Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen."

Transkript

1 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År2012, den 8. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem". Generalforsamlingen afholdtes på Frejaskolen, Rughavevej 6, 2500 Valby. Mødt var 41 andelshavere, og 0 fra anciennitetslisten (populært kaldet ventelisten), administrator Berit M. Pultz og advokat Claus Clausen. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valq af dirigent. Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig for alle punkter på dagsordenen. Som referent fungerede Berit M. Pultz. 2. Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år. Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. Mads Korshøj supplerede beretningen med at opfordre nye unge kræfter til at melde sig tilbestyrelse, idet han nu havde været formand i snart 22 år, og det er ved at være på tide, at der kommer nye kræfter ind, således at der er nye kræfter klar, når den gamle garde skal på "pension". En andelshaver roste Helge Petersen fra bestyrelsen for sin hurtige reaktion ved skybruddet med hjælp tilat bekæmpe skaderne. Dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget tilefterretning. 3. Forelæggelse tilgodkendelse af årsreqnskab med påtegning af reyisor. Regnskabet blev gennemgået af Claus Clausen, idet han indledte med at tilføje at der var indsneget sig en fejl på side 2 i regnskabet, idet der her var oplyst den tidligere bestyrelse. De korrekte navne skulle være: Mads Korshøj, Tommy Hansen, Carsten Brylov, Helge Petersen, Aage Christensen og Tonny Juncker Alberts. Administrator var i besiddelse af et korrekt underskrevet regnskab.

2 side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling En andelshaver spurgte, hvad posten "tomgang"var. Hertil blev svaret, at det dækker over et tomtlejemål, hvor man kunne have haft en indtægt, men hvor det nu er et tab for foreningen. Beløbet dækker butikslejemålet Jydeholmen 21, st. tv., som efterfølgende kan oplyses, er blevet lejet ud pr Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev godkendt. Dirigenten konstaterede endvidere, at bestyrelsens forslag om at fastsætte andelskronen uforandret til næste ordinære generalforsamling for lejligheder på Lange- 1andsvej til kr. 44, Jydeholmen kr. 42, Frederiksvej kr. 29 og Howitzvej kr. 42 var vedtaget. 4. Forelæggelse tilgodkendelse af budget for det kommende regnskabsår. Budgetterne blev gennemgået af Claus Clausen. Budgetterne blev vedtaget med en boligafgiftsstigning. Hvilket svarer til 3 % for Howitzvej, Langelandsvej og Frederiksvej og 5 % for Jydeholmen. Stigningen træder i kraft den Mads Korshøj valgte at uddybe budgettet på Langelandsvej, hvor der var budgetteret med et underskud på kr og med ekstra vedligeholdelse på kr , med at Langelandsvej havde pengene og derfor kunne den ekstra vedligeholdelse blive gennemført uden yderligere boligafgiftsstigninger og optagelse af lån, og vinduerne trængte tilat blive malede og kunne ikke længere udskydes. Punktet var ligeledes med under punktet forslag. En andelshaver spurgte, hvorfor de ledige lejligheder kun blev lejet ud i en tidsbegrænset periode på 2 år. Hertil blev svaret, at det var hensigten at alle ledige lejelejligheder skulle sælges som andele, således foreningen bliver 100 % andelslejligheder. Hvis man lejede lejlighederne ud tidsubegrænset, kan man ikke få lejeren til at flytte før lejeren frivilligtvælger at flytte. Herefter blev budgettet godkendt. 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. A Forslag om dyrehold fra Lone Riberholdt Lone Riberholdt uddybede forslaget med, at hun godt var klar over, at hun også havde stillet forslaget sidste år, hvor det blev nedstemt, men hun havde fået det indtryk, at det skyldes, at der manglede begrænsninger og specifikation af, hvor side 2

3 side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling stor hunden måtte være og hvilken racer, og derfor ville hun se, om forslaget nu kunne vedtages. En andelshaver fra Langelandsvej udtrykte sin frustration over år efter år at skulle stemme om det samme. Det er spild af tid. Hun havde i sin tidkøbt lejligheden bl.a. på grund af, at det ikke var tilladtat holde husdyr. Der er i hvert fald på Langelandsvej meget lydt, og hun var ikke interesseret i, at skulle høre på en hund der peb og gøede. De gør ofte, når ejeren ikke er hjemme. Endvidere havde en andelshaver sidste år meddelt, at hun et tidligerested havde været nødt til at flytte da en af naboerne havde husdyr, og hun var allergisk herfor. Endvidere kan det være svært at klage over et husdyr, for hvad er en "berettiget" klage. En andelshaver meddelte, at der var ind- og udflytningerhele tidenog det godt kunne være, at nye beboere så var interesseret i husdyr. En anden andelshaver sagde, at husordenen blev udleveret ved køb, og der stod at husdyr ikke var tilladt;man burde ikke købe andel i foreningen, hvis man var interesseret i husdyr. Efter et par yderligere bemærkninger blev der stemt ved håndsoprækning. 8 stemte for forslaget og ca. 32 stemte i mod. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. B Forslag om husorden på hver eiendom oq ændring af husordenens pkt. 10 fra Mette Risager Husorden på hver ejendom Mette Risager begrundede forslaget med, at hun synes, det var en god idé at hver ejendom fik deres egen husorden, da hun havde fået det indtryk, at ca. hver 2. var interesseret i at få kat eller var ligeglad, om beboerne havde kat på Frederiksvej. Hun så ingen grund til,at beboere på Frederiksvej ikke kunne holde kat, og de andre ejendomme kunne så beholde deres dyreforbud. Hun var godt klar over, at flere andelshavere tidligerehavde udtrykt ønske om fælles husorden, så man frit kunne flytte mellem ejendommene. Men nu var der handlet flere lejligheder på Frederiksvej de sidste par år, og der var ingen af dem, der var handlet internt i foreningen. En andelshaver sagde, at hun gerne ville have mulighed for at flytte til en af de andre ejendomme i foreningen på et tidspunkt,men at hendes behov blot ikke var der p.t. Hun var bestemt ikke interesseret i at bo i lejligheder, hvor der havde veeret kat. Derudover så var det en stor forening, som hun ønskede at bibeholde. Et bestyrelsesmedlem udtrykte ligeledes, at individuelle husordensregler med tiden formentlig ville betyde, at foreningen blev opløst. Herefter gik forslaget til afstemning. 4 stemte for forslaget og resten stemte imod. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. side 3

4 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 4 Ændring af husordenens pkt. 10 Herefter gik man direkte til afstemning om ændring af husordenens pkt. 10, som handlede om at hunde ikke var tilladt,men katte var. 7 stemte for forslaget mens et væsentligt større antal medlemmer stemte imod. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. C. Forslaq om større vedligeholdelsesarbejder på Frederiksvej Forslaget var delt op i 2. side 1 hvor der lånes og vedligeholdelsesarbejder budgetteret tilkr , og side 2 hvor der lånes kr hvor vinduerne ligeledes udskiftes. Det blev bemærket, at de udleverede huslejestigninger var baseret på, hvad det kostede at låne de nødvendige beløb i kreditforeningen tilfast rente, med afdrag og 30 års løbetid. Der kunne blive tale om omlægning af nuværende lån tilforlænget løbetid, men den mulighed ville måske være god at have, når taget på ejendommen engang skal skiftes. Mads begrundede forslag 1 med, at de vedligeholdelsesarbejder, der var budgetteret med på side 1 stort set alle sammen (for ex. moms) skulle laves, de kan ikke vente længere. Strømmen er ikke i orden, der er gamle stofledninger med risiko for overgang, og belægningen i gården er så dårlig, at man kan risikere, at der en dag er en, der falder og brækker benet. Han opfordrede derfor på det kraftigste til, at dette forslag blev vedtaget. Det er kutyme, at det kun er beboere på Frederiksvej der stemmer om forslag, der vedrører Frederiksvej, men ejendommene hæfter principielt solidarisk for hinanden, herunder f.eks. hvis en person kommer til skade som følge af manglende HPFl-relæ. De øvrige foreslåede større vedligeholdelsesarbejder under forslag 1 var også tiltrængte, men her kunne man måske godt vente en tid endnu. Det ville dog være en god idé at låne, hvad der er behov for til det hele, så man ikke skal ud at "klatlåne", da hver lånesag indebærer omkostninger for ejendommen. Endvidere oplyste Mads Korshøj, at vedligeholdelsesarbejderne formentlig godt kunne laves noget billigere, men budgettet var lavet, så arbejderne i hvert fald ville kunne laves indenfor denne beløbsgrænse. Med hensyn tilforslag 2, som indebar de samme vedligeholdelsesarbejder som forslag 1 og der ud over også nye vinduer, skyldtes det at ønske om nye vinduer havde været fremsat fra nogle beboere. Efter Mads' opfattelse fejlede vinduerne ikke noget og formentlig kunne de godt holde år endnu. Men hvis beboerne på Frederiksvej ønskede nye vinduer, skal de have lov tilat stemme om det. En andelshaver fra Frederiksvej syntes, det var unødvendigt at skifte vinduer. Ønsket om nye vinduer, var formentlig begrundet med, at nye vinduer kunne blive side 4

5 Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordineer generalforsamling side 5 Dannebrogsvinduer. Det ville være fint, men det er for dyrt at skifte blot af den grund, når de nuværende vinduer kan holde mange år endnu. Såfremt det handler om udluftning kan man dreje de nuværende vinduer, således at det er åbent ca. 7 cm. Efter yderligere et par bemærkninger blev forslagene sat tilafstemning. For forslag 1 om at optage lån for kr tildiverse vedligeholdelsesarbejder, herunder renovering af elinstallationer og ny belægning i gård, stemte 14 for og 0 stemte i mod. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget. Der var ingen, der stemte for forslag 2. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. D Forslag om maling af vinduer på Langelandsvej ca. 1. million. Finansleres via likviditetsreserve Forslaget havde tildels være behandlet under budgettet. Mads Korshøj uddybede dog forslaget med, at udvendig maling af vinduerne nu ikke længere kunne udskydes. Da vinduerne for 12 år siden blev sat i, fik foreningen at vide, at de skulle males efter 6 år, og de er endnu ikke blevet malet. Forslaget blev sat til afstemning og 14 stemte for og 0 stemte i mod. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget. 6. Valq af formand og bestyrelsesmedlemmer. I h.t. foreningens vedtægter er halvdelen af bestyrelsen på valg hver år, herunder formanden. Formand Mads Korshøj genopstillede, men opfordrede endnu engang nye unge mennesker til at komme ind i bestyrelsen. Mads Korshøj blev uden modkandidater genvalgt med applaus. Tommy Hansen og Aage Christensen var også på valg. Lotte Kramer fra Howitzvej meddelte, at hun ønskede at opstille. Hun oplyste, at hun tidligerevar suppleant og har været med tilstort set alle bestyrelsesmøderne. Tommy Hansen meddelte også, at han havde lovet Mads at genopstille. Dirigenten spurgte, om Aage Christensen genopstillede, eller om andre ønskede at opstille. Da ingen meldte sig som kandidater konstaterede dirigenten, at Tommy Hansen og Lotte Kramer var valgt uden modkandidater og med applaus. side 5

6 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 6 Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen herefter består af: Formand Mads Korshøj 1 år Carsten Brylov 1 år Tommy Hansen 2 år Tonny Junckers Alberts 1 år Helge Pedersen 1 år Lotte Kramer 2 år Som suppleanter blev valgt Kirsten Lundsgaard fra Jydeholmen Nanna Brünee fra Langelandsvej Lone Riberholdt fra Frederiksvej Susanne Brandi fra Howitzvej 7. Valq af revisor Der var ønske om ny revisor, der var hurtigere tilat udarbejde regnskab. Bestyrelsen havde derfor indhentet et tilbudpå revision fra revisionsfirmaet Beierholm. Dette tilbudvar ca ,00 dyrere end Revisionsfirmaet Søren Bruun Pedersen, men bestyrelsen ønskede alligevel at man valgte firmaet, da det var vigtigt, at udkast til regnskab blev udarbejdet hurtigt, så bestyrelsen kunne nå at afholde budgetmøde o.lign. inden udsendelse af indkaldelserne. En andelshaver meddelte, at han havde en datter, der måske kunne være interesseret i at lave regnskaberne og formentlig tilen billigere pris. Det blev herefter vedtaget at bestyrelsen havde bemyndigelse tilat vælge revisor. 9. Eventuelt Mads opfordrede andelshaverne til at stemme, når der var afstemninger på ejendommene. Han fortalte, at der havde været en afstemning på Langelandsvej om beboerne var interesseret i at få altaner. Desværre var der kun meget få, der havde stemt, hvilket bestyrelsen syntes var for dårligt, når de bruger tid på at få sat en afstemning i gang. Afstemningen var vigtig, idet det ellers var spild af tid at undersøge sagen nærmere, hvis beboerne slet ikke var interesseret i altaner. Nanna Brynee og Tonny Junckers afstemningen færdig. Alberts har tilbudtat stemme dørklokker for at få side 6

7 Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 7 En andelshaver fra Langelandsvej spurgte, om det var muligt at slå dørtelefonerne fra, når reklamer blev omdelt, og buddene bare kimede på dørklokken. Det blev oplyst, at dette desværre ikke var muligt med det eksisterende anlæg. Helge Petersen oplyste, at det formentlig villevære muligtpå Howitzvej. henstillede tilat beboerne overholdt vasketider- En andelshaver fra Langelandsvej ne. En andelshaver ønskede at der på Jydeholmen blev etableret bedrelhurtigere sluk af lys i kælderen. Dette vilbestyrelsen se nærmere på. Claus Clausen oplyste, at en andelshaver havde spurgt tilændring af vedtægterne jf. ABS's normalvedtægt, hvor banker i tilfældeaf tvangsauktionerkan få mulighed for at sælge andelslejligheder i 6 måneder efter en evt. tvangsauktion. Dette kan betyde, at andelshaverne kan få billigere lån i bankerne. Dette ville Claus Clausen tale nærmere med bestyrelsen om. Der var ikke flere bemærkninger under punktet eventuelt. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl København, den U / Som di igent: København, den / Som referent: Ad to a s Clausen Berit M. Pultz Mads Korshøj Formand Carsten Brylov Tonfiy Junckers erts Helge Pedersen Tom ansen l'otte'kramer side 7

8

9 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År2011, den 3. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem". Generalforsamlingen afholdtes i Kedelhallen, Nyelandsvej 75 A, Frederiksberg. Mødt var 67 andelshavere, og 0 fra anciennitetslisten (populært kaldet ventelisten), administrator Berit M. Pultz og advokat Claus Clausen. Formand Mads Korshøj bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede herefter bestyrelsen, advokat Claus Clausen og administrator Berit M. Pultz for nye andelshavere i foreningen. Endvidere fortalte Mads Korshøj, at Dennis Rosenaa var udtrådt at bestyrelsen, og bestyrelsesmedlem Caspar Helweg som følge af sygdom desværre ikke kunne være tilstede. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valq af dirigent. Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig. Eventuelle forslag, der betød ændring af vedtægten kunne dog ikke endeligt vedtages. Som referent fungerede Berit M. Pultz. 2. Aflæqqelse af årsberetning for det forløbne år. Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. Mariann Pedersen fra Frederiksvej havde en kommentar t1\beretningen, idet hun blot ville fortælle, at det var korrekt, at aktivgruppen havde brugt 778,22 kr. på rørisolering af kælderen uderi at få tilladelsehertil, og dette havde de også undskyldt for. Hun mente dog, at kritikken var at "skyde gråspurve med kanoner". Dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget tilefterretning. 3. YOU SEE Kabel TV ved Stefan fra YOU SEE Mads Korshøj kunne berette, at Stefan desværre ikke kunne komme, men at Mads havde haft tre møder med YOU SEE om ejendommenes TV-pakker, da punktet nu havde været oppe på mange generalforsamlinger i de sidste mange år og flere andelshavere var utilfredse med den høje pris på tv-pakkerne.

10 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 2 Mads kunne fortælle, at han havde forhandlet nye kontrakter hjem på ejendommene. - Ejendommene på Howitzvej 20 A 22 B/Jernbanestien , Langelandsvej 8-18 og Jydeholmen har individuelle kabler til hver lejlighed. Kablerne tilhører YouSee, og hvis der vælges en anden udbyder, skal der derfor trækkes nye kabler. Ejendommene Frederiksvej har sløjfeanlæg, dvs. at der kun er et kabel, der går fra lejlighed tillejlighed. Alle beboere skal derfor vælge den samme pakke. Hvis det skal være muligt med individuellevalg, skal der trækkesnye kabler. YouSee er kommet med et tilbudherpå tilkr Formålet med at indgå kontrakterne er at hver enkelt beboer får mulighed for at tilmelde sig den pakke, bebberen ønsker. Valgfriheden betyder en prisforhøjelse, og der bliver ikke mulighed for helt at fravælge. Grundpakken vilvære obligatorisk. Herefter var der mange andelshavere, der kom med kommentarer bl.a. TV 2 varsler snart stigninger så pakkerne bliverendnu dyrere Servicen er bedre hos YouSee, inden man vælger anden udbyder I dag kan man også hente TV ned gennem computeren, men så skal man betale for nogle af TV kanalerne ved siden af, og det kan godt blive dyrere end løsningen fra YouSee Når kablerne er trukket på ejendommene med sløjfe anlæg, så er det ejendommenes egne anlæg Det villevære rart, hvis man også kan vælge en nulløsning. Det kan man slet ikke i dag; heller ikke med de nye kontrakter. YouSee kræver, at man minimum er tilmeldtden lille pakke. Det kan godt være, at hver pakke så bliver endnu dyrere, men andelshaveren ville ønske, at man ikke var bundet tilnogen løsning. Er tiden ikke ved at løbe fra denne løsning på TV, så bør vi ikke vente med at ændrer på det eksisferende og så kigge på det om et par år i stedet for. \ 2012 menes der, at lovgivningen alligevel ændrer sig, så man skal kunne vælge frit. Efter lidt flere bemærkninger blev det ved håndsoprækning med stort flertal vedtaget, at hver ejendom selviskal have lov tilat stemme om, hvilken TV-løsning den enkelte ejendom ønsker. Det blev herefter besluttet, atder i den kommende tid,vil blive afholdt en urafstemning på ejendommene. En andelshaver takkede Mads Korshøj for det store arbejde og megen tid han måtte have brugt på YouSee. side 2

11 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 3 4. Forelæqqelse tilgodkendelse af årsregnskab med påtegninq af revisor. Regnskabet blev gennemgået af Claus Clausen. En andelshaver spurgte, om der var mulighed for at låne pengene mellem ejendommene indbyrdes. Claus Clausen oplyste, at det var der ikke noget tilhinder for. Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev vedtaget. Dirigenten konstaterede endvidere, at bestyrelsens forslag om at fastsætte andelskronen uforandret til næste ordinære generalforsamling for lejligheder på Langelandsvej til kr. 44, Jydeholmen kr. 42, Frederiksvej kr. 29 og Howitzvej kr. 42 var vedtaget. 5. Forelæqqelse tilgodkendelse af budget for det kommende regnskabsår. Budgetterne blev gennemgået af Claus Clausen. En andelshaver spurgte, hvorfor Jydeholmens boligafgift stiger med mere end de øvrige ejendornme. Hertil Isvarede Mads Korshøj, at det skyldes, at der på Jydeholmen var lidt flere forestående vedligeholdelsesarbejder, herunder el-arbejder. Budgetterne blev vedtaget med en boligafgiftsstigning på 3 % for alle ejendommene dog 5 % på Jydeholmen fra den Der var budgetteret med en stigning, der trådte i kraft fra den Der var enighed om, at stigningen først skulle træde i kraft fra den Det betyder, at årets resultat ændrer sig i forhold til det fremsendte budget således, for HowitzvejlJernbanestien blev vedtaget tilkr , Langelandsvej kr. Frederiksvej kr og for Jydeholmen , kr. 6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. A. Forslaq om dyrehold af Lone Riberholdt Lone Riberholdt begrundede forslaget med, at rigtig mange mennesker har glæde af husdyr, og hvis de passes ordentligt, så hverken lugter de eller generer naboerne. Forslaget blev debatteret. Der blev bl.a. nævnt følgende argumenter: Hvis man ønsker sig en hund, bør man flytte på landet; de hører ikke hjemme i en lejlighed. Hertil svarede Lone Riberholdt, at ofte fik hunde flere ture, når de boede i lejlighed end i hus, da hunde i hus ofte blot blev lukket ud i haven. side 3

12 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 4 Hvem skal så veje hundene, hvis de kun må veje 10 kg? Hertil svarede Lone Riberholdt, at meningen var, at det skulle være racens normalvægt, der var kriteriet, ikke om hunden var overvægtig. F.eks. vidste alle, at en labrador kommer tilat veje mpre end 10 kg. En andelshaver havde været inde og undersøge på nettet, og det er hovedreglen, at små hunde gør og larmer mere end store hunde. Flere andelshavere oplyste, at de netop havde købt lejlighed i Frederiksberg Arbejderhjem, fordi det ikke var tilladtat holde hund og kat. En andelshaver forthite, at hun tidligerehavde boet i lejlighed hvor der var hund både over og under hende, og uanset hvad man siger, så larmer de; man kan heller ikke fortælle børn, at de ikke må larme. Hunde gør. En andelshaver spurgte, hvem der så skulle vurdere om en hund larmer for meget? Der er meget lydt i ejendommene i forvejen, og man har forskellige grænser for, hvad der opfattes som larm, så andelshaveren opfordrede til,at man ikke stemte for. En andelshaver foreslog, at man delte ejendommene op, så hver havde sin husorden, da næsten alle på Frederiksvej var interesseret i husdyr. Et evt. forslag om, at ejendommene ikke længere skal have fælles husorden kan stilles som forslag tilny generalforsamling. Mads Korshøj kommenterede, at alle andelshavere hele tidenhavde vidst, at det var forbudt at have hund og kat, så hvorfor så købe lejlighed i Frederiksberg Arbejderhjem, þvisman ønsker sig en hund eller kat. Endvidere gjorde han opmærksom på, at det er meget svært at få folk smidt ud, hvis deres husdyr larmer eller sviner. Dommeren vil formentlig spørge, om foreningen ikke havde forventet at hunde gør. En andelshaver synes også at marsvin og andre gnavere kan lugte lige så meget som kattelhunde. Efter lidt mere debat blev' forslaget sat til afstemning ved håndsoprækning, og et klart flertal stemte imod förslaget. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. B. Forslag om mellempakke fra YouSee i stedet for fuld pakke af Tine Elise Christensen Tine Elise Christensen trakforslaget tilbage,"da det tidligerevar blevet vedtaget at foretage urafstemning på ejendommenevedrørende antenneanlæggene. I C. Parkering af ladcykler og cykel-anhængere i gårde. Bestyrelsen foreslår, at ejendommenes overdækkgde cykelskurer kuh er tilalm. 2 hjulede'tykler, der er køreklar. Ladcykler og cykelanhængere skal parkeres udenfor de overdækkede cykelskurer. side 4

13 side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling Mads Korshøj begrundede forslaget med, at bestyrelsen blot ønskede generalforsamlingens afgørelse, da flere andelshavere kom frustrerede ned på kontoret og brokkede sig over, at der ikke var plads i cykelskurene. Forslaget blev debatteret. Nogle mente, at loven allerede foreskrev, hvad der var cykler, og det var også dern med lad. En andelshaver spurgte, om man kunne sætte flere cykelstativer op uden overdækning, for så ville hun godt parkere sin cykel der, da hendes cykel godt kunne tåle at blive våd. En anden andelshaver itiente, at man blot burde rydde op, for der stod så mange gamle, punkterede og ubr0gte cykler. En andelshaver meddelte, at en ladcykel koster rigtig mange penge, og den bliver ødelagt, hvis den ikke står under tag. Hertil blev svaret, at man kan kdbe en presenning tilsin ladcykel. En anden andelshaver meddelte, at hans bil også havde kostet mange penge, men den stod også på gaden. En anden andelshaver mente, at det måtte være først tilmølle princippet, og det blev hertil indskærpet, at det ikke er tilladtat fjerne andres cykler for at få plads tilsin egen. Det er selvtægt. En andelshaver på Frederiksvej syntes, det igen handlede om hver enkelt ejendom, for på Frederiksvej var der ikke pladsproblemer. Mads oplyste, at hvis der ikke var pladsproblemer, så ville der heller ikke blive klaget over det, og det ville i så fald ikke være et problem. Efter lidt mere debat blev, forslaget sat til afstemning ved håndsoprækning, og et klart flertal stemte imod forslaget. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. D. Havefester. Bestyrelser) foreslår, at ved fremtidige havefester på ejendommene, hvor minimum 1/3 af lejlighederne har tilmeldtsig, kan der ydes et tilskudpå kr. 200 pr. lejlighed, som tages fra driftsbudgettet. Bilag skal afleveres tiladministrator før pengene kan udbetales. I En andelshaver spurgte, om der var begrænsning på, hvor mange fester, man måtte holde, for det burde ikke være sådan, at en af ejendommene bare kunne holde mange fester på de andres ejendommes regning. Mads svarede, at det naturligvis var den ejendom, hvor der blev hold fest, der betalte. Mindst 1/3 af lejlighederne skal være tilmeldtfor at en ejendom kan støtte en fest økonomisk. Efter et par yderligere bemærkninger, blev forslaget sat tilafstemning ved håndsoprækning. Der var klart flertal for forslaget. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget. E. Tillæg tilaltanregler vedtaget på GF Ensartet afskærmning af altaner bestemmes og etableres af foreningen. Blomster i altankasser må have en max højde af 50 cm. side 5

14 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 6 Mads begrundede forslaget med, at inden det blev et problem, og der kom flere altaner,ville det være rart med ensartede regler, så det ikke blev spraglet, så en altan har grøn afskærmning en anden orange og en tredjeen lilla. En andelshaver mente, at der var regler herfor allerede i Frederiksberg Kommune. Efter et par yderligere bemærkninger, blev forslaget sat tilafstemning ved håndsoprækning. Der var klart flertal for forslaget. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget. 7. Valq af bestyrelse Mads Korshøj genopstillede som formand, men opfordrede nye unge mennesker til at komme ind i bestyrelsen. Mads Korshøj blev valgt med applaus uden modkandidater. På valg til bestyrelsen var Dennis Rosenaa fra Frederiksvej, Casper Helweg fra Langelandsvej og Helge Pedersen fra Howitzvej. Casper Helweg og Helge Pedersen var indstillet på genvalg. Herudover opstillede Tonny Juncker Alberts fra Langelandsvej til bestyrelsen og Carsten Brylov fra Frederiksvej. Der var kampvalg mellem Casper Helweg og Tonny Juncker Alberts, da begge opstillede fra Langelandsvej..Der var et flertal, der stemte på Tonny Junker Alberts. Der var ikke modkandidater tilhelge Pedersen og Carsten Brylov. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen herefter består af: Formand Mads Korshøj 1 år Carsten Brylov 2 år Tommy Hansen 1 år Tonny Junckers Alberts 2 år Helge Pedersen 2 år Aage Christensen 1 år Som suppleanter opstillede Casper Helweg og Nanna Brünee fra Langelandsvej, Mariann Pedersen fra Frederiksvej, Lotte Cramer fra HowitzvejlJernbanestien og Ingo Lorentz. Da både Casper Helweg og Nanna Brünee kom fra Langelandsvej blev der kampvalg mellem dem og Nanna Brünee blev valgt. Mariann Pedersen fra Frederiksvej Nanna Brünee fra Langelandsvej side 6

15 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 7 Lotte Cramer fra Howitzve /Jernbanestien Ingo Lorentz fra Jydeholm n 8. Valq af revisor Revisionsfirmaet Bruun-Pedersen blev genvalgt som revisor. Revisorfirmaet Ernst &Young er fortsat suppleant. 9. Eventuelt Mads fortalte, at bestyrelsen arbejdede med at få indhentet tilbudvedrørende altaner på Langelandsvej. Langelandsvejs beboere får inden længe en afstemning ud om der overhovedet er interesse herfor, inden bestyrelsen arbejder videre med projektet. En andelshaver spurgte, hvad der skete med hoveddørene på Howitzvej. Hertil svarede Mads, at bestyreleen har modtaget tilbudog bestyrelsen vælger en i nærmeste fremtid, og han kommer så rundt tilbeboerne og måler op. Der er 6-8 ugers levering på dørene, så arbejdet vilformentlig være færdigt efter sommerferien. En andelshaver spurgte, hvad husordenen sagde vedrørende afholdelse af fester og hvor længe man måtte larme. Claus Clausen læste pkt. 8 op fra husordenen " som lød således: 8. Støjende adford skal ophøre senest kl For så vidt angår arbejder i lejlighederneskal disse være afsluttet senest kl19.0œ Det forudsættes at alletager fomedent hensyn tude omküngboende. Der blev opfordret til, at man tog hensyn tilhinanden og eventuelt kontaktede beboerne, der larmede for a bede dem skrue den. Såfremt det ikke hjalp måtte man komme ned på kontoret og klage, så måtte bestyrelsen tage sig af det. En andelshaver henstillede til,at dem der holder fest også gør rent efter sig, således at cigaretskodder fjernes, og trappenvaskes ren efter spildt øllvin og lign. En andelshaver spurgte, om det var tilladtat ryge pn bagtrappen. Hertil svarede Mads, at der forhåbentlig ikke var nogen, der røg på bogtrappen og han henstillede kraftigt tilat beboerne gik helt ud og røg. En andelshaver fra Frederiksvej henstillede til at rengøringen blev gået efter i sømmene, da vaskekælderen var meget beskidt, side 7

16 Referat Frederiksberg.Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 8 En andelshaver fra Jydehqlden spurgte, om det var muligt at der blev opsat et sluk selv lys i kælderen. Hertil blev der henstillet til, at man huskede at slukke lyset, og det ville blive undersøgt. En andelshaver bad om lèngere varsling af storskrald og elarbejde. Mads oplyste, at det var en fejl, at varslingen ikke havde været længere og det beklagede bestyrelsen. Derudover henstillede Mads til,at beboerne gør opmærksom på, såfremt bestyrelsen ikke kan få adgang til lejlighederne, så bestyrelsen og håndværkere ikke går forgæves. Der var ikke flere bemærkninger under punktet eventuelt. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl København, den IL København, den / Som d ligent: Som referent : Advokat Clau Clausen Berit M. Pultz Bestyrelsen: Mads KeršfÏøj Fo nd CÌtrstánBrülov Aage Christen n Helge Pedersen Tommy ansen Tpnify Junckers Alberts 2 Pr side 8

17 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År2010, den 4. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem". Generalforsamlingen afholdtes i Kedelhallen, Nyelandsvej 75 A, Frederiksberg. Mødt var 34 andelshavere, og 4 fra anciennitetslisten (populæd kaldet ventelisten), administrator Berit M. Pultz og advokat Claus Clausen. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valq af dirigent. Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig for alle punkter på dagsordenen, bortset fra punkt 5 om tilføjelse til vedtægterne. For så vidt angår dette punkt gælder det, at hvis 2/3 stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages endeligt af en ny generalforsamling med 2/3 flertal uanset antallet af fremmødte. Som referent fungerede Berit M. Pultz. 2. Aflæqqelse af årsberetninq for det forløbne år. Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. Mads tilføjede til beretningen, at han havde fokuseret en del på manglende overholdelse af husordenen og i øvrigt gældende regler for foreningen, idet han håbede, at de der så ikke overholdt de gældende regler blev opmærksomme på det. Endvidere ejendomsvurdering. tilføjedehan, at andelskronen fodsat blev beregnet ud fra den offentlige Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget tilefterretning. 3. Forelæqqelse tilgodkendelse af årsreqnskab med påteqninq af revisor. Regnskabet blev gennemgået af Claus Clausen. Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev vedtaget. Dirigenten konstaterede endvidere, at bestyrelsens forslag om at fastsætte andelskronen uforandret til næste ordinære generalforsamling for lejligheder på Langelandsvej til kr. 44, Jydeholmen kr. 42, Frederiksvej kr. 29 og Howitzvej kr. 42 var vedtaget.

18 side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling Forelæqqelse tilqodkendelse af budget for det kommende regnskabsår. Budgetterne blev gennemgået af Claus Clausen. Budgetterne blev vedtaget med en boligafgiftsstigning på 3 % fra den Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. -- Bestyrelsen foreslår: Tilføjelse til vedtægt ny 3, stk. 6: Der stilles forslag om, at lejligheder, hvor der lovligt er hel eller delvis mulighed for erhvervsmæssig benyttelse, at erhvervsudøvelsen skal være til antikvitetsbutik, liberale erhverv, papirhandel, tegnestue o. lign., men ikke f.eks. fødevarehandel, bordel, massage, tatovør, kiosk eller andre erhverv, der med støj, lugt, rystelser m.m. kan være tilgene for beboelseslejlighederne. Åbningstidskal på hverdage være inden for tidsrummet 8-20 og lørdag/søndag Det blev oplyst, at bestyrelsen allerede i dag skulle godkende en ny andelshaver og et nyt erhverv i forhold tili dag, og at forslaget var udtryk for de kriterier, som bestyrelsen ville lægge vægt på. Efter nogen debat blevet det vedtaget at massage skulle rettes til intimmassage, idet de tilstedeværende godt ville have evt. sportsmassage, fysioterapi og lign. Forslaget blev foreløbigt vedtaget, med ændringen "intimmassage" i stedet for "massage". Alle stemte for tilføjelsentil vedtægten på nær en, der undlod at stemme. Forslaget er først endeligt vedtaget, hvis en ny generalforsamling vedtager forslaget med 2/3 flertal. 6. Valq af formand. Mads Korshøj genopstillede og blev valgt med applaus uden modkandidater. På valg til bestyrelsen var Aage Christensen, Casper Helweg og Helge Pedersen - alle var indstillet på genvalg. Claus Clausen oplyste i h.t. aftale med Aage Christensen og bestyrelsen, at der verserer en sag, hvor Aage Christensens firma Elhafi ApS har udført el-arbejde i opgangene på Langelandsvejs trapper. Arbejdet har muligvis en mangel, hvilket side 2

19 side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling sikringsstyrelsen p.t. tager stilling til. Aage Christensen er inhabil, når sagen behandles i bestyrelsen. Uden modkandidater genvalgtes Aage Christensen, Casper Helweg og Helge Pedersen. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen herefter består af: Formand Mads Korshøj 1 år Dennis Rosenaa 1 år Tommy Hansen 1 år Casper Helweg 2 år Helge Pedersen 2 år Aage Christensen 2 år Som suppleanter genvalgtes: Dorte Martinussen, Lotte Kramer, Tonny Juncker Alberts og Ingo Lorentz 7. Valg af revisor Bestyrelsen foreslog valg af ny revisor, idet der tilsyneladende var problemer med bemandingen hos Revisorfirmaet Ernst & Young, idet aftalte tidsfrister sjældent blev overholdt, og uden at besked blev givet, om hvornår de forsinkede regnskabsudkast ville ankomme. Revisor Siversleth, som i mange år har været med tilgeneralforsamlingen og gennemgået regnskabet, er gået på pension. Revisionsfirmaet Bruun-Pedersen IIS statsautoriseret og registrerede revisorer blev valgt. De havde givet tilbud på kr moms. Det er et par tusinde billigere end Ernst & Young. Det blev besluttet at prøve at skifte revisionsfirma og Revisionsfirmaet Bruun- Pedersen blev herefter valgt som ny revisor. Revisorfirmaet Ernst & Young blev valgt som suppleant. 8. Eventuelt En andelshaver spurgte tiltdc's levering af den fulde pakke og om muligheden for at ændre tilgrundpakke eller mellempakke. side 3

20 København,den side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling Hertil blev svaret, at det var ikke muligt at ændre pakke, uden hele ejendommen valgte den samme pakke. Det har af flere omgange været oppe at vende i bestyrelsen og på generalforsamlinger. Hvis der skalindhentes tilbud hos alternative udbydere og sammenlignes vilkår og udbud vil det være en stor opgave. Der er nogle af ejendommene, der har lejet deres anlæg. Bestyrelsen opfordrede at beboere, der var interesseret i en anden TV-signalløsning end den nuværende forelagde et eller flere konkrete alternativer for bestyrelsen. Beboerne kunne herefter spørges, om der var stemning for en anden løsning. En andelshaver spurgte, hvorfor det ikke var muligt med "forældrekøb" i foreningen. Bestyrelsen oplyste, at der er bopælspligt i foreningen. Hvis man vil støtte sine børn og finansierer køb af en andel, kan man låne pengene til børnene og oprette et pantebrev, hvor børnene herefter skylder forældrene købesummen. Men det skal være den, der ejer andelen, der skal bo i lejligheden. Der var ikke flere bemærkninger under punktet eventuelt. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl København,den / S gen S e / Advokat Claus Clausen Berit M. Pultz Bestyrelsen: Mads Korshø n Dennis Rosenaa Aage Christensen Helge Pedersen Tommy Hansen Casper Helweg side 4

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 København, den 27. april 2015 J.nr. 50-000-5 Til Andelshaverne i Frederiksberg Arbejderhjem Boligforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. 22. marts 2005 Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 21. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II. Ejerforeningen E/F Åhavnen II REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II Dato: 28. april 2009 Sted: Emne: Deltagere: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge Referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014 Bonnie Mürsch blev valgt som dirigent. Anne-Marie Sigaard blev valgt som referent. Der var 24 fremmødte andelshavere og en havde givet fuldmagt.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine Anette Kirkeskov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2004 den 28. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hafniahus på Restaurant Fyrtøjet, Store Torvegade 22, Rønne. Formanden Henry

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere