FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde"

Transkript

1 FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Målet for webbaseret geodatasystem Løsningsmål Målgrupper for løsningen Løsningskoncept Forudsætninger Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi OGF principper som pejlemærke Basere sig på afprøvede teknologier og standarder Afgrænsning af løsning Læsevejledning til kravspecifikationen Kategorier af krav Definitioner Brugere, processer, aktører og samspil med andre systemer Brugere Arbejdsgange og processer som løsningen skal understøtte Aktører - systemer og datakilder på området De kommunale aktører De eksterne aktører Integration og samspil med datakilder og systemer Integration til IT-systemer i kommunen Integration til eksterne datakilder og systemer Overordnede forventninger og krav til Leverancen Overordnede forventninger til leverancen Leveranceliste Overordnede krav til leverancen Funktionelle krav til Løsningen Krav til datagrundlag FKG Datamodel Mapning til eksterne standarder Kodelister Metadata Krav til Løsningens webservices Krav til brugergrænsefladen Browservalg og Plug-ins Design af brugergrænseflade Kortvisning Navigation Søgninger Print fra kortvisningskomponent Redliningværktøj Hjælpeinformation #

3 Eksport og import af data Metadata i brugergrænsefladen Krav til redigering af løsningens og eksterne systemers data Redigering af data i Løsningens egen geodatabase Redigering i fællesoffentlige geodatabaser Krav til visning af data fra andre systemer Visning af data fra eksterne systemer Visning af data fra kommunale systemer Krav til specialmoduler Konfliktsøgning Høringslister og ejeroplysninger Kortbutik Ruteberegning og Find nærmeste Krav til administratormodul Ændring af brugergrænsefladen Dynamisk teksthåndtering Administration af meta- og attributdata Administration af kodelister Opsætning af snap funktionalitet Opsætning af indlejrede kort Opsætning af brugerprofiler og dataadgang Dynamisk opsætning af guidede søgninger Administration af konfliktsøgninger Administration af høringsprofiler Administration af avanceret printfunktionalitet Overvågning af transaktioner Krav til integration med kommunale it-systemer ESDH-GIS integration Tekniske krav til Løsningen Overordnede tekniske krav Løsningsarkitektur og arkitekturprincipper Krav til arkitektur Afledte krav til dataudveksling Afledte krav til data Krav til løsningsteknologier Geodatabasen Anvendelse af tiling/caching Krav til grænseflader Grænseflader til kommunale it-systemer Grænseflader til eksterne systemer Krav til specifikationer og standarder for data og webservice Standarder og formater for udveksling af data Standarder og formater for metadata Generelle standarder for webservice Offentlige Data i Spil (ODIS) OIOREST Krav til brugerstyring, sikkerhed og logning Brugerstyring og sikkerhedsløsning Sikkerhed Datasikkerhed #

4 Logning Krav til svartider Krav til skalerbarhed Krav til transaktioner og brugere Krav til teknisk miljø Øvrige krav Kommunens it-miljø Indgå i kommunens it-miljø Installationsmiljø Drift Datakonvertering Test og prøver Overtagelse af leverancen, funktionsprøven Driftsprøve Support Dokumentation Overordnede dokumentationskrav Krav til Systemdokumentation Krav til manualer Huskeliste inden udbud Bilag 1. Ordforklaring Bilag 2. OGF principper Bilag 3. Beskrivelse af kommunale og eksterne it-systemer Bilag 4. FKG datamodel Bilag 5. Servicebeskrivelse af webservice Bilag 6. Snitfladebeskrivelse til andre it-systemer Bilag 7. Modeller for drift af Løsningen Bilag 8. Kravliste #

5 1. Indledning Denne kravspecifikation er resultatet af et projekt i regi af Fælleskommunalt geodatasamarbejde (FKG), om at udarbejde en fælleskommunal kravspecifikation for webbaseret geodatasystem. I projektet har deltaget 28 kommuner, der er geografisk fordelt over hele landet, og som omfatter både store og mindre kommuner. Kravspecifikationen er en fælleskommunal opgørelse af behov og krav til et kommunalt webbaseret geodatasystem. Kravspecifikationen kan i den nuværende version anvendes af kommuner som grundlag for anskaffelse enkeltvis eller i fællesskab. Inden dette sker, er der dele af kravspecifikationen, der skal færdiggøres helt, ligesom den skal tilpasses den eller de konkrete kommuner, der vælger at anvende den. Kapitel 6 indeholder emner og krav, som skal færdiggøres og indarbejdes i aftalebilag i forbindelse med et udbud og aftale med en leverandør. Kravspecifikationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagere fra Halsnæs, Holbæk og Vejle kommuner, Hovedstadsregionens Kortsamarbejde og med bistand fra Devoteam Consulting. Kravspecifikationen er behandlet på workshop med deltagerkommunerne primo november og december FKG vil takke Silkeborg Kommune for, at de stillede deres kravspecifikation for webbaseret GIS til rådighed for dette projekt, så det har været muligt at bygge videre på en eksisterende kommunal kravspecifikation Baggrund I første halvår af 2010 gennemførte KL projekt omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag (OGF) sammen med 37 kommuner. Det overordnede resultat fra projektet er formuleret i fire hovedsynspunkter: 1. Kommunerne bør sikre en udtalt standardisering af geodata og anvende standardiserede geodatasystemer. 2. Kommunerne skal agere, så der sikres den størst mulige omkostningseffektivitet. 3. Det kommunale samarbejde på geodataområdet bør intensiveres. 4. Geodata skal udbredes til anvendelse i hele kommunen. Baggrunden for det første og andet punkt er, at geodataområdet i kommunerne er præget af leverandørsystemer, der fastholder kommunerne på proprietære plat- #

6 forme med hver deres specielle opsætning. Dette giver høje tilpasningsudgifter og resurseanvendelse ifm. datatilpasning, platformsskift, vedligehold og drift af systemer og data. Efter afslutning af OGF projektet blev der fra KL s side taget initiativ til dannelsen af en ny fælleskommunal organisation - FKG (Fælleskommunalt geodatasamarbejde). FKG organisationens bestyrelse tæller de kommunale medlemmer af bestyrelsen for FOTdanmark, samt 3 udpegede medlemmer. FKG organisationens første opgave er at videreføre det store arbejde, der er blevet lavet i OGF projektet, og nu udarbejde og skabe tilslutning til en fælleskommunal kravspecifikation for et webbaseret geodatasystem. Den kan efterfølgende indgå i et fælleskommunalt udbud af et webbaseret geodatasystem, samt give kommunerne mulighed for at konkurrenceudsætte indkøb af yderligere funktionalitet Målet for webbaseret geodatasystem Løsningsmål Målet med at implementere et webbaseret geodatasystem, som er omfattet af denne kravspecifikation er, at kommunerne kan: Øge udbredelsen af geodata og GIS i kommunen Velfungerende GIS webklient, der kan anvendes af mange brugere, både internt og eksternt Udstille geodata på en standardiseret måde til andre applikationer Øge omkostningseffektiviteten Reducere antallet af desktop GIS klienter Billigere specialapplikationer og integrationer via fælles indkøb Mulighed for fælles drift Implementere en standardiseret datamodel for kommunale geodata Give kommunerne standardiserede geodatasystemer, der er velfungerende, og som dækker fælles og ensartede behov, samt er fleksible med hensyn til at udvide med ny funktionalitet og udvidelse af antal brugere Tilbyde en GIS webklient med stærk funktionalitet, der kan erstatte desktop GIS Give uafhængighed af databaseplatform Give større leverandøruafhængighed Valg af geodatasystem uafhængig af databaseplatform #

7 Mulighed for at skifte geodatasystem som følge af fælles og standardiseret datamodel Muliggøre fælles drift FKG har en forventning om, at der bliver minimum to og gerne flere leverandører af en løsning til webbaseret geodatasystem, der opfylder denne kravspecifikation. Disse løsninger får betegnelse FKG webbaseret geodatasystem Målgrupper for løsningen Det kommende FKG webbaseret geodatasystem skal tilbyde løsninger og data, der er tilgængelige for både interne bruger i kommunen og eksterne brugere, der har behov for geografisk relateret information og service som f.eks. lokalplangrænser, byggelinjer, antal børn i skoledistriktet, hvad gælder for ejendommen og kort over kommunen. De interne kommunale brugere er fx sagsbehandlere, planlæggere og driftsmedarbejdere i udførende enheder og institutioner, som har behov for geografisk relateret information og service i enten webklient til GIS, på intranet eller i et fagsystem. Sagsbehandlere og planlæggere inden for teknik- og miljøområdet anvender i dag GIS og geografiske data i stor grad og er derfor en del af målgruppen, som er vigtig at understøtte. Løsningen skal samtidig kunne danne grundlag for at understøtte andre grupper af kommunale medarbejdere med geografiske data som en del af den information, de anvender for at løse opgaver og informere borgere og virksomheder. De eksterne brugere er fx borgere, virksomheder, rådgivere, interesseorganisationer og uddannelsessøgende, som har behov for geografisk relateret information og service i webklient til GIS eller integreret med andre informationer på kommunens hjemmeside. Brugerne af en webklient til GIS kan ikke forventes at have en dybtgående viden om GIS og geografiske data, hvorfor løsningen skal være udformet således, at den fungerer intuitivt for en almindelig bruger, der er vant til at navigere i webbaserede systemer Løsningskoncept Løsningen skal udstille kommunens geografiske datagrundlag, andre kommunale data, fælles offentlige geografiske data og samtidig give mulighed for indsamling og vedligeholdelse af geografisk relateret data. Dette skal kunne ske via en web- #

8 baseret brugergrænseflade, og via tekniske integrationer til andre it-systemer i kommunen skal det være muligt at anvende geografisk relateret information i kommunens arbejdsprocesser. Det kan fx være i portaler, fagsystemer og ESDH. Løsningen skal være den primære værktøjskasse (serviceudbyder) og datakilde, som sagsbehandlere og andre kommunale medarbejdere anvender til at søge stedfæstede oplysninger og geografisk relateret information eksempelvis via kort, adresser, distrikter og matrikeloplysninger. Løsningen skal ligeledes indeholde værktøjer til at etablere og vedligeholde kommunens geodata i både egne geodatabaser og i fællesoffentlige løsninger. Løsningen skal give eksterne brugere adgang til geografisk relateret information, der er integreret med kommunes øvrige eksterne digitale information og services og dels via en webklient til GIS, som kan målrettes forskellig informationskontekst. Løsningskonceptet fremgår af illustrationen på Figur 1 og Figur 2 og af nedenstående beskrivelse. Portal Skole Natur Byg Dtp GIS Kortforsyningen Ejendomsdata Børn og Unge FOT Plan DAI DB Byg Miljø ESDH Fællesoffentlige geodata Kommunale geodata Kommunale data Figur 1 Løsningskoncept for FKG webbaseret geodatasystem til kommunerne vist som den blå boks i midten. Alle løsninger til FKG webbaseret geodatasystem skal kunne skrive i de tre gængse geodatabaser til spatial lagring, der bliver anvendt i de danske kommuner (MS SQL, Oracle, PostgreSQL). Dette kan enten ske direkte via snitflade i data- #

9 baseapplikationen eller via et mellemlag ( middelware ) - baseret på Open Source eller proprietære teknologier. Geodatabasen i de kommuner, der i fremtiden anvender FKG webbaseret geodatasystem, vil have en standardiseret datamodel, der er ens og fælles for kommunerne. Det skal give kommunerne en markedsfrihed, i og med at en kommune kan beholde sin nuværende geodatabase og alligevel skifte leverandør af geodatasystem. FKG webbaseret geodatasystem skal indeholde en velfungerende webklient med den basale og udbredte funktionalitet, som kan anvendes af de primære brugere og standardiserede webservices. Webklienten skal være umiddelbart tilgængelig for alle i kommunen, og sigtet er, at kommunen derudover kun har behov for meget få desktop GIS klienter. Som udgangspunkt vil det kun være til dataadministration i kommunens geodatafunktion og funktionalitet, som det ikke er rationelt at implementere i en webklient. Visning Søgning Redigering Grundmodul ESDH Miljø Specialmodul Konfliktsøgning Høring Webklient Kommune FKG OGC Webservice Serverapplikation Database MS SQL Database Oracle Database PostGres Figur 2 Princip for opbygning af FKG webbaseret geodatasystem med webservices og serverapplikation, der kan fungere sammen med tre forskellige databaseplatforme med spatial lagring og understøtte både en webklient og udstille services. Løsningen skal i væsentlig grad gøre brug af webservices til at få data ud og ind af databasen, og til at udstille data og funktionalitet til webklienten og til andre systemer, der anvender geografisk information og services. Løsningen forventes at have tre overordnede typer af services: #

10 - OGC standardiserede services til at få data ind og ud, og som gør det muligt at anvende kommunens geografiske data og services i andre itsystemer, herunder også systemer på mobile enheder. - FKG standardiserede services med funktionalitet til visning/søgning, redigering, konfliktsøgning og høringsliste. - Kommunespecifikke services, der understøtter dataudveksling med individuelle kommunale it-systemer. FKG webbaseret geodatasystem skal kunne anvende andre eksterne og interne datakilder med geodata og andre kommunale data, som er relevant at stedfæste, fx byggesager, miljøoplysninger, ejendomsdata og skolebørn. Løsningen skal både kunne læse fra og skrive til fællesoffentlige databaser med geodata som fx PlansystemDK, Danmarks Arealinformation (DAI), FOT 1 og læse data fra Kortforsyningen. Løsningsplatformen til FKG webbaseret geodatasystem skal muliggøre, at flere kommuner kan være i driftsfællesskab og have forskellige geodatasystemer, der anvender samme geodatabase. Det er et vigtigt mål for løsningen, at den kan tilbyde hurtige svartider hos slutbrugeren på gængse og ofte anvendte funktioner. Derfor skal leverandøren tilbyde et driftsmiljø, der er umiddelbart skalerbart (det vil sige uden behov for konsulentassistance) med hensyn til svartider og kapacitet af data og brugere. FKG webbaseret geodatasystem skal give mulighed for at 3. parts leverandører kan levere specielle GIS moduler til fx byggesag, skole eller egentlige fagmoduler, der understøtter bestemte arbejdsprocesser. Det er hensigten, at disse moduler skriver til og læser fra geodatabasen via webservices i FKG webbaseret geodatasystem. Standardfunktionalitet i FKG webbaseret geodatasystem omfatter: Visning/søgning Redigering Print Konfliktsøgning og høringsmodul Læse og skrive i fællesoffentlige geodata Integration til ejendomsdata 2, persondata og virksomhedsdata 1 Arbejdsgruppen har undersøgt muligheden for udveksling af data med FOT og det kan ikke umiddelbart afklares om det er en teknisk mulighed. 2 Data om ejendomme og bygninger fra ESR og BBR #

11 Som option til FKG webbaseret geodatasystem skal det være muligt for kommunen at vælge: Integration til miljø-, byggesags-, vej- og ESDH-systemer På sigt skal der udvikles flere integrationer fra FKG webbaseret geodatasystem til andre systemer Forudsætninger Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi ( ) er vedtaget i KL s bestyrelse i november Den indeholder strategiske målsætninger og en række indsatsområder, som et fælleskommunalt samarbejde om webbaseret geodatasystem skal være med til at understøtte. Endvidere indeholder strategien en række arkitekturmål, der er en del af strategien. Løsningsmålet for webbaseret geodatasystem om at øge omkostningseffektiviteten skal bidrage til den strategiske målsætning om at skabe (økonomisk) råderum for kommunerne gennem effektivisering 3. Geodataområdet er nævnt som et specifikt indsatsområde inden for Teknik- og miljøområdet og omfatter udvikling til ensartet grundlag for alle forvaltningssystemer, der anvender geodata. Udbredelse af standarder og andre effektiviserende tiltag, der udvikles i aktuelt geodata implementeringsprojekt med 37 kommuner. Mål: Kvalitetsløft og effektivisering i samtlige kommuner. 4 Arkitekturmålene i digitaliseringsstrategien udgør en del af rammen for et fælleskommunalt samarbejde om webbaseret geodatasystem og særligt følgende punkter er væsentlige at forfølge: Kommunens borgere (og medarbejdere) mødes ikke med behovet for genindtastning af data, som allerede er kendte af andre systemer. Systemerne har en datasammenhæng og en dataudvekslingsarkitektur, som skaber sammenhæng mellem it-løsningerne. En kommune skal ikke betale fuld pris for den samme funktionalitet to gange, da det skal være let for it-løsninger at benytte og genbruge funktioner eller data i andre (kommuners) it-løsninger. En større del af den fremtidige kommunale system-portefølje modulopbygges af fælleskomponenter. 3 Side 12 i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi ( ) 4 Side 54 i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi ( ), høringsversion #

12 Samtidig skal der sikres en incitamentsstruktur, der gør det attraktivt for leverandørerne at udvikle genbrugelig funktionalitet. Når kommunen baserer sine løsninger på åbne standarder og udskiftelige komponenter, kan de skifte leverandører uden tekniske barrierer. Kommunens it-løsninger er driftsstabile, pålidelige, attraktive og sikre, så borgere og medarbejdere kan have tillid til og vil tilslutte sig den digitale opgaveløsning OGF principper som pejlemærke I forbindelse med gennemførelse af OGF-projektet besluttede styregruppen for OGF i juni 2010 følgende tre principper for et omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag. De tre OGF-principper er: 1. Geodata er et forvaltningsgrundlag for hele kommunen. Opgavebeskrivelsen og det interne ledelsesmæssige ansvar for de medarbejdere, der tværgående arbejder med udvikling og understøttelse af geodataanvendelsen, bør afspejle dette. 2. Kommunale geodata lagres iht. en fælleskommunalt specificeret datamodel. Der er adgang til data via en fælles brugerstyring og services, der er specificeret fælleskommunalt. Der er adgang til kommunale geodata på tværs af myndighederne via en fællesoffentlig brugerstyring. 3. En kommune indkøber kun fagapplikationer med geodataindhold, som kan anvendes uden modifikationer i andre kommuner, som har implementeret OGF-standarderne. Principperne er beskrevet nærmere i Bilag 2. Når en kommune implementerer et FKG webbaseret geodatasystem, vil den samtidig tage et væsentligt og vigtigt første trin i retning af at efterleve OGFprincipperne, hvilket fremgår af Figur 3. 5 Side i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi ( ) #

13 Nu-situation Hver kommune har individuel GIS platform hvor webgis og desktop GIS er tæt forbundet med geodatabasen. Desktop anvendes af mange brugere til redigering af data. Databasen har egen datamodel. Trin 1 om 1-2 år På vej mod at efterleve nogle af OGF-principperne. Kommunerne kan vælge webbaseret geodatasystem uafhængig af geodatabase og desktop GIS. Desktop anvendes af få brugere. Webklient anvendes af mange og til redigering af data. Databasen har fælles kommunal datamodel. Fremtid OGF-principperne bliver efterlevet helt. Kommunes webklient og andre applikationer kommunikerer med geodatabasen via kommunal standard servicesnitflade. Databasen har fælles kommunal datamodel. Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Figur 3 Implementering af FKG webbaseret geodatasystem er første væsentlige trin på vej mod OGF- principperne. De farvede firkanter viser webklienten og som i trin 1 bliver suppleret med standardiserede service (grå firkant). Romberne er desktopgis som i trin 1 og efterfølgende minimeres i antal. I trin 1 bliver databaserne, der er vist som tønder, standardiseret med fælles datamodel (indhold og struktur). FKG webbaseret geodatasystem er karakteriseret ved, at det bygger på kendte teknologier og løsningsvalg, og tager et væsentligt (men realiserbart) skridt i retning af serviceorienteret distribution af geodatafunktionalitet til kommunale sagsbehandlere. Sammen med uafhængighed af den underliggende database, mulighed for at redigere de fællesoffentlige databaser og kommunernes overgang til en fælles standardiseret datamodel gør dette, at kommunen tager et væsentligt skridt mod at realisere de mål, der er nævnt i afsnit Basere sig på afprøvede teknologier og standarder FKG har som mål, at løsningen til webbaseret geodatasystem i størst muligt omfang baserer sig på afprøvede teknologier til lagring og behandling af geografisk information og afprøvede standarder for lagring og dataudveksling af geografisk information. Formålet er at mindske udviklingsomkostninger ved at tage udgangspunkt i teknologer, der har været anvendt tidligere og minimere usikkerhed for manglede modenhed i teknologier og standarder. #

14 1.4. Afgrænsning af løsning Løsningen til FKG webbaseret geodatasystem skal indeholde en række komponenter, som tilsammen rummer de funktioner, der dækker de behov, som løsningens målgrupper har for geografisk relateret information og service. FKG webbaseret geodatasystem benævnes i det følgende Løsningen. Figur 4 viser de overordnede komponenter, som løsningen skal indeholde. Derefter er komponenterne beskrevet. Figur 4 Med stiplet linje er vist afgrænsning af Løsningen til FKG webbaseret geodatasystem, som omfatter integrationskomponenter, der er rettet mod kommunale systemer og eksterne systemer. Der findes andre kommunale og eksterne systemer end dem som er vist, som Løsningen på sigt skal kunne integrere til. #

15 Brugergrænseflade Brugergrænsefladen til løsningen skal kunne målrettes til både interne og eksterne brugere og bestå af en webklient. Komponenterne til webklienten skal samtidig kunne fungere som indlejrede kort, der kan integreres i andre portaler og andre løsninger med udvalgt indhold og funktionalitet. Brugergrænsefladen skal give adgang til funktionalitet til søgning, visning, redigering, print og specialmoduler som fx konfliktsøgning og høringslister. Til løsningen skal der være et administrationsmodul med brugergrænseflader, der giver en systemadministrator adgang til opsætning af data og løsning, samt vedligeholdelse af metadata. I en del af administrationsmodulet skal andre brugergrupper, fx webredaktører, kunne administrere indlejrede kort på kommunens hjemmeside eller intranet. Applikationslag med webservices Løsningen skal som udgangspunkt være baseret på webservices, der læser data fra geodatabasen og udstiller data og funktionalitet til en webklient og andre interne og eksterne systemer. Som udgangspunkt skal funktionalitet være implementeret som webservices, og det skal være muligt på sigt at udvide med yderligere funktionalitet til specialmoduler. Applikationslaget kan indeholde middleware, der styrer læsning og skrivning til geodatabasen og evt. udstiller funktionalitet til brugergrænsefladen. Geodatabase Geodatabasen indeholder kommunens egne geodata og udgør datagrundlaget for løsningen sammen med data fra kommunale systemer og eksterne systemer. Metadata kan være lageret i geodatabasen til løsningen eller i en ekstern metadatabase, der er fælles for flere myndigheder. Integration Løsningen skal indeholde integration til et antal kommunale systemer. Dette omfatter også klienter til desktop-gis, der skal kunne læse og redigere i geodatabasen. #

16 Løsningen omfatter den del af integrationskomponenterne, der gør løsningen i stand til at læse data fra kommunale systemer, udstille data og funktionalitet til kommunale systemer. Integrationen kan ske via webservices eller ved at læse direkte i databaser til de kommunale systemer. Integrationskomponenter til selve de kommunale systemer, der gør dem i stand til at kommunikere med Løsningen, er ikke omfattet af denne kravspecifikation. Løsningen skal ligeledes indeholde integration til et antal eksterne systemer, der indeholder fælles offentlige geodata. Integrationen skal i størst muligt omfang være baseret på standardiserede snitflader. Løsningen omfatter den del af integrationen, der gør løsningen i stand til at læse data fra eksterne systemer og redigere i eksterne systemer. Integrationen skal ske via standardiserede webservices, der overholder snitfladerne og servicebeskrivelserne for de eksterne systemer Læsevejledning til kravspecifikationen Dokumentet indeholder udover nærværende indledning med mål, baggrund og forudsætning følgende: Kapitel 2, der beskriver de brugere, processer, aktører, systemer og datakilder, der skal interagere med løsningen. Kapitel 3, der beskriver de overordnede forventninger og krav, som FKG har til løsningen, og som typisk er ufravigelige krav. Kapitel 4 beskriver de funktionelle krav til løsningen med udgangspunkt i de forretningsmæssige behov, som kommunerne har til løsningen, og dermed de arbejdsprocesser og informationsbehov, som løsningen skal understøtte. Kapitel 5 beskriver de tekniske krav, som FKG har til den tekniske opbygning af løsningen, fx med hensyn til it-arkitektur, it- og datastandarder samt sikkerhed. Kapitel 6 indeholder øvrige krav til de ydelser fra leverandøren, som FKG ønsker tilbud på, som fx datakonvertering, drift og videreudvikling. Afhængig af udbuds- og aftaleform bliver det typisk indarbejdet i forskellige aftaledokumenter. Kapitlet indeholder afslutningsvis en huskeliste til opgaver, der skal gennemføres inden eller i forbindelse med et udbud. Bilag der beskriver og uddyber forskellige aspekter af kravspecifikationen. Her findes også bilag med en oversigt over alle krav, optioner og infokrav. Dokumentet indeholder en række steder regibemærkninger til læser. Disse er angiver med kantet parentes og i [kursiv]. #

17 Kategorier af krav FKG s behov er klassificeret i fire kategorier, benævnt som følger: Ufravigelige krav Krav Option Infokrav Alle behov er i denne kravspecifikation givet et fortløbende nummer, og ordet Krav eller Option i venstre margen. Ufravigelige krav er angivet i parentes før kravoverskriften. Infokrav er ligesom krav og option angivet ved et forløbende nummer og ordet Info i venstre margen. Udover kravoverskriften er selve kravteksten markeret ved en lodret streg i venstre side. Det er kun kravteksten, der udgør selve FKG s behov. Supplerende tekst uden lodret streg i venstre side er supplerende oplysninger. Et eksempel på et ufravigeligt krav er givet i det følgende: Krav #.# (Ufravigeligt krav) Dette er kravoverskriften Dette er selve teksten. Dette er supplerende tekst. Ufravigelige krav Behov formuleret som Ufravigelige krav er krav, som er ufravigelige for FKG og som skal opfyldes af Leverandør. Krav Behov anført som krav er krav, som kan opfyldes af Leverandør og vil fremstå som et konkurrenceparameter i den senere tilbudsvurdering. Opfyldes et krav ikke, vil dette indgå i den samlede bedømmelse af Leverandørs tilbud i overensstemmelse med det anførte i tildelingskriterierne i Udbudsbetingelserne. Option Behov anført som option er krav, hvor FKG ønsker, at Kunden har en frihed til at vælge, særskilt prissætning af krav, samt krav, der er individuelle for hver Kunde. Optioner kan tilbydes af Leverandør og vil fremstå som et konkurrenceparameter i den senere tilbudsvurdering. Tilbydes en option ikke, vil dette indgå i den sam- #

18 lede bedømmelse af Leverandørens tilbud i overensstemmelse med det anførte i tildelingskriterierne i Udbudsbetingelserne. Infokrav Behov formuleret som et infokrav angiver krav, som skal besvares af Leverandør Definitioner I Bilag 1 er en række væsentlige akronymer og ord i forbindelse med kravspecifikationen defineret. #

19 2. Brugere, processer, aktører og samspil med andre systemer 2.1. Brugere Brugerne, som skal anvende Løsningen, kan opdeles i tre primære grupper: 1) Interne brugere, 2) Eksterne brugere og 3) Administratorer. 1) De interne brugere er ansat i kommunen og har behov for adgang til mange forskellige data og forskellig funktionalitet i Løsningen, hvilket også vil kræve login/ autentificering, da brugeren kan have behov for at tilgå data, som andre medarbejdere ikke må se. 2) De eksterne brugere er borgere, virksomheder og andre, som ønsker at benytte Løsningen via kommunens hjemmeside og/eller de udstillede webservices. a. På hjemmesiden vil brugeren forvente en brugergrænseflade med de mest gængse navigations- og funktionalitetsmuligheder. Der vil ikke være behov for login/autentificering. Det kan også være ansatte i kommunen, der indgår i denne gruppe. b. Som webservices vil brugeren forvente at finde funktionalitet og information, som kan integreres direkte i brugerens interne itsystem. 3) Løsningen skal også håndtere de brugere, som skal administrere Løsningen. Det drejer sig overvejende om GIS administration ved opsætning af temaer, tematisering af lag, rettighedsstyring m.v. Dernæst er der behov for, at webredaktører kan redigere og opsætte indlejrede kort, eventuelt via samme eller separat brugergrænseflade. Her følger en mere detaljeret beskrivelse af eksempler på de enkelte brugertyper og deres behov. Interne brugere: En miljømedarbejder, som benytter Løsningen via kommunens intranet. Brugeren autentificeres via det almindelige login til kommunens netværk ved adgang til Løsningen. Her henter brugeren kort fra geodatabasen, og eksterne korttjenester, til visning i egen webklient til GIS. Brugeren udfører konfliktsøgning og henter ejendomsinformationer fra kommunens ejendomsdatasystem på baggrund af valgte data i Løsningen. #

20 En GIS medarbejder, som benytter Løsningen via kommunens intranet. Brugeren autentificeres ved adgang til Løsningen. Brugeren tilgår Løsningen, henter geometrier fra eksterne korttjeneste og fra Løsningens geodatabase. Brugeren zoomer ind på et område og vælger som dataansvarlig at oprette et nyt objekt i et temalag. Brugeren benytter løsningens digitaliseringsværktøj til at tegne nye objekter og skal samtidig udfylde de nødvendige attributdata til det/de nye objekter. Når brugeren gemmer objektet, sørger Løsningen for at objektet gemmes i geodatabasen eller eventuelt i eksterne systemer, hvis temaet opbevares der. En GIS medarbejder arbejder i egen GIS applikation i kommunen (DesktopGIS). GIS-applikationen er integreret til Løsningen, hvor brugeren autentificeres ved adgang til Løsningen. Brugeren udfører bl.a. følgende funktioner/rutiner: a. Henter og viser kort fra Løsningen. b. Digitaliserer nye objekter som gemmes i Løsningen. c. Ændrer på attributter på eksisterende lag. d. Udfører komplicerede SQL forespørgsler til Løsningens geodatabase jf. de funktioner, som er til rådighed i GIS applikationen. e. Udfører konfliktsøgninger ved anvendelse af den service, som Løsningen tilbyder. En byggesagsbehandler modtager ansøgning om dispensation til at opføre carport inden for byggelinjen i et ældre villaområde. I forbindelse med sagsforberedelsen vælger medarbejderen, der arbejder i ESDH, at foretage en geografisk udsøgning via adgang til webklienten for at undersøge, om der findes andre dispensationssager inden for villaområdet. En konsulent på fritidsområdet skal i forbindelse med planlægning af nye fritidstilbud undersøge hvor mange årige, der bor i udvalgte bydele. Konsulenten har adgang til en særlig brugerprofil i Løsningen, der giver adgang til et høringsmodul, som også kan foretage optælling af personer i en given aldersgruppe. Eksterne brugere: En borger som tilgår Løsningen på kommunens hjemmeside. Brugeren vælger relevante temaer i kortet, foretager en adressesøgning for at se sit hus og dettes beliggenhed i forhold til matrikelskel. #

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Fælles udbud af webgis til sagsbehandling

Fælles udbud af webgis til sagsbehandling Fælles udbud af webgis til sagsbehandling MAJ konference 2011 Ingeniørhøjskolen, Ballerup 10. maj 2011 MAJ konferencen 2011 Bo Runge-Dalager 1 Introduktion til FKG FKG Fælles Kommunalt Geodatasamarbejde

Læs mere

KL-geodataimplementeringsprojekt

KL-geodataimplementeringsprojekt KL-geodataimplementeringsprojekt Bente Neerup, Hjørring Kommune - medlem af projektets styregruppe Kort om projektet Titel: Implementering af et omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag i kommunerne

Læs mere

Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering

Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering 2017-2018 Tilgængelighed Geodata og GIS systemet skal være tilgængeligt for alle Borgere og Kommunens ansatte kan have

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Faktaark for Byg og Miljø

Faktaark for Byg og Miljø 14. juni 2016 Faktaark for Byg og Miljø Overordnet beskrivelse og baggrund for Byg og Miljø Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 Byg og Miljø består af tre dele... 3 Byg og

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Dagsorden 1. Velkomst 2. Selve Løsningen 3. Visionen 4. Datamodel 5. Milepæle og prøver 6. Open source 7. Praktisk information Selve

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 Kort & Matrikelstyrelsens strategiske grundlag Digital forvaltning tager et stormskridt Ny Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Læs mere

SDI NUUK den 23. november 2010 Tema: Hvad er grundlaget for SDI? Erfaringer fra Danmark

SDI NUUK den 23. november 2010 Tema: Hvad er grundlaget for SDI? Erfaringer fra Danmark SDI NUUK den 23. november 2010 Tema: Hvad er grundlaget for SDI? Erfaringer fra Danmark Henrik Larsen Chefkonsulent By- og Landskabsstyrelsen Nuuk, Juni 2010 SDI hovedprincipper (disposition) Intro - PlansystemDK

Læs mere

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Samarbejde om geodata Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Alle skal lave FOT. Kompleks teknisk opgave, som skal koordineres med staten (KMS). 27 kommuner (+ København og Bornholm).

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

FællesKommunalt Geodatasamarbejde

FællesKommunalt Geodatasamarbejde FællesKommunalt Geodatasamarbejde FællesKommunalt Geodatasamarbejde 5.2 Fælleskommunalt Geodatasamarbejde www.kl.dk/fkg Projektet er forankret i bestyrelsen for Fællekommunalt Geodatasamarbejde (FKG):

Læs mere

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Hvad er Danmarks Miljøportal? Et partnerskab mellem Miljøministeriet Kommunernes Landsforening Danske Regioner Etableret for at sikre amternes miljødata

Læs mere

Folkekirkens It s arkitekturprincipper

Folkekirkens It s arkitekturprincipper Folkekirkens It s arkitekturprincipper Arkitekturprincipperne består af 11 principper, som skal anvendes ved alle nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende it systemer. Arkitekturprincipperne

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015

NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015 NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015 September 2013 Version 2.0 GIS-STRATEGI 2013-2015 0. INDLEDNING... 3 1. OFFENTLIGE STRATEGIER OG INITIATIVER SÆTTER RAMMERNE FOR NÆSTVED KOMMUNES S GIS-STRATEGI...

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Fremtidens digitale forvaltning. Opsamling og perspektivering Inge Flensted

Fremtidens digitale forvaltning. Opsamling og perspektivering Inge Flensted Fremtidens digitale forvaltning Opsamling og perspektivering Inge Flensted Digital planlægning set i lyset af digital forvaltning Digital planlægning og den digitale forvaltning Erfaringer Opsamling Perspektivering

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT Digital kommuneplan 28. aug 2008 Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT 1 Grontmij Carl Bro, GIS & IT Hvem er vi? 45 + medarbejdere i DK IT-specialister, Ingeniører, Planlæggere - Konsulenter, Projektledere,

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform Roadmap for VERA Q3 2015 Rettighed Q2 2015 Klassifikation Q1 2015 Organisation Beskedfordeler Q4 2014 platform Indledning Kommunerne i Vendssyssel ønsker at etablere en moderne infrastruktur til at understøtte

Læs mere

GeoMidt temadag 9/11-2000

GeoMidt temadag 9/11-2000 GeoMidt temadag 9/11-2000 Øvelser i anvendelse af VisKort Lars Beck lbe@geodata.dk Lars Klindt Mogensen lkm@geodata.dk Inden øvelserne er gjort følgende Downloadet VisKort fra softwareborsen.dk Installeret

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Generelle bemærkninger Formen på standarden er så teknisk og kompliceret, at

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal 2 Dagens program 1. Generel præsentation af Danmarks Miljøportal 2. DMP som omdrejningspunkt for digitalisering? 3. Nyeste eksempel på digitalisering. 3 Danmarks Miljøportal Et partnerskab

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

Annoncering vedr. Autoritativt organisations- og klassifikationskomponent

Annoncering vedr. Autoritativt organisations- og klassifikationskomponent Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 19. februar 2015 Notat Login daj6 Sagsbehandler Daniel Mikael Johansen Telefon direkte 24 61 62 91 E-mail daj6@esbjergkommune.dk Annoncering vedr. Autoritativt organisations-

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Kommunernes implementering af FKG datamodellen

Kommunernes implementering af FKG datamodellen Kommunernes implementering af FKG datamodellen v. Jesper Gaardboe Jensen, Geo Fyn Projektchef Jesper Gaardboe Jensen www.geofyn.dk jgj@geofyn.dk Sidder i 2 FKG arbejdsgrupper 1 Rejsen Hvad er FKG? Hvem

Læs mere

Geodata standardisering. Jens Ole Back

Geodata standardisering. Jens Ole Back Geodata standardisering Jens Ole Back Baggrund Kommunalreformen: Kommunerne overtager mange arealrelaterede amtslige opgaver KL udsender information om behov for GIS udbygning i kommunerne 2005 KL udsender

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Digitalisering. Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE)

Digitalisering. Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE) Digitalisering Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE) Karin Dahlgren Projektkoordinator kdl@mst.dk Thomas Ravn Projektleder thrav@mst.dk Miljøstyrelsen maj 2013 Overblik over præsentationen

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

1. benchmark analysen OGF princip 1 om geodata i kommunen OGF princip 2 om data og tilgang til data... 90

1. benchmark analysen OGF princip 1 om geodata i kommunen OGF princip 2 om data og tilgang til data... 90 INDHOLD Udviklingsplan for Allerød Kommune... 7 1. benchmark analysen... 9 2. OGF princip 1 om geodata i kommunen... 12 3. OGF princip 2 om data og tilgang til data... 15 4. OGF princip 3 om applikationer...

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

F Æ L L E S K O M M U N A L E G E O D A T A

F Æ L L E S K O M M U N A L E G E O D A T A F Æ L L E S K O M M U N A L E G E O D A T A 2 0 1 2 Den 30. april 2013 Ref INF inf@kl.dk Mobil 2037 0597 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Afrapportering af FKG- initiativerne

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration 1. april 2009 Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration Kristian Hjort-Madsen Den Digitale Taskforce Integration for forretningen Integration skaber bedre digital

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere