsen - dels på krt sigt g dels permanent efterfølgende. Indehlder gså en beskrivelse af Leverandørens sup- Dk /10, Sag 10/ /36

25 Kravtype prtværktøjer samt hvrdan Kunden skal anvende disse K Uddannelsesmateriale fr superbrugere Uddannelsesmateriale med afsæt i Kundens prcesser. Uddannelsesmaterialet dækker i henhld til uddannelsesstrategien den nødvendige uddannelse fr brugernes fulde anvendelse af systemet. Uddannelsesmaterialet er kmplet med bl.a. præsentatin, øvelser, brugerguides m.v K Brugervejledning Vejledning, der beskriver, hvrdan Leverancen bruges i løsningen, g sm skal kunne læses af slutbrugere. Brugervejledningen er en kmbinatin af nlinevejledning g dkumenter samt skærmhjælp til at guide brugerne gennem Leverancen. Brugervejledningen skal pbygges prcesrienteret g dele af brugervejledning skal kunne indbygges i Systemet (f.eks. i frm af n-line hjælp m.v.). Vejledningen skal give brugeren den frnødne viden til at kunne betjene de dele af Leverancen, der er rettet md brugeren. Udfrmningen af brugervejledning skal tilpasses den specifikke målgruppe, den retter sig md. Brugervejledningen skal sm minimum indehlde en vejledning i hvrdan man anvender Systemet herunder: intrduktin g verrdnet beskrivelse af Systemet gennemgang af prcesser samt anvendelse af skærmbilleder g al skærmbilledfunktinalitet muligheder fr rapprtering g udskrivning muligheder fr hjælp Derudver skal brugervejledningen indehlder en beskrivelse af: grænseflader md andre systemer, herunder hvilke data der føres frem g tilbage mellem systemerne batch-jbs brugeradministratinen samt de frskellige brugergrupper g hvilke rettigheder de har Dk /10, Sag 10/ /36

26 Kravtype hvrdan eventuelt fundne fejl g mangler rapprteres Brugervejledningen kan delvist være verlappende med Systembeskrivelsen (genbrug), så længe venstående krav er pfyldt. Tabel 4-1: Dkumentatin af frandringsledelses- g uddannelsesspret Dk /10, Sag 10/ /36

27 5. Krav til dkumentatin af prces- g funktinalitetsspret Krav ID Kravtype Kravtitel Kravbeskrivelse MK/K/O K Knverteringsanalyse samt krav til datavask Analyse sm nærmere beskriver hvilke data der skal knverteres, samt kvaliteten af de data der mdtages fra aktørerne. Kravene til datavask skal beskrive hvad aktørerne skal fretage sig i frbindelse med knverteringen, herunder beskrive afvigelser i data fra de frskellige aktører g hvrdan disse skal håndteres K Migreringsstrategi g design af migreringsløsning Migreringsstrategien fastlægger en strategi g prces fr hvrdan knverteringen skal fregå i samarbejde med aktørerne på elmarkedet K Plan fr migrering Grundlag fr datavask indehlder blandt andet en versigt ver afvigelser i data samt stamdatakrav K Integreret prcesdesign Detaljeret design g beskrivelse af de frretningsgange g prcesser der implementeres i Systemet. Systembeskrivelsen skal være struktureret prcesrienteret, således at det integrerede prcesdesign relaterer sig til Kundens prcesbeskrivelser jf. BRS erne g indehlder en identifikatin af prcesser i Systemet i en samlet hierarkisk versigt. Skal udarbejdes sm et selvstændigt dkument, men bliver ved designfasens afslutning en del af Systembeskrivelsen K Specifikatin g design af knfiguratinen af løsningen Dkumentatin af psætning g knfiguratin af Standardprgrammel herunder verblik ver Leverancens knfigureringskmpnenter med angivelse af kmpnenternes funktinalitet samt indbyrdes samspil g afhængigheder. Skal udarbejdes sm et selvstændigt dkument, men bliver ved designfasens afslutning en del af Systembeskrivelsen. Dk /10, Sag 10/ /36

28 Kravtype K Systembeskrivelse Systembeskrivelsen, sm beskriver designbeslutninger vedr. Leverancerne, skal indehlde følgende elementer: Frretningsarkitektur (jf. krav 04-43) Systemarkitektur (jf. krav 04-45) Teknisk arkitektur (jf. krav 04-46) K Frretningsarkitektur (systembeskrivelse) Detaljeret design g beskrivelse af de frretningsgange g prcesser der implementeres i Systemet. Frretningsarkitekturen skal være struktureret prcesrienteret, således at det integrerede prcesdesign relaterer sig til Kundens prcesbeskrivelser (BRS erne) g indehlder en identifikatin af prcesser i Systemet i en samlet hierarkisk versigt. Skal udarbejdes sm et selvstændigt dkument, men bliver ved designfasens afslutning en del af Systembeskrivelsen. Tabel 5-1: Krav til Systemdkumentatin - Kravtabel Dk /10, Sag 10/ /36

29 6. Krav til dkumentatin af teknlgi- g arkitekturspret Krav ID Kravtype Kravtitel Kravbeskrivelse MK/K/O K Design af mdificeringer af standard (udviklingspakker) Overblik ver Leverancens udviklingskmpnenter (kmpnentdiagram), sm giver verblik ver det Kundespecifikke Prgrammels tekniske dele g deres indbyrdes samspil g afhængigheder. Skal udarbejdes sm et selvstændigt dkument, men bliver ved designfasens afslutning en del af Systembeskrivelsen K Systemarkitektur (systembeskrivelse) Systemarkitekturen skal sm minimum beskrive følgende: Struktur g fleksibilitet. Her beskrives systemets lgiske strukturering på højt niveau i mduler, sm er de indkapslede enheder af funktinalitet g data, sm stilles til rådighed gennem en grænseflade, enten verfr brugere gennem brugergrænseflade, eller verfr andre systemer gennem en snitfladespecifikatin. Relatiner mellem mdulerne i systemet beskrives. Begrebsmdel g datamdel. De begreber, sm systemet arbejder med, gentages g de relatiner, sm systemet etablerer mellem dem beskrives. Det kan ske i frm af et højniveau UML klassediagram eller ER-diagram, af g til kaldet en dmænemdel. Mdulernes indre sftwarearkitektur beskrives gennem den anvendte MVC-pattern g gennem UML diagrammer. Og systemets kmplette lgiske datamdel dkumenteres sm et ER-diagram eller et UML klassediagram. Platfrm. Her specificeres framewrks, kmpnentplatfrme, databaseplatfrme, perativsystemer.a. sm er nødvendige fr at afvikle systemet med nøjagtig angivelse af versiner g afhængigheder. Integratin. Alle systemets snitflader skal beskrives med funktiner g parametre pdelt efter transprtprtkl g snitfladestandard. Hvr der er tale Dk /10, Sag 10/ /36

30 Kravtype m snitflader til eksterne systemer specificeres kmmunikatinen i detaljer med UML sekvensdiagram eller aktivitetsdiagram, datafrmater g håndtering af fejl, pålidelighed g transaktiner i verensstemmelse med de specificerede krav. Sikkerhed g brugerhåndtering. Anvendt sikkerhedsmdel, herunder brugeridentifikatin, identitetshåndtering g brugerrettigheder beskrives. Skalerbarhed, stabilitet g perfrmance. Der specificeres hvilken dimensinering af infrastrukturen, der skal til fr at sftwaren kan pfylde stabilitetsg kapacitetskrav. Der gøres rede fr hvrdan sftwarearkitekturen m nødvendigt muliggør skalering af sftware g hardware Eksempler på skærmdesign. Der gøres rede fr design af brugerfladen gennem eksempler på skærmdesign (evt. via en prttype), et sitemap (der viser navigatinen) g en beskrivelse af hvrdan kravene i bilag 3 imødekmmes. Udviklingskmpnenter. Overblik ver Leverancens udviklingskmpnenter (kmpnentdiagram), sm giver verblik ver det Kundespecifikke Prgrammels tekniske dele g deres indbyrdes samspil g afhængigheder K Teknisk arkitektur (systembeskrivelse) Den tekniske arkitektur indehlder designet af følgende miljøer: Udviklingsmiljø herunder udviklingsværktøjer, editrer, versættere, klassebibliteker g versiner etc. Testmiljøer g knverteringsmiljøer Uddannelsesmiljøer Præprduktinsmiljø Prduktinsmiljø herunder beskrivelser af hardware, netværk, SAN, kmpnenter, knfiguratiner g licenser. Tekniske grænseflader, herunder dkumentatin fr de i leverancebeskrivelsen beskrevne tekniske Dk /10, Sag 10/ /36

31 Kravtype grænseflader i Leverancen. Designet skal designet sm minimum indehlde en beskrivelse af den lgiske g fysiske arkitektur, Udstyr (hardware, SAN, netværk), Prgrammel samt knfiguratiner g licenser. Designet skal gså indehlde en detailbeskrivelse af prcedurerne mkring pdatering af Udstyr, Prgrammel g data mellem miljøer K Specifikatin af udviklingsmetden Indehlder en beskrivelse af udviklingsmetden fr det Kundespecifikke prgrammel herunder strategi, tilgang, standarder fr udviklingsprcessen K Installatinsvejledning Vejledning, der beskriver, hvrdan Systemet installeres, flyttes g ændres. Vejledningen giver læseren den frnødne viden til at installere Leverancen hs Kunden eller en ny Driftsleverandør, uden hjælp fra Leverandøren. Vejledningen indehlder gså krav til Udstyr (hardware, sftware, netværk m.m.) samt en knfiguratinsbeskrivelse (psætning af hardware g sftware) K Vedligehldelseshåndbg Vedligehldelseshåndbgen indehlder sm minimum: Indledning Samarbejde jf. bilag 10 (Samarbejdsrganisatin) hvrdan parternes arbejdspgaver mødes Opgaver g ydelser jf. bilag 5 (Vedligehldelse g supprt) Prcedurer g metder (f.eks. fr udrulning af nye Releases) Vedligehldelseshåndbgen freligger i en første fuldt gennemarbejdet g af Kunden gdkendt udgave senest en måned inden vertagelsesdagen/delprjektets ibrugtagning K Driftsvejledning Vejledning, der beskriver frhldene vedr. drift af systemet. Vejledningen skal give læseren den frnødne viden til Dk /10, Sag 10/ /36

32 Kravtype at kunne betjene de dele af Leverancen, der indgår i driften. Det drejer sig fx m håndtering af kørsler g håndtering af data, der skal ind eller ud af Leverancen. Vejledningen indehlder gså en beskrivelse af de prcesser, der er en frudsætning fr, at Leverancen kan køre, evt. fallback plan samt vejledning fr fejlsituatiner g afhjælpning af disse K Driftsplan Oversigt g tidspunkt fr alle kørsler, sm vedrører Leverancen. En versigt ver de kørsler, der kører på bestemte tidspunkter. Det kan fx være back-up-kørsler, afsendelse af breve mv. Det skal af planen fremgå, hvrnår kørslerne sættes i gang, g hvad der sker ved et evt. utput. Driftsplanen vil fte blive bygget ind i driftsrganisatinens samlede driftsplan K Driftshåndbg Beskriver driften af Leverancen, kntaktplysninger fr alle persner invlveret i drift, beskrivelse af teknisk psætning sm f.eks. knfiguratinsfiler g skabelner g beskrivelse af rganisering af systemets drift g vedligehldelse. Det er vigtigt at have en aktuel liste ver de persner, man skal kntakte, hvis der er prblemer i driften. Fr hver persn skal det angives, i hvilke tilfælde de skal kntaktes g hvrdan de kntaktes samt evt. hvad det kster. Driftshåndbgen bør indehlde beskrivelse af den tekniske psætning, fx knfiguratinsfiler g skabelner K Udrulningsplan fr udviklingsmiljø Plan fr, hvrdan Leverancen skal implementeres i udviklingsmiljøet sm en aktivitet i prjektet K Udrulningsplan fr test- g prduktinsmiljø Plan fr, hvrdan Leverancen skal implementeres i prøve- g prduktinsmiljøet. Det er vigtigt at udrulningsplan fr henhldsvis test g prduktinsmiljø er adskilt. Udrulningsplanen skal indehlde en skabeln fr transprtnter. Transprtnten skal sm minimum Dk /10, Sag 10/ /36

33 Kravtype angive hvilke kmpnenter der installeres g flyttes mellem de frskellige miljøer, samt hvilke ressurcer der ansvarlige fr hhv. at gennemføre g gdkende transprten. Tabel 6-1: Krav til dkumentatin af teknlgi- g arkitekturspret Kravtabel Dk /10, Sag 10/ /36

34 7. Leverandørens kravbesvarelse 7.1 Kravbesvarelse Supplerende vejledning: Leverandøren skal udfylde Bilag 3c kravmatricen i henhld til Læsevejledningen. Såfremt Leverandøren har frbehld eller ændringer til et krav, skal det beskrives i dette afsnit g en reference hertil skal indsættes i kravmatricen. 7.2 Udarbejdelse af dkumentatin Supplerende vejledning: Her beskriver Leverandøren på et generelt niveau, hvrledes Leverandøren vil håndtere udarbejdelsen af den kravsatte dkumentatin Dkumentatin skal planlægges, udarbejdes g leveres successivt ver Prjektet g ikke sm én samlet leverance i slutningen af Prjektet. 7.3 Adgang til dkumentatin Supplerende vejledning: Leverandøren skal beskrive Kundens adgang til dkumentatin herunder hvrdan Kunden løbende har adgang til dkumentatinen. 7.4 Oversigt ver dkumentatin Supplerende vejledning: Leverandøren skal levere en kmplet versigt ver den dkumentatin, sm Leverandøren vil udarbejde g verdrage til Kunden. Dk /10, Sag 10/ /36

35 7.5 Dkumentatin på engelsk Supplerende vejledning: Leverandøren skal beskrive hvilken dkumentatin af Standardprgrammel, der leveres på engelsk. 7.6 Supplerende gdkendelseskriterier Leverandøren skal her angive gdkendelseskriterier fr de dkumenter indehldt i nærværende bilag, hvr Kunden ikke eksplicit har angivet gdkendelseskriterier fr det pågældende dkument i dette eller et af de øvrige bilag. 7.7 Systembeskrivelse Leverandøren skal med udgangspunkt i krav pstillet i kapitel 5 g kapitel 6 redegøre fr hvilke yderligere elementer der indgår i systembeskrivelsen. Dk /10, Sag 10/ /36

36 8. Tabel- g figurversigt Tabelversigt Tabel 2-1: Ansvar fr aktiviteter i frbindelse med udarbejdelse af dkumentatin...5 Tabel 2-2: Generelle krav til dkumentatin Kravtabel...8 Tabel 3-1: Krav til Prjektdkumentatin Kravtabel Leverandørens kravbesvarelse...13 Tabel 3-2: Testdkumenthierarki...16 Tabel 4-1: Dkumentatin af frandringsledelses- g uddannelsesspret...26 Tabel 5-1: Krav til Systemdkumentatin - Kravtabel...28 Tabel 6-1: Krav til dkumentatin af teknlgi- g arkitekturspret Kravtabel...33 Figurversigt Figur 2-1: Prces fr udarbejdelse af dkumentatin...5 Dk /10, Sag 10/ /36

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Risikregister Alle rettigheder ejes af PR2 - Prjekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling g editering, inklusive editering af dkumenter, sm tidligere er blevet

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system EU-udbud af Beskæftigelsessystem g ESDH-system Beskæftigelses- g Integratinsfrvaltningen Københavns Kmmune Bilag 0 Ordbg Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordliste... 3 Versin 1.0 Side 2 af 9 1.

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Målbeskrivelse. Specialistuddannelse for kliniske laboratoriegenetikere. Maj 2014

Målbeskrivelse. Specialistuddannelse for kliniske laboratoriegenetikere. Maj 2014 Målbeskrivelse Specialistuddannelse fr kliniske labratriegenetikere Maj 2014 Udarbejdet af Udvalget til frmaliseret efteruddannelse af kliniske labratriegenetikere under Dansk Selskab fr Medicinsk Genetik

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Leverancesystemet. Bilag 2 Kravspecifikation og konkurrencekrav

Leverancesystemet. Bilag 2 Kravspecifikation og konkurrencekrav Leverancesystemet Bilag 2 Kravspecifikatin g knkurrencekrav Beskrivelse af systemet/servicen Regin Syddanmark (efterfølgende kaldet RSD) ønsker en Service g supprt aftale fr Prject Server 2010 løsning

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 6. januar 2014 Vejledning til ansøgning m etableringsstøtte fra Innvatinspuljen i 2014 Indhld Hvad er Innvatinspuljen?... 2 Hvem kan søge m tilskud til etablering fra Innvatinspuljen?... 2 Hvad er betingelserne

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Skabelon. Ansvarsmatrix i henhold til ydelsesbeskrivelse. Skal tilpasses fra sag til sag 2014-09-20

Skabelon. Ansvarsmatrix i henhold til ydelsesbeskrivelse. Skal tilpasses fra sag til sag 2014-09-20 Eksempel på www.byggeprces.dk BAR Bygge & Anlæg Skabeln Ansvarsmatri i henhld til ydelsesbeskrivelse fr rådgivning Skal tilpasses fra sag til sag 2014-09-20 Revisin : Revisinsdat : Sagsnr. : 100000-0001

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere.

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere. Pigeversin, Endelig Vedr.: DBU Licenssystem, Ungdm (piger) På bestyrelsesmødet i april 2007 blev det besluttet at pstarte prjektet Talentudvikling i Danmark, 2007 2012 på baggrund af de indkmne svar fra

Læs mere

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgængelig hjertestarter) Sftwarepgradering Kære ejere af samaritan PAD 500P Denne infrmatin har til frmål at frtælle m en pdatering,

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice Dette er en indføring i hvrdan du benytter prduktet Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel sm mhandler virksmheden `TV-

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING Dette udbud er målrettet web- g reklamebureauer i Strkøbenhavn. Opgaven, der beskrives i nærværende udbud, gælder eksekvering af digitale elementer til en destinatinskampagne,

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler Tidlig inddragelse af entreprenørernes kmpetencer i henhld til gældende udbudsregler v/ Partner Tina Braad Fælles arrangement i Dansk Frening fr Udbudsret g Onsdag den 11. nvember 2015 Det Danske Selskab

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

SikkerhedsPlaster. ikraft innovationspuljen Projektansøgning. Deltagere/partnere: Egmont Højskolen, Odder. Delta, Them og København

SikkerhedsPlaster. ikraft innovationspuljen Projektansøgning. Deltagere/partnere: Egmont Højskolen, Odder. Delta, Them og København ikraft innvatinspuljen Prjektansøgning SikkerhedsPlaster Deltagere/partnere: Egmnt Højsklen, Odder Delta, Them g København Active Institute, Århus Alexandra Instituttet, Århus ikraft, ReginMidtjylland

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere