KonjunkturNyt. Uge 6 ( februar 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)"

Transkript

1 KonjunkturNyt Uge (8.-. februar )

2 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse kan rettes til

3 Side af Danmark Firmaernes salg steg i december Vareeksporten er steget med godt pct. i Stort overskud på betalingsbalancen i Mindre fald i bilsalget i januar Fortsat lav forbrugerprisinflation i januar Færre ledige stillinger og varslede afskedigelser i januar Internationalt Euroområdet: Omtrent uændret BNP-vækst i. kvartal, mens industriproduktionen faldt i december USA: Fald i ledigheden og stigning i erhvervsfrekvensen og beskæftigelsen Tyskland: BNP-vækst uændret i. kvartal, mens industriproduktionen faldt i december Storbritannien: Fald i industriproduktionen i december Norge: Inflationen var på, pct. i januar Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Den svenske Riksbank sænker reporenten De ledende internationale aktiekursindeks, samt det danske OMXC-aktiekursindeks falder Den danske krone er generelt styrket over for de ledende internationale valutaer Olieprisen falder

4 Side af. Dansk konjunkturnyt Firmaernes salg steg i december Firmaernes samlede salg (løbende priser) steg med, pct. fra november til december, når der ses bort fra energi og korrigeres for almindelige sæsonudsving, jf. figur.. Udviklingen den seneste måned dækker blandt andet over stigninger inden for industrien, hoteller og restauranter og erhvervsservice, mens salget faldt i landbrug, handel og transport og information og kommunikation. Især landbrug og søtransport har oplevet faldende priser, som kan forklare en del af faldet i disse brancher. Trods voksende salg de seneste to måneder faldt firmaernes salg fra. til. kvartal, især som følge af et stort fald i oktober. Trods et fald i anden halvdel af endte firmaernes salg for året som helhed med at vokset med, pct. Det er femte år i træk, at det samlede salg vokser. Fremgangen i er bredt funderet over de fleste brancher. Udviklingen i det samlede salg dækker over en stigning i det udenlandske salg på, pct., mens det indenlandske salg var omtrent uændret. Over de seneste måneder er det udenlandske salg vokset en smule, mens det indenlandske salg er faldet, jf. figur.. Firmaernes salg svinger en del fra måned til måned og bliver ofte revideret. Figur. Firmaernes salg ekskl. energi Figur. Firmaernes salg ekskl. energi ( mdr. glidende gns.) Mia. kr. Mia. kr. Indeks (=) Indeks (=) Firmaernes salg (ekskl. energi) Gns. for året I alt Indenlandsk salg Eksport Anm.: Firnaernes salg til udlandet er beregnet residualt. Energi omfatter råstofindvinding og forsyning. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Side af Vareeksporten er steget med godt pct. i Eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret) steg i december, så den i. kvartal er ca. ½ pct. højere end det foregående. For året som helhed er vareeksporten vokset med godt pct., jf. figur.. På trods af betydelige udsving gennem året, har eksporten således fulgt den stigende tendens siden starten af. Vareimporten har haft omtrent samme udvikling og er steget ca. pct. i. Stigningen i vareeksporten for året som helhed kan især tilskrives, at eksporten af kemikalier (herunder medicin) og færdigvarer (beklædning, møbler mv.) er steget med henholdsvis pct. og ½ pct. Tilsammen udgør de to varegrupper knap pct. af vareeksporten. Eksporten af fødevarer (næringsmidler mv.) er omtrent uændret i samme periode. Både eksporten og importen af tjenester (værdier, sæsonkorrigeret) steg i december. Tjenesteeksporten har generelt været faldende siden, men har alligevel været ca. pct. højere i sammenlignet med forrige år, jf. figur.. Figur. Vækst i vareeksporten i Figur. Tjenesteeksporten Mia. kr. Mia. kr Eksport Import Anm.: I figur vises år-til-år væksten. Serierne i figur er opgjort som måneders glidende gennemsnit, og der er anvendt egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Ekskl. skibe og fly mv. samt energi.

6 Side af Stort overskud på betalingsbalancen i Den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster for december viser et overskud på ca. mia. kr., jf. figur.. For året som helhed udgør overskuddet på betalingsbalancen ca. mia. kr., hvilket er et højt niveau set i et historisk perspektiv, jf. figur.. Den primære årsag er et solidt overskud på vare- og tjenestebalancen i. Løn- og formueindkomster har også bidraget betydeligt til overskuddet på betalingsbalancen. Bidraget har dog været mindre end de foregående to år som følge af, at Mærsk udbetalte ekstraordinære udbytter i forbindelse med salget af aktier i Danske Bank i marts. Figur. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur. Betalingsbalancens løbende poster Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr Løn- og formueindkomst Overførsler Varer og tjenester Løbende poster Anm.: Begge figurer er sæsonkorrigeret. Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Sæsonkorrigerede tal.

7 Side 7 af Mindre fald i bilsalget i januar Den samlede tilgang af nyregistrerede personbiler var i januar knap 7., når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er et fald på ca. pct. i forhold til december, jf. figur.7. Faldet kan især tilskrives tilgangen af biler til husholdningerne, der er reduceret med pct. i forhold til december, mens tilgangen til erhverv er aftaget med ca. pct. Faldet i den samlede tilgang og tilgangen til husholdningerne kommer efter en næsten tilsvarende stigning i december. Udsvingene hen over nytår skal fortolkes med forsigtighed, da de kan være påvirket af ændringerne i registreringsafgiften i forbindelse med finansloven for. Bilsalget nåede i forsommeren sidste år op på et historisk højt niveau, og siden da har salget svinget omkring dette niveau. Figur.7 Udvikling i nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigerede. biler. biler Husholdningerne Hushold. med leasing Erhvervene I alt Anm.:Privatleasing er ikke sæsonkorrigeret. Kilde:Danmarks Statistik Tilgang dækker over køb og leasing af biler. Tilgang til husholdningerne indeholder således både husholdningernes køb af biler, og de biler de får rådighed over via leasing aftaler.

8 Side 8 af Fortsat lav forbrugerprisinflation i januar Forbrugerprisinflationen udgjorde, pct. i januar, hvilket er lidt højere end i december, jf. figur.8. Det er især husleje og øgede bankgebyrer, som bidrager positivt til forbrugerprisinflationen i januar, mens prisfald i løbet af det seneste år på blandt andet gas, benzin og diesel trækker i modsat retning. De lave forbrugerprisstigninger er sammensat af prisfald på varer og forholdsvis lave prisstigninger på tjenester set i historisk perspektiv, jf. figur.9. Prisudviklingen på varer holdes fortsat nede af faldende priser på energi, mens de relativt lave prisstigninger på tjenester blandt andet skal ses i lyset af de senere års lave lønstigningstakter i servicesektoren. Kerneinflationen (prisudviklingen ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer) udgjorde, pct. i januar, hvilket er omtrent, pct.-point lavere end i december, jf. figur.8. Figur.8 Forbrugerpriser og kerneinflation Figur.9 Forbruger-, vare- og tjenestepriser Forbrugerpriser Kerneinflation Forbrugerpriser Varepriser Tjenestepriser Kilde:Danmarks statistik og egne beregninger.

9 Side 9 af Færre ledige stillinger og varslede afskedigelser i januar Der var 8. ledige stillinger i januar, hvilket er. færre end i december. Antallet af ledige stillinger har generelt været stigende siden udgangen af, men med en del månedlige udsving, jf. figur.. I perioden november -januar er der således kommet. flere ledige stillinger sammenlignet med den tilsvarende periode et år forinden. Det dækker især over, at der er slået flere stillinger op inden for akademisk arbejde, pædagogisk og socialt arbejde og i byggeriet. Antallet af elevstillinger er også steget markant i løbet af det seneste år. Der var varslede afskedigelser i januar, hvilket er færre end i december, når der korrigeres for almindelige sæsonudsving, jf. figur.. I faktiske, ikke-sæsonkorrigerede tal var der godt varslede afskedigelser i januar. Størstedelen af afskedigelserne blev varslet inden for handel og transport, finansiering og forsikring samt offentlig administration, undervisning og sundhed. Det stigende antal ledige stillinger tegner sammen med et stabilt lavt antal varslede afskedigelser et billede af et arbejdsmarked i fortsat bedring med potentiale for yderligere fremgang i beskæftigelsen og en fortsat faldende ledighed. Figur. Antal stillinger slået op på Jobnet Figur. Antal varslede afskedigelser. stillinger. stillinger. personer. personer Varslede afskedigelser Årsgennemsnit Anm.: Egen sæsonkorrektion. I figur er årsgennemsnittet baseret på de offentliggjorte tal, dvs. tal frem til januar. Kilde: Jobindsats.

10 Side af. Internationalt konjunkturnyt Euroområdet BNP-væksten for. kvartal ligger på, pct. i forhold til kvartalet før ifølge den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet, jf. figur.. Blandt de største Lølæøøø ø økonomier er det især Spanien, som oplevede fremgang med en vækst på,8 pct. Den tyske BNP-vækst lå på samme niveau som hele euroområdet med, pct., lxxxxxxx mens væksten i Frankrig og Italien var hhv., pct. og, pct. ssss Industriproduktionen for december faldt samlet med pct. for hele euroområdet i forhold til november, jf. figur.. Faldet er gennemgående i alle store økonomier i euroområdet, men især Frankrig og Tyskland bidrager negativt og havde således et fald i industriproduktionen på hhv.,7 pct. og, pct. Spanien og Italien havde mere beskedne fald på hhv., pct. og,7 pct. Det samlede fald for euroområdet er det største siden august. Figur. BNP-vækst, euroområdet Figur. Industriproduktion, euroområdet (å/å) (k/k) Indeks ( = ) Indeks ( = ) Tyskland Frankrig Spainen 8 Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Italien Euroområdet Kilde: Thomson Reuters Eikon. USA Ledigheden faldt med, pct.-point til,9 pct. i januar, jf. figur.. Erhvervsfrekvensen steg, pct.-point til, pct. Den private beskæftigelse steg med 8. personer, mens beskæftigelsen i den offentlige sektor faldt med 7. personer. Stigningen i beskæftigelsen var betydeligt under flere analytikeres forventninger, men kommer efter måneder med store stigninger i beskæftigelsen, og er væsentligt over det demografiske bidrag på knap. som følge af befolkningsvæksten. Ledigheden har generelt haft en faldende tendens siden efteråret 9 og er nu på det laveste niveau siden februar 8.

11 Side af Figur. Ledighed, USA af arbejdsstyrken personer Ændring (m/m) i beskæftigelse (h. akse) Ledighed Kilde: Thomson Reuters Eikon. Tyskland BNP-væksten i. kvartal steg med, pct., hvilket er på niveau med det foregående kvartal, jf. figur.. Det positive bidrag til væksten kommer primært fra indenlandsk efterspørgsel, mens udenrigshandlen har haft en negativ indvirkning. Væksten i forhold til. kvartal ligger på, pct. Industriproduktionen i december faldt med omtrent pct. i forhold til måneden før, jf. figur.. På brancheniveau var faldet især inden for produktionen af kapitalgoder og energiproduktionen, mens produktionen af halvfabrikata steg. Industriproduktionen steg i under ét med, pct. i forhold til. Figur. BNP-vækst, Tyskland Figur. Industriproduktion, Tyskland (å/å) (k/k) Indeks (7M=) Indeks (7M=) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Kilde: Thomson Reuters Eikon.

12 Side af Storbritannien Industriproduktionen faldt i december med, pct. i forhold til november, jf. figur.. Det er anden måned i træk med fald og det største fald siden september. Det kraftige fald skyldes især råstofudvindingen, som faldt med pct. Figur. Industriproduktion, Storbritannien Indeks (7M=) Indeks (7M=) Kilde: Thomson Reuters Eikon. Norge I januar var inflationen, pct. ifølge HICP-definitionen, jf. figur.7. Inflationen var, ifølge den nationale definition, omtrent, pct., mens kerneinflationen, justeret for afgiftsændringer og eksklusive energivarer, var, pct. Figur.7 Inflation, Norge (å/å) - - (å/å) HICP Kerneinflation Kilde: Thomson Reuters Eikon.

13 Side af. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Den svenske Riksbank valgte på rentemødet den. februar at nedsætte reporenten med, pct.-point til -, pct. Tiltaget sker med det formål at sikre en stabilisering af inflationen på ca. pct. i 7. Det danske OMXC-indeks er faldet med, pct. siden sidste torsdag og er nu, pct. lavere end ved årsskiftet. Den negative udvikling sker på trods af den rekordstore stigning i indekset onsdag den. februar. De internationale indeks er ligeledes faldet, særligt det europæiske Eurostoxx-indeks med 7,9 pct., det japanske Nikkei -indeks med 7,8 pct. og Storbritanniens FTSE -indeks med, pct. Den danske krone er overordnet set styrket. Styrkelsen sker trods en betydelig svækkelse over for den japanske yen, idet der samtidig er sket mindre styrkelser over for både den amerikanske dollar, den svenske og norske krone samt det britiske pund. Olieprisen faldt, dollar pr. tønde, men ligger stadig over dollar.

14 Side af Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Renter, pct. p.a.: Torsdag / Ændring ift. sidste torsdag Internationale renter og valutakurser mv. Ledende renter, pct. p.a.: Torsdag / Ændring ift. sidste torsdag -md. pengemarkedsrente -, -, pct.-point USA (federal funds rate),, pct.-point Stat. -årig,8 -, pct.-point Japan (unc. Call rate),, pct.-point Realkreditrenter: Sverige (repo) -, -, pct.-point Kort realkreditlån -, -, pct.-point Euroomr. (refinansieringsrenten),, pct.-point Langt realkreditlån,7 -, pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA, -,8 pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan,, pct.-point Indskudsbeviser -,, pct.-point Tyskland,9, pct.-point Udlån,, pct.-point Storbritannien,8,7 pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser: Kort (-mdr.) -,, pct.-point JPY/EUR,79,8 pct. Langt (-årigt),, pct.-point GBP/EUR 7,89 -,78 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/EUR 88, -, pct. OMXC (/7-89 = ) 89, -,8 pct. CNY/EUR,8 -, pct. Valutakurser: USD/CNY 7,, pct. EUR/DKK 7,8, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 9, -, pct. USD, S&P 89 -, pct. SEK/DKK 78,7 -,7 pct. Japan, Nikkei 7-7,8 pct. NOK/DKK 77, -, pct. Kina, Shanghai composite 7 -, pct. GBP/DKK 9,7 -,77 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 8-7,89 pct. JPY/DKK,87,8 pct. Storbritannien, FTSE 7 -, pct. Effektiv kronekursindeks (98 = ),,7 pct.-point Oliepriser: Brent (USD), -, USD Brent (DKK) 9-8,7 DKK Anm.: ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx. vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

15 Side af Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark¹ Euroområdet -point,,8,,,, - -, - -, - -, - -,8 - -, feb jun okt feb jun okt feb -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro -point -point - - nov mar jul nov mar jul nov Euro feb jun okt feb jun okt Dollar Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) feb jun okt feb jun okt feb Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) EUR/USD JPY/USD,,,,,,,,,,,,,,,,,,, feb jun okt feb jun okt EUR/USD JPY/USD (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg.

16 fm.dk

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. november ) Side af KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 19

KonjunkturNYT uge 19 KonjunkturNYT uge 9 8.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016) KonjunkturNyt Uge 3 (.-9. september 1) Side af 1 KonjunkturNyt Uge 3, 1 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 118 København

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 7. december. december Danmark Mindre fald i industriproduktionen i oktober Fald i dankortomsætningen i november efter stigning i oktober Lille stigning i bilsalget i november Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere