Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad"

Transkript

1 Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 7. januar 2015 SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 1

2 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 Baggrund for forsøgsordningen... 3 Evalueringens formål og metode Kontakt Hovedkonklusioner og anbefalinger... 6 Anbefalinger Profil af deltagerne i forsøgsordningen... 8 Deltagernes funktionsevne Tilfredshed med forsøgsordningen Overordnet tilfredshed Kulinarisk kvalitet Serviceniveau Frihed og fleksibilitet Opbevaring og tilberedning af maden Livskvalitet og tryghed SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 2

3 1. Indledning og baggrund Københavns Kommune har i perioden 1. september til 30. november 2014 afprøvet en forsøgsordning med mad, der er pakket under særlige forhold, kaldet Modificeret Atmosfære Pakning (MAP). Den særlige pakning gør, at maden kan holde sig længere end mad pakket på traditionel vis. I alt 29 borgere har deltaget i pilotprojektet med MAP-pakket mad. Alle 29 deltagere er visiteret til madservice med udbringning og repræsenterer aldersgruppen 41 år til 94 år. Der er således tale om borgere, der er visiteret til madordningen af både Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF). Denne rapport beskriver resultaterne af evalueringen af forsøgsordningen. Evalueringen er gennemført i perioden november til december 2014, dvs. data er indhentet i den afsluttende fase af forsøgsordningen, og data er behandlet umiddelbart efter afslutning af afprøvningen. Baggrund for forsøgsordningen Hjemmeboende borgere, der er visiteret til madservice med udbringning, modtager i dag kølemad, der er opvarmet i bilen under transporten. Denne metode betyder, at der skal leveres alle dage, borgeren har behov for mad. Borgeren vælger selv, om maden skal leveres kold eller opvarmet og på hvilket tidspunkt af dagen, maden skal leveres. I dag får langt de fleste af de visiterede borgere maden leveret varm, mens en mindre del får maden leveret kold. MAP-pakket mad opnår gennem sin særlige indpakning en forlænget holdbarhed på op til 18 dage, som gør det muligt at reducere antallet af udbringninger. Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet at forsøgsafprøvningen med MAP-pakket mad skal gælde levering to gange ugentligt. Desuden er der opnået en økonomisk transportbesparelse, hvoraf borgerne har fået fem kroner rabat for hvert hovedmåltid i forsøgsperioden. Deltagelse i pilotprojektet forudsætter, at borger har kapacitet til opbevaring og opvarmning af maden samt er tilstrækkelig funktionsdygtig til selv at varetage opgaven med opvarmning. Borgere kan i dag vælge mellem enten Københavns Kommunes eget tilbud om madlevering ved navn Københavns Madservice Ala Carte (KMS) eller en af kommunens to private leverandører, henholdsvis Din Private Kok eller Det Danske Madhus KRAM. Kommunens kommunale leverandør producerer traditionel kølemad pakket på traditionel vis. Maden leveres senest 72 timer efter, den er produceret. Begge private leverandører MAP-pakker allerede deres mad forud for forsøgsordningen, men maden leveres dog på daglig basis. Det Danske Madhus KRAM MAP-pakker al deres mad, mens Din Private Kok kun MAP-pakker den varme mad men ikke smørrebrød leveret til borgere i Københavns Kommune. Det blev besluttet at rekruttere borgere til forsøgsperioden, der i forvejen fik leveret mad fra én af de to private leverandører, da de i forvejen har udstyr til at foretage MAP-pakning af maden. Indledningsvis blev der forsøgt rekrutteret borgere både blandt de, der i forvejen fik leveret varm mad, og blandt de, der fik leveret kold mad. Det viste sig dog, at det kun var muligt at rekruttere blandt borgere, der i forvejen fik maden leveret kold. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 3

4 Teknisk set bør der derfor ikke opleves nogen kulinarisk forskel på hovedmåltider leveret under forsøgsordningen og i perioden forud for forsøgsordningen. Størstedelen af deltagerne i forsøgsordningen modtager dog kun deres hovedmåltid ( det varme måltid ) gennem madudbringningen, mens nogle borgere modtager biretter (forret eller dessert). En enkelt borger modtager desuden smørrebrød. 1 Forsøgsordningen er udført i et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Det danske Madhus KRAM og Din Private Kok. Det er tænkt som et supplement til den daglige udbringning af varme måltider såfremt ordningen gøres permanent. 1. december 2015 gik deltagerne i forsøgsordningen således tilbage til deres oprindelige aftale om levering, imens der afventes beslutning om, hvorvidt ordningen skal tilbydes permanent. Evalueringens formål og metode Det overordnede formål med evalueringen af forsøgsordningen med levering af MAP-pakket mad er at opsamle erfaringer og belyse potentielle muligheder og udfordringer ved eventuel permanent implementering af levering af MAP-pakket mad to gange ugentligt. Evalueringen har særligt fokus på borgerens perspektiv, herunder borgerens oplevelse af: Kulinarisk kvalitet Frihed og fleksibilitet i forbindelse med det mindre antal ugentlige leveringer Livskvalitet og tryghed i forbindelse med tabet af den daglige kontakt med chaufføren, der leverer maden Borgers opbevaring og tilberedning af maden. Evalueringen indeholder en række vurderinger og anbefalinger, der kan danne grundlag for beslutninger vedrørende en eventuel permanent implementering af madordningen. I alt 24 af de 29 deltagere i forsøgsordningen har deltaget i evalueringen. De 24 respondenter i evalueringen fordeler sig på 15 borgere fra Din private Kok og 9 borgere fra KRAM madservice. Evalueringen baserer sig på følgende data: Telefonisk Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 24 (af i alt 29) borgere i forsøgsordningen. Otte personlige dybdeinterviews udført i borgers eget hjem. Datatræk fra SUF s og SOF s borgerjournaler vedrørende de deltagende borgeres funktionsevnevurdering. Oplysninger fra de to leverandører vedrørende den mad, som de deltagende borgere modtager. Det bemærkes, at forsøgsordningen og dermed evalueringen hviler på et relativt begrænset datagrundlag, idet kun 29 personer har deltaget i forsøget med MAP-pakket mad (og her af 24 personer i evalueringen). Den begrænsede deltagermængde påvirker muligheden for at analysere og konkludere - særligt på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen. Især er det vanskeligt at uddrage konklusioner om sammenhænge mellem deltagernes baggrundsvariable (eksempelvis funktionsniveau) og deltagernes vurdering af den MAP-pakkede mad. Dertil er datagrundlaget for lille. 1 Pågældende borgers madleverandør er Din private kok. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 4

5 Det bemærkes samtidig, at en del af de interviewede borgere fremstod hukommelsessvækkede, hvilket påvirker deres evne til at huske og eksempelvis sammenligne oplevelsen af madordning i forsøgsperioden med madordningen inden forsøgsperioden. Evalueringens konklusioner skal derfor tolkes med varsomhed. Afslutningsvis skal rettes en tak til de personer, som har bidraget til evalueringen først og fremmest de borgere, som tog sig tid til at deltage i interviews. Tak for det! 2.1. Kontakt Evalueringen er gennemført af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Kvalitet og Sammenhæng, afdelingen for Data og Analyse. Kontakt: Chefkonsulent Lene Christensen Chefkonsulent Claus Bo Hansen SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 5

6 2. Hovedkonklusioner og anbefalinger Evalueringen af forsøgsordningen med MAP-pakket mad viser, at borgerne generelt har været tilfredse med forsøgsordningen. De deltagende borgeres generelle tilfredshed alt i alt med madordningen i forsøgsperioden er således højere end deres oprindelige tilfredshed. Næsten tre fjerdedele svarer meget tilfreds eller tilfreds med madordningen i forsøgsordningen. Omvendt ses, at lige godt halvdelen af deltagerne (som kan huske den tidligere madordning) svarer tilfreds eller meget tilfreds, når de spørges til deres gamle madordning. Også madens kulinariske kvalitet vurderes positivt af størstedelen af deltagerne. Det gælder blandt andet i forhold til smag, duft, konsistens og råvarer, hvor størstedelen af deltagerne er tilfredse. Dog peger flere brugere i evalueringens kvalitative interview på, at der er rum for forbedring. Især peges på grøntsagerne som et område, hvor kvaliteten kan optimeres både i forhold til mængde, smag, variation og konsistens. Evalueringen viser, at det især er den øgede frihed og fleksibilitet, som borgerne oplever, fordi maden kun leveres to gange ugentligt (mod tidligere dagligt), som skaber tilfredshed med forsøgsordningen uanset borgernes aktivitetsniveau. Flere brugere peger således på, at det er en stor gevinst for dem, at de ikke behøver at tilrettelægge deres dagligdag efter madleveringen. Flere borgere fortæller, at de har bedre muligheder for at tage til aktiviteter uden for hjemmet grundet de sjældnere leveringer. Dermed har de færre leveringer potentielt den gevinst, at borgerne kan få mere aktive hverdage. Samtidig viser evalueringen, at borgerne samstemmende vurderer, at de sjældnere leveringer ikke er ensbetydende med lavere livskvalitet eller lavere tryghed. Således pointerer borgerne selv, at disse værdier afhænger af andre faktorer end daglig madlevering. Den sjældnere madlevering betyder dog samtidig, at det får meget negative konsekvenser for borgeren, hvis madleveringen ikke gennemføres planmæssigt simpelthen fordi borgerne så ikke får noget mad. Sjælden madlevering fordrer således stor sikkerhed i leveringen. Afslutningsvis viser evalueringen, at ikke alle borgere opbevarer og behandler den MAP-pakkede mad korrekt og efter forskrift og, at madens holdbarhed som konsekvens potentielt forringes. To deltageres køleskabe havde således for høj temperatur; flere deltagere åbnede pakkerne og fyldte andet mad ind i pakkerne flere dage, før pakkerne skulle spises; nogle deltagere fryser maden ned; og flere deltagere gemmer rester fra pakkerne. Anbefalinger På baggrund af ovenstående vurderinger og evalueringen i øvrigt anbefales følgende tiltag til udvikling og forbedring af modellen med levering af MAP-pakket mad til både SOF og SUF borgere to gange ugentligt: Tilberedningsmetoder af grøntsager, der opbevares flere dage i borgerens køleskab bør revurderes, og der bør overvejes større variation og mængde af grøntsager. Grøntsagerne er klart deltagernes største anke i relation til madens kulinariske kvalitet i forsøgsperioden. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 6

7 I og med maden kun leveres to gange ugentligt, er brugerne meget afhængige af, at maden leveres og at den leveres til tiden. Leveringssystemerne bør derfor være 100 procent fejlfrie, idet borgerne ellers risikerer at stå uden hovedmåltid i flere dage. Levering af MAP-pakket mad to gange ugentligt fordrer en endog meget stor og udførlig information og instruktion til borgerne vedrørende korrekt behandling og opbevaring af det MAPpakkede mad. I forsøgsordningen opbevarede og tilberedte flere borgere maden i strid med forskrifterne. Det må påregnes, at en informationsindsats ikke alene kan sikre, at borgerne omgås maden korrekt, og det bør derfor overvejes også at etablere kontrolprocedurer for borgernes (samt pårørende og hjælperes) opbevaring og tilberedning af maden. Forsøgsordningen og dermed evalueringen hviler på et relativt begrænset antal deltagere. Derfor anbefales det desuden, at ordningen evalueres igen, såfremt den permanentgøres. Det vil give en større sikkerhed for, at evalueringens konklusioner er retvisende og dækkende. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 7

8 3. Profil af deltagerne i forsøgsordningen Som nævnt deltog i alt 29 borgere i forsøgsordningen. 5 af de 29 borgere er fra SOF og altså under 65 år, mens de resterende er SUF borgere. De deltagende borgere får forskellige former for kost: Tabel 3.1. Får du leveret andre måltider end hovedmåltidet fra madudbringning? Antal Procent Normal kost 15 52% Ældrekost 8 28% Kost til småtspisende 3 10% Hjertevenlig kost 3 10% I alt % Heraf har i alt 24 af deltagerne besvaret spørgeskemaundersøgelsen, og otte borgere har endvidere deltaget i et personligt dybdeinterview. Spørgeskemaundersøgelsens besvarelser fordeler sig på 15 kvinder og 9 mænd i alderen 41 til 94 år. Størstedelen af borgerne ejer en mikroovn, som de benytter til at opvarme deres mad. Tabel 3.2. Får du leveret andre måltider end hovedmåltidet fra madudbringning? Antal Procent Ja 1 4% Nej 22 92% Ved ikke 1 4% I alt % Hovedparten af de adspurgte borgere får udelukkende leveret hovedmåltidet fra madudbringning. Alternativet er også at få leveret forret eller dessert. En enkelt af de adspurgte borgere får leveret andre måltider end hovedmåltidet fra madudbringningen (se tabel 3.2.). Godt to tredjedele modtager alle deres hovedmåltider fra madudbringningen. Den sidste tredjedel står selv for deres yderligere måltider gennem egne indkøb. Deltagernes funktionsevne Fire ud af fem borgere i forsøgsordningen kommer på gaden mindst én gang om ugen. De resterende kommer kun på gaden månedligt eller aldrig (se tabel 3.3.). Tabel 3.3. Hvor ofte kommer du på gaden? Antal Procent Dagligt eller næsten dagligt % Én til to gange om ugen 4 17 % Én til to gange om måneden 3 13 % Sjældnere end månedligt 0 0 % Aldrig 2 8 % Ved ikke 0 0 % SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 8

9 I alt % I tillæg til borgerens egen vurdering af, hvor ofte de kommer på gaden er tillige gennemført funktionsevne-vurderinger af borgerne. Alle tre funktionsevnevurderinger fremgår af tabel 3.4. Dels om borgernes evne til at færdes udendørs (F1), som vurderes på en skala fra 0 til 4, hvor 0 er det bedste. Af fordelingen nedenfor ses det, at 65 procent af de adspurgte vurderes til enten 0, 1 eller 2, hvilket svarer til, at borgeren kategoriseres som aktiv part. Dette stemmer godt overens med ovenstående resultat til spørgsmålet, Hvor ofte kommer du på gaden? Dels om borgernes evne til at lave mad (F2), som ligeledes vurderes på en skala på 0 til 4, hvor 0 er det bedste. Af fordelingen nedenfor ses det, at 60 procent af de adspurgte vurderes til enten 0, 1 eller 2, hvilket svarer til, at borgeren kategoriseres som aktiv part. Dels om borgerens evne til selv at spise (F3), hvor alle de adspurgte borgere vurderes at have en evne til selv at spise på enten 0, 1 eller 2. Tabel 3.4. Funktionsevnevurderinger (F1, F2, F3) Funktionsvurdering af evnen til at færdes udendørs (F1) Antal 0 (Bedst) 4 20% % % % 4 (Dårligst) 2 10% I alt % Funktionsvurdering af evnen til at lave mad (F2) 0 (Bedst) 1 5% % % % 4 (Dårligst) 1 5% I alt % Funktionsvurdering af evnen til at spise (F3) 0 (Bedst) 16 80% % 2 1 5% 3 0 0% 4 (Dårligst) 0 0% I alt % Det vil sige, at hovedparten af de borgere, der har deltaget i forsøgsperioden, er aktive og har en relativt god funktionsevne. Pct. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 9

10 4. Tilfredshed med forsøgsordningen Overordnet tilfredshed Evalueringens spørgeskemaundersøgelse viser, at deltagerne er mere tilfredse med maden i forsøgsordningen end med deres tidligere madordning. Næsten tre fjerdedele svarer meget tilfreds eller tilfreds med madordningen i forsøgsordningen. Omvendt ses, at lige godt halvdelen af deltagerne (som kan huske den tidligere madordning) svarer tilfreds eller meget tilfreds, når de spørges til deres gamle madordning. Tabel 4.1. Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med? Maden FØR forsøgsordningen Madordningen i forsøgsperioden (n=24) Meget tilfreds 22% 8 % Tilfreds 52% 33 % Hverken tilfreds eller utilfreds 13% 8 % Utilfreds 13% 17 % Meget utilfreds 0% 8 % Ved ikke 0% 25 % I alt 100% 100% Deltagerne er også direkte blevet bedt om at sammenligne de to madordninger, og også her viser det sig, at tilfredsheden med maden i forsøgsordningen er større end tilfredsheden med deltagernes gamle madordning. Tabel 4.2. Hvis du alt i alt sammenligner den gamle madordning med madordningen i forsøgsperioden - Hvad synes du så er bedst? Antal Procent Den gamle madordning 3 13% Madordningen i forsøgsperioden 11 46% Jeg oplever ikke den store forskel 6 25% Ved ikke 4 17% I alt % Næsten halvdelen af deltagerne, 46 % svarer, at de foretrækker madordningen i forsøgsperioden over den tidligere madordning, mens 25 % svarer, at de ikke oplever den store forskel. Sidstnævnte er for så vidt forventeligt, idet begge leverandører forud for pilotprojektet allerede MAP-pakkede deres mad. I forbindelse med sammenligningen mellem madordningerne før og under pilotprojektet bør det igen fremhæves, at andelen af borgere, der svarede ved ikke til spørgsmålet er relativt høj. Målgruppens hukommelse bør derfor inkluderes i vurderingen af resultaterne. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 10

11 Kulinarisk kvalitet Nedenstående tabel supplerer den overordnede positive vurdering af madordningen i forsøgsperioden og viser en generel tilfredshed med ordningens kulinariske kvalitet. Tabel 4.3. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Antal svar i alt MADENS SMAG? 13 % 63 % 8 % 8 % 4 % 4 % 24 MADENS DUFT? 8 % 42 % 21 % 13 % 0 % 17 % 24 MADENS KONSISTENS? 4 % 71 % 13 % 4 % 0 % 8 % 24 DE RÅVARER MADEN ER TILBEREDT AF? 0 % 58 % 8 % 8 % 0 % 25 % 24 Tabel 4.3. viser således, at flertallet af deltagerne i forsøgsordningen også vurderer smag, duft, konsistens og råvarer overvejende positivt. Det er således et klart mindretal af deltagerne, som er utilfredse med smag, duft, konsistens og råvarer. Også de kvalitative interview viser en generel tilfredshed med forsøgsordningen. Dog peger de kvalitative interviews med deltagerne også på en række forhold, hvor madkvaliteten bliver vurderet som mindre tilfredsstillende. Det primære kritikpunkt i forhold til madkvalitet går på madens, og især grøntsagernes og kartoflernes friskhed samt mængden af grøntsager. Selvom borgerne således ikke betvivler den tekniske holdbarhed af det MAP-pakkede mad, synes den generelle vurdering at være, at man godt kan fornemme på maden, at den ikke er frisklavet. En borger udtrykte således, at: Det eneste, der er blevet kedeligere er de grøntsager, der skal ligge i flere dage. De er blevet slatne og kedelige. En anden borger udtrykte en lignende kritik: Der er altså igen noget med de udkogte grøntsager. Der er alt for få grøntsager. Jeg synes ligesom, jeg kan smage på det hele, at det handler om nogle forkogte kartofler. Og de forkogte kartofler smager mildest talt ikke særlig godt. En række borgere beskriver desuden maden som gummiagtig, afduftet og kedelig, ligesom kommentarer om, at maden ikke smager af noget, blev gentaget af flere borgere. I forbindelse med dette vurderes det, at borgernes kritikpunkter især kan kædes sammen med den sensoriske oplevelse af måltidet, hvor den kolde levering samt indpakning giver oplevelsen af præ- og storproduceret mad. Uanset madens tekniske kvalitet og holdbarhed, fører dette til en forringelse af en mere generel spiseoplevelse, der rækker ud over blot smagsfaktorer. En borger, der i øvrigt ellers var udmærket tilfreds med den mad, hun modtager gennem madleveringen, udtrykte: SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 11

12 Jeg kan da godt forstå de ældre damer, der har været vant til at lave mad selv i mange år, og som så nu er på et eller andet plejehjem, hvor de mangler duften af maden og få lov til at pille kartoflerne selv - at de mangler det. Ovenstående henviser til en bestemt form for erfaring med mad og madlavning i den specifikke målgruppe. Dette bør medregnes i borgernes vurdering af madens kvalitet, der er koblet sammen med en bredere vurdering af spiseoplevelsen. Serviceniveau I vurdering af den direkte kontakt med leveringspersonale og chauffører udtrykker langt størstedelen af de interviewede borgere (i de kvalitative interview) generel tilfredshed med serviceniveauet, og at de har behagelig kontakt med leveringspersonalet. Nogle borgere har haft mulighed for at lave specielle aftaler med chaufførerne om, at de leverede maden ved naboen, såfremt borgerne ikke var hjemme. En enkelt borger havde givet nøgle til chaufføren og havde aftale med denne om, at hun låser sig ind og stiller maden i køleskabet, hvis borgeren ikke er hjemme på leveringstidspunktet. En række borgere fortæller dog, at de i perioder har haft store problemer med forsinkede, forkerte eller helt udeblevne leveringer. De logistiske aspekter af servicefunktionen, der varetages af de private leverandører kom til udtryk i kommentarer som nedenstående: Bare de vil komme med det. De har svigtet nogle gange ( ) Og så siger de, at de ringer til chaufføren og så ringer de tilbage til mig så jeg får besked. Men så kom de alligevel ikke skønt det blev lovet de skulle komme der ved firetiden. Det er sket et par gange, men det er jo ikke hver gang. Men nu f.eks. i går og sidste uge, der var der også to middage, der skulle være kommet som ikke kom. En anden borgers søster, der var bisidder under det pågældende kvalitative interview og stod for den primære kontakt til sin søsters leverandør, kunne berette om lignende oplevelser: Der var faktisk dage, hvor du slet ikke fik mad, hvor du ikke havde mere tilbage i køleskabet. Det var der jeg ringede og sagde nu går det ikke. Eller også så fik jeg en opringning tilbage om, at nu ville de komme kl. 14:00, og det gjorde de så heller ikke. Der var store problemer jeg var vred! Rigtig vred. Der var nogle dage, hvor der var stævne, og de ikke kunne komme frem det er ok. Og så kom de med fire portioner i stedet for seks portioner der var nogle ting, der slet ikke fungerede. Flere borgere berettede i de kvalitative interviews om situationer som ovenstående, hvilket i nogle tilfælde kompliceredes yderligere af, at det ikke var alle borgere, der havde ressourcer eller kræfter til at gøre leverandørerne opmærksomme på fejlene og derfor stod uden måltider. Det bemærkes, at der i alle tilfælde, hvor borgerne kunne berette om udeblevne eller fejlleveringer, var tale om det Det Danske Madhus KRAM som leverandør. Frihed og fleksibilitet Omtrent halvdelen af borgerne udtrykker i de kvalitative interview, at de valgte at deltage i pilotprojektet med MAP-pakket mad, fordi de ønskede større frihed med færre ugentlige leveringer. Netop SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 12

13 frihed og fleksibilitet er også den fremherskende begrundelse i spørgeskemaundersøgelsen. Resultaterne om deltagernes bevæggrunde for deltagelse i forsøgsordningen ses i nedenstående tabel 4.4. Tabel 4.4. Hvad er grunden til, at du valgte at deltage i forsøget med levering af mad 2 gange ugentligt? (Flere kryds tilladt) Antal svar Procent Jeg oplever større frihed, når maden ikke leveres så ofte 13 54% Jeg sparer penge 3 13% Jeg kunne godt tænke mig at prøve noget nyt 5 21% Jeg kunne ikke lide den mad, jeg fik før 4 17% Jeg ved det ikke 3 13% Andet, beskriv 10 42% Ved ikke 1 4% I alt % Svarmuligheden andet, hvor borgerne havde mulighed for at beskrive anden motivation for deltagelse, er relativt høj med 42 procent. Mest udbredte begrundelser handler om, at borgerne følte, at de i den tidligere ordning fik for meget eller for lidt mad; at borgeren ønskede mere fleksibilitet; eller at borgeren deltog fordi kommunen bad om det. I nogle borgeres tilfælde har der således ikke nødvendigvis været de store selvstændige overvejelser i spil i forbindelse med valg om at deltage i pilotprojektet. Den generelle motivationsfaktor for deltagelse afspejles dog i, at over halvdelen svarede, at de var tilfredse eller meget tilfredse med, at maden kun leveres to gange om ugen se tabel 4.5. neden for. Tabel 4.5. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med, at maden leveres to dage om ugen? Antal Procent Meget tilfreds 4 17% Tilfreds 13 54% Hverken tilfreds eller utilfreds 0 0% Utilfreds 1 4% Meget utilfreds 1 4% Ved ikke 5 21% I alt % Som tidligere beskrevet kommer borgerne, der deltog i pilotprojektet relativt meget ud og udtrykte således også stor tilfredshed med den mindre hyppige levering. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at den primære motivationsfaktor for deltagelse i pilotprojektet var, at borgerne oplever større frihed, når maden ikke leveres så ofte. Som nedenstående udsagn fra en af de deltagende borgere beskriver, handler denne gruppe af borgeres tilfredshed med pilotprojektet i høj grad om den fleksibilitet de færre leveringer giver dem - både i forhold til måltider og spisetidspunkt og i deres hverdag i øvrigt. I begyndelsen var det varmt, når det kom. Det var al for tidligt. Så prøvede jeg al mulig med at pakke det ind i tæpper - men altså, så fik jeg lavet det her, da jeg fandt ud af, SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 13

14 at jeg kunne få det koldt og så selv varme det. Det er udmærket. Jeg tænkte ikke over det dengang, der tænkte jeg bare arh altså, så havde jeg siddet til et eller andet foredrag og tænkt gud, du skal gå midt i det hele, for nu skal du hjem. Der var ikke andet at gøre, du skal hjem for de kommer med maden. Borgeren beskriver her både, hvordan hun inden forsøgsordningen med levering af mad to gange ugentligt forsøgte sig med forskellige taktikker til at tilpasse madleveringen hendes hverdag og ønske om selvbestemmelse i forhold til måltider, planlægning og tid. Kommentaren beskriver desuden, hvordan de færre ugentlige leveringer bidrager til en mere åben og potentielt mere aktiv hverdag. Ved en generelt relativt aktiv gruppe af deltagere er det ikke nødvendigvis overraskende, at muligheden for en mere fleksibel hverdag modtages positivt. Interviews med borgere, der udtrykte, at de ikke kom meget ud, afslørede dog, at selv i disse tilfælde oplevedes de færre ugentlige leveringer positivt på trods af, at borgerens hverdag og et lavt aktivitetsniveau ikke nødvendigvis stillede de store krav til fleksibilitet. Det tyder på, at borgerne - trods et lavt aktivitetsniveau - stadig har et ønske om at opretholde medbestemmelse og autonomi over visse aspekter af egen hverdag og bolig. For de her adspurgte borgere synes ordningen med levering af mad to gange ugentligt at bidrage til sådan frihed og autonomi. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 14

15 5. Opbevaring og tilberedning af maden Forvaltningen havde inden forsøgets start nogle overvejelser omkring korrekt opbevaring og håndtering af maden. Der blev således truffet aftale med de to private leverandører om en vejledning til borgerne til korrekt opbevaring af maden samt levering af termometre, så borgerne selv kunne registrere temperaturen i køleskabet. Evalueringen viser, at de deltagende borgere generelt er tilfredse med selv at skulle stå for opvarmningen af deres mad samt med, at maden skal opbevares i køleskab i op til fire dage. Tabel 5.1. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med At du selv eller din hjælper skal opvarme maden? At maden skal opbevares i køleskab i op til 4 dage? Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Antal svar i alt 17 % 67 % 12% 4 % 0 % 0 % 24 8 % 67 % 17 % 4 % 0 % 4 % 24 Tabel 5.1. viser, at størstedelen af deltagerne er tilfredse med både, at de selv (eller hjælper) skal opvarme maden og, at denne skal opbevares op til fire dage i køleskab. Evalueringen viser dog, at der er en række aspekter i forbindelse med tilberedning og opbevaring, som det er vigtigt at være opmærksom på i en eventuel fremtidig anvendelse af MAP-pakket mad. Evalueringen peger således på et behov for en grundig instruktion af borgerne i forhold til opbevaring af uåbnede pakker, åbning af pakkerne og opbevaring af rester fra åbnede pakker. I forbindelse med gennemførelsen af alle otte kvalitative interviews blev de respektive borgeres køleskabstemperaturer målt. Her målte to køleskabe temperaturer på over 10 C henholdsvis 12,4 C og 15,4 C og borgerne blev her gjort opmærksom på at sænke temperaturen på deres køleskabe. Flere borgere oplyste endvidere, at de fryser deres mad ned for derefter at tø det op og varme det i mikroovnen, når de ønsker måltidet. Hvor en enkelt borger ikke synes at være helt klar over de tekniske principper bag den MAP-pakkede mad, synes det at være en fælles betragtning blandt borgerne, at maden fremstår mere frisk efter nedfrysning ved modtagelse og efterfølgende optøning umiddelbart inden indtagelse. Én udtrykte således: Der gør jeg så sommetider det, at det jeg skal bruge sidst, hvis det er noget, der er fryseegnet kan jeg godt finde på at stikke mandagsmaden i fryseren indtil søndag aften. Fordi så bilder jeg mig ind, at så er det ikke lige så hengemt. En lignende taktik blev benyttet af en anden borger, der som en konsekvens af utilfredshed med kartoflernes kvalitet får hjælp til at bytte disse ud med andre emner, som f.eks. ris, som hun selv køber ind. Den pågældende borger får enten hjemmehjælper eller familiemedlemmer til at udskifte kartoflerne i flere af hendes måltider med ris, hvilket resulterer i, at de MAP-pakkede portioner alle åbnes for derefter at stå i køleskabet nogle dage indtil det pågældende måltid indtages. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 15

16 Flere borgere udtrykte desuden, at de selv supplerer maden med tilbehør, som de synes mangler til visse af retterne. Som konsekvens ender nogle borgere, der i forvejen er småtspisende, med at levne mad, som de gemmer til senere. Dette er i øvrigt bredt karakteriserende for målgruppen, der nødigt smider mad ud. Som en borger forklarer: Jeg køber selv lidt efterret eller dessert af en eller anden art. Altså, alt efter årstiden, jordbær eller koldskål eller sådan noget lignende. Og det er der altså plads til. Så levner jeg én kartoffel for at få plads til jordbærrene bagefter. Altså til mig er det rimeligt som det er nu for jeg smider ikke noget ud. Og hvis det er, at der er en halv frikadelle i overskud så har jeg til et stykke rugbrød. Ovenstående eksempler tyder altså på, at der ikke kan stilles garanti for, at borgerne nødvendigvis opbevarer og behandler den MAP-pakkede mad efter forskrifterne, hvilket potentielt kan resultere i en øget risiko for, at madkvaliteten og holdbarheden forringes. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 16

17 6. Livskvalitet og tryghed Som nævnt udtrykte de adspurgte borgere, at de alle har positiv kontakt med leveringspersonalet. Flere udtrykte desuden, at de sætter pris på, når det er den samme chauffør, der leverer maden samt, at de kan lave specielle aftaler med chaufføren angående levering af maden, hvis dette er nødvendigt. Ingen borgere, hverken af de meget eller mindre aktive, giver udtryk for, at de mangler eller savner den daglige kontakt til chaufførerne. Skønt borgerne altså ikke overraskende sætter pris på en behagelig omgangstone med chaufførerne, opfattes disse ikke som et element i hverdagen, der som sådan bidrager signifikant til borgernes tryghed eller livskvalitet. En mindre aktiv borger beskrev chaufførerne som venlige, men ikke som nogen han havde kontakt med på et højere plan. En anden mere aktiv borger havde samme holdning og udtrykte, at en tæt relation til eller daglig kontakt med chaufførerne ikke var noget hun som sådan følte behov for. Det samme synes at komme til udtryk i nedenstående kommentar fra en anden borger, der ligeledes karakteriserer sit forhold til chaufførerne: Det gør ikke noget, at de ikke snakker til mig. Bare de er venlige, når de kommer. At de ikke er sure eller sådan noget. Den ene, der kom meget før i tiden - det første når han kom op ad trappen der - sagde han god dag, eller sådan noget, vær så god og kan du have en god dag og så er han gået. Det er udmærket. Borgerne udtrykker således, at de ikke oplever afsavn eller en mindre grad af tryghed eller livskvalitet som et resultat af de færre leveringer. Så længe interaktionen med chaufførerne i øvrigt er behagelig og høflig synes i stedet netop den frihed og fleksibilitet, som de færre leveringer betyder, at bidrage mere til borgerens generelle livskvalitet end en daglig kontakt til chaufførerne måtte gøre. Som tidligere berørt er det altså nærmere en styrkelse af borgerens selvbestemmelse og autonomi i egen hverdag, der i dette tilfælde er af betydning for borgerens livskvalitet. Tryghed i øvrigt findes i højere grad hos borgerens personlige netværk og kontakt til øvrigt plejepersonale. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 17

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende.

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende. mad til hver dag fra os til dig fra os til dig den mad, vi spiser, er vigtig for vitaminerne og udseendet Go MAD til hver DAG indhold vores livskvalitet. du har måske bedst muligt. vakuumering De daglige

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske Mere end Mad Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker Det Danske Gør hverdagen lettere Med Det Danske Madhus som jeres madleverandør får I: Altid velsmagende, frisk og hjemmelavet mad. Mad som er

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Madudbringning til hjemmeboende (Sundhed og Omsorgsudvalget den 7. april 2014) Formålet med kvalitetsstandarderne er at give en tydelig og klar beskrivelse af de indsatser, der kan leveres

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.6 MADSERVICE, M-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere, som enten på grund af nedsat fysik, psykisk og/eller

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet Et måltid er jo ikke bare det at spise! For de fleste af os er det at spise både noget vi gør, fordi vi skal indtage noget brændstof til kroppen, og fordi måltidet er

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter.

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg 09-12-2013 Sagsnr. 2013-0254417 Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Notat om opfølgning på handleplan Dette notat indeholder

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 1 (Fælleskøkkenet Elbo)

Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 1 (Fælleskøkkenet Elbo) Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 1 (Fælleskøkkenet Elbo) FREDERICIA KOMMUNE 2012 2 Kvalitetsopfølgning på leverancerne af mad til borgere i eget hjem Fredericia

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad

Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad Favrskov Mad Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad Hvem er vi Favrskov Mad har et moderne køkken, der har mange års erfaringer med at lave mad til pensionister, efterlønsmodtagere og andre visiterede borgere.

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Prisen for den gode kvalitet

Prisen for den gode kvalitet Prisen for den gode kvalitet Resumé af rapport om køkkenomkostninger, synliggørelse af egenproduktion og kvalitet i Patientkøkkenet på Regionshospital Randers BDO Kommunernes Revision, 2008 Regionshospitalet

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

61% af virksomhederne vil gøre det sværere for sælgere at ringe direkte til nøglemedarbejdere!

61% af virksomhederne vil gøre det sværere for sælgere at ringe direkte til nøglemedarbejdere! Presseinformation Oktober 2014 Indkøbsanalyse: 61% af virksomhederne vil gøre det sværere for sælgere at ringe direkte til nøglemedarbejdere! Danske sælgere er bedre end deres rygte, men der er stadig

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Karakteristika for familier med 4-6-årige børn, der spiser mindre end 300 gram frugt og grønt om dagen

Karakteristika for familier med 4-6-årige børn, der spiser mindre end 300 gram frugt og grønt om dagen Karakteristika for familier med 4-6-årige børn, der spiser mindre end 3 frugt og grønt om dagen Notat til 6 om dagen Mette Rosenlund Sørensen Sisse Fagt Karsten Kørup Margit Velsing Groth Afdeling for

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park november 2005

Beboerinformation. Måløv Park november 2005 Beboerinformation Måløv Park november 2005 Om landsbyggefoden side 2 Om belægningsarbejder side 3 Nyt fra IT-udvalget side 3 Beboertilfredshedsundersøgelse side 6 Tyveri Mange beboere har sikkert bemærket

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere