FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde"

Transkript

1 FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Målet for webbaseret geodatasystem Løsningsmål Målgrupper for løsningen Løsningskoncept Forudsætninger Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi OGF principper som pejlemærke Basere sig på afprøvede teknologier og standarder Afgrænsning af løsning Læsevejledning til kravspecifikationen Kategorier af krav Definitioner Brugere, processer, aktører og samspil med andre systemer Brugere Arbejdsgange og processer som løsningen skal understøtte Aktører - systemer og datakilder på området De kommunale aktører De eksterne aktører Integration og samspil med datakilder og systemer Integration til IT-systemer i kommunen Integration til eksterne datakilder og systemer Overordnede forventninger og krav til Leverancen Overordnede forventninger til leverancen Leveranceliste Overordnede krav til leverancen Funktionelle krav til Løsningen Krav til datagrundlag FKG Datamodel Mapning til eksterne standarder Kodelister Metadata Krav til Løsningens webservices Krav til brugergrænsefladen Browservalg og Plug-ins Design af brugergrænseflade Kortvisning Navigation Søgninger Print fra kortvisningskomponent Redliningværktøj Hjælpeinformation #

3 Eksport og import af data Metadata i brugergrænsefladen Krav til redigering af løsningens og eksterne systemers data Redigering af data i Løsningens egen geodatabase Redigering i fællesoffentlige geodatabaser Krav til visning af data fra andre systemer Visning af data fra eksterne systemer Visning af data fra kommunale systemer Krav til specialmoduler Konfliktsøgning Høringslister og ejeroplysninger Kortbutik Ruteberegning og Find nærmeste Krav til administratormodul Ændring af brugergrænsefladen Dynamisk teksthåndtering Administration af meta- og attributdata Administration af kodelister Opsætning af snap funktionalitet Opsætning af indlejrede kort Opsætning af brugerprofiler og dataadgang Dynamisk opsætning af guidede søgninger Administration af konfliktsøgninger Administration af høringsprofiler Administration af avanceret printfunktionalitet Overvågning af transaktioner Krav til integration med kommunale it-systemer ESDH-GIS integration Tekniske krav til Løsningen Overordnede tekniske krav Løsningsarkitektur og arkitekturprincipper Krav til arkitektur Afledte krav til dataudveksling Afledte krav til data Krav til løsningsteknologier Geodatabasen Anvendelse af tiling/caching Krav til grænseflader Grænseflader til kommunale it-systemer Grænseflader til eksterne systemer Krav til specifikationer og standarder for data og webservice Standarder og formater for udveksling af data Standarder og formater for metadata Generelle standarder for webservice Offentlige Data i Spil (ODIS) OIOREST Krav til brugerstyring, sikkerhed og logning Brugerstyring og sikkerhedsløsning Sikkerhed Datasikkerhed #

4 Logning Krav til svartider Krav til skalerbarhed Krav til transaktioner og brugere Krav til teknisk miljø Øvrige krav Kommunens it-miljø Indgå i kommunens it-miljø Installationsmiljø Drift Datakonvertering Test og prøver Overtagelse af leverancen, funktionsprøven Driftsprøve Support Dokumentation Overordnede dokumentationskrav Krav til Systemdokumentation Krav til manualer Huskeliste inden udbud Bilag 1. Ordforklaring Bilag 2. OGF principper Bilag 3. Beskrivelse af kommunale og eksterne it-systemer Bilag 4. FKG datamodel Bilag 5. Servicebeskrivelse af webservice Bilag 6. Snitfladebeskrivelse til andre it-systemer Bilag 7. Modeller for drift af Løsningen Bilag 8. Kravliste #

5 1. Indledning Denne kravspecifikation er resultatet af et projekt i regi af Fælleskommunalt geodatasamarbejde (FKG), om at udarbejde en fælleskommunal kravspecifikation for webbaseret geodatasystem. I projektet har deltaget 28 kommuner, der er geografisk fordelt over hele landet, og som omfatter både store og mindre kommuner. Kravspecifikationen er en fælleskommunal opgørelse af behov og krav til et kommunalt webbaseret geodatasystem. Kravspecifikationen kan i den nuværende version anvendes af kommuner som grundlag for anskaffelse enkeltvis eller i fællesskab. Inden dette sker, er der dele af kravspecifikationen, der skal færdiggøres helt, ligesom den skal tilpasses den eller de konkrete kommuner, der vælger at anvende den. Kapitel 6 indeholder emner og krav, som skal færdiggøres og indarbejdes i aftalebilag i forbindelse med et udbud og aftale med en leverandør. Kravspecifikationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagere fra Halsnæs, Holbæk og Vejle kommuner, Hovedstadsregionens Kortsamarbejde og med bistand fra Devoteam Consulting. Kravspecifikationen er behandlet på workshop med deltagerkommunerne primo november og december FKG vil takke Silkeborg Kommune for, at de stillede deres kravspecifikation for webbaseret GIS til rådighed for dette projekt, så det har været muligt at bygge videre på en eksisterende kommunal kravspecifikation Baggrund I første halvår af 2010 gennemførte KL projekt omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag (OGF) sammen med 37 kommuner. Det overordnede resultat fra projektet er formuleret i fire hovedsynspunkter: 1. Kommunerne bør sikre en udtalt standardisering af geodata og anvende standardiserede geodatasystemer. 2. Kommunerne skal agere, så der sikres den størst mulige omkostningseffektivitet. 3. Det kommunale samarbejde på geodataområdet bør intensiveres. 4. Geodata skal udbredes til anvendelse i hele kommunen. Baggrunden for det første og andet punkt er, at geodataområdet i kommunerne er præget af leverandørsystemer, der fastholder kommunerne på proprietære plat- #

6 forme med hver deres specielle opsætning. Dette giver høje tilpasningsudgifter og resurseanvendelse ifm. datatilpasning, platformsskift, vedligehold og drift af systemer og data. Efter afslutning af OGF projektet blev der fra KL s side taget initiativ til dannelsen af en ny fælleskommunal organisation - FKG (Fælleskommunalt geodatasamarbejde). FKG organisationens bestyrelse tæller de kommunale medlemmer af bestyrelsen for FOTdanmark, samt 3 udpegede medlemmer. FKG organisationens første opgave er at videreføre det store arbejde, der er blevet lavet i OGF projektet, og nu udarbejde og skabe tilslutning til en fælleskommunal kravspecifikation for et webbaseret geodatasystem. Den kan efterfølgende indgå i et fælleskommunalt udbud af et webbaseret geodatasystem, samt give kommunerne mulighed for at konkurrenceudsætte indkøb af yderligere funktionalitet Målet for webbaseret geodatasystem Løsningsmål Målet med at implementere et webbaseret geodatasystem, som er omfattet af denne kravspecifikation er, at kommunerne kan: Øge udbredelsen af geodata og GIS i kommunen Velfungerende GIS webklient, der kan anvendes af mange brugere, både internt og eksternt Udstille geodata på en standardiseret måde til andre applikationer Øge omkostningseffektiviteten Reducere antallet af desktop GIS klienter Billigere specialapplikationer og integrationer via fælles indkøb Mulighed for fælles drift Implementere en standardiseret datamodel for kommunale geodata Give kommunerne standardiserede geodatasystemer, der er velfungerende, og som dækker fælles og ensartede behov, samt er fleksible med hensyn til at udvide med ny funktionalitet og udvidelse af antal brugere Tilbyde en GIS webklient med stærk funktionalitet, der kan erstatte desktop GIS Give uafhængighed af databaseplatform Give større leverandøruafhængighed Valg af geodatasystem uafhængig af databaseplatform #

7 Mulighed for at skifte geodatasystem som følge af fælles og standardiseret datamodel Muliggøre fælles drift FKG har en forventning om, at der bliver minimum to og gerne flere leverandører af en løsning til webbaseret geodatasystem, der opfylder denne kravspecifikation. Disse løsninger får betegnelse FKG webbaseret geodatasystem Målgrupper for løsningen Det kommende FKG webbaseret geodatasystem skal tilbyde løsninger og data, der er tilgængelige for både interne bruger i kommunen og eksterne brugere, der har behov for geografisk relateret information og service som f.eks. lokalplangrænser, byggelinjer, antal børn i skoledistriktet, hvad gælder for ejendommen og kort over kommunen. De interne kommunale brugere er fx sagsbehandlere, planlæggere og driftsmedarbejdere i udførende enheder og institutioner, som har behov for geografisk relateret information og service i enten webklient til GIS, på intranet eller i et fagsystem. Sagsbehandlere og planlæggere inden for teknik- og miljøområdet anvender i dag GIS og geografiske data i stor grad og er derfor en del af målgruppen, som er vigtig at understøtte. Løsningen skal samtidig kunne danne grundlag for at understøtte andre grupper af kommunale medarbejdere med geografiske data som en del af den information, de anvender for at løse opgaver og informere borgere og virksomheder. De eksterne brugere er fx borgere, virksomheder, rådgivere, interesseorganisationer og uddannelsessøgende, som har behov for geografisk relateret information og service i webklient til GIS eller integreret med andre informationer på kommunens hjemmeside. Brugerne af en webklient til GIS kan ikke forventes at have en dybtgående viden om GIS og geografiske data, hvorfor løsningen skal være udformet således, at den fungerer intuitivt for en almindelig bruger, der er vant til at navigere i webbaserede systemer Løsningskoncept Løsningen skal udstille kommunens geografiske datagrundlag, andre kommunale data, fælles offentlige geografiske data og samtidig give mulighed for indsamling og vedligeholdelse af geografisk relateret data. Dette skal kunne ske via en web- #

8 baseret brugergrænseflade, og via tekniske integrationer til andre it-systemer i kommunen skal det være muligt at anvende geografisk relateret information i kommunens arbejdsprocesser. Det kan fx være i portaler, fagsystemer og ESDH. Løsningen skal være den primære værktøjskasse (serviceudbyder) og datakilde, som sagsbehandlere og andre kommunale medarbejdere anvender til at søge stedfæstede oplysninger og geografisk relateret information eksempelvis via kort, adresser, distrikter og matrikeloplysninger. Løsningen skal ligeledes indeholde værktøjer til at etablere og vedligeholde kommunens geodata i både egne geodatabaser og i fællesoffentlige løsninger. Løsningen skal give eksterne brugere adgang til geografisk relateret information, der er integreret med kommunes øvrige eksterne digitale information og services og dels via en webklient til GIS, som kan målrettes forskellig informationskontekst. Løsningskonceptet fremgår af illustrationen på Figur 1 og Figur 2 og af nedenstående beskrivelse. Portal Skole Natur Byg Dtp GIS Kortforsyningen Ejendomsdata Børn og Unge FOT Plan DAI DB Byg Miljø ESDH Fællesoffentlige geodata Kommunale geodata Kommunale data Figur 1 Løsningskoncept for FKG webbaseret geodatasystem til kommunerne vist som den blå boks i midten. Alle løsninger til FKG webbaseret geodatasystem skal kunne skrive i de tre gængse geodatabaser til spatial lagring, der bliver anvendt i de danske kommuner (MS SQL, Oracle, PostgreSQL). Dette kan enten ske direkte via snitflade i data- #

9 baseapplikationen eller via et mellemlag ( middelware ) - baseret på Open Source eller proprietære teknologier. Geodatabasen i de kommuner, der i fremtiden anvender FKG webbaseret geodatasystem, vil have en standardiseret datamodel, der er ens og fælles for kommunerne. Det skal give kommunerne en markedsfrihed, i og med at en kommune kan beholde sin nuværende geodatabase og alligevel skifte leverandør af geodatasystem. FKG webbaseret geodatasystem skal indeholde en velfungerende webklient med den basale og udbredte funktionalitet, som kan anvendes af de primære brugere og standardiserede webservices. Webklienten skal være umiddelbart tilgængelig for alle i kommunen, og sigtet er, at kommunen derudover kun har behov for meget få desktop GIS klienter. Som udgangspunkt vil det kun være til dataadministration i kommunens geodatafunktion og funktionalitet, som det ikke er rationelt at implementere i en webklient. Visning Søgning Redigering Grundmodul ESDH Miljø Specialmodul Konfliktsøgning Høring Webklient Kommune FKG OGC Webservice Serverapplikation Database MS SQL Database Oracle Database PostGres Figur 2 Princip for opbygning af FKG webbaseret geodatasystem med webservices og serverapplikation, der kan fungere sammen med tre forskellige databaseplatforme med spatial lagring og understøtte både en webklient og udstille services. Løsningen skal i væsentlig grad gøre brug af webservices til at få data ud og ind af databasen, og til at udstille data og funktionalitet til webklienten og til andre systemer, der anvender geografisk information og services. Løsningen forventes at have tre overordnede typer af services: #

10 - OGC standardiserede services til at få data ind og ud, og som gør det muligt at anvende kommunens geografiske data og services i andre itsystemer, herunder også systemer på mobile enheder. - FKG standardiserede services med funktionalitet til visning/søgning, redigering, konfliktsøgning og høringsliste. - Kommunespecifikke services, der understøtter dataudveksling med individuelle kommunale it-systemer. FKG webbaseret geodatasystem skal kunne anvende andre eksterne og interne datakilder med geodata og andre kommunale data, som er relevant at stedfæste, fx byggesager, miljøoplysninger, ejendomsdata og skolebørn. Løsningen skal både kunne læse fra og skrive til fællesoffentlige databaser med geodata som fx PlansystemDK, Danmarks Arealinformation (DAI), FOT 1 og læse data fra Kortforsyningen. Løsningsplatformen til FKG webbaseret geodatasystem skal muliggøre, at flere kommuner kan være i driftsfællesskab og have forskellige geodatasystemer, der anvender samme geodatabase. Det er et vigtigt mål for løsningen, at den kan tilbyde hurtige svartider hos slutbrugeren på gængse og ofte anvendte funktioner. Derfor skal leverandøren tilbyde et driftsmiljø, der er umiddelbart skalerbart (det vil sige uden behov for konsulentassistance) med hensyn til svartider og kapacitet af data og brugere. FKG webbaseret geodatasystem skal give mulighed for at 3. parts leverandører kan levere specielle GIS moduler til fx byggesag, skole eller egentlige fagmoduler, der understøtter bestemte arbejdsprocesser. Det er hensigten, at disse moduler skriver til og læser fra geodatabasen via webservices i FKG webbaseret geodatasystem. Standardfunktionalitet i FKG webbaseret geodatasystem omfatter: Visning/søgning Redigering Print Konfliktsøgning og høringsmodul Læse og skrive i fællesoffentlige geodata Integration til ejendomsdata 2, persondata og virksomhedsdata 1 Arbejdsgruppen har undersøgt muligheden for udveksling af data med FOT og det kan ikke umiddelbart afklares om det er en teknisk mulighed. 2 Data om ejendomme og bygninger fra ESR og BBR #

11 Som option til FKG webbaseret geodatasystem skal det være muligt for kommunen at vælge: Integration til miljø-, byggesags-, vej- og ESDH-systemer På sigt skal der udvikles flere integrationer fra FKG webbaseret geodatasystem til andre systemer Forudsætninger Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi ( ) er vedtaget i KL s bestyrelse i november Den indeholder strategiske målsætninger og en række indsatsområder, som et fælleskommunalt samarbejde om webbaseret geodatasystem skal være med til at understøtte. Endvidere indeholder strategien en række arkitekturmål, der er en del af strategien. Løsningsmålet for webbaseret geodatasystem om at øge omkostningseffektiviteten skal bidrage til den strategiske målsætning om at skabe (økonomisk) råderum for kommunerne gennem effektivisering 3. Geodataområdet er nævnt som et specifikt indsatsområde inden for Teknik- og miljøområdet og omfatter udvikling til ensartet grundlag for alle forvaltningssystemer, der anvender geodata. Udbredelse af standarder og andre effektiviserende tiltag, der udvikles i aktuelt geodata implementeringsprojekt med 37 kommuner. Mål: Kvalitetsløft og effektivisering i samtlige kommuner. 4 Arkitekturmålene i digitaliseringsstrategien udgør en del af rammen for et fælleskommunalt samarbejde om webbaseret geodatasystem og særligt følgende punkter er væsentlige at forfølge: Kommunens borgere (og medarbejdere) mødes ikke med behovet for genindtastning af data, som allerede er kendte af andre systemer. Systemerne har en datasammenhæng og en dataudvekslingsarkitektur, som skaber sammenhæng mellem it-løsningerne. En kommune skal ikke betale fuld pris for den samme funktionalitet to gange, da det skal være let for it-løsninger at benytte og genbruge funktioner eller data i andre (kommuners) it-løsninger. En større del af den fremtidige kommunale system-portefølje modulopbygges af fælleskomponenter. 3 Side 12 i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi ( ) 4 Side 54 i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi ( ), høringsversion #

12 Samtidig skal der sikres en incitamentsstruktur, der gør det attraktivt for leverandørerne at udvikle genbrugelig funktionalitet. Når kommunen baserer sine løsninger på åbne standarder og udskiftelige komponenter, kan de skifte leverandører uden tekniske barrierer. Kommunens it-løsninger er driftsstabile, pålidelige, attraktive og sikre, så borgere og medarbejdere kan have tillid til og vil tilslutte sig den digitale opgaveløsning OGF principper som pejlemærke I forbindelse med gennemførelse af OGF-projektet besluttede styregruppen for OGF i juni 2010 følgende tre principper for et omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag. De tre OGF-principper er: 1. Geodata er et forvaltningsgrundlag for hele kommunen. Opgavebeskrivelsen og det interne ledelsesmæssige ansvar for de medarbejdere, der tværgående arbejder med udvikling og understøttelse af geodataanvendelsen, bør afspejle dette. 2. Kommunale geodata lagres iht. en fælleskommunalt specificeret datamodel. Der er adgang til data via en fælles brugerstyring og services, der er specificeret fælleskommunalt. Der er adgang til kommunale geodata på tværs af myndighederne via en fællesoffentlig brugerstyring. 3. En kommune indkøber kun fagapplikationer med geodataindhold, som kan anvendes uden modifikationer i andre kommuner, som har implementeret OGF-standarderne. Principperne er beskrevet nærmere i Bilag 2. Når en kommune implementerer et FKG webbaseret geodatasystem, vil den samtidig tage et væsentligt og vigtigt første trin i retning af at efterleve OGFprincipperne, hvilket fremgår af Figur 3. 5 Side i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi ( ) #

13 Nu-situation Hver kommune har individuel GIS platform hvor webgis og desktop GIS er tæt forbundet med geodatabasen. Desktop anvendes af mange brugere til redigering af data. Databasen har egen datamodel. Trin 1 om 1-2 år På vej mod at efterleve nogle af OGF-principperne. Kommunerne kan vælge webbaseret geodatasystem uafhængig af geodatabase og desktop GIS. Desktop anvendes af få brugere. Webklient anvendes af mange og til redigering af data. Databasen har fælles kommunal datamodel. Fremtid OGF-principperne bliver efterlevet helt. Kommunes webklient og andre applikationer kommunikerer med geodatabasen via kommunal standard servicesnitflade. Databasen har fælles kommunal datamodel. Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Figur 3 Implementering af FKG webbaseret geodatasystem er første væsentlige trin på vej mod OGF- principperne. De farvede firkanter viser webklienten og som i trin 1 bliver suppleret med standardiserede service (grå firkant). Romberne er desktopgis som i trin 1 og efterfølgende minimeres i antal. I trin 1 bliver databaserne, der er vist som tønder, standardiseret med fælles datamodel (indhold og struktur). FKG webbaseret geodatasystem er karakteriseret ved, at det bygger på kendte teknologier og løsningsvalg, og tager et væsentligt (men realiserbart) skridt i retning af serviceorienteret distribution af geodatafunktionalitet til kommunale sagsbehandlere. Sammen med uafhængighed af den underliggende database, mulighed for at redigere de fællesoffentlige databaser og kommunernes overgang til en fælles standardiseret datamodel gør dette, at kommunen tager et væsentligt skridt mod at realisere de mål, der er nævnt i afsnit Basere sig på afprøvede teknologier og standarder FKG har som mål, at løsningen til webbaseret geodatasystem i størst muligt omfang baserer sig på afprøvede teknologier til lagring og behandling af geografisk information og afprøvede standarder for lagring og dataudveksling af geografisk information. Formålet er at mindske udviklingsomkostninger ved at tage udgangspunkt i teknologer, der har været anvendt tidligere og minimere usikkerhed for manglede modenhed i teknologier og standarder. #

14 1.4. Afgrænsning af løsning Løsningen til FKG webbaseret geodatasystem skal indeholde en række komponenter, som tilsammen rummer de funktioner, der dækker de behov, som løsningens målgrupper har for geografisk relateret information og service. FKG webbaseret geodatasystem benævnes i det følgende Løsningen. Figur 4 viser de overordnede komponenter, som løsningen skal indeholde. Derefter er komponenterne beskrevet. Figur 4 Med stiplet linje er vist afgrænsning af Løsningen til FKG webbaseret geodatasystem, som omfatter integrationskomponenter, der er rettet mod kommunale systemer og eksterne systemer. Der findes andre kommunale og eksterne systemer end dem som er vist, som Løsningen på sigt skal kunne integrere til. #

15 Brugergrænseflade Brugergrænsefladen til løsningen skal kunne målrettes til både interne og eksterne brugere og bestå af en webklient. Komponenterne til webklienten skal samtidig kunne fungere som indlejrede kort, der kan integreres i andre portaler og andre løsninger med udvalgt indhold og funktionalitet. Brugergrænsefladen skal give adgang til funktionalitet til søgning, visning, redigering, print og specialmoduler som fx konfliktsøgning og høringslister. Til løsningen skal der være et administrationsmodul med brugergrænseflader, der giver en systemadministrator adgang til opsætning af data og løsning, samt vedligeholdelse af metadata. I en del af administrationsmodulet skal andre brugergrupper, fx webredaktører, kunne administrere indlejrede kort på kommunens hjemmeside eller intranet. Applikationslag med webservices Løsningen skal som udgangspunkt være baseret på webservices, der læser data fra geodatabasen og udstiller data og funktionalitet til en webklient og andre interne og eksterne systemer. Som udgangspunkt skal funktionalitet være implementeret som webservices, og det skal være muligt på sigt at udvide med yderligere funktionalitet til specialmoduler. Applikationslaget kan indeholde middleware, der styrer læsning og skrivning til geodatabasen og evt. udstiller funktionalitet til brugergrænsefladen. Geodatabase Geodatabasen indeholder kommunens egne geodata og udgør datagrundlaget for løsningen sammen med data fra kommunale systemer og eksterne systemer. Metadata kan være lageret i geodatabasen til løsningen eller i en ekstern metadatabase, der er fælles for flere myndigheder. Integration Løsningen skal indeholde integration til et antal kommunale systemer. Dette omfatter også klienter til desktop-gis, der skal kunne læse og redigere i geodatabasen. #

16 Løsningen omfatter den del af integrationskomponenterne, der gør løsningen i stand til at læse data fra kommunale systemer, udstille data og funktionalitet til kommunale systemer. Integrationen kan ske via webservices eller ved at læse direkte i databaser til de kommunale systemer. Integrationskomponenter til selve de kommunale systemer, der gør dem i stand til at kommunikere med Løsningen, er ikke omfattet af denne kravspecifikation. Løsningen skal ligeledes indeholde integration til et antal eksterne systemer, der indeholder fælles offentlige geodata. Integrationen skal i størst muligt omfang være baseret på standardiserede snitflader. Løsningen omfatter den del af integrationen, der gør løsningen i stand til at læse data fra eksterne systemer og redigere i eksterne systemer. Integrationen skal ske via standardiserede webservices, der overholder snitfladerne og servicebeskrivelserne for de eksterne systemer Læsevejledning til kravspecifikationen Dokumentet indeholder udover nærværende indledning med mål, baggrund og forudsætning følgende: Kapitel 2, der beskriver de brugere, processer, aktører, systemer og datakilder, der skal interagere med løsningen. Kapitel 3, der beskriver de overordnede forventninger og krav, som FKG har til løsningen, og som typisk er ufravigelige krav. Kapitel 4 beskriver de funktionelle krav til løsningen med udgangspunkt i de forretningsmæssige behov, som kommunerne har til løsningen, og dermed de arbejdsprocesser og informationsbehov, som løsningen skal understøtte. Kapitel 5 beskriver de tekniske krav, som FKG har til den tekniske opbygning af løsningen, fx med hensyn til it-arkitektur, it- og datastandarder samt sikkerhed. Kapitel 6 indeholder øvrige krav til de ydelser fra leverandøren, som FKG ønsker tilbud på, som fx datakonvertering, drift og videreudvikling. Afhængig af udbuds- og aftaleform bliver det typisk indarbejdet i forskellige aftaledokumenter. Kapitlet indeholder afslutningsvis en huskeliste til opgaver, der skal gennemføres inden eller i forbindelse med et udbud. Bilag der beskriver og uddyber forskellige aspekter af kravspecifikationen. Her findes også bilag med en oversigt over alle krav, optioner og infokrav. Dokumentet indeholder en række steder regibemærkninger til læser. Disse er angiver med kantet parentes og i [kursiv]. #

17 Kategorier af krav FKG s behov er klassificeret i fire kategorier, benævnt som følger: Ufravigelige krav Krav Option Infokrav Alle behov er i denne kravspecifikation givet et fortløbende nummer, og ordet Krav eller Option i venstre margen. Ufravigelige krav er angivet i parentes før kravoverskriften. Infokrav er ligesom krav og option angivet ved et forløbende nummer og ordet Info i venstre margen. Udover kravoverskriften er selve kravteksten markeret ved en lodret streg i venstre side. Det er kun kravteksten, der udgør selve FKG s behov. Supplerende tekst uden lodret streg i venstre side er supplerende oplysninger. Et eksempel på et ufravigeligt krav er givet i det følgende: Krav #.# (Ufravigeligt krav) Dette er kravoverskriften Dette er selve teksten. Dette er supplerende tekst. Ufravigelige krav Behov formuleret som Ufravigelige krav er krav, som er ufravigelige for FKG og som skal opfyldes af Leverandør. Krav Behov anført som krav er krav, som kan opfyldes af Leverandør og vil fremstå som et konkurrenceparameter i den senere tilbudsvurdering. Opfyldes et krav ikke, vil dette indgå i den samlede bedømmelse af Leverandørs tilbud i overensstemmelse med det anførte i tildelingskriterierne i Udbudsbetingelserne. Option Behov anført som option er krav, hvor FKG ønsker, at Kunden har en frihed til at vælge, særskilt prissætning af krav, samt krav, der er individuelle for hver Kunde. Optioner kan tilbydes af Leverandør og vil fremstå som et konkurrenceparameter i den senere tilbudsvurdering. Tilbydes en option ikke, vil dette indgå i den sam- #

18 lede bedømmelse af Leverandørens tilbud i overensstemmelse med det anførte i tildelingskriterierne i Udbudsbetingelserne. Infokrav Behov formuleret som et infokrav angiver krav, som skal besvares af Leverandør Definitioner I Bilag 1 er en række væsentlige akronymer og ord i forbindelse med kravspecifikationen defineret. #

19 2. Brugere, processer, aktører og samspil med andre systemer 2.1. Brugere Brugerne, som skal anvende Løsningen, kan opdeles i tre primære grupper: 1) Interne brugere, 2) Eksterne brugere og 3) Administratorer. 1) De interne brugere er ansat i kommunen og har behov for adgang til mange forskellige data og forskellig funktionalitet i Løsningen, hvilket også vil kræve login/ autentificering, da brugeren kan have behov for at tilgå data, som andre medarbejdere ikke må se. 2) De eksterne brugere er borgere, virksomheder og andre, som ønsker at benytte Løsningen via kommunens hjemmeside og/eller de udstillede webservices. a. På hjemmesiden vil brugeren forvente en brugergrænseflade med de mest gængse navigations- og funktionalitetsmuligheder. Der vil ikke være behov for login/autentificering. Det kan også være ansatte i kommunen, der indgår i denne gruppe. b. Som webservices vil brugeren forvente at finde funktionalitet og information, som kan integreres direkte i brugerens interne itsystem. 3) Løsningen skal også håndtere de brugere, som skal administrere Løsningen. Det drejer sig overvejende om GIS administration ved opsætning af temaer, tematisering af lag, rettighedsstyring m.v. Dernæst er der behov for, at webredaktører kan redigere og opsætte indlejrede kort, eventuelt via samme eller separat brugergrænseflade. Her følger en mere detaljeret beskrivelse af eksempler på de enkelte brugertyper og deres behov. Interne brugere: En miljømedarbejder, som benytter Løsningen via kommunens intranet. Brugeren autentificeres via det almindelige login til kommunens netværk ved adgang til Løsningen. Her henter brugeren kort fra geodatabasen, og eksterne korttjenester, til visning i egen webklient til GIS. Brugeren udfører konfliktsøgning og henter ejendomsinformationer fra kommunens ejendomsdatasystem på baggrund af valgte data i Løsningen. #

20 En GIS medarbejder, som benytter Løsningen via kommunens intranet. Brugeren autentificeres ved adgang til Løsningen. Brugeren tilgår Løsningen, henter geometrier fra eksterne korttjeneste og fra Løsningens geodatabase. Brugeren zoomer ind på et område og vælger som dataansvarlig at oprette et nyt objekt i et temalag. Brugeren benytter løsningens digitaliseringsværktøj til at tegne nye objekter og skal samtidig udfylde de nødvendige attributdata til det/de nye objekter. Når brugeren gemmer objektet, sørger Løsningen for at objektet gemmes i geodatabasen eller eventuelt i eksterne systemer, hvis temaet opbevares der. En GIS medarbejder arbejder i egen GIS applikation i kommunen (DesktopGIS). GIS-applikationen er integreret til Løsningen, hvor brugeren autentificeres ved adgang til Løsningen. Brugeren udfører bl.a. følgende funktioner/rutiner: a. Henter og viser kort fra Løsningen. b. Digitaliserer nye objekter som gemmes i Løsningen. c. Ændrer på attributter på eksisterende lag. d. Udfører komplicerede SQL forespørgsler til Løsningens geodatabase jf. de funktioner, som er til rådighed i GIS applikationen. e. Udfører konfliktsøgninger ved anvendelse af den service, som Løsningen tilbyder. En byggesagsbehandler modtager ansøgning om dispensation til at opføre carport inden for byggelinjen i et ældre villaområde. I forbindelse med sagsforberedelsen vælger medarbejderen, der arbejder i ESDH, at foretage en geografisk udsøgning via adgang til webklienten for at undersøge, om der findes andre dispensationssager inden for villaområdet. En konsulent på fritidsområdet skal i forbindelse med planlægning af nye fritidstilbud undersøge hvor mange årige, der bor i udvalgte bydele. Konsulenten har adgang til en særlig brugerprofil i Løsningen, der giver adgang til et høringsmodul, som også kan foretage optælling af personer i en given aldersgruppe. Eksterne brugere: En borger som tilgår Løsningen på kommunens hjemmeside. Brugeren vælger relevante temaer i kortet, foretager en adressesøgning for at se sit hus og dettes beliggenhed i forhold til matrikelskel. #

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Hvad er Danmarks Miljøportal? Et partnerskab mellem Miljøministeriet Kommunernes Landsforening Danske Regioner Etableret for at sikre amternes miljødata

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal 2 Dagens program 1. Generel præsentation af Danmarks Miljøportal 2. DMP som omdrejningspunkt for digitalisering? 3. Nyeste eksempel på digitalisering. 3 Danmarks Miljøportal Et partnerskab

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

De nye perspektiver på mindre end en time

De nye perspektiver på mindre end en time De nye perspektiver på mindre end en time Hans Ravnkjær Larsen De nye alternativer 50 minutter med gnist: 5 tempofyldte nedslag 15 minutters debat 1 godt afsæt Ignite-konceptet: 1 passion 20 slides 15

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 2.1: Data og snitflader på beskæftigelsesområdet...

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase v/ projektleder Thomas Bach Tengberg Dagsorden Generelt om Danmarks Miljøportal DKjord Introduktion Demonstration Planer DKjord vision

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Introduktion til geografiske webservice opbygning og anvendelse Thor Jessen, Softwarearkitekt, COWI A/S Aske Butze-Ruhnenstierne, GIS-udvikler, COWI A/S September

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration 1. april 2009 Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration Kristian Hjort-Madsen Den Digitale Taskforce Integration for forretningen Integration skaber bedre digital

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION 4. februar 2011 BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S www.kombit.dk Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til Leverandøren... 4 1.1 Kravspecifikationens indhold... 4 1.2 Om selve

Læs mere

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Baggrund for projektet I 2011 fik KOMBIT i opdrag fra KL at etablere et ansøgningssystem

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N

G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N I N T R O D U K T I O N Nærværende skrift giver på meget overordnet niveau en beskrivelse af miljøinformationssystemet Geo- Environ, der er udviklet til danske og udenlandske

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

DANMARKS AREALINFORMATION

DANMARKS AREALINFORMATION DANMARKS AREALINFORMATION DATA OM MILJØET I DANMARK INTRODUKTION TIL DANMARKS AREALINFORMATION Danmarks Arealinformation 1 er en digital platform, der viser et bredt udvalg af fællesoffentlige stedbestemte

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/6 2011. Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund... 2 2) Overordnet løsningsbeskrivelse... 5 3) Web-interface... 7 4) DIADEM-rapporten... 10 5) Betaling...

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 04.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Kommunale fællesskaber Digitalisering. 98 forskellige løsninger FOR DYRT!! Eva Kanstrup Direktør for Teknik og Miljø, Herning Kommune

Kommunale fællesskaber Digitalisering. 98 forskellige løsninger FOR DYRT!! Eva Kanstrup Direktør for Teknik og Miljø, Herning Kommune Kommunale fællesskaber Digitalisering 98 forskellige løsninger FOR DYRT!! Eva Kanstrup Direktør for Teknik og Miljø, Herning Kommune Kommunale fællesskaber Digitalisering Har vi råd til fortsat at have

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere