Dine socialsikringsrettigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dine socialsikringsrettigheder"

Transkript

1 European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Your social security rights in the United Kingdom Dine socialsikringsrettigheder i Det Forenede Kongerige European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities

2 Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). Flere oplysninger om MISSOC findes på: Denne vejledning indeholder en generel beskrivelse af de sociale sikringsordninger i de respektive lande. Du kan få nærmere oplysninger i andre MISSOC-publikationer, som alle er tilgængelige via ovennævnte link. Du kan også kontakte de kompetente myndigheder og institutioner, der er nævnt i bilag I til denne vejledning. Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på Kommissionens vegne, kan drages til ansvar for brugen af oplysninger i dette dokument. Den Europæiske Union, 2011 Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering...5 Indledning... 5 Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse... 6 Finansiering... 7 Din ret til sociale sikringsydelser, når du flytter inden for Europa... 7 Kapitel II: Sygehjælp...8 Hvornår har du ret til sygehjælp?... 8 Hvad dækker ordningen?... 8 Hvordan får du adgang til sygehjælp?... 9 Din ret til sundhedsydelser, når du flytter inden for Europa... 9 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge...10 Hvornår har du ret til sygedagpenge? Hvad dækker ordningen?...10 Hvordan får du adgang til sygedagpenge? Din ret til sygedagpenge, når du flytter inden for Europa Kapitel IV: Ydelser ved barsel...12 Hvornår har du ret til barselsydelser? Hvad dækker ordningen?...13 Hvordan får du adgang til barselsydelser? Din ret til barselsydelser, når du flytter inden for Europa Kapitel V: Ydelser ved invaliditet...15 Hvornår har du ret til invaliditetsydelser? Hvad dækker ordningen?...15 Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser? Din ret til invaliditetsydelser, når du flytter inden for Europa Kapitel VI: Alderspension og -ydelser...17 Hvornår har du ret til aldersydelser? Hvad dækker ordningen?...17 Hvordan får du adgang til aldersydelser? Din ret til aldersydelser, når du flytter inden for Europa Kapitel VII: Efterladteydelser...19 Hvornår har du ret til efterladteydelser? Hvad dækker ordningen?

4 Hvordan får du adgang til efterladteydelser? Din ret til efterladteydelser, når du flytter inden for Europa Kapitel VIII: Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme...21 Hvornår har du ret til ydelser i forbindelse med arbejdsulykker og erhvervssygdomme? 21 Hvad dækker ordningen?...21 Hvordan får du adgang til ydelser i forbindelse med arbejdsulykker og erhvervssygdomme? Din ret til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme, når du flytter inden for Europa Kapitel IX: Familieydelser...23 Hvornår har du ret til familieydelser? Hvad dækker ordningen?...23 Hvordan får du adgang til familieydelser? Din ret til familieydelser, når du flytter inden for Europa Kapitel X: Arbejdsløshed...25 Hvornår har du ret til arbejdsløshedsunderstøttelse? Hvad dækker ordningen?...25 Hvordan får du adgang til arbejdsløshedsunderstøttelse? Din ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, når du flytter inden for Europa Kapitel XI: Forsørgelseshjælp...27 Hvornår har du ret til forsørgelseshjælp? Hvad dækker ordningen?...27 Hvordan får du adgang til forsørgelseshjælp? Din ret til forsørgelseshjælp, når du flytter inden for Europa Kapitel XII: Langtidspleje...29 Hvornår har du ret til langtidspleje? Hvad dækker ordningen?...29 Hvordan får du adgang til langtidspleje? Din ret til langtidspleje, når du flytter inden for Europa Bilag I: Kontaktoplysninger for institutioner og relevante internetsider...31 Bilag II: Særlige ikke-bidragspligtige kontantydelser

5 Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering Indledning Det Forenede Kongeriges sociale sikringsordning omfatter: Den nationale forsikringsordning (National Insurance Scheme - NIS): kontantydelser ved sygdom, arbejdsløshed, en partners dødsfald samt pensionering. For at have ret til disse ydelser skal du have indbetalt bidrag til forsikringen. Den offentlige sygesikring (National Health Service - NHS): behandling hos læge, tandlæge og optiker. Det er normalt gratis og omfatter alle med bopæl i Storbritannien og Nordirland. Børnetilskud og børneskatterabat: kontantydelser til forsørgere med børn Ikke-bidragspligtige ydelser, som tilkendes visse kategorier af handicappede eller deres handicaphjælpere Andre tilskud, der betales af arbejdsgiveren til ansatte i forbindelse med fødsel eller adoption. Normalt får du automatisk et forsikringsnummer, når du fylder 16 år (national insurance number). Hvis du ikke har fået et, når du får det første job, skal du bede om et. Bidrag til den nationale forsikringsordning Bidragene til den nationale forsikringsordning er inddelt i fem bidragsgrupper: 1. Som lønmodtager skal du betale primære gruppe 1-bidrag (primary Class 1 contributions) til generel sats, hvis din indtægt overstiger en bestemt grænse. Disse bidrag udgør en procentdel af din ugentlige lønindkomst op til den øvre indtægtsgrænse og fratrækkes din løn. Hvis din løn ligger over den øvre indtægtsgrænse, fratrækkes bidragene din løn, hvilket kaldes en ekstrasats. Hvis din løn ligger under den primære bidragsgrænse, men over den nedre indtægtsgrænse, anses du for at have betalt bidrag for at bevare din ret til ydelser. Hvis din løn overstiger den sekundære bidragsgrænse, betaler din arbejdsgiver sekundære gruppe 1-bidrag. Disse bidrag fratrækkes ikke din løn, men betales af arbejdsgiveren. 2. Som selvstændig med en indtjening, der overstiger en bagatelgrænse (Small Earnings Exception), skal du betale gruppe 2-bidrag. Gruppe 2-bidrag betales med et fast beløb. Hvis dine skattepligtige indtægter ligger mellem grænsen for individuelt skattefradrag og den øvre overskudsgrænse, skal du også betale gruppe 4-bidrag. Hvis dine indtægter overstiger den øvre overskudsgrænse, fratrækkes bidragene også dine indtægter i henhold til en ekstrastats. Gruppe 4-bidrag medregnes ikke ved tilkendelse af ydelser. 3. Gruppe 3-bidragene er frivillige og medregnes kun ved alderspensionens og enkeeller enkemandspensionens grundbeløb. Du kan indbetale disse bidrag, hvis du ikke er forpligtet til at betale primære gruppe 1-bidrag, hvis du har fået fritagelse fra at betale gruppe 2-bidrag, eller hvis de indbetalte bidrag ikke er tilstrækkelige til at give ret til ovennævnte ydelser. Gruppe 3-bidrag betales med et fast beløb. 4. Der gælder særlige regler for bestemte personkategorier, f.eks. søfolk og flypersonale. 5. Hvis du er arbejdsgiver, kan du også være forpligtet til at betale gruppe 1A-bidrag for de fleste naturalydelser, der gives til medarbejdere, f.eks. biler til privat brug og benzinforbrug. Yderligere oplysninger om bidragenes aktuelle størrelse findes på HMRC's websted: 5

6 Godskrivninger I visse tilfælde kan du få godskrevet bidrag, selv om du ikke har indbetalt dem. Det er f.eks. tilfældet i en periode med uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller med arbejdsløshed. Godskrevne bidrag kan hjælpe dig med at få ret til bestemte ydelser. Imidlertid er de fleste ydelser betinget af, at du faktisk har indbetalt bidrag med et vist beløb. Ydelser (generelt) Udbetalingen af kontantydelser efter den nationale forsikringsordning afhænger af dine bidrag. Du skal have indbetalt et vist minimumsbeløb, før du har ret til ydelser. Derimod er din ret til sundhedsydelser, herunder hos tandlæge og optiker, ikke afhængig af, at du har betalt bidrag til forsikringsordningen. Sundhedsydelser betales af den offentlige sygesikring (National Health Service) i Storbritannien og af sundheds- og socialvæsenet (Health and Social Care Service) i Nordirland. For at få ret til dagpenge ved sygdom, barsel og arbejdsløshed skal du opfylde bestemte bidragsbetingelser. De gennemgås i kapitel II, IV og X. De bidrag, du har indbetalt i en anden medlemsstat, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, kan medregnes, for at du kan opfylde disse betingelser. Din ret til alderspension og pension efter ægtefælle/registreret partner afhænger af din forsikringsanciennitet i alle de medlemsstater, hvor du har arbejdet (eller hvor din ægtefælle/registrerede partner har arbejdet). Gruppe 2-bidrag (jf. ovenfor) kan medregnes, for at du kan opfylde bidragsbetingelserne for udbetaling af kontantydelser. Det er vigtigt, at du søger om ydelser så hurtigt som muligt, da du ellers kan miste muligheden for at få ydelserne udbetalt. Klager Når der er truffet afgørelse om din ansøgning om kontantydelser, underrettes du om afgørelsen, og hvordan du kan klage over den. Blandt andet får du også at vide, hvordan du kan indbringe afgørelsen for en uafhængig domstol. Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse Arbejds- og pensionsministeriet (Department of Work and Pensions, DWP) er ansvarligt for leveringen af de fleste socialsikringsydelser. Told- og skattevæsenet (HM Revenue and Customs) er ansvarligt for opkrævning og registrering af bidrag samt beregning og betaling af skattefradrag for børnefamilier og lavtlønnede arbejdstagere. Det forvalter også børnetilskud og værgetilskud. Lokale myndigheder forvalter boligtilskud eller tilskud til lokalskat. Ministeriet for erhverv, innovation og kompetencer (Department for Business, Innovation and Skills) er ansvarligt for udviklingen af politikker og lovgivning om forældreorlov og -ydelser. Arbejdsgivere skal betale sygedagpenge, barselsdagpenge og adoptionsdagpenge. Den offentlige sygesikring (National Health Service NHS) har til formål at sikre den lokale befolkning sundhedsydelser gennem kontrakter med NHS-fonde (NHS Trusts) samt andre tjenesteudbydere og professionelle. Socialsikringsydelser leveres eller købes af lokale myndigheder inden for de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, sundhedsministeriet fastlægger. En oversigt over de relevante offentlige organer, der er involveret i tilvejebringelsen af lovbestemte socialsikringsydelser, findes i slutningen af denne vejledning. 6

7 Borgerne kan vælge at tilmelde sig privat sygeforsikring, eller arbejdsgivere kan tilbyde at afholde omkostningerne til privat behandling. Finansiering Den sociale sikringsordning finansieres af bidrag til den nationale forsikring, der betales af arbejdsgiverne og arbejdstagerne, og over skatten. Der er skelnes skarpt mellem de forsikrings-, gruppe- og indkomst/formueafhængige ydelser. Din ret til sociale sikringsydelser, når du flytter inden for Europa De sociale sikringsordninger er forskellige i de europæiske lande, og derfor er der fastlagt EU-bestemmelser for at koordinere dem. Fælles regler, som sikrer adgang til sociale ydelser, er vigtige for at undgå, at europæiske arbejdstagere og andre forsikrede personer stilles i en ufordelagtig situation, når de udøver deres ret til fri bevægelighed. Disse regler er baseret på fire principper. Når du flytter inden for Europa, er du altid forsikret i henhold til lovgivningen i én medlemsstat: Hvis du er i beskæftigelse, er det generelt det land, du arbejder i. Hvis du ikke er i beskæftigelse, er det det land, hvor du er bosiddende. Princippet om ligebehandling sikrer, at du får de samme rettigheder og forpligtelser som statsborgerne i det land, hvor du er forsikret. Der kan om nødvendigt tages hensyn til forsikringsperioder, der er tilbagelagt i andre EUlande, ved tildelingen af en ydelse. Kontantydelser kan "eksporteres", hvis du bor i et andet land end det, hvor du er forsikret. EU-bestemmelserne om koordinering af de sociale sikringsordninger gælder i de 27 EUmedlemsstater, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz (31 lande i alt). Generelle oplysninger om EU-bestemmelserne gives ved slutningen af hvert kapitel. Yderligere oplysninger om koordinering af socialsikringsrettigheder i forbindelse med flytning eller rejse i EU, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz findes på: 7

8 Kapitel II: Sygehjælp Hvornår har du ret til sygehjælp? Alment praktiserende læger er selvstændige og har indgået kontrakt med sygesikringen (National Health Service) om leveringen af ydelser. Alment praktiserende læger har ret til at afvise at optage patienter på deres liste. De kan dog ikke afvise en ansøger på grund af race, køn, socialklasse, alder, religion, seksuel orientering, udseende, handicap eller sygdom. I Nordirland skal patienter have sædvanligt opholdssted i landet for at kunne tilmeldes en praktiserende læge. Patienter med rettigheder under det europæiske sygesikringskort kan behandles gratis uden at være tilmeldt. Hvis du skal hospitalsindlægges eller henvises til en speciallæge, er det din sygesikringslæge, der sørger for det. I hastetilfælde kan du blive indlagt direkte på sygehus. Selv om du er tilmeldt en alment praktiserende læge, har du ikke nødvendigvis ret til gratis hospitalsbehandling under sygesikringen. Hvis du har bopæl i Det Forenede Kongerige (dvs. bor der lovligt og fast), har du ret til gratis hospitalsbehandling under sygesikringen. Hvis du er fritaget for bidrag i henhold til NHS bestemmelser fra 2011 om Charges to Overseas Visitors, med senere ændringer (f.eks. fordi du er lovligt ansat af en arbejdsgiver med hovedkvarter i Det Forenede Kongerige), har du ligeledes ret til gratis hospitalsbehandling under sygesikringen. I Nordirland gælder tilsvarende regler fra 2005 om sundhedsydeler til personer uden sædvanligt opholdssted (Provision of Health Services to Persons Not Ordinarily Resident) med senere ændringer. Din ægtefælle/partner og dine børn under 16 år (eller under 19 år, hvis de er fuldtidsstuderende) har også ret til gratis hospitalsbehandling under sygesikringen, hvis de permanent bor sammen med dig, eller hvis de selv er berettigede under ovennævnte bekendtgørelse. Der er intet krav om betaling af socialsikringsbidrag eller skat. Hvis du midlertidigt opholder dig i Det Forenede Kongerige, men fortsat har officiel bopæl i et andet EØS-land eller Schweiz, skal du have et gyldigt europæisk sygesikringskort (EHIC) fra dit hjemland for at få adgang til gratis hospitalsbehandling under sygesikringen i henhold til EU-lovgivningen, når du opholder dig i Det Forenede Kongerige. Hvis du ikke har et europæisk sygesikringskort, skal du evt. betale udgifterne. Det europæiske sygesikringskort giver dig gratis ret til enhver behandling, der er klinisk nødvendig under dit ophold, så du ikke er nødt til at rejse hjem inden afslutningen på dit planlagte ophold. Det giver dig ikke mulighed for at søge gratis behandling i Det Forenede Kongerige. Du skal henvises formelt til Det Forenede Kongerige af dit hjemland med blanketten E112/S2, inden planlagt behandling kan ydes gratis. Hvad dækker ordningen? De fleste læger, alment praktiserende læger, optikere og et stort antal tandlæger er tilknyttet den offentlige sygesikring. Du kan til hver en tid vælge en tandlæge eller en optiker, der er tilknyttet den offentlige sygesikring. Da læger, tandlæger og optikere, som er tilknyttet sygesikringen, frit kan behandle og fakturere private patienter, skal du sikre dig, at lægen vil behandle dig efter den offentlige sygesikringsordning. Omkostninger til privat behandling kan ikke refunderes af den offentlige sygesikring. Dem skal du selv betale. Den nationale forsikringsordning er ikke afhængig af bidrag. Du vil normalt skulle betale en del af udgiften selv til receptpligtig medicin, tandlæge og visse hjælpemidler (f.eks. parykker og støttebind), om end visse personkategorier, især børn og personer, der modtager visse socialsikringsydelser, er fritaget for en del af eller alle disse udgifter. Kun 8

9 bestemte personer kan få en synsprøve og en del af udgiften til brillerne betalt af den offentlige sygesikring. Alle andre skal selv betale for et besøg hos optikeren. Hvordan får du adgang til sygehjælp? Navne og adresser på praktiserende læger, tandlæger og optikere under sygesikringen i England findes på sygesikringens websted: Webstedet for Nordrland er: Webstedet for Skotland er: Webstedet for Wales er: Din ret til sundhedsydelser, når du flytter inden for Europa Hvis du opholder dig eller bor i et andet land i EU, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, kan du og din familie få adgang til de offentlige sundhedsydelser, der tilbydes i det pågældende land. Det betyder ikke nødvendigvis, at behandling er gratis. Det afhænger af de nationale regler. Hvis du planlægger et midlertidigt ophold (ferie, forretningsrejse osv.) i et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, skal du ansøge om et europæisk sygesikringskort (EHIC) inden afrejse. Du kan få flere oplysninger om det europæiske sygesikringskort, og hvordan du ansøger om et kort på: Hvis du planlægger at flytte permanent til et andet EU-land, kan du få flere oplysninger om dine rettigheder i forbindelse med sygebehandling på 9

10 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge Hvornår har du ret til sygedagpenge? Arbejdsgiverbetalte sygedagpenge Du har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren (Statutory Sick Pay - SSP), hvis du har udført arbejde under din ansættelseskontrakt, og: du er syg i mindst fire sammenhængende dage (inkl. weekender, helligdage og dage, du normalt ikke arbejder), og du modtager en gennemsnitlig ugeløn af mindst samme størrelse som den nedre indtægtsgrænse. Arbejdsmarkedsydelse Arbejdsmarkedsydelse (Employment and Support Allowance - ESA) blev indført i oktober 2008, hvor den erstattede kontanthjælp for alle nye ansøgere. Du har ret til ESA: hvis du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller tilskadekomst, såfremt din sygdom har varet mindst fire dage, og du i den periode ikke har ret til arbejdsgiverbetalte sygedagpenge. Der udbetales ikke dagpenge for de første 3 dages uarbejdsdygtighed. Der gælder følgende bidragsbetingelser: Du skal fra november 2010 have indbetalt gruppe 1- eller gruppe 2-bidrag i løbet af et af de seneste to skatteår forud for ansøgningstidspunktet, og dine indtægter for det pågældende år skal svare til mindt 26 gange den nedre indtægtsgrænse for det pågældende år. Og du skal have indbetalt eller fået godskrevet gruppe 1- eller gruppe 2-bidrag eller en kombination heraf svarende til mindst 50 gange den nedre indtægtsgrænse i løbet af hvert af de 2 skatteår (6. april til 5. april), som ligger forud for det år, hvor du indsender din ansøgning om kontanthjælp (ydelsesåret løber fra første søndag i januar det ene år til lørdagen før den første søndag i januar det følgende år). Hvad dækker ordningen? Sygedagpengene udbetales i stedet for kontanthjælp fra staten (state incapacity benefit), som ikke udbetales, hvis arbejdsgiveren har pligt til at betale dagpenge, dvs. højst i 28 uger i en given uarbejdsdygtighedsperiode. Hvis du stadig er syg, når arbejdsgiveren ikke længere har pligt til at udbetale sygedagpenge, kan du søge om arbejdsmarkedsydelse fra arbejds- og pensionsministeriet. Kapitel V indeholder flere oplysninger om arbejdsmarkedsydelsen. Hvordan får du adgang til sygedagpenge? I de første syv sygedage må din arbejdsgiver ikke kræve en lægeattest, der dokumenterer, at du er syg. Arbejdsgiveren må anmode dig om at udfylde en tro- og loveerklæring, denne selv har udarbejdet, eller en SC2-blanket, der udleveres af praktiserende læger eller kan hentes på HMRC-webstedet. Hvis du er syg i mere end syv dage, kan din arbejdsgiver anmode om en lægeattest som dokumentation for udbetalingen af sygedagpenge. Arbejdsgiveren afgør, om du er uarbejdsdygtig. En lægeattest er stærkt bevis for, at du er syg, og accepteres normalt, medmindre andet kan dokumenteres. 10

11 Du kan også indhente dokumentation fra andre end den praktiserende læge, f.eks. en tandlæge. Det er dog arbejdsgiveren, der afgør, om denne dokumentation er acceptabel. Hvis arbejdsgiveren er i tvivl, kan denne stadig kræve en lægeattest fra en praktiserende læge. Din ret til sygedagpenge, når du flytter inden for Europa Sygedagpenge (dvs. ydelser, der normalt har til formål at kompensere for en indkomst, som mistes på grund af sygdom) udbetales som hovedregel altid i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor du er forsikret, uanset hvor du bor eller opholder dig. Når du flytter til et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, og du skal opfylde visse betingelser for at være berettiget til sygedagpenge, skal den kompetente institution (dvs. institutionen i det land, du er forsikret i) medregne dine forsikrings-, opholdseller beskæftigelsesperioder efter lovgivningen i et af ovennævnte lande. Det garanterer, at borgerne ikke mister deres sygeforsikringsdækning, når de skifter beskæftigelse og flytter til et andet land. Du kan få flere oplysninger om koordinering af socialsikringsrettigheder i forbindelse med flytning eller rejse på Visse særlige ikke-bidragspligtige kontantydelser udbetales alene i det land, hvor den berettigede bor, og kan derfor ikke "eksporteres". Disse ydelser er anført i bilag II sidst i denne vejledning. 11

12 Kapitel IV: Ydelser ved barsel Hvornår har du ret til barselsydelser? Arbejdsgiverbetalte barselsdagpenge De fleste kvindelige lønmodtagere har ret til at få udbetalt barselsdagpenge (Statutory Maternity Pay - SMP) fra deres arbejdsgiver. Barselsdagpengene udbetales i højst 39 uger og tidligst fra den 11. uge før den uge, hvor fødslen forventes. Du kan vælge, hvornår du ønsker at gå på orlov, men udbetalingsperioden begynder senest dagen efter fødslen. Du kan arbejde i indtil 10 dage uden at miste dagpenge. Disse kontaktdage (KIT: Keeping in Touch) giver dig mulighed for at holde forbindelsen ved lige med dit arbejdssted og f.eks. følge en uddannelse, inden du genoptager dit arbejde. KIT-dagene kan kun afholdes, hvis både du og arbejdsgiveren giver tilladelse til det. For at få ret til barselsdagpenge skal du have arbejdet for den samme arbejdsgiver i en ubrudt periode på 26 uger op til den 15. uge inden den uge, hvor fødslen forventes (den dagpengeberettigende uge). Din gennemsnitlige ugeløn skal desuden være mindst på niveau med den nedre indtægtsgrænse for indbetaling af bidrag til den nationale forsikringsordning. Barselsydelse fra staten Du får kun barselsydelse (Maternity Allowance MA) fra staten, hvis du ikke har ret til arbejdsgiverbetalte barselsdagpenge (SMP), hvis du er selvstændig, og/eller hvis din gennemsnitlige indtægt er mindst på niveau med den barselsydelsesgrænse (Maternity Allowance Threshold MAT), der er gældende ved begyndelsen af din forsikringsperiode. For at få ret til barselsydelsen skal du have været selvstændig i mindst 26 uger i løbet af din forsikringsperiode på 66 uger. Det er ikke et krav, at de 26 uger ligger i forlængelse af hinanden. Forsikringsperioden er den periode på 66 uger frem til og med ugen før den forventede fødsel. Grænsen for barselsydelse (MAT) er 30 GBP (33 EUR) om ugen, så du skal tjene gennemsnitligt mindst 30 GBP (33 EUR) om ugen. Din gennemsnitlige ugentlige indtægt beregnes over 13 uger i løbet af forsikringsperioden (indtægter i forsikringsperioden). Hvis du opfylder beskæftigelses- og indtægtsbetingelserne, udbetales barselsydelsen til dig i højst 39 uger. Du kan arbejde i indtil 10 dage i løbet af din barselsydelsesperiode uden at miste barselsydelse. Disse dage kaldes kontaktdage (KIT: Keeping in Touch). Dagene giver dig mulighed for at holde forbindelsen ved lige med dit arbejdssted og f.eks. følge en uddannelse, inden du genoptager dit arbejde. KIT-dagene kan kun afholdes, hvis både du og arbejdsgiveren giver tilladelse til det. Denne foranstaltning gælder også selvstændige. Arbejdsgiverbetalte barselsdagpenge til fædre En mandlig lønmodtager, hvis kone/samlever venter barn, kan søge om arbejdsgiverbetalte barselsdagpenge til fædre (Ordinary Statutory Paternity pay - OSSP) efter barnets fødsel. For at få ret til barselsdagpenge skal du have arbejdet for den samme arbejdsgiver i 26 uger ved afslutningen afden 15. uge inden den uge, hvor fødslen forventes, og du skal forblive ansat hos arbejdsgiveren, indtil barnet er født. I løbet af en 8- ugers periode, der afsluttes med den 15. uge inden den uge, hvor fødslen forventes, skal 12

13 din løn være af mindst samme størrelse som den nedre indtægtsgrænse for bidrag til den nationale forsikringsordning. Tillæg til arbejdsgiverbetalte barselsdagpenge til fædre En arbejdstager, hvis partner har ret til arbejdsgiverbetalte barselsdagpenge, barselsydelse eller arbejdsgiverbetalte adoptionsdagpenge, har ret til et tillæg til arbejdsgiverbetalte barselsdagpenge til fædre (Additional Statutory Paternity Pay - ASPP), hvis moderen eller adoptanten er begyndt at arbejde igen inden afslutningen af barsels- eller adoptionsdagpengeperioden. For at få ret til tillægget skal du have arbejdet for den samme arbejdsgiver i 26 uger ved afslutningen af den 15. uge inden den uge, hvor fødslen forventes, og du skal forblive ansat hos arbejdsgiveren indtil ugen før udbetalingen af ydelsen. I løbet af en 8-ugers periode, der afsluttes med den 15. uge inden den uge, hvor fødslen forventes, skal din løn være af mindst samme størrelse som den nedre indtægtsgrænse for bidrag til den nationale forsikringsordning. Hvad dækker ordningen? Beløbet for barselsdagpengene afhænger af din indtægt. Barselsdagpenge udbetales i højst 39 uger (dette er nævnt ovenfor, men det bør gentages her). I de første seks uger modtager du 90 % af din gennemsnitlige ugentlige bruttoløn uden øvre grænse. I de resterende 33 uger udbetales barselsdagpengene efter en standardsats (128,73 GBP (142 EUR) pr. uge) eller den indtægtsbestemte sats, hvis denne er lavere end standardsatsen. Beløbet for barselsydelse afhænger af din gennemsnitlige ugeløn. Du modtager standardsatsen for barselsydelse på 128,73 GBP (142 EUR) om ugen eller 90 % af din gennemsnitlige ugeløn, hvis det beregnede beløb er mindre end 128,73 GBP (142 EUR). Arbejdsgiveren udbetaler normalt ydelsen på samme måde som og samtidig med almindelige lønninger. Den udbetales i højst 39 uger. Arbejdsgiverbetalte barselsdagpenge til fædre udbetales efter en standardsats på 128,73 GBP (142 EUR) om ugen eller 90 % af din gennemsnitlige ugeløn, hvis det beregnede beløb er mindre end 128,73 GBP (142 EUR). Du kan vælge, om du vil have barselsdagpenge i 1 uge eller 2 sammenhængende uger, og selv vælge startdatoen for udbetalingen, som skal være inden for 8 uger efter fødslen. Tillægget til arbejdsgiverbetalte barselsdagpenge til fædre udbetales efter en standardsats på 128,73 GBP (142 EUR) om ugen eller 90 % af din gennemsnitlige ugeløn, hvis det beregnede beløb er mindre end 128,73 GBP (142 EUR). Du kan begynde at modtage denne ydelse 20 uger efter fødslen, hvis barnets moder har genoptaget arbejdet. Udbetalingen af ydelsen standser, når du genoptager arbejdet, eller ved slutningen af moderens barselsydelsesperiode, alt efter hvad der indtræder først. Hvordan får du adgang til barselsydelser? For at få udbetalt barselsdagpenge skal du give din arbejdsgiver besked om, at du går på barselsorlov. Du skal give din arbejdsgiver besked om den dato, hvor du vil stoppe med at arbejde, mindst 28 dage forinden. Din arbejdsgiver kan kræve, at du giver skriftlig besked. Du skal også give din arbejdsgiver en graviditetsattest, som du får af din læge eller jordemoder senest i den 21. graviditetsuge. Du kan søge om barselsydelse 14 uger før forventet fødsel (27. graviditetsuge). For at få udbetalt barselsdagpengene skal du give din arbejdsgiver en tro- og loveerklæring, der bekræfter, at du: 13

14 har eller regner med at få forsørgerpligt over for barnet er barnets biologiske far eller er moderens ægtefælle, registrerede partner eller samlever bruger tid uden for arbejdstiden på at passe barnet og/eller hjælpe moderen. Din ret til barselsydelser, når du flytter inden for Europa Koordineringsbestemmelserne omhandler barselsydelser og ligestillede ydelser ved faderskab. Når du skal opfylde visse betingelser for at være berettiget til ydelser, skal den kompetente institution (dvs. institutionen i det land, du er forsikret i) medregne dine forsikrings-, opholds- eller beskæftigelsesperioder efter lovgivningen i et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Kontantydelser (dvs. ydelser, der har til formål at kompensere for en mistet indkomst) udbetales som hovedregel altid i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor du er forsikret, uanset hvor du bor eller opholder dig. Naturalydelser (dvs. lægehjælp, medicin og sygehusindlæggelse) leveres i henhold til lovgivningen i dit bopælsland på samme måde, som hvis du var forsikret der. Du kan få flere oplysninger om koordinering af socialsikringsrettigheder i forbindelse med flytning eller rejse på Visse særlige ikke-bidragspligtige kontantydelser udbetales alene i det land, hvor den berettigede bor, og kan derfor ikke "eksporteres". Disse ydelser er anført i bilag II sidst i denne vejledning. 14

15 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet Hvornår har du ret til invaliditetsydelser? Arbejdsmarkedsydelse (ESA) har erstattet kontanthjælp og udbetales på grund af sygdom eller invaliditet til nye ansøgere fra den 27. oktober For at få arbejdsmarkedsydelse skal du have begrænset arbejdsevne, og du skal opfylde visse betingelser for bidrag til den nationale forskringordning (se Kapitel III). Hvis disse betingelser er opfyldt, starter en 13-ugers vurderingsfase. I løbet af denne fase udfører en læge eller sundhedsmedarbejder en medicinsk vurdering kaldet en erhvervsevnevurdering. Erhvervsevnevurderingen fastlægger ikke kun, om du er berettiget til en ydelse, men også, om du skal indplaceres i den arbejdsrelaterede aktivitetsgruppe, hvor der er obligatoriske arbejdsfokuserede aktiviteter, eller kontanthjælpsgruppen, hvor der ikke stilles denne type krav. Arbejdsrelateret aktivitetsgruppe Hvis du placeres i denne gruppe, forventes du at deltage i arbejdsfokuserede samtaler med din personlige rådgiver. Du vil få støtte til at forberede dig på passende beskæftigelse. Til gengæld modtager du et arbejdsrelateret aktivitetstillæg til grundsatsen. Kontanthjælpsgruppe Hvis du placeres i denne gruppe, fordi sygdom eller invaliditet har en alvorlig indvirkning på din evne til at arbejde, forventes det ikke, at du deltager i beskæftigelse. Du kan gøre det frivilligt. Hjælp til at komme i arbejde Hvis du er i den arbejdsrelaterede aktivitetsgruppe, mødes du regelmæssigt med en personlig rådgiver for at drøfte dine beskæftigelsesudsigter. Rådgiveren hjælper og giver råd om: jobmål kompetencer, styrker og evner aktiviteter, der skal iværksættes for at hjælpe dig med at finde passende beskæftigelse. Hvis du afviser at deltage i de arbejdsfokuserede samtaler eller deltage fuldt ud i disse samtaler, kan det have konsekvenser for din ret til arbejdsmarkedsydelse. Hvad dækker ordningen? I løbet af vurderingsfasen på 13 uger kan der udbetales en ugentlig ydelse på op til 67,50 GBP (75 EUR). Ugentlig sats i hovedfasen Hovedfasen begynder 14 uger efter ansøgningen, hvis sygdommen eller invaliditeten i henhold til erhvervsevnevurderingen begrænser evnen til at arbejde. Type af gruppe Enlig i den arbejdsrelaterede aktivitetsgruppe Enlig i kontanthjælpsgruppen Ugentligt beløb op til 94,25 GBP (104 EUR) op til 99,85 GBP (110 EUR) I de fleste tilfælde betales ydelserne ikke for de første tre dage efter ansøgningen. 15

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Tyskland Europa-Kommissionen Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Norge

Dine rettigheder til social sikring. i Norge Dine rettigheder til social sikring i Norge Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Tjekkiet

Dine rettigheder til social sikring. i Tjekkiet Dine rettigheder til social sikring i Tjekkiet Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig Dine rettigheder til social sikring i Østrig Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Tyskland

Dine rettigheder til social sikring. i Tyskland Dine rettigheder til social sikring i Tyskland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Spanien

Dine rettigheder til social sikring. i Spanien Dine rettigheder til social sikring i Spanien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Frankrig

Dine rettigheder til social sikring. i Frankrig Dine rettigheder til social sikring i Frankrig Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Ungarn

Dine rettigheder til social sikring. i Ungarn ² Dine rettigheder til social sikring i Ungarn Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigherder til social sikring. i Rumænien

Dine rettigherder til social sikring. i Rumænien Dine rettigherder til social sikring i Rumænien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz Dine rettigheder til social sikring i Schweiz Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Nederland

Dine rettigheder til social sikring. i Nederland Dine rettigheder til social sikring i Nederland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere