Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen."

Transkript

1 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År2012, den 8. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem". Generalforsamlingen afholdtes på Frejaskolen, Rughavevej 6, 2500 Valby. Mødt var 41 andelshavere, og 0 fra anciennitetslisten (populært kaldet ventelisten), administrator Berit M. Pultz og advokat Claus Clausen. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valq af dirigent. Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig for alle punkter på dagsordenen. Som referent fungerede Berit M. Pultz. 2. Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år. Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. Mads Korshøj supplerede beretningen med at opfordre nye unge kræfter til at melde sig tilbestyrelse, idet han nu havde været formand i snart 22 år, og det er ved at være på tide, at der kommer nye kræfter ind, således at der er nye kræfter klar, når den gamle garde skal på "pension". En andelshaver roste Helge Petersen fra bestyrelsen for sin hurtige reaktion ved skybruddet med hjælp tilat bekæmpe skaderne. Dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget tilefterretning. 3. Forelæggelse tilgodkendelse af årsreqnskab med påtegning af reyisor. Regnskabet blev gennemgået af Claus Clausen, idet han indledte med at tilføje at der var indsneget sig en fejl på side 2 i regnskabet, idet der her var oplyst den tidligere bestyrelse. De korrekte navne skulle være: Mads Korshøj, Tommy Hansen, Carsten Brylov, Helge Petersen, Aage Christensen og Tonny Juncker Alberts. Administrator var i besiddelse af et korrekt underskrevet regnskab.

2 side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling En andelshaver spurgte, hvad posten "tomgang"var. Hertil blev svaret, at det dækker over et tomtlejemål, hvor man kunne have haft en indtægt, men hvor det nu er et tab for foreningen. Beløbet dækker butikslejemålet Jydeholmen 21, st. tv., som efterfølgende kan oplyses, er blevet lejet ud pr Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev godkendt. Dirigenten konstaterede endvidere, at bestyrelsens forslag om at fastsætte andelskronen uforandret til næste ordinære generalforsamling for lejligheder på Lange- 1andsvej til kr. 44, Jydeholmen kr. 42, Frederiksvej kr. 29 og Howitzvej kr. 42 var vedtaget. 4. Forelæggelse tilgodkendelse af budget for det kommende regnskabsår. Budgetterne blev gennemgået af Claus Clausen. Budgetterne blev vedtaget med en boligafgiftsstigning. Hvilket svarer til 3 % for Howitzvej, Langelandsvej og Frederiksvej og 5 % for Jydeholmen. Stigningen træder i kraft den Mads Korshøj valgte at uddybe budgettet på Langelandsvej, hvor der var budgetteret med et underskud på kr og med ekstra vedligeholdelse på kr , med at Langelandsvej havde pengene og derfor kunne den ekstra vedligeholdelse blive gennemført uden yderligere boligafgiftsstigninger og optagelse af lån, og vinduerne trængte tilat blive malede og kunne ikke længere udskydes. Punktet var ligeledes med under punktet forslag. En andelshaver spurgte, hvorfor de ledige lejligheder kun blev lejet ud i en tidsbegrænset periode på 2 år. Hertil blev svaret, at det var hensigten at alle ledige lejelejligheder skulle sælges som andele, således foreningen bliver 100 % andelslejligheder. Hvis man lejede lejlighederne ud tidsubegrænset, kan man ikke få lejeren til at flytte før lejeren frivilligtvælger at flytte. Herefter blev budgettet godkendt. 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. A Forslag om dyrehold fra Lone Riberholdt Lone Riberholdt uddybede forslaget med, at hun godt var klar over, at hun også havde stillet forslaget sidste år, hvor det blev nedstemt, men hun havde fået det indtryk, at det skyldes, at der manglede begrænsninger og specifikation af, hvor side 2

3 side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling stor hunden måtte være og hvilken racer, og derfor ville hun se, om forslaget nu kunne vedtages. En andelshaver fra Langelandsvej udtrykte sin frustration over år efter år at skulle stemme om det samme. Det er spild af tid. Hun havde i sin tidkøbt lejligheden bl.a. på grund af, at det ikke var tilladtat holde husdyr. Der er i hvert fald på Langelandsvej meget lydt, og hun var ikke interesseret i, at skulle høre på en hund der peb og gøede. De gør ofte, når ejeren ikke er hjemme. Endvidere havde en andelshaver sidste år meddelt, at hun et tidligerested havde været nødt til at flytte da en af naboerne havde husdyr, og hun var allergisk herfor. Endvidere kan det være svært at klage over et husdyr, for hvad er en "berettiget" klage. En andelshaver meddelte, at der var ind- og udflytningerhele tidenog det godt kunne være, at nye beboere så var interesseret i husdyr. En anden andelshaver sagde, at husordenen blev udleveret ved køb, og der stod at husdyr ikke var tilladt;man burde ikke købe andel i foreningen, hvis man var interesseret i husdyr. Efter et par yderligere bemærkninger blev der stemt ved håndsoprækning. 8 stemte for forslaget og ca. 32 stemte i mod. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. B Forslag om husorden på hver eiendom oq ændring af husordenens pkt. 10 fra Mette Risager Husorden på hver ejendom Mette Risager begrundede forslaget med, at hun synes, det var en god idé at hver ejendom fik deres egen husorden, da hun havde fået det indtryk, at ca. hver 2. var interesseret i at få kat eller var ligeglad, om beboerne havde kat på Frederiksvej. Hun så ingen grund til,at beboere på Frederiksvej ikke kunne holde kat, og de andre ejendomme kunne så beholde deres dyreforbud. Hun var godt klar over, at flere andelshavere tidligerehavde udtrykt ønske om fælles husorden, så man frit kunne flytte mellem ejendommene. Men nu var der handlet flere lejligheder på Frederiksvej de sidste par år, og der var ingen af dem, der var handlet internt i foreningen. En andelshaver sagde, at hun gerne ville have mulighed for at flytte til en af de andre ejendomme i foreningen på et tidspunkt,men at hendes behov blot ikke var der p.t. Hun var bestemt ikke interesseret i at bo i lejligheder, hvor der havde veeret kat. Derudover så var det en stor forening, som hun ønskede at bibeholde. Et bestyrelsesmedlem udtrykte ligeledes, at individuelle husordensregler med tiden formentlig ville betyde, at foreningen blev opløst. Herefter gik forslaget til afstemning. 4 stemte for forslaget og resten stemte imod. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. side 3

4 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 4 Ændring af husordenens pkt. 10 Herefter gik man direkte til afstemning om ændring af husordenens pkt. 10, som handlede om at hunde ikke var tilladt,men katte var. 7 stemte for forslaget mens et væsentligt større antal medlemmer stemte imod. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. C. Forslaq om større vedligeholdelsesarbejder på Frederiksvej Forslaget var delt op i 2. side 1 hvor der lånes og vedligeholdelsesarbejder budgetteret tilkr , og side 2 hvor der lånes kr hvor vinduerne ligeledes udskiftes. Det blev bemærket, at de udleverede huslejestigninger var baseret på, hvad det kostede at låne de nødvendige beløb i kreditforeningen tilfast rente, med afdrag og 30 års løbetid. Der kunne blive tale om omlægning af nuværende lån tilforlænget løbetid, men den mulighed ville måske være god at have, når taget på ejendommen engang skal skiftes. Mads begrundede forslag 1 med, at de vedligeholdelsesarbejder, der var budgetteret med på side 1 stort set alle sammen (for ex. moms) skulle laves, de kan ikke vente længere. Strømmen er ikke i orden, der er gamle stofledninger med risiko for overgang, og belægningen i gården er så dårlig, at man kan risikere, at der en dag er en, der falder og brækker benet. Han opfordrede derfor på det kraftigste til, at dette forslag blev vedtaget. Det er kutyme, at det kun er beboere på Frederiksvej der stemmer om forslag, der vedrører Frederiksvej, men ejendommene hæfter principielt solidarisk for hinanden, herunder f.eks. hvis en person kommer til skade som følge af manglende HPFl-relæ. De øvrige foreslåede større vedligeholdelsesarbejder under forslag 1 var også tiltrængte, men her kunne man måske godt vente en tid endnu. Det ville dog være en god idé at låne, hvad der er behov for til det hele, så man ikke skal ud at "klatlåne", da hver lånesag indebærer omkostninger for ejendommen. Endvidere oplyste Mads Korshøj, at vedligeholdelsesarbejderne formentlig godt kunne laves noget billigere, men budgettet var lavet, så arbejderne i hvert fald ville kunne laves indenfor denne beløbsgrænse. Med hensyn tilforslag 2, som indebar de samme vedligeholdelsesarbejder som forslag 1 og der ud over også nye vinduer, skyldtes det at ønske om nye vinduer havde været fremsat fra nogle beboere. Efter Mads' opfattelse fejlede vinduerne ikke noget og formentlig kunne de godt holde år endnu. Men hvis beboerne på Frederiksvej ønskede nye vinduer, skal de have lov tilat stemme om det. En andelshaver fra Frederiksvej syntes, det var unødvendigt at skifte vinduer. Ønsket om nye vinduer, var formentlig begrundet med, at nye vinduer kunne blive side 4

5 Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordineer generalforsamling side 5 Dannebrogsvinduer. Det ville være fint, men det er for dyrt at skifte blot af den grund, når de nuværende vinduer kan holde mange år endnu. Såfremt det handler om udluftning kan man dreje de nuværende vinduer, således at det er åbent ca. 7 cm. Efter yderligere et par bemærkninger blev forslagene sat tilafstemning. For forslag 1 om at optage lån for kr tildiverse vedligeholdelsesarbejder, herunder renovering af elinstallationer og ny belægning i gård, stemte 14 for og 0 stemte i mod. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget. Der var ingen, der stemte for forslag 2. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. D Forslag om maling af vinduer på Langelandsvej ca. 1. million. Finansleres via likviditetsreserve Forslaget havde tildels være behandlet under budgettet. Mads Korshøj uddybede dog forslaget med, at udvendig maling af vinduerne nu ikke længere kunne udskydes. Da vinduerne for 12 år siden blev sat i, fik foreningen at vide, at de skulle males efter 6 år, og de er endnu ikke blevet malet. Forslaget blev sat til afstemning og 14 stemte for og 0 stemte i mod. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget. 6. Valq af formand og bestyrelsesmedlemmer. I h.t. foreningens vedtægter er halvdelen af bestyrelsen på valg hver år, herunder formanden. Formand Mads Korshøj genopstillede, men opfordrede endnu engang nye unge mennesker til at komme ind i bestyrelsen. Mads Korshøj blev uden modkandidater genvalgt med applaus. Tommy Hansen og Aage Christensen var også på valg. Lotte Kramer fra Howitzvej meddelte, at hun ønskede at opstille. Hun oplyste, at hun tidligerevar suppleant og har været med tilstort set alle bestyrelsesmøderne. Tommy Hansen meddelte også, at han havde lovet Mads at genopstille. Dirigenten spurgte, om Aage Christensen genopstillede, eller om andre ønskede at opstille. Da ingen meldte sig som kandidater konstaterede dirigenten, at Tommy Hansen og Lotte Kramer var valgt uden modkandidater og med applaus. side 5

6 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 6 Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen herefter består af: Formand Mads Korshøj 1 år Carsten Brylov 1 år Tommy Hansen 2 år Tonny Junckers Alberts 1 år Helge Pedersen 1 år Lotte Kramer 2 år Som suppleanter blev valgt Kirsten Lundsgaard fra Jydeholmen Nanna Brünee fra Langelandsvej Lone Riberholdt fra Frederiksvej Susanne Brandi fra Howitzvej 7. Valq af revisor Der var ønske om ny revisor, der var hurtigere tilat udarbejde regnskab. Bestyrelsen havde derfor indhentet et tilbudpå revision fra revisionsfirmaet Beierholm. Dette tilbudvar ca ,00 dyrere end Revisionsfirmaet Søren Bruun Pedersen, men bestyrelsen ønskede alligevel at man valgte firmaet, da det var vigtigt, at udkast til regnskab blev udarbejdet hurtigt, så bestyrelsen kunne nå at afholde budgetmøde o.lign. inden udsendelse af indkaldelserne. En andelshaver meddelte, at han havde en datter, der måske kunne være interesseret i at lave regnskaberne og formentlig tilen billigere pris. Det blev herefter vedtaget at bestyrelsen havde bemyndigelse tilat vælge revisor. 9. Eventuelt Mads opfordrede andelshaverne til at stemme, når der var afstemninger på ejendommene. Han fortalte, at der havde været en afstemning på Langelandsvej om beboerne var interesseret i at få altaner. Desværre var der kun meget få, der havde stemt, hvilket bestyrelsen syntes var for dårligt, når de bruger tid på at få sat en afstemning i gang. Afstemningen var vigtig, idet det ellers var spild af tid at undersøge sagen nærmere, hvis beboerne slet ikke var interesseret i altaner. Nanna Brynee og Tonny Junckers afstemningen færdig. Alberts har tilbudtat stemme dørklokker for at få side 6

7 Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 7 En andelshaver fra Langelandsvej spurgte, om det var muligt at slå dørtelefonerne fra, når reklamer blev omdelt, og buddene bare kimede på dørklokken. Det blev oplyst, at dette desværre ikke var muligt med det eksisterende anlæg. Helge Petersen oplyste, at det formentlig villevære muligtpå Howitzvej. henstillede tilat beboerne overholdt vasketider- En andelshaver fra Langelandsvej ne. En andelshaver ønskede at der på Jydeholmen blev etableret bedrelhurtigere sluk af lys i kælderen. Dette vilbestyrelsen se nærmere på. Claus Clausen oplyste, at en andelshaver havde spurgt tilændring af vedtægterne jf. ABS's normalvedtægt, hvor banker i tilfældeaf tvangsauktionerkan få mulighed for at sælge andelslejligheder i 6 måneder efter en evt. tvangsauktion. Dette kan betyde, at andelshaverne kan få billigere lån i bankerne. Dette ville Claus Clausen tale nærmere med bestyrelsen om. Der var ikke flere bemærkninger under punktet eventuelt. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl København, den U / Som di igent: København, den / Som referent: Ad to a s Clausen Berit M. Pultz Mads Korshøj Formand Carsten Brylov Tonfiy Junckers erts Helge Pedersen Tom ansen l'otte'kramer side 7

8

9 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År2011, den 3. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem". Generalforsamlingen afholdtes i Kedelhallen, Nyelandsvej 75 A, Frederiksberg. Mødt var 67 andelshavere, og 0 fra anciennitetslisten (populært kaldet ventelisten), administrator Berit M. Pultz og advokat Claus Clausen. Formand Mads Korshøj bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede herefter bestyrelsen, advokat Claus Clausen og administrator Berit M. Pultz for nye andelshavere i foreningen. Endvidere fortalte Mads Korshøj, at Dennis Rosenaa var udtrådt at bestyrelsen, og bestyrelsesmedlem Caspar Helweg som følge af sygdom desværre ikke kunne være tilstede. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valq af dirigent. Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig. Eventuelle forslag, der betød ændring af vedtægten kunne dog ikke endeligt vedtages. Som referent fungerede Berit M. Pultz. 2. Aflæqqelse af årsberetning for det forløbne år. Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. Mariann Pedersen fra Frederiksvej havde en kommentar t1\beretningen, idet hun blot ville fortælle, at det var korrekt, at aktivgruppen havde brugt 778,22 kr. på rørisolering af kælderen uderi at få tilladelsehertil, og dette havde de også undskyldt for. Hun mente dog, at kritikken var at "skyde gråspurve med kanoner". Dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget tilefterretning. 3. YOU SEE Kabel TV ved Stefan fra YOU SEE Mads Korshøj kunne berette, at Stefan desværre ikke kunne komme, men at Mads havde haft tre møder med YOU SEE om ejendommenes TV-pakker, da punktet nu havde været oppe på mange generalforsamlinger i de sidste mange år og flere andelshavere var utilfredse med den høje pris på tv-pakkerne.

10 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 2 Mads kunne fortælle, at han havde forhandlet nye kontrakter hjem på ejendommene. - Ejendommene på Howitzvej 20 A 22 B/Jernbanestien , Langelandsvej 8-18 og Jydeholmen har individuelle kabler til hver lejlighed. Kablerne tilhører YouSee, og hvis der vælges en anden udbyder, skal der derfor trækkes nye kabler. Ejendommene Frederiksvej har sløjfeanlæg, dvs. at der kun er et kabel, der går fra lejlighed tillejlighed. Alle beboere skal derfor vælge den samme pakke. Hvis det skal være muligt med individuellevalg, skal der trækkesnye kabler. YouSee er kommet med et tilbudherpå tilkr Formålet med at indgå kontrakterne er at hver enkelt beboer får mulighed for at tilmelde sig den pakke, bebberen ønsker. Valgfriheden betyder en prisforhøjelse, og der bliver ikke mulighed for helt at fravælge. Grundpakken vilvære obligatorisk. Herefter var der mange andelshavere, der kom med kommentarer bl.a. TV 2 varsler snart stigninger så pakkerne bliverendnu dyrere Servicen er bedre hos YouSee, inden man vælger anden udbyder I dag kan man også hente TV ned gennem computeren, men så skal man betale for nogle af TV kanalerne ved siden af, og det kan godt blive dyrere end løsningen fra YouSee Når kablerne er trukket på ejendommene med sløjfe anlæg, så er det ejendommenes egne anlæg Det villevære rart, hvis man også kan vælge en nulløsning. Det kan man slet ikke i dag; heller ikke med de nye kontrakter. YouSee kræver, at man minimum er tilmeldtden lille pakke. Det kan godt være, at hver pakke så bliver endnu dyrere, men andelshaveren ville ønske, at man ikke var bundet tilnogen løsning. Er tiden ikke ved at løbe fra denne løsning på TV, så bør vi ikke vente med at ændrer på det eksisferende og så kigge på det om et par år i stedet for. \ 2012 menes der, at lovgivningen alligevel ændrer sig, så man skal kunne vælge frit. Efter lidt flere bemærkninger blev det ved håndsoprækning med stort flertal vedtaget, at hver ejendom selviskal have lov tilat stemme om, hvilken TV-løsning den enkelte ejendom ønsker. Det blev herefter besluttet, atder i den kommende tid,vil blive afholdt en urafstemning på ejendommene. En andelshaver takkede Mads Korshøj for det store arbejde og megen tid han måtte have brugt på YouSee. side 2

11 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 3 4. Forelæqqelse tilgodkendelse af årsregnskab med påtegninq af revisor. Regnskabet blev gennemgået af Claus Clausen. En andelshaver spurgte, om der var mulighed for at låne pengene mellem ejendommene indbyrdes. Claus Clausen oplyste, at det var der ikke noget tilhinder for. Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev vedtaget. Dirigenten konstaterede endvidere, at bestyrelsens forslag om at fastsætte andelskronen uforandret til næste ordinære generalforsamling for lejligheder på Langelandsvej til kr. 44, Jydeholmen kr. 42, Frederiksvej kr. 29 og Howitzvej kr. 42 var vedtaget. 5. Forelæqqelse tilgodkendelse af budget for det kommende regnskabsår. Budgetterne blev gennemgået af Claus Clausen. En andelshaver spurgte, hvorfor Jydeholmens boligafgift stiger med mere end de øvrige ejendornme. Hertil Isvarede Mads Korshøj, at det skyldes, at der på Jydeholmen var lidt flere forestående vedligeholdelsesarbejder, herunder el-arbejder. Budgetterne blev vedtaget med en boligafgiftsstigning på 3 % for alle ejendommene dog 5 % på Jydeholmen fra den Der var budgetteret med en stigning, der trådte i kraft fra den Der var enighed om, at stigningen først skulle træde i kraft fra den Det betyder, at årets resultat ændrer sig i forhold til det fremsendte budget således, for HowitzvejlJernbanestien blev vedtaget tilkr , Langelandsvej kr. Frederiksvej kr og for Jydeholmen , kr. 6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. A. Forslaq om dyrehold af Lone Riberholdt Lone Riberholdt begrundede forslaget med, at rigtig mange mennesker har glæde af husdyr, og hvis de passes ordentligt, så hverken lugter de eller generer naboerne. Forslaget blev debatteret. Der blev bl.a. nævnt følgende argumenter: Hvis man ønsker sig en hund, bør man flytte på landet; de hører ikke hjemme i en lejlighed. Hertil svarede Lone Riberholdt, at ofte fik hunde flere ture, når de boede i lejlighed end i hus, da hunde i hus ofte blot blev lukket ud i haven. side 3

12 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 4 Hvem skal så veje hundene, hvis de kun må veje 10 kg? Hertil svarede Lone Riberholdt, at meningen var, at det skulle være racens normalvægt, der var kriteriet, ikke om hunden var overvægtig. F.eks. vidste alle, at en labrador kommer tilat veje mpre end 10 kg. En andelshaver havde været inde og undersøge på nettet, og det er hovedreglen, at små hunde gør og larmer mere end store hunde. Flere andelshavere oplyste, at de netop havde købt lejlighed i Frederiksberg Arbejderhjem, fordi det ikke var tilladtat holde hund og kat. En andelshaver forthite, at hun tidligerehavde boet i lejlighed hvor der var hund både over og under hende, og uanset hvad man siger, så larmer de; man kan heller ikke fortælle børn, at de ikke må larme. Hunde gør. En andelshaver spurgte, hvem der så skulle vurdere om en hund larmer for meget? Der er meget lydt i ejendommene i forvejen, og man har forskellige grænser for, hvad der opfattes som larm, så andelshaveren opfordrede til,at man ikke stemte for. En andelshaver foreslog, at man delte ejendommene op, så hver havde sin husorden, da næsten alle på Frederiksvej var interesseret i husdyr. Et evt. forslag om, at ejendommene ikke længere skal have fælles husorden kan stilles som forslag tilny generalforsamling. Mads Korshøj kommenterede, at alle andelshavere hele tidenhavde vidst, at det var forbudt at have hund og kat, så hvorfor så købe lejlighed i Frederiksberg Arbejderhjem, þvisman ønsker sig en hund eller kat. Endvidere gjorde han opmærksom på, at det er meget svært at få folk smidt ud, hvis deres husdyr larmer eller sviner. Dommeren vil formentlig spørge, om foreningen ikke havde forventet at hunde gør. En andelshaver synes også at marsvin og andre gnavere kan lugte lige så meget som kattelhunde. Efter lidt mere debat blev' forslaget sat til afstemning ved håndsoprækning, og et klart flertal stemte imod förslaget. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. B. Forslag om mellempakke fra YouSee i stedet for fuld pakke af Tine Elise Christensen Tine Elise Christensen trakforslaget tilbage,"da det tidligerevar blevet vedtaget at foretage urafstemning på ejendommenevedrørende antenneanlæggene. I C. Parkering af ladcykler og cykel-anhængere i gårde. Bestyrelsen foreslår, at ejendommenes overdækkgde cykelskurer kuh er tilalm. 2 hjulede'tykler, der er køreklar. Ladcykler og cykelanhængere skal parkeres udenfor de overdækkede cykelskurer. side 4

13 side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling Mads Korshøj begrundede forslaget med, at bestyrelsen blot ønskede generalforsamlingens afgørelse, da flere andelshavere kom frustrerede ned på kontoret og brokkede sig over, at der ikke var plads i cykelskurene. Forslaget blev debatteret. Nogle mente, at loven allerede foreskrev, hvad der var cykler, og det var også dern med lad. En andelshaver spurgte, om man kunne sætte flere cykelstativer op uden overdækning, for så ville hun godt parkere sin cykel der, da hendes cykel godt kunne tåle at blive våd. En anden andelshaver itiente, at man blot burde rydde op, for der stod så mange gamle, punkterede og ubr0gte cykler. En andelshaver meddelte, at en ladcykel koster rigtig mange penge, og den bliver ødelagt, hvis den ikke står under tag. Hertil blev svaret, at man kan kdbe en presenning tilsin ladcykel. En anden andelshaver meddelte, at hans bil også havde kostet mange penge, men den stod også på gaden. En anden andelshaver mente, at det måtte være først tilmølle princippet, og det blev hertil indskærpet, at det ikke er tilladtat fjerne andres cykler for at få plads tilsin egen. Det er selvtægt. En andelshaver på Frederiksvej syntes, det igen handlede om hver enkelt ejendom, for på Frederiksvej var der ikke pladsproblemer. Mads oplyste, at hvis der ikke var pladsproblemer, så ville der heller ikke blive klaget over det, og det ville i så fald ikke være et problem. Efter lidt mere debat blev, forslaget sat til afstemning ved håndsoprækning, og et klart flertal stemte imod forslaget. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. D. Havefester. Bestyrelser) foreslår, at ved fremtidige havefester på ejendommene, hvor minimum 1/3 af lejlighederne har tilmeldtsig, kan der ydes et tilskudpå kr. 200 pr. lejlighed, som tages fra driftsbudgettet. Bilag skal afleveres tiladministrator før pengene kan udbetales. I En andelshaver spurgte, om der var begrænsning på, hvor mange fester, man måtte holde, for det burde ikke være sådan, at en af ejendommene bare kunne holde mange fester på de andres ejendommes regning. Mads svarede, at det naturligvis var den ejendom, hvor der blev hold fest, der betalte. Mindst 1/3 af lejlighederne skal være tilmeldtfor at en ejendom kan støtte en fest økonomisk. Efter et par yderligere bemærkninger, blev forslaget sat tilafstemning ved håndsoprækning. Der var klart flertal for forslaget. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget. E. Tillæg tilaltanregler vedtaget på GF Ensartet afskærmning af altaner bestemmes og etableres af foreningen. Blomster i altankasser må have en max højde af 50 cm. side 5

14 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 6 Mads begrundede forslaget med, at inden det blev et problem, og der kom flere altaner,ville det være rart med ensartede regler, så det ikke blev spraglet, så en altan har grøn afskærmning en anden orange og en tredjeen lilla. En andelshaver mente, at der var regler herfor allerede i Frederiksberg Kommune. Efter et par yderligere bemærkninger, blev forslaget sat tilafstemning ved håndsoprækning. Der var klart flertal for forslaget. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget. 7. Valq af bestyrelse Mads Korshøj genopstillede som formand, men opfordrede nye unge mennesker til at komme ind i bestyrelsen. Mads Korshøj blev valgt med applaus uden modkandidater. På valg til bestyrelsen var Dennis Rosenaa fra Frederiksvej, Casper Helweg fra Langelandsvej og Helge Pedersen fra Howitzvej. Casper Helweg og Helge Pedersen var indstillet på genvalg. Herudover opstillede Tonny Juncker Alberts fra Langelandsvej til bestyrelsen og Carsten Brylov fra Frederiksvej. Der var kampvalg mellem Casper Helweg og Tonny Juncker Alberts, da begge opstillede fra Langelandsvej..Der var et flertal, der stemte på Tonny Junker Alberts. Der var ikke modkandidater tilhelge Pedersen og Carsten Brylov. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen herefter består af: Formand Mads Korshøj 1 år Carsten Brylov 2 år Tommy Hansen 1 år Tonny Junckers Alberts 2 år Helge Pedersen 2 år Aage Christensen 1 år Som suppleanter opstillede Casper Helweg og Nanna Brünee fra Langelandsvej, Mariann Pedersen fra Frederiksvej, Lotte Cramer fra HowitzvejlJernbanestien og Ingo Lorentz. Da både Casper Helweg og Nanna Brünee kom fra Langelandsvej blev der kampvalg mellem dem og Nanna Brünee blev valgt. Mariann Pedersen fra Frederiksvej Nanna Brünee fra Langelandsvej side 6

15 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 7 Lotte Cramer fra Howitzve /Jernbanestien Ingo Lorentz fra Jydeholm n 8. Valq af revisor Revisionsfirmaet Bruun-Pedersen blev genvalgt som revisor. Revisorfirmaet Ernst &Young er fortsat suppleant. 9. Eventuelt Mads fortalte, at bestyrelsen arbejdede med at få indhentet tilbudvedrørende altaner på Langelandsvej. Langelandsvejs beboere får inden længe en afstemning ud om der overhovedet er interesse herfor, inden bestyrelsen arbejder videre med projektet. En andelshaver spurgte, hvad der skete med hoveddørene på Howitzvej. Hertil svarede Mads, at bestyreleen har modtaget tilbudog bestyrelsen vælger en i nærmeste fremtid, og han kommer så rundt tilbeboerne og måler op. Der er 6-8 ugers levering på dørene, så arbejdet vilformentlig være færdigt efter sommerferien. En andelshaver spurgte, hvad husordenen sagde vedrørende afholdelse af fester og hvor længe man måtte larme. Claus Clausen læste pkt. 8 op fra husordenen " som lød således: 8. Støjende adford skal ophøre senest kl For så vidt angår arbejder i lejlighederneskal disse være afsluttet senest kl19.0œ Det forudsættes at alletager fomedent hensyn tude omküngboende. Der blev opfordret til, at man tog hensyn tilhinanden og eventuelt kontaktede beboerne, der larmede for a bede dem skrue den. Såfremt det ikke hjalp måtte man komme ned på kontoret og klage, så måtte bestyrelsen tage sig af det. En andelshaver henstillede til,at dem der holder fest også gør rent efter sig, således at cigaretskodder fjernes, og trappenvaskes ren efter spildt øllvin og lign. En andelshaver spurgte, om det var tilladtat ryge pn bagtrappen. Hertil svarede Mads, at der forhåbentlig ikke var nogen, der røg på bogtrappen og han henstillede kraftigt tilat beboerne gik helt ud og røg. En andelshaver fra Frederiksvej henstillede til at rengøringen blev gået efter i sømmene, da vaskekælderen var meget beskidt, side 7

16 Referat Frederiksberg.Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 8 En andelshaver fra Jydehqlden spurgte, om det var muligt at der blev opsat et sluk selv lys i kælderen. Hertil blev der henstillet til, at man huskede at slukke lyset, og det ville blive undersøgt. En andelshaver bad om lèngere varsling af storskrald og elarbejde. Mads oplyste, at det var en fejl, at varslingen ikke havde været længere og det beklagede bestyrelsen. Derudover henstillede Mads til,at beboerne gør opmærksom på, såfremt bestyrelsen ikke kan få adgang til lejlighederne, så bestyrelsen og håndværkere ikke går forgæves. Der var ikke flere bemærkninger under punktet eventuelt. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl København, den IL København, den / Som d ligent: Som referent : Advokat Clau Clausen Berit M. Pultz Bestyrelsen: Mads KeršfÏøj Fo nd CÌtrstánBrülov Aage Christen n Helge Pedersen Tommy ansen Tpnify Junckers Alberts 2 Pr side 8

17 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År2010, den 4. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem". Generalforsamlingen afholdtes i Kedelhallen, Nyelandsvej 75 A, Frederiksberg. Mødt var 34 andelshavere, og 4 fra anciennitetslisten (populæd kaldet ventelisten), administrator Berit M. Pultz og advokat Claus Clausen. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valq af dirigent. Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig for alle punkter på dagsordenen, bortset fra punkt 5 om tilføjelse til vedtægterne. For så vidt angår dette punkt gælder det, at hvis 2/3 stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages endeligt af en ny generalforsamling med 2/3 flertal uanset antallet af fremmødte. Som referent fungerede Berit M. Pultz. 2. Aflæqqelse af årsberetninq for det forløbne år. Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. Mads tilføjede til beretningen, at han havde fokuseret en del på manglende overholdelse af husordenen og i øvrigt gældende regler for foreningen, idet han håbede, at de der så ikke overholdt de gældende regler blev opmærksomme på det. Endvidere ejendomsvurdering. tilføjedehan, at andelskronen fodsat blev beregnet ud fra den offentlige Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget tilefterretning. 3. Forelæqqelse tilgodkendelse af årsreqnskab med påteqninq af revisor. Regnskabet blev gennemgået af Claus Clausen. Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev vedtaget. Dirigenten konstaterede endvidere, at bestyrelsens forslag om at fastsætte andelskronen uforandret til næste ordinære generalforsamling for lejligheder på Langelandsvej til kr. 44, Jydeholmen kr. 42, Frederiksvej kr. 29 og Howitzvej kr. 42 var vedtaget.

18 side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling Forelæqqelse tilqodkendelse af budget for det kommende regnskabsår. Budgetterne blev gennemgået af Claus Clausen. Budgetterne blev vedtaget med en boligafgiftsstigning på 3 % fra den Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. -- Bestyrelsen foreslår: Tilføjelse til vedtægt ny 3, stk. 6: Der stilles forslag om, at lejligheder, hvor der lovligt er hel eller delvis mulighed for erhvervsmæssig benyttelse, at erhvervsudøvelsen skal være til antikvitetsbutik, liberale erhverv, papirhandel, tegnestue o. lign., men ikke f.eks. fødevarehandel, bordel, massage, tatovør, kiosk eller andre erhverv, der med støj, lugt, rystelser m.m. kan være tilgene for beboelseslejlighederne. Åbningstidskal på hverdage være inden for tidsrummet 8-20 og lørdag/søndag Det blev oplyst, at bestyrelsen allerede i dag skulle godkende en ny andelshaver og et nyt erhverv i forhold tili dag, og at forslaget var udtryk for de kriterier, som bestyrelsen ville lægge vægt på. Efter nogen debat blevet det vedtaget at massage skulle rettes til intimmassage, idet de tilstedeværende godt ville have evt. sportsmassage, fysioterapi og lign. Forslaget blev foreløbigt vedtaget, med ændringen "intimmassage" i stedet for "massage". Alle stemte for tilføjelsentil vedtægten på nær en, der undlod at stemme. Forslaget er først endeligt vedtaget, hvis en ny generalforsamling vedtager forslaget med 2/3 flertal. 6. Valq af formand. Mads Korshøj genopstillede og blev valgt med applaus uden modkandidater. På valg til bestyrelsen var Aage Christensen, Casper Helweg og Helge Pedersen - alle var indstillet på genvalg. Claus Clausen oplyste i h.t. aftale med Aage Christensen og bestyrelsen, at der verserer en sag, hvor Aage Christensens firma Elhafi ApS har udført el-arbejde i opgangene på Langelandsvejs trapper. Arbejdet har muligvis en mangel, hvilket side 2

19 side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling sikringsstyrelsen p.t. tager stilling til. Aage Christensen er inhabil, når sagen behandles i bestyrelsen. Uden modkandidater genvalgtes Aage Christensen, Casper Helweg og Helge Pedersen. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen herefter består af: Formand Mads Korshøj 1 år Dennis Rosenaa 1 år Tommy Hansen 1 år Casper Helweg 2 år Helge Pedersen 2 år Aage Christensen 2 år Som suppleanter genvalgtes: Dorte Martinussen, Lotte Kramer, Tonny Juncker Alberts og Ingo Lorentz 7. Valg af revisor Bestyrelsen foreslog valg af ny revisor, idet der tilsyneladende var problemer med bemandingen hos Revisorfirmaet Ernst & Young, idet aftalte tidsfrister sjældent blev overholdt, og uden at besked blev givet, om hvornår de forsinkede regnskabsudkast ville ankomme. Revisor Siversleth, som i mange år har været med tilgeneralforsamlingen og gennemgået regnskabet, er gået på pension. Revisionsfirmaet Bruun-Pedersen IIS statsautoriseret og registrerede revisorer blev valgt. De havde givet tilbud på kr moms. Det er et par tusinde billigere end Ernst & Young. Det blev besluttet at prøve at skifte revisionsfirma og Revisionsfirmaet Bruun- Pedersen blev herefter valgt som ny revisor. Revisorfirmaet Ernst & Young blev valgt som suppleant. 8. Eventuelt En andelshaver spurgte tiltdc's levering af den fulde pakke og om muligheden for at ændre tilgrundpakke eller mellempakke. side 3

20 København,den side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling Hertil blev svaret, at det var ikke muligt at ændre pakke, uden hele ejendommen valgte den samme pakke. Det har af flere omgange været oppe at vende i bestyrelsen og på generalforsamlinger. Hvis der skalindhentes tilbud hos alternative udbydere og sammenlignes vilkår og udbud vil det være en stor opgave. Der er nogle af ejendommene, der har lejet deres anlæg. Bestyrelsen opfordrede at beboere, der var interesseret i en anden TV-signalløsning end den nuværende forelagde et eller flere konkrete alternativer for bestyrelsen. Beboerne kunne herefter spørges, om der var stemning for en anden løsning. En andelshaver spurgte, hvorfor det ikke var muligt med "forældrekøb" i foreningen. Bestyrelsen oplyste, at der er bopælspligt i foreningen. Hvis man vil støtte sine børn og finansierer køb af en andel, kan man låne pengene til børnene og oprette et pantebrev, hvor børnene herefter skylder forældrene købesummen. Men det skal være den, der ejer andelen, der skal bo i lejligheden. Der var ikke flere bemærkninger under punktet eventuelt. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl København,den / S gen S e / Advokat Claus Clausen Berit M. Pultz Bestyrelsen: Mads Korshø n Dennis Rosenaa Aage Christensen Helge Pedersen Tommy Hansen Casper Helweg side 4

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere