Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen."

Transkript

1 PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År2014, den 7. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem". Generalforsamlingen afholdtes på Frejaskolen, Rughavevej 6, 2500 Valby. Mødt var 51 andelshavere, og 0 fra anciennitetslisten (populært kaldet ventelisten), administrator Berit M. Pultz og advokat Claus Clausen. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af diriqent. Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig for alle punkter på dagsordenen. Det er dog kun muligtforeløbigt at vedtage de nye vedtægtsændringer, da der ikke er mødt nok op tilendeligt at vedtage dem. Som referent fungerede Berit M. Pultz. 2. Aflægqelse af årsberetninq for det forløbne år. Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. En andelshaver supplerede beretningen med at sige, at det var ærgerligt at jubilæumsfesten var blevet aflyst på grund for få tilmeldinger.hun mente, at den burde have været afholdt for dem, der ønskede at deltage. Mads Korshøj svarede, at bestyrelsen var blevet ærgerlig over, at der havde været så få, der bakkede op om festen, og det ville også koste en del penge at gennemføre, og hvis der så ikke var tilslutning. Bestyrelsesmedlem Lotte Kramer supplerede beretningen med at oplyse, at bestyrelsen havde været på markvandring (besigtigelse af alle ejendomme), og hun blev så glad for at se, hvor flotte ejendomme, Frederiksberg Arbejderhjem har; og så flotte haver. Jydeholmen med det mest fantastiske kirsebærtræ, der blomstrede og nogle helt utrolig lækre store altaner. Der er virkelig noget at glæde sig tilfor Langelandsvej. Frederiksvej har også en fantastisk have og et fællesrum. Derudover roste hun Mads Korshøj for det kæmpe arbejde, han gør for foreningen. Der var ikke flere bemærkninger til beretningen, og dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget tilefterretning.

2 2 3. Forelægqelse tilqodkendelse af årsreqnskab med påteqninq af revisor. Advokat Claus Clausen gennemgik foreningens regnskab. Han indledte med at fortælle, at der er vedtaget en ny lov, hvor der i regnskabet nu skal tilføjesen forskellige nøgletal. Dette er besluttet for at købere bedre skal kunne sammenligne andelsboligforeninger med hinanden. Der har været meget stor kritik at nøgletalssystemet, men lovgiver har ikke ændret så meget som ønsket fra branchens aktører. Der skal i fremtiden foreligge et nøgletalsskema med et resume af årsrapportens oplysninger, og der ud over skal der udleveres et skema tilnye købere i forbindelse med overdragelser. Dette træder i kraft, når regnskabet er blevet godkendt i aften. En andelshaver spurgte til,hvorfor bestyrelsen valgte at holde andelskronen uændret. Når alle andre lejligheder i København stiger i pris. Det kunne også være rart, at man ikke tabte på sin lejlighed. En anden andelshaver mente, at man i det mindste kunne lade den stige med inflationen. Hertil svarede bestyrelsen, at man ikke tabte på sin lejlighed, når den bliver uændret. Hvis man taber, vil det være på forbedringerne, der bliver nedskrevet, men dem har andelshaveren jo også brugt, og det er ikke rimeligt,at vi skal lade andelskronen stige med den begrundelse, at en køber skal finansiere slidtagen på sælgers forbedringer. Det har hele tiden været hensigten at holde andelskronen stabil og på ca. 75% af den maksimale. Herved undgås det, at andelskronen falder, såfremt foreningen laver større vedligeholdelsesopgaver. En andelshaver oplyste, at hvis man benyttede sig af inflationen, så ville det kun betyde en stigning på ca. kr. 0,50. Bestyrelsen oplyste også, at alle banker godkender foreningen tilnye købere stort set med det samme, fordi det er en sund andelsboligforening. Derudover blev det oplyst, at ikke alle lejligheder sælges tilmax pris, der gives stadig små nedslag i priserne på nogle af ejendommene, så prisen synes at være passende for markedet. En andelshaver spurgte, om andelskronen også skulle holdes stabil, når der kom altaner på Langelandsvej. Hertil blev svaret, at det ikke er sikkert, at den offentlige ejendomsværdi vil stige med det samme beløb, som altanerne kommer tilat koste. I så fald er det korrekt, at bufferen på de ca. 25 % også her vil kunne bruges tilat holde andelskronen stabil. Efter et par yderligere bemærkninger, besluttede man først at stemme om, man kunne godkende regnskabet for 2013 og herefter stemme om andelskronen. Regnskabet for 2013 blev enstemmigt vedtaget. Herefter gik andelskronen tilafstemning. Langelandsvejs andelskrone på kr. 44 blev sat tilafstemning. 29 stemte for, 8 stemte for en højere værdi og 0 stemte for en lavere værdi. Andelskronen på uændret kr. 44 var herefter vedtaget. Jydeholmens andelskrone på kr. 42 blev sat tilafstemning. 27 stemte for, 0 stemte for en højere værdi og 0 stemte for en lavere værdi. Andelskronen på uændret kr. 42 var herefter vedtaget. side 2

3 side 3 Frederiksvejs andelskrone på kr. 29 blev sat tilafstemning. 24 stemte for, 0 stemte for en højere værdi og 0 stemte for en lavere værdi. Andelskronen på uændret kr. 29 var herefter vedtaget. Howitzvejs/Jydeholmens andelskrone på kr. 42 blev sat til afstemning. 24 stemte for, 2 stemte for en højere værdi og 0 stemte for en lavere værdi. Andelskronen på uændret kr. 42 var herefter vedtaget. Dirigenten konstaterede endvidere, at bestyrelsens forslag om at fastsætte andelskronen uforandret for alle ejendommene til næste ordinære generalforsamling var vedtaget. 4. Forelæqqelse tilgodkendelse af budqet for det kommende reqnskabsår. Budgetterne blev gennemgået af Claus Clausen. Han bemærkede særligt, at der på Howitzvej var hensat kr tilekstra vedligeholdelse. Beløbet dækker bl.a. ventilation i en opgang, der har særlige fugtproblemer. Der skal endvidere udskiftes nogle veluxvinduer på toppen. På Langelandsvej er budget eksklusive økonomien i forbindelse med altaner, herunder evt. nyt lån. Der var hensat kr til ekstra vedligeholdelse. Dette er særligt tilrenovering af facade og reparation af mur. På Frederiksvej er der hensat kr tilekstra vedligeholdelse. Beløbet er allerede blevet brugt på gårdrenovering og elarbejde. Det bemærkes endvidere, at Frederiksvej har et underskud i budgettet, men de har pengene, og det er bestemt ikke et udtryk for, at det går dårligt for Frederiksvej. På Jydeholmen er der hensat kr. O tilekstra vedligeholdelse men kr tilordinær vedligeholdelse. Jydeholmen arbejder på at undersøge nye entredøre, som på Howitzvej og der skal laves noget strøm i nr. 25. Endvidere bemærkede Claus Clausen, at der ikke var budgetteret med boligafgiftsstigninger. Budgetterne blev enstemmigt vedtaget. 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. a) Endelig vedtagelse af ny 10 C Forslaget blev foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling d Som andelshaver 10 C kan med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal side 3

4 4 betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, fremtil det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikkefremlejeboligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslagpå andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i vedtægterne, herunder fortrinsretten forpersoner på venteliste. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, kan andelsboligforeningen forlængefristeneller overtage salget, og bestemme, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på. Claus Clausen oplyste, at forslaget er i overensstemmelse med ABF's anbefaling. Uden bestemmelsen er banker mindre villige tilat låne penge til købere af lejligheder. For nuværende andelshavere vil en vedtagelse formentlig betyde, at der er chance for lavere rente på boliglån. Forslaget gik tilafstemning og blev endelig vedtaget. b) Forslag om tilføjelsetilvedtægternes 2 (det der er anført med fed er tilføjelsen) 2 Medlemmerne skal bo i foreningens ejendomme. Hvert medlem må kun have brugsret til én beboelseslejlighed. Alle medlemmers samboende ægtefæller, ugifte samlevende, registrerede partnere har uanset alder adgang tiloptagelse som medlem, når man i 2 år har haft fælles folkeregisteradresse. Flere medlemmer, der bor i samme bolig udøver deres rettigheder i fællesskab. I tilfældeaf samlivsophør afgør parterne og eventuelt myndighederne, hvem der skal overtage boligen. Nye medlemmer skal optages i overensstemmelse med en af administrator ført venteliste. Nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Endvidere kan, når de er fyldt 18 år, på ventelisten optages børn af ældre medlemmer og børn af dem, der står på ventelisten, selv om børnene måtte bo i København eller i Københavns nærmest liggende kommuner, såfremt forældrene ved indmeldelsen/optagelsen på ventelisten i sin tidboede på Frederiksberg. Ydermere kan, når de er fyldt 15 år, på ventelister optages børn af nuværende medlemmer. Optagelse på ventelisten skal ske ved to stemmeberettigede medlemmer eller personer, der står på ventelisten. Der udstedes et andelsbevis for hver lejlighed. Ved overdragelse og sammenlægning af andele udfærdiges endvidere en ny boligaftale. Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold tilderes indskud. Generalforsamlingen er kompetent tilat foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer tilat svare tilboligernes lejeværdi. Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens 4a. side 4

5 5 Desværre er der ikke mødt 2/3 op, så forslaget kan i første omgang kun blive foreløbigt vedtaget. Det skal så endelig vedtages på en ekstraordinær eller næste ordinærgeneralforsamling. Forslaget blev foreløbigt vedtaget. c) Forslag om tilføjelsetilvedtægternes 3 (det der er anført med fed skrifter tilføjelsen) Bruqsret til le Iiqheder i foreningens ejendomme: Foreningens medlemmer har brugsret til den lejlighed, der er knyttet til medlemmets andel. 3. Brugsret tilforeningens lejligheder kan kun gives tilmedlemmer. Fremleje er ikke tilladtuden bestyrelsens godkendelse, ligesom to eller flere familier ikke må bebo samme lejlighed. Ved udlejning uden bestyrelsens godkendelse skal bestyrelsen gå frem i henhold til 4, stk. 2, og andelshaver er forpligtet til at betale dobbelt boligafgift i den periode, hvor der har været udlejet uden bestyrelsens godkendelse. og ved framytning, være i for Alle lejligheder skal ved indflytning, i beboelsestiden svarlig stand. Bestyrelsen ejendom. skal have ret tilat sikre viceværter eller lignende lejlighed i foreningens Forslaget blev begrundet med, at det formentlig præventivt vil forhindre, at færre bevidst vil leje ud ulovligt og uden bestyrelsens samtykke. Forslaget vil ikke ændre på bestyrelsens hidtidige praksis med hensyn til at tilladefremieje, såfremt der er en god grund, jf. herved lejelovens regler for fremleje. En andelshaver spurgte, hvad udlejning betød og ønskede bestemmelse mere uddybet. Hertil blev svaret, at udlejning er, når brugsretten tillejligheden helt eller delvist overlades tilanden part, der ikke er medlem af andelshavers husstand, og der tages penge herfor. En andelshaver spurgte, om forslaget var lovligt, og om det var prøvet i retten. Claus Clausen oplyste, at bestemmelsen ikke ham bekendt er prøvet i en retssag. Bestemmelsen vil formentlig holde i en eventuel retssag. Herefter gik forslaget tilafstemning. side 5

6 6 Desværre var der ikke mødt 2/3 op, så forslaget kunne i første omgang kun blive foreløbigt vedtaget. Det skal så endelig vedtages på en ekstraordinær eller næste ordinære generalforsamling. Forslaget blev foreløbigt vedtaget. d) Bestyrelsen foreslår, at alle beboere får grundpakke og herefter individuelt kan tilmelde sig tillægspakker. Mads Korshøj begrundede forslaget med, at alle ejendommene på nær Langelandsvej allerede har den ordning og flere beboere kommer ned på kontoret og ønsker en billigere TVpakkeløsning. Mads Korshøj har talt med You See og de lover at pakkeløsningen for fuldpakke ikke bliver dyrere, end den er nu. Når det er sagt, så er det jo aldrig tilat vide, da de ofte så melder ud, at nu er tv3 steget osv. Men det havde de lovet. De arbejder videre med at få den samme lave pris, som Frederiksvej har fået via SEAS. Men det ser ud til at være svært. Endvidere mente Mads Korshøj også, at YouSee trods alt var stabil og han havde hørt om mange foreninger, hvor Tvsignalet var gået i lang tid, så måske er det værd at betale de flere penge. Efter et par øvrige bemærkninger blev forslaget sat tilafstemning og blev vedtaget. e) Altaner Langelandsvej. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen beslutter at altanerne sættes op, og at de beboere, der ikke umiddelbart kan få glæde af altanerne uden ombygninger får tilbudom, at de kan få et afdragsfrit lån til samme lave rente, som foreningen kan låne til hos Kreditforeningen. Lånet skal indfries, når lejligheden sælges. Bestyrelsen foreslår, at de beboere, der ikke kan udnytte en altan uden væsentlige ombygning også får en kompensation på kr , der udbetales over 30 måneder. Mads Korshøj begrundede forslaget med, at han havde indhentet et overslag fra HTH om et nyt køkken koster ca. kr uden evt. rabatter. Hertil kommer flytning af dør og så kan sådan en ombygning godt komme tilat koste ca. kr Mads sagde, at han ikke ønskede at stå for alle byggesagerne. Det måtte derfor være noget, hver enkelt andelshaver selv stod for, og så får de det også, som de vil have det. En andelshaver spurgte til, om der ville blive fastsat et max beløb for, hvor meget en andelshaver kunne låne. Det ville der komme, men det var endnu ikke blevet besluttet. En andelshaver spurgte, om kompensationen på kr ville blive udbetalt til en evt. køber. Hertil blev svaret nej, da en kommende køber, overtager lejligheden som beset. En andelshaver spurgte, om en køber ligeledes fik mulighed for at låne pengene af foreningen. Hertil blev svaret nej. Det vil ikke være muligt at låne penge af foreningen efterfølgende, når lånet først er hjemtaget. En kommende køber, overtager lejligheden som beset. side 6

7 7 En andelshaver spurgte til,hvor meget det ville komme tilat koste, hvis man valgte at låne pengene af foreningen. Hertil blev svaret, at der ville blive optaget et realkreditlån med fast rente og uden afdragsfrihed. Renten vil formentlig være på omkring 4,55% så ca. kr om året, hvis man låner Når andelshaveren sælger sin lejlighed, skal lånet til andelsboligforeningen indfries. Forbedringsprisen for køkkenet vil være afskrevet, men det er det fulde beløb, der skal indfries tilandelsboligforeningen, og det er andelsboligforeningen uvedkommende, hvad køkkenet kan sælges for i forbedringsforhøjelse på salgstidspunktet. Der vil også være den mulighed, hvis man ikke er interesseret i ombygningen, at lade være. De andelshavere får altanen alligevel, og så kan en evt. køber vælge at foretage ombygningen, hvis de ønsker det. Hvis en altan kommer op uden ombygning og uden dør, vil foreningen dør, når ombygningen sker. dog betale for en En andelshaver valgte at rose forslaget. Det var måske ikke helt optimalt, da de andelshavere, der blev berørt af dette, havde store gener, men hun synes alligevel det var et rigtig godt solidarisk forslag. En andelshaver foreslog en kompensation på kr i stedet for kr En andelshaver ønskede ikke altan, og han mente derfor ikke, han kunne stemme for forslaget, når han ikke ønskede altanen. Efter et par øvrige bemærkninger blev forslaget sat tilafstemning. Først blev stemt, om der (stadig) var flertal for nye altaner. 23 stemte for, 2 stemte imod og 1 andelshaver fra Langelandsvej oplyste, hverken at stemme for eller imod. Forslaget om opsætning af altaner var herefter vedtaget. Herefter stemte man om en kompensation på kr eller Ingen stemte for at der slet ikke skulle gives kompensation. 11 stemte for en kompensation på stemte for kr i kompensation. Forslaget om kompensation på kr var herefter vedtaget. 6. Anke Silvia Schmitz anker bestyrelsens eksklusion og ophævelse af brugsretten til lejligheden Howitzvej 20 B, 2. sal. Silvia har erkendt, at hun ulovligt har haft udlejet en del af sin lejlighed, men gør gældende, at hun ikke vidste, at hun gjorde noget ulovligt,og at udlejningen i øvrigt var ophørt, da bestyrelsen opdagede ulovligheden. Silvia har nægtet at underskrive erklæring om, at hun for fremtiden vil undlade at leje ud. Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen stadfæster bestyrelsens afgørelse. En andelshaver spurgte, hvorfor dette var et punkt på dagsordenen. Hertil blev svaret, at nogle foreningers vedtægter giver udtrykkelig mulighed for anke af bestyrelside 7

8 side 8 sesbeslutninger til en generalforsamling. Det gør Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjems vedtægter ikke, men det har været et ønske fra Silvia Schmitz at få generalforsamlingens afgørelse i sagen og bestyrelsen har derfor valgt at efterkomme hendes ønske. Silvia Schmitz har delt en skrivelse ud i foreningen med hendes version af sagen. Skrivelsen er særskilt bilag tilreferatet. Mads'svar på skrivelsen er udeladt, men vedlægges referatet som selvstændigt bilag. Efter et par kommentarer blev det præciseret, at det man stemte om var om bestyrelsens beslutning om eksklusion skulle opretholdes og ikke om sagens øvrige detaljer. Herefter blev anken sat tilskriftlig afstemning. 41 stemte for bestyrelsens beslutning om eksklusion, 3 stemte imod og 5 stemte blank. Det var hermed vedtaget, at bestyrelsens beslutning om eksklusion af Silvia skal stå ved magt. 7. Valq af formand oq bestyrelsesmedlemmer. I h.t. foreningens vedtægter er halvdelen af bestyrelsen på valg hvert år, herunder formanden. Formand Mads Korshøj blev genvalgt med applaus allerede inden han havde meddelt om han ønskede at genopstille. Mads Korshøj takkede for valget men opfordrede endnu engang nye unge mennesker tilat komme ind i bestyrelsen. Der SKAL nye kræfter ind i bestyrelsen. Tommy Hansen var på valg og ønskede ikke genvalg, men foreslog Kirsten Lundsgaard, som nu er suppleant, som sin efterfølger. Tommy Hansen foreslog, at han blev suppleant i stedet for Kirsten Lundsgaard, og kunne derved blive i bestyrelsen og få lært Kirsten Lundsgaard op. Kirsten Lundsgaard blev valgt som bestyrelsesmedlem og tilsynsførendefor Jydeholmen og Tommy Hansen blev valgt som suppleant. Begge blev valgt med applaus. Thomas Wittmann fra Frederiksvej havde valgt at gå af midt i sin 2 årige periode af personlige årsager. Der skulle derfor vælges 1 fra Frederiksvej kun for 1 år. Der var ingen fra Frederiksvej, der ønskede at stille op, og der var kun mødt 3 fra Frederiksvej. Det blev derfor besluttet, at suppleant fra Frederiksvej, Lone Riberholdt, blev bestyrelsesmedlem men ikke tilsynsførende.der vil efterfølgende blive holdt et beboermøde på Frederiksvej, hvor der skal vælges en tilsynsførende. Lotte Kramer fra HowitzvejlJernbanestien var på valg og genopstillede. Lotte Kramer blev valgt med applaus. Mads Korshøj oplyste, at det var meget vigtigt, at der sad en person fra hver af ejendommene i bestyrelsen, så der er føling med alle ejendommene og meddelelside 8

9 9 ser fra bestyrelsen kan blive bragt videre tilejendommenes beboere. Det er ikke et krav, at et bestyrelsesmedlem skal skovle sne, fordi både Tommy, Helge og Mads gør det. Det sparer ejendommene for rigtig mange penge, men det er bestemt ikke et krav, så må ejendommene ansætte nogen tilat gøre det. Bestyrelsen består herefter af: Formand Mads Korshøj 1 år Kirsten Lundsgaard 2 år Tonny Junckers Alberts 1 år Helge Pedersen 1 år Lotte Kramer 2 år Suppleanter: Tommy Hansen fra Jydeholmen Nanna Brünee fra Langelandsvej Susanne Brandi fra Howitzvej 7. Valq af revisor Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt. 8. Eventuelt Mads Korshøj oplyste, at nu var altaner på Langelandsvej jo en realitet, så han ville tage kontakt til Altan.dk i morgen for igangsætning af processen. Altan.dk havde oplyst, at det vil tage 1 år, fra bestyrelsen har kontaktet dem til altaner er sat op. Det er nu en realitet at Langelandsvej får altaner, dog under forudsætning af at budgettet holder. En andelshaver spurgte, om det var muligt at få sat et legestativ op på Langelandsvej. Hertil blev svaret, at det var meget omkostningsfuldt på grund af de mange regler for sikkerhed, bl.a. faldunderlag. Der var mange fine legepladser i området, og det skal såfremt det skal blive til noget undersøges noget mere og sættes tilen afstemning inden det kan blive besluttet. En andelshaver oplyste, at han havde hørt om at man billigt kunne få legepladser sponsoreret via reklamer. En andelshaver oplyste, at hun var institutionsleder, og hun kendte godt de nævnte legepladser, og de var både utrolig grimme og var af rigtig dårlig kvalitet. side 9

10 10 En andelshaver spurgte, om det var muligt at få tørrefaciliteteri gården på Jydeholmen. Hertil blev svaret, at det bliver der sat op. De har blot været fjernet for en kortere periode. En andelshaver spurgte tilom bestyrelsen havde fået undersøgt, hvad der evt. kan gøres ved alle de vilde katte, der er kommet på Langelandsvej. Hertil svarede Tommy Junckers Alberts, at det var blevet undersøgt og kommunen tager kr. 550 pr. indfanget kat, og hvis den så er øremærket bliver den sat ud igen. Det vil derfor blive alt for dyrt at gøre noget ved problemet. Lotte Kramer opfordrede til at foreningen overvejede om det kunne være en god ide, hvis man på næste generalforsamling vedtog at ventelisten bliver udbygget, så der efter ventelisten kommer en liste med andelshavers familie og venner, som man ønsker at indstille. På den både kan der være sælgere, der ikke behøver sætte lejligheden tilsalg via en dyr ejendomsmægler. Claus Clausen kunne supplerer med at tilbydeat evt. sælgere kontakter ham, da vi har oprettet en mailliste, hvor interesserede er blevet oprettet, så kan man gratis se om man kan sælge der, inden man benytter sig af en dyr ejendomsmægler. Der var ikke flere bemærkninger under punktet eventuelt. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 21:40 og takkede for god ro og orden København, den / Som dirigent: København, 2014 den 'A I G Som referent: Advokat Claus Clausen Berit M. Pultz Bestyrelsen: ÊadsKoÊsÏiøj Formand Lone Riberholdt TorÁyJunckers Alberts Helge Pedersen side 10

11 11 Kirsten Lundsgaard Litte Kramer side 11

12 side 12 Mads' tale vedrørende Silviasagen: Bestyrelsen mener ikke, vi har handlet forkert i denne sag, da Silvia Mere gange, godt nok mundtligt, er blevet gjort opmærksom på, at hun ikke må fremleje. Jeg vil lige nævne, at Silvia er Jurist. Det er mere så GF lige er klar over, hvorfor det omdelte brev er skrevet, som det er. At hun så et sted skriver, at hun ikke var klar over hvad fremleje betyder, kan man jo stille sig lidt undrende over. Jeg mener ikke at manglende kendskab tilregler og vedtægter, skal fritage en for evt. konsekvenser af ikke at overholde disse. Slet ikke når man er jurist, og til dagligt færdes i denne specielle verden af regler og paragraffer. Det mindste man må kunne forvente er da, at man hvis man er i tvivlom noget, så kigger ned tilbestyrelsen en mandag og hører ind tilproblemet. 1 gang Silvia får besked på at fremleje ikke er tilladt,er allerede dengang hun siger ja tilat overtage nabolejligheden i Silvia møder her på kontoret for at høre om muligheden for, om foreningen vil kautionere for købet. Viundrede os over at Silvia, dengang som studerende, havde råd tilat købe nabolejligheden, og jeg gjorde hende klart opmærksom på, at hun ikke må fremleje den ud. Silvia får ligeledes besked på, at foreningen ikke vil kautionere for købet. Bestyrelsen mener nu som dengang, at Silvia var i ond tro,som det jo hedder i jura sprog, med hensyn tilhvad den nye lejlighed skulle bruges til. Silvia søger kommunen om byggetilladelse tilsammenlægning i 2006, og i hendes ansøgning skriver hun, at hoveddøren og køkkendøren skal blændes, køkkenelementerne skal fjernes, el måleren skal nedtages og el installationen tilsluttesden eksisterende måler i den anden lejlighed. Ligeledes skriver hun, at gasmåleren nedtages. Alt dette får hun ibrugstagningstilladelse tili aug Dette er det, som kommunen i dag har liggende om Silvias sammenlægning. Advokat Claus Clausen og jeg har været på besøg hos Silvia, og vi kan så konstatere, at tingene i virkeligheden ikke er, som Silvia har søgt om og fået ibrugtagningstilladelse tilfra kommunen. Der er stadig 2 lejligheder, med hvert sit køkken, toilet,hoveddør og køkkendør. Silvia har som det eneste fra hendes byggetilladelse fået fjernet væggen i entreen mellem de 2 lejligheder. Igen, mener jeg, et bevis på at Silvia har været i ond tro,fra dag 1 af, da hun overtog lejligheden, med hensyn tilibrugtagningstilladelsen ja så ved jeg ikke, om det kommer ind under dokumentfalskneri, jeg er jo ikke jurist,men det er vel ikke i orden, at tingene ikke er, som man har skrevet under på. Da vi fik nye hoveddøre på ejendommen, var Silvia igen på banen, med at hun skulle have 2 nye hoveddøre, men beskeden var, at hendes lejlighed var sammenlagt, og at den ene dør skulle blændes, da hun kun ville få udskiftet en hoveddør. Silvia valgte tilsidst, selv at betale, for en ekstra hoveddør, på grund af sagde hun, at møblerne ikke kunne komme ud, hvis der kun var en hoveddør? God tro,ond tro, vi lader den ligge indtil videre. Silvia har før sommeren i 2012 forespurgt, om hun kunne sælge lejligheden fra igen, da hun havde været hos kommunen, og de havde sagt tilhende, at det kunne man for så vidt godt, hvis foreningen gav tilladelsetildette. Silvia fik besked på, at denne tilladelseikke kunne gives, da vi giver tilladelsetilsammenlægning p.g.a. at vi mangler nogle store lejligheder i vores forening, når der f.eks. kommer familieforøgelse. side 12

13 13 Lidt underlig forespørgsel, med mindre det var fordi Silvia alligevel var begyndt at føle sig en smule beklemt ved at leje sin anden lejlighed ud tilalle mulige forskellige "kærester", som hun bliver ved med at kalde dem, der bor der, når den tilsynsførendespørger ind til de nye beboere. Sidste år da Helge sagde tildig Silvia, at du fremlejede, sagde du tilham, at bestyrelsen ikke kunne gøre noget, da du tilhver tidbare ville sige, det var din kæreste, der boede i den anden lejlighed, og at vi ikke kunne gøre noget ved det. I februar i år får administrator så en henvendelse fra kommunen, om at en lejer føler sig snydt af sin udlejer. Kommunen sender fejlagtigt brevet tilos, selvom det selvfølgelig skulle være sendt tiludlejer, som var Silvia. I dette brev får vi endelig bevis for, at tingene er som vi hele tidenhar troet.silvia lejer sin ene lejlighed ud for kr om måneden. I brevet står yderligere, at lejer er blevet bedt om at sige, at han var Silvias kæreste, når nogen spurgte. Ja hvad skal jeg sige. Vivar jo ikke så overrasket, kun over at hun fik så meget ind hver måned. Silvia giver kr pr. måned, for sin "sammenlagte" lejlighed, så hun har da boet rigtig billigt i vores forening de sidste 8 år. De Meste af jer kender mig, eller ved hvem jeg er, og mange ved også hvad jeg står for som formand i Frederiksberg Arbejderhjem. Og Ja, jeg går utrolig højt op i, at vi alle overholder de regler og vedtægter, vi har i foreningen, og det gør jeg sammen med bestyrelsen. Det skriver Silvia i hendes omdelte brev, og det har du ret i Silvia. Der er for øvrigt en tingmere, du har ret i, og det er, at du har boet 11 år i Frederiksberg Arbejderhjem. Så du må trods alt kende bestyrelsens holdning tilregler og vedtægter rigtig godt. Jeg er en person som kalder en skovl for en skovl, og derfor er der også nogle stykker, der har fået min mening eller holdning fyret af, en dag hvor jeg lige har mødt jer, hvis nogen har gjort eller gør noget, der ikke er i overensstemmelse med vores regler og vedtægter. De Meste gange bliver vi heldigvis hurtigt enige om tingene,men nogen gange, så fortsætter man bare med at tilsidesættevores regler, nogen sviner mig og bestyrelsen til,kalder os "kælenavne" og ser kun sit eget forehavende som rigtigt og i orden, fordi reglerne kan da ikke gælde for mig, de er kun lavet for de andre "klaphatte" i foreningen. Og det er især her jeg godt kan blive lidt stram i betrækket. Jeg har også haft fat i Silvia, og jeg har fortalt Silvia, at hun ikke må fremleje, mindst et par gange. Når Silvia omtaler mig overfor andre, bl.a. Helge, den tilsynsførendepå Howitzvej, ja så er jeg bare en idiot og bestyrelsen et hul ijorden. Kært barn har mange navne. Fair nok Silvia, jeg har jo også været efter dig, med din formodede fremleje, siden du købte Bodils Lejlighed, men jeg håber dog, du får mod tilat sige det tilmig selv en dag, så vi lige kan få renset luften. For du skal vide en ting,du er lige nøjagtigt, overhovedet ikke, mere vigtig end os andre, og hvis reglerne siger du ikke må fremleje, så er det det der gælder, og så er det fuldstændig og aldeles ligegyldigt, om du er Jurist, det du har gjorf, de sidste 8 år er bare ikke i orden set fra min side af, der på grund af din uddannelse trordu kan tryneos andre, "mindre" kloge. Men da du har været i ond tro fra dag 1, så mener vi, den samlede bestyrelse, at sagen skal prøves af i retten, der taler Ijo samme sprog, og så må tidenvise, hvad dommeren vægter mest. Der er ingen, der med 100% sikkerhed kan sige, hvem der vinder denne sag i retten, men vi har jo en retshjælpsforsikring, så det du skriver med, at det kommer tilat koste andelshaverne kr. hvis du vinder, det er ikke helt rigtigt, men det ved du jo godt. Du har side 13

14 14 nok bare skrevet det, fordi det ser mere skræmmende ud på sådant et stykke papir, og da du sikkert heller ikke er helt sikker på, at du vinder, (For kan man være det?) så har du jo brug for at GF stemmer imod bestyrelsens forslag i dag, så der slet ikke kommer nogen sag, og du har jo også skrevet, at du ikke vil gøre det igen. Men netop fordi du, en jurist, oven i købet, har været i ond trohele vejen, så mener vi, at din eksklusion skal opretholdes, og at sagen skal prøves af ved domstolene, for vi er ikke helt sikre på, at du ikke vilgøre det igen. Det var sådan set lige, hvad jeg synes, der skulle siges om denne sag. Silvia har jo skrevet hun ikke ønsker at svare på noget fra bestyrelsen eller salen, så jeg vil høre om der er nogen bemærkninger eller spørgsmål fra generalforsamlingen, inden vi stiller forslaget tilafstemning? side 14

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

PETEREGEMAR CLAUSCLAUSEN. revisor. 4) Forelæggelse tilgodkendelse af budgetter for det kommende regnskabsår. 5) Forslag:

PETEREGEMAR CLAUSCLAUSEN. revisor. 4) Forelæggelse tilgodkendelse af budgetter for det kommende regnskabsår. 5) Forslag: PETEREGEMAR AdvokatL CLAUSCLAUSEN AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 iill lliiii lil lili illlllllilll lilmi lllll lr"illeliiiii København, den 22. april

Læs mere

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 København, den 27. april 2015 J.nr. 50-000-5 Til Andelshaverne i Frederiksberg Arbejderhjem Boligforeningen

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Lyøvej 1 m.fl.

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Lyøvej 1 m.fl. VEDTÆGT for andelsboligforeningen Lyøvej 1 m.fl. CLAU Ad. Nørregade 7A,. Postbox2206 1018 København K Telefon33 12 37 36 1 som sat Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lyøvej

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald.

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 17.juni.2009: Mark Tychsen (formand) Leif Olsen Steen Pedersen Roger Mester Rene Hölmer Suppleanter: Michael Wulff Pedersen Nina

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere