Helvægge og dæk af letklinkerbeton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helvægge og dæk af letklinkerbeton"

Transkript

1 Brand Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brandmodstandsevne for vægge og dæk af letklinkerbeton Væg- og dækelementer Hæfte 9 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April 2005

2 Forord / Indholdsfortegnelse Denne anvisning er udgivet af: DANSK BETON INDUSTRIFORENINGS ELEMENTFRAKTION, BIH. Dansk Beton Industriforening Dansk Byggeri Kejsergade 2 P.B København K Tlf.: Anvisningens anvendelse De forskellige anvisninger i hæftet er primært udarbejdet som vejledende information til arkitekter og ingeniører i forbindelse med projektering af byggeri, hvor der anvendes dækelementer og helvægge af letklinkerbeton, og hvor der stilles brandkrav. Ansvaret for den korrekte projektering ligger hos den projekterende. BIH og medlemsvirksomhederne påtager sig således ikke noget juridisk ansvar i forbindelse med denne anvisnings information. Vejledningen er udarbejdet af: INGHOLT CONSULT RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ApS Indholdsfortegnelse Side Beregningsprogrammerne er udviklet af KRISTIAN HERTZ Lektor, civilingeniør, Lic. Techn. Institut for Bygninger og Energi, Danmarks Tekniske Universitet Brandforsøgene er udført på: Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Hvidovre 1. Indledning Produktprogram Beregningsmetode for vægge Beregningsmetode for dæk Brandforsøg Materialeparametre Brandkrav Anvendelse af vægdiagrammerne...10 Forord Dansk Betonindustriforenings Elementfraktion har igennem en række år deltaget i et udviklingsarbejde sammen med afdelingen BYG DTU på Danmarks Tekniske Universitet med det formål at opstille en beregningsmetode til bestemmelse af brandmodstandsevnen for vægge og dæk af letklinkerbeton. Arbejdet er en del i et større udviklingsarbejde for letklinkerbeton, som også har omfattet letklinkerblokke. Det opstillede beregningsgrundlag er blevet verificeret ved udførelse af fuldskalaforsøg på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Nærværende publikation angiver direkte brandmodstandsevnen for de mest almindelige væg- og dæktyper. 9. Dæktabeller Øvrige konstruktionselementer Beregningseksempler Beregningsprogram...13 Diagram 1. BS 60, 100 mm, 1200 kg/m³...14 Diagram 2. BS 60, 120 mm, 1200 kg/m³...14 Diagram 3. BS 60, 150 mm, 1200 kg/m³...15 Diagram 4. BS 60, 200 mm, 1200 kg/m³...15 For andre væg- og dæktyper henvises der til et beregningsprogram, som kan hentes over internettet på elementfraktionens hjemmeside: 2

3 Indledning / Produktprogram 1. Indledning Formålet med udviklingsprojektet har været at finde beregningsmetoder, hvorefter man vil kunne foretage en eftervisning af brandmodstandsevnen for vægge og dæk af letklinkerbeton. Beregningsmetoderne tager udgangspunkt i metoderne, som anvendes for normal beton som nærmere angivet i betonnorm DS 411 og i CEN-normen DS/EN Beregningerne er endvidere i overensstemmelse med letbetonnormen DS 420 : 2003 Materialeparametrene er tilpasset egenskaberne for letklinkerbeton. For at verificere beregningsformlerne er der udført forsøg dels med små prøveemner til bestemmelse af temperaturgradienten og dels fuldskalaforsøg med hele vægge og dæk. Brandforsøgene er udført på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Brandforsøgene viste, at de udviklede beregningsformler var i god overensstemmelse med forsøgsresultaterne. Ved udvikling af beregningsmetoderne er anvendt middelværdier for materialeegenskaberne for at kunne sammenligne direkte med resultaterne fra fuldskalaforsøgene. Ved dimensionering mod brand skal anvendes karakteristiske materialeværdier. For nærmere dokumentation henvises til følgende rapporter: Kristian Hertz: Beregningsmetode til brandteknisk dimensionering af konstruktioner i letklinkerbeton, rapport R-017, DTU, Kristian Hertz og Ernst Jan de Place Hansen: Brandteknisk dimensionering af letklinkerbeton. Beregning af brandmodstand, sagsrapport. BYG DTU, SR-01-10, Kristian Hertz: Documentation for calculations of Standard Fire Resistance of Slabs and Walls of Concrete with expanded clay aggregates. Report R-048 BYG DTU, december Produktprogram Fabrikkerne tilsluttet Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion BIH har et stort produktprogram af bærende og ikke bærende vægge og dæk af letklinkerbeton og kan levere vægge og dæk til alle typer byggeri. Elementerne udføres i h.t. Norm for letbetonkonstruktioner af letbetonelementer, DS 420 : Vægge For vægge omfatter produktprogrammet følgende: Vægtykkelser: 100 mm, 120 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm og 240 mm. Vægformater: Op til 3,0 m 6,0 m. Densiteter: 950 kg/m³ kg/m³. Styrker: 6 MPa, 7,5 MPa, 10 MPa, 15 MPa. Brandforhold: Væggene vil normalt kunne opfylde kravene til BS 60 og vil også kunne dimensioneres til at opfylde BS 120. Dæk For dæk omfatter produktprogrammet følgende: Massive dæk: Dæktykkelse: 140 mm mm Dækbredder: 600 mm og 1200 mm Dæklængder: Op til 7,20 m Dækkene udføres i letklinkerbeton med densitet ca kg/m³. Sandwichdæk: Dæktykkelse: mm Dækbredder: 600 mm og 1200 mm Dæklængder: Op til 7,20 m. Dækkene udføres med et top- og bundlag i densitet ca kg/m³ og et mellemlag i densitet ca. 600 kg/m³. Begge dæktyper vil normalt kunne opfylde kravene til BS 60. 3

4 Beregningsmetode for vægge 3. Beregningsmetode for vægge Temperaturen (T) i væggen til tiden t (min.) i dybden x(m) fra den brandpåvirkede side bestemmes som for beton i h.t. DS 411. T(x,t) = 312 log (8t + 1) e -1,9 K(t) x sin hvor K(t) = π ρ c p 750 λ t For densiteten ρ (kg/m³) og varmeledningsevnen λ (W/mºC) indsættes de aktuelle værdier for letklinkerbetonen. π 2 -K(t) x Hensyntagen til reduktionen i tværsnittets styrkeegenskaber under branden udføres ved at arbejde med et reduceret tværsnit med konstante parametre og en skadet randzone, som ikke tages i regning. ξ c, middel = w 1 w o ξ c (T(x))dx hvor w er vægtykkelsen. ξ c, middel kan f.eks. bestemmes ved at opdele væggen i n lige tykke lag. ξ c, middel = (1-0,2/n) n Σ n i = 1 ξ c (θ i ) Den specifikke varmekapacitet c p (kj/kgºc) sættes som for beton. Letklinkerbetonens trykstyrke og bøjningstrækstyrke reduceres som for beton med en temperaturafhængig reduktionsfaktor på ξ c. Letklinkerbetonens elasticitetskoefficient reduceres med faktoren (ξ c )². Reduktionsfaktoren, der afviger lidt fra betons, er angivet i diagrammet nedenfor. ξ c (θ 6 ) ξ c (θ 5 ) ξ c (θ 4 ) ξ c (θ 3 ) Trykstyrkereduktion ξ c (20,1,0) (200,1,0) ξ c (θ 2 ) ξ c (θ 1 ) 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 (800,0,6) 0,4 0,3 ξ c, M ξ c, middel 0,2 0,1 0,0 0, (1000,0,0) Temperatur o C ε 1 σ 1 T 1 ε 2 σ 2 T 2 Reduktionsfaktor for trykstyrke h c a c h c 2 a Tc w Opdeling af tværsnit 4

5 Beregningsmetode for vægge Da udbøjning og stabilitet er afgørende, sættes tykkelsen af den beskadigede randzone til a c = w 1-1,3 ξ c,middel ξ c,m β: Temperaturudvidelseskoefficienten. k 1, k 2 : Faktor, der tager hensyn til den transiente tøjning, d.v.s. den del af den termiske udvidelse, som ikke finder sted p.g.a. trykspændingerne i væggen. Hvor ξ c,m svarer til temperaturen på bagsiden af væggen. l s : Søjlelængden Trykstyrke, bøjningstrækstyrke og elasticitetsmodul sættes til 0 i den beskadigede randzone og i det reducerede tværsnit til: Bidraget til ekscentriciteten fra lasten og understøtningsforholdene bestemmes af følgende: f cd (T) = ξ c,m (T) f cd (20º) e last = 1 16 (χ t + χ b ) l 2 s f ctd (T) = ξ c,m (T) f ctd (20º) E cd (T) = (ξ c,m (T)) 2 E cd (20º) Materialeparametre indsættes med de regningsmæssige værdier, der svarer til det pågældende lasttilfælde, d.v.s. i lasttilfælde 3.3, brand, skal anvendes karakteristiske værdier. Bidraget til ekscentriciteten fra den termiske udbøjning bestemmes af følgende: Da e termisk er den dominerende udbøjning, er e last bestemt som udbøjningen midt på væggen. χ t = χ b = M top E cd (T) I c, krumning i top af væg M bund E cd (T) I c, krumning i bund af væg M top = P e top e termisk = (ε 2 k 2 - ε 1 k 1 ) a Tc l 2 h 2 s c M bund = P e bund ε 1 = β ε 2 = β T T e top : Ekscentriciteten på den påførte last e bund : Afhænger af understøtningsforholdene forneden, se næste side. P: Den lodrette belastning på væggen inkl. halvdelen af væggens egenlast. k 1 = 1-2,35 σ 1 dog mindst 0 f cd k 2 = 1-2,35 σ 2 dog mindst 0 f cd ε 1, σ 1, T 1 : Den termiske tøjning, trykspænding og temperatur i midten af det reducerede tværsnit. ε 2, σ 2, T 2 : Den termiske tøjning, trykspænding og temperatur ved kanten af den beskadigede randzone. h c : a Tc : Tykkelsen af det reducerede tværsnit. Afstanden fra midten af det reducerede tværsnit til vægsiden mod branden. 5

6 Beregningsmetode for vægge I c = 1 12 b h3 c b: Vægbredde Væggene er regnet simpelt understøttet foroven og understøttet på et plant underlag forneden. Når væggen krummer ind mod branden, vil undersiden vippe, således at lasten står ude på kanten. Efterhånden som kanten knuses, vil reaktionen rykke indad mod midten. Reaktionen regnes at virke i centerlinien af trykzonen, der begynder ved kanten af den skadede zone. e bund = w 1 P 2 -ac - 2 b f cd Da lasten skal henføres til centerlinien for det reducerede tværsnit, skal endvidere tillægges ½ a c til ekscentriciteten. Herefter fås den samlede ekscentricitet e total = e termisk + e last + ½ a c Væggens brandmodstandsevne/bæreevne bestemmes herefter ved Navier s spændingsformler og Euler og Rankines søjleformler. Tværsnittets trykbæreevne: F U = h c b f cd (T) Tværsnittets søjlebæreevne efter Eulerformlen: E F E = π 2 cd (T) I c l 2 s e top P BRAND e termisk Tværsnittets Rankine bæreevne: F R = F U F E Hensyntagen til søjlebæreevnen efter Rankine formlen kan fås ved at bestemme den regningsmæssige ekscentricitet i henhold til følgende: Ekscentricitet og udbøjning for væg e bund e d = (e termisk + e last + ½ a c) P F U P F R Herefter fås Navierbæreevnen for henholdsvis maksimal trykspænding F c og minimal trækspænding F ct. h c w 2 w 2 a c F c = f cd (T) e d h c I c h c b f F ct = cdt (T) e d h c 1-2 I c h c b Væggens lodrette bæreevne fås herefter som den mindste af F c og F ct. Reaktionsfordeling ved bund af væg e bund Beregningerne udføres i passende tidsstep. For hvert tidsinterval bestemmes udbøjningstillægget ud fra den bestemte spændingsfordeling. Det er fundet, at et tidsstep på 10 min. giver tilstrækkelig nøjagtige resultater. 6

7 Beregningsmetode for dæk T t 4. Beregningsmetode for dæk Temperaturfordelingen i dækket bestemmes som angivet for vægge. T s T sc y h Geometri for dæktværsnit Reduktionsfaktoren af letklinkerbetonens trykstyrke, bøjningstrækstyrke og elasticitetsmodul bestemmes ligeledes som for vægge som ξ c og (ξ c )². Reduktionsfaktoren på armeringens flydespænding ξ s bestemmes i h.t. DS 411 og diagrammet nedenfor. f sd = ξ s (T) f sd (20º) I diagrammet er anført reduktionskurver for 3 typer stål: Ståltype 1: Kamstål KS 550 S, varmvalset, fri køling. (Betegnelse i h.t. DS 13080: B550 BR+Q). Stålet må svejses. Stålet svarer til tabel V9.2.2a i DS 411; værdierne er taget fra CEN/TC 250 Ståltype 2: Kamstål K 550 TS, varmvalset, bratkølet, selvanløben. (Betegnelse i h.t. DS 13080: B550 BR+AC). Stålet må ikke svejses. Værdierne er fundet ved forsøg, jf. afsnit 5. I letklinkerdækkene anvendes ståltype 2. cy c cs h: Dæktykkelse y: Højde af trykzone b: Dækbredde D: Armeringsdiameter n: Antal armeringsstænger c y : Dæklag c: Dæklag til midte armering c s : Dæklag til o.s. armering D Armeringsareal: A s = n π 4 T t (t): Temperatur i top af dæk T sc (t): Temperatur ved o.s. armering T s (t): Temperatur ved midte af armeringen Flydespænding af armering: ξ s (T s (t)) f sd (20º) Trykspænding af beton: ξ c (T t (t)) f cd (20º) Bøjningstrækstyrke: ξ c (T sc (t)) f ctd (20º) ξ c 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Styrkereduktion Ståltype 2 Ståltype 1 Forskydningsspænding ved o.s. armering: τ 1 cs = ξ c (T sc (t)) f ctd (20º) 2 Trykzonehøjde: y = A s ξ s f sd (20º) b ξ c f cd (20º) Momentbæreevne: Forskydningsbæreevne: M u = A s ξ s f sd (20º) h - c - 2 Q u = τ cs b h - c - y 2 Flækningsbrud: Q uf = 2π (ξ c (T 1 ) + ξ c (T 2 ) + ξ c (T 3 )) y c y 3 f ctd l a n 0,2 l a : Armeringens forankringslængde over vederlaget. 0,1 0,0 0, Temperatur o C T 1, T 2 og T 3 : Temperaturen i midten af hvert af de lag, der fås når dæklaget opdeles i 3 lag. Reduktionsfaktor for armering Beregningerne af dækkenes bæreevne omfatter bøjning, forskydning og forankring. Forankringen opdeles i flækning og vedhæftningsbrud. Beregningerne udføres ved at indsætte de temperaturafhængige materialeparametre i bæreevneformlerne. Vedhæftningsbrud: Q uv = 0,65 π D ξ c (T s ) f cd l a n Forskydningsbæreevnen bestemmes som den mindste af Q u, Q uf og Q uv. For massive dæk anvendes de samme materialeparametre for hele tværsnittet. For sandwichdæk anvendes toplagets materialeparametre for bøjning og mellemlagets materialeparametre for forskydning, og bundlagets materialeparametre for forankringsstyrke. 7

8 Brandforsøg 5. Brandforsøg Brandforsøgene blev udført på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Der udførtes først en række indledende forsøg med temperaturmålinger i 60 punkter af vægge i forskellige tykkelser for at bestemme temperaturfordelingen gennem væggen. Forsøgene udførtes herefter i 2 faser. Ved forsøgene varieredes på følgende parametre: Densitet, last, ekscentricitet og understøtningsforhold (plan understøtning og charnier). Fase Densitet kg/m³ Last kn/m Ekscentricitet mm Brandmodstandstid min Resultaterne af vægforsøgene Ved brud havde væggene udbøjninger fra mm. Alle væggene havde en tykkelse på 100 mm og en højde på 3,00 m. Ekscentriciteten regnes positiv mod branden. I alle tilfælde stoppedes forsøgene inden brud i væg. Forsøgene viste at for temperaturer op til ca. 400 ºC ligger værdierne over det almindelige varmvalsede fritkølede kamstål, for temperaturer op til ca. 600 ºC er værdierne ens, og for temperaturer over 600 ºC ligger værdierne under. Dette betyder at for brandtider op til ca. 60 min. vil bæreevnerne være de samme, og ved brandtider over ca. 60 min. vil bæreevnerne være mindre. Der blev også udført trækforsøg med den anvendte armering både før og efter forsøgene. Trækforsøgene viste ingen betydende svækkelse af armeringen efter brandpåvirkningen. I fase 1 var vederlaget 200 mm, i fase 2 var vederlaget 70 mm. Under alle forsøgene udførtes temperatur- og udbøjningsmålinger i en række punkter. Ved forsøgenes afslutning havde dækkene betragtelige nedbøjninger. Forsøgene viste god overensstemmelse med de beregnede resultater og har dermed bekræftet det opstillede beregningsgrundlag. Da forankrings- og vederlagsproblematikken er væsentlig for dækkenes bæreevne under en brand, er der udført 2-dimensionelle temperaturberegninger omkring vederlaget, og temperaturerne er kontrolleret ved målinger under forsøgene. Længde (lysvidde) Last min. Fase Dæktype Dæktykkelse Brandmodstandtid mm m kn/m² min. 1 Sandwich 240 5,50 2, Massiv 200 5,50 4, Sandwich 240 5,63 2, Massiv 200 5,63 2,4 80 Resultaterne af dækforsøgene Ved alle forsøgene var dæklaget 15 mm. Armeringen i sandwichdæk var 8Y8 og i massive dæk 8Y10. Armeringskvaliteten var B550 BR+AC (varmvalset, bratkølet, selvanløben, tidligere handelsbetegnelse K 550 TS). Da der ikke er anført materialeparametre for denne ståltype i DS 411 blev der udført forsøg til bestemmelse af ξ s, jf. diagram i afsnit 4. 8

9 Materialeparametre / Brandkrav 6. Materialeparametre Materialeparametrene ved forsøgselementerne var følgende: Helvægge Helvæg 1200 Helvæg 1800 Densitet, ρ (kg/m³) Trykstyrke, middel, f cm (MPa) 10,50 20,0 Trykstyrke karak., f ck (MPa) 7,50 15,00 E-modul middel, E cm (GPa) 8,00 18,00 E-modul karak., E ck (GPa) 7,00 16,50 Bøjningstrækstyrke, middel, f ctm (MPa) 2,20 3,20 Bøjningstrækstyrke, karak., f ctk (MPa) 1,80 2,50 Varmeledningsevne, λ (W/mºC) 0,45 0,90 Specifik varmekapac., c p (kj/kgºc) 1,00 1,00 Temperaturudvidelseskoefficient, β 10-5 ºC -1 1,10 1,20 Sandwichdæk Densitet, ρ (kg/m³) bund 1500 Densitet, ρ (kg/m³) mellem 625 Densitet, ρ (kg/m³) top 1560 Trykstyrke middel, f cm (MPa) top 17,00 Trykstyrke karak., f ck (MPa) top 15,25 Bøjningstrækstyrke, middel, f ctm (MPa) bund 3,00 Bøjningstrækstyrke, karak., f ctk (MPa) bund 2,70 Bøjningstrækstyrke, middel, f ctm (MPa) mellem 0,30 Bøjningstrækstyrke, karak., f ctk (MPa) mellem 0,30 Varmeledningsevne, λ (W/mºC) bund 0,60 Specifik varmekapac., c p (kj/kgºc) bund 1,00 Flydespænding af armering, f yk (MPa) 550 Armeringstype: B550 BR+AC (Varmvalset, bratkølet, selvanløben) 7. Brandkrav I henhold til Bygningsreglementet fra 1995 inkl. tillæg 1-4 stilles følgende brandkrav til vægge: Bærende konstruktioner i bygninger med 1 etage med etageareal under 1000 m² og bærende vægge i bygningers øverste etage skal udføres mindst som BD 30. Øvrige konstruktioner samt brandadskillende vægge skal udføres mindst som BS 60. Ny europæisk brandklassifikation: Bærende, ikke adskillende bygningsdele: BD 30: R 30 BS 30: R 30 A2-s1,d0 BS 60: R 60 A2-s1,d0 Bærende, adskillende bygningsdele: BD 30: REI 30 BS 30: REI 30 A2-s1,d0 BS 60: REI 60 A2-s1,d0 Ikke bærende, adskillende bygningsdele: BD 30: EI 30 BS 30: EI 30 A2-s1,d0 BS 60: EI 60 A2-s1,d0 R: bæreevne E: integritet I: isolation s1: Meget begrænset mængde af røgudvikling d0: Ingen brændende dråber eller partikler A2: Klasseinddeling Vægge og dæk betegnet BS 60 opfylder kravene til: REI 60 A2-s1,d0. Massive dæk Densitet, ρ (kg/m³) 1775 Trykstyrke middel, f cm (MPa) 20,00 Trykstyrke karak., f ck (MPa) 15,00 Bøjningstrækstyrke, middel, f ctm (MPa) 3,20 Bøjningstrækstyrke, karak., f ctk (MPa) 2,70 Varmeledningsevne, λ (W/mºC) 0,60 Specifik varmekapac., c p (kj/kgºc) 1,00 Flydespænding af armering, f yk (MPa) 550 Armeringstype: B550 BR+AC (Varmvalset, bratkølet, selvanløben) 9

10 Anvendelse af vægdiagrammer 8. Anvendelse af vægdiagrammerne Bæreevnen i brandtilfældet er bestemt som den karakteristiske bæreevne og skal sammenlignes med lasten i lastkombination 3.3, ulykkeslast - brand (jf. Norm for sikkerhed DS 409). Diagrammerne må ikke anvendes til normal bæreevnebestemmelse. e P Den karakteristiske bæreevne for den pågældende brandmodstandsevne aflæses herefter af diagrammerne som den mindste af bæreevnerne for henholdsvis e max og e min. Der er udarbejdet diagrammer for BS 60 vægge i tykkelserne 100 mm mm. Diagrammerne er udarbejdet for vægge med densitet 1200 kg/m³. For vægge med større densitet end 1200 kg/m³ er bæreevnerne større og diagrammerne på den sikre side. For vægge med densitet mindre end 1200 kg/m³ er bæreevnerne mindre, og diagrammerne kan ikke anvendes. q G ls For vægge, som er 3- eller 4-sidig understøttet kan søjlelængden/væghøjden reduceres efter følgende formler fra DS 414, Norm for murværkskonstruktioner: For et vægfelt understøttet på 4 sider: Belastningsmodel for væg w l s = H 1 + H B l s = B 2 for B < H 2 for B H P: Lodret last i lastkombination 3.3 (kn/m) (inkl. halvdelen af væggens egenlast) e: Ekscentricitet. Regnet positiv mod brand og negativ væk fra brand (m) e 1 : Størst mulig ekscentricitet regnet med fortegn (positiv mod brand) (m) e 2 : Mindst mulig ekscentricitet regnet med fortegn (negativ væk fra brand) (m) q: Vandret last i lastkombination 3.3 (kn/m²) q 1 : Vandret last væk fra brand (kn/m²) q 2 : Vandret last mod brand (kn/m²) B = Afstand mellem tværunderstøtninger H = væghøjde (m) l s = søjlelængde (m) For et vægfelt understøttet på 3 sider: l s = H 1 + H 3B l s = 3 2 B for B < H 3 2 for B H 3 w: Vægtykkelse (m) l s : Væghøjde/søjlelængde (m) Herefter bestemmes den maksimale og minimale ekscentricitet. e max = e 1 + q 1 l 2 s 8 P e min = e 2 - q 2 l 2 s 8 P 10

11 Dæktabeller / Øvrige konstruktionselementer 9. Dæktabeller Dæk i efterfølgende tabeller opfylder alle kravene til BS 60. Sandwichdæk Karakteristisk bæreevne i brandtilfældet (kn/m²) (ekskl. egenlast af dæk) Spændvidde, m 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 Tykkelse, mm 120 4,2 2,7 1, ,2 3,4 2,3 1, ,2 4,1 2,8 1, ,1 4,8 3,3 2,2 1, ,5 10,3 7,5 5,5 4,1 3, ,1 11,6 8,4 6,2 4,7 3,5 2, ,0 12,8 9,3 6,4 5,2 4,0 3,0 2, ,8 14,1 10,2 7,6 5,8 4,4 3,3 2,5 1, ,2 17,8 15,3 13,3 10,8 8,5 6,8 5,5 4,4 Bæreevne for sandwichdæk, BS Øvrige konstruktionselementer Armerede vægsøjler Disse beregnes ved hjælp af eksisterende søjleprogrammer for beton, hvor der anvendes letbetonens materialeparametre. Armerede bjælker Disse beregnes i princippet som for letbetondæk eller som betonbjælker med letbetonens parametre. Brandsektionsvægge Brandsektionsvægge der opføres af vandretliggende elementer lagt ovenpå hinanden og understøttet af søjler foreslås beregnet på følgende måde: Søjlelængden fastsættes til væglængden. Væggen beregnes for indvendig vindlast i brandtilfældet og en lodret last på halvdelen af væggenes egenlast påført med en ekscentricitet svarende til 1/500 af væghøjden. Tabellen gælder under følgende forudsætninger: Armeringsbetegnelse: Y-stål. K 550 TS Type i h.t. DS 13080: B550 BR+AC (Varmvalset, bratkølet, selvanløben) mm: 6Y8 pr. 1,20 m mm: 6Y10 pr. 1,20 m 280 mm: 6Y12 pr. 1,20 m Dæklag: 15 mm Vederlag: 70 mm G ls H Massive dæk Karakteristisk bæreevne i brandtilfældet (kn/m²) (ekskl. egenlast af dæk) Spændvidde, m 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 Tykkelse, mm ,5 9,2 6,5 4,6 3, ,9 10,9 7,7 5,5 3,9 2, ,3 12,6 8,9 6,4 4,5 3, ,9 23,2 17,0 12,6 9,6 7,3 5,5 4,2 3, ,8 26,0 19,0 14,2 10,7 8,2 6,2 4,7 3, ,7 28,8 21,1 15,7 11,9 9,1 7,0 5,3 4, ,7 31,6 23,1 17,2 13,1 10,0 7,7 5,8 4,4 Bæreevne for massive dæk, BS 60 Tabellen gælder under følgende forudsætninger: Armeringsbetegnelse: Y-stål. K 550 TS Type i h.t. DS 13080: B550 BR+AC (Varmvalset, bratkølet, selvanløben) mm: 8Y10 pr. 1,20 m mm: 8Y12 pr. 1,20 m Dæklag: 15 mm Vederlag: 70 mm Eksempel på brandsektionsvæg 11

12 Beregningseksempler 11. Beregningseksempler Eksempel 1 Indervæg med dæklast fra 2 sider. Brandkrav, BS 60. Vægtykkelse: w = 0,20 m Densitet: 1200 kg/m³ Væghøjde: l s = 3,50 m Karakteristiske laste i brandtilfældet, lasttilfælde 3.3: Ingen vandret last Laste: P1 = 20 kn/m P2 = 35 kn/m P = P1 + P2 = 55 kn/m Eksempel 2 Ydervæg Brandkrav BS 60 Vægtykkelse: w = 0,10 m Densitet: 1800 kg/m³ Væghøjde: H = 2,60 m Max last: P max = 20 kn/m Min last: P min = 5 kn/m Ekscentricitet: e 1 = 25 mm Ekscentricitet: e 2 = -10 mm Karakteristisk vindlast: q k = 0,75 kn/m² e P P1 P2 e1 e2 q v G 2,60 m BRAND G 3,50 m BRAND 0,10 m 0,20 m Belastningsmodel Min. vederlag: 60 mm Maks. vederlag: 90 mm 10 Vindlast: q vind = γ brand c q k γ brand = 0,25 q 1 = 0,25 1,1 0,75 = 0,21 kn/m² q 2 = 0,25 1,0 0,75 = 0,19 kn/m² γ brand = partialkoefficient i brandtilfældet c = formfaktor Tilfælde 1, P min + vind: e max = ,21 2, = = 60 mm 8 5,0 Belastningsmodel e 1,1 = - 55 mm e 1,2 = - 80 mm e 2,1 = 80 mm e 2,2 = 55 mm e max = e 1 = e min = e 2 = 20 (-55) (-80) Bæreevne aflæses af diagram 4. R 1 = 340 kn/m R 2 = 530 kn/m = 31 mm = 6 mm Bæreevnen i brandtilfældet er den mindste af R 1 og R 2. R d,brand = 340 kn/m > P = 55 kn/m e min = -10-0,19 2, = = -42 mm 8 5,0 Af diagram 1 fås: R 1 = 77 kn/m R 2 = 41 kn/m R d,brand = 41 kn/m > P min = 5 kn/m Tilfælde 2, P max + vind: e max = 25 + e min = -10-0,21 2, = = 34 mm ,19 2, = = -18 mm 8 20 Af diagram 1 fås: R 1 = 108 kn/m R 2 = 51 kn/m R d,brand = 51 kn/m > P max = 20 kn/m 12

13 Beregningsprogram 12. Beregningsprogram For de tilfælde, som ikke er dækket af diagrammerne, er det muligt selv at foretage en beregning af brandmodstandstiden på et beregningsprogram for henholdsvis vægge og dæk. Beregningsprogrammerne er nemme at bruge og kan hentes ned fra nettet fra BIH s hjemmeside: Anvendelse af programmerne er helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan drages til ansvar i forbindelse med brug eller installation deraf. Programbeskrivelse Programmerne beregner bæreevnen af en væg eller dæk af letklinkerbeton påvirket af en standardbrand efter ISO 834. I programmet kan væggens tykkelse, højde, densitet og styrkeparametre varieres. Man kan vælge mellem beregning med middelværdier og karakteristiske værdier, og man kan påføre en linielast og en ekscentricitet for denne på væggens overside. Ved dimensionering skal anvendes karakteristiske værdier. Linielastens ekscentricitet regnes negativ hvis den giver det største tryk på den side af væggen, der vender bort fra branden og positiv mod branden. Beregningen giver brandmodstandstiden for den påførte linielast og samtidig oplyses bæreevnen og udbøjningen for hver 10. minut inden for fire timer af en standardbrand ved påvirkning af denne linielast, så man kan afgøre, hvor tæt man er på brud. Linielasten, der står på væggen under branden, er bestemmende for udbøjningen og dermed for bæreevnen i udbøjet tilstand. Derfor er bæreevnen til den faste tid afhængig af, hvilken linielast, der har stået på væggen under opvarmningen. Ønsker man at bestemme den last, som væggen kan bære frem til et givet tidspunkt, må man iterere ved at variere lasten indtil brandmodstandstiden svarer til tidspunktet. Programmet skriver endvidere filer med sit primære resultat og filer med tabeller over udviklingen i den beregnede bæreevne, udbøjning og indre ekscentricitet gennem fire timer af en standardbrand. Beregningen udføres i tidsstep á 10 minutter, og i hvert tidsstep beregnes den akkumulerede udbøjning under hensyn til svækkelsen af tværsnittet og de transiente tøjningsforhold, og der udføres en stabilitetsundersøgelse for denne tilstand. I dækprogrammet kan man vælge mellem sandwichdæk eller massive dæk. Herefter kan man vælge dæktykkelse, bredde, længde og armering. Armeringen kan i programmet vælges enten som varmvalset, fritkølet Kamstål, B 550 BR+Q (tidligere handelsbetegnelse KS 550 S), eller som varmvalset, bratkølet, selvanløben Kamstål, B 550 BR+AC (tidligere handelsbetegnelse K 550TS). Herefter påføres en fladelast, hvorpå programmet beregner maksimal moment og forskydningskraft og sammenholder dem med bæreevnen til en valgt brandmodstandstid. Programmet tillægger selv dækkenes egenvægt til lasten. Programmet skriver endvidere filer over resultatet samt tabeller over moment- og forskydningsbæreevnens udvikling gennem 4 timer af en standardbrand. Beregningerne udføres som for vægge i tidsstep af 10 min. Installation af programmet Programmerne hentes ned fra nettet på BIH s hjemmeside, Samme sted kan hentes en detaljeret vejledning om installation og brug af programmerne. Beregningsprogrammet for vægge hedder LKVAEG.exe. Udover beregningsprogrammet findes en række resultatfiler: LKVAEG.RES: Der gemmer resultatet, som står på skærmen. LKVAFULT.RES: Med en tabel over bæreevnens udvikling fra 0 til 240 min. LKVAUM.RES: Med en tabel over udbøjningen fra 0 til 240 min. LKVAEUNA.RES: Med en tabel over den indre ekscentricitet fra 0 til 240 min. Beregningsprogrammet for dæk hedder: LKDAEK.exe. Udover beregningsprogrammet findes en række resultatfiler: LKDAEK.RES: Der gemmer resultatet, som står på skærmen. LKDAMULT.RES: Med en tabel over momentbæreevnen fra 0 til 240 min. LKDAVULT.RES: Med en tabel over forskydningsbæreevnen fra 0 til 240 min. 13

14 Diagrammer Brandmodstandsevne af Helvægge med densitet mindst 1200 kg/m³ - BS 60 Diagram 1 Karakteristisk bæreevne KN/m kn/m mm Helvæg 1200, BS 60 w = 100 mm Brandside l s = 2,40 m l s = 2,60 m l s = 2,80 m l s = 3,00 m Ekscentricitet Excentricitet mm mm Karakteristisk bæreevne Diagram 2 Karakteristisk bæreevne kn/m kn/m 120 mm Helvæg 1200, BS W 60= Brandside l s = 2,40 m l s = 2,80 m l s = 3,20 m l s = 3,60 m holt Consult, , Diagram 2 Ekscentricitet Excentricitet mm 14

15 Diagrammer 150 mm Helvæg 1200, BS 60 Karakteristisk bæreevne Diagram 3 kn/m kn/m w = 150 mm l s = 2,50 m l s = 3,00 m Brandside l s = 3,50 m l s = 4,00 m l s = 4,50 m gholt Consult, , Diagram 3 Ekscentricitet Excentricitet mm mm Diagram 4 Karakteristisk Karakteristisk bæreevne bæreevne kn/m kn/m mm Helvæg 1200, BS 60 w = 200 mm 750 l s = 2,50 m l s = 3,00 m l s = 3,50 m l s = 4,00 m l s = 4,50 m Brandside l s = 5,00 m gholt Consult, , Diagram 4 Excentricitet mm Ekscentricitet mm 15

16 Virksomhederne bag BIH BIH - SEKRETARIATET Dansk Beton Industriforening Elementfraktionen Dansk Byggeri Kejsergade 2, Box København K Telefon: Telefax: Info om BIH - se side 2. ELEMENTPRODUCENTER EXPAN A/S Produktion: H.J. Henriksensvej Ølsted Telefon: Telefax: Fårup Betonindustri A/S Kærvej Fårup Telefon: Telefax: Niss Sørensen & Søn A/S Drosselvej 9, Postboks Spøttrup Telefon: Telefax: Tinglev Elementfabrik A/S Mads Clausensvej Tinglev Telefon: Telefax: Betonelement A/S Fredensvej 36, Postboks Ringsted Telefon: Telefax: EXPAN A/S Tilbud, salg og produktion: Ribevej Brørup Telefon: Telefax: EXPAN A/S Produktion: Askhøjvej 6, Linå 8600 Silkeborg Telefon: Telefax: EXPAN A/S Produktion: Fiskbækvej 1, Fiskbæk, 6920 Videbæk Telefon: Telefax: EXPAN A/S Produktion: Snavevej Søndersø Telefon: Telefax: Leverandør: Gandrup Elementfabrik A/S Teglværksvej Gandrup Telefon: Telefax: Gandrup Elementfabrik A/S Kærmindevej Vamdrup Telefon: Telefax: Give Elementfabrik A/S Hjortsvangen Give Telefon: Telefax: Leth Beton A/S Rishøjvej Bedsted Thy Telefon: Telefax: Præfa-Byg v/o.j. Beton A/S Høngårdsvej Østervrå Telefon: Telefax: SAMARBEJDSPARTNERE Dansk Leca A/S Postboks Randers Telefon: Telefax: maxit a.s. Børglumvej Risskov Telefon: Telefax: Aalborg Portland Rørdalsvej 44, Postboks Aalborg Telefon: Telefax: INTERESSEMEDLEMMER fibo maskiner A/S Herningvej Videbæk Telefon: Telefax: Aalborg Portland Rørdalsvej 44, Postboks Aalborg Telefon: Telefax: Mørch Scandinavia A/S Jellingvej 1B Postboks Svenstrup J. Telefon: Telefax: Kubus Marketing ApS

Blokmurværk & brand. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - November 2003

Blokmurværk & brand. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - November 2003 Blokmurværk & brand ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - November 2003 blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Udgiver Forord Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Dansk Beton

Læs mere

Vejledning til LKvaegW.exe 1. Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKvaegW.exe 1. Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKvaegW.exe 1 Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKvaegW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. 8 JAN. 2008. Dimensioneringsprincipper for uarmerede vægelementer LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. 8 JAN. 2008. Dimensioneringsprincipper for uarmerede vægelementer LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Dimensioneringsprincipper for uarmerede vægelementer HÆFTE NR. 8 JAN. 008 LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning....

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Deformationsberegning af bjælker - Urevnet tværsnit - Revnet tværsnit - Deformationsberegninger i praksis

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Ingeniørdocent, lic. techn. Bjarne Chr. Jensen Niels Bohrs Allé 1 5230

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Helvægge af letklinkerbeton

Helvægge af letklinkerbeton Statik Helvægge af letklinkerbeton Projekteringsanvisning for beregning og anvendelse af letklinkerelementer. Bæreevne og stabilitet Hæfte 2 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK BETONINDUSTRI FORENINGS ELEMENTFRAKTION - BIH. Vurdering af uarmerede vægges bæreevne. Fase 1. Lodret belastede vægge

DANSK BETONINDUSTRI FORENINGS ELEMENTFRAKTION - BIH. Vurdering af uarmerede vægges bæreevne. Fase 1. Lodret belastede vægge 9 D E C E M B E R 2 0 0 4 DANSK BETONINDUSTRI FORENINGS ELEMENTFRAKTION - BIH Vurdering af uarmerede vægges bæreevne. Fase 1. Lodret belastede vægge Dansk Beton Industriforening s Elementfraktion, BIH

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Nyt generaliseret beregningsmodul efter EC2 til vægge, søjler og bjælker. Juni 2012.

Nyt generaliseret beregningsmodul efter EC2 til vægge, søjler og bjælker. Juni 2012. Nyt generaliseret beregningsmodul efter EC2 til vægge, søjler og bjælker. Juni 2012. Betonelement-Foreningen tilbyder nu på hjemmesiden et nyt beregningsmodul til fri afbenyttelse. Modulet er et effektivt

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

BEF Bulletin no. 4. Huldæk og brand. Betonelement-Foreningen, september 2013. Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S. Betonelementforeningen

BEF Bulletin no. 4. Huldæk og brand. Betonelement-Foreningen, september 2013. Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S. Betonelementforeningen Middel temperaturstigning i ovn (Celsius) Tid (minutter) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1000 900 SP-3 800 700 600 500 400 300 SP-1 200 SP-2 100 0 BEF Bulletin no. 4 Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Bilag K-Indholdsfortegnelse

Bilag K-Indholdsfortegnelse 0 Bilag K-Indholdsfortegnelse Bilag K-Indholdsfortegnelse BILAG K-1 LASTER K- 1.1 Elementer i byggeriet K- 1. Forudsætninger for lastoptagelse K-7 1.3 Egenlast K-9 1.4 Vindlast K-15 1.5 Snelast K-5 1.6

Læs mere

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll Styring af revner i beton Bent Feddersen, Rambøll 1 Årsag Statisk betingede revner dannes pga. ydre last og/eller tvangsdeformationer. Eksempler : Trækkræfter fra ydre last (fx bøjning, forskydning, vridning

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,).

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,). Indledning Anvendelsesområde Programmet behandler terrændæk ifølge FEM (Finite Element Metoden). Terrændækket kan belastes med fladelast (kn/m 2 ), linjelaster (kn/m) og punktlaster (kn) med valgfri placering.

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve Brikfarvekoder Oplysninger om koder på brik: Brikfarve CEdeklaration Bemærkinger Anvendelse Exponeringsklasse MX3.2 til MX5 Aggressivt kemisk miljø BLÅ RØD Korrosionsbestandighed Frostfasthed 1 F F2 Rustfast

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Bærende konstruktioner Udgivet Dec. 1990 Revideret 13.11.2002 Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Dette

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S B E T O N E L E M E N T F O R E N I N G E N Transportarmerede betonelementvægge Deformationsforhold og svigttype 13. marts 2012 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Udstøbningsblokke. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004

Udstøbningsblokke. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004 Udstøbningsblokke ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004 blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Udgiver Forord Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Dansk Beton Industriforening

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet CQ Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige konstruktions-

Læs mere

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til: Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Udgivet Dec. 1990 Revideret 19.06.2009 Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Okt. 2016

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Okt. 2016 Statik og jernbeton Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Okt. 2016 Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Brud Betontværsnit Armeringsbehov? Antal jern og diameter

Læs mere

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Okt.

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Okt. Statik og jernbeton Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Okt. 2017 Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Brud 1 Betontværsnit Armeringsbehov? Antal jern og diameter

Læs mere

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde Lodret belastet muret væg Indledning Modulet anvender beregningsmodellen angivet i EN 1996-1-1, anneks G. Modulet anvendes, når der i et vægfelt er mulighed for (risiko for) 2. ordens effekter (dvs. søjlevirkning).

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup HODY Forskallings- OG FORSKALLINGS- Armeringsplade OG til fritspaendende ARMERINGSPLADE betondaek TIL FRITSPæNDENDE BETONDæK EUROCODE 2009 Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

Læs mere

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning.

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning. Bærende rammer i levende byggeri Generelt Huldæk anvendes som etageadskillelse og tagdæk i bolig-, erhvervs- og industribyggeri. Huldæk kan også anvendes som vægelementer. Betonelement a s producerer forspændte

Læs mere

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve Brikfarvekoder Oplysninger om koder på brik: Brikfarve CEdeklaration Bemærkinger Anvendelse Exponeringsklasse MX3.2 til MX5 Aggressivt kemisk miljø BLÅ RØD Korrosionsbestandighed Frostfasthed 1 F F2 Rustfast

Læs mere

Urban 4. Arkitektur 6. Konstruktion 10 Brand- og flugtveje 10. Brand og akustik 12 Stabilisering 13 Søjle og bjælke dimensionering 14

Urban 4. Arkitektur 6. Konstruktion 10 Brand- og flugtveje 10. Brand og akustik 12 Stabilisering 13 Søjle og bjælke dimensionering 14 Urban 4 Bebyggelsesprocent 4 Arkitektur 6 Plan 6 Snit 7 Facade 8 Foreslag på udnyttelse af udearealet 9 Konstruktion 10 Brand- og flugtveje 10 Brand og akustik 12 Stabilisering 13 Søjle og bjælke dimensionering

Læs mere

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke Bilag A Forspændt bjælke I dette afsnit vil bjælken placeret under facadevæggen (modullinie D) blive dimensioneret, se gur A.1. Figur A.1 Placering af bjælkei kælder. Bjælken dimensioneres ud fra, at den

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Willemoesgade 2 5610 Assens Mobil 22 13 06 44 E-mail tm@thorvaldmathiesen.dk STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Stefansgade 65 3 TV, 2200 København N Sag Nr.: 15.342 Dato: 17-11-2015 Rev.: 04-12-2015

Læs mere

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag 2. UDGAVE ISBN 978-87-571-2766-9 9 788757 127669 varenr. 84016-1 konstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader)

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 003 Konstrktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler November 2007 Indhold 1 Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Opsætning... 3 1.3 Knuder og stænger... 5 1.4 Understøtninger...

Læs mere

Udstøbningsblokke Materialeparametre, beregningsmetoder og bæreevnediagrammer

Udstøbningsblokke Materialeparametre, beregningsmetoder og bæreevnediagrammer Udstøbningsblokke Materialeparametre, beregningsmetoder og bæreevnediagrammer April 2015 2. udgave SfB (21) (22) Ff5 Udstøbningsblokke 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Dansk Beton Blokgruppen

Læs mere

PROMATECT -L Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -L Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -L er en ubrændbar plade, der bruges til brandbeskyttelse af alle typer af stålkonstruktioner. Pladen er lavet af uorganisk kalciumsilikat og

Læs mere

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01.

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01. Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland Vejledning T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk i vægge Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato:

Læs mere

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann Bøjning i brudgrænsetilstanden Per Goltermann Lektionens indhold 1. De grundlæggende antagelser/regler 2. Materialernes arbejdskurver 3. Bøjning: De forskellige stadier 4. Ren bøjning i simpelt tværsnit

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader)

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstrktioner, 5 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader Deformationsberegninger 1 Christian Frier

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI

GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI GIVE STÅLSPÆR A/S GSY BJÆLKEN 1 GSY BJÆLKEN 3 2 TEKNISK DATA 4 2.1 BÆREEVNE 4 2.2 KOMFORTFORHOLD 9 2.3 BRAND......................................

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 2009

Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 2009 ES-CONSULT A/S E-MAIL es-consult@es-consult.dk STAKTOFTEN 0 DK - 950 VEDBÆK TEL. +45 45 66 10 11 FAX. +45 45 66 11 1 DENMARK http://.es-consult.dk Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast K.I Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast I det følgende er det eftervist, at forudsætningen, om at regne med kvasistatisk vindlast på bygningen,

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere