Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release."

Transkript

1 RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2. januar 2015 kl. 16:00 i krdinatin med STARs pgradering af DFDG til versin Nærværende dkument beskriver ny g ændret funktinalitet samt fejlrettelser siden frrige release. Opdaterede brugervejledninger Ved hver frigivelse af ny versin af Schultz Fasit pdateres alle relevante vejledninger. Således er følgende vejledninger blevet pdateret: Brgere i Schultz Fasit Integratin i Schultz Fasit Jb g tilbud i Schultz Fasit Planer g placeringer i Schultz Fasit Sager i Schultz Fasit Samtaler i Schultz Fasit Sygedagpengesager i Schultz Fasit Ny funktinalitet i Schultz Fasit. Med versin intrducerer Schultz ny funktinalitet, hvraf hvedparten er afledt af følgende refrmer g mlægninger af DFDG: Kntanthjælpsrefrmens intrduktin af uddannelsesplaner g håndtering af uddannelsespålæg fr unge i målgruppe 2.1, I1, I2, 2.12 g Sygedagpengerefrmens intrduktin af såkaldt fast track samt nye plantyper g ændret visitatinsprincip fr sygedagpengemdtagere. STARs mlægning af den generelle håndtering af planer g placeringer. STARs hjemtagelse af ejerskabet fr planer g placeringer g den heraf følgende udvidelse af viften af kntaktgrupper. I det følgende er ændringerne beskrevet i detaljer.

2 Generelle ændringer Ændret visitatinsprincip fr sygedagpengemdtagere Med Sygedagpengerefrmen intrduceres et nyt visitatinsprincip fr sygedagpengemdtagere. Følgelig skal sygedagpengemdtagere fremver visiteres efter følgende princip: Visitatinskategri 1 - benyttes fr sager, hvr der er en dat fr frventet fuld raskmelding, sm ligger inden fr 8 uger regnet fra første fraværsdag. Visitatinskategri 2 - benyttes fr sager, hvr en fuld raskmelding frventes at ske senere end 8 uger regnet fra første fraværsdag. Visitatinskategri 3 - benyttes fr sager, hvr der er risik fr et langvarigt frløb, g hvr der er behv fr at iværksætte en tværfaglig indsats. Visitatinen af sygedagpengemdtagere vil frtsat ske ved afhldelse af pfølgningssamtale eller anden samtale. Ændringen betyder blt, at grupperingsnavnene i Fasit skifter fra at hedde "Sygepfølgningsgruppe" til nu at hedde "Visitatinskategri". Ud fra pfølgningsskemaet, sm brgeren skal udfylde, kan det afgøres, m brgeren frventer at være sygemeldt i flere eller færre end 8 uger. Frventes brger at være sygemeldt færre end 8 uger, skal brgeren visiteres til kategri 1. Dette gøres ved blt at gennemføre en anden samtale. Dette kan gøres sm en såkaldt "teknisk samtale", sm ikke behøver brgers tilstedeværelse. Frventes brger at være sygemeldt flere end 8 uger, skal brgeren indkaldes til pfølgningssamtale med henblik på visitatin til kategri 2 eller 3. Hvis en sygedagpengemdtager visiteres til visitatinskategri 3, skal jbcentret senest fire uger efter visitatinen have udarbejdet rehabiliteringsplanens frberedende del, g sagen skal have været behandlet i rehabiliteringsteamet. Fasit vil derfr autmatisk danne en pgave herfr, når der visiteres til kategri 3. Ændret håndtering af planer g placeringer Sm følge af de refrmer, sm fr øjeblikket indfases, har STAR truffet beslutning m en række gennemgribende ændringer af håndteringen af planer g placeringer. Lvgiverne har på den ene side intrduceret en række nye plantyper, sm hver især er målrettede visse målgrupper. På den anden side ønsker lvgiverne at "sætte brgeren i centrum". Derfr skal de frskellige planer fr brgeren pleves sm én plan - blt med skiftende fkus. Fx skal uddannelsesplanen hjælpe brgeren med at få uddannelse g jbplanen hjælpe brgeren med at få rdinær beskæftigelse. Ngle af plantyperne adskiller sig datamæssigt alene på deres typebetegnelse, mens fx uddannelsesplanen er langt mere kmpleks end jbplanen. Dg gælder det fr alle plantyperne, at de har en række fællestræk. Således har alle planer: En verrdnet planbeskrivelse Mulighed fr at angive mål (fx beskæftigelses- eller uddannelsesmål) Mulighed fr at have placeringer tilknyttet Revisiner Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 2 af 11

3 Mulighed fr at skifte plantype Da det er STARs ambitin, at den avancerede uddannelsesplan er den første plantype i en række af kmmende avancerede plantyper, har STAR valgt at mlægge strukturen fr håndtering af planer i DFDG, så det fremver vil blive enklere at intrducere nye plantyper. STAR har med nærværende release gså valgt at gøre p med den eksisterende håndtering af placeringer sm værende inden fr plan eller uden fr plan. Således er relatinen mellem plan g placeringer ikke længere fast men flydende. Fr alle brgere, der har en plan, vil det fremver gælde, at de placeringer, der måtte være aktive på et vilkårligt tidspunkt, implicit er en del af den eventuelle plan, sm en brger måtte have på samme tidspunkt. Sluttelig har STAR besluttet at hjemtage ejerskabet fr planer g placeringer (dette ligger i dag hs kmmunerne g deres jbcenterleverandører). Således skal alle kmmuner g jbcenterløsninger fremver indberette alle planer g placeringer til DFDG - uanset målgruppe mv. Denne mfattende strukturmlægning er et hvedtema i nærværende release. Sm knsekvens af strukturmlægningen har Schultz valgt at fretage en gennemgribende mlægning af håndteringen af planer g placeringer i Fasit. Overrdnet set medfører mlægningen følgende generelle ændringer: En brger i Fasit vil fremver kun have én plan. Planen kan findes i t udgaver - en gældende g en kladde. Når en plan prettes, vil den sm udgangspunkt være i kladde. Fr at gøre en plan gældende (g dermed juridisk bindende) skal kladdeplanen publiceres. Når en kladdeplan publiceres, vil den autmatisk skifte til gældende g blive indberettet til DFDG, hvrefter brger har mulighed fr at se g kvittere fr den på Jbnet. Alle eventuelt igangværende placeringer vil autmatisk blive pfattet sm værende knyttet til den nye udgave af planen. En eventuelt eksisterende gældende plan vil autmatisk blive arkiveret i DFDG, når en kladdeplan publiceres. Efter publicering vil man i tillæg straks blive tilbudt at udskrive planen eller sende planen til brgeren via udbakken. Punktet "Planer" i venstremenuen på brgerbilledet erstattes af en knap i båndet på brgerbilledet bærende navnet "Gå til plan". Al håndtering af brgers plan vil altid begynde med tryk på denne knap. Ved tryk på knappen vil følgende ske: Hvis brger ingen plan har, vil man med det samme blive tilbudt at prette en. Der vil her kunne vælges mellem de plantyper, sm er relevante fr brgerens aktuelle målgruppe. Hvis brger har en plan under udarbejdelse (kladdeplan), men endnu ikke ngen gældende plan, vil man blive tilbudt at redigere kladdeplanen. Hvis brger har en gældende plan, men ikke ngen ny under udarbejdelse, vil man blive præsenteret fr den gældende plan. Denne vil ikke blive præsenteret i en frmular med indtastningsfelter, men i stedet blive præsenteret sm en læsevenlig tekstuel sammenstilling af infrmatinerne fra den gældende plan. Fra den gældende plan er følgende muligt: At redigere planen g således prette en ny kladde. Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 3 af 11

4 At se en versigt ver alle de tidligere revisiner af planen, sm findes i DFDG. At føje placeringer til planen. At udskrive planen eller sende den til brgeren via udbakken. Hvis brgeren både har en gældende plan g en plan under udarbejdelse, vil man blive spurgt, m man vi se den gældende plan eller redigere kladden. Bemærk i øvrigt, at brgerens eksisterende aktive plan samt eventuelle plan under udarbejdelse vil fremkmme, når man vælger "Gå til plan". Ved redigering af en plan er det muligt at skifte plantypen fr planen til en hvilken sm helst af de andre plantyper, sm er relevante fr brgers målgruppe. Vælger man det, verføres autmatisk alle infrmatiner, sm er fælles fr den ny g den gamle plantype. Schultz tilbyder afhldelse af webinarer, på hvilke jbcentre kan få demnstreret de nye plantyper g den ændrede håndtering af planer g placeringer i Fasit. Kntakt Schultz fr nærmere infrmatin herm. Nye plantyper Det har hidtil kun været muligt at indberette jbplaner til DFDG. De øvrige frmer fr planer har kun været pbevaret i Fasit. I frlængelse af Kntanthjælpsrefrmen g Sygedagpengerefrmen intrducerer STAR d. 5. januar 2015 mulighed fr at indberette en række nye plantyper i DFDG, sm gså vil kunne ses af brgerne på Jbnet. Schultz følger med denne udvikling g intrducerer således med nærværende release mulighed fr at prette planer i Fasit med typer mdsvarende alle DFDG-plantyperne. Med nærværende release intrduceres således følgende plantyper i Fasit: Uddannelsesplan Denne plantype frventer STAR indberettet til DFDG fr alle brgere, der skal have uddannelsespålæg (dvs. uddannelseshjælpsmdtagere samt dagpengemdtagere g kntanthjælpsmdtagere i integratinsprgram - de t sidstnævnte kun når de er under 25 år g ikke har en erhvervskmpetencegivende uddannelse). Læs mere m uddannelsesplanen under separat punkt. Aftale m pfølgning Denne plantype frventer STAR indberettet til DFDG fr sygedagpengemdtagere visiteret til kategri 2. Indhldet af planen i Fasit tager udgangspunkt i den prindelige pfølgningsplan g har således de samme verskrifter. DFDG kan dg kun tage imd de infrmatiner, der er at finde i gruppen "Generelt" - dvs. verrdnet planbeskrivelse, ansvarlig sagsbehandler g pfølgningsdat. Rehabiliteringsplan Denne plantype frventer STAR indberettet til DFDG fr sygedagpengemdtagere visiteret til kategri 3 g skal således benyttes sm plan fr de indsatser, der er fr denne gruppe brgere. DFDG kan dg kun tage imd de infrmatiner, der er at finde i gruppen "Generelt" - dvs. verrdnet planbeskrivelse, ansvarlig sagsbehandler g pfølgningsdat. Plan fr øvrige indsatser Denne plantype kan benyttes til at samle g beskrive de mål, indsatser g placeringer, der Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 4 af 11

5 iværksættes fr brgere i målgrupper, fr hvilke der ikke er krav m planer. Planer af denne type indberettes til DFDG g er sm standard tilgængelig fr alle målgrupper. Uddannelsesplan g håndtering af uddannelsespålæg fr unge i målgruppe 2.1, I1, I2, 2.12 g 2.13 Alle brgere med et uddannelsespålæg (dvs. alle uddannelseshjælpsmdtagere samt dagpengemdtagere g kntanthjælpsmdtagere i integratinsprgram under 25 år g uden erhvervskmpetencegivende uddannelse) skal fremver gså have en uddannelsesplan. Den nu tætte sammenhæng mellem uddannelsespålæg g uddannelsesplan har betydet, at Schultz har valgt at lægge udstedelsen af uddannelsespålæg ind sm en del af uddannelsesplanen. Der skal således fremver ikke prettes fravær af typen "Uddannelsespålæg" fr disse brgere. Udstedelse af uddannelsespålæg vil i Fasit således fremver ske i relatin til arbejdet med uddannelsesplanen. Der skal altså prettes en uddannelsesplan, før der kan udstedes et uddannelsespålæg. Arbejdsgangen er følgende: Uddannelsesplanen prettes ved i båndet på brgerbilledet at trykke på knappen "Gå til plan". Har brger ingen plan, skal der prettes en plan af typen "Uddannelsesplan". Har brger allerede en uddannelsesplan, skal man vælge at redigere denne. Har brger allerede en plan af en anden type end "Uddannelsesplan", skal man vælge at redigere den eksisterende plan, g herunder skifte plantypen fr planen til "Uddannelsesplan". I tillæg til knappen fr publicering af plan er der på uddannelsesplaner en knap kaldet "Udsted uddannelsespålæg". Trykker man på denne, vil et nyt vindue åbnes fr udstedelse af uddannelsespålæg. Uddannelsespålæg kan udstedes i fire frskellige trin: Ved udstedelse af trin 1 pålægges brgeren at frmulere mindst ét uddannelsesønske. Uddannelsesønskerne kan sagsbehandleren benytte sm input til, hvilke knkrete uddannelsesmål, der skal frmuleres fr brgeren. Ved udstedelse af trin 2 har jbcentret frmuleret mindst ét knkret uddannelsesmål, g brgeren pålægges nu at kmme med frslag til mindst ét uddannelsessted fr hvert uddannelsesmål. De freslåede uddannelsessteder kan sagsbehandleren benytte sm input til, hvilke knkrete uddannelsessteder, brgeren skal pålægges at søge m ptagelse på. Ved udstedelse af trin 3 har jbcentret udpeget mindst ét knkret uddannelsessted fr hvert uddannelsesmål, g brgeren pålægges nu at søge ind på alle uddannelsesstederne samt at registrere status g resultat af ansøgningerne. Hvis brgeren ptages på en uddannelse, kan jbcentret udstede trin 4, sm pålægger brgeren at påbegynde g gennemføre uddannelsen. I denne frbindelse har jbcentret mulighed fr i Fasit at angive en besked til det pågældende uddannelsessted. Denne besked vil Fasit autmatisk viderefrmidle til uddannelsesstedet via DFDG. Når den angivne frist fr trin fire prinder, g brgeren således påbegynder uddannelsen g fx vergår til SU, vil brgeren autmatisk blive afmeldt g brgers kntaktgruppe vil skifte til "Uden ydelse". Der dannes advis herm i Fasit. Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 5 af 11

6 Brgeren har fr alle trin mulighed fr at registrere sine input på Jbnet. Brgerens input på Jbnet vil kunne ses i Fasit. Når brgeren på Jbnet har registreret input til sin uddannelsesplan, kan brgeren vælge "Send til sagsbehandler". Gør brgeren dette, vil der autmatisk blive dannet advis i Fasit herm. Fr alle trin gælder, at jbcentret skal angive en frist, inden fr hvilken brgeren skal have pfyldt trinnet. Opfylder brgeren ikke trinnet inden fr den angivne frist, dannes der autmatisk advis i Fasit herm. Jbcentret kan nu vælge at frlænge fristen g genudstede pålægget. Jbcentret kan gså vælge at igangsætte en rådighedsvurdering. Jbcentret er ikke pålagt at udstede alle trin i uddannelsespålægget. Så alt afhængigt af, hvr afklaret brger er uddannelsesmæssigt, kan jbcentret frit vælge at udstede trin 2, 3 eller 4 sm det første trin. På samme måde er det muligt fr jbcentret at gå tilbage til et lavere trin - fx sm følge af, at brgeren ikke blev ptaget på ngen af de uddannelsessteder, sm blev defineret i trin 3. Jbsamtaler fr målgruppe 2.11 g 2.14 I stedet fr pfølgningssamtaler skal der fremver afhldes jbsamtaler fr rehabilitenter (2.11) g brgere i jbafklaring (2.14). Nye g ændrede målgrupper fr nye kntaktgrupper STARs hjemtagelse af ejerskabet fr placeringer betyder bl.a., at kmmunens frpligtelse til at udtrække g indrapprtere AMFORA-data frsvinder. Denne frpligtelse vertages af STAR, sm j nu vil have alle placeringer i DFDG. Der er imidlertid en række målgrupper, sm ikke tidligere er blevet indberettet til DFDG, idet de ikke har været repræsenteret med en mdsvarende kntaktgruppe i DFDG. Med nærværende release intrducerer STAR derfr følgende nye kntaktgrupper: Førtidspensinister Kmpensatin til handicappede i beskæftigelse Unge u. 18 Selvfrsørgede - ikke i beskæftigelse Selvfrsørgende udlændinge efter Integratinslven Indvandrere i intrduktinsfrløb Beskæftigede Vksenelever Jbrtatin - vikarer Senirjb Idet STAR gså har behv fr at kunne skelne mellem sygedagpengemdtagere, der kmmer fra beskæftigelse henhldsvis ledighed, erstattes kntaktgruppen "Sygedagpengemdtagere" af: Sygedagpengemdtagere fra beskæftigelse Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 6 af 11

7 Sygedagpengemdtagere fra ledighed De nye kntaktgrupper betyder, at prettelse af sag i Fasit fr følgende målgrupper vil medføre prettelse af mdsvarende kntaktgruppe i DFDG: 2.6 Førtidspensinister 2.8 Handicappede i løntilskud 2.9 Unge under Ledige selvfrsørgende I3 Selvfrsørgende i integratinsprgram I4 Indvandrere i intrduktinsfrløb Idet målgruppen "2.5 Sygedagpengemdtagere" nu kan mdsvares af t kntaktgrupper, er der i sagsprettelsesguiden fr sygedagpengemdtagere intrduceret mulighed fr at angive, m brger kmmer fra beskæftigelse eller ledighed. Sluttelig er følgende nye målgrupper blevet intrduceret i Fasit: Beskæftigede Vksenelever Jbrtatinsvikarer Brgere i senirjb Der er intrduceret nye sagstyper fr alle de nye målgrupper, så prettelse af sager fr de nye målgrupper vil afstedkmme prettelse af krrekt mdsvarende kntaktgruppe i DFDG. Det er endvidere muligt at afhlde jbsamtale g anden samtale fr de nye målgrupper, ligesm det vil være muligt at registrere relevante fravær. Ændring til jbplanen STAR ønsker, at planer fremver ikke skal være tilbageskuende, men alene skal beskrive, hvad der er planlagt fremad. Derfr er feltet "Baggrund" blevet fjernet fra plantypen "Jbplan". Ændring til integratinskntrakten STAR har valgt, at integratinskntrakten ikke skal være en del af det nye kncept fr planer. Dette skal ses i lyset af, at brgere med integratinskntrakt gså kan have en anden plan. Da dette ikke harmnerer med et-plans-knceptet, er integratinskntrakten frblevet sm en selvstændig aftale mellem brger g jbcenter, sm kan eksistere parallelt med en eventuel plan. Der er derfr intrduceret et punkt i venstremenuen på brgerbilledet kaldet "Integratinskntrakt". Under dette punkt er der mulighed fr at prette integratinskntrakter samt se g åbne eksisterende integratinskntrakter. Integratinskntrakter kan gså fremsøges i avanceret søgning ved at søge efter datatypen "Integratinskntrakter". Al øvrig funktinalitet vedrørende integratinskntrakter er uændret. Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 7 af 11

8 Opfølgningsplanen udgår Plantypen "Opfølgningsplan" udgår med den del af Sygedagpengerefrmen, sm indfases med nærværende release. Ved revisin af de eksisterende pfølgningsplaner skal jbcentret således være pmærksmme på at skifte plantype fr disse svarende til sygedagpengemdtagerens ny visitatinskategri. Håndtering af brgere i fast track Med den del af Sygedagpengerefrmen, sm indfases med nærværende release, vil sygemeldte brgere kunne anmde jbcentret m at iværksætte en tidlig indsats - såkaldt fast track. I sådanne tilfælde skal kmmunen gøre følgende: Jbcentret skal indplacere brgeren i et særligt statsligt persngruppeprjekt fr brgere i fast track. Hvis brgeren fx er sygemeldt dagpengemdtager, g således allerede har en dagpengesag i jbcentret med mdsvarende kntaktgruppe i DFDG, kan indplaceringen i persngruppeprjektet ske uden videre. Det samme gælder hvis brgeren allerede har fået prettet en sygedagpengesag. Hvis brgeren er sygemeldt fra fuld beskæftigelse, g derfr ikke har en sag i jbcentret, skal jbcentret prette en sag på brgeren med kntaktgruppe i DFDG, så brgeren kan blive indplaceret i det statslige persngruppeprjekt fr brgere i fast track. Det er imidlertid muligt, at anmdningen m fast track kan indløbe, inden NemRefusin har færdigbehandlet henvendelsen fra arbejdsgiveren. I sådanne tilfælde vil der hverken være kntaktgruppe eller sygefravær registreret i DFDG. Derfr har Schultz intrduceret en særlig målgruppe fr brgere i fast track med tilhørende sagstype. Oprettelse af sag af denne type vil autmatisk indplacere brgeren i den særlige fast track-målgruppe samt prette en kntaktgruppe i DFDG af typen "Uden ydelse". Dette vil muliggøre indplacering af brgeren i det statslige persngruppeprjekt g dermed sikre, at den videre behandling af fast track-sagen kan ske på krrekt vis. Herefter skal jbcentret bede brgeren m at gøre følgende inden fr 14 dage: Gå til sin læge Udfylde plysningsskema Kmme til pfølgningssamtale i jbcentret. Når jbcentret har afhldt pfølgningssamtalen, er fast track-sagen i princippet afsluttet. Anmdning m fast track kan gså kmme fra den sygemeldtes arbejdsgiver. I så fald skal den sygemeldte acceptere anmdningen, før den tidlige indsats kan iværksættes. Bemærk i øvrigt, at hvis arbejdsgiveren fretager henvendelsen gennem NemRefusin, vil NemRefusin sende plysningsskema til brgeren. Da fast track kun gennemføres fr brgere, der frventes sygemeldt mere end 8 uger, skal disse ved pfølgningssamtalen visiteres til kategri 2 eller 3. Hvis plysningsskemaet således ikke indikerer sygemelding ud ver 8 uger, kan fast track-anmdningen afvises. Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 8 af 11

9 Kravet m visitatin til kategri 2 eller 3 betyder gså, at Schultz har åbnet p fr gennemførelse af pfølgningssamtale fr brgere i målgruppe 2.1, sm endnu ikke er blevet målgruppeskiftet til 2.5. Kravet er dg, at brger har et aktivt sygefravær g er indplaceret i det særlige persngruppeprjekt fr fast track. Gentaget aktivering fr dagpengemdtagere brtfalder En af de første knsekvenser af Beskæftigelsesrefrmen er, at gentaget aktivering af frsikrede ledige brtfalder allerede med årsskiftet. Til gengæld vil der i 2015 bl.a. blive intrduceret pligt til afhldelse af en supplerende samtale med 2.1'ere, sm pnår 16 måneders sammenlagt frsørgelse. Samtalen skal bruges til at afgøre, m der skal iværksættes en intensiveret indsats. Markering af m sygedagpengemdtagere kmmer fra beskæftigelse eller ledighed Sygedagpengerefrmen har medført behv hs STAR fr på kntaktgruppeniveau at kunne skelne mellem, m sygedagpengemdtagere kmmer fra ledighed eller beskæftigelse. Der er derfr i sagsprettelsesguiden fr sygedagpengesager intrduceret mulighed fr at registrere dette. Registreringen vil medføre prettelse af krrekt kntaktgruppe i DFDG. Skulle man have behv fr at fremsøge sygedagpengemdtagere ud fra, m de kmmer fra beskæftigelse eller ledighed, kan dette gøres ud fra brgerens aktuelle kntaktgruppe. Det vil kunne ske, at DFDG indplacerer en sygemeldt delvis ledig dagpengemdtager i kntaktgruppen fr sygedagpengemdtagere fra beskæftigelse (hvilket ikke vil være krrekt). Dette sker, hvis DFDG mdtager sygefraværsprettelse fra arbejdsgiver (via NemRefusin) før de mdtager sygefravær fra a- kassen. Når sygefraværet så indløber fra a-kassen, vil DFDG autmatisk ændre kntaktgruppen. I Fasit vil der dannes et advis m, at brgerens kntaktgruppe har ændret sig. Da dette j ikke nødvendigvis skal afstedkmme en handling i jbcentret, har Schultz, fr at lette arbejdsgangen, ændret adviseringen, så den nye kntaktgruppe nu vil fremgå af selve adviset. Det kan i øvrigt nævnes, at mens fuldt ledige frsikrede først vergår til sygedagpenge efter 14 dages sygdm, vil delvist ledige frsikrede vergå til sygedagpenge fra første sygedag. Ændringer til sygefravær I KMD Dagpenge repræsenteres hver sygemelding af en såkaldt delsag. Med nærværende release vil denne håndtering gså være afspejlet i DFDG. Det betyder, at der i Fasit (g dermed DFDG) fremver kan være flere verlappende sygefravær 1 fr en brger - et fr hver sygemelding. Sygefravær vil derfr gså være beriget med infrmatin m eventuel arbejdsgiver. Når et sygefravær er kendt i ydelsescentret g således mdsvarer en delsag i KMD Dagpenge, vil ydelsescentret tegne et såkaldt abnnement på sygefraværet. Dette vil gså autmatisk fremgå af sygefraværet i Fasit. Sygefravær i abnnement "ejes" af ydelsescentret g kan derfr kun pdateres af ydelsescentret. Ydelsescentret vil derfr gså sørge fr at registrere arbejdsgiverinfrmatiner på disse sygefravær. Sygemeldte frsikrede ledige vil autmatisk have ét sygefravær, sm repræsenterer deres sygefraværsregistrering i a-kassen. Dette sygefravær vil være kendetegnet ved at være i abnnement i ydelsescentret, men ikke have ngen arbejdsgiverplysninger. Hvis den frsikrede er delvist ledig, vil der gså være sygefravær fr hvert arbejdsgiverfrhld. Disse vil gså være i abnnement i ydelsescentret, men vil i tillæg bære infrmatin m arbejdsgiver. Derfr vil ledighedsgraden gså fremgå af hvert sygefravær. 1 Med sygefravær menes fravær af typen "Sygdm - sygemelding". Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 9 af 11

10 Der vil stadig kunne indløbe såkaldte papirsager. Fr disse sager skal jbcentret selv prette sygedagpengesager. Der bør gså prettes sygefravær fr disse brgere. Dette skal gså gøres af jbcentret. STAR har behv fr at kunne skelne papirsager fra almindelige. Dette er imidlertid endnu ikke understøttet i DFDG. Derfr skal jbcentret (sm en midlertidig rdning) angive " " sm CVR-nummer på sygefraværet fr papirsager. Angivelse af start- g slutdat ved prettelse af sag Det er nu blevet muligt at sætte start- g slutdat fr sager allerede i sagsprettelsesguiderne. Fr kmmuner med integratin med KMD Aktiv vil disse blive verført sm start- g slutdat på kntaktfrløb g bevilling i KMD Aktiv. STAR har med nærværende release intrduceret mulighed fr at angive en hændelsesdat fr kntaktgrupper. Den startdat, der angives ved sagsprettelse i Fasit vil derfr gså blive benyttet til angivelse af hændelsesdat fr den fr sagen mdsvarende kntaktgruppe i DFDG. Placering i læse-, skrive-, regnetest Registrering af brgers deltagelse i læse-, skrive-, regnetest skal fremver ske sm placering. Der er derfr intrduceret en tilbudstype herfr i Fasit. Placering i læse-, skrive-, regnetest vil autmatisk blive kmmunikeret til DFDG g KMD Aktiv. Søgning i CV-infrmatiner Det bliver nu muligt i Fasit at fremsøge brgere ud fra de CV-infrmatiner (jbmål, erfaring, uddannelser mv.), sm brgerne har registreret på Jbnet. Ændringer med relevans fr kmmuner med integratin til ydelsessystemerne KMD Aktiv: Særlig registrering af placeringer fra andet jbcenter Med nærværende release åbner DFDG p fr, at placeringer kan verleve et jbcenterskifte. KMD Aktiv kan imidlertid ikke håndtere placeringer med startdater, der ligger før kntaktgruppens startdat. Dette har KMD valgt at løse ved, at jbcentret skal indlede alle kmmentarer fr disse placeringer (g disses eventuelle gdtgørelser) med teksten "Tilfl.". KMD Dagpenge: Oprettelse af sygedagpengesag g sygefravær ved besked fra Ugesnitfladen Ordlyden i de pgaver g adviser, der dannes i Fasit, når der mdtages besked via Ugesnitfladen i KMD Dagpenge m nye sygedagpengedelsager, er blevet tilpasset de nye arbejdsgange fr prettelse af sygedagpengesager g sygefravær. Beskeder fra Ugesnitfladen indehlder desværre ikke infrmatin m, hvrvidt sygemeldte kmmer fra beskæftigelse eller ledighed. Da STAR nu kræver angivelse heraf, er det desværre ikke længere muligt at aut-prette sygedagpengesager ud fra beskeden fra Ugesnitfladen. Der vil i stedet blive dannet en pgave herm. Fasit vil dg stadig autmatisk sørge fr, at brger bliver prettet g indlæst fra DFDG. Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 10 af 11

11 Fejl rettet siden frrige release Blanketter Rettelser til mapning af AB 225 Der er fretaget en række rettelser til mapning af effektive timetal til indtastningsfeltet 'Ugentligt timetal - arbejdstid'. Det burde betyde at der ikke er behv fr at rette antallet af timer ved udfyldelse af blanketten. Desuden verføres den registrerede titel fr ansættelsen nu til 'Stillingsbetegnelse' g den registrerede beskrivelse til 'Jbindhld'. KMD Aktiv Kmmunikatin af fraværsregistreringer med lange kmmentarer fejler KMD Aktiv har en begrænsning i længden af fraværskmmentarer på 375 tegn. Dette frhld medførte, at fraværsregistreringer med kmmentarer længere end 375 tegn ikke kunne versendes til KMD Aktiv. Prblemet er nu blevet imødegået ved, at Fasit, ver fr KMD Aktiv, autmatisk afkrter fr lange fraværskmmentarer til 375 tegn. Registrering af histriske fravær af typen "Omfattet af særlig uddannelsesydelse" Registrering af histriske fravær af typen "Omfattet af særlig uddannelsesydelse" medførte fejlagtig rettelse af målgruppestatus fr brgers kntaktfrløb i KMD Aktiv, selvm fraværets slutdat var passeret. Dette er nu rettet, så kntaktfrløbet kun pdateres, hvis fraværet er aktuelt i registreringsøjeblikket. Samtaleindkaldelse Indkaldelse af brger til samtale ufrenelig med brgers målgruppe Ved frsøg på indkaldelse af brger til samtaletype ufrenelig med brgers målgruppe fik man ingen fejlmeddelelse. Der var blt ikke muligt at vælge en skabeln fr indkaldebrev. Dette er nu rettet, så man får en frklarende meddelelse. Release-beskrivelse fr Schultz Fasit v Side 11 af 11

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.1 Den 7. maj 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 6. maj 2015 kl. 17:00.

Læs mere

Berigtigelse af journalnotater for brugere der kun har rollen 'Borgere og sager - Udføre' (dvs. alle sagsbehandlere).

Berigtigelse af journalnotater for brugere der kun har rollen 'Borgere og sager - Udføre' (dvs. alle sagsbehandlere). RELEASE NOTES Release ntes FASIT Jbcenter versin 2014-2.0 Ibrugtagningsdat 30. juni 2014 Den 30. juni 2014 frigiver Schultz Infrmatin en ny versin af FASIT Jbcenter. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Revideret release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigav Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt

Læs mere

Nye opfølgningsregler til brug for automatisk opgavegenerering

Nye opfølgningsregler til brug for automatisk opgavegenerering RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-2.3 13. nvember 2014 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Udvidelse af brugervejledning Brugervejledningen Søgninger g visninger i

Læs mere

Med version introducerer Schultz ny funktionalitet, som er afledt af følgende:

Med version introducerer Schultz ny funktionalitet, som er afledt af følgende: Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.0 Den 23. marts 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 20. marts 2015 kl.

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Schultz har udarbejdet følgende nye brugervejledninger til nogle specialfunktioner i Fasit:

Schultz har udarbejdet følgende nye brugervejledninger til nogle specialfunktioner i Fasit: RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-2.2 Den 2. ktber 2014 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit påbegyndes den 1. ktber

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.27.0 Den 10. december 2009 J.nr.: 4004 V1088 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.2 13. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.2 13. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Sagsbehandler i Byg g Miljø Versin 1.2 13. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 3 Sagsbehandleradgang i Byg g Miljø... 4 Mdtagelse af ansøgninger hs myndigheden...

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Prokuraopsætning i IndFak

Prokuraopsætning i IndFak Prkurapsætning i IndFak Oktber 2015 ØSY Prkuragrænser kan psættes i faktura- g/eller i Indkøbsdelen. De t mduler anvender ikke samme prkuragrænser. Det er derfr vigtigt, at man frhlder sig til prkurapsætning

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19. Indkaldelse til ekstrardinær generalfrsamling i grundejerfreningen Ved Rævebakken. Generalfrsamlingen afhldes i Greve Brgerhus den 26/11 kl. 19. I henhld til freningens vedtægter 7 skal indkaldelsen ske

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0 AU Timeløn Timelønnede medarbejdere - Vejledning TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Versin 3.0 Januar 2017 Frrd: Velkmmen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet fr, at give dig et verblik

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0 KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 13.0.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt... 4 3 Frberedelse... 6 3.1

Læs mere

NOTAT: Øgede flygtningekvoter og konsekvenserne heraf. Forsørgelsesydelser (netto) 10.853 25.022 Budgetgaranti

NOTAT: Øgede flygtningekvoter og konsekvenserne heraf. Forsørgelsesydelser (netto) 10.853 25.022 Budgetgaranti Ntat Ntat til sagen: Øget flygtningekvte i 2015 NOTAT: Øgede flygtningekvter g knsekvenserne heraf Beskæftigelse g Sundhed har, sammen med Børn g Unge g Øknmistaben, sm en rienteringssag varslet såvel

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.4 7. april 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.4 7. april 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Sagsbehandler i Byg g Miljø Versin 1.4 7. april 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 3 Sagsbehandleradgang i Byg g Miljø... 4 Mdtagelse af ansøgninger hs myndigheden...

Læs mere

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del PLAN FOR FORTSAT DRIFT Generel del Skanderbrg Kmmune 29-08-2013 Indhld 1. Indledning... 3 1.1 Lvgrundlag... 3 1.2 Frmål... 3 2. Planlægningsfrudsætninger... 4 2.1 Opbygning... 4 2.2 Plankmplekset... 4

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 7.0 Digital pst Snitflader Bilag A4 - REST Prtal Versin 7.0 1 Indhldsfrtegnelse A4.1 INTRODUKTION 4 A4.1.1 HENVISNINGER 4 A4.1.2 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF SNITFLADEN 4 A4.1.3 PÅKRÆVET ROLLE FOR ADGANG

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 18. nvember 2015 Aftale mellem Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti Aftale m et kntanthjælpssystem hvr det kan betale sig at arbejde Jbrefrm fase I Fr mange

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Version: 1.0 Oprettet den 22. december 2014 Den 5. januar 2015 vil der være foretaget følgende

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge Prjektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang fr de unge maj 2014 Intrduktin. Faxe Kmmune vil etablere et ungecenter, hvr unge kan søge råd g vejledning m uddannelse g få adgang til en helhedsrienteret indsats

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær. Regeringsgrundlaget: Regeringen vil føre en aktiv indsats fr at nedbringe det langvarige sygefravær. Langtidssygemeldte skal bevare kntakten til arbejdsmarkedet i videst mulige mfang. Regeringen vil afskaffe

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

ÅRGANG 18 NR. 94 Marts 2012 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 18 NR. 94 Marts 2012 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 18 NR. 94 Marts 2012 KØGE LOKALBLAD Kntrets åbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Mandag: kl. 10.00-15.00 Tirsdag: kl. 10.00-15.00 Onsdag: kl. 10.00-15.00 Trsdag: kl. 10.00-17.00 Fredag: kl.

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde 1 - Navn g hjemsted Freningens navn er Wing Tsun Rskilde med Cvr. Nr. 35603824 g dens hjemsted er Rskilde 2 - Klubbens frmål At fremme udbredelsen af læren (teknik g filsfi) m Wing Tsun. At give interesserede

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Fysiterapeutuddannelsen UCC 2015 [UDGAVE AUGUST 2015] Indhldsfrtegnelse 1 Indledning... 3 Frmål g fkus... 3 Design g indhld... 3 Distributin af spørgeskemaet... 4 Undersøgelsens

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Formål og forventet effekt Formålet med udbud/tildeling af nyt omsorgsjournalsystem til Social- og Sundhedsafdelingen er, at:

Formål og forventet effekt Formålet med udbud/tildeling af nyt omsorgsjournalsystem til Social- og Sundhedsafdelingen er, at: Baggrund Der blev i fråret 2014 lavet demnstratiner fra KMD, CSC g Avale g der blev frsøgt udarbejdet en kravspecifikatin til det nye msrgsjurnalsystem med udgangspunkt i den kravspecifikatin til msrgsjurnalsystemet,

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere