Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad"

Transkript

1 Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 7. januar 2015 SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 1

2 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 Baggrund for forsøgsordningen... 3 Evalueringens formål og metode Kontakt Hovedkonklusioner og anbefalinger... 6 Anbefalinger Profil af deltagerne i forsøgsordningen... 8 Deltagernes funktionsevne Tilfredshed med forsøgsordningen Overordnet tilfredshed Kulinarisk kvalitet Serviceniveau Frihed og fleksibilitet Opbevaring og tilberedning af maden Livskvalitet og tryghed SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 2

3 1. Indledning og baggrund Københavns Kommune har i perioden 1. september til 30. november 2014 afprøvet en forsøgsordning med mad, der er pakket under særlige forhold, kaldet Modificeret Atmosfære Pakning (MAP). Den særlige pakning gør, at maden kan holde sig længere end mad pakket på traditionel vis. I alt 29 borgere har deltaget i pilotprojektet med MAP-pakket mad. Alle 29 deltagere er visiteret til madservice med udbringning og repræsenterer aldersgruppen 41 år til 94 år. Der er således tale om borgere, der er visiteret til madordningen af både Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF). Denne rapport beskriver resultaterne af evalueringen af forsøgsordningen. Evalueringen er gennemført i perioden november til december 2014, dvs. data er indhentet i den afsluttende fase af forsøgsordningen, og data er behandlet umiddelbart efter afslutning af afprøvningen. Baggrund for forsøgsordningen Hjemmeboende borgere, der er visiteret til madservice med udbringning, modtager i dag kølemad, der er opvarmet i bilen under transporten. Denne metode betyder, at der skal leveres alle dage, borgeren har behov for mad. Borgeren vælger selv, om maden skal leveres kold eller opvarmet og på hvilket tidspunkt af dagen, maden skal leveres. I dag får langt de fleste af de visiterede borgere maden leveret varm, mens en mindre del får maden leveret kold. MAP-pakket mad opnår gennem sin særlige indpakning en forlænget holdbarhed på op til 18 dage, som gør det muligt at reducere antallet af udbringninger. Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet at forsøgsafprøvningen med MAP-pakket mad skal gælde levering to gange ugentligt. Desuden er der opnået en økonomisk transportbesparelse, hvoraf borgerne har fået fem kroner rabat for hvert hovedmåltid i forsøgsperioden. Deltagelse i pilotprojektet forudsætter, at borger har kapacitet til opbevaring og opvarmning af maden samt er tilstrækkelig funktionsdygtig til selv at varetage opgaven med opvarmning. Borgere kan i dag vælge mellem enten Københavns Kommunes eget tilbud om madlevering ved navn Københavns Madservice Ala Carte (KMS) eller en af kommunens to private leverandører, henholdsvis Din Private Kok eller Det Danske Madhus KRAM. Kommunens kommunale leverandør producerer traditionel kølemad pakket på traditionel vis. Maden leveres senest 72 timer efter, den er produceret. Begge private leverandører MAP-pakker allerede deres mad forud for forsøgsordningen, men maden leveres dog på daglig basis. Det Danske Madhus KRAM MAP-pakker al deres mad, mens Din Private Kok kun MAP-pakker den varme mad men ikke smørrebrød leveret til borgere i Københavns Kommune. Det blev besluttet at rekruttere borgere til forsøgsperioden, der i forvejen fik leveret mad fra én af de to private leverandører, da de i forvejen har udstyr til at foretage MAP-pakning af maden. Indledningsvis blev der forsøgt rekrutteret borgere både blandt de, der i forvejen fik leveret varm mad, og blandt de, der fik leveret kold mad. Det viste sig dog, at det kun var muligt at rekruttere blandt borgere, der i forvejen fik maden leveret kold. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 3

4 Teknisk set bør der derfor ikke opleves nogen kulinarisk forskel på hovedmåltider leveret under forsøgsordningen og i perioden forud for forsøgsordningen. Størstedelen af deltagerne i forsøgsordningen modtager dog kun deres hovedmåltid ( det varme måltid ) gennem madudbringningen, mens nogle borgere modtager biretter (forret eller dessert). En enkelt borger modtager desuden smørrebrød. 1 Forsøgsordningen er udført i et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Det danske Madhus KRAM og Din Private Kok. Det er tænkt som et supplement til den daglige udbringning af varme måltider såfremt ordningen gøres permanent. 1. december 2015 gik deltagerne i forsøgsordningen således tilbage til deres oprindelige aftale om levering, imens der afventes beslutning om, hvorvidt ordningen skal tilbydes permanent. Evalueringens formål og metode Det overordnede formål med evalueringen af forsøgsordningen med levering af MAP-pakket mad er at opsamle erfaringer og belyse potentielle muligheder og udfordringer ved eventuel permanent implementering af levering af MAP-pakket mad to gange ugentligt. Evalueringen har særligt fokus på borgerens perspektiv, herunder borgerens oplevelse af: Kulinarisk kvalitet Frihed og fleksibilitet i forbindelse med det mindre antal ugentlige leveringer Livskvalitet og tryghed i forbindelse med tabet af den daglige kontakt med chaufføren, der leverer maden Borgers opbevaring og tilberedning af maden. Evalueringen indeholder en række vurderinger og anbefalinger, der kan danne grundlag for beslutninger vedrørende en eventuel permanent implementering af madordningen. I alt 24 af de 29 deltagere i forsøgsordningen har deltaget i evalueringen. De 24 respondenter i evalueringen fordeler sig på 15 borgere fra Din private Kok og 9 borgere fra KRAM madservice. Evalueringen baserer sig på følgende data: Telefonisk Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 24 (af i alt 29) borgere i forsøgsordningen. Otte personlige dybdeinterviews udført i borgers eget hjem. Datatræk fra SUF s og SOF s borgerjournaler vedrørende de deltagende borgeres funktionsevnevurdering. Oplysninger fra de to leverandører vedrørende den mad, som de deltagende borgere modtager. Det bemærkes, at forsøgsordningen og dermed evalueringen hviler på et relativt begrænset datagrundlag, idet kun 29 personer har deltaget i forsøget med MAP-pakket mad (og her af 24 personer i evalueringen). Den begrænsede deltagermængde påvirker muligheden for at analysere og konkludere - særligt på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen. Især er det vanskeligt at uddrage konklusioner om sammenhænge mellem deltagernes baggrundsvariable (eksempelvis funktionsniveau) og deltagernes vurdering af den MAP-pakkede mad. Dertil er datagrundlaget for lille. 1 Pågældende borgers madleverandør er Din private kok. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 4

5 Det bemærkes samtidig, at en del af de interviewede borgere fremstod hukommelsessvækkede, hvilket påvirker deres evne til at huske og eksempelvis sammenligne oplevelsen af madordning i forsøgsperioden med madordningen inden forsøgsperioden. Evalueringens konklusioner skal derfor tolkes med varsomhed. Afslutningsvis skal rettes en tak til de personer, som har bidraget til evalueringen først og fremmest de borgere, som tog sig tid til at deltage i interviews. Tak for det! 2.1. Kontakt Evalueringen er gennemført af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Kvalitet og Sammenhæng, afdelingen for Data og Analyse. Kontakt: Chefkonsulent Lene Christensen Chefkonsulent Claus Bo Hansen SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 5

6 2. Hovedkonklusioner og anbefalinger Evalueringen af forsøgsordningen med MAP-pakket mad viser, at borgerne generelt har været tilfredse med forsøgsordningen. De deltagende borgeres generelle tilfredshed alt i alt med madordningen i forsøgsperioden er således højere end deres oprindelige tilfredshed. Næsten tre fjerdedele svarer meget tilfreds eller tilfreds med madordningen i forsøgsordningen. Omvendt ses, at lige godt halvdelen af deltagerne (som kan huske den tidligere madordning) svarer tilfreds eller meget tilfreds, når de spørges til deres gamle madordning. Også madens kulinariske kvalitet vurderes positivt af størstedelen af deltagerne. Det gælder blandt andet i forhold til smag, duft, konsistens og råvarer, hvor størstedelen af deltagerne er tilfredse. Dog peger flere brugere i evalueringens kvalitative interview på, at der er rum for forbedring. Især peges på grøntsagerne som et område, hvor kvaliteten kan optimeres både i forhold til mængde, smag, variation og konsistens. Evalueringen viser, at det især er den øgede frihed og fleksibilitet, som borgerne oplever, fordi maden kun leveres to gange ugentligt (mod tidligere dagligt), som skaber tilfredshed med forsøgsordningen uanset borgernes aktivitetsniveau. Flere brugere peger således på, at det er en stor gevinst for dem, at de ikke behøver at tilrettelægge deres dagligdag efter madleveringen. Flere borgere fortæller, at de har bedre muligheder for at tage til aktiviteter uden for hjemmet grundet de sjældnere leveringer. Dermed har de færre leveringer potentielt den gevinst, at borgerne kan få mere aktive hverdage. Samtidig viser evalueringen, at borgerne samstemmende vurderer, at de sjældnere leveringer ikke er ensbetydende med lavere livskvalitet eller lavere tryghed. Således pointerer borgerne selv, at disse værdier afhænger af andre faktorer end daglig madlevering. Den sjældnere madlevering betyder dog samtidig, at det får meget negative konsekvenser for borgeren, hvis madleveringen ikke gennemføres planmæssigt simpelthen fordi borgerne så ikke får noget mad. Sjælden madlevering fordrer således stor sikkerhed i leveringen. Afslutningsvis viser evalueringen, at ikke alle borgere opbevarer og behandler den MAP-pakkede mad korrekt og efter forskrift og, at madens holdbarhed som konsekvens potentielt forringes. To deltageres køleskabe havde således for høj temperatur; flere deltagere åbnede pakkerne og fyldte andet mad ind i pakkerne flere dage, før pakkerne skulle spises; nogle deltagere fryser maden ned; og flere deltagere gemmer rester fra pakkerne. Anbefalinger På baggrund af ovenstående vurderinger og evalueringen i øvrigt anbefales følgende tiltag til udvikling og forbedring af modellen med levering af MAP-pakket mad til både SOF og SUF borgere to gange ugentligt: Tilberedningsmetoder af grøntsager, der opbevares flere dage i borgerens køleskab bør revurderes, og der bør overvejes større variation og mængde af grøntsager. Grøntsagerne er klart deltagernes største anke i relation til madens kulinariske kvalitet i forsøgsperioden. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 6

7 I og med maden kun leveres to gange ugentligt, er brugerne meget afhængige af, at maden leveres og at den leveres til tiden. Leveringssystemerne bør derfor være 100 procent fejlfrie, idet borgerne ellers risikerer at stå uden hovedmåltid i flere dage. Levering af MAP-pakket mad to gange ugentligt fordrer en endog meget stor og udførlig information og instruktion til borgerne vedrørende korrekt behandling og opbevaring af det MAPpakkede mad. I forsøgsordningen opbevarede og tilberedte flere borgere maden i strid med forskrifterne. Det må påregnes, at en informationsindsats ikke alene kan sikre, at borgerne omgås maden korrekt, og det bør derfor overvejes også at etablere kontrolprocedurer for borgernes (samt pårørende og hjælperes) opbevaring og tilberedning af maden. Forsøgsordningen og dermed evalueringen hviler på et relativt begrænset antal deltagere. Derfor anbefales det desuden, at ordningen evalueres igen, såfremt den permanentgøres. Det vil give en større sikkerhed for, at evalueringens konklusioner er retvisende og dækkende. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 7

8 3. Profil af deltagerne i forsøgsordningen Som nævnt deltog i alt 29 borgere i forsøgsordningen. 5 af de 29 borgere er fra SOF og altså under 65 år, mens de resterende er SUF borgere. De deltagende borgere får forskellige former for kost: Tabel 3.1. Får du leveret andre måltider end hovedmåltidet fra madudbringning? Antal Procent Normal kost 15 52% Ældrekost 8 28% Kost til småtspisende 3 10% Hjertevenlig kost 3 10% I alt % Heraf har i alt 24 af deltagerne besvaret spørgeskemaundersøgelsen, og otte borgere har endvidere deltaget i et personligt dybdeinterview. Spørgeskemaundersøgelsens besvarelser fordeler sig på 15 kvinder og 9 mænd i alderen 41 til 94 år. Størstedelen af borgerne ejer en mikroovn, som de benytter til at opvarme deres mad. Tabel 3.2. Får du leveret andre måltider end hovedmåltidet fra madudbringning? Antal Procent Ja 1 4% Nej 22 92% Ved ikke 1 4% I alt % Hovedparten af de adspurgte borgere får udelukkende leveret hovedmåltidet fra madudbringning. Alternativet er også at få leveret forret eller dessert. En enkelt af de adspurgte borgere får leveret andre måltider end hovedmåltidet fra madudbringningen (se tabel 3.2.). Godt to tredjedele modtager alle deres hovedmåltider fra madudbringningen. Den sidste tredjedel står selv for deres yderligere måltider gennem egne indkøb. Deltagernes funktionsevne Fire ud af fem borgere i forsøgsordningen kommer på gaden mindst én gang om ugen. De resterende kommer kun på gaden månedligt eller aldrig (se tabel 3.3.). Tabel 3.3. Hvor ofte kommer du på gaden? Antal Procent Dagligt eller næsten dagligt % Én til to gange om ugen 4 17 % Én til to gange om måneden 3 13 % Sjældnere end månedligt 0 0 % Aldrig 2 8 % Ved ikke 0 0 % SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 8

9 I alt % I tillæg til borgerens egen vurdering af, hvor ofte de kommer på gaden er tillige gennemført funktionsevne-vurderinger af borgerne. Alle tre funktionsevnevurderinger fremgår af tabel 3.4. Dels om borgernes evne til at færdes udendørs (F1), som vurderes på en skala fra 0 til 4, hvor 0 er det bedste. Af fordelingen nedenfor ses det, at 65 procent af de adspurgte vurderes til enten 0, 1 eller 2, hvilket svarer til, at borgeren kategoriseres som aktiv part. Dette stemmer godt overens med ovenstående resultat til spørgsmålet, Hvor ofte kommer du på gaden? Dels om borgernes evne til at lave mad (F2), som ligeledes vurderes på en skala på 0 til 4, hvor 0 er det bedste. Af fordelingen nedenfor ses det, at 60 procent af de adspurgte vurderes til enten 0, 1 eller 2, hvilket svarer til, at borgeren kategoriseres som aktiv part. Dels om borgerens evne til selv at spise (F3), hvor alle de adspurgte borgere vurderes at have en evne til selv at spise på enten 0, 1 eller 2. Tabel 3.4. Funktionsevnevurderinger (F1, F2, F3) Funktionsvurdering af evnen til at færdes udendørs (F1) Antal 0 (Bedst) 4 20% % % % 4 (Dårligst) 2 10% I alt % Funktionsvurdering af evnen til at lave mad (F2) 0 (Bedst) 1 5% % % % 4 (Dårligst) 1 5% I alt % Funktionsvurdering af evnen til at spise (F3) 0 (Bedst) 16 80% % 2 1 5% 3 0 0% 4 (Dårligst) 0 0% I alt % Det vil sige, at hovedparten af de borgere, der har deltaget i forsøgsperioden, er aktive og har en relativt god funktionsevne. Pct. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 9

10 4. Tilfredshed med forsøgsordningen Overordnet tilfredshed Evalueringens spørgeskemaundersøgelse viser, at deltagerne er mere tilfredse med maden i forsøgsordningen end med deres tidligere madordning. Næsten tre fjerdedele svarer meget tilfreds eller tilfreds med madordningen i forsøgsordningen. Omvendt ses, at lige godt halvdelen af deltagerne (som kan huske den tidligere madordning) svarer tilfreds eller meget tilfreds, når de spørges til deres gamle madordning. Tabel 4.1. Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med? Maden FØR forsøgsordningen Madordningen i forsøgsperioden (n=24) Meget tilfreds 22% 8 % Tilfreds 52% 33 % Hverken tilfreds eller utilfreds 13% 8 % Utilfreds 13% 17 % Meget utilfreds 0% 8 % Ved ikke 0% 25 % I alt 100% 100% Deltagerne er også direkte blevet bedt om at sammenligne de to madordninger, og også her viser det sig, at tilfredsheden med maden i forsøgsordningen er større end tilfredsheden med deltagernes gamle madordning. Tabel 4.2. Hvis du alt i alt sammenligner den gamle madordning med madordningen i forsøgsperioden - Hvad synes du så er bedst? Antal Procent Den gamle madordning 3 13% Madordningen i forsøgsperioden 11 46% Jeg oplever ikke den store forskel 6 25% Ved ikke 4 17% I alt % Næsten halvdelen af deltagerne, 46 % svarer, at de foretrækker madordningen i forsøgsperioden over den tidligere madordning, mens 25 % svarer, at de ikke oplever den store forskel. Sidstnævnte er for så vidt forventeligt, idet begge leverandører forud for pilotprojektet allerede MAP-pakkede deres mad. I forbindelse med sammenligningen mellem madordningerne før og under pilotprojektet bør det igen fremhæves, at andelen af borgere, der svarede ved ikke til spørgsmålet er relativt høj. Målgruppens hukommelse bør derfor inkluderes i vurderingen af resultaterne. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 10

11 Kulinarisk kvalitet Nedenstående tabel supplerer den overordnede positive vurdering af madordningen i forsøgsperioden og viser en generel tilfredshed med ordningens kulinariske kvalitet. Tabel 4.3. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Antal svar i alt MADENS SMAG? 13 % 63 % 8 % 8 % 4 % 4 % 24 MADENS DUFT? 8 % 42 % 21 % 13 % 0 % 17 % 24 MADENS KONSISTENS? 4 % 71 % 13 % 4 % 0 % 8 % 24 DE RÅVARER MADEN ER TILBEREDT AF? 0 % 58 % 8 % 8 % 0 % 25 % 24 Tabel 4.3. viser således, at flertallet af deltagerne i forsøgsordningen også vurderer smag, duft, konsistens og råvarer overvejende positivt. Det er således et klart mindretal af deltagerne, som er utilfredse med smag, duft, konsistens og råvarer. Også de kvalitative interview viser en generel tilfredshed med forsøgsordningen. Dog peger de kvalitative interviews med deltagerne også på en række forhold, hvor madkvaliteten bliver vurderet som mindre tilfredsstillende. Det primære kritikpunkt i forhold til madkvalitet går på madens, og især grøntsagernes og kartoflernes friskhed samt mængden af grøntsager. Selvom borgerne således ikke betvivler den tekniske holdbarhed af det MAP-pakkede mad, synes den generelle vurdering at være, at man godt kan fornemme på maden, at den ikke er frisklavet. En borger udtrykte således, at: Det eneste, der er blevet kedeligere er de grøntsager, der skal ligge i flere dage. De er blevet slatne og kedelige. En anden borger udtrykte en lignende kritik: Der er altså igen noget med de udkogte grøntsager. Der er alt for få grøntsager. Jeg synes ligesom, jeg kan smage på det hele, at det handler om nogle forkogte kartofler. Og de forkogte kartofler smager mildest talt ikke særlig godt. En række borgere beskriver desuden maden som gummiagtig, afduftet og kedelig, ligesom kommentarer om, at maden ikke smager af noget, blev gentaget af flere borgere. I forbindelse med dette vurderes det, at borgernes kritikpunkter især kan kædes sammen med den sensoriske oplevelse af måltidet, hvor den kolde levering samt indpakning giver oplevelsen af præ- og storproduceret mad. Uanset madens tekniske kvalitet og holdbarhed, fører dette til en forringelse af en mere generel spiseoplevelse, der rækker ud over blot smagsfaktorer. En borger, der i øvrigt ellers var udmærket tilfreds med den mad, hun modtager gennem madleveringen, udtrykte: SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 11

12 Jeg kan da godt forstå de ældre damer, der har været vant til at lave mad selv i mange år, og som så nu er på et eller andet plejehjem, hvor de mangler duften af maden og få lov til at pille kartoflerne selv - at de mangler det. Ovenstående henviser til en bestemt form for erfaring med mad og madlavning i den specifikke målgruppe. Dette bør medregnes i borgernes vurdering af madens kvalitet, der er koblet sammen med en bredere vurdering af spiseoplevelsen. Serviceniveau I vurdering af den direkte kontakt med leveringspersonale og chauffører udtrykker langt størstedelen af de interviewede borgere (i de kvalitative interview) generel tilfredshed med serviceniveauet, og at de har behagelig kontakt med leveringspersonalet. Nogle borgere har haft mulighed for at lave specielle aftaler med chaufførerne om, at de leverede maden ved naboen, såfremt borgerne ikke var hjemme. En enkelt borger havde givet nøgle til chaufføren og havde aftale med denne om, at hun låser sig ind og stiller maden i køleskabet, hvis borgeren ikke er hjemme på leveringstidspunktet. En række borgere fortæller dog, at de i perioder har haft store problemer med forsinkede, forkerte eller helt udeblevne leveringer. De logistiske aspekter af servicefunktionen, der varetages af de private leverandører kom til udtryk i kommentarer som nedenstående: Bare de vil komme med det. De har svigtet nogle gange ( ) Og så siger de, at de ringer til chaufføren og så ringer de tilbage til mig så jeg får besked. Men så kom de alligevel ikke skønt det blev lovet de skulle komme der ved firetiden. Det er sket et par gange, men det er jo ikke hver gang. Men nu f.eks. i går og sidste uge, der var der også to middage, der skulle være kommet som ikke kom. En anden borgers søster, der var bisidder under det pågældende kvalitative interview og stod for den primære kontakt til sin søsters leverandør, kunne berette om lignende oplevelser: Der var faktisk dage, hvor du slet ikke fik mad, hvor du ikke havde mere tilbage i køleskabet. Det var der jeg ringede og sagde nu går det ikke. Eller også så fik jeg en opringning tilbage om, at nu ville de komme kl. 14:00, og det gjorde de så heller ikke. Der var store problemer jeg var vred! Rigtig vred. Der var nogle dage, hvor der var stævne, og de ikke kunne komme frem det er ok. Og så kom de med fire portioner i stedet for seks portioner der var nogle ting, der slet ikke fungerede. Flere borgere berettede i de kvalitative interviews om situationer som ovenstående, hvilket i nogle tilfælde kompliceredes yderligere af, at det ikke var alle borgere, der havde ressourcer eller kræfter til at gøre leverandørerne opmærksomme på fejlene og derfor stod uden måltider. Det bemærkes, at der i alle tilfælde, hvor borgerne kunne berette om udeblevne eller fejlleveringer, var tale om det Det Danske Madhus KRAM som leverandør. Frihed og fleksibilitet Omtrent halvdelen af borgerne udtrykker i de kvalitative interview, at de valgte at deltage i pilotprojektet med MAP-pakket mad, fordi de ønskede større frihed med færre ugentlige leveringer. Netop SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 12

13 frihed og fleksibilitet er også den fremherskende begrundelse i spørgeskemaundersøgelsen. Resultaterne om deltagernes bevæggrunde for deltagelse i forsøgsordningen ses i nedenstående tabel 4.4. Tabel 4.4. Hvad er grunden til, at du valgte at deltage i forsøget med levering af mad 2 gange ugentligt? (Flere kryds tilladt) Antal svar Procent Jeg oplever større frihed, når maden ikke leveres så ofte 13 54% Jeg sparer penge 3 13% Jeg kunne godt tænke mig at prøve noget nyt 5 21% Jeg kunne ikke lide den mad, jeg fik før 4 17% Jeg ved det ikke 3 13% Andet, beskriv 10 42% Ved ikke 1 4% I alt % Svarmuligheden andet, hvor borgerne havde mulighed for at beskrive anden motivation for deltagelse, er relativt høj med 42 procent. Mest udbredte begrundelser handler om, at borgerne følte, at de i den tidligere ordning fik for meget eller for lidt mad; at borgeren ønskede mere fleksibilitet; eller at borgeren deltog fordi kommunen bad om det. I nogle borgeres tilfælde har der således ikke nødvendigvis været de store selvstændige overvejelser i spil i forbindelse med valg om at deltage i pilotprojektet. Den generelle motivationsfaktor for deltagelse afspejles dog i, at over halvdelen svarede, at de var tilfredse eller meget tilfredse med, at maden kun leveres to gange om ugen se tabel 4.5. neden for. Tabel 4.5. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med, at maden leveres to dage om ugen? Antal Procent Meget tilfreds 4 17% Tilfreds 13 54% Hverken tilfreds eller utilfreds 0 0% Utilfreds 1 4% Meget utilfreds 1 4% Ved ikke 5 21% I alt % Som tidligere beskrevet kommer borgerne, der deltog i pilotprojektet relativt meget ud og udtrykte således også stor tilfredshed med den mindre hyppige levering. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at den primære motivationsfaktor for deltagelse i pilotprojektet var, at borgerne oplever større frihed, når maden ikke leveres så ofte. Som nedenstående udsagn fra en af de deltagende borgere beskriver, handler denne gruppe af borgeres tilfredshed med pilotprojektet i høj grad om den fleksibilitet de færre leveringer giver dem - både i forhold til måltider og spisetidspunkt og i deres hverdag i øvrigt. I begyndelsen var det varmt, når det kom. Det var al for tidligt. Så prøvede jeg al mulig med at pakke det ind i tæpper - men altså, så fik jeg lavet det her, da jeg fandt ud af, SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 13

14 at jeg kunne få det koldt og så selv varme det. Det er udmærket. Jeg tænkte ikke over det dengang, der tænkte jeg bare arh altså, så havde jeg siddet til et eller andet foredrag og tænkt gud, du skal gå midt i det hele, for nu skal du hjem. Der var ikke andet at gøre, du skal hjem for de kommer med maden. Borgeren beskriver her både, hvordan hun inden forsøgsordningen med levering af mad to gange ugentligt forsøgte sig med forskellige taktikker til at tilpasse madleveringen hendes hverdag og ønske om selvbestemmelse i forhold til måltider, planlægning og tid. Kommentaren beskriver desuden, hvordan de færre ugentlige leveringer bidrager til en mere åben og potentielt mere aktiv hverdag. Ved en generelt relativt aktiv gruppe af deltagere er det ikke nødvendigvis overraskende, at muligheden for en mere fleksibel hverdag modtages positivt. Interviews med borgere, der udtrykte, at de ikke kom meget ud, afslørede dog, at selv i disse tilfælde oplevedes de færre ugentlige leveringer positivt på trods af, at borgerens hverdag og et lavt aktivitetsniveau ikke nødvendigvis stillede de store krav til fleksibilitet. Det tyder på, at borgerne - trods et lavt aktivitetsniveau - stadig har et ønske om at opretholde medbestemmelse og autonomi over visse aspekter af egen hverdag og bolig. For de her adspurgte borgere synes ordningen med levering af mad to gange ugentligt at bidrage til sådan frihed og autonomi. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 14

15 5. Opbevaring og tilberedning af maden Forvaltningen havde inden forsøgets start nogle overvejelser omkring korrekt opbevaring og håndtering af maden. Der blev således truffet aftale med de to private leverandører om en vejledning til borgerne til korrekt opbevaring af maden samt levering af termometre, så borgerne selv kunne registrere temperaturen i køleskabet. Evalueringen viser, at de deltagende borgere generelt er tilfredse med selv at skulle stå for opvarmningen af deres mad samt med, at maden skal opbevares i køleskab i op til fire dage. Tabel 5.1. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med At du selv eller din hjælper skal opvarme maden? At maden skal opbevares i køleskab i op til 4 dage? Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Antal svar i alt 17 % 67 % 12% 4 % 0 % 0 % 24 8 % 67 % 17 % 4 % 0 % 4 % 24 Tabel 5.1. viser, at størstedelen af deltagerne er tilfredse med både, at de selv (eller hjælper) skal opvarme maden og, at denne skal opbevares op til fire dage i køleskab. Evalueringen viser dog, at der er en række aspekter i forbindelse med tilberedning og opbevaring, som det er vigtigt at være opmærksom på i en eventuel fremtidig anvendelse af MAP-pakket mad. Evalueringen peger således på et behov for en grundig instruktion af borgerne i forhold til opbevaring af uåbnede pakker, åbning af pakkerne og opbevaring af rester fra åbnede pakker. I forbindelse med gennemførelsen af alle otte kvalitative interviews blev de respektive borgeres køleskabstemperaturer målt. Her målte to køleskabe temperaturer på over 10 C henholdsvis 12,4 C og 15,4 C og borgerne blev her gjort opmærksom på at sænke temperaturen på deres køleskabe. Flere borgere oplyste endvidere, at de fryser deres mad ned for derefter at tø det op og varme det i mikroovnen, når de ønsker måltidet. Hvor en enkelt borger ikke synes at være helt klar over de tekniske principper bag den MAP-pakkede mad, synes det at være en fælles betragtning blandt borgerne, at maden fremstår mere frisk efter nedfrysning ved modtagelse og efterfølgende optøning umiddelbart inden indtagelse. Én udtrykte således: Der gør jeg så sommetider det, at det jeg skal bruge sidst, hvis det er noget, der er fryseegnet kan jeg godt finde på at stikke mandagsmaden i fryseren indtil søndag aften. Fordi så bilder jeg mig ind, at så er det ikke lige så hengemt. En lignende taktik blev benyttet af en anden borger, der som en konsekvens af utilfredshed med kartoflernes kvalitet får hjælp til at bytte disse ud med andre emner, som f.eks. ris, som hun selv køber ind. Den pågældende borger får enten hjemmehjælper eller familiemedlemmer til at udskifte kartoflerne i flere af hendes måltider med ris, hvilket resulterer i, at de MAP-pakkede portioner alle åbnes for derefter at stå i køleskabet nogle dage indtil det pågældende måltid indtages. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 15

16 Flere borgere udtrykte desuden, at de selv supplerer maden med tilbehør, som de synes mangler til visse af retterne. Som konsekvens ender nogle borgere, der i forvejen er småtspisende, med at levne mad, som de gemmer til senere. Dette er i øvrigt bredt karakteriserende for målgruppen, der nødigt smider mad ud. Som en borger forklarer: Jeg køber selv lidt efterret eller dessert af en eller anden art. Altså, alt efter årstiden, jordbær eller koldskål eller sådan noget lignende. Og det er der altså plads til. Så levner jeg én kartoffel for at få plads til jordbærrene bagefter. Altså til mig er det rimeligt som det er nu for jeg smider ikke noget ud. Og hvis det er, at der er en halv frikadelle i overskud så har jeg til et stykke rugbrød. Ovenstående eksempler tyder altså på, at der ikke kan stilles garanti for, at borgerne nødvendigvis opbevarer og behandler den MAP-pakkede mad efter forskrifterne, hvilket potentielt kan resultere i en øget risiko for, at madkvaliteten og holdbarheden forringes. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 16

17 6. Livskvalitet og tryghed Som nævnt udtrykte de adspurgte borgere, at de alle har positiv kontakt med leveringspersonalet. Flere udtrykte desuden, at de sætter pris på, når det er den samme chauffør, der leverer maden samt, at de kan lave specielle aftaler med chaufføren angående levering af maden, hvis dette er nødvendigt. Ingen borgere, hverken af de meget eller mindre aktive, giver udtryk for, at de mangler eller savner den daglige kontakt til chaufførerne. Skønt borgerne altså ikke overraskende sætter pris på en behagelig omgangstone med chaufførerne, opfattes disse ikke som et element i hverdagen, der som sådan bidrager signifikant til borgernes tryghed eller livskvalitet. En mindre aktiv borger beskrev chaufførerne som venlige, men ikke som nogen han havde kontakt med på et højere plan. En anden mere aktiv borger havde samme holdning og udtrykte, at en tæt relation til eller daglig kontakt med chaufførerne ikke var noget hun som sådan følte behov for. Det samme synes at komme til udtryk i nedenstående kommentar fra en anden borger, der ligeledes karakteriserer sit forhold til chaufførerne: Det gør ikke noget, at de ikke snakker til mig. Bare de er venlige, når de kommer. At de ikke er sure eller sådan noget. Den ene, der kom meget før i tiden - det første når han kom op ad trappen der - sagde han god dag, eller sådan noget, vær så god og kan du have en god dag og så er han gået. Det er udmærket. Borgerne udtrykker således, at de ikke oplever afsavn eller en mindre grad af tryghed eller livskvalitet som et resultat af de færre leveringer. Så længe interaktionen med chaufførerne i øvrigt er behagelig og høflig synes i stedet netop den frihed og fleksibilitet, som de færre leveringer betyder, at bidrage mere til borgerens generelle livskvalitet end en daglig kontakt til chaufførerne måtte gøre. Som tidligere berørt er det altså nærmere en styrkelse af borgerens selvbestemmelse og autonomi i egen hverdag, der i dette tilfælde er af betydning for borgerens livskvalitet. Tryghed i øvrigt findes i højere grad hos borgerens personlige netværk og kontakt til øvrigt plejepersonale. SUF : Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 17

Herning Kommune. Notat i forbindelse med EVALUERING AF MAD TIL HJEMMEBOENDE PENSIONISTER

Herning Kommune. Notat i forbindelse med EVALUERING AF MAD TIL HJEMMEBOENDE PENSIONISTER g INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Herning Kommune Evaluering af mad til hjemmeboende Herning Kommune Notat i forbindelse med EVALUERING AF MAD TIL HJEMMEBOENDE PENSIONISTER December 2016 WWW.BDO.DK INDLEVELSE

Læs mere

Hver tredje kommune leverer kold mad én gang om ugen

Hver tredje kommune leverer kold mad én gang om ugen Hver tredje kommune leverer kold mad én gang om ugen ANALYSE AF KOMMUNERNES KVALITETSSTANDARDER FOR MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE ÆLDRE VISER, AT DER ER STORE REGIONALE FORSKELLE. I 37 af landets kommuner

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 2 (Det Danske Madhus)

Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 2 (Det Danske Madhus) Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 2 (Det Danske Madhus) FREDERICIA KOMMUNE 2012 2 Kvalitetsopfølgning på leverancerne af mad til borgere i eget hjem Fredericia

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Bilag. Undersøgelse af tilfredsheden med maden fra de to private leverandører til de hjemmeboende borgere

Bilag. Undersøgelse af tilfredsheden med maden fra de to private leverandører til de hjemmeboende borgere Bilag Velfærdssekretariatet Sagsnr. 267028 Brevid. 2157184 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Undersøgelse af tilfredsheden med maden fra de to private leverandører til de hjemmeboende borgere

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne

Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne Vær opmærksom på at der er spørgsmål på begge sider af papiret! 1) Hvor

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

MENINGER OM MAD OG MÅLTIDER

MENINGER OM MAD OG MÅLTIDER MENINGER OM MAD OG MÅLTIDER -EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE AF ÆLDRES MÅLTIDER, SOCIALE RAMMER, FUNKTIONSEVNE OG LIVSKVALITET DEBATTEN ER HED! Mad til ældre behøver ikke smage godt. Uartigt. Uanstændigt.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 217 Tilfredsheden med maden leveret af MAD til hver DAG, blandt hjemmeboende pensionister samt beboere på plejecentre i Albertslund, Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød

Læs mere

Vordingborg Madservice

Vordingborg Madservice Vordingborg Madservice God og veltilberedt mad lige til døren September 2015 Vordingborg Madservice mad med høj kvalitet - og den gode smag Vi tilbereder velsmagende mad af friske råvarer, fra de bedste

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 215 Tilfredsheden med madservice fra MAD til hver DAG blandt plejecenterbeboere samt hjemmeboende pensionister i Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Maj 215 Undersøgelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2013 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre, at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Analyse for Ældre Sagen: Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Rapport Marts 2009 Indhold BAGGRUND, FORMÅL, METODE side 3 Del 1: KONKLUSION side 4-10 Del 2: DETAILRESULTATER side

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Rapport Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Oktober 2007 Indhold...Side Sammenfatning...3 Baggrund...3 Formål...4 Materiale...4

Læs mere

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilfredsheden med den kommunale madservice blandt hjemmeboende

Brugerundersøgelse af tilfredsheden med den kommunale madservice blandt hjemmeboende Brugerundersøgelse af heden med den kommunale madservice blandt hjemmeboende Februar 2011 Baggrund Viden om borgernes oplevelse af den madservice der leveres fra Faxe Kommune, er en væsentlig forudsætning

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder? Under 67

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Når viden skaber resultater--- Furesø Kommune. Analyse af køkkenområdet. - Temaer til debat om den gode madservice

Når viden skaber resultater--- Furesø Kommune. Analyse af køkkenområdet. - Temaer til debat om den gode madservice Når viden skaber resultater--- Furesø Kommune Analyse af køkkenområdet - Temaer til debat om den gode madservice November 2007 Furesø Kommune Analyse af køkkenområdet - Temaer til god madservice November

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014 Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014 Indhold Indledning... 2 Om undersøgelsen... 2 Demografiske oplysninger... 3 Undersøgelsens samlede resultater... 5 Generel tilfredshed

Læs mere

MADJYDEN Madjyden - Ikast-Brande Kommunes eget køkken

MADJYDEN Madjyden - Ikast-Brande Kommunes eget køkken MADJYDEN Madjyden - Ikast-Brande Kommunes eget køkken Vælg Madjyden og smag Madjydens lækre menuer. Oplev Madjydens chauffører, de er i særklasse de leverer med et smil, og er altid hjælp somme, når de

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Madservice til borgere i eget hjem. Rudersdal Kommune

Madservice til borgere i eget hjem. Rudersdal Kommune Madservice til borgere i eget hjem Rudersdal Kommune Lovgrundlag Madservice er omfattet af 83 i Lov om Social Service (Serviceloven), med tilhørende Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning,

Læs mere

Velkommen. Det Danske. Hverdagsmad hjem til dig

Velkommen. Det Danske. Hverdagsmad hjem til dig Velkommen Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Velkommen til Det Danske Madhus Velkommen som kunde hos Det Danske Madhus. Vi vil gøre vort bedste til, at du bliver tilfreds med vores samarbejde. I denne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Denne rapport har til formål at undersøge Madservice Kronjyllands kunders tilfredshed. I løbet af oktober-november 2016 er der omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015 Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015 Indhold Indledning...2 Om undersøgelsen...2 Demografiske oplysninger...3 Undersøgelsens samlede resultater...6 Generel tilfredshed

Læs mere

Har du lyst til at prøvesmage vores mad - kan du som ny kunde få en GRATIS prøvepakke

Har du lyst til at prøvesmage vores mad - kan du som ny kunde få en GRATIS prøvepakke Har du lyst til at prøvesmage vores mad - kan du som ny kunde få en GRATIS prøvepakke Velkommen Din Private Kok glæder sig til at give dig nogle dejlige og varierede madoplevelser hver dag. Vi har mange

Læs mere

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 I dag har jeg fået broccoli til frokost, og det kan jeg faktisk godt li. Vi fik rugbrød igen i dag. Supperne smager godt, og så er der ærter i. Vi

Læs mere

Bilag 1: Randers Kommunes Kvalitetskrav

Bilag 1: Randers Kommunes Kvalitetskrav Hvad er ydelsens lovgrundlag Lov om social Service 83. Hvilke behov dækker ydelsen Madservice til borgere, der opfylder visitationskriterierne. Hvad er formålet med ydelsen At borgeren får et ernæringsrigtigt

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad.

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Bilag 2 Modeller for skolemadsordninger

Bilag 2 Modeller for skolemadsordninger Bilag 2 Modeller for skolemadsordninger I dette bilag forsøger vi at give et overblik over forskellige skolemadsmodeller. Hvad karakteriserer de forskellige modeller? Hvad er deres styrker og svagheder?

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015. Kommunalt tilsyn 2014. Det Danske Madhus Din private Kok. Telefoninterviews 18. og 19.

SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015. Kommunalt tilsyn 2014. Det Danske Madhus Din private Kok. Telefoninterviews 18. og 19. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Kommunalt tilsyn 2014 Det Danske Madhus Din private Kok Telefoninterviews 18. og 19. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Sagsbehandler Doknr. Sagsnr.

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden i Leve Bo Miljø leveret af Det Danske Madhus

Tilfredshedsundersøgelse af maden i Leve Bo Miljø leveret af Det Danske Madhus Tilfredshedsundersøgelse af maden i Leve Bo Miljø leveret af Det Danske Madhus Rapporten er udarbejdet af NB Consult. April 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Metode... 4 Målgruppe...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2015 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammenfattende konklusion vedrørende

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til madservice, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du ikke selv er i stand til at sørge for din egen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden i Café med medarbejder fra Det Danske Madhus

Tilfredshedsundersøgelse af maden i Café med medarbejder fra Det Danske Madhus Tilfredshedsundersøgelse af maden i Café med medarbejder fra Det Danske Madhus Rapporten er udarbejdet af NB Consult. April 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Metode... 4 Målgruppe...

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Mad der smager af meget mere

Mad der smager af meget mere Din lokale madleverandør Mad der smager af meget mere Se mere på www.fælleskøkkenet.dk Fælleskøkkenet er en aktiv medspiller i lokalsamfundet som en god arbejdsplads, og fordi vi støtter initiativer, der

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

Du har mulighed for at vælge mellem flere retter og der må gerne bestilles flere af samme slags. Vær opmærksom på påstemplet "holdbarhedsdato".

Du har mulighed for at vælge mellem flere retter og der må gerne bestilles flere af samme slags. Vær opmærksom på påstemplet holdbarhedsdato. Produkter Kølevakummad Levering af mad til Voksenspecialområdet kan ske på 2 måder, enten ved bulkpakninger eller som enkeltportioner. Produktionsformen er identisk og det er alene leveringensformen der

Læs mere

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende.

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende. mad til hver dag fra os til dig fra os til dig den mad, vi spiser, er vigtig for vitaminerne og udseendet Go MAD til hver DAG indhold vores livskvalitet. du har måske bedst muligt. vakuumering De daglige

Læs mere

Kvalitetsstandard Madservice

Kvalitetsstandard Madservice Kvalitetsstandard Madservice Januar 2010 MADORDNING. LOV OM SOCIAL SERVICE 83 1 HVILKE BORGERE KAN MODTAGE MAD 1 YDELSEN 1 LEVERING 3 KVALITETSKRAV 3 KLAGEMULIGHED 4 Madordning. Lov om social service 83

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til madservice, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset, og du eller din ægtefælle ikke

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3 Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr.

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Projektet skal undersøge muligheden for at sælge Rugknækkeren i detailhandlen.

Projektet skal undersøge muligheden for at sælge Rugknækkeren i detailhandlen. Rapport Fiberpølsen som business case En markedstest i detailhandlen Margit Dall Aaslyng 2. april 2014 Proj.nr. 2000690 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Vi vil gerne gøre det nemt og lækkert at spise

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83)

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT 05-08-2014 Bilag 1: Forslag til harmonisering af serviceniveau - uddybende beskrivelse Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 6 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Indholdstegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning... 3 Sammenfattende konklusion vedrørende

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Ernæringsvurdering. Dato: Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson:

Ernæringsvurdering. Dato: Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson: Ernæringsvurdering Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson: Vigtigt at vide om ernæring Introduktion Mad er en kilde til liv og livskvalitet. Som ældre er det derfor meget vigtigt ikke at blive undervægtig.

Læs mere

ERNÆ- RINGS- VURDE- RING

ERNÆ- RINGS- VURDE- RING INFO Navn Bolig Kontaktperson Skemanummer ERNÆ- RINGS- VURDE- RING VIGTIGT AT VIDE OM ERNÆRING INTRODUKTION Mad er en kilde til liv og livskvalitet. Som ældre er det derfor meget vigtigt ikke at blive

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2011 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Meget mere end mad Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen vil vi fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse - sammen

Læs mere