NOVEMBER FRR s forslag til ændringer i lovgivningen og administrationen på skatteområdet SKATTEKATALOG. Bilag til FRR s skattepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOVEMBER 2009. FRR s forslag til ændringer i lovgivningen og administrationen på skatteområdet SKATTEKATALOG. Bilag til FRR s skattepolitik"

Transkript

1 NOVEMBER 2009 FRR s forslag til ændringer i lovgivningen og administrationen på skatteområdet SKATTEKATALOG Bilag til FRR s skattepolitik

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Skattereform Forårspakke Personligt erhvervsdrivende 5 1. Udsættelse af frist vedrørende selvangivelsen 5 2. Forbedringsforslag til ophørspension 5 3. Skattefri omdannelse 6 4. Ens fradrag personligt erhvervsdrivende/selskaber dages reglen ligningslovens 9B, stk Straksafskrivning for hardware 7 7. Hobby-paragraf 8 8. Virksomhedsskatteloven herunder erhvervsrelaterede andelsbeviser 8 Selskaber Spaltning af aktiver opad i koncernen Udvikling af skattemappen for selskaber Bortfald af adgangen til fradrag for advokat- og revisoromkostninger Omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde ved klagesager Rullende aflevering af selvangivelser for selskaber 11 Personer Frist for indsendelse af selvangivelse for hovedaktionærer 12 Administrative og lovmæssige fokusområder Byrdelaboratorium - Afprøvning af verserende lovforslag Sikre en reel og gennemskuelig lovgivning på skatteområdet Indflydelse vedrørende SKATs indsatsplan og struktur i SKAT Bedre rådgiver- og borgerservice 14 SIDE 2

3 INDLEDNING Foreningen Registrerede Revisorer FRR har i 2000, 2001 og 2006 udgivet kataloger, hvor FRR med konkrete forslag ønskede at forbedre skattelovgivningen. Vores kataloger har haft den ønskede effekt, idet flere af de initiativer, som vi har peget på, gennem årene er blevet gennemført. I 2009 ønsker FRR tilsvarende - i forbindelse med, at vi har udarbejdet en overordnet skattepolitik - at udgive et katalog med en målsætning om at skabe en forenklet, retfærdig og gennemskuelig skattelovgivning til gavn for FRR s medlemmer og deres kunder. Kataloget for 2009 adskiller sig fra tidligere års kataloger, idet kataloget for som et bilag til FRR s skattepolitik - tager sigte på færre, men også prioriterede ønsker inden for skattelovgivningen. Herunder også den administration, der knytter sig til varetagelsen af den danske skattelovgivning. Skattekataloget er udarbejdet med en prioriteret punktopdeling og en tidsplan for de enkelte områder. Robusthed og stabilitet Tillid, troværdighed og retssikker hed Gennemsigtighed og gennemskuelighed Forenkling Symmetri, parallelitet og neutralitet Administrativt let håndterbar lovgivning. Hvis ovenstående ønsker kan realiseres, er det FRR s opfattelse, at dette, som nævnt i tidligere års kataloger, vil medføre en tredobbelt gevinst: Skatteborgerne vil opleve en bedre retssikkerhed. Rådgiverne kan forbedre deres service ved at kunne rådgive mere præcist og kvalificeret. Myndighederne sparer ressourcer i forbindelse med ligning, revision og bindende svar, og når der føres skattesager fra forvaltningsniveau over ankenævn og Landsskatteret til domstolene. Som omtalt indgår dette skattekatalog som et bilag til FRR s overordnede skattepolitik, og der skal løbende følges op på de prioriterede ønsker, der fremgår af skattekataloget. De bærende elementer, der indgår ved prioriteringen af FRR s ønsker, vil fortsat tage deres udspring i følgende ønsker til den danske skattelovgivning: SIDE 3

4 SKATTEREFORM - FORÅRSPAKKE 2.0 Årene 2008 og 2009 har i høj grad været præget af Skattekommissionens rapport efterfulgt af politiske forhandlinger, som kulminerede med en vedtagelse af en ny skattereform i maj 2009, som fik navnet Forårspakke 2.0. Formålet med skattereformen var at få skatten på arbejdsindkomst lempet. Dette skulle tilsvarende finansieres via andre områder inden for skatte- og afgiftsområdet, således at reformen som udgangspunkt skulle være udgiftsneutral for staten. Skattereformen udmøntede sig i et væld af lovforslag på alle områder inden for skatteog afgiftsområdet. Et udpluk af disse nu vedtagne lovforslag indgår sammen med den øvrige skattelovgivning i dette skattekatalog. FRR har en vision om, at de skattemæssige administrative rammer for erhvervslivet skal forbedres. Der skal skabes en lovgivning og regler, som har kvalitet, og som kan administreres bedre af erhvervslivet, end hvad tilfældet er i dag. Skattekataloget er opdelt i fire hovedområder: Personligt erhvervsdrivende Selskaber Personer Administrative forbedringer. FRR s skattepolitiske, prioriterede målsætning inden for hvert af de fire punkter er beskrevet efterfølgende i dette skattekatalog. SIDE 4

5 PERSONLIGT ERHVERVSDRIVENDE 1. Udsættelse af frist vedrørende selvangivelsen og frivillig betaling af restskat Indsendelse af selvangivelse for de personligt erhvervsdrivende foregår i dag via SKATs TastSelv-system. Forud for indsendelsen af selvangivelsen henter revisor fra samme system de personlige oplysninger (R-75) for den enkelte skatteyder. De seneste år har der vist sig at være uhensigtsmæssige driftsproblemer, både når R- 75-oplysninger skal indhentes, og når selvangivelsen skal indberettes. Dette har gjort det nærmest umuligt for revisor og skatteyder at overholde fristen den 1. juli. I den forbindelse er det i to på hinanden efterfølgende år lykkedes FRR at få udsat fristen den 1. juli med op til fem dages yderligere frist. Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at SKATs systemer fremadrettet vil kunne klare det pres, der vil være, når de personlige skatteoplysninger skal indhentes, og når selvangivelsen efterfølgende skal indberettes. FRR vil derfor arbejde på, at der sker en lovmæssig ændring af fristen for indsendelse af selvangivelsen, så denne kan indsendes frem til den 15. juli uden beregning af skattekontrollovstillæg. I symmetri med dette mål vil FRR ligeledes arbejde for, at fristen for indbetaling af frivillig restskat udsættes tilsvarende til den 15. juli. Dette med udgangspunkt i, at når selvangivelsen er indberettet, vil årsopgørelsen med den beregnede slutskat kunne ses via Tast Selv, og korrekt indbetaling af evt. restskat kan herefter foretages i overens-stemmelse med den årsopgørelse, der dannes hos SKAT i forbindelse med indberetning af selvangivelsen. Skattekontrolloven tilrettes, så fristen den 1. juli korrigeres til 15. juli, både hvad angår frist for indsendelse af selvangivelsen og frist vedrørende frivillig indbetaling af restskat. Det skal inden for et år lykkes at få politisk opbakning til en ændring af loven. 2. Forbedringsforslag til ophørspension I dag kan erhvervsdrivende indskyde ca. to mio. kr. på en såkaldt ophørspensionsordning fra avancer ved salg af en virksomhed. Hermed udskydes beskatningen, til den erhvervsdrivende får udbetalt en ratepension eller en livrente. Imidlertid kan ordningen uden supplerende pensionsydelser næppe dække behovet for et ægtepar, når den årlige ydelse med maksimal indbetaling typisk udgør ca kr. før skat. Kun hvis et ægtepar er organiseret i et interessentskab, SIDE 5

6 kan begge ægtefæller hver for sig bruge ordningen, men kravet om ti års ejertid gør, at mange selvstændige, hvor én af ægtefællerne ejer virksomheden, ikke kan nå at omdanne en personlig virksomhed til et interessentskab ti år før pensionering. Der er brug for at forbedre ordningen: Der skal være mulighed for at indskyde opsparet overskud udover fortjenesten ved salg af aktiver (avancer m.m.). Beløbsgrænsen hæves fra to mio. kr. til fem mio. kr. Kravet til ejertiden nedsættes fra ti år til fem år. Det skal inden for et - to år forsøges at få 3. Skattefri omdannelse - udligning af negativ anskaffelsessum - delomdannelse I virksomhedsomdannelsesloven er der et dobbelt krav om, at indskudskontoen ikke må være negativ, og at aktiernes/anparternes anskaffelsessum ikke må være negativ. Er man i virksomhedsordningen og omdanner alle de virksomheder, man har, bortfalder kravet om, at aktiernes/anparternes anskaffelsessum ikke må være negativ. Det vil sige, at hvis man delomdanner en virksomhed, gælder dobbeltkravet. Ifølge virksomhedsomdannelsesloven er der hjemmel til, at en evt. negativ indskudskonto kan udlignes inden stiftelsen af selskabet - altså i tiden fra 1. januar til stiftelsen. Det løser så problemerne ved en helomdannelse. Hvis der er tale om en delomdannelse, hvor dobbeltkravet gælder, er der imidlertid ikke ifølge SKAT umiddelbart hjemmel til, at ejeren kan udligne en evt. negativ anskaffelsessum inden stiftelsen. Det må bero på en lapsus i loven, hvis der ikke er denne mulighed. En negativ anskaffelsessum skal kunne udlignes på forhånd. I virksomhedsomdannelseslovens 2, stk. 4, har man tilladt, at negativ anskaffelsessum lang tid efter stiftelsen udlignes ved indbetaling til selskabet. FRR opfordrer til, at der i 2, stk. 1, litra 5), efter negativ indskudskonto tilføjes negativ anskaffelsessum, således at der er mulighed for udligning i begge situationer. Det skal inden for et - to år forsøges at få 4. Ens fradrag for personligt erhvervsdrivende som for selskaber Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikring Fradrag for præmierne til sygdom og barsel, bidrag til AES og præmie til privattegnede arbejdsulykkesforsikringer. SIDE 6

7 Der bør være ligestilling mellem dem, der driver virksomhed i selskabsform, og dem, der driver virksomhed som selvstændigt erhvervsdrivende. Der skal inden for et - to år forsøges at få politisk opbakning til en sidestilling af personligt erhvervsdrivende og selskaber. 6. Straksafskrivning for hardware I dag kan software straksafskrives, mens hardware skal afskrives efter driftsmæssige saldoafskrivninger med 25 pct. årligt, når der er tale om indkøb over bundgrænsen for straksafskrivninger (i kr.) Det skyldes, at hardware anses for at have en levetid på mere end tre år, der er grænsen for, hvornår et driftsaktiv kan straksafskrives dages reglen - ligningslovens 9B, stk. 2 Arbejde for en fuldstændig fjernelse af denne regel. Der er tale om en administrativt belastende lovgivning for virksomhederne og deres ansatte. I første omgang er det vigtigt at arbejde på, at reglen fjernes for virksomheder uden ansatte, idet ejeren i disse virksomheder ofte har kørsel i mere end 60 dage til enkelte store kunder i virksomheden. Loven reguleres, således at reglen tages helt ud. Subsidiært skal loven tilpasses, så den ikke omfatter virksomheder uden ansatte. Det skal inden for to - tre år forsøges at få Hvis hardware kan straksafskrives, vil det indebære administrative forenklinger samtidig med, at levetiden for hardware i højere grad vil blive sammenfaldende med afskrivningsprofilen. På grund af den teknologiske udvikling på området er der i dag typisk tale om, at hardware ikke er nedskrevet fuldt ud, når det udskiftes med nyt hardware. Således mangler hardware at blive nedskrevet med over 40 pct. efter tre år, hvilket for mange virksomheder er levetiden for nyt indkøbt hardware. Selvom der i dag er indført mulighed for at fratrække tab ved salg og afhændelse, så er dette en tung administrativ ordning samtidig med, at virksomhederne lider et likviditetstab. Der skal inden for et - to år forsøges at få politisk opbakning til ændring af loven. SIDE 7

8 7. Hobbyparagraf Nogle iværksættere bliver hårdt ramt ved, at deres virksomhed får status af hobbyvirksomhed. Nogle gange har virksomheden været i gang i nogle år, og ejerne har fratrukket underskuddet. SKAT statuerer herefter hobbyvirksomhed med tre års tilbagevirkende kraft. Der er flere løsningsmuligheder. For det første skulle man kunne gemme gamle underskud i hobbyvirksomhed, således at disse underskud kan udnyttes, når virksomheden giver overskud. Dernæst burde SKAT have pligt til at ligne selvangivelsen i år et og på det tidspunkt træffe beslutning om, hvorvidt der er tale om hobbyvirksomhed eller ej. Hvis skatteyderen f.eks. ikke har hørt noget i år et, bliver virksomheden ikke betragtet som hobbyvirksomhed. Det skal inden for to - tre år forsøges at få politisk opbakning til ovenstående løsningsmuligheder. 8. Virksomhedsskatteloven og erhvervsrelaterede andelsbeviser FRR og repræsentanter for skatterevisorerne præsenterede i 2005 en ny og forenklet model af virksomhedsskatteordningen. Den nye ordning var lettere at administrere end den gamle ordning. Den nye model fandt dog ikke gehør hos lovgiverne, og i dag er virksomhedsskatteordningen forsat en ordning, der er svær at administrere for både de skattepligtige og deres rådgivere. FRR er af den opfattelse, at virksomhedsskatteloven kunne opbygges ud fra nedenstående kriterier: Muligheden for at fradrage erhvervsmæssige renter i virksomhedsindkomsten skal afskaffes. I stedet skal der beregnes et afkast af virksomhedens erhvervsmæssige aktiver. Afkastet foreslås fradraget ved opgørelsen af den personlige indkomst fra virksomheden og beskattet som kapitalindkomst. Endvidere foreslås det, at den nuværende opsparingsordning, hvorefter en del af virksomhedens overskud kan opspares til en lavere beskatning, opretholdes og forenkles efter følgende punkter: 1. Ønsket om at skabe en ordning, der er nem at håndtere i praksis med følgende ændringer i den bestående virksomhedsskatteordning: Ingen særlige regnskabskrav Ingen hæverækkefølge med komplicerede overskudsdisponeringer Ingen komplicerede regler for hævning og indskud til og fra privatøkonomien Ingen indskudskonto til at holde regnskab med højt og lavt beskattede midler. 2. Ønsket om en kapitalafkastberegning, som er en del af virksomhedens overskud, som det kendes i dag og med samme sats. Afkastet beregnes som i den nuværende kapitalafkastordning, dvs. eksklusive fi- SIDE 8

9 nansielle aktiver. 3. Ønsket om opsparingsmuligheder, som kendes i virksomhedsskatteordningen. Muligheden skal dog kun tilbydes, hvis indkomsten i virksomheden overstiger grænsen for beregning af topskat. Den del af virksomhedsoverskuddet, der opspares, beskattes med en foreløbig skat svarende til selskabsskatten på 25 pct. 4. Ønsket om løbende og obligatorisk opsparing af midler til udskudt skat på opsparet overskud. Den obligatoriske opsparing gennemføres ved deponering i et pengeinstitut med 20 pct. af beløbet opsparet i virksomheden. Virksomhedsskat og obligatorisk opsparing frigives, når der indtægtsføres opsparet overskud. 5. Ønsket om, at opsparet overskud og obligatorisk opsparing kan hæves til forlods afskrivning på afskrivningsberettigede anlægsaktiver samt nærmere definerede udgifter til medarbejderuddannelse, kompetenceudvikling og udvikling af menneskelige ressourcer i virksomheden. Erhvervsrelaterede andelsbeviser m.v. bør kunne indgå i virksomhedsordningen SKAT har i et bindende svar givet udtryk for, at gæld vedrørende andelsbeviser, der er erhvervsrelaterede, ikke kan indgå i virksomhedsordningen, selv om der sker erhvervsmæssig udlejning. Dette virker ikke umiddelbart reelt, og FRR vil forsøge at få ændret lovgivningen på dette område. Målsætning: FRR vil via politiske kontakter på Christiansborg forsøge at få ændret lovgivningen, således at denne gæld, der må anses som erhvervsmæssig, kan indgå i virksomhedsordningen. Det skal inden for to - tre år forsøges at få politisk opbakning til udarbejdelse af en ny model på virksomhedsordningsområdet. Omkring ovenstående model er det vigtigt at anføre, at vedtagelsen af skattereformen/ Forårspakke 2.0 har medført en forøget grænse for betaling af topskat. Målsætning: Regeringen vedtager en ny virksomhedsskatteordning baseret på ovenstående model. Det skal inden for to - tre år forsøges at få politisk opbakning til udarbejdelse af en ny model på virksomhedsordningsområdet. SIDE 9

10 SELSKABER 1. Spaltning af aktiver opad i koncernen I dag er det ikke muligt at foretage en lodret spaltning på grund af skattereglerne. Selskabsretsligt er en lodret spaltning muligt, men skattemæssigt bliver denne mu-lighed begrænset af reglerne i fusionsskatteloven. Denne lov kræver, at selskabsdeltageren (aktionæren) ved en spaltning skal have et vederlag. Men det modtagende selskab i en lodret spaltning er identisk med selskabsdeltageren, og man kan ikke modtage et vederlag af sig selv. Dette fremgår at Ligningsrådets afgørelse TfS 1998, 302. Der skal arbejdes på at etablere symmetri imellem de selskabsretslige lovregler og de skattemæssige lovregler. Fusionsskatteloven bør tilrettes, således at en lodret spaltning også bliver mulig. Det skal inden for et - to år forsøges at få 2. Udvikling af skattemappen for selskaber Selskabernes skattemappe skal udvikles i retning af den skattemappe, der gør sig gældende for personlige skatteydere. I mappen skal der ud over R 75, årsopgørelser, log-bog m.v. også ligge den selvangivelsesblanket, som selskaberne skal bruge ved digital indberetning. På den måde sikrer man, at selvangivelsesblanketten så hurtigt som muligt er tilgængelig for selskaberne. Herudover skal der arbejdes på udvikling af en digital selvangivelse med automatisk underskudsfremførelse, ikke mindst af hensyn til de nye regler på området for sambeskatning, der indebærer en tvungen national sambeskatning af selskaber med koncernforhold. Der skal arbejdes på indførelse af en optimal elektronisk løsning vedrørende selskaber analog med den digitale udvikling der er sket på personområdet. Det skal inden for et - to år forsøges at få politisk opbakning til, at TastSelv på selskabsområdet opnår en langt højere kvalitet, end tilfældet er i dag. SIDE 10

11 3. Bortfald af adgangen til fradrag for advokat/revisoromkostninger Som et led i skattereformen er LL 8J blevet ophævet fra og med indkomståret En ophævelse af fradragsmulighederne, jf. LL 8J, kan medføre, at virksomhederne med henblik på en udvidelse af deres erhvervsvirksomhed ikke vil få udarbejdet de nødvendige undersøgelser, der ofte er meget afgørende for den enkelte virksomheds beslutning om, hvorvidt man ønsker en udvidelse af sin erhvervsvirksomhed. Dette kan betyde, at virksomhederne vil være tilbageholdende med at udvide erhvervsvirksomheden, og dette kan dermed også medføre en begrænsning af den økonomiske vækst. Samtidig er fradragsretten via LL 8J for omkostninger afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed ophævet. Dette kan ende med at blive en stor trussel imod iværksætterkulturen. Det ligger i sagens natur, at iværksættere primært er den gruppe, som benytter sig af den nuværende fradragsret, der eksisterer i LL 8J. 4. Omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde ved klagesager Skattereformen medførte, at selskaber og fonde fra og med 2010 ikke længere kan modtage omkostningsgodtgørelser i klagesager. Dette medfører en direkte forskelsbehandling af virksomhederne afhængigt af, hvilken driftsform der er valgt for virksomheden. Omkostningsgodtgørelsen erstattes af et skattefradrag til en værdi af 25 pct. Selskaber/fonde vil med udgangspunkt i dette lovforslag blive økonomisk mere belastet, hvis man ønsker at føre en skattesag igennem det administrative klagesystem. Omkostningsgodtgørelse for selskaber skal genindføres. Det skal inden for et - to år forsøges at få Fradragsretten for rådgivning i ovenstående tilfælde bør genindføres på en måde, så også andre rådgivere end revisorer og advokater bliver omfattet af paragraffen. Dette forhindrer, at LL 8J opfattes som en positiv særregel for revisorer og advokater. Det skal inden for et - to år forsøges at få 5. Rullende aflevering af selvangivelser for selskaber Ifølge skattekontrolloven skal selskaber som hovedregel indgive selvangivelse med en rullende frist på seks måneder. Det forekommer dog uhensigtsmæssigt, at der gælder en undtagelse for selskaber, hvis indkomstår udløber i perioden 1. januar - SIDE 11

12 31. marts. Disse selskaber skal indgive selvangivelse senest 1. juli, hvilket vil sige, at selskaber, der har regnskabsår pr. 31. marts, kun har tre måneders afleveringsfrist. FRR foreslår, at der indføres en generel rullende seksmåneders frist for indgivelse af selvangivelse for selskaber med det formål at ophæve forskelsbehandlingen af selskaber med afslutning i perioden 1. januar marts. Derved skabes også bedre overensstemmelse mellem aflevering af selvangivelser og aflevering af årsregnskaber til Er-hvervsog Selskabsstyrelsen. Det skal inden for to - tre år forsøges at få 1. Frist for indsendelse af selvangivelse for hovedaktionærer Fristen for indgivelse af selvangivelse er i dag 1. maj. Hovedaktionærer får typisk lavet selvangivelse samtidig med selskabet, hvorfor fristen bør ændres til 15. juli. Lovgivningen bør ændres. PERSONER Det skal inden for et - to år forsøges at få SIDE 12

13 ADMINISTRATIVE OG LOVMÆSSIGE FOKUSOMRÅDER 1. Byrdelaboratorium - Afprøvning af verserende lovforslag Ofte gør det sig gældende, når skattelove vedtages, at lovene ikke har den virkning, der var tilsigtet, og ofte kan lovene også medføre uhensigtsmæssige, administrative forpligtelser for de virksomheder, som loven er rettet imod. Det er FRR s opfattelse, at dette kan undgås, hvis følgende løsningsmodel anvendes: I forbindelse med den verserende lovgivningsproces kunne det indføres, at man under processen afprøver lovforslaget i rigtige virksomheder. Dette for at afprøve, om loven har den ønskede effekt, men også med henblik på at måle, hvor store administrative forpligtelser (AMVAB) der følger i kølvandet på den lov, man ønsker at implementere ved en endelig vedtagelse af lovforslaget. Hvis dette eksperiment bliver en succes på skatteområdet, kan ideen også overføres til andre lovområder. Det skal inden for et - to år forsøges at få opbakning til forslaget i embedsmandsværket hos SKAT og parallelt hermed søge politisk opbakning til forslaget om etablering af et byrdelaboratorium. 2. Sikre en gennemskuelig lovgivning på skatteområdet Skattelovgivningen er et kompliceret område. Det stiller derfor store krav til lovgiver, når ændringer eller nye skattelove skal indføres i den danske skattelovgivning. Det kræver derfor, at FRR er på forkant, når ny lovgivning ønskes indført. Et eksempel på indførelse af kompliceret lovgivning var kr.s skattefradraget for årige i arbejde. Ved forsøg på implementering af en sådan lovgivning skal FRR søge at gøre sin indflydelse gældende på alle fronter. Som udgangspunkt skal FRR som høringsberettiget brancheorganisation vedrørende alle lovforslag på skatteområdet gøre sin indflydelse gældende via høringsmuligheden. Der skal udarbejdes klare og præcise høringssvar, der optimalt sikrer, at FRR s medlemmer ikke pålægges uhensigtsmæssig lovgivning eller administrative byrder i forbindelse med implementering af nye skattelove. Generelt skal FRR sikre, at lovgivning ikke finder sted med tilbagevirkende kraft, hvilket er forekommet tidligere. I høringsprocessen skal FRR også i høj grad trække på de politiske netværk, der i 2008 er etableret med stort set alle partier, der er repræsenteret i Folketingets Skatteudvalg. Ad hoc i forbindelse med fremsættelse af lovforslag, der kan medføre administrative byrder for FRR s medlemmer. SIDE 13

14 3. Indflydelse vedrørende SKATs indsatsplan og struktur SKAT har via virksomhedskontaktudvalgene lagt op til, at brancheorganisationerne skal komme med forslag til landsdækkende kontrolemner. SKAT har endvidere i Det Centrale Virksomhedskontaktudvalg givet udtryk for, at man gerne vil inddrage brancheforeningerne, når fremtidig organisation af SKAT inden for de næste par år kommer på dagsordenen. FRR skal fremover søge størst mulig indflydelse i de to ovennævnte processer, så det kan sikres, at FRR s medlemmer vil opleve en fair kontrolindsats fra SKATs side. Herudover skal FRR gøre sin indflydelse gældende, hvad angår SKATs organisering. Her er det vigtigt, at medlemmerne i FRR fremover sikres en organisering af SKAT, der medfører et højt serviceniveau fra SKATs side, på trods af at SKAT frem til år 2011 skal beskæres med ca medarbejdere. Det er vigtigt, at de faglige kompetencecentre opretholdes i SKAT, så også komplicerede sager kan få en hurtig afklaring. Ikke mindst sager omkring bindende svar, men også sager, der omfatter ansøgninger om tilladelse til diverse omstruktureringer. Indflydelse på dette område skal ske via en aktiv indsats i både de specielle virksomhedskontaktudvalg og Det Centrale Virksomhedskontaktudvalg i SKAT. Der skal løbende hvert år søges den optimale indflydelse, når SKATs indsatsplan udarbejdes, og løbende søges indflydelse, når SKAT foretager store strukturændringer, der kan medføre uhensigtsmæssigheder for FRR s medlemmer. 4. Bedre rådgiver- og borgerservice Sagsbehandlingstiderne hos SKAT, skatteankenævnet og Landsskatteretten skal forkortes. Ved klagesager oplever rådgivere og skatteyderne ofte en lang sagsbehandlingstid. Det er ikke hensigtsmæssigt, at en klager i månedsvis skal gå i usikkerhed. Det kan virke hæmmende for udviklingen af virksomheden, hvis man har en latent skattesag hængende over hovedet. Sagsbehandlingstiderne hos skatteadministrationen skal nedsættes. FRR skal i de rette fora i skatteadministrationen forsøge at påvirke sagsbehandlingstiden i retning af kortere behandlingstid. Lovmæssigt kunne man arbejde med implementering af gensidighed imellem de frister, der udsendes af skatteadministrationen, således at disse frister også omvendt skulle være gældende for skattemyndighederne, når de efter at have modtaget sagsmaterialet realitetsbehandler en sag. Hvis der gives en frist over for rådgiver og skatteyder på 14 dage, må det tilsvarende kunne forventes, at myndighederne sagsbehandler sagen inden for 14 dage, hvis al dokumentation er til rådighed for myndighederne. Det skal inden for to - tre år forsøges at få politisk opbakning til et lovforslag, der medfører gensidige krav til SKAT omkring sagsbehandlingstider. SIDE 14

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 178 Offentligt. 50 skatteforslag til en mere retfærdig og forenklet beskatning

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 178 Offentligt. 50 skatteforslag til en mere retfærdig og forenklet beskatning Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 178 Offentligt 50 skatteforslag til en mere retfærdig og forenklet beskatning - 2 - Maj 2006 Indholdsfortegnelse Side Indledning...4 Evighedsmaskinen...4 50 skattemæssige

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Det nye Skatteministerium

Det nye Skatteministerium Det nye Skatteministerium April 2004 Man må ikke forlange, at borgerne skal betale skat med glæde. Men borgere og virksomheder bør kunne forlange, at skatten kan betales uden unødigt besvær. Derfor har

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Ændring af virksomhedsskatteloven

Ændring af virksomhedsskatteloven Skatteministeriet Att.: Sune Fomsgaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 24. juni 2014 Ændring af virksomhedsskatteloven Dansk Erhverv har den 11. juni 2014 modtaget lovforslag om ændring af virksomhedsskatteloven

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 2 Forord Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 3 1. Klare rammer for skattebetalingen...

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Tirsdag den 10. maj kl til TimeGruppen, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig på TimeTax.dk. Arrangementet er gratis.

Tirsdag den 10. maj kl til TimeGruppen, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig på TimeTax.dk. Arrangementet er gratis. Side 1/5 Gå hjem møde hvad er op og ned på skattely? Side 1 Indskud på etablerings og iværksætterkonto Side 2 SKATs kontrol af køreskoler Side 4 GÅ HJEM MØDE HVAD ER OP OG NED PÅ SKATTELY? I den seneste

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 8. september 2014 L 200 - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud

Læs mere

H Ø R I N G. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard

H Ø R I N G. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard H Ø R I N G Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard Høringssvar vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning.

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning FSR-SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

I virksomhedsskatteordningen med en garage

I virksomhedsskatteordningen med en garage - 1 I virksomhedsskatteordningen med en garage Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsskatteordningen ved beskatning

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Der har den seneste tid været massiv pressedækning på deltidslandmændenes skatteforhold.

Der har den seneste tid været massiv pressedækning på deltidslandmændenes skatteforhold. Bestyrelsen for Familielandbruget og Udvalget for Danske Deltidslandmænd 14. januar 2014 Stort pressefokus på deltidslandbrug Der har den seneste tid været massiv pressedækning på deltidslandmændenes skatteforhold.

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelser af 18. februar og 10. marts 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere