KonjunkturNYT - uge 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 7"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere private lønstigninger i. kvartal på DA-området Aftagende offentlige lønstigninger i. kvartal Aftagende forbrugerinflation i januar til det laveste niveau siden 9 Faldende priser på importvarer trækker priserne på engros- og råvarer ned Stigning i det samlede antal nyregistrerede personbiler i januar Internationalt USA: Lille stigning i detailhandlen Euroområdet: Faldende BNP og stigende industriproduktion Tyskland: Fald i BNP i. kvartal Storbritannien: Bank of England forventer stigende inflation ifølge inflationsrapport Japan: Fortsat recession med faldende BNP i. kvartal Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Stigende internationale, men faldende danske aktiekurser Uændret oliepris (i USD) Sveriges Riksbank fastholder den pengepolitiske rente på pct. Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Firmaernes samlede salg (ekskl. energi) steg i. kvartal med knap, pct., set i forhold til. kvartal. Det dækker over en del udsving i kvartalet, hvor en stor stigning i oktober måned på knap pct. blev efterfulgt af et fald i det samlede salg i både november og december (korrigeret for sæsonudsving), jf. figur.. I lå firmaernes samlede salg knap pct. højere end i. Fremgangen i de seneste tre måneder afspejler en svag stigning i salget til udlandet, mens det indenlandske salg faldt. Firmaernes samlede salg viser dermed et andet billede på udviklingen i eksporten i. kvartal i forhold til udenrigshandelsstatistikken, som viste et kraftigt fald. Der har gennem generelt været fremgang i salget til udlandet, mens det indenlandske salg har været vigende, jf. figur.. Der findes ikke et prisindeks for firmaernes samlede salg. Deflateres der med prisindekset for industriens omsætning, er der et lille fald i det samlede salg i. kvartal på knap, pct. i forhold til. kvartal. Det afspejler fald i det indenlandske salg, mens der var fremgang i omsætningen på eksportmarkederne. For året som helhed faldt det samlede salg (deflateret) med knap ½ pct. i forhold til. Firmaernes samlede køb er set over de seneste tre måneder steget godt ½ pct. sammenlignet med de tre måneder forinden. Figur. Firmaernes salg i alt Figur. Firmaernes salg i alt ( mdr. glidende gns.) Mia. kr. Mia. kr. Indeks (=) Indeks (=) Samlet Indenlandsk salg Eksport Anm: Firmaernes salg til udlandet er beregnet som et residual. Alle serier er sæsonkorrigerede. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Ledigheden faldt med 9. personer i. kvartal ifølge AKU-statistikken, jf. figur.. Den registerbaserede bruttoledighed var derimod ca. uændret i samme periode. AKU-statistikken viste samtidig en stigning i beskæftigelsen på. personer i. kvartal. Der foreligger endnu ikke andre beskæftigelsesstatistikker for. kvartal. AKU-ledigheden afviger på flere områder fra den registerbaserede ledighed. For det første er der usikkerhed knyttet til opgørelsen af AKU-ledigheden, da den bygger på en stikprøve. For det andet indgår studerende, efterlønsmodtagere og andre modtagere af overførselsindkomster i AKU-ledigheden, hvis de svarer, at de søger og kan tiltræde et job, uanset hvor mange timer, der er tale om. Faldet i AKU-ledigheden i. kvartal skyldes primært, at der er færre aktiverede, der søger og kan tiltræde et job (egen sæsonkorrektion). Derimod var der lidt flere ledige studerende. AKU-ledigheden har ligesom den registrerede ledighed svinget omkring et nogenlunde konstant niveau siden starten af. Udsvingene i AKU-ledigheden er dog typisk lidt større, hvilket blandt andet skyldes stikprøveusikkerhed. Samtidig er AKU-ledigheden noget højere end den registrerede ledighed primært som følge af studerende, der angiver, at de søger beskæftigelse i sandsynligvis et mindre antal timer. AKU-ledigheden er dermed ikke et udtryk for ledigheden i fuldtidspersoner. Af den samlede AKU-ledighed udgør studerende, efterlønsmodtagere og andre modtagere af overførselsindkomster ca. /, jf. Økonomisk Redegørelse, december. Figur. Udviklingen i beskæftigelse og ledighed ifølge AKU. personer. personer Beskæftigede Ledige (h. akse) Kilde: Danmarks Statistik.

4 Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lønmodtagerbeskæftigelsen faldt med. fuldtidspersoner fra. til. kvartal, jf. figur.. For som helhed er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet med ca... Udviklingen i. kvartal dækker over et fald i lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor på. fuldtidspersoner (inkl. offentlige selskaber mv.), mens antallet af lønmodtagere inden for offentlig forvaltning og service var stort set uændret, jf. figur.. Beskæftigelsen faldt mest i industrien, men der var også færre lønmodtagere inden for bygge og anlæg samt handel og transport. Det er fjerde kvartal i træk, at den private lønmodtagerbeskæftigelse falder. Modsat lønmodtagerbeskæftigelsen viste AKU-statistikken en stigning i beskæftigelsen på. personer i. kvartal. Forskellen i udviklingen i de to statistikker skyldes forskellige opgørelsesmetoder og afgrænsning. AKU-beskæftigelsen er fx en interviewbaseret stikprøveundersøgelse, mens lønmodtagerbeskæftigelsen er baseret på e-indkomstregistret, som bygger på indkomstoplysninger indberettet til SKAT. Lønmodtagerbeskæftigelsen opgøres i fuldtidspersoner, mens AKU-beskæftigelsen tæller antal personer i beskæftigelse uanset timetal. Figur. Udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen Figur. Lønmodtagerbeskæftigede. fuldtidspersoner. personer..8. fuldtidspersoner. fuldtidspersoner Lønmodtagerbeskæftigelsen Nationalregnskab (h. akse) Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse) Anm.: Den private beskæftigelse er inkl. offentlige selskaber og uoplyst sektor. Statistikken for beskæftigelsen for lønmodtagere afviger fra nationalregnskabets opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen. Lønmodtagerbeskæftigelsen er opgjort i fuldtidspersoner, mens nationalregnskabets opgørelse tæller antal personer i beskæftigelse uanset timetal for den enkelte. Der er endnu ikke offentligt nationalregnskab for. kvartal. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Lidt højere private lønstigninger i. kvartal på DA-området Den årlige stigningstakt i timelønnen (inkl. genetillæg) for hele DA-området blev i. kvartal opgjort til, pct. ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik. Det er en stigning på, pct.-point i forhold til det foregående kvartal, jf. figur.. Det er dog fortsat den næstlaveste lønstigningstakt i statistikkens historie. Lønstigningstakten tiltog lidt inden for fremstillingsvirksomhed og serviceerhverv. Her er stigningstakten opgjort til henholdsvis, og, pct. i. kvartal. Inden for byggeog anlægsvirksomhed var lønstigningstakten uændret, pct. i. kvartal. Lønstigningstakten for de konkurrenceudsatte fremstillingsvirksomheder har været lavere i Danmark i forhold til udlandet siden. kvartal. Omvendt var den danske lønstigningstakt væsentligt højere i det forudgående årti. Figur. Stigning i timefortjenesten fordelt på brancher (å/å) (å/å) 8 9 DA-området Fremstilling Bygge og anlæg Service Anm.: Stigningstakten er korrigeret for multimedieskat og branchekoder i. Kilde: DA s KonjunkturStatistik.

6 Aftagende offentlige lønstigninger i. kvartal Lønindekset for statsansatte viste en årlig stigning på,8 pct. i. kvartal, jf. figur.. Det er, pct.-point lavere i forhold til kvartalet inden. Den årlige lønstigningstakt i. kvartal var, pct. i kommunerne, hvilket er, pct. lavere end det forrige kvartal, mens stigningstakten var, pct. i regionerne, hvilket er knap, pct.-point lavere end kvartalet inden. Den lavere lønudvikling i regionerne i. kvartal skal ifølge Danmarks Statistik ses i lyset af et ændret feriemønster, som gjorde lønstigningstakten i. kvartal særligt høj. Danmarks Statistik har ikke offentliggjort lønudviklingen for den private sektor i. kvartal. Lønstigningstakten blandt statsansatte og ansatte i kommuner og regioner var henholdsvis, og pct.-point højere end i den private sektor i. kvartal, jf. figur.. Den faktiske lønstigningstakt i den offentlige sektor følger generelt profilerne fra den aftalte lønstigningstakt i overenskomstaftalerne, jf. figur.8. Forskellen mellem den faktiske og aftalte stigningstakt afspejler blandt andet ændringer i personalesammensætningen samt lønstigninger, som ligger ud over overenskomsterne. Figur. Faktiske lønstigninger Figur.8 Faktiske lønstigninger og referenceforløb i staten Privat Stat Kommuner Regioner Referenceforløb Faktisk Anm.: Referenceforløbet i figuren er baseret på overenskomstaftalerne mellem finansministeren/cfu. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

7 Forbrugerprisinflationen aftog i januar til det laveste niveau siden 9 Forbrugerprisinflationen var, pct. i januar, hvilket er det laveste niveau siden november 9, jf. figur.9. Inflationen er aftaget med, pct.-point i forhold til måneden før, og forbrugerprisindekset faldt, pct. fra december til januar, jf. figur.. Den lavere inflation i januar skyldes især prisudviklingen på bankgebyrer, tøj og fødevarer, hvor afskaffelsen af fedtafgiften har medført faldende priser på blandt andet kød. Inflationen blev i januar primært holdt oppe af prisstigninger på charterrejser og elektricitet. Nettoprisinflationen, som svarer til forbrugerprisinflationen fratrukket afgifter, aftog med, pct.-point til, pct. i januar. Den faktiske forbrugerprisinflation i januar er lavere end det niveau, som var lagt til grund i Økonomisk Redegørelse, december, hvor der for som helhed er blevet skønnet en forbrugerprisinflation på, pct. Figur.9 Forbrugerprisinflation Figur. Forbrugerprisindeks Indeks (Dec.=) Indeks (Dec.=) D J F M A M J J A S O N D 99 Anm.: Prikkerne angiver de faktiske observationer, som er blevet tilgængelige siden fastlæggelsen af talgrundlaget til Økonomisk Redegørelse, december. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

8 Faldende priser på importvarer trækker priserne på engros- og råvarer ned Engrosprisindekset (prisindeks for indenlandsk vareforsyning ) faldt med, pct. fra december til januar, jf. figur.. Det er fjerde måned i træk med faldende priser. Det er prisen på importerede varer, der trækker priserne ned, mens priserne på dansk producerede varer steg svagt. Årsstigningstakten i engrosprisindekset aftog med, pct.-point til, pct. i januar. Råvareprisindekset (prisindeks for importerede uforarbejdede råvarer) faldt med, pct. i januar, jf. figur.. Dette fald afspejler et fald i importerede råvarer til landbruget på lidt over pct. i januar. Råvareprisindekset har generelt været faldende siden september. Årsstigningstakten i råvareprisindekset var,8 pct. i januar, hvilket er,9 pct.-point lavere end måneden før. Råvare- og engrospriserne har generelt udviklet sig parallelt over tid, men med markant større udsving i råvarepriserne. Figur. Engrosprisindeks (prisindeks for indenlandsk vareforsyning) Figur. Råvareprisindeks (prisindeks for importerede uforarbejdede råvarer) Indeks (M=) Indeks (M=) Årsstigningstakt Prisindeks (h. akse) Årsstigningstakt Prisindeks (h. akse) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Prisindekset for indenlandsk vareforsyning måler prisudviklingen i første omsætningsled ekskl. afgifter. Indekset måler prisudviklingen for danske varer til hjemmemarkedet målt ved producenternes salgspriser samt importprisudviklingen målt ved importørens købspris. Råvareprisindekset er et underindeks til prisindekset for indenlandsk vareforsyning. Det måler prisudviklingen i de importvarer, som er uforarbejdede råvarer. 8

9 Stigning i det samlede antal nyregistrerede personbiler i januar Antallet af nyregistrerede personbiler steg i januar med knap pct. til., når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Stigningen i januar kommer efter et fald i december på knap 9 pct. og blev særligt drevet af en stigning i erhvervenes nyregistreringer på pct. Udviklingen henover årsskiftet er påvirket af, at det ikke længere er særligt fordelagtigt at indregistrere firmabiler i december, hvilket sæsonkorrektionen næppe tager tilstrækkeligt højde for. Sammenlignet med januar er erhvervenes nyregistreringer faldet med 8 pct. Husholdningernes nyregistreringer steg i januar med pct. i forhold til december og ligger godt pct. højere end i samme måned sidste år. Nyregistreringerne i husholdningerne har ligget meget højt i løbet af efteråret, og salget fortsætter på et højt niveau i starten af i år. Det afspejler særligt salget af mindre benzinøkonomiske biler. Figur. Udvikling i nyregistrerede personbiler Antal. Antal Personbiler i husholdningerne, sæsonkorrigeret Personbiler i erhvervene, sæsonkorrigeret Personbiler i alt, sæsonkorrigeret Kilde: Danmarks Statistik. 9

10 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Detailhandlen, opgjort i løbende priser, steg, pct. (m/m) i januar, jf. figur.. Det er tredje måned i træk med fremgang i detailhandlen, der i januar lå, pct. over niveauet samme måned sidste år. Bilsalget faldt svagt i januar og bidrog dermed i modsætning til de to forudgående måneder ikke til fremgangen i den samlede detailhandel. Figur. Detailhandel, USA Figur. BNP-vækst, euroområdet Indeks (jan. 8=) Indeks (jan. 8=) (k/k) (k/k) Total Kilde: Reuters Ecowin. Bilsalg Euroområdet Tyskland Frankrig Italien Euroområdet Ifølge den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet for euroområdet faldt BNP med, pct. fra. til. kvartal, jf. figur.. Det er tredje kvartal i træk, at BNP falder. For de tre største lande i euroområdet faldt BNP i kvartalet i både Tyskland (-, pct.), Frankrig (-, pct.) og Italien (-,9 pct.). Set over som helhed var der samlet set en tilbagegang på, pct. I forhold til måneden forinden steg industriproduktionen i euroområdet, pct. i december, jf. figur.. Udviklingen afspejler bl.a. en stigning i Tyskland på,8 pct., mens industriproduktionen i Frankrig var uændret. Sammenlignet med samme måned i er industriproduktionen faldet, pct.

11 Figur. Industriproduktion, euroområdet Figur. BNP-vækst, Tyskland Indeks (8M=) Indeks (8M=) (k/k) (k/k) Euroområdet Tyskland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin. Tyskland Ifølge det foreløbige tyske nationalregnskab faldt BNP med, pct. fra. til. kvartal, jf. figur.. I den foreløbige opgørelse offentliggøres ikke tal for underkomponenter, men det tyske statistikbureau oplyser, at faldet i BNP hovedsageligt var forårsaget af et fald i eksporten i. kvartal, mens det offentlige og private forbrug steg svagt. I som helhed steg BNP med, pct. Storbritannien Ifølge Bank of Englands inflationsrapport har produktionen ligget relativt fladt igennem, når der ses bort fra engangsforhold, der har påvirket enkelte kvartaler. Fremover vurderes der fortsat at være udsigt til en langsom, men stabil genopretning. Inflationen har været og ventes også fremover at ligge over inflationsmålet på pct. de næste to år. Japan Den foreløbige offentliggørelse af nationalregnskabet viste et fald i BNP på, pct. (k/k) i. kvartal, jf. figur.. Dermed er det japanske BNP faldet tre kvartaler i træk. Det var især et fald i eksporten og investeringerne (eksklusive boliginvesteringer), der trak væksten ned i. kvartal, mens fremgang i boliginvesteringerne og privatforbruget bidrog positivt. I som helhed steg BNP med, pct. Figur. BNP-vækst, Japan Figur. BNP-vækst, Japan (k/k) (k/k) (å/å) (å/å) Kilde: Reuters Ecowin.

12 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKE- DER Sveriges Riksbank besluttede onsdag d.. februar at fastholde den pengepolitiske rente på pct. Renten fastholdes for at understøtte den økonomiske aktivitet, så inflationen kan stige mod de ønskede pct. Fastholdelsen begrundes ligeledes med forventninger om bedring i økonomien i løbet af året. Olieprisen (i USD) er stort set uændret siden sidste fredag. De internationale aktiekursindeks er steget siden sidste fredag, mens de danske er faldet, jf. figur.. Faldet sker ovenpå betydelige stigninger i det danske aktiekursindeks, OMXC, i starten af året. Tabel. Renter og valutakurser mv. Da nske re nte r og va luta kurse r mv. Inte rna tiona le re nte r og va luta kurse r mv. Fredag Ændring ift. Fredag / sidste fredag / Ændring ift. sidste fredag Re nte r, pc t. p.a.: Le de nde re nte r, pc t. p.a.: - md. pengemarkedsrente,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. - årig,8, pct.point Sverige (repo),, pct.point Re a lkre ditre nte r : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån, -, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,8, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Na tiona lba nke ns sa tse r: Re nte på - å rige sta tsobliga tione r, pc t. Diskonto, p.a.:, pct.point USA,, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland,, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,9,9 pct.point Re nte spænd til Tyskla nd (pc t.- point): V a luta kurse r : Kort (- md.) -,, pct.point USD/JPY 9,8, pct. Langt (- årigt),, pct.point GBP/USD,,9 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): EUR/USD, -, pct. OMXC (/- 89 = ), -, pct. Aktie kurse r (kursinde ks): USD, S&P, pct. V a luta kurse r : Japan, Nikkei,9 pct. EUR/DKK,88 -, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 8,8, pct. indeks, pct. SEK/DKK 88,8, pct. Storbritannien, FTSE, pct. NOK/DKK,8 -, pct. GBP/DKK 8,89 -,9 pct. Olie prise r: JPY/DKK, -, pct. Brent (USD) 8,, USD Effektiv kronekursindeks (98 = ),8 -, point Brent (DKK), DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

13 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin -point,,8,,,, -, -, -, -,8 -, feb jun okt feb jun okt feb -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point - - feb okt jun feb Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar feb jun okt feb jun okt feb Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) feb jun okt feb jun okt feb USD/EUR USD/JPY,8 9,8 9, 8, 8,, feb jun okt feb jun okt feb Eurostoxx OMX C Nikkei S&P USD/EUR USD/JPY (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge. november. november Danmark Firmaernes samlede salg faldt i. kvartal Både eksporten af varer og tjenester steg i. kvartal Fortsat stort overskud på betalingsbalancen i september Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 8. oktober 1. november 1 Danmark Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed ifølge ny månedlig statistik Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge. november 9. november Danmark Fremgang i BNP i. kvartal Ny metode opjusterer opgørelsen af offentlig produktion Bruttoledigheden er stort set uændret i oktober Stigende beskæftigelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal formentlig på grund af lavere priser Svagt fald i vare- og tjenesteeksporten i. kvartal Varebalancen trak overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8 8. februar. februar Danmark Fald i detailomsætningsindekset i januar Uændret forbrugertillid i februar Internationalt EU-kommissionens vinterprognose USA: Fald i inflationen og industriproduktionen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere