Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen."

Transkript

1 PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År2014, den 7. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem". Generalforsamlingen afholdtes på Frejaskolen, Rughavevej 6, 2500 Valby. Mødt var 51 andelshavere, og 0 fra anciennitetslisten (populært kaldet ventelisten), administrator Berit M. Pultz og advokat Claus Clausen. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af diriqent. Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig for alle punkter på dagsordenen. Det er dog kun muligtforeløbigt at vedtage de nye vedtægtsændringer, da der ikke er mødt nok op tilendeligt at vedtage dem. Som referent fungerede Berit M. Pultz. 2. Aflægqelse af årsberetninq for det forløbne år. Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. En andelshaver supplerede beretningen med at sige, at det var ærgerligt at jubilæumsfesten var blevet aflyst på grund for få tilmeldinger.hun mente, at den burde have været afholdt for dem, der ønskede at deltage. Mads Korshøj svarede, at bestyrelsen var blevet ærgerlig over, at der havde været så få, der bakkede op om festen, og det ville også koste en del penge at gennemføre, og hvis der så ikke var tilslutning. Bestyrelsesmedlem Lotte Kramer supplerede beretningen med at oplyse, at bestyrelsen havde været på markvandring (besigtigelse af alle ejendomme), og hun blev så glad for at se, hvor flotte ejendomme, Frederiksberg Arbejderhjem har; og så flotte haver. Jydeholmen med det mest fantastiske kirsebærtræ, der blomstrede og nogle helt utrolig lækre store altaner. Der er virkelig noget at glæde sig tilfor Langelandsvej. Frederiksvej har også en fantastisk have og et fællesrum. Derudover roste hun Mads Korshøj for det kæmpe arbejde, han gør for foreningen. Der var ikke flere bemærkninger til beretningen, og dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget tilefterretning.

2 2 3. Forelægqelse tilqodkendelse af årsreqnskab med påteqninq af revisor. Advokat Claus Clausen gennemgik foreningens regnskab. Han indledte med at fortælle, at der er vedtaget en ny lov, hvor der i regnskabet nu skal tilføjesen forskellige nøgletal. Dette er besluttet for at købere bedre skal kunne sammenligne andelsboligforeninger med hinanden. Der har været meget stor kritik at nøgletalssystemet, men lovgiver har ikke ændret så meget som ønsket fra branchens aktører. Der skal i fremtiden foreligge et nøgletalsskema med et resume af årsrapportens oplysninger, og der ud over skal der udleveres et skema tilnye købere i forbindelse med overdragelser. Dette træder i kraft, når regnskabet er blevet godkendt i aften. En andelshaver spurgte til,hvorfor bestyrelsen valgte at holde andelskronen uændret. Når alle andre lejligheder i København stiger i pris. Det kunne også være rart, at man ikke tabte på sin lejlighed. En anden andelshaver mente, at man i det mindste kunne lade den stige med inflationen. Hertil svarede bestyrelsen, at man ikke tabte på sin lejlighed, når den bliver uændret. Hvis man taber, vil det være på forbedringerne, der bliver nedskrevet, men dem har andelshaveren jo også brugt, og det er ikke rimeligt,at vi skal lade andelskronen stige med den begrundelse, at en køber skal finansiere slidtagen på sælgers forbedringer. Det har hele tiden været hensigten at holde andelskronen stabil og på ca. 75% af den maksimale. Herved undgås det, at andelskronen falder, såfremt foreningen laver større vedligeholdelsesopgaver. En andelshaver oplyste, at hvis man benyttede sig af inflationen, så ville det kun betyde en stigning på ca. kr. 0,50. Bestyrelsen oplyste også, at alle banker godkender foreningen tilnye købere stort set med det samme, fordi det er en sund andelsboligforening. Derudover blev det oplyst, at ikke alle lejligheder sælges tilmax pris, der gives stadig små nedslag i priserne på nogle af ejendommene, så prisen synes at være passende for markedet. En andelshaver spurgte, om andelskronen også skulle holdes stabil, når der kom altaner på Langelandsvej. Hertil blev svaret, at det ikke er sikkert, at den offentlige ejendomsværdi vil stige med det samme beløb, som altanerne kommer tilat koste. I så fald er det korrekt, at bufferen på de ca. 25 % også her vil kunne bruges tilat holde andelskronen stabil. Efter et par yderligere bemærkninger, besluttede man først at stemme om, man kunne godkende regnskabet for 2013 og herefter stemme om andelskronen. Regnskabet for 2013 blev enstemmigt vedtaget. Herefter gik andelskronen tilafstemning. Langelandsvejs andelskrone på kr. 44 blev sat tilafstemning. 29 stemte for, 8 stemte for en højere værdi og 0 stemte for en lavere værdi. Andelskronen på uændret kr. 44 var herefter vedtaget. Jydeholmens andelskrone på kr. 42 blev sat tilafstemning. 27 stemte for, 0 stemte for en højere værdi og 0 stemte for en lavere værdi. Andelskronen på uændret kr. 42 var herefter vedtaget. side 2

3 side 3 Frederiksvejs andelskrone på kr. 29 blev sat tilafstemning. 24 stemte for, 0 stemte for en højere værdi og 0 stemte for en lavere værdi. Andelskronen på uændret kr. 29 var herefter vedtaget. Howitzvejs/Jydeholmens andelskrone på kr. 42 blev sat til afstemning. 24 stemte for, 2 stemte for en højere værdi og 0 stemte for en lavere værdi. Andelskronen på uændret kr. 42 var herefter vedtaget. Dirigenten konstaterede endvidere, at bestyrelsens forslag om at fastsætte andelskronen uforandret for alle ejendommene til næste ordinære generalforsamling var vedtaget. 4. Forelæqqelse tilgodkendelse af budqet for det kommende reqnskabsår. Budgetterne blev gennemgået af Claus Clausen. Han bemærkede særligt, at der på Howitzvej var hensat kr tilekstra vedligeholdelse. Beløbet dækker bl.a. ventilation i en opgang, der har særlige fugtproblemer. Der skal endvidere udskiftes nogle veluxvinduer på toppen. På Langelandsvej er budget eksklusive økonomien i forbindelse med altaner, herunder evt. nyt lån. Der var hensat kr til ekstra vedligeholdelse. Dette er særligt tilrenovering af facade og reparation af mur. På Frederiksvej er der hensat kr tilekstra vedligeholdelse. Beløbet er allerede blevet brugt på gårdrenovering og elarbejde. Det bemærkes endvidere, at Frederiksvej har et underskud i budgettet, men de har pengene, og det er bestemt ikke et udtryk for, at det går dårligt for Frederiksvej. På Jydeholmen er der hensat kr. O tilekstra vedligeholdelse men kr tilordinær vedligeholdelse. Jydeholmen arbejder på at undersøge nye entredøre, som på Howitzvej og der skal laves noget strøm i nr. 25. Endvidere bemærkede Claus Clausen, at der ikke var budgetteret med boligafgiftsstigninger. Budgetterne blev enstemmigt vedtaget. 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. a) Endelig vedtagelse af ny 10 C Forslaget blev foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling d Som andelshaver 10 C kan med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal side 3

4 4 betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, fremtil det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikkefremlejeboligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslagpå andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i vedtægterne, herunder fortrinsretten forpersoner på venteliste. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, kan andelsboligforeningen forlængefristeneller overtage salget, og bestemme, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på. Claus Clausen oplyste, at forslaget er i overensstemmelse med ABF's anbefaling. Uden bestemmelsen er banker mindre villige tilat låne penge til købere af lejligheder. For nuværende andelshavere vil en vedtagelse formentlig betyde, at der er chance for lavere rente på boliglån. Forslaget gik tilafstemning og blev endelig vedtaget. b) Forslag om tilføjelsetilvedtægternes 2 (det der er anført med fed er tilføjelsen) 2 Medlemmerne skal bo i foreningens ejendomme. Hvert medlem må kun have brugsret til én beboelseslejlighed. Alle medlemmers samboende ægtefæller, ugifte samlevende, registrerede partnere har uanset alder adgang tiloptagelse som medlem, når man i 2 år har haft fælles folkeregisteradresse. Flere medlemmer, der bor i samme bolig udøver deres rettigheder i fællesskab. I tilfældeaf samlivsophør afgør parterne og eventuelt myndighederne, hvem der skal overtage boligen. Nye medlemmer skal optages i overensstemmelse med en af administrator ført venteliste. Nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Endvidere kan, når de er fyldt 18 år, på ventelisten optages børn af ældre medlemmer og børn af dem, der står på ventelisten, selv om børnene måtte bo i København eller i Københavns nærmest liggende kommuner, såfremt forældrene ved indmeldelsen/optagelsen på ventelisten i sin tidboede på Frederiksberg. Ydermere kan, når de er fyldt 15 år, på ventelister optages børn af nuværende medlemmer. Optagelse på ventelisten skal ske ved to stemmeberettigede medlemmer eller personer, der står på ventelisten. Der udstedes et andelsbevis for hver lejlighed. Ved overdragelse og sammenlægning af andele udfærdiges endvidere en ny boligaftale. Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold tilderes indskud. Generalforsamlingen er kompetent tilat foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer tilat svare tilboligernes lejeværdi. Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens 4a. side 4

5 5 Desværre er der ikke mødt 2/3 op, så forslaget kan i første omgang kun blive foreløbigt vedtaget. Det skal så endelig vedtages på en ekstraordinær eller næste ordinærgeneralforsamling. Forslaget blev foreløbigt vedtaget. c) Forslag om tilføjelsetilvedtægternes 3 (det der er anført med fed skrifter tilføjelsen) Bruqsret til le Iiqheder i foreningens ejendomme: Foreningens medlemmer har brugsret til den lejlighed, der er knyttet til medlemmets andel. 3. Brugsret tilforeningens lejligheder kan kun gives tilmedlemmer. Fremleje er ikke tilladtuden bestyrelsens godkendelse, ligesom to eller flere familier ikke må bebo samme lejlighed. Ved udlejning uden bestyrelsens godkendelse skal bestyrelsen gå frem i henhold til 4, stk. 2, og andelshaver er forpligtet til at betale dobbelt boligafgift i den periode, hvor der har været udlejet uden bestyrelsens godkendelse. og ved framytning, være i for Alle lejligheder skal ved indflytning, i beboelsestiden svarlig stand. Bestyrelsen ejendom. skal have ret tilat sikre viceværter eller lignende lejlighed i foreningens Forslaget blev begrundet med, at det formentlig præventivt vil forhindre, at færre bevidst vil leje ud ulovligt og uden bestyrelsens samtykke. Forslaget vil ikke ændre på bestyrelsens hidtidige praksis med hensyn til at tilladefremieje, såfremt der er en god grund, jf. herved lejelovens regler for fremleje. En andelshaver spurgte, hvad udlejning betød og ønskede bestemmelse mere uddybet. Hertil blev svaret, at udlejning er, når brugsretten tillejligheden helt eller delvist overlades tilanden part, der ikke er medlem af andelshavers husstand, og der tages penge herfor. En andelshaver spurgte, om forslaget var lovligt, og om det var prøvet i retten. Claus Clausen oplyste, at bestemmelsen ikke ham bekendt er prøvet i en retssag. Bestemmelsen vil formentlig holde i en eventuel retssag. Herefter gik forslaget tilafstemning. side 5

6 6 Desværre var der ikke mødt 2/3 op, så forslaget kunne i første omgang kun blive foreløbigt vedtaget. Det skal så endelig vedtages på en ekstraordinær eller næste ordinære generalforsamling. Forslaget blev foreløbigt vedtaget. d) Bestyrelsen foreslår, at alle beboere får grundpakke og herefter individuelt kan tilmelde sig tillægspakker. Mads Korshøj begrundede forslaget med, at alle ejendommene på nær Langelandsvej allerede har den ordning og flere beboere kommer ned på kontoret og ønsker en billigere TVpakkeløsning. Mads Korshøj har talt med You See og de lover at pakkeløsningen for fuldpakke ikke bliver dyrere, end den er nu. Når det er sagt, så er det jo aldrig tilat vide, da de ofte så melder ud, at nu er tv3 steget osv. Men det havde de lovet. De arbejder videre med at få den samme lave pris, som Frederiksvej har fået via SEAS. Men det ser ud til at være svært. Endvidere mente Mads Korshøj også, at YouSee trods alt var stabil og han havde hørt om mange foreninger, hvor Tvsignalet var gået i lang tid, så måske er det værd at betale de flere penge. Efter et par øvrige bemærkninger blev forslaget sat tilafstemning og blev vedtaget. e) Altaner Langelandsvej. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen beslutter at altanerne sættes op, og at de beboere, der ikke umiddelbart kan få glæde af altanerne uden ombygninger får tilbudom, at de kan få et afdragsfrit lån til samme lave rente, som foreningen kan låne til hos Kreditforeningen. Lånet skal indfries, når lejligheden sælges. Bestyrelsen foreslår, at de beboere, der ikke kan udnytte en altan uden væsentlige ombygning også får en kompensation på kr , der udbetales over 30 måneder. Mads Korshøj begrundede forslaget med, at han havde indhentet et overslag fra HTH om et nyt køkken koster ca. kr uden evt. rabatter. Hertil kommer flytning af dør og så kan sådan en ombygning godt komme tilat koste ca. kr Mads sagde, at han ikke ønskede at stå for alle byggesagerne. Det måtte derfor være noget, hver enkelt andelshaver selv stod for, og så får de det også, som de vil have det. En andelshaver spurgte til, om der ville blive fastsat et max beløb for, hvor meget en andelshaver kunne låne. Det ville der komme, men det var endnu ikke blevet besluttet. En andelshaver spurgte, om kompensationen på kr ville blive udbetalt til en evt. køber. Hertil blev svaret nej, da en kommende køber, overtager lejligheden som beset. En andelshaver spurgte, om en køber ligeledes fik mulighed for at låne pengene af foreningen. Hertil blev svaret nej. Det vil ikke være muligt at låne penge af foreningen efterfølgende, når lånet først er hjemtaget. En kommende køber, overtager lejligheden som beset. side 6

7 7 En andelshaver spurgte til,hvor meget det ville komme tilat koste, hvis man valgte at låne pengene af foreningen. Hertil blev svaret, at der ville blive optaget et realkreditlån med fast rente og uden afdragsfrihed. Renten vil formentlig være på omkring 4,55% så ca. kr om året, hvis man låner Når andelshaveren sælger sin lejlighed, skal lånet til andelsboligforeningen indfries. Forbedringsprisen for køkkenet vil være afskrevet, men det er det fulde beløb, der skal indfries tilandelsboligforeningen, og det er andelsboligforeningen uvedkommende, hvad køkkenet kan sælges for i forbedringsforhøjelse på salgstidspunktet. Der vil også være den mulighed, hvis man ikke er interesseret i ombygningen, at lade være. De andelshavere får altanen alligevel, og så kan en evt. køber vælge at foretage ombygningen, hvis de ønsker det. Hvis en altan kommer op uden ombygning og uden dør, vil foreningen dør, når ombygningen sker. dog betale for en En andelshaver valgte at rose forslaget. Det var måske ikke helt optimalt, da de andelshavere, der blev berørt af dette, havde store gener, men hun synes alligevel det var et rigtig godt solidarisk forslag. En andelshaver foreslog en kompensation på kr i stedet for kr En andelshaver ønskede ikke altan, og han mente derfor ikke, han kunne stemme for forslaget, når han ikke ønskede altanen. Efter et par øvrige bemærkninger blev forslaget sat tilafstemning. Først blev stemt, om der (stadig) var flertal for nye altaner. 23 stemte for, 2 stemte imod og 1 andelshaver fra Langelandsvej oplyste, hverken at stemme for eller imod. Forslaget om opsætning af altaner var herefter vedtaget. Herefter stemte man om en kompensation på kr eller Ingen stemte for at der slet ikke skulle gives kompensation. 11 stemte for en kompensation på stemte for kr i kompensation. Forslaget om kompensation på kr var herefter vedtaget. 6. Anke Silvia Schmitz anker bestyrelsens eksklusion og ophævelse af brugsretten til lejligheden Howitzvej 20 B, 2. sal. Silvia har erkendt, at hun ulovligt har haft udlejet en del af sin lejlighed, men gør gældende, at hun ikke vidste, at hun gjorde noget ulovligt,og at udlejningen i øvrigt var ophørt, da bestyrelsen opdagede ulovligheden. Silvia har nægtet at underskrive erklæring om, at hun for fremtiden vil undlade at leje ud. Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen stadfæster bestyrelsens afgørelse. En andelshaver spurgte, hvorfor dette var et punkt på dagsordenen. Hertil blev svaret, at nogle foreningers vedtægter giver udtrykkelig mulighed for anke af bestyrelside 7

8 side 8 sesbeslutninger til en generalforsamling. Det gør Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjems vedtægter ikke, men det har været et ønske fra Silvia Schmitz at få generalforsamlingens afgørelse i sagen og bestyrelsen har derfor valgt at efterkomme hendes ønske. Silvia Schmitz har delt en skrivelse ud i foreningen med hendes version af sagen. Skrivelsen er særskilt bilag tilreferatet. Mads'svar på skrivelsen er udeladt, men vedlægges referatet som selvstændigt bilag. Efter et par kommentarer blev det præciseret, at det man stemte om var om bestyrelsens beslutning om eksklusion skulle opretholdes og ikke om sagens øvrige detaljer. Herefter blev anken sat tilskriftlig afstemning. 41 stemte for bestyrelsens beslutning om eksklusion, 3 stemte imod og 5 stemte blank. Det var hermed vedtaget, at bestyrelsens beslutning om eksklusion af Silvia skal stå ved magt. 7. Valq af formand oq bestyrelsesmedlemmer. I h.t. foreningens vedtægter er halvdelen af bestyrelsen på valg hvert år, herunder formanden. Formand Mads Korshøj blev genvalgt med applaus allerede inden han havde meddelt om han ønskede at genopstille. Mads Korshøj takkede for valget men opfordrede endnu engang nye unge mennesker tilat komme ind i bestyrelsen. Der SKAL nye kræfter ind i bestyrelsen. Tommy Hansen var på valg og ønskede ikke genvalg, men foreslog Kirsten Lundsgaard, som nu er suppleant, som sin efterfølger. Tommy Hansen foreslog, at han blev suppleant i stedet for Kirsten Lundsgaard, og kunne derved blive i bestyrelsen og få lært Kirsten Lundsgaard op. Kirsten Lundsgaard blev valgt som bestyrelsesmedlem og tilsynsførendefor Jydeholmen og Tommy Hansen blev valgt som suppleant. Begge blev valgt med applaus. Thomas Wittmann fra Frederiksvej havde valgt at gå af midt i sin 2 årige periode af personlige årsager. Der skulle derfor vælges 1 fra Frederiksvej kun for 1 år. Der var ingen fra Frederiksvej, der ønskede at stille op, og der var kun mødt 3 fra Frederiksvej. Det blev derfor besluttet, at suppleant fra Frederiksvej, Lone Riberholdt, blev bestyrelsesmedlem men ikke tilsynsførende.der vil efterfølgende blive holdt et beboermøde på Frederiksvej, hvor der skal vælges en tilsynsførende. Lotte Kramer fra HowitzvejlJernbanestien var på valg og genopstillede. Lotte Kramer blev valgt med applaus. Mads Korshøj oplyste, at det var meget vigtigt, at der sad en person fra hver af ejendommene i bestyrelsen, så der er føling med alle ejendommene og meddelelside 8

9 9 ser fra bestyrelsen kan blive bragt videre tilejendommenes beboere. Det er ikke et krav, at et bestyrelsesmedlem skal skovle sne, fordi både Tommy, Helge og Mads gør det. Det sparer ejendommene for rigtig mange penge, men det er bestemt ikke et krav, så må ejendommene ansætte nogen tilat gøre det. Bestyrelsen består herefter af: Formand Mads Korshøj 1 år Kirsten Lundsgaard 2 år Tonny Junckers Alberts 1 år Helge Pedersen 1 år Lotte Kramer 2 år Suppleanter: Tommy Hansen fra Jydeholmen Nanna Brünee fra Langelandsvej Susanne Brandi fra Howitzvej 7. Valq af revisor Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt. 8. Eventuelt Mads Korshøj oplyste, at nu var altaner på Langelandsvej jo en realitet, så han ville tage kontakt til Altan.dk i morgen for igangsætning af processen. Altan.dk havde oplyst, at det vil tage 1 år, fra bestyrelsen har kontaktet dem til altaner er sat op. Det er nu en realitet at Langelandsvej får altaner, dog under forudsætning af at budgettet holder. En andelshaver spurgte, om det var muligt at få sat et legestativ op på Langelandsvej. Hertil blev svaret, at det var meget omkostningsfuldt på grund af de mange regler for sikkerhed, bl.a. faldunderlag. Der var mange fine legepladser i området, og det skal såfremt det skal blive til noget undersøges noget mere og sættes tilen afstemning inden det kan blive besluttet. En andelshaver oplyste, at han havde hørt om at man billigt kunne få legepladser sponsoreret via reklamer. En andelshaver oplyste, at hun var institutionsleder, og hun kendte godt de nævnte legepladser, og de var både utrolig grimme og var af rigtig dårlig kvalitet. side 9

10 10 En andelshaver spurgte, om det var muligt at få tørrefaciliteteri gården på Jydeholmen. Hertil blev svaret, at det bliver der sat op. De har blot været fjernet for en kortere periode. En andelshaver spurgte tilom bestyrelsen havde fået undersøgt, hvad der evt. kan gøres ved alle de vilde katte, der er kommet på Langelandsvej. Hertil svarede Tommy Junckers Alberts, at det var blevet undersøgt og kommunen tager kr. 550 pr. indfanget kat, og hvis den så er øremærket bliver den sat ud igen. Det vil derfor blive alt for dyrt at gøre noget ved problemet. Lotte Kramer opfordrede til at foreningen overvejede om det kunne være en god ide, hvis man på næste generalforsamling vedtog at ventelisten bliver udbygget, så der efter ventelisten kommer en liste med andelshavers familie og venner, som man ønsker at indstille. På den både kan der være sælgere, der ikke behøver sætte lejligheden tilsalg via en dyr ejendomsmægler. Claus Clausen kunne supplerer med at tilbydeat evt. sælgere kontakter ham, da vi har oprettet en mailliste, hvor interesserede er blevet oprettet, så kan man gratis se om man kan sælge der, inden man benytter sig af en dyr ejendomsmægler. Der var ikke flere bemærkninger under punktet eventuelt. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 21:40 og takkede for god ro og orden København, den / Som dirigent: København, 2014 den 'A I G Som referent: Advokat Claus Clausen Berit M. Pultz Bestyrelsen: ÊadsKoÊsÏiøj Formand Lone Riberholdt TorÁyJunckers Alberts Helge Pedersen side 10

11 11 Kirsten Lundsgaard Litte Kramer side 11

12 side 12 Mads' tale vedrørende Silviasagen: Bestyrelsen mener ikke, vi har handlet forkert i denne sag, da Silvia Mere gange, godt nok mundtligt, er blevet gjort opmærksom på, at hun ikke må fremleje. Jeg vil lige nævne, at Silvia er Jurist. Det er mere så GF lige er klar over, hvorfor det omdelte brev er skrevet, som det er. At hun så et sted skriver, at hun ikke var klar over hvad fremleje betyder, kan man jo stille sig lidt undrende over. Jeg mener ikke at manglende kendskab tilregler og vedtægter, skal fritage en for evt. konsekvenser af ikke at overholde disse. Slet ikke når man er jurist, og til dagligt færdes i denne specielle verden af regler og paragraffer. Det mindste man må kunne forvente er da, at man hvis man er i tvivlom noget, så kigger ned tilbestyrelsen en mandag og hører ind tilproblemet. 1 gang Silvia får besked på at fremleje ikke er tilladt,er allerede dengang hun siger ja tilat overtage nabolejligheden i Silvia møder her på kontoret for at høre om muligheden for, om foreningen vil kautionere for købet. Viundrede os over at Silvia, dengang som studerende, havde råd tilat købe nabolejligheden, og jeg gjorde hende klart opmærksom på, at hun ikke må fremleje den ud. Silvia får ligeledes besked på, at foreningen ikke vil kautionere for købet. Bestyrelsen mener nu som dengang, at Silvia var i ond tro,som det jo hedder i jura sprog, med hensyn tilhvad den nye lejlighed skulle bruges til. Silvia søger kommunen om byggetilladelse tilsammenlægning i 2006, og i hendes ansøgning skriver hun, at hoveddøren og køkkendøren skal blændes, køkkenelementerne skal fjernes, el måleren skal nedtages og el installationen tilsluttesden eksisterende måler i den anden lejlighed. Ligeledes skriver hun, at gasmåleren nedtages. Alt dette får hun ibrugstagningstilladelse tili aug Dette er det, som kommunen i dag har liggende om Silvias sammenlægning. Advokat Claus Clausen og jeg har været på besøg hos Silvia, og vi kan så konstatere, at tingene i virkeligheden ikke er, som Silvia har søgt om og fået ibrugtagningstilladelse tilfra kommunen. Der er stadig 2 lejligheder, med hvert sit køkken, toilet,hoveddør og køkkendør. Silvia har som det eneste fra hendes byggetilladelse fået fjernet væggen i entreen mellem de 2 lejligheder. Igen, mener jeg, et bevis på at Silvia har været i ond tro,fra dag 1 af, da hun overtog lejligheden, med hensyn tilibrugtagningstilladelsen ja så ved jeg ikke, om det kommer ind under dokumentfalskneri, jeg er jo ikke jurist,men det er vel ikke i orden, at tingene ikke er, som man har skrevet under på. Da vi fik nye hoveddøre på ejendommen, var Silvia igen på banen, med at hun skulle have 2 nye hoveddøre, men beskeden var, at hendes lejlighed var sammenlagt, og at den ene dør skulle blændes, da hun kun ville få udskiftet en hoveddør. Silvia valgte tilsidst, selv at betale, for en ekstra hoveddør, på grund af sagde hun, at møblerne ikke kunne komme ud, hvis der kun var en hoveddør? God tro,ond tro, vi lader den ligge indtil videre. Silvia har før sommeren i 2012 forespurgt, om hun kunne sælge lejligheden fra igen, da hun havde været hos kommunen, og de havde sagt tilhende, at det kunne man for så vidt godt, hvis foreningen gav tilladelsetildette. Silvia fik besked på, at denne tilladelseikke kunne gives, da vi giver tilladelsetilsammenlægning p.g.a. at vi mangler nogle store lejligheder i vores forening, når der f.eks. kommer familieforøgelse. side 12

13 13 Lidt underlig forespørgsel, med mindre det var fordi Silvia alligevel var begyndt at føle sig en smule beklemt ved at leje sin anden lejlighed ud tilalle mulige forskellige "kærester", som hun bliver ved med at kalde dem, der bor der, når den tilsynsførendespørger ind til de nye beboere. Sidste år da Helge sagde tildig Silvia, at du fremlejede, sagde du tilham, at bestyrelsen ikke kunne gøre noget, da du tilhver tidbare ville sige, det var din kæreste, der boede i den anden lejlighed, og at vi ikke kunne gøre noget ved det. I februar i år får administrator så en henvendelse fra kommunen, om at en lejer føler sig snydt af sin udlejer. Kommunen sender fejlagtigt brevet tilos, selvom det selvfølgelig skulle være sendt tiludlejer, som var Silvia. I dette brev får vi endelig bevis for, at tingene er som vi hele tidenhar troet.silvia lejer sin ene lejlighed ud for kr om måneden. I brevet står yderligere, at lejer er blevet bedt om at sige, at han var Silvias kæreste, når nogen spurgte. Ja hvad skal jeg sige. Vivar jo ikke så overrasket, kun over at hun fik så meget ind hver måned. Silvia giver kr pr. måned, for sin "sammenlagte" lejlighed, så hun har da boet rigtig billigt i vores forening de sidste 8 år. De Meste af jer kender mig, eller ved hvem jeg er, og mange ved også hvad jeg står for som formand i Frederiksberg Arbejderhjem. Og Ja, jeg går utrolig højt op i, at vi alle overholder de regler og vedtægter, vi har i foreningen, og det gør jeg sammen med bestyrelsen. Det skriver Silvia i hendes omdelte brev, og det har du ret i Silvia. Der er for øvrigt en tingmere, du har ret i, og det er, at du har boet 11 år i Frederiksberg Arbejderhjem. Så du må trods alt kende bestyrelsens holdning tilregler og vedtægter rigtig godt. Jeg er en person som kalder en skovl for en skovl, og derfor er der også nogle stykker, der har fået min mening eller holdning fyret af, en dag hvor jeg lige har mødt jer, hvis nogen har gjort eller gør noget, der ikke er i overensstemmelse med vores regler og vedtægter. De Meste gange bliver vi heldigvis hurtigt enige om tingene,men nogen gange, så fortsætter man bare med at tilsidesættevores regler, nogen sviner mig og bestyrelsen til,kalder os "kælenavne" og ser kun sit eget forehavende som rigtigt og i orden, fordi reglerne kan da ikke gælde for mig, de er kun lavet for de andre "klaphatte" i foreningen. Og det er især her jeg godt kan blive lidt stram i betrækket. Jeg har også haft fat i Silvia, og jeg har fortalt Silvia, at hun ikke må fremleje, mindst et par gange. Når Silvia omtaler mig overfor andre, bl.a. Helge, den tilsynsførendepå Howitzvej, ja så er jeg bare en idiot og bestyrelsen et hul ijorden. Kært barn har mange navne. Fair nok Silvia, jeg har jo også været efter dig, med din formodede fremleje, siden du købte Bodils Lejlighed, men jeg håber dog, du får mod tilat sige det tilmig selv en dag, så vi lige kan få renset luften. For du skal vide en ting,du er lige nøjagtigt, overhovedet ikke, mere vigtig end os andre, og hvis reglerne siger du ikke må fremleje, så er det det der gælder, og så er det fuldstændig og aldeles ligegyldigt, om du er Jurist, det du har gjorf, de sidste 8 år er bare ikke i orden set fra min side af, der på grund af din uddannelse trordu kan tryneos andre, "mindre" kloge. Men da du har været i ond tro fra dag 1, så mener vi, den samlede bestyrelse, at sagen skal prøves af i retten, der taler Ijo samme sprog, og så må tidenvise, hvad dommeren vægter mest. Der er ingen, der med 100% sikkerhed kan sige, hvem der vinder denne sag i retten, men vi har jo en retshjælpsforsikring, så det du skriver med, at det kommer tilat koste andelshaverne kr. hvis du vinder, det er ikke helt rigtigt, men det ved du jo godt. Du har side 13

14 14 nok bare skrevet det, fordi det ser mere skræmmende ud på sådant et stykke papir, og da du sikkert heller ikke er helt sikker på, at du vinder, (For kan man være det?) så har du jo brug for at GF stemmer imod bestyrelsens forslag i dag, så der slet ikke kommer nogen sag, og du har jo også skrevet, at du ikke vil gøre det igen. Men netop fordi du, en jurist, oven i købet, har været i ond trohele vejen, så mener vi, at din eksklusion skal opretholdes, og at sagen skal prøves af ved domstolene, for vi er ikke helt sikre på, at du ikke vilgøre det igen. Det var sådan set lige, hvad jeg synes, der skulle siges om denne sag. Silvia har jo skrevet hun ikke ønsker at svare på noget fra bestyrelsen eller salen, så jeg vil høre om der er nogen bemærkninger eller spørgsmål fra generalforsamlingen, inden vi stiller forslaget tilafstemning? side 14

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 København, den 27. april 2015 J.nr. 50-000-5 Til Andelshaverne i Frederiksberg Arbejderhjem Boligforeningen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Andelsboligforeningen Sædding Strandvej

Andelsboligforeningen Sædding Strandvej Andelsboligforeningen Sædding Strandvej Esbjerg, den 18. apnl2010. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sædding Strandvej afholdt den 15. april 2010. Formand MaxWolthers indledte

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt.

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Gunløg tirsdag den 29. april 2014, kl. 20.00 i Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

Telefax 33 93 16 01 E-mail: post@kingosparken.info

Telefax 33 93 16 01 E-mail: post@kingosparken.info PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 66 Overbringes til alle andelshavere Sendes til andelshavere, der har fremlejet. København, den 4. marts

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RINGERTOFTEN Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/B Ringertoften, der afholdes

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere