NOVEMBER FRR s forslag til ændringer i lovgivningen og administrationen på skatteområdet SKATTEKATALOG. Bilag til FRR s skattepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOVEMBER 2009. FRR s forslag til ændringer i lovgivningen og administrationen på skatteområdet SKATTEKATALOG. Bilag til FRR s skattepolitik"

Transkript

1 NOVEMBER 2009 FRR s forslag til ændringer i lovgivningen og administrationen på skatteområdet SKATTEKATALOG Bilag til FRR s skattepolitik

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Skattereform Forårspakke Personligt erhvervsdrivende 5 1. Udsættelse af frist vedrørende selvangivelsen 5 2. Forbedringsforslag til ophørspension 5 3. Skattefri omdannelse 6 4. Ens fradrag personligt erhvervsdrivende/selskaber dages reglen ligningslovens 9B, stk Straksafskrivning for hardware 7 7. Hobby-paragraf 8 8. Virksomhedsskatteloven herunder erhvervsrelaterede andelsbeviser 8 Selskaber Spaltning af aktiver opad i koncernen Udvikling af skattemappen for selskaber Bortfald af adgangen til fradrag for advokat- og revisoromkostninger Omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde ved klagesager Rullende aflevering af selvangivelser for selskaber 11 Personer Frist for indsendelse af selvangivelse for hovedaktionærer 12 Administrative og lovmæssige fokusområder Byrdelaboratorium - Afprøvning af verserende lovforslag Sikre en reel og gennemskuelig lovgivning på skatteområdet Indflydelse vedrørende SKATs indsatsplan og struktur i SKAT Bedre rådgiver- og borgerservice 14 SIDE 2

3 INDLEDNING Foreningen Registrerede Revisorer FRR har i 2000, 2001 og 2006 udgivet kataloger, hvor FRR med konkrete forslag ønskede at forbedre skattelovgivningen. Vores kataloger har haft den ønskede effekt, idet flere af de initiativer, som vi har peget på, gennem årene er blevet gennemført. I 2009 ønsker FRR tilsvarende - i forbindelse med, at vi har udarbejdet en overordnet skattepolitik - at udgive et katalog med en målsætning om at skabe en forenklet, retfærdig og gennemskuelig skattelovgivning til gavn for FRR s medlemmer og deres kunder. Kataloget for 2009 adskiller sig fra tidligere års kataloger, idet kataloget for som et bilag til FRR s skattepolitik - tager sigte på færre, men også prioriterede ønsker inden for skattelovgivningen. Herunder også den administration, der knytter sig til varetagelsen af den danske skattelovgivning. Skattekataloget er udarbejdet med en prioriteret punktopdeling og en tidsplan for de enkelte områder. Robusthed og stabilitet Tillid, troværdighed og retssikker hed Gennemsigtighed og gennemskuelighed Forenkling Symmetri, parallelitet og neutralitet Administrativt let håndterbar lovgivning. Hvis ovenstående ønsker kan realiseres, er det FRR s opfattelse, at dette, som nævnt i tidligere års kataloger, vil medføre en tredobbelt gevinst: Skatteborgerne vil opleve en bedre retssikkerhed. Rådgiverne kan forbedre deres service ved at kunne rådgive mere præcist og kvalificeret. Myndighederne sparer ressourcer i forbindelse med ligning, revision og bindende svar, og når der føres skattesager fra forvaltningsniveau over ankenævn og Landsskatteret til domstolene. Som omtalt indgår dette skattekatalog som et bilag til FRR s overordnede skattepolitik, og der skal løbende følges op på de prioriterede ønsker, der fremgår af skattekataloget. De bærende elementer, der indgår ved prioriteringen af FRR s ønsker, vil fortsat tage deres udspring i følgende ønsker til den danske skattelovgivning: SIDE 3

4 SKATTEREFORM - FORÅRSPAKKE 2.0 Årene 2008 og 2009 har i høj grad været præget af Skattekommissionens rapport efterfulgt af politiske forhandlinger, som kulminerede med en vedtagelse af en ny skattereform i maj 2009, som fik navnet Forårspakke 2.0. Formålet med skattereformen var at få skatten på arbejdsindkomst lempet. Dette skulle tilsvarende finansieres via andre områder inden for skatte- og afgiftsområdet, således at reformen som udgangspunkt skulle være udgiftsneutral for staten. Skattereformen udmøntede sig i et væld af lovforslag på alle områder inden for skatteog afgiftsområdet. Et udpluk af disse nu vedtagne lovforslag indgår sammen med den øvrige skattelovgivning i dette skattekatalog. FRR har en vision om, at de skattemæssige administrative rammer for erhvervslivet skal forbedres. Der skal skabes en lovgivning og regler, som har kvalitet, og som kan administreres bedre af erhvervslivet, end hvad tilfældet er i dag. Skattekataloget er opdelt i fire hovedområder: Personligt erhvervsdrivende Selskaber Personer Administrative forbedringer. FRR s skattepolitiske, prioriterede målsætning inden for hvert af de fire punkter er beskrevet efterfølgende i dette skattekatalog. SIDE 4

5 PERSONLIGT ERHVERVSDRIVENDE 1. Udsættelse af frist vedrørende selvangivelsen og frivillig betaling af restskat Indsendelse af selvangivelse for de personligt erhvervsdrivende foregår i dag via SKATs TastSelv-system. Forud for indsendelsen af selvangivelsen henter revisor fra samme system de personlige oplysninger (R-75) for den enkelte skatteyder. De seneste år har der vist sig at være uhensigtsmæssige driftsproblemer, både når R- 75-oplysninger skal indhentes, og når selvangivelsen skal indberettes. Dette har gjort det nærmest umuligt for revisor og skatteyder at overholde fristen den 1. juli. I den forbindelse er det i to på hinanden efterfølgende år lykkedes FRR at få udsat fristen den 1. juli med op til fem dages yderligere frist. Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at SKATs systemer fremadrettet vil kunne klare det pres, der vil være, når de personlige skatteoplysninger skal indhentes, og når selvangivelsen efterfølgende skal indberettes. FRR vil derfor arbejde på, at der sker en lovmæssig ændring af fristen for indsendelse af selvangivelsen, så denne kan indsendes frem til den 15. juli uden beregning af skattekontrollovstillæg. I symmetri med dette mål vil FRR ligeledes arbejde for, at fristen for indbetaling af frivillig restskat udsættes tilsvarende til den 15. juli. Dette med udgangspunkt i, at når selvangivelsen er indberettet, vil årsopgørelsen med den beregnede slutskat kunne ses via Tast Selv, og korrekt indbetaling af evt. restskat kan herefter foretages i overens-stemmelse med den årsopgørelse, der dannes hos SKAT i forbindelse med indberetning af selvangivelsen. Skattekontrolloven tilrettes, så fristen den 1. juli korrigeres til 15. juli, både hvad angår frist for indsendelse af selvangivelsen og frist vedrørende frivillig indbetaling af restskat. Det skal inden for et år lykkes at få politisk opbakning til en ændring af loven. 2. Forbedringsforslag til ophørspension I dag kan erhvervsdrivende indskyde ca. to mio. kr. på en såkaldt ophørspensionsordning fra avancer ved salg af en virksomhed. Hermed udskydes beskatningen, til den erhvervsdrivende får udbetalt en ratepension eller en livrente. Imidlertid kan ordningen uden supplerende pensionsydelser næppe dække behovet for et ægtepar, når den årlige ydelse med maksimal indbetaling typisk udgør ca kr. før skat. Kun hvis et ægtepar er organiseret i et interessentskab, SIDE 5

6 kan begge ægtefæller hver for sig bruge ordningen, men kravet om ti års ejertid gør, at mange selvstændige, hvor én af ægtefællerne ejer virksomheden, ikke kan nå at omdanne en personlig virksomhed til et interessentskab ti år før pensionering. Der er brug for at forbedre ordningen: Der skal være mulighed for at indskyde opsparet overskud udover fortjenesten ved salg af aktiver (avancer m.m.). Beløbsgrænsen hæves fra to mio. kr. til fem mio. kr. Kravet til ejertiden nedsættes fra ti år til fem år. Det skal inden for et - to år forsøges at få 3. Skattefri omdannelse - udligning af negativ anskaffelsessum - delomdannelse I virksomhedsomdannelsesloven er der et dobbelt krav om, at indskudskontoen ikke må være negativ, og at aktiernes/anparternes anskaffelsessum ikke må være negativ. Er man i virksomhedsordningen og omdanner alle de virksomheder, man har, bortfalder kravet om, at aktiernes/anparternes anskaffelsessum ikke må være negativ. Det vil sige, at hvis man delomdanner en virksomhed, gælder dobbeltkravet. Ifølge virksomhedsomdannelsesloven er der hjemmel til, at en evt. negativ indskudskonto kan udlignes inden stiftelsen af selskabet - altså i tiden fra 1. januar til stiftelsen. Det løser så problemerne ved en helomdannelse. Hvis der er tale om en delomdannelse, hvor dobbeltkravet gælder, er der imidlertid ikke ifølge SKAT umiddelbart hjemmel til, at ejeren kan udligne en evt. negativ anskaffelsessum inden stiftelsen. Det må bero på en lapsus i loven, hvis der ikke er denne mulighed. En negativ anskaffelsessum skal kunne udlignes på forhånd. I virksomhedsomdannelseslovens 2, stk. 4, har man tilladt, at negativ anskaffelsessum lang tid efter stiftelsen udlignes ved indbetaling til selskabet. FRR opfordrer til, at der i 2, stk. 1, litra 5), efter negativ indskudskonto tilføjes negativ anskaffelsessum, således at der er mulighed for udligning i begge situationer. Det skal inden for et - to år forsøges at få 4. Ens fradrag for personligt erhvervsdrivende som for selskaber Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikring Fradrag for præmierne til sygdom og barsel, bidrag til AES og præmie til privattegnede arbejdsulykkesforsikringer. SIDE 6

7 Der bør være ligestilling mellem dem, der driver virksomhed i selskabsform, og dem, der driver virksomhed som selvstændigt erhvervsdrivende. Der skal inden for et - to år forsøges at få politisk opbakning til en sidestilling af personligt erhvervsdrivende og selskaber. 6. Straksafskrivning for hardware I dag kan software straksafskrives, mens hardware skal afskrives efter driftsmæssige saldoafskrivninger med 25 pct. årligt, når der er tale om indkøb over bundgrænsen for straksafskrivninger (i kr.) Det skyldes, at hardware anses for at have en levetid på mere end tre år, der er grænsen for, hvornår et driftsaktiv kan straksafskrives dages reglen - ligningslovens 9B, stk. 2 Arbejde for en fuldstændig fjernelse af denne regel. Der er tale om en administrativt belastende lovgivning for virksomhederne og deres ansatte. I første omgang er det vigtigt at arbejde på, at reglen fjernes for virksomheder uden ansatte, idet ejeren i disse virksomheder ofte har kørsel i mere end 60 dage til enkelte store kunder i virksomheden. Loven reguleres, således at reglen tages helt ud. Subsidiært skal loven tilpasses, så den ikke omfatter virksomheder uden ansatte. Det skal inden for to - tre år forsøges at få Hvis hardware kan straksafskrives, vil det indebære administrative forenklinger samtidig med, at levetiden for hardware i højere grad vil blive sammenfaldende med afskrivningsprofilen. På grund af den teknologiske udvikling på området er der i dag typisk tale om, at hardware ikke er nedskrevet fuldt ud, når det udskiftes med nyt hardware. Således mangler hardware at blive nedskrevet med over 40 pct. efter tre år, hvilket for mange virksomheder er levetiden for nyt indkøbt hardware. Selvom der i dag er indført mulighed for at fratrække tab ved salg og afhændelse, så er dette en tung administrativ ordning samtidig med, at virksomhederne lider et likviditetstab. Der skal inden for et - to år forsøges at få politisk opbakning til ændring af loven. SIDE 7

8 7. Hobbyparagraf Nogle iværksættere bliver hårdt ramt ved, at deres virksomhed får status af hobbyvirksomhed. Nogle gange har virksomheden været i gang i nogle år, og ejerne har fratrukket underskuddet. SKAT statuerer herefter hobbyvirksomhed med tre års tilbagevirkende kraft. Der er flere løsningsmuligheder. For det første skulle man kunne gemme gamle underskud i hobbyvirksomhed, således at disse underskud kan udnyttes, når virksomheden giver overskud. Dernæst burde SKAT have pligt til at ligne selvangivelsen i år et og på det tidspunkt træffe beslutning om, hvorvidt der er tale om hobbyvirksomhed eller ej. Hvis skatteyderen f.eks. ikke har hørt noget i år et, bliver virksomheden ikke betragtet som hobbyvirksomhed. Det skal inden for to - tre år forsøges at få politisk opbakning til ovenstående løsningsmuligheder. 8. Virksomhedsskatteloven og erhvervsrelaterede andelsbeviser FRR og repræsentanter for skatterevisorerne præsenterede i 2005 en ny og forenklet model af virksomhedsskatteordningen. Den nye ordning var lettere at administrere end den gamle ordning. Den nye model fandt dog ikke gehør hos lovgiverne, og i dag er virksomhedsskatteordningen forsat en ordning, der er svær at administrere for både de skattepligtige og deres rådgivere. FRR er af den opfattelse, at virksomhedsskatteloven kunne opbygges ud fra nedenstående kriterier: Muligheden for at fradrage erhvervsmæssige renter i virksomhedsindkomsten skal afskaffes. I stedet skal der beregnes et afkast af virksomhedens erhvervsmæssige aktiver. Afkastet foreslås fradraget ved opgørelsen af den personlige indkomst fra virksomheden og beskattet som kapitalindkomst. Endvidere foreslås det, at den nuværende opsparingsordning, hvorefter en del af virksomhedens overskud kan opspares til en lavere beskatning, opretholdes og forenkles efter følgende punkter: 1. Ønsket om at skabe en ordning, der er nem at håndtere i praksis med følgende ændringer i den bestående virksomhedsskatteordning: Ingen særlige regnskabskrav Ingen hæverækkefølge med komplicerede overskudsdisponeringer Ingen komplicerede regler for hævning og indskud til og fra privatøkonomien Ingen indskudskonto til at holde regnskab med højt og lavt beskattede midler. 2. Ønsket om en kapitalafkastberegning, som er en del af virksomhedens overskud, som det kendes i dag og med samme sats. Afkastet beregnes som i den nuværende kapitalafkastordning, dvs. eksklusive fi- SIDE 8

9 nansielle aktiver. 3. Ønsket om opsparingsmuligheder, som kendes i virksomhedsskatteordningen. Muligheden skal dog kun tilbydes, hvis indkomsten i virksomheden overstiger grænsen for beregning af topskat. Den del af virksomhedsoverskuddet, der opspares, beskattes med en foreløbig skat svarende til selskabsskatten på 25 pct. 4. Ønsket om løbende og obligatorisk opsparing af midler til udskudt skat på opsparet overskud. Den obligatoriske opsparing gennemføres ved deponering i et pengeinstitut med 20 pct. af beløbet opsparet i virksomheden. Virksomhedsskat og obligatorisk opsparing frigives, når der indtægtsføres opsparet overskud. 5. Ønsket om, at opsparet overskud og obligatorisk opsparing kan hæves til forlods afskrivning på afskrivningsberettigede anlægsaktiver samt nærmere definerede udgifter til medarbejderuddannelse, kompetenceudvikling og udvikling af menneskelige ressourcer i virksomheden. Erhvervsrelaterede andelsbeviser m.v. bør kunne indgå i virksomhedsordningen SKAT har i et bindende svar givet udtryk for, at gæld vedrørende andelsbeviser, der er erhvervsrelaterede, ikke kan indgå i virksomhedsordningen, selv om der sker erhvervsmæssig udlejning. Dette virker ikke umiddelbart reelt, og FRR vil forsøge at få ændret lovgivningen på dette område. Målsætning: FRR vil via politiske kontakter på Christiansborg forsøge at få ændret lovgivningen, således at denne gæld, der må anses som erhvervsmæssig, kan indgå i virksomhedsordningen. Det skal inden for to - tre år forsøges at få politisk opbakning til udarbejdelse af en ny model på virksomhedsordningsområdet. Omkring ovenstående model er det vigtigt at anføre, at vedtagelsen af skattereformen/ Forårspakke 2.0 har medført en forøget grænse for betaling af topskat. Målsætning: Regeringen vedtager en ny virksomhedsskatteordning baseret på ovenstående model. Det skal inden for to - tre år forsøges at få politisk opbakning til udarbejdelse af en ny model på virksomhedsordningsområdet. SIDE 9

10 SELSKABER 1. Spaltning af aktiver opad i koncernen I dag er det ikke muligt at foretage en lodret spaltning på grund af skattereglerne. Selskabsretsligt er en lodret spaltning muligt, men skattemæssigt bliver denne mu-lighed begrænset af reglerne i fusionsskatteloven. Denne lov kræver, at selskabsdeltageren (aktionæren) ved en spaltning skal have et vederlag. Men det modtagende selskab i en lodret spaltning er identisk med selskabsdeltageren, og man kan ikke modtage et vederlag af sig selv. Dette fremgår at Ligningsrådets afgørelse TfS 1998, 302. Der skal arbejdes på at etablere symmetri imellem de selskabsretslige lovregler og de skattemæssige lovregler. Fusionsskatteloven bør tilrettes, således at en lodret spaltning også bliver mulig. Det skal inden for et - to år forsøges at få 2. Udvikling af skattemappen for selskaber Selskabernes skattemappe skal udvikles i retning af den skattemappe, der gør sig gældende for personlige skatteydere. I mappen skal der ud over R 75, årsopgørelser, log-bog m.v. også ligge den selvangivelsesblanket, som selskaberne skal bruge ved digital indberetning. På den måde sikrer man, at selvangivelsesblanketten så hurtigt som muligt er tilgængelig for selskaberne. Herudover skal der arbejdes på udvikling af en digital selvangivelse med automatisk underskudsfremførelse, ikke mindst af hensyn til de nye regler på området for sambeskatning, der indebærer en tvungen national sambeskatning af selskaber med koncernforhold. Der skal arbejdes på indførelse af en optimal elektronisk løsning vedrørende selskaber analog med den digitale udvikling der er sket på personområdet. Det skal inden for et - to år forsøges at få politisk opbakning til, at TastSelv på selskabsområdet opnår en langt højere kvalitet, end tilfældet er i dag. SIDE 10

11 3. Bortfald af adgangen til fradrag for advokat/revisoromkostninger Som et led i skattereformen er LL 8J blevet ophævet fra og med indkomståret En ophævelse af fradragsmulighederne, jf. LL 8J, kan medføre, at virksomhederne med henblik på en udvidelse af deres erhvervsvirksomhed ikke vil få udarbejdet de nødvendige undersøgelser, der ofte er meget afgørende for den enkelte virksomheds beslutning om, hvorvidt man ønsker en udvidelse af sin erhvervsvirksomhed. Dette kan betyde, at virksomhederne vil være tilbageholdende med at udvide erhvervsvirksomheden, og dette kan dermed også medføre en begrænsning af den økonomiske vækst. Samtidig er fradragsretten via LL 8J for omkostninger afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed ophævet. Dette kan ende med at blive en stor trussel imod iværksætterkulturen. Det ligger i sagens natur, at iværksættere primært er den gruppe, som benytter sig af den nuværende fradragsret, der eksisterer i LL 8J. 4. Omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde ved klagesager Skattereformen medførte, at selskaber og fonde fra og med 2010 ikke længere kan modtage omkostningsgodtgørelser i klagesager. Dette medfører en direkte forskelsbehandling af virksomhederne afhængigt af, hvilken driftsform der er valgt for virksomheden. Omkostningsgodtgørelsen erstattes af et skattefradrag til en værdi af 25 pct. Selskaber/fonde vil med udgangspunkt i dette lovforslag blive økonomisk mere belastet, hvis man ønsker at føre en skattesag igennem det administrative klagesystem. Omkostningsgodtgørelse for selskaber skal genindføres. Det skal inden for et - to år forsøges at få Fradragsretten for rådgivning i ovenstående tilfælde bør genindføres på en måde, så også andre rådgivere end revisorer og advokater bliver omfattet af paragraffen. Dette forhindrer, at LL 8J opfattes som en positiv særregel for revisorer og advokater. Det skal inden for et - to år forsøges at få 5. Rullende aflevering af selvangivelser for selskaber Ifølge skattekontrolloven skal selskaber som hovedregel indgive selvangivelse med en rullende frist på seks måneder. Det forekommer dog uhensigtsmæssigt, at der gælder en undtagelse for selskaber, hvis indkomstår udløber i perioden 1. januar - SIDE 11

12 31. marts. Disse selskaber skal indgive selvangivelse senest 1. juli, hvilket vil sige, at selskaber, der har regnskabsår pr. 31. marts, kun har tre måneders afleveringsfrist. FRR foreslår, at der indføres en generel rullende seksmåneders frist for indgivelse af selvangivelse for selskaber med det formål at ophæve forskelsbehandlingen af selskaber med afslutning i perioden 1. januar marts. Derved skabes også bedre overensstemmelse mellem aflevering af selvangivelser og aflevering af årsregnskaber til Er-hvervsog Selskabsstyrelsen. Det skal inden for to - tre år forsøges at få 1. Frist for indsendelse af selvangivelse for hovedaktionærer Fristen for indgivelse af selvangivelse er i dag 1. maj. Hovedaktionærer får typisk lavet selvangivelse samtidig med selskabet, hvorfor fristen bør ændres til 15. juli. Lovgivningen bør ændres. PERSONER Det skal inden for et - to år forsøges at få SIDE 12

13 ADMINISTRATIVE OG LOVMÆSSIGE FOKUSOMRÅDER 1. Byrdelaboratorium - Afprøvning af verserende lovforslag Ofte gør det sig gældende, når skattelove vedtages, at lovene ikke har den virkning, der var tilsigtet, og ofte kan lovene også medføre uhensigtsmæssige, administrative forpligtelser for de virksomheder, som loven er rettet imod. Det er FRR s opfattelse, at dette kan undgås, hvis følgende løsningsmodel anvendes: I forbindelse med den verserende lovgivningsproces kunne det indføres, at man under processen afprøver lovforslaget i rigtige virksomheder. Dette for at afprøve, om loven har den ønskede effekt, men også med henblik på at måle, hvor store administrative forpligtelser (AMVAB) der følger i kølvandet på den lov, man ønsker at implementere ved en endelig vedtagelse af lovforslaget. Hvis dette eksperiment bliver en succes på skatteområdet, kan ideen også overføres til andre lovområder. Det skal inden for et - to år forsøges at få opbakning til forslaget i embedsmandsværket hos SKAT og parallelt hermed søge politisk opbakning til forslaget om etablering af et byrdelaboratorium. 2. Sikre en gennemskuelig lovgivning på skatteområdet Skattelovgivningen er et kompliceret område. Det stiller derfor store krav til lovgiver, når ændringer eller nye skattelove skal indføres i den danske skattelovgivning. Det kræver derfor, at FRR er på forkant, når ny lovgivning ønskes indført. Et eksempel på indførelse af kompliceret lovgivning var kr.s skattefradraget for årige i arbejde. Ved forsøg på implementering af en sådan lovgivning skal FRR søge at gøre sin indflydelse gældende på alle fronter. Som udgangspunkt skal FRR som høringsberettiget brancheorganisation vedrørende alle lovforslag på skatteområdet gøre sin indflydelse gældende via høringsmuligheden. Der skal udarbejdes klare og præcise høringssvar, der optimalt sikrer, at FRR s medlemmer ikke pålægges uhensigtsmæssig lovgivning eller administrative byrder i forbindelse med implementering af nye skattelove. Generelt skal FRR sikre, at lovgivning ikke finder sted med tilbagevirkende kraft, hvilket er forekommet tidligere. I høringsprocessen skal FRR også i høj grad trække på de politiske netværk, der i 2008 er etableret med stort set alle partier, der er repræsenteret i Folketingets Skatteudvalg. Ad hoc i forbindelse med fremsættelse af lovforslag, der kan medføre administrative byrder for FRR s medlemmer. SIDE 13

14 3. Indflydelse vedrørende SKATs indsatsplan og struktur SKAT har via virksomhedskontaktudvalgene lagt op til, at brancheorganisationerne skal komme med forslag til landsdækkende kontrolemner. SKAT har endvidere i Det Centrale Virksomhedskontaktudvalg givet udtryk for, at man gerne vil inddrage brancheforeningerne, når fremtidig organisation af SKAT inden for de næste par år kommer på dagsordenen. FRR skal fremover søge størst mulig indflydelse i de to ovennævnte processer, så det kan sikres, at FRR s medlemmer vil opleve en fair kontrolindsats fra SKATs side. Herudover skal FRR gøre sin indflydelse gældende, hvad angår SKATs organisering. Her er det vigtigt, at medlemmerne i FRR fremover sikres en organisering af SKAT, der medfører et højt serviceniveau fra SKATs side, på trods af at SKAT frem til år 2011 skal beskæres med ca medarbejdere. Det er vigtigt, at de faglige kompetencecentre opretholdes i SKAT, så også komplicerede sager kan få en hurtig afklaring. Ikke mindst sager omkring bindende svar, men også sager, der omfatter ansøgninger om tilladelse til diverse omstruktureringer. Indflydelse på dette område skal ske via en aktiv indsats i både de specielle virksomhedskontaktudvalg og Det Centrale Virksomhedskontaktudvalg i SKAT. Der skal løbende hvert år søges den optimale indflydelse, når SKATs indsatsplan udarbejdes, og løbende søges indflydelse, når SKAT foretager store strukturændringer, der kan medføre uhensigtsmæssigheder for FRR s medlemmer. 4. Bedre rådgiver- og borgerservice Sagsbehandlingstiderne hos SKAT, skatteankenævnet og Landsskatteretten skal forkortes. Ved klagesager oplever rådgivere og skatteyderne ofte en lang sagsbehandlingstid. Det er ikke hensigtsmæssigt, at en klager i månedsvis skal gå i usikkerhed. Det kan virke hæmmende for udviklingen af virksomheden, hvis man har en latent skattesag hængende over hovedet. Sagsbehandlingstiderne hos skatteadministrationen skal nedsættes. FRR skal i de rette fora i skatteadministrationen forsøge at påvirke sagsbehandlingstiden i retning af kortere behandlingstid. Lovmæssigt kunne man arbejde med implementering af gensidighed imellem de frister, der udsendes af skatteadministrationen, således at disse frister også omvendt skulle være gældende for skattemyndighederne, når de efter at have modtaget sagsmaterialet realitetsbehandler en sag. Hvis der gives en frist over for rådgiver og skatteyder på 14 dage, må det tilsvarende kunne forventes, at myndighederne sagsbehandler sagen inden for 14 dage, hvis al dokumentation er til rådighed for myndighederne. Det skal inden for to - tre år forsøges at få politisk opbakning til et lovforslag, der medfører gensidige krav til SKAT omkring sagsbehandlingstider. SIDE 14

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 178 Offentligt. 50 skatteforslag til en mere retfærdig og forenklet beskatning

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 178 Offentligt. 50 skatteforslag til en mere retfærdig og forenklet beskatning Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 178 Offentligt 50 skatteforslag til en mere retfærdig og forenklet beskatning - 2 - Maj 2006 Indholdsfortegnelse Side Indledning...4 Evighedsmaskinen...4 50 skattemæssige

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Samarbejdserklæring til borgerne

Samarbejdserklæring til borgerne Samarbejdserklæring til borgerne Det vil vi gerne Retssikkerhed i Skatteministeriet Retssikkerhed i Skatteministeriet Alt, hvad vi laver i Skatteministeriet, skal gerne give borgere og virksomheder oplevelsen

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Virksomhedsskatteloven

Virksomhedsskatteloven Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. semester Efterår 2013 Virksomhedsskatteloven Konsekvenser ved medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen Casper Christiansen

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 17. juli 2014 L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven H139-14 Skatteministeriet har d. 11. juni 2014 fremsendt ovennævnte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere