Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen."

Transkript

1 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År2012, den 8. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem". Generalforsamlingen afholdtes på Frejaskolen, Rughavevej 6, 2500 Valby. Mødt var 41 andelshavere, og 0 fra anciennitetslisten (populært kaldet ventelisten), administrator Berit M. Pultz og advokat Claus Clausen. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valq af dirigent. Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig for alle punkter på dagsordenen. Som referent fungerede Berit M. Pultz. 2. Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år. Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. Mads Korshøj supplerede beretningen med at opfordre nye unge kræfter til at melde sig tilbestyrelse, idet han nu havde været formand i snart 22 år, og det er ved at være på tide, at der kommer nye kræfter ind, således at der er nye kræfter klar, når den gamle garde skal på "pension". En andelshaver roste Helge Petersen fra bestyrelsen for sin hurtige reaktion ved skybruddet med hjælp tilat bekæmpe skaderne. Dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget tilefterretning. 3. Forelæggelse tilgodkendelse af årsreqnskab med påtegning af reyisor. Regnskabet blev gennemgået af Claus Clausen, idet han indledte med at tilføje at der var indsneget sig en fejl på side 2 i regnskabet, idet der her var oplyst den tidligere bestyrelse. De korrekte navne skulle være: Mads Korshøj, Tommy Hansen, Carsten Brylov, Helge Petersen, Aage Christensen og Tonny Juncker Alberts. Administrator var i besiddelse af et korrekt underskrevet regnskab.

2 side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling En andelshaver spurgte, hvad posten "tomgang"var. Hertil blev svaret, at det dækker over et tomtlejemål, hvor man kunne have haft en indtægt, men hvor det nu er et tab for foreningen. Beløbet dækker butikslejemålet Jydeholmen 21, st. tv., som efterfølgende kan oplyses, er blevet lejet ud pr Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev godkendt. Dirigenten konstaterede endvidere, at bestyrelsens forslag om at fastsætte andelskronen uforandret til næste ordinære generalforsamling for lejligheder på Lange- 1andsvej til kr. 44, Jydeholmen kr. 42, Frederiksvej kr. 29 og Howitzvej kr. 42 var vedtaget. 4. Forelæggelse tilgodkendelse af budget for det kommende regnskabsår. Budgetterne blev gennemgået af Claus Clausen. Budgetterne blev vedtaget med en boligafgiftsstigning. Hvilket svarer til 3 % for Howitzvej, Langelandsvej og Frederiksvej og 5 % for Jydeholmen. Stigningen træder i kraft den Mads Korshøj valgte at uddybe budgettet på Langelandsvej, hvor der var budgetteret med et underskud på kr og med ekstra vedligeholdelse på kr , med at Langelandsvej havde pengene og derfor kunne den ekstra vedligeholdelse blive gennemført uden yderligere boligafgiftsstigninger og optagelse af lån, og vinduerne trængte tilat blive malede og kunne ikke længere udskydes. Punktet var ligeledes med under punktet forslag. En andelshaver spurgte, hvorfor de ledige lejligheder kun blev lejet ud i en tidsbegrænset periode på 2 år. Hertil blev svaret, at det var hensigten at alle ledige lejelejligheder skulle sælges som andele, således foreningen bliver 100 % andelslejligheder. Hvis man lejede lejlighederne ud tidsubegrænset, kan man ikke få lejeren til at flytte før lejeren frivilligtvælger at flytte. Herefter blev budgettet godkendt. 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. A Forslag om dyrehold fra Lone Riberholdt Lone Riberholdt uddybede forslaget med, at hun godt var klar over, at hun også havde stillet forslaget sidste år, hvor det blev nedstemt, men hun havde fået det indtryk, at det skyldes, at der manglede begrænsninger og specifikation af, hvor side 2

3 side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling stor hunden måtte være og hvilken racer, og derfor ville hun se, om forslaget nu kunne vedtages. En andelshaver fra Langelandsvej udtrykte sin frustration over år efter år at skulle stemme om det samme. Det er spild af tid. Hun havde i sin tidkøbt lejligheden bl.a. på grund af, at det ikke var tilladtat holde husdyr. Der er i hvert fald på Langelandsvej meget lydt, og hun var ikke interesseret i, at skulle høre på en hund der peb og gøede. De gør ofte, når ejeren ikke er hjemme. Endvidere havde en andelshaver sidste år meddelt, at hun et tidligerested havde været nødt til at flytte da en af naboerne havde husdyr, og hun var allergisk herfor. Endvidere kan det være svært at klage over et husdyr, for hvad er en "berettiget" klage. En andelshaver meddelte, at der var ind- og udflytningerhele tidenog det godt kunne være, at nye beboere så var interesseret i husdyr. En anden andelshaver sagde, at husordenen blev udleveret ved køb, og der stod at husdyr ikke var tilladt;man burde ikke købe andel i foreningen, hvis man var interesseret i husdyr. Efter et par yderligere bemærkninger blev der stemt ved håndsoprækning. 8 stemte for forslaget og ca. 32 stemte i mod. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. B Forslag om husorden på hver eiendom oq ændring af husordenens pkt. 10 fra Mette Risager Husorden på hver ejendom Mette Risager begrundede forslaget med, at hun synes, det var en god idé at hver ejendom fik deres egen husorden, da hun havde fået det indtryk, at ca. hver 2. var interesseret i at få kat eller var ligeglad, om beboerne havde kat på Frederiksvej. Hun så ingen grund til,at beboere på Frederiksvej ikke kunne holde kat, og de andre ejendomme kunne så beholde deres dyreforbud. Hun var godt klar over, at flere andelshavere tidligerehavde udtrykt ønske om fælles husorden, så man frit kunne flytte mellem ejendommene. Men nu var der handlet flere lejligheder på Frederiksvej de sidste par år, og der var ingen af dem, der var handlet internt i foreningen. En andelshaver sagde, at hun gerne ville have mulighed for at flytte til en af de andre ejendomme i foreningen på et tidspunkt,men at hendes behov blot ikke var der p.t. Hun var bestemt ikke interesseret i at bo i lejligheder, hvor der havde veeret kat. Derudover så var det en stor forening, som hun ønskede at bibeholde. Et bestyrelsesmedlem udtrykte ligeledes, at individuelle husordensregler med tiden formentlig ville betyde, at foreningen blev opløst. Herefter gik forslaget til afstemning. 4 stemte for forslaget og resten stemte imod. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. side 3

4 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 4 Ændring af husordenens pkt. 10 Herefter gik man direkte til afstemning om ændring af husordenens pkt. 10, som handlede om at hunde ikke var tilladt,men katte var. 7 stemte for forslaget mens et væsentligt større antal medlemmer stemte imod. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. C. Forslaq om større vedligeholdelsesarbejder på Frederiksvej Forslaget var delt op i 2. side 1 hvor der lånes og vedligeholdelsesarbejder budgetteret tilkr , og side 2 hvor der lånes kr hvor vinduerne ligeledes udskiftes. Det blev bemærket, at de udleverede huslejestigninger var baseret på, hvad det kostede at låne de nødvendige beløb i kreditforeningen tilfast rente, med afdrag og 30 års løbetid. Der kunne blive tale om omlægning af nuværende lån tilforlænget løbetid, men den mulighed ville måske være god at have, når taget på ejendommen engang skal skiftes. Mads begrundede forslag 1 med, at de vedligeholdelsesarbejder, der var budgetteret med på side 1 stort set alle sammen (for ex. moms) skulle laves, de kan ikke vente længere. Strømmen er ikke i orden, der er gamle stofledninger med risiko for overgang, og belægningen i gården er så dårlig, at man kan risikere, at der en dag er en, der falder og brækker benet. Han opfordrede derfor på det kraftigste til, at dette forslag blev vedtaget. Det er kutyme, at det kun er beboere på Frederiksvej der stemmer om forslag, der vedrører Frederiksvej, men ejendommene hæfter principielt solidarisk for hinanden, herunder f.eks. hvis en person kommer til skade som følge af manglende HPFl-relæ. De øvrige foreslåede større vedligeholdelsesarbejder under forslag 1 var også tiltrængte, men her kunne man måske godt vente en tid endnu. Det ville dog være en god idé at låne, hvad der er behov for til det hele, så man ikke skal ud at "klatlåne", da hver lånesag indebærer omkostninger for ejendommen. Endvidere oplyste Mads Korshøj, at vedligeholdelsesarbejderne formentlig godt kunne laves noget billigere, men budgettet var lavet, så arbejderne i hvert fald ville kunne laves indenfor denne beløbsgrænse. Med hensyn tilforslag 2, som indebar de samme vedligeholdelsesarbejder som forslag 1 og der ud over også nye vinduer, skyldtes det at ønske om nye vinduer havde været fremsat fra nogle beboere. Efter Mads' opfattelse fejlede vinduerne ikke noget og formentlig kunne de godt holde år endnu. Men hvis beboerne på Frederiksvej ønskede nye vinduer, skal de have lov tilat stemme om det. En andelshaver fra Frederiksvej syntes, det var unødvendigt at skifte vinduer. Ønsket om nye vinduer, var formentlig begrundet med, at nye vinduer kunne blive side 4

5 Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordineer generalforsamling side 5 Dannebrogsvinduer. Det ville være fint, men det er for dyrt at skifte blot af den grund, når de nuværende vinduer kan holde mange år endnu. Såfremt det handler om udluftning kan man dreje de nuværende vinduer, således at det er åbent ca. 7 cm. Efter yderligere et par bemærkninger blev forslagene sat tilafstemning. For forslag 1 om at optage lån for kr tildiverse vedligeholdelsesarbejder, herunder renovering af elinstallationer og ny belægning i gård, stemte 14 for og 0 stemte i mod. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget. Der var ingen, der stemte for forslag 2. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. D Forslag om maling af vinduer på Langelandsvej ca. 1. million. Finansleres via likviditetsreserve Forslaget havde tildels være behandlet under budgettet. Mads Korshøj uddybede dog forslaget med, at udvendig maling af vinduerne nu ikke længere kunne udskydes. Da vinduerne for 12 år siden blev sat i, fik foreningen at vide, at de skulle males efter 6 år, og de er endnu ikke blevet malet. Forslaget blev sat til afstemning og 14 stemte for og 0 stemte i mod. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget. 6. Valq af formand og bestyrelsesmedlemmer. I h.t. foreningens vedtægter er halvdelen af bestyrelsen på valg hver år, herunder formanden. Formand Mads Korshøj genopstillede, men opfordrede endnu engang nye unge mennesker til at komme ind i bestyrelsen. Mads Korshøj blev uden modkandidater genvalgt med applaus. Tommy Hansen og Aage Christensen var også på valg. Lotte Kramer fra Howitzvej meddelte, at hun ønskede at opstille. Hun oplyste, at hun tidligerevar suppleant og har været med tilstort set alle bestyrelsesmøderne. Tommy Hansen meddelte også, at han havde lovet Mads at genopstille. Dirigenten spurgte, om Aage Christensen genopstillede, eller om andre ønskede at opstille. Da ingen meldte sig som kandidater konstaterede dirigenten, at Tommy Hansen og Lotte Kramer var valgt uden modkandidater og med applaus. side 5

6 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 6 Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen herefter består af: Formand Mads Korshøj 1 år Carsten Brylov 1 år Tommy Hansen 2 år Tonny Junckers Alberts 1 år Helge Pedersen 1 år Lotte Kramer 2 år Som suppleanter blev valgt Kirsten Lundsgaard fra Jydeholmen Nanna Brünee fra Langelandsvej Lone Riberholdt fra Frederiksvej Susanne Brandi fra Howitzvej 7. Valq af revisor Der var ønske om ny revisor, der var hurtigere tilat udarbejde regnskab. Bestyrelsen havde derfor indhentet et tilbudpå revision fra revisionsfirmaet Beierholm. Dette tilbudvar ca ,00 dyrere end Revisionsfirmaet Søren Bruun Pedersen, men bestyrelsen ønskede alligevel at man valgte firmaet, da det var vigtigt, at udkast til regnskab blev udarbejdet hurtigt, så bestyrelsen kunne nå at afholde budgetmøde o.lign. inden udsendelse af indkaldelserne. En andelshaver meddelte, at han havde en datter, der måske kunne være interesseret i at lave regnskaberne og formentlig tilen billigere pris. Det blev herefter vedtaget at bestyrelsen havde bemyndigelse tilat vælge revisor. 9. Eventuelt Mads opfordrede andelshaverne til at stemme, når der var afstemninger på ejendommene. Han fortalte, at der havde været en afstemning på Langelandsvej om beboerne var interesseret i at få altaner. Desværre var der kun meget få, der havde stemt, hvilket bestyrelsen syntes var for dårligt, når de bruger tid på at få sat en afstemning i gang. Afstemningen var vigtig, idet det ellers var spild af tid at undersøge sagen nærmere, hvis beboerne slet ikke var interesseret i altaner. Nanna Brynee og Tonny Junckers afstemningen færdig. Alberts har tilbudtat stemme dørklokker for at få side 6

7 Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 7 En andelshaver fra Langelandsvej spurgte, om det var muligt at slå dørtelefonerne fra, når reklamer blev omdelt, og buddene bare kimede på dørklokken. Det blev oplyst, at dette desværre ikke var muligt med det eksisterende anlæg. Helge Petersen oplyste, at det formentlig villevære muligtpå Howitzvej. henstillede tilat beboerne overholdt vasketider- En andelshaver fra Langelandsvej ne. En andelshaver ønskede at der på Jydeholmen blev etableret bedrelhurtigere sluk af lys i kælderen. Dette vilbestyrelsen se nærmere på. Claus Clausen oplyste, at en andelshaver havde spurgt tilændring af vedtægterne jf. ABS's normalvedtægt, hvor banker i tilfældeaf tvangsauktionerkan få mulighed for at sælge andelslejligheder i 6 måneder efter en evt. tvangsauktion. Dette kan betyde, at andelshaverne kan få billigere lån i bankerne. Dette ville Claus Clausen tale nærmere med bestyrelsen om. Der var ikke flere bemærkninger under punktet eventuelt. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl København, den U / Som di igent: København, den / Som referent: Ad to a s Clausen Berit M. Pultz Mads Korshøj Formand Carsten Brylov Tonfiy Junckers erts Helge Pedersen Tom ansen l'otte'kramer side 7

8

9 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År2011, den 3. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem". Generalforsamlingen afholdtes i Kedelhallen, Nyelandsvej 75 A, Frederiksberg. Mødt var 67 andelshavere, og 0 fra anciennitetslisten (populært kaldet ventelisten), administrator Berit M. Pultz og advokat Claus Clausen. Formand Mads Korshøj bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede herefter bestyrelsen, advokat Claus Clausen og administrator Berit M. Pultz for nye andelshavere i foreningen. Endvidere fortalte Mads Korshøj, at Dennis Rosenaa var udtrådt at bestyrelsen, og bestyrelsesmedlem Caspar Helweg som følge af sygdom desværre ikke kunne være tilstede. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valq af dirigent. Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig. Eventuelle forslag, der betød ændring af vedtægten kunne dog ikke endeligt vedtages. Som referent fungerede Berit M. Pultz. 2. Aflæqqelse af årsberetning for det forløbne år. Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. Mariann Pedersen fra Frederiksvej havde en kommentar t1\beretningen, idet hun blot ville fortælle, at det var korrekt, at aktivgruppen havde brugt 778,22 kr. på rørisolering af kælderen uderi at få tilladelsehertil, og dette havde de også undskyldt for. Hun mente dog, at kritikken var at "skyde gråspurve med kanoner". Dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget tilefterretning. 3. YOU SEE Kabel TV ved Stefan fra YOU SEE Mads Korshøj kunne berette, at Stefan desværre ikke kunne komme, men at Mads havde haft tre møder med YOU SEE om ejendommenes TV-pakker, da punktet nu havde været oppe på mange generalforsamlinger i de sidste mange år og flere andelshavere var utilfredse med den høje pris på tv-pakkerne.

10 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 2 Mads kunne fortælle, at han havde forhandlet nye kontrakter hjem på ejendommene. - Ejendommene på Howitzvej 20 A 22 B/Jernbanestien , Langelandsvej 8-18 og Jydeholmen har individuelle kabler til hver lejlighed. Kablerne tilhører YouSee, og hvis der vælges en anden udbyder, skal der derfor trækkes nye kabler. Ejendommene Frederiksvej har sløjfeanlæg, dvs. at der kun er et kabel, der går fra lejlighed tillejlighed. Alle beboere skal derfor vælge den samme pakke. Hvis det skal være muligt med individuellevalg, skal der trækkesnye kabler. YouSee er kommet med et tilbudherpå tilkr Formålet med at indgå kontrakterne er at hver enkelt beboer får mulighed for at tilmelde sig den pakke, bebberen ønsker. Valgfriheden betyder en prisforhøjelse, og der bliver ikke mulighed for helt at fravælge. Grundpakken vilvære obligatorisk. Herefter var der mange andelshavere, der kom med kommentarer bl.a. TV 2 varsler snart stigninger så pakkerne bliverendnu dyrere Servicen er bedre hos YouSee, inden man vælger anden udbyder I dag kan man også hente TV ned gennem computeren, men så skal man betale for nogle af TV kanalerne ved siden af, og det kan godt blive dyrere end løsningen fra YouSee Når kablerne er trukket på ejendommene med sløjfe anlæg, så er det ejendommenes egne anlæg Det villevære rart, hvis man også kan vælge en nulløsning. Det kan man slet ikke i dag; heller ikke med de nye kontrakter. YouSee kræver, at man minimum er tilmeldtden lille pakke. Det kan godt være, at hver pakke så bliver endnu dyrere, men andelshaveren ville ønske, at man ikke var bundet tilnogen løsning. Er tiden ikke ved at løbe fra denne løsning på TV, så bør vi ikke vente med at ændrer på det eksisferende og så kigge på det om et par år i stedet for. \ 2012 menes der, at lovgivningen alligevel ændrer sig, så man skal kunne vælge frit. Efter lidt flere bemærkninger blev det ved håndsoprækning med stort flertal vedtaget, at hver ejendom selviskal have lov tilat stemme om, hvilken TV-løsning den enkelte ejendom ønsker. Det blev herefter besluttet, atder i den kommende tid,vil blive afholdt en urafstemning på ejendommene. En andelshaver takkede Mads Korshøj for det store arbejde og megen tid han måtte have brugt på YouSee. side 2

11 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 3 4. Forelæqqelse tilgodkendelse af årsregnskab med påtegninq af revisor. Regnskabet blev gennemgået af Claus Clausen. En andelshaver spurgte, om der var mulighed for at låne pengene mellem ejendommene indbyrdes. Claus Clausen oplyste, at det var der ikke noget tilhinder for. Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev vedtaget. Dirigenten konstaterede endvidere, at bestyrelsens forslag om at fastsætte andelskronen uforandret til næste ordinære generalforsamling for lejligheder på Langelandsvej til kr. 44, Jydeholmen kr. 42, Frederiksvej kr. 29 og Howitzvej kr. 42 var vedtaget. 5. Forelæqqelse tilgodkendelse af budget for det kommende regnskabsår. Budgetterne blev gennemgået af Claus Clausen. En andelshaver spurgte, hvorfor Jydeholmens boligafgift stiger med mere end de øvrige ejendornme. Hertil Isvarede Mads Korshøj, at det skyldes, at der på Jydeholmen var lidt flere forestående vedligeholdelsesarbejder, herunder el-arbejder. Budgetterne blev vedtaget med en boligafgiftsstigning på 3 % for alle ejendommene dog 5 % på Jydeholmen fra den Der var budgetteret med en stigning, der trådte i kraft fra den Der var enighed om, at stigningen først skulle træde i kraft fra den Det betyder, at årets resultat ændrer sig i forhold til det fremsendte budget således, for HowitzvejlJernbanestien blev vedtaget tilkr , Langelandsvej kr. Frederiksvej kr og for Jydeholmen , kr. 6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. A. Forslaq om dyrehold af Lone Riberholdt Lone Riberholdt begrundede forslaget med, at rigtig mange mennesker har glæde af husdyr, og hvis de passes ordentligt, så hverken lugter de eller generer naboerne. Forslaget blev debatteret. Der blev bl.a. nævnt følgende argumenter: Hvis man ønsker sig en hund, bør man flytte på landet; de hører ikke hjemme i en lejlighed. Hertil svarede Lone Riberholdt, at ofte fik hunde flere ture, når de boede i lejlighed end i hus, da hunde i hus ofte blot blev lukket ud i haven. side 3

12 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 4 Hvem skal så veje hundene, hvis de kun må veje 10 kg? Hertil svarede Lone Riberholdt, at meningen var, at det skulle være racens normalvægt, der var kriteriet, ikke om hunden var overvægtig. F.eks. vidste alle, at en labrador kommer tilat veje mpre end 10 kg. En andelshaver havde været inde og undersøge på nettet, og det er hovedreglen, at små hunde gør og larmer mere end store hunde. Flere andelshavere oplyste, at de netop havde købt lejlighed i Frederiksberg Arbejderhjem, fordi det ikke var tilladtat holde hund og kat. En andelshaver forthite, at hun tidligerehavde boet i lejlighed hvor der var hund både over og under hende, og uanset hvad man siger, så larmer de; man kan heller ikke fortælle børn, at de ikke må larme. Hunde gør. En andelshaver spurgte, hvem der så skulle vurdere om en hund larmer for meget? Der er meget lydt i ejendommene i forvejen, og man har forskellige grænser for, hvad der opfattes som larm, så andelshaveren opfordrede til,at man ikke stemte for. En andelshaver foreslog, at man delte ejendommene op, så hver havde sin husorden, da næsten alle på Frederiksvej var interesseret i husdyr. Et evt. forslag om, at ejendommene ikke længere skal have fælles husorden kan stilles som forslag tilny generalforsamling. Mads Korshøj kommenterede, at alle andelshavere hele tidenhavde vidst, at det var forbudt at have hund og kat, så hvorfor så købe lejlighed i Frederiksberg Arbejderhjem, þvisman ønsker sig en hund eller kat. Endvidere gjorde han opmærksom på, at det er meget svært at få folk smidt ud, hvis deres husdyr larmer eller sviner. Dommeren vil formentlig spørge, om foreningen ikke havde forventet at hunde gør. En andelshaver synes også at marsvin og andre gnavere kan lugte lige så meget som kattelhunde. Efter lidt mere debat blev' forslaget sat til afstemning ved håndsoprækning, og et klart flertal stemte imod förslaget. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. B. Forslag om mellempakke fra YouSee i stedet for fuld pakke af Tine Elise Christensen Tine Elise Christensen trakforslaget tilbage,"da det tidligerevar blevet vedtaget at foretage urafstemning på ejendommenevedrørende antenneanlæggene. I C. Parkering af ladcykler og cykel-anhængere i gårde. Bestyrelsen foreslår, at ejendommenes overdækkgde cykelskurer kuh er tilalm. 2 hjulede'tykler, der er køreklar. Ladcykler og cykelanhængere skal parkeres udenfor de overdækkede cykelskurer. side 4

13 side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling Mads Korshøj begrundede forslaget med, at bestyrelsen blot ønskede generalforsamlingens afgørelse, da flere andelshavere kom frustrerede ned på kontoret og brokkede sig over, at der ikke var plads i cykelskurene. Forslaget blev debatteret. Nogle mente, at loven allerede foreskrev, hvad der var cykler, og det var også dern med lad. En andelshaver spurgte, om man kunne sætte flere cykelstativer op uden overdækning, for så ville hun godt parkere sin cykel der, da hendes cykel godt kunne tåle at blive våd. En anden andelshaver itiente, at man blot burde rydde op, for der stod så mange gamle, punkterede og ubr0gte cykler. En andelshaver meddelte, at en ladcykel koster rigtig mange penge, og den bliver ødelagt, hvis den ikke står under tag. Hertil blev svaret, at man kan kdbe en presenning tilsin ladcykel. En anden andelshaver meddelte, at hans bil også havde kostet mange penge, men den stod også på gaden. En anden andelshaver mente, at det måtte være først tilmølle princippet, og det blev hertil indskærpet, at det ikke er tilladtat fjerne andres cykler for at få plads tilsin egen. Det er selvtægt. En andelshaver på Frederiksvej syntes, det igen handlede om hver enkelt ejendom, for på Frederiksvej var der ikke pladsproblemer. Mads oplyste, at hvis der ikke var pladsproblemer, så ville der heller ikke blive klaget over det, og det ville i så fald ikke være et problem. Efter lidt mere debat blev, forslaget sat til afstemning ved håndsoprækning, og et klart flertal stemte imod forslaget. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. D. Havefester. Bestyrelser) foreslår, at ved fremtidige havefester på ejendommene, hvor minimum 1/3 af lejlighederne har tilmeldtsig, kan der ydes et tilskudpå kr. 200 pr. lejlighed, som tages fra driftsbudgettet. Bilag skal afleveres tiladministrator før pengene kan udbetales. I En andelshaver spurgte, om der var begrænsning på, hvor mange fester, man måtte holde, for det burde ikke være sådan, at en af ejendommene bare kunne holde mange fester på de andres ejendommes regning. Mads svarede, at det naturligvis var den ejendom, hvor der blev hold fest, der betalte. Mindst 1/3 af lejlighederne skal være tilmeldtfor at en ejendom kan støtte en fest økonomisk. Efter et par yderligere bemærkninger, blev forslaget sat tilafstemning ved håndsoprækning. Der var klart flertal for forslaget. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget. E. Tillæg tilaltanregler vedtaget på GF Ensartet afskærmning af altaner bestemmes og etableres af foreningen. Blomster i altankasser må have en max højde af 50 cm. side 5

14 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 6 Mads begrundede forslaget med, at inden det blev et problem, og der kom flere altaner,ville det være rart med ensartede regler, så det ikke blev spraglet, så en altan har grøn afskærmning en anden orange og en tredjeen lilla. En andelshaver mente, at der var regler herfor allerede i Frederiksberg Kommune. Efter et par yderligere bemærkninger, blev forslaget sat tilafstemning ved håndsoprækning. Der var klart flertal for forslaget. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget. 7. Valq af bestyrelse Mads Korshøj genopstillede som formand, men opfordrede nye unge mennesker til at komme ind i bestyrelsen. Mads Korshøj blev valgt med applaus uden modkandidater. På valg til bestyrelsen var Dennis Rosenaa fra Frederiksvej, Casper Helweg fra Langelandsvej og Helge Pedersen fra Howitzvej. Casper Helweg og Helge Pedersen var indstillet på genvalg. Herudover opstillede Tonny Juncker Alberts fra Langelandsvej til bestyrelsen og Carsten Brylov fra Frederiksvej. Der var kampvalg mellem Casper Helweg og Tonny Juncker Alberts, da begge opstillede fra Langelandsvej..Der var et flertal, der stemte på Tonny Junker Alberts. Der var ikke modkandidater tilhelge Pedersen og Carsten Brylov. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen herefter består af: Formand Mads Korshøj 1 år Carsten Brylov 2 år Tommy Hansen 1 år Tonny Junckers Alberts 2 år Helge Pedersen 2 år Aage Christensen 1 år Som suppleanter opstillede Casper Helweg og Nanna Brünee fra Langelandsvej, Mariann Pedersen fra Frederiksvej, Lotte Cramer fra HowitzvejlJernbanestien og Ingo Lorentz. Da både Casper Helweg og Nanna Brünee kom fra Langelandsvej blev der kampvalg mellem dem og Nanna Brünee blev valgt. Mariann Pedersen fra Frederiksvej Nanna Brünee fra Langelandsvej side 6

15 - Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 7 Lotte Cramer fra Howitzve /Jernbanestien Ingo Lorentz fra Jydeholm n 8. Valq af revisor Revisionsfirmaet Bruun-Pedersen blev genvalgt som revisor. Revisorfirmaet Ernst &Young er fortsat suppleant. 9. Eventuelt Mads fortalte, at bestyrelsen arbejdede med at få indhentet tilbudvedrørende altaner på Langelandsvej. Langelandsvejs beboere får inden længe en afstemning ud om der overhovedet er interesse herfor, inden bestyrelsen arbejder videre med projektet. En andelshaver spurgte, hvad der skete med hoveddørene på Howitzvej. Hertil svarede Mads, at bestyreleen har modtaget tilbudog bestyrelsen vælger en i nærmeste fremtid, og han kommer så rundt tilbeboerne og måler op. Der er 6-8 ugers levering på dørene, så arbejdet vilformentlig være færdigt efter sommerferien. En andelshaver spurgte, hvad husordenen sagde vedrørende afholdelse af fester og hvor længe man måtte larme. Claus Clausen læste pkt. 8 op fra husordenen " som lød således: 8. Støjende adford skal ophøre senest kl For så vidt angår arbejder i lejlighederneskal disse være afsluttet senest kl19.0œ Det forudsættes at alletager fomedent hensyn tude omküngboende. Der blev opfordret til, at man tog hensyn tilhinanden og eventuelt kontaktede beboerne, der larmede for a bede dem skrue den. Såfremt det ikke hjalp måtte man komme ned på kontoret og klage, så måtte bestyrelsen tage sig af det. En andelshaver henstillede til,at dem der holder fest også gør rent efter sig, således at cigaretskodder fjernes, og trappenvaskes ren efter spildt øllvin og lign. En andelshaver spurgte, om det var tilladtat ryge pn bagtrappen. Hertil svarede Mads, at der forhåbentlig ikke var nogen, der røg på bogtrappen og han henstillede kraftigt tilat beboerne gik helt ud og røg. En andelshaver fra Frederiksvej henstillede til at rengøringen blev gået efter i sømmene, da vaskekælderen var meget beskidt, side 7

16 Referat Frederiksberg.Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 8 En andelshaver fra Jydehqlden spurgte, om det var muligt at der blev opsat et sluk selv lys i kælderen. Hertil blev der henstillet til, at man huskede at slukke lyset, og det ville blive undersøgt. En andelshaver bad om lèngere varsling af storskrald og elarbejde. Mads oplyste, at det var en fejl, at varslingen ikke havde været længere og det beklagede bestyrelsen. Derudover henstillede Mads til,at beboerne gør opmærksom på, såfremt bestyrelsen ikke kan få adgang til lejlighederne, så bestyrelsen og håndværkere ikke går forgæves. Der var ikke flere bemærkninger under punktet eventuelt. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl København, den IL København, den / Som d ligent: Som referent : Advokat Clau Clausen Berit M. Pultz Bestyrelsen: Mads KeršfÏøj Fo nd CÌtrstánBrülov Aage Christen n Helge Pedersen Tommy ansen Tpnify Junckers Alberts 2 Pr side 8

17 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År2010, den 4. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem". Generalforsamlingen afholdtes i Kedelhallen, Nyelandsvej 75 A, Frederiksberg. Mødt var 34 andelshavere, og 4 fra anciennitetslisten (populæd kaldet ventelisten), administrator Berit M. Pultz og advokat Claus Clausen. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valq af dirigent. Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig for alle punkter på dagsordenen, bortset fra punkt 5 om tilføjelse til vedtægterne. For så vidt angår dette punkt gælder det, at hvis 2/3 stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages endeligt af en ny generalforsamling med 2/3 flertal uanset antallet af fremmødte. Som referent fungerede Berit M. Pultz. 2. Aflæqqelse af årsberetninq for det forløbne år. Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. Mads tilføjede til beretningen, at han havde fokuseret en del på manglende overholdelse af husordenen og i øvrigt gældende regler for foreningen, idet han håbede, at de der så ikke overholdt de gældende regler blev opmærksomme på det. Endvidere ejendomsvurdering. tilføjedehan, at andelskronen fodsat blev beregnet ud fra den offentlige Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget tilefterretning. 3. Forelæqqelse tilgodkendelse af årsreqnskab med påteqninq af revisor. Regnskabet blev gennemgået af Claus Clausen. Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev vedtaget. Dirigenten konstaterede endvidere, at bestyrelsens forslag om at fastsætte andelskronen uforandret til næste ordinære generalforsamling for lejligheder på Langelandsvej til kr. 44, Jydeholmen kr. 42, Frederiksvej kr. 29 og Howitzvej kr. 42 var vedtaget.

18 side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling Forelæqqelse tilqodkendelse af budget for det kommende regnskabsår. Budgetterne blev gennemgået af Claus Clausen. Budgetterne blev vedtaget med en boligafgiftsstigning på 3 % fra den Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. -- Bestyrelsen foreslår: Tilføjelse til vedtægt ny 3, stk. 6: Der stilles forslag om, at lejligheder, hvor der lovligt er hel eller delvis mulighed for erhvervsmæssig benyttelse, at erhvervsudøvelsen skal være til antikvitetsbutik, liberale erhverv, papirhandel, tegnestue o. lign., men ikke f.eks. fødevarehandel, bordel, massage, tatovør, kiosk eller andre erhverv, der med støj, lugt, rystelser m.m. kan være tilgene for beboelseslejlighederne. Åbningstidskal på hverdage være inden for tidsrummet 8-20 og lørdag/søndag Det blev oplyst, at bestyrelsen allerede i dag skulle godkende en ny andelshaver og et nyt erhverv i forhold tili dag, og at forslaget var udtryk for de kriterier, som bestyrelsen ville lægge vægt på. Efter nogen debat blevet det vedtaget at massage skulle rettes til intimmassage, idet de tilstedeværende godt ville have evt. sportsmassage, fysioterapi og lign. Forslaget blev foreløbigt vedtaget, med ændringen "intimmassage" i stedet for "massage". Alle stemte for tilføjelsentil vedtægten på nær en, der undlod at stemme. Forslaget er først endeligt vedtaget, hvis en ny generalforsamling vedtager forslaget med 2/3 flertal. 6. Valq af formand. Mads Korshøj genopstillede og blev valgt med applaus uden modkandidater. På valg til bestyrelsen var Aage Christensen, Casper Helweg og Helge Pedersen - alle var indstillet på genvalg. Claus Clausen oplyste i h.t. aftale med Aage Christensen og bestyrelsen, at der verserer en sag, hvor Aage Christensens firma Elhafi ApS har udført el-arbejde i opgangene på Langelandsvejs trapper. Arbejdet har muligvis en mangel, hvilket side 2

19 side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling sikringsstyrelsen p.t. tager stilling til. Aage Christensen er inhabil, når sagen behandles i bestyrelsen. Uden modkandidater genvalgtes Aage Christensen, Casper Helweg og Helge Pedersen. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen herefter består af: Formand Mads Korshøj 1 år Dennis Rosenaa 1 år Tommy Hansen 1 år Casper Helweg 2 år Helge Pedersen 2 år Aage Christensen 2 år Som suppleanter genvalgtes: Dorte Martinussen, Lotte Kramer, Tonny Juncker Alberts og Ingo Lorentz 7. Valg af revisor Bestyrelsen foreslog valg af ny revisor, idet der tilsyneladende var problemer med bemandingen hos Revisorfirmaet Ernst & Young, idet aftalte tidsfrister sjældent blev overholdt, og uden at besked blev givet, om hvornår de forsinkede regnskabsudkast ville ankomme. Revisor Siversleth, som i mange år har været med tilgeneralforsamlingen og gennemgået regnskabet, er gået på pension. Revisionsfirmaet Bruun-Pedersen IIS statsautoriseret og registrerede revisorer blev valgt. De havde givet tilbud på kr moms. Det er et par tusinde billigere end Ernst & Young. Det blev besluttet at prøve at skifte revisionsfirma og Revisionsfirmaet Bruun- Pedersen blev herefter valgt som ny revisor. Revisorfirmaet Ernst & Young blev valgt som suppleant. 8. Eventuelt En andelshaver spurgte tiltdc's levering af den fulde pakke og om muligheden for at ændre tilgrundpakke eller mellempakke. side 3

20 København,den side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling Hertil blev svaret, at det var ikke muligt at ændre pakke, uden hele ejendommen valgte den samme pakke. Det har af flere omgange været oppe at vende i bestyrelsen og på generalforsamlinger. Hvis der skalindhentes tilbud hos alternative udbydere og sammenlignes vilkår og udbud vil det være en stor opgave. Der er nogle af ejendommene, der har lejet deres anlæg. Bestyrelsen opfordrede at beboere, der var interesseret i en anden TV-signalløsning end den nuværende forelagde et eller flere konkrete alternativer for bestyrelsen. Beboerne kunne herefter spørges, om der var stemning for en anden løsning. En andelshaver spurgte, hvorfor det ikke var muligt med "forældrekøb" i foreningen. Bestyrelsen oplyste, at der er bopælspligt i foreningen. Hvis man vil støtte sine børn og finansierer køb af en andel, kan man låne pengene til børnene og oprette et pantebrev, hvor børnene herefter skylder forældrene købesummen. Men det skal være den, der ejer andelen, der skal bo i lejligheden. Der var ikke flere bemærkninger under punktet eventuelt. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl København,den / S gen S e / Advokat Claus Clausen Berit M. Pultz Bestyrelsen: Mads Korshø n Dennis Rosenaa Aage Christensen Helge Pedersen Tommy Hansen Casper Helweg side 4

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 København, den 27. april 2015 J.nr. 50-000-5 Til Andelshaverne i Frederiksberg Arbejderhjem Boligforeningen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 År 2012, tirsdag den 30. oktober, klokken 18.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Buddinge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 25 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Cecilie, Tommy, Lone og Nanna.

Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Cecilie, Tommy, Lone og Nanna. Referat af. Bestyrelsesmøde 31/8-2015 Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Cecilie, Tommy, Lone og Nanna. Afbud fra Susanne. Meddelelser fra formanden. Lotte har nu gennemgået hele vores

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere