Helvægge og dæk af letklinkerbeton

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helvægge og dæk af letklinkerbeton"

Transkript

1 Brand Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brandmodstandsevne for vægge og dæk af letklinkerbeton Væg- og dækelementer Hæfte 9 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April 2005

2 Forord / Indholdsfortegnelse Denne anvisning er udgivet af: DANSK BETON INDUSTRIFORENINGS ELEMENTFRAKTION, BIH. Dansk Beton Industriforening Dansk Byggeri Kejsergade 2 P.B København K Tlf.: Anvisningens anvendelse De forskellige anvisninger i hæftet er primært udarbejdet som vejledende information til arkitekter og ingeniører i forbindelse med projektering af byggeri, hvor der anvendes dækelementer og helvægge af letklinkerbeton, og hvor der stilles brandkrav. Ansvaret for den korrekte projektering ligger hos den projekterende. BIH og medlemsvirksomhederne påtager sig således ikke noget juridisk ansvar i forbindelse med denne anvisnings information. Vejledningen er udarbejdet af: INGHOLT CONSULT RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ApS Indholdsfortegnelse Side Beregningsprogrammerne er udviklet af KRISTIAN HERTZ Lektor, civilingeniør, Lic. Techn. Institut for Bygninger og Energi, Danmarks Tekniske Universitet Brandforsøgene er udført på: Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Hvidovre 1. Indledning Produktprogram Beregningsmetode for vægge Beregningsmetode for dæk Brandforsøg Materialeparametre Brandkrav Anvendelse af vægdiagrammerne...10 Forord Dansk Betonindustriforenings Elementfraktion har igennem en række år deltaget i et udviklingsarbejde sammen med afdelingen BYG DTU på Danmarks Tekniske Universitet med det formål at opstille en beregningsmetode til bestemmelse af brandmodstandsevnen for vægge og dæk af letklinkerbeton. Arbejdet er en del i et større udviklingsarbejde for letklinkerbeton, som også har omfattet letklinkerblokke. Det opstillede beregningsgrundlag er blevet verificeret ved udførelse af fuldskalaforsøg på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Nærværende publikation angiver direkte brandmodstandsevnen for de mest almindelige væg- og dæktyper. 9. Dæktabeller Øvrige konstruktionselementer Beregningseksempler Beregningsprogram...13 Diagram 1. BS 60, 100 mm, 1200 kg/m³...14 Diagram 2. BS 60, 120 mm, 1200 kg/m³...14 Diagram 3. BS 60, 150 mm, 1200 kg/m³...15 Diagram 4. BS 60, 200 mm, 1200 kg/m³...15 For andre væg- og dæktyper henvises der til et beregningsprogram, som kan hentes over internettet på elementfraktionens hjemmeside: 2

3 Indledning / Produktprogram 1. Indledning Formålet med udviklingsprojektet har været at finde beregningsmetoder, hvorefter man vil kunne foretage en eftervisning af brandmodstandsevnen for vægge og dæk af letklinkerbeton. Beregningsmetoderne tager udgangspunkt i metoderne, som anvendes for normal beton som nærmere angivet i betonnorm DS 411 og i CEN-normen DS/EN Beregningerne er endvidere i overensstemmelse med letbetonnormen DS 420 : 2003 Materialeparametrene er tilpasset egenskaberne for letklinkerbeton. For at verificere beregningsformlerne er der udført forsøg dels med små prøveemner til bestemmelse af temperaturgradienten og dels fuldskalaforsøg med hele vægge og dæk. Brandforsøgene er udført på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Brandforsøgene viste, at de udviklede beregningsformler var i god overensstemmelse med forsøgsresultaterne. Ved udvikling af beregningsmetoderne er anvendt middelværdier for materialeegenskaberne for at kunne sammenligne direkte med resultaterne fra fuldskalaforsøgene. Ved dimensionering mod brand skal anvendes karakteristiske materialeværdier. For nærmere dokumentation henvises til følgende rapporter: Kristian Hertz: Beregningsmetode til brandteknisk dimensionering af konstruktioner i letklinkerbeton, rapport R-017, DTU, Kristian Hertz og Ernst Jan de Place Hansen: Brandteknisk dimensionering af letklinkerbeton. Beregning af brandmodstand, sagsrapport. BYG DTU, SR-01-10, Kristian Hertz: Documentation for calculations of Standard Fire Resistance of Slabs and Walls of Concrete with expanded clay aggregates. Report R-048 BYG DTU, december Produktprogram Fabrikkerne tilsluttet Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion BIH har et stort produktprogram af bærende og ikke bærende vægge og dæk af letklinkerbeton og kan levere vægge og dæk til alle typer byggeri. Elementerne udføres i h.t. Norm for letbetonkonstruktioner af letbetonelementer, DS 420 : Vægge For vægge omfatter produktprogrammet følgende: Vægtykkelser: 100 mm, 120 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm og 240 mm. Vægformater: Op til 3,0 m 6,0 m. Densiteter: 950 kg/m³ kg/m³. Styrker: 6 MPa, 7,5 MPa, 10 MPa, 15 MPa. Brandforhold: Væggene vil normalt kunne opfylde kravene til BS 60 og vil også kunne dimensioneres til at opfylde BS 120. Dæk For dæk omfatter produktprogrammet følgende: Massive dæk: Dæktykkelse: 140 mm mm Dækbredder: 600 mm og 1200 mm Dæklængder: Op til 7,20 m Dækkene udføres i letklinkerbeton med densitet ca kg/m³. Sandwichdæk: Dæktykkelse: mm Dækbredder: 600 mm og 1200 mm Dæklængder: Op til 7,20 m. Dækkene udføres med et top- og bundlag i densitet ca kg/m³ og et mellemlag i densitet ca. 600 kg/m³. Begge dæktyper vil normalt kunne opfylde kravene til BS 60. 3

4 Beregningsmetode for vægge 3. Beregningsmetode for vægge Temperaturen (T) i væggen til tiden t (min.) i dybden x(m) fra den brandpåvirkede side bestemmes som for beton i h.t. DS 411. T(x,t) = 312 log (8t + 1) e -1,9 K(t) x sin hvor K(t) = π ρ c p 750 λ t For densiteten ρ (kg/m³) og varmeledningsevnen λ (W/mºC) indsættes de aktuelle værdier for letklinkerbetonen. π 2 -K(t) x Hensyntagen til reduktionen i tværsnittets styrkeegenskaber under branden udføres ved at arbejde med et reduceret tværsnit med konstante parametre og en skadet randzone, som ikke tages i regning. ξ c, middel = w 1 w o ξ c (T(x))dx hvor w er vægtykkelsen. ξ c, middel kan f.eks. bestemmes ved at opdele væggen i n lige tykke lag. ξ c, middel = (1-0,2/n) n Σ n i = 1 ξ c (θ i ) Den specifikke varmekapacitet c p (kj/kgºc) sættes som for beton. Letklinkerbetonens trykstyrke og bøjningstrækstyrke reduceres som for beton med en temperaturafhængig reduktionsfaktor på ξ c. Letklinkerbetonens elasticitetskoefficient reduceres med faktoren (ξ c )². Reduktionsfaktoren, der afviger lidt fra betons, er angivet i diagrammet nedenfor. ξ c (θ 6 ) ξ c (θ 5 ) ξ c (θ 4 ) ξ c (θ 3 ) Trykstyrkereduktion ξ c (20,1,0) (200,1,0) ξ c (θ 2 ) ξ c (θ 1 ) 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 (800,0,6) 0,4 0,3 ξ c, M ξ c, middel 0,2 0,1 0,0 0, (1000,0,0) Temperatur o C ε 1 σ 1 T 1 ε 2 σ 2 T 2 Reduktionsfaktor for trykstyrke h c a c h c 2 a Tc w Opdeling af tværsnit 4

5 Beregningsmetode for vægge Da udbøjning og stabilitet er afgørende, sættes tykkelsen af den beskadigede randzone til a c = w 1-1,3 ξ c,middel ξ c,m β: Temperaturudvidelseskoefficienten. k 1, k 2 : Faktor, der tager hensyn til den transiente tøjning, d.v.s. den del af den termiske udvidelse, som ikke finder sted p.g.a. trykspændingerne i væggen. Hvor ξ c,m svarer til temperaturen på bagsiden af væggen. l s : Søjlelængden Trykstyrke, bøjningstrækstyrke og elasticitetsmodul sættes til 0 i den beskadigede randzone og i det reducerede tværsnit til: Bidraget til ekscentriciteten fra lasten og understøtningsforholdene bestemmes af følgende: f cd (T) = ξ c,m (T) f cd (20º) e last = 1 16 (χ t + χ b ) l 2 s f ctd (T) = ξ c,m (T) f ctd (20º) E cd (T) = (ξ c,m (T)) 2 E cd (20º) Materialeparametre indsættes med de regningsmæssige værdier, der svarer til det pågældende lasttilfælde, d.v.s. i lasttilfælde 3.3, brand, skal anvendes karakteristiske værdier. Bidraget til ekscentriciteten fra den termiske udbøjning bestemmes af følgende: Da e termisk er den dominerende udbøjning, er e last bestemt som udbøjningen midt på væggen. χ t = χ b = M top E cd (T) I c, krumning i top af væg M bund E cd (T) I c, krumning i bund af væg M top = P e top e termisk = (ε 2 k 2 - ε 1 k 1 ) a Tc l 2 h 2 s c M bund = P e bund ε 1 = β ε 2 = β T T e top : Ekscentriciteten på den påførte last e bund : Afhænger af understøtningsforholdene forneden, se næste side. P: Den lodrette belastning på væggen inkl. halvdelen af væggens egenlast. k 1 = 1-2,35 σ 1 dog mindst 0 f cd k 2 = 1-2,35 σ 2 dog mindst 0 f cd ε 1, σ 1, T 1 : Den termiske tøjning, trykspænding og temperatur i midten af det reducerede tværsnit. ε 2, σ 2, T 2 : Den termiske tøjning, trykspænding og temperatur ved kanten af den beskadigede randzone. h c : a Tc : Tykkelsen af det reducerede tværsnit. Afstanden fra midten af det reducerede tværsnit til vægsiden mod branden. 5

6 Beregningsmetode for vægge I c = 1 12 b h3 c b: Vægbredde Væggene er regnet simpelt understøttet foroven og understøttet på et plant underlag forneden. Når væggen krummer ind mod branden, vil undersiden vippe, således at lasten står ude på kanten. Efterhånden som kanten knuses, vil reaktionen rykke indad mod midten. Reaktionen regnes at virke i centerlinien af trykzonen, der begynder ved kanten af den skadede zone. e bund = w 1 P 2 -ac - 2 b f cd Da lasten skal henføres til centerlinien for det reducerede tværsnit, skal endvidere tillægges ½ a c til ekscentriciteten. Herefter fås den samlede ekscentricitet e total = e termisk + e last + ½ a c Væggens brandmodstandsevne/bæreevne bestemmes herefter ved Navier s spændingsformler og Euler og Rankines søjleformler. Tværsnittets trykbæreevne: F U = h c b f cd (T) Tværsnittets søjlebæreevne efter Eulerformlen: E F E = π 2 cd (T) I c l 2 s e top P BRAND e termisk Tværsnittets Rankine bæreevne: F R = F U F E Hensyntagen til søjlebæreevnen efter Rankine formlen kan fås ved at bestemme den regningsmæssige ekscentricitet i henhold til følgende: Ekscentricitet og udbøjning for væg e bund e d = (e termisk + e last + ½ a c) P F U P F R Herefter fås Navierbæreevnen for henholdsvis maksimal trykspænding F c og minimal trækspænding F ct. h c w 2 w 2 a c F c = f cd (T) e d h c I c h c b f F ct = cdt (T) e d h c 1-2 I c h c b Væggens lodrette bæreevne fås herefter som den mindste af F c og F ct. Reaktionsfordeling ved bund af væg e bund Beregningerne udføres i passende tidsstep. For hvert tidsinterval bestemmes udbøjningstillægget ud fra den bestemte spændingsfordeling. Det er fundet, at et tidsstep på 10 min. giver tilstrækkelig nøjagtige resultater. 6

7 Beregningsmetode for dæk T t 4. Beregningsmetode for dæk Temperaturfordelingen i dækket bestemmes som angivet for vægge. T s T sc y h Geometri for dæktværsnit Reduktionsfaktoren af letklinkerbetonens trykstyrke, bøjningstrækstyrke og elasticitetsmodul bestemmes ligeledes som for vægge som ξ c og (ξ c )². Reduktionsfaktoren på armeringens flydespænding ξ s bestemmes i h.t. DS 411 og diagrammet nedenfor. f sd = ξ s (T) f sd (20º) I diagrammet er anført reduktionskurver for 3 typer stål: Ståltype 1: Kamstål KS 550 S, varmvalset, fri køling. (Betegnelse i h.t. DS 13080: B550 BR+Q). Stålet må svejses. Stålet svarer til tabel V9.2.2a i DS 411; værdierne er taget fra CEN/TC 250 Ståltype 2: Kamstål K 550 TS, varmvalset, bratkølet, selvanløben. (Betegnelse i h.t. DS 13080: B550 BR+AC). Stålet må ikke svejses. Værdierne er fundet ved forsøg, jf. afsnit 5. I letklinkerdækkene anvendes ståltype 2. cy c cs h: Dæktykkelse y: Højde af trykzone b: Dækbredde D: Armeringsdiameter n: Antal armeringsstænger c y : Dæklag c: Dæklag til midte armering c s : Dæklag til o.s. armering D Armeringsareal: A s = n π 4 T t (t): Temperatur i top af dæk T sc (t): Temperatur ved o.s. armering T s (t): Temperatur ved midte af armeringen Flydespænding af armering: ξ s (T s (t)) f sd (20º) Trykspænding af beton: ξ c (T t (t)) f cd (20º) Bøjningstrækstyrke: ξ c (T sc (t)) f ctd (20º) ξ c 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Styrkereduktion Ståltype 2 Ståltype 1 Forskydningsspænding ved o.s. armering: τ 1 cs = ξ c (T sc (t)) f ctd (20º) 2 Trykzonehøjde: y = A s ξ s f sd (20º) b ξ c f cd (20º) Momentbæreevne: Forskydningsbæreevne: M u = A s ξ s f sd (20º) h - c - 2 Q u = τ cs b h - c - y 2 Flækningsbrud: Q uf = 2π (ξ c (T 1 ) + ξ c (T 2 ) + ξ c (T 3 )) y c y 3 f ctd l a n 0,2 l a : Armeringens forankringslængde over vederlaget. 0,1 0,0 0, Temperatur o C T 1, T 2 og T 3 : Temperaturen i midten af hvert af de lag, der fås når dæklaget opdeles i 3 lag. Reduktionsfaktor for armering Beregningerne af dækkenes bæreevne omfatter bøjning, forskydning og forankring. Forankringen opdeles i flækning og vedhæftningsbrud. Beregningerne udføres ved at indsætte de temperaturafhængige materialeparametre i bæreevneformlerne. Vedhæftningsbrud: Q uv = 0,65 π D ξ c (T s ) f cd l a n Forskydningsbæreevnen bestemmes som den mindste af Q u, Q uf og Q uv. For massive dæk anvendes de samme materialeparametre for hele tværsnittet. For sandwichdæk anvendes toplagets materialeparametre for bøjning og mellemlagets materialeparametre for forskydning, og bundlagets materialeparametre for forankringsstyrke. 7

8 Brandforsøg 5. Brandforsøg Brandforsøgene blev udført på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Der udførtes først en række indledende forsøg med temperaturmålinger i 60 punkter af vægge i forskellige tykkelser for at bestemme temperaturfordelingen gennem væggen. Forsøgene udførtes herefter i 2 faser. Ved forsøgene varieredes på følgende parametre: Densitet, last, ekscentricitet og understøtningsforhold (plan understøtning og charnier). Fase Densitet kg/m³ Last kn/m Ekscentricitet mm Brandmodstandstid min Resultaterne af vægforsøgene Ved brud havde væggene udbøjninger fra mm. Alle væggene havde en tykkelse på 100 mm og en højde på 3,00 m. Ekscentriciteten regnes positiv mod branden. I alle tilfælde stoppedes forsøgene inden brud i væg. Forsøgene viste at for temperaturer op til ca. 400 ºC ligger værdierne over det almindelige varmvalsede fritkølede kamstål, for temperaturer op til ca. 600 ºC er værdierne ens, og for temperaturer over 600 ºC ligger værdierne under. Dette betyder at for brandtider op til ca. 60 min. vil bæreevnerne være de samme, og ved brandtider over ca. 60 min. vil bæreevnerne være mindre. Der blev også udført trækforsøg med den anvendte armering både før og efter forsøgene. Trækforsøgene viste ingen betydende svækkelse af armeringen efter brandpåvirkningen. I fase 1 var vederlaget 200 mm, i fase 2 var vederlaget 70 mm. Under alle forsøgene udførtes temperatur- og udbøjningsmålinger i en række punkter. Ved forsøgenes afslutning havde dækkene betragtelige nedbøjninger. Forsøgene viste god overensstemmelse med de beregnede resultater og har dermed bekræftet det opstillede beregningsgrundlag. Da forankrings- og vederlagsproblematikken er væsentlig for dækkenes bæreevne under en brand, er der udført 2-dimensionelle temperaturberegninger omkring vederlaget, og temperaturerne er kontrolleret ved målinger under forsøgene. Længde (lysvidde) Last min. Fase Dæktype Dæktykkelse Brandmodstandtid mm m kn/m² min. 1 Sandwich 240 5,50 2, Massiv 200 5,50 4, Sandwich 240 5,63 2, Massiv 200 5,63 2,4 80 Resultaterne af dækforsøgene Ved alle forsøgene var dæklaget 15 mm. Armeringen i sandwichdæk var 8Y8 og i massive dæk 8Y10. Armeringskvaliteten var B550 BR+AC (varmvalset, bratkølet, selvanløben, tidligere handelsbetegnelse K 550 TS). Da der ikke er anført materialeparametre for denne ståltype i DS 411 blev der udført forsøg til bestemmelse af ξ s, jf. diagram i afsnit 4. 8

9 Materialeparametre / Brandkrav 6. Materialeparametre Materialeparametrene ved forsøgselementerne var følgende: Helvægge Helvæg 1200 Helvæg 1800 Densitet, ρ (kg/m³) Trykstyrke, middel, f cm (MPa) 10,50 20,0 Trykstyrke karak., f ck (MPa) 7,50 15,00 E-modul middel, E cm (GPa) 8,00 18,00 E-modul karak., E ck (GPa) 7,00 16,50 Bøjningstrækstyrke, middel, f ctm (MPa) 2,20 3,20 Bøjningstrækstyrke, karak., f ctk (MPa) 1,80 2,50 Varmeledningsevne, λ (W/mºC) 0,45 0,90 Specifik varmekapac., c p (kj/kgºc) 1,00 1,00 Temperaturudvidelseskoefficient, β 10-5 ºC -1 1,10 1,20 Sandwichdæk Densitet, ρ (kg/m³) bund 1500 Densitet, ρ (kg/m³) mellem 625 Densitet, ρ (kg/m³) top 1560 Trykstyrke middel, f cm (MPa) top 17,00 Trykstyrke karak., f ck (MPa) top 15,25 Bøjningstrækstyrke, middel, f ctm (MPa) bund 3,00 Bøjningstrækstyrke, karak., f ctk (MPa) bund 2,70 Bøjningstrækstyrke, middel, f ctm (MPa) mellem 0,30 Bøjningstrækstyrke, karak., f ctk (MPa) mellem 0,30 Varmeledningsevne, λ (W/mºC) bund 0,60 Specifik varmekapac., c p (kj/kgºc) bund 1,00 Flydespænding af armering, f yk (MPa) 550 Armeringstype: B550 BR+AC (Varmvalset, bratkølet, selvanløben) 7. Brandkrav I henhold til Bygningsreglementet fra 1995 inkl. tillæg 1-4 stilles følgende brandkrav til vægge: Bærende konstruktioner i bygninger med 1 etage med etageareal under 1000 m² og bærende vægge i bygningers øverste etage skal udføres mindst som BD 30. Øvrige konstruktioner samt brandadskillende vægge skal udføres mindst som BS 60. Ny europæisk brandklassifikation: Bærende, ikke adskillende bygningsdele: BD 30: R 30 BS 30: R 30 A2-s1,d0 BS 60: R 60 A2-s1,d0 Bærende, adskillende bygningsdele: BD 30: REI 30 BS 30: REI 30 A2-s1,d0 BS 60: REI 60 A2-s1,d0 Ikke bærende, adskillende bygningsdele: BD 30: EI 30 BS 30: EI 30 A2-s1,d0 BS 60: EI 60 A2-s1,d0 R: bæreevne E: integritet I: isolation s1: Meget begrænset mængde af røgudvikling d0: Ingen brændende dråber eller partikler A2: Klasseinddeling Vægge og dæk betegnet BS 60 opfylder kravene til: REI 60 A2-s1,d0. Massive dæk Densitet, ρ (kg/m³) 1775 Trykstyrke middel, f cm (MPa) 20,00 Trykstyrke karak., f ck (MPa) 15,00 Bøjningstrækstyrke, middel, f ctm (MPa) 3,20 Bøjningstrækstyrke, karak., f ctk (MPa) 2,70 Varmeledningsevne, λ (W/mºC) 0,60 Specifik varmekapac., c p (kj/kgºc) 1,00 Flydespænding af armering, f yk (MPa) 550 Armeringstype: B550 BR+AC (Varmvalset, bratkølet, selvanløben) 9

10 Anvendelse af vægdiagrammer 8. Anvendelse af vægdiagrammerne Bæreevnen i brandtilfældet er bestemt som den karakteristiske bæreevne og skal sammenlignes med lasten i lastkombination 3.3, ulykkeslast - brand (jf. Norm for sikkerhed DS 409). Diagrammerne må ikke anvendes til normal bæreevnebestemmelse. e P Den karakteristiske bæreevne for den pågældende brandmodstandsevne aflæses herefter af diagrammerne som den mindste af bæreevnerne for henholdsvis e max og e min. Der er udarbejdet diagrammer for BS 60 vægge i tykkelserne 100 mm mm. Diagrammerne er udarbejdet for vægge med densitet 1200 kg/m³. For vægge med større densitet end 1200 kg/m³ er bæreevnerne større og diagrammerne på den sikre side. For vægge med densitet mindre end 1200 kg/m³ er bæreevnerne mindre, og diagrammerne kan ikke anvendes. q G ls For vægge, som er 3- eller 4-sidig understøttet kan søjlelængden/væghøjden reduceres efter følgende formler fra DS 414, Norm for murværkskonstruktioner: For et vægfelt understøttet på 4 sider: Belastningsmodel for væg w l s = H 1 + H B l s = B 2 for B < H 2 for B H P: Lodret last i lastkombination 3.3 (kn/m) (inkl. halvdelen af væggens egenlast) e: Ekscentricitet. Regnet positiv mod brand og negativ væk fra brand (m) e 1 : Størst mulig ekscentricitet regnet med fortegn (positiv mod brand) (m) e 2 : Mindst mulig ekscentricitet regnet med fortegn (negativ væk fra brand) (m) q: Vandret last i lastkombination 3.3 (kn/m²) q 1 : Vandret last væk fra brand (kn/m²) q 2 : Vandret last mod brand (kn/m²) B = Afstand mellem tværunderstøtninger H = væghøjde (m) l s = søjlelængde (m) For et vægfelt understøttet på 3 sider: l s = H 1 + H 3B l s = 3 2 B for B < H 3 2 for B H 3 w: Vægtykkelse (m) l s : Væghøjde/søjlelængde (m) Herefter bestemmes den maksimale og minimale ekscentricitet. e max = e 1 + q 1 l 2 s 8 P e min = e 2 - q 2 l 2 s 8 P 10

11 Dæktabeller / Øvrige konstruktionselementer 9. Dæktabeller Dæk i efterfølgende tabeller opfylder alle kravene til BS 60. Sandwichdæk Karakteristisk bæreevne i brandtilfældet (kn/m²) (ekskl. egenlast af dæk) Spændvidde, m 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 Tykkelse, mm 120 4,2 2,7 1, ,2 3,4 2,3 1, ,2 4,1 2,8 1, ,1 4,8 3,3 2,2 1, ,5 10,3 7,5 5,5 4,1 3, ,1 11,6 8,4 6,2 4,7 3,5 2, ,0 12,8 9,3 6,4 5,2 4,0 3,0 2, ,8 14,1 10,2 7,6 5,8 4,4 3,3 2,5 1, ,2 17,8 15,3 13,3 10,8 8,5 6,8 5,5 4,4 Bæreevne for sandwichdæk, BS Øvrige konstruktionselementer Armerede vægsøjler Disse beregnes ved hjælp af eksisterende søjleprogrammer for beton, hvor der anvendes letbetonens materialeparametre. Armerede bjælker Disse beregnes i princippet som for letbetondæk eller som betonbjælker med letbetonens parametre. Brandsektionsvægge Brandsektionsvægge der opføres af vandretliggende elementer lagt ovenpå hinanden og understøttet af søjler foreslås beregnet på følgende måde: Søjlelængden fastsættes til væglængden. Væggen beregnes for indvendig vindlast i brandtilfældet og en lodret last på halvdelen af væggenes egenlast påført med en ekscentricitet svarende til 1/500 af væghøjden. Tabellen gælder under følgende forudsætninger: Armeringsbetegnelse: Y-stål. K 550 TS Type i h.t. DS 13080: B550 BR+AC (Varmvalset, bratkølet, selvanløben) mm: 6Y8 pr. 1,20 m mm: 6Y10 pr. 1,20 m 280 mm: 6Y12 pr. 1,20 m Dæklag: 15 mm Vederlag: 70 mm G ls H Massive dæk Karakteristisk bæreevne i brandtilfældet (kn/m²) (ekskl. egenlast af dæk) Spændvidde, m 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 Tykkelse, mm ,5 9,2 6,5 4,6 3, ,9 10,9 7,7 5,5 3,9 2, ,3 12,6 8,9 6,4 4,5 3, ,9 23,2 17,0 12,6 9,6 7,3 5,5 4,2 3, ,8 26,0 19,0 14,2 10,7 8,2 6,2 4,7 3, ,7 28,8 21,1 15,7 11,9 9,1 7,0 5,3 4, ,7 31,6 23,1 17,2 13,1 10,0 7,7 5,8 4,4 Bæreevne for massive dæk, BS 60 Tabellen gælder under følgende forudsætninger: Armeringsbetegnelse: Y-stål. K 550 TS Type i h.t. DS 13080: B550 BR+AC (Varmvalset, bratkølet, selvanløben) mm: 8Y10 pr. 1,20 m mm: 8Y12 pr. 1,20 m Dæklag: 15 mm Vederlag: 70 mm Eksempel på brandsektionsvæg 11

12 Beregningseksempler 11. Beregningseksempler Eksempel 1 Indervæg med dæklast fra 2 sider. Brandkrav, BS 60. Vægtykkelse: w = 0,20 m Densitet: 1200 kg/m³ Væghøjde: l s = 3,50 m Karakteristiske laste i brandtilfældet, lasttilfælde 3.3: Ingen vandret last Laste: P1 = 20 kn/m P2 = 35 kn/m P = P1 + P2 = 55 kn/m Eksempel 2 Ydervæg Brandkrav BS 60 Vægtykkelse: w = 0,10 m Densitet: 1800 kg/m³ Væghøjde: H = 2,60 m Max last: P max = 20 kn/m Min last: P min = 5 kn/m Ekscentricitet: e 1 = 25 mm Ekscentricitet: e 2 = -10 mm Karakteristisk vindlast: q k = 0,75 kn/m² e P P1 P2 e1 e2 q v G 2,60 m BRAND G 3,50 m BRAND 0,10 m 0,20 m Belastningsmodel Min. vederlag: 60 mm Maks. vederlag: 90 mm 10 Vindlast: q vind = γ brand c q k γ brand = 0,25 q 1 = 0,25 1,1 0,75 = 0,21 kn/m² q 2 = 0,25 1,0 0,75 = 0,19 kn/m² γ brand = partialkoefficient i brandtilfældet c = formfaktor Tilfælde 1, P min + vind: e max = ,21 2, = = 60 mm 8 5,0 Belastningsmodel e 1,1 = - 55 mm e 1,2 = - 80 mm e 2,1 = 80 mm e 2,2 = 55 mm e max = e 1 = e min = e 2 = 20 (-55) (-80) Bæreevne aflæses af diagram 4. R 1 = 340 kn/m R 2 = 530 kn/m = 31 mm = 6 mm Bæreevnen i brandtilfældet er den mindste af R 1 og R 2. R d,brand = 340 kn/m > P = 55 kn/m e min = -10-0,19 2, = = -42 mm 8 5,0 Af diagram 1 fås: R 1 = 77 kn/m R 2 = 41 kn/m R d,brand = 41 kn/m > P min = 5 kn/m Tilfælde 2, P max + vind: e max = 25 + e min = -10-0,21 2, = = 34 mm ,19 2, = = -18 mm 8 20 Af diagram 1 fås: R 1 = 108 kn/m R 2 = 51 kn/m R d,brand = 51 kn/m > P max = 20 kn/m 12

13 Beregningsprogram 12. Beregningsprogram For de tilfælde, som ikke er dækket af diagrammerne, er det muligt selv at foretage en beregning af brandmodstandstiden på et beregningsprogram for henholdsvis vægge og dæk. Beregningsprogrammerne er nemme at bruge og kan hentes ned fra nettet fra BIH s hjemmeside: Anvendelse af programmerne er helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan drages til ansvar i forbindelse med brug eller installation deraf. Programbeskrivelse Programmerne beregner bæreevnen af en væg eller dæk af letklinkerbeton påvirket af en standardbrand efter ISO 834. I programmet kan væggens tykkelse, højde, densitet og styrkeparametre varieres. Man kan vælge mellem beregning med middelværdier og karakteristiske værdier, og man kan påføre en linielast og en ekscentricitet for denne på væggens overside. Ved dimensionering skal anvendes karakteristiske værdier. Linielastens ekscentricitet regnes negativ hvis den giver det største tryk på den side af væggen, der vender bort fra branden og positiv mod branden. Beregningen giver brandmodstandstiden for den påførte linielast og samtidig oplyses bæreevnen og udbøjningen for hver 10. minut inden for fire timer af en standardbrand ved påvirkning af denne linielast, så man kan afgøre, hvor tæt man er på brud. Linielasten, der står på væggen under branden, er bestemmende for udbøjningen og dermed for bæreevnen i udbøjet tilstand. Derfor er bæreevnen til den faste tid afhængig af, hvilken linielast, der har stået på væggen under opvarmningen. Ønsker man at bestemme den last, som væggen kan bære frem til et givet tidspunkt, må man iterere ved at variere lasten indtil brandmodstandstiden svarer til tidspunktet. Programmet skriver endvidere filer med sit primære resultat og filer med tabeller over udviklingen i den beregnede bæreevne, udbøjning og indre ekscentricitet gennem fire timer af en standardbrand. Beregningen udføres i tidsstep á 10 minutter, og i hvert tidsstep beregnes den akkumulerede udbøjning under hensyn til svækkelsen af tværsnittet og de transiente tøjningsforhold, og der udføres en stabilitetsundersøgelse for denne tilstand. I dækprogrammet kan man vælge mellem sandwichdæk eller massive dæk. Herefter kan man vælge dæktykkelse, bredde, længde og armering. Armeringen kan i programmet vælges enten som varmvalset, fritkølet Kamstål, B 550 BR+Q (tidligere handelsbetegnelse KS 550 S), eller som varmvalset, bratkølet, selvanløben Kamstål, B 550 BR+AC (tidligere handelsbetegnelse K 550TS). Herefter påføres en fladelast, hvorpå programmet beregner maksimal moment og forskydningskraft og sammenholder dem med bæreevnen til en valgt brandmodstandstid. Programmet tillægger selv dækkenes egenvægt til lasten. Programmet skriver endvidere filer over resultatet samt tabeller over moment- og forskydningsbæreevnens udvikling gennem 4 timer af en standardbrand. Beregningerne udføres som for vægge i tidsstep af 10 min. Installation af programmet Programmerne hentes ned fra nettet på BIH s hjemmeside, Samme sted kan hentes en detaljeret vejledning om installation og brug af programmerne. Beregningsprogrammet for vægge hedder LKVAEG.exe. Udover beregningsprogrammet findes en række resultatfiler: LKVAEG.RES: Der gemmer resultatet, som står på skærmen. LKVAFULT.RES: Med en tabel over bæreevnens udvikling fra 0 til 240 min. LKVAUM.RES: Med en tabel over udbøjningen fra 0 til 240 min. LKVAEUNA.RES: Med en tabel over den indre ekscentricitet fra 0 til 240 min. Beregningsprogrammet for dæk hedder: LKDAEK.exe. Udover beregningsprogrammet findes en række resultatfiler: LKDAEK.RES: Der gemmer resultatet, som står på skærmen. LKDAMULT.RES: Med en tabel over momentbæreevnen fra 0 til 240 min. LKDAVULT.RES: Med en tabel over forskydningsbæreevnen fra 0 til 240 min. 13

14 Diagrammer Brandmodstandsevne af Helvægge med densitet mindst 1200 kg/m³ - BS 60 Diagram 1 Karakteristisk bæreevne KN/m kn/m mm Helvæg 1200, BS 60 w = 100 mm Brandside l s = 2,40 m l s = 2,60 m l s = 2,80 m l s = 3,00 m Ekscentricitet Excentricitet mm mm Karakteristisk bæreevne Diagram 2 Karakteristisk bæreevne kn/m kn/m 120 mm Helvæg 1200, BS W 60= Brandside l s = 2,40 m l s = 2,80 m l s = 3,20 m l s = 3,60 m holt Consult, , Diagram 2 Ekscentricitet Excentricitet mm 14

15 Diagrammer 150 mm Helvæg 1200, BS 60 Karakteristisk bæreevne Diagram 3 kn/m kn/m w = 150 mm l s = 2,50 m l s = 3,00 m Brandside l s = 3,50 m l s = 4,00 m l s = 4,50 m gholt Consult, , Diagram 3 Ekscentricitet Excentricitet mm mm Diagram 4 Karakteristisk Karakteristisk bæreevne bæreevne kn/m kn/m mm Helvæg 1200, BS 60 w = 200 mm 750 l s = 2,50 m l s = 3,00 m l s = 3,50 m l s = 4,00 m l s = 4,50 m Brandside l s = 5,00 m gholt Consult, , Diagram 4 Excentricitet mm Ekscentricitet mm 15

16 Virksomhederne bag BIH BIH - SEKRETARIATET Dansk Beton Industriforening Elementfraktionen Dansk Byggeri Kejsergade 2, Box København K Telefon: Telefax: Info om BIH - se side 2. ELEMENTPRODUCENTER EXPAN A/S Produktion: H.J. Henriksensvej Ølsted Telefon: Telefax: Fårup Betonindustri A/S Kærvej Fårup Telefon: Telefax: Niss Sørensen & Søn A/S Drosselvej 9, Postboks Spøttrup Telefon: Telefax: Tinglev Elementfabrik A/S Mads Clausensvej Tinglev Telefon: Telefax: Betonelement A/S Fredensvej 36, Postboks Ringsted Telefon: Telefax: EXPAN A/S Tilbud, salg og produktion: Ribevej Brørup Telefon: Telefax: EXPAN A/S Produktion: Askhøjvej 6, Linå 8600 Silkeborg Telefon: Telefax: EXPAN A/S Produktion: Fiskbækvej 1, Fiskbæk, 6920 Videbæk Telefon: Telefax: EXPAN A/S Produktion: Snavevej Søndersø Telefon: Telefax: Leverandør: Gandrup Elementfabrik A/S Teglværksvej Gandrup Telefon: Telefax: Gandrup Elementfabrik A/S Kærmindevej Vamdrup Telefon: Telefax: Give Elementfabrik A/S Hjortsvangen Give Telefon: Telefax: Leth Beton A/S Rishøjvej Bedsted Thy Telefon: Telefax: Præfa-Byg v/o.j. Beton A/S Høngårdsvej Østervrå Telefon: Telefax: SAMARBEJDSPARTNERE Dansk Leca A/S Postboks Randers Telefon: Telefax: maxit a.s. Børglumvej Risskov Telefon: Telefax: Aalborg Portland Rørdalsvej 44, Postboks Aalborg Telefon: Telefax: INTERESSEMEDLEMMER fibo maskiner A/S Herningvej Videbæk Telefon: Telefax: Aalborg Portland Rørdalsvej 44, Postboks Aalborg Telefon: Telefax: Mørch Scandinavia A/S Jellingvej 1B Postboks Svenstrup J. Telefon: Telefax: Kubus Marketing ApS

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Helvægge af letklinkerbeton

Helvægge af letklinkerbeton Statik Helvægge af letklinkerbeton Projekteringsanvisning for beregning og anvendelse af letklinkerelementer. Bæreevne og stabilitet Hæfte 2 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Udstøbningsblokke. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004

Udstøbningsblokke. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004 Udstøbningsblokke ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004 blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Udgiver Forord Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Dansk Beton Industriforening

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton

Helvægge og dæk af letbeton Helvægge og dæk af letbeton Præsentation, anvendelse og egenskaber HÆFTE NR. 1 JAN. 2008 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Om BIH Letbetonelementgruppen BIH er en produktgruppe under Dansk Beton, hvor elementproducenter

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER 1. Indledning Murværksnormen DS 414:005 giver ikke specifikke beregningsmetoder for en række praktisk forekomne konstruktioner som

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Betonplader. august 2011

Betonplader. august 2011 Betonplader august 2011 Indhold 1... 4 Indledning 2... 4 Beregningsgrundlag 2.1 Beregning... 4 - beton 2.1.1 Beregning... af isotroppe plader 4 2.1.2 Beregning... af anisotroppe plader 6 2.1.3 Beregning...

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge Anvendelsesområde Denne håndbog gælder både for A2.05win og A2.06win. Med A2.05win beregner man kun system af enkelte separate vægge. Man får som resultat horisontalkraftsfordelingen

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Betonelementbyggeriers statik

Betonelementbyggeriers statik Betonelementbyggeriers statik Beton element byggeriers statik Redigeret af Jesper Frøbert Jensen Betonelementbyggeriers statik Redigeret af Jesper Frøbert Jensen 1 udgave, 1 oplag 010 Copyright 010, Polyteknisk

Læs mere

bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand Kristian Hertz Vejledning i dimensionering af bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand

bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand Kristian Hertz Vejledning i dimensionering af bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand Vejledning i dimensionering af 1 Kristian Hertz Vejledning i dimensionering af Version 2-3 September 2006 Vejledning i dimensionering af 2 Forord Denne vejledning er blevet til på foranledning af Dansk

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er:

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er: Efter det europæiske klassifikationssystem kan byggevarers og bygningsdeles (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser: A1 byggevarer, som ikke medvirker

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Notat Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Indledning Dette notat omhandler sikkerheden under vindpåvirkning af 2 højhuse

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Lydisolering HÆFTE NR. APR. 008 LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Referencer.... Lydbestemmelser... -5. Boliger

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007.

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007. Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Synopsis:

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Transportarmerede betonelementvægge Før og nu

Transportarmerede betonelementvægge Før og nu Bjarne Cr. Jensen Side 1 Transportarerede betoneleentvægge Før og nu Bjarne Cr. Jensen 13. august 007 Bjarne Cr. Jensen Side Introduktion Betoneleentoreningen ar de senere år stået bag udviklingsarbejder

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer

Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer DS-information DS/INF 418-1 1. udgave 2013-09-27 Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer Calculation of heat loss from buildings Part 1: Calculation

Læs mere

Titel: Projektering af Bygning 40 - Syddansk Universitet. Synopsis: Tema: Bygningens konstruktion og energiforbrug

Titel: Projektering af Bygning 40 - Syddansk Universitet. Synopsis: Tema: Bygningens konstruktion og energiforbrug Bacheloruddannelsen i Byggeri og Anlæg Sohngaardsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 84 84 Fax 99 40 85 52 http://civil.aau.dk Titel: Projektering af Bygning 40 - Syddansk Universitet Tema: Bygningens

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014 1.1 FORORD Denne rapport omhandler dimensionering af bjælker og søjler i stål, hvor metoderne bliver gennemgået, derudover bliver der også regnet på en case. På konstruktøruddannelsen bliver studerende

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

De nye europæiske brandklasser

De nye europæiske brandklasser De nye europæiske brandklasser Januar 2008 ED/af 1. Baggrund I februar 2002, med ikrafttrædelse den 1. marts 2002, udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Tillæg

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Fastgørelse med Expandet i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Oktober

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Termoblokken. Termoblokken. Teknisk information. Dato 05.11.2009 Side 1

Termoblokken. Termoblokken. Teknisk information. Dato 05.11.2009 Side 1 Dato 05.11.2009 Side 1 Teknisk information Dato 05.11.2009 Side 2 Dato 05.11.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog U-0,13 Stærkt bærende Stor brandsikkerhed Super lavenergi På kun 40 cm!

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning som

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL F1 F2 Sandwichkældervæg Sandwichkældervæg F3 Sandwichkældervæg v. eksist. bygning F4 Randfundament ved sandwichelement i teatersal F5 Fundament v. skillevæg

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

Vejledning om. Redningsberedskabets indsats i højhuse, der er udsat for ekstreme påvirkninger

Vejledning om. Redningsberedskabets indsats i højhuse, der er udsat for ekstreme påvirkninger Vejledning om Redningsberedskabets indsats i højhuse, der er udsat for ekstreme påvirkninger Februar 2004 Forsidefoto: Udgivet af: Tryk: B: 2067-FOB/03 ISBN: 87-91133-56-4 Vejledningen kan downloades på

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere