ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VESTERBROGADE 124B 1620 KBH V TLF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VESTERBROGADE 124B 1620 KBH V TLF"

Transkript

1 VESTERBROGADE 124B 1620 KBH V TLF

2 VURDERINGER STANDARDBETINGELSER OG PRISER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF STANDARDVURDERINGER AF FORBEDRINGER OG LØSEØRE I ANDELSBOLIGER. I forbindelse med salg er det sælger, der skal oplyse om de forbedringer, som ønskes vurderet. Det er ligeledes sælgers pligt at oplyse om eventuelle skader og mangler. Der udføres ikke egentlig opmåling af mængder for beregning af forbedringer eller fradrag. Fremsendt materiale, opgørelser, fakturabilag og lignende opbevares ikke af vurderingsfirmaet. Vurderingsfirmaet påtager sig ikke ansvaret for materialet. Fremsendt materiale returneres, når det kan indeholdes i en almindelig kuvert. Ringbind og lignende må afhentes af klienten. Såfremt materialet ikke afhentes senest 1 uge efter fremsendelse af rapport bortskaffes materialet. Eventuelle specielle vedtægter kan kun tages tilfølge i vurderingen såfremt de udleveres i forbindelse med besigtigelsen og hvis de ikke strider mod lovgivningen. Vurderingsrapporten må ikke uden skriftlig tilladelse benyttes af andre end rekvirenten til andre formål end her angivet Rapporten vil sædvanligvis foreligge indenfor 10 arbejdsdage efter besigtigelsen. PRISLISTE, STANDARDVURDERINGER JUNI Priser inkl. moms Almindelig vurdering, ma 5-10 poster kr ,00 Omfattende vurdering, ma 15 poster kr ,00 Vurdering, ma 20 poster kr ,00 Vurdering, ma 30 poster kr ,00 Vurdering over 30 poster men mindre kr ,00 end ,- kr ,00 Vurdering hvor forbedringssum er mellem kr ,- og ,- hvor fakturabilag begrænser sig til ca. 5 stk. Vurdering hvor forbedringssum er kr ,00 mellem kr ,- og ,- Ved helt specielle vurderinger, omfang, hastende m.m. aftales særligt tillæg Forgæves fremmøde / ingen afbud kr ,00 Rykkergebyr ved for sen betaling kr. 200,00 Tillæg for kørsel udenfor Københavns og kr ,00 Frederiksberg Kommuner. Tillæg for kørsel udenfor Storkøbenhavn. kr ,00 Tilstandsvurdering, tillæg. Hvis ordret af klient oplyses kr ,00 dette særskilt på faktura. Yderligere beregninger, udtalelser, redegørelser samt eventuelle møder beregnes særskilt.. På vores hjemmeside kan du se et stort udvalg af vore byggesager. Friborg og Lassen er et mellemstort arkitektfirma, som yder højt kvalificeret rådgivning i byggesager. Vores arbejdsfelt ligger primært indenfor renovering, restaurering og fornyelse af eksisterende bygninger, men omfatter også indpasning af tilbygninger og nybyggeri i den eksisterende bygningsmasse samt bygningsvedligehold. Vi tilbyder vores kunder teknisk rådgivning på et højt kvalitets- og serviceniveau. Det er vores ambition at opfylde vores kunders behov med kreative og optimale løsninger. VESTERBROGADE 124B 1620 KBH V TLF

3 VURDERINGSRAPPORT Nærværende vurderingsrapport omfatter en stillingtagen til værdien af forbedringer tilpasset inventar og løsøre i andelsboligen. Vurderingen omfatter kun en stillingtagen til værdien af forbedringer m.v. i overensstemmelse med den praksis for vurderinger, som bygger på andelsboliglovens bestemmelser og som er beskrevet i ABF Håndbogen Vurderingen er ikke en Tilstandsrapport for boligen. EL, gas og vand, afløb er ikke kontrolleret og følgelig er mangler ikke prissat. Vedligeholdelsen er kun besigtiget generelt og overordnet således, at der er taget stilling til om lejligheden er i god, normal eller dårlig stand. Der er således ikke efterset for eventuelle mangler, skimmel råd eller svamp. Men hvor mangler er blevet opdaget, er de nævnt og eventuelt efter vurderingsmandens skøn prissat i vurderingen som et fradrag. Vurderingen træder således ikke i stedet for den fraflytningsbesigtigelse som bestyrelsen anbefales at gennemføre efter rømning af boligen er udført, for at sikre at boligen er i en efter vedtægternes normal stand. Det skal anføres, at der ikke er "lukket op" for kontrol af skjulte konstruktioner, ligesom der heller ikke er kontrolleret lovligheden af installationer, der kræves autoriseret udført. Lovligheden af konstruktive forhold er ikke undersøgt. Ikke funktionsdygtige bygningsdele såsom vinduer og døre, EL, gas og VVS, der ikke er bragt til vurderingsmandens kendskab, er ikke særskilt undersøgt og ligger udenfor rapportens rammer. For beklædninger på vægge og lofter, samt bygningsarbejder, hvortil der ikke foreligger ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndighederne, er vurderingen alene på grundlag af mit skøn over indretningens lovlighed. Dette skøn har ingen retsgyldighed over for bygningsmyndighederne. GENEREL ORIENTERING Selve vurderingen er foretaget efter bedste skøn og overbevisning, i overensstemmelse med bestemmelserne i 5 i lov om Andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, samt i øvrigt efter retningslinierne i ABF's håndbog, Håndbogen for private andelsboligforeninger 2016 kapitel E. Eventuelle reklamationer bedes meddelt inden 14 dage fra rapportens datering. SÆRLIGT TIL SÆLGER Vurderingen er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, som du selv har givet ved besigtigelsen og den praksis, der er gældende for prisfastsættelse af forbedringer og løsøre i andelsboliger. Disse regler er faste og ikke til diskussion. Det er din forpligtigelse at gøre opmærksom på eventuelle fejl, mangler og skader på besigtigelsen. Du skal gøre opmærksom på de forbedringer, du ønsker værdiansat. Vurderingsmanden afsøger ikke selv eventuelle forbedringer, som kunne udgøre en forbedringsværdi. Du kan orientere dig i ABF Håndbogen om de forbedringerne, der tillægges værdi. Hvis der i vurderingen er prissat fradrag for mangler, manglende vedligeholdelse eller skader i andelsboligen kan du almindeligvis ikke ændre på denne afgørelse - med mindre du kan få bestyrelsens accept heraf. Bestyrelsen skal give sin skriftlige accept heraf førend der bliver foretaget ændringer i vurderingsrapporten. Eventuel justering udføres mod tillægsbetaling. Hvis der er gjort tilbagehold for manglende myndighedsgodkendelse eller godkendelse af tekniske installationer, VVS EL, ventilation og afløb anbefales det at du sørger for at indhente godkendelser førend fraflytning og viderebringer disse godkendelser til bestyrelsen. VESTERBROGADE 124B 1620 KBH V TLF

4 SÆRLIGT TIL BESTYRELSEN Vurderingen er udført som standardvurdering for foreningen, idet vurderingsmanden er foreningens rådgiver i vurderingen og hverken sælgers eller købers rådgiver uanset omkostningsfordelingen. Såfremt foreningen har særlige regler eller vedtægter er det foreningens forpligtigelse ved hver vurdering at gøre vurderingsmanden opmærksom herpå, idet det i ferietider eller af anden årsag ikke altid kan være den faste vurderingsmand. Det er op til bestyrelsen at beslutte sig for om den vil følge vurderingsmandens anbefaling på værdiansættelse af forbedringer, løsøre og fradrag. Vurderingsmanden oplyser gerne til bestyrelsen, hvorfor specifikke afgørelser er trufne men indgår ikke i dialog med køber og sælger om rimeligheden af værdiansættelser eller giver redegørelser til køber/sælger om regler og principper. SÆRLIGT TIL KØBER Vurderingen af forbedringer m.v. tager stilling til værdien af forbedringerne i et genbrugsbolig og der er således ikke tale om, at alle overflader, inventar skal være fejl og pletfrie og uden slid ligesom der kan mangle f.eks. fejelister og f.eks. 100 årige bræddegulve kan være endog meget nedslidte. Der kan være revner i lofts- og vægpuds, døre kan være skæve fodpaneler kan gabe mod gulvbrædderne ligesom overflader på oprindeligt træværk kan bære præg af mange lag maling. Der er ikke udarbejdet nogen tilstandsrapport for andelen. Der kan således godt være fejl eller mangler som ikke er opdaget eller registreret. De fejl, mangler eller skader som er blevet registreret ved besigtigelsen vil blive prissat eller oplyst i rapporten. Hvis du mener, at der er skader som ikke er blevet registeret ved besigtigelsen, skal du klage til sælger med kopi af klagebrev til bestyrelsen. Hvis du mener at nogle forbedringer er prissat for højt skal du klage til sælger og med kopi af klagebrev til bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen ønsker vurderingsmandens revurdering kan sagen FRAFLYTNINGSSYN OG INDFLYTNINGSSYN Nærværende rapport er ikke det samme som et fraflytningssyn eller indflytningssyn. Det vil normalt være bestyrelsen, som forestår fraflytningssyn (efter andelshavers endelige fraflytning og rydning af boligen) og indflytningssyn og tilser, at boligen lever op til Andelsboligforeningens vedligeholdelsesstandard. FORSTÅELSE AF RAPPORTEN Vurderingsmanden kan ikke påtage sig efterfølgende at forklare og redegøre for andelsboliglovens principper og regler for prisfastsættelse af forbedringer og løsøre, bestemmelser i byggeloven eller Bygningsreglementet. Vurderingsmanden giver heller ikke rådgivning om, hvordan eventuelle tekniske eller juridiske problemer kan løses. Såfremt sælger eller køber ønsker særlig rådgivning herom må der træffes aftale om særlig betaling herfor. VESTERBROGADE 124B 1620 KBH V TLF

5 VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER Vurdering udført Myndighedstilladelser forevist for: af arkitekt : Karin Bentzen nej Faktura fra EL-installatør forevist nej Synsdato: Faktura fra VVS-installatør forevist nej Rapportdato: VVS-attest forevist nej EL-attest forevist nej Adresse: Simone Larsen Toldbosgade 14 4.th Myndighedstilladelser nødvendige for: 1253 København K Blotlagte loftbjælker ja mail: Fejl og mangler ved EL og VVS er ikke prissat med mindre attester foreligger ved besigtigelsen AB's adresse: Andelsboligforeningen Toldbodgade 14-14B jævnfør dog under punkt 4 og 5 med vores eventuelle skønnede fradrag. ved formand, Christian Andersen mail: VEDLIGEHOLDELSESBEHOV Der må påregnes: Administrator: PrivatBo A/S Almindeligt vedligehold på overflader Dahlerupsgade 5, 4. sal Istandsættelse 1603 København V Renovering / udskiftning mail: VEDLIGEHOLDELSESSTAND I.H.T. ANDELSBOLIGLOVEN: God Tilstede ved besigtigelsen udover arkitekt: Almindelig Andelshaver: Simone Larsen Mindre god Køber: Ringe For A/B: DOKUMENTATION VED BESIGTIGELSE Rapporten er fremsendt til AB, andelshaver og administrator Tidligere vurderingsrapport ved FogL udført år 2018 ja Opgørelse over forbedringer og løsøre nej Diverse håndværkerfakturabilag nej Generelle oplysninger Materialebilag nej Ved besigtigelsen var boligen møbleret og beboet Skøn over værdien af eget arbejde nej Ved besigtigelsen var boligen ryddet SKALA FOR STAND Omfang af forbedringer og løsøre er skønnet udfra sælgers oplysninger. R Ringe stand Fradrag. Forhold anbefales udbedret Sælger har oplyst forbedringsomfang, der prissættes. M Mindre god Fradrag efter vurderingsmandens anbefaling Værdien af forbedringer og eget arbejde er skønnet udfra besigtigelsen A Almindelig stand Jævn og almindelig. Fradrag / tillæg efter vurderingsmandens anbefaling og foretaget efter bedste skøn. Der er udført stikprøvekontrol af bilag. G God stand Tillæg hvis forbedring Vurderingsrapport Toldbodgade 14 4.th 2019 kab.ls 3

6 God Almindelig Mindre god Ringe STAND RUM BEMÆRKNINGER TIL TILSTAND. BAD TOILET Klinkegulv Fliser Malet glasfilt Gipspladeloft sænket Loftbjælker overflade skal myndighedsgodkendes Sanitet G A M R Håndvask m. batteri Lavtskylstoilet. Brusebl.batteri EL ventilator ingen mekanisk eller naturlig ventilation Belysning spots i gipsloft Dør Dørgreb Dørblad Dørtrin KØKKEN Polyuretan Malet glasvæv Gipspladeloft sænket Loftbjælker overflade skal myndighedsgodkendes Vurderingsrapport Toldbodgade 14 4.th 2019 kab.ls 4

7 INVENTAR G A M R Elementkøkken Overskabe Underskabe Højskabe Køkkenvask / armatur Sten komposit bordplade Oprindeligt aftræk ikke synligt Emhætte tilpasset løsøre kulfilter Indbygningsovn tilpasset løsøre Indbygningskogeplade tilpasset løsøre Indbyg opvaskemaskine tilpasset løsøre Køkkendør G A M R Dørblad m.m ingen - dørhul oprettet ENTRÉ Polyuretan Malet glasvæv mangler afsluttende finish over elmåler Gipspladeloft sænket Loftbjælker overflade skal myndighedsgodkendes Entrédør G A M R Dørblad m.m af ældre dato Dørgreb RUM 1 MELLEMLIGGENDE RUM Polyuretan Malet glasfilt Gipspladeloft sænket Loftbjælker overflade skal myndighedsgodkendes Vurderingsrapport Toldbodgade 14 4.th 2019 kab.ls 5

8 RUM 2 GADESIDE Polyuretan Tapet Malet glasfilt Gipspladeloft sænket Loftbjælker overflade skal myndighedsgodkendes Dør G A M R Dørblad m.m Dørgreb RUM 3 GÅRDSIDE Polyuretan Malet glasfilt Gipspladeloft sænket Loftbjælker overflade skal myndighedsgodkendes Dør G A M R Dørblad m.m Dørgreb EL G A M R jævnfør eventuel EL rapport Målerramme/ gruppetavle Sikringsrelæ Ledningsføring G A M R Totaludskiftet Afbrydere/stik G A M R Totaludskiftet Varme G A M R Radiatorer Vinduer G A M R Termorudevinduer Vurderingsrapport Toldbodgade 14 4.th 2019 kab.ls 6

9 BEMÆRKNINGER: Der kræves myndighedsgodkendelse i Københavns Kommune for de blotlagte loftbjælker. Der vil derfor kunne forekomme en større udgift til inddækning af disse, hvis forholdet ikke godkendes, og et reservationsbeløb er skønnet under pkt Vedr. afløb og ventilation i baderum: Det forudsættes, at eksisterende baderum er myndighedsgodkendt jf. gældende retningslinjer på etableringstidspunktet. Det er sælgers forpligtelse at forholdet er i orden, og vi anbefaler at undersøge det. 1.0 OPRINDELIGE OG DE AF AB GODKENDTE ANSKAFFELSESPRISER Årstal Oprindelig Års Alder % aktuel Arbejder udført af tidligere andelshaver, værdi ajourført fra oprindelig anskaffelsespris eller beregnet anskaffelsespris. værdi kurve værdi værdi Udført af vurderingsfirma Friborg og Lassen 2018 ENTREPRISE: Faktura 050 fra Scandinavia Maison på ,- kr. inkl moms a Nedrivning af vægge, lofter, div. konstruktion, køkken, badeværelse, bortskaffelse samt transport etc.: SKØNNET FORDELT: 1.1 Div. vægge Div. loft og gulve Faktura 076 fra Scandinavia Maison på ,- kr. inkl moms a Slut nedrivning, opbygning af etageadskillelse, rå gulve, gipsvægge/isolering samt lofter/klargøriong til badeværelse: SKØNNET FORDELT: 1.3 Div. vægge Div. loft og gulve Faktura 094 fra Scandinavia Maison på ,- kr. inkl moms a Spartel samt armering af vægge, isætning af døre samt gerikter/lister, arbejde omkring badeværelse inkl. flisearbejde, vindueskarme m.m. 1.5 Div. flisearbejde, vådrumsvægge Div. tømrerarbejde Faktura 134 fra Scandinavia Maison på ,- kr. inkl moms a Sidste spartling af vægge/lofter samt fugning, opsætning af glas i bad, opsætning af køkken (fratrukket malerarbejder: skønnet beløb ,-) 1.7 Opsætning af køkken Opretning af vægge Opretning af lofter VVS: Faktura 649 fra VVS/blikkenslager Torben Skaue på inkl. moms Afmontering af sanitet køkken og bad, Div VVS arbejde vedr. etablering af afløb, montering af sanitet i 1.10 køkken og bad, demontering af radiatorer Faktura 136 fra VEST VVS a Trækning af rør samt mont. af 5 radiatorer Vurderingsrapport Toldbodgade 14 4.th 2019 kab.ls 7

10 EL: 1.12 Diverse materialer vedr. El installationer El-montering køkken Hansen og Søgart a El færdigmontering J.H. Elektric a El-arbejde Udskiftning af måler og tavle m.m. a (fratrukket skønnet beløb til arbejder i gl. lejl) KØKKEN: 1.16 Køkkenelementer og løsdele, fakt. a , SVANE køk Hvidevarer: opv.m., kombiovn, dob. ovn, kogepl. GORENJE BADEVÆRELSE: 1.18 HTH Opsætning af folie Badmøbel m. dob.vask samt skydedør Div. VVS GULV: 1.22 Faktura pk-1652 fra P.RAS gulve og gardiner, Polyuretan gulv i hele lejligheden - køkkengulv udskiftet 2019, men godtgjort gennem fradrag i tidligere rapport OPRINDELIGE OG DE AF AB GODKENDTE ANSKAFFELSESPRISER I ALT ARBEJDER UDFØRT AF SÆLGENDE ANDELSHAVER FORBEDRING ANSKAFFELSEPRIS AKTUEL VÆRDI Anskaf Faktura Materiale- Materiale- Arbejdstimer Arbejds Eget arbejde Værdi i alt Års Alder % Salgsværdi felsesår / beløb indkøb bilag indkøb skøn skønnet løn ABF løn kurve værdi 2.1 Ingen FALSK - ARBEJDER UDFØRT AF SÆLGENDE ANDELSHAVER I ALT FORBEDRINGER I ALT FRADRAG FOR MANGLER Skønnede omkostninger Materialer Timepris Timer Timepris Fradrag Anbefalet fradrag for mangler håndværker antal i alt Der er ikke udført en detaljeret mangelregistrering. Mangler er kun behandlet, hvor de er umiddelbart i øjenfaldene 4.1 Reservationsbeløb til udbedring/lovliggørelse af blotlagt træværk Afsluttende arbejder på væg over el-måler FRADRAG FOR MANGLER I ALT Vurderingsrapport Toldbodgade 14 4.th 2019 kab.ls 8

11 5.0 FRADRAG FOR MANGLENDE VEDLIGEHOLD Skønnede omkostninger Materialer Timepris Timer Timepris Fradrag Anbefalet fradrag for skader, og manglende vedligehold samt hvor dokumentation for arbejdets lovlighed ikke foreligger håndværker antal i alt Der er ikke udført en detaljeret skadesregistrering. Skader er kun behandlet, hvor de er umiddelbart i øjenfaldene og de skader som sælger har oplyst om. 5.1 ingen FRADRAG FOR MANGLENDE VEDLIGEHOLD I ALT FRADRAG FOR MANGLENDE VEDLIGEHOLD OG FRADRAG FOR MANGLER I ALT FORBEDRINGSARBEJDER SKEMA 1 OG 2 MED FRATRUKKET FRADRAG I ALT Hvor priser er anslåede er det sket på baggrund af et skøn udfra sælgers oplysninger. Fradragspriser / tilbagehold er ikke nødvendigvis et udtryk for retableringsprisen ved indkøb af aktiviteten hos en håndværksmester, men kan være et udtryk for en kompenstation til køber ansat ved en rimelighedsbetragtning. Såfremt sælger lovliggør og retablerer forhold inden overdagelsen, der har medført tilbagehold, bortfalder tilbageholdet i det omfang, at forholdet kan dokumenteres overfor administrator, bestyrelse og køber. 8.0 LØSØRE Tidligere Vurderings Anskaf- Oprindelig Års Alder % aktuel Løsøre til overtagelse efter købers ønske vurdering grundlag felsesår værdi kr. kurve værdi værdi 8.9 Intet løsøre oplyst FALSK 0 LØSØRE I ALT (løsøre ikke medtaget i summation ovenfor) 0 Vurderingsrapport Toldbodgade 14 4.th 2019 kab.ls 9

VURDERINGER STANDARDBETINGELSER OG PRISER ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VESTERBROGADE 124B 1620 KBH V WWW.FRIBORG-LASSEN.DK TLF.

VURDERINGER STANDARDBETINGELSER OG PRISER ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VESTERBROGADE 124B 1620 KBH V WWW.FRIBORG-LASSEN.DK TLF. VURDERINGER STANDARDBETINGELSER OG PRISER ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VESTERBROGADE 124B 1620 KBH V WWW.FRIBORG-LASSEN.DK TLF. 3325 4400 VURDERINGER STANDARDBETINGELSER OG PRISER ALMINDELIGE

Læs mere

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER Vurdering udført Myndighedstilladelser forevist for: af arkitekt : Henrik Lind nej Faktura fra EL-installatør forevist

Læs mere

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER Vurdering udført Myndighedstilladelser forevist for: af arkitekt : Henrik Lind Badeværelse ja Faktura fra EL-installatør

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 20.11.2012 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 20.11.2012 / rev. A 26.11.2012 badeværelse

Læs mere

FRIB ORG +OG LAS SEN A/S VURDERINGSRAPPORT ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER VED FRIBORG OG LASSEN A/S

FRIB ORG +OG LAS SEN A/S VURDERINGSRAPPORT ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER VED FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERINGSRAPPORT PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER FRIB ORG +OG LAS VED A R K I T E K T F I R M A E T FRIBORG OG LASSEN A/S SEN A/S ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S VESTERBROGADE 124B D

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. 1660 : Besigtigelse: 20.08.2009 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: Faktura fra EL-installatør forevist Adresse:

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 22.05.2012 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 23.05.2012 Faktura fra EL-installatør forevist

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 13.07.2015 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 15.07.2015 Bad og vægge, se under bemærkninger

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 30.04.2012 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 10.05.2012 Bad og vægge, se under bemærkninger

Læs mere

VURDERINGER ARKITEKTFIRMAET STANDARDBETINGELSER FRIBORG OG LASSEN A/S VESTERBROGADE 124B 1620 KBH OG V WWW.FRIBORG-LASSEN.DK PRISER TLF.

VURDERINGER ARKITEKTFIRMAET STANDARDBETINGELSER FRIBORG OG LASSEN A/S VESTERBROGADE 124B 1620 KBH OG V WWW.FRIBORG-LASSEN.DK PRISER TLF. VURDERINGER ARKITEKTFIRMAET STANDARDBETINGELSER FRIBORG OG LASSEN A/S VESTERBROGADE 124B 1620 KBH OG V WWW.FRIBORG-LASSEN.DK PRISER TLF. 3325 4400 VURDERINGER STANDARDBETINGELSER OG PRISER ALMINDELIGE

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VESTERBROGADE 124B 1620 KBH V TLF

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VESTERBROGADE 124B 1620 KBH V  TLF ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VESTERBROGADE 124B 1620 KBH V WWW.FRIBORG-LASSEN.DK TLF. 3325 4400 VURDERINGER STANDARDBETINGELSER OG PRISER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF STANDARDVURDERINGER

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 23.03.2011 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 23.03.2011 / 24.03.2011 Faktura fra EL-installatør

Læs mere

FRIB ORG +OG LAS SEN A/S VURDERINGSRAPPORT ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER VED FRIBORG OG LASSEN A/S

FRIB ORG +OG LAS SEN A/S VURDERINGSRAPPORT ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER VED FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERINGSRAPPORT PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER FRIB ORG +OG LAS VED A R K I T E K T F I R M A E T FRIBORG OG LASSEN A/S SEN A/S ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S VESTERBROGADE 124B D

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. :1660 Besigtigelse: 21.05.2008 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 22.05.2008 ajourført senere d.d. 22.05.2008

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VESTERBROGADE 124B 1620 KBH V TLF

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VESTERBROGADE 124B 1620 KBH V  TLF ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VESTERBROGADE 124B 1620 KBH V WWW.FRIBORG-LASSEN.DK TLF. 3325 4400 VURDERINGER STANDARDBETINGELSER OG PRISER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF STANDARDVURDERINGER

Læs mere

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER Vurdering udført Myndighedstilladelser forevist for: af arkitekt : Henrik Lind Faktura fra EL-installatør forevist

Læs mere

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. 1660 :

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. 1660 : VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. 1660 : Besigtigelse: 04.08.2009 GENERELLE OPLYSNINGER Rapportdato: 06.08.2009 / 11.08.2009 Myndighedstilladelser forevist nej Faktura fra elinstallatør

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 19.11.2010 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 19.11.2010 / 02.12.2010 Faktura fra EL-installatør

Læs mere

FRIB ORG +OG LAS SEN A/S VURDERINGSRAPPORT ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER VED FRIBORG OG LASSEN A/S

FRIB ORG +OG LAS SEN A/S VURDERINGSRAPPORT ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER VED FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERINGSRAPPORT PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER FRIB ORG +OG LAS VED A R K I T E K T F I R M A E T FRIBORG OG LASSEN A/S SEN A/S ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S VESTERBROGADE 124B D

Læs mere

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. :1660

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. :1660 VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. :1660 Besigtigelse: GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: nej ja Faktura fra EL-installatør forevist nej ja Adresse:

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. :1660 Besigtigelse: 17.09.2010 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 17.09.2010 Faktura fra EL-installatør forevist

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. :1660 Besigtigelse: 24.03.2010 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 27.03.2010 Faktura fra EL-installatør forevist

Læs mere

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED.

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. 26. marts 2012 Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. Beliggende: Andelsboligforeningen: Rungsted Plads 12, 2. th AB Merkur Besigtiget den: 22. marts 2012 Tilstede ved besigtigelsen:

Læs mere

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED.

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. 19. september 2011 Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. Beliggende: Andelsboligforeningen: Stefansgade 40, 3. th AB Merkur Besigtiget den: 16. september 2011 Tilstede ved besigtigelsen:

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 15.08.2012 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 15.08.2012 / revison A 29.08.2012 nej efter

Læs mere

ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530. Rebekkavej 24, st.tv.

ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530. Rebekkavej 24, st.tv. forevist nødvendig anbefales sælgeroplysn. ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530 V U R D E R I N G af forbedringer og løsøre i andelsboligen

Læs mere

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin Dato: 18.01.2013 J.nr. 61515-1007-4 Navn Keld Skovsgaard Axelsen Ref. avs Rev. 24.01.2013 Gade Amagerbrogade 173, 3. tv. Postnr. by 2300 København S Vurdering udført af: Johnny Kint Møller VURDERINGSRAPPORT

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Toftegårds Alle 14, 1. th. Andelsboligforeningen: AB Mølletoften af 1902 Administrator: Boligexperten Administration

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. :1660 Besigtigelse: 10.12.2012 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 12.12.2012 forsænkede lofter, blændet entre

Læs mere

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin Dato: 07.11.2013 J.nr. 63671-5-2 Navn Andreas Sams Kambjerre Ref. avs 8175 8339 / akambjerre@gmail.com Gade Næstvedgade 2, 2. Postnr. by 2100 København Ø Vurdering udført af: Johnny Kint Møller VURDERINGSRAPPORT

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Tåsingegade 35, st.tv 21 København Ø Andelsboligforeningen: AB Venneminde 21 København Ø Administrator: Boligexperten

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 6 Grundlag for vurderingen

Læs mere

Dato: J.nr Navn A/B Grøntoften Ref. avs

Dato: J.nr Navn A/B Grøntoften Ref. avs Dato: 07.04.2016 J.nr. 63668-24-10 Navn A/B Grøntoften Ref. avs Gade Grøntoften 8, 1.th. Postnr. by 2870 Dyssegård Vurdering udført af: Johnny Kint Møller VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Beliggende: Præstelængen 22, 3.tv. Andel nr. 107. Andelshaver: Christoffer Volf. Dato: 13.03.2014, rev. 14.03.

VURDERINGSRAPPORT. Beliggende: Præstelængen 22, 3.tv. Andel nr. 107. Andelshaver: Christoffer Volf. Dato: 13.03.2014, rev. 14.03. Vurdering af andel.dk -v/hans Kristiansen - Maglegårds Alle 107-2860 Søborg - E mail: vaa@mail.dk-tlf. 61 16 81 14 Bestyrelse /adm. Vurdering af andel.dk Sælger/køber VURDERINGSRAPPORT Beliggende: Præstelængen

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Griffenfeldsgade 37 A, 3. mf 22 København N Andelsboligforeningen: AB Griffenfeldtgade 37-39 22 København N Administrator:

Læs mere

Lejlighedsvurdering.dk Vurdering af andelslejlighed

Lejlighedsvurdering.dk Vurdering af andelslejlighed Per Kenneth Løs Der Fugt Lejlighedsvurdering.dk Vurdering af andelslejlighed Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga G Lejlighedens vedligeholdelsesstand

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-5 Specifikation af løsøre side 6 Grundlag for vurdering side

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Hyltebjerg Alle 9, 2.tv. 272 Vanløse Andelsboligforeningen: AB Lindegaarden 272 Vanløse Administrator: Boligexperten

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-5 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurdering side

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG. A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG. A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9 Andelsboligforeningen: Lejlighedens Adresse: VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG Vurdering af forberinger og løsøre samt evt. fejl og mangler A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9 Vulkangade 7, st. tv 2200 København

Læs mere

Lejlig hedsvurdering.dk

Lejlig hedsvurdering.dk Nicky Vidar Laminatbordplade Lavtskyls Dørgreb Mosaik Der Der Lejlig hedsvurdering.dk Vurdering af andelslejlighed Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga

Læs mere

LEJLIGHEDSVURDERING Andelslejlighed

LEJLIGHEDSVURDERING Andelslejlighed Side 1 af 6 LEJLIGHEDSVURDERING Andelslejlighed Århusgade Jeg har valgt en lejlighedsvurdering, som jeg har udført i 2016. Den er meget dækkende for, hvordan sådan en vurdering kan se ud, og hvad den kan

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Griffenfeldsgade 37B, st.th 22 København V Andelsboligforeningen: AB Griffenfeldsgade 37-39 22 København V Administrator:

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Janne Larsen Dato 22-03- 2014 Sundevedsgade 12, 1th. Revideret 1751 København V Sag 1-54 - 4-4 v.1.91 VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Andelsboligforening A/B A/B Hvide Hest Forenings nr. 54 Andelsboligen

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Griffenfeldsgade 39 B, 4. mf. Th. 22 Københvan N Andelsboligforeningen: AB Griffenfeldsgade 37-39 22 Københvan

Læs mere

Lejlig hedsvurdering.dk

Lejlig hedsvurdering.dk Christian Vidar Der Der Lejlig hedsvurdering.dk Vurdering af andelslejlighed Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga G Lejlighedens vedligeholdelsesstand

Læs mere

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th Velkommen til det lille andels hus på Ndr. Fasanvej 90, vi er en sund forening med 8 lejligheder, en stille opgang med godt naboskab og gode fællesarealer + billigt

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-4 Specifikation af løsøre side 4 Grundlag for vurdering side

Læs mere

Almindelige Betingelser Juli 2017

Almindelige Betingelser Juli 2017 R Y M A R K S V E J 1 0, 2 9 0 0 H E L L E R U P Mobil 5 1 7 1 6 9 1 1 Mail; arkgm@live.dk SE-nr. 3316 3274 Almindelige Betingelser Juli 2017 For udførelse af standardvurderinger af forbedringer og inventar

Læs mere

Lejlighedsvurdering.dk

Lejlighedsvurdering.dk Charlotte Kenneth form lejlighedsvurdering Der Der Lavtskyls Silicone Vægge Vurdering af andelslejlighed, tidligere Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-5 Grundlag for vurdering side 6 Lovgrundlag side 6 Vurderingen:

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Jesper Grenaa Eilertsen Dato 21-06- 2014 Jægersborggade 47, 2tv Revideret 2200 København N. Sag 1-1121 - 5007-2 v.1.91 VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Andelsboligforening A/B JÆGER Forenings nr.

Læs mere

Lejlig hedsvurdering.dk

Lejlig hedsvurdering.dk Dorte Vidar Der Der Lejlig hedsvurdering.dk Vurdering af andelslejlighed Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga G Lejlighedens vedligeholdelsesstand er

Læs mere

Lejlighedsvurdering.dk

Lejlighedsvurdering.dk Jan Kenneth installatør. Afskalning Dørblad Håndtag Der Vurdering af andelslejlighed Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga G Lejlighedens vedligeholdelsesstand

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-4 Specifikation af løsøre side 4 Grundlag for vurdering side

Læs mere

vurderingaf andelslejlighed

vurderingaf andelslejlighed Gitte Kenneth Der Der Dør vurderingaf andelslejlighed Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga G Lejlighedens vedligeholdelsesstand er normal Fejl og mangler

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-3 Specifikation af løsøre side 4 Grundlag for vurdering side

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Griffenfeldsgade 37B, 2. th 22 København N Andelsboligforeningen: AB Griffenfeldsgade 37-39 22 København N Administrator:

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Bolignummer: Sigerstedgade 6, 3. th. 1729 København V Andelsboligforeningen: AB Humlegården 1729 København V Administrator:

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Bolignummer: Knud Lavards Gade 5, 4. tv. 1729 København V Andelsboligforeningen: AB Humlegården 1729 København

Læs mere

Salgsopstilling for salg af andelsbolig

Salgsopstilling for salg af andelsbolig Salgsopstilling for salg af andelsbolig Vedr. A/B Kyndby Huse Adresse: Strandhøj 25, 363 Jægerspris Lejlighedens bruttoareal: 89,58 m 2 Lejlighedsnr.: 1-158-53-4 Forventet overtagelse: Efter aftale med

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS

ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS A/B Nørrebrosandelsboligforening A/B Nørrebrosandelsboligforening Bolig Fensmarksgade 61, st. th. Andelslejlighed nr 33 Sælger: Julie Tovgaard 0 Vurderingen er foretaget

Læs mere

Lejlig hedsvurdering.dk

Lejlig hedsvurdering.dk Pierre Kenneth Der Der Lejligheden Vægfliser Vask lejlighedsvurdering Lejlig hedsvurdering.dk Vurdering af andelslejlighed tidligere Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Griffenfeldsgade 39C, st. mf. 22 København N Andelsboligforeningen: AB Griffenfeldsgade 37-39 22 København N Administrator:

Læs mere

Lejlig hedsvurdering.dk

Lejlig hedsvurdering.dk Parthena Kenneth Der Der Plankegulvene Revner Lejlig hedsvurdering.dk Vurdering af andelslejlighed Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga Lejlighedens vedligeholdelsesstand

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS

ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS A/B Nørrebrosandelsboligforening A/B Nørrebrosandelsboligforening Bolig Udbygade 17, 1. th. Andelslejlighed nr 19 Sælger: Mads Skøtt 0 Vurderingen er foretaget den: 12.

Læs mere

Lejlig hedsvurdering.dk

Lejlig hedsvurdering.dk Andreas Kenneth Der Afslutning Lejlig hedsvurdering.dk Vurdering af andelslejlighed Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga Lejlighedens vedligeholdelsesstand

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 28.06.2011 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 28.06.2011 ja bad 1985 Faktura fra EL-installatør

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS

ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS A/B Nørrebrosandelsboligforening A/B Nørrebrosandelsboligforening Bolig Guldbergsgade 75, 1. th. Andelslejlighed nr 66 Sælger: Maria Nygaard 0 Vurderingen er foretaget

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS

ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS A/B Nørrebrosandelsboligforening A/B Nørrebrosandelsboligforening Bolig Udbygade 19, 2. tv. Andelslejlighed nr 14 Sælger: Helga Winter 0 Vurderingen er foretaget den: 5.

Læs mere

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. 1660 :

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. 1660 : ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. 1660 : Besigtigelse: 07.06.2010 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 08.06.2010

Læs mere

1. oktober 2010 af Jesper Herget - Jesper Herget Arkitekt MAA. 3 værelser og 1 toilet/bad

1. oktober 2010 af Jesper Herget - Jesper Herget Arkitekt MAA. 3 værelser og 1 toilet/bad Vurderingsrapport Dato: 11. februar 219 Sagsnr.: 226 Bolignr.: 1-114-39-16 Pris i kr. ex. moms.: 3., Vurderet af Jens Lauesen - Focus2 A/S Email: jla@focus2.dk - Tlf.: 88 43 88 33 A/B Lærkehegnet II Andelsboligens

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 24.02.2011 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 02.03.2011 Se forbedringsoversigt ja Faktura

Læs mere

VURDERING af skønnede forbedringer i Almen Bolig+

VURDERING af skønnede forbedringer i Almen Bolig+ VURDERING af skønnede forbedringer i Almen Bolig+ Holmsgaard udfører også... køkkener badeværelser facader tage altaner gårdanlæg kloak skybruds- sikring fugtsikring VVS-installationer el-installationer

Læs mere

VURDERING. af skønnede forbedringer i Almen Bolig+ Holmsgaard udfører også...

VURDERING. af skønnede forbedringer i Almen Bolig+ Holmsgaard udfører også... VURDERING af skønnede forbedringer i Almen Bolig+ Holmsgaard udfører også... køkkener badeværelser facader tage altaner gårdanlæg kloak skybrudssikring fugtsikring VVS-installationer el-installationer

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS

ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS A/B Nørrebrosandelsboligforening A/B Nørrebrosandelsboligforening Bolig Udbygade 4, 1. th. Andelslejlighed nr 106 Sælger: Kathrine Skøtt Sørensen Nicolai Kjærgaard Lund

Læs mere

Helle Uldbjerg-Widesen Dato: 26. april 2016 Nørgaardsvej 6B, st. th. J.nr. Nørgaardsvej 6B, st. th Kongens Lyngby Ref.: Bb

Helle Uldbjerg-Widesen Dato: 26. april 2016 Nørgaardsvej 6B, st. th. J.nr. Nørgaardsvej 6B, st. th Kongens Lyngby Ref.: Bb Helle Uldbjerg-Widesen Dato: 26. april 216 Nørgaardsvej 6B, st. th. J.nr. Nørgaardsvej 6B, st. th. 28 Kongens Lyngby Ref.: Bb Vurderingsrapport Nørgaardhus Andelsboligens beliggenhed: Formand/kontaktperson:

Læs mere

4 værelser og 1 toilet/bad. Vedligeholdelsesstand: Særlig god X God Normal Mindre god Dårlig

4 værelser og 1 toilet/bad. Vedligeholdelsesstand: Særlig god X God Normal Mindre god Dårlig Vurderingsrapport A/B Schifters Kvarter Andelsboligens beliggenhed: Formand/kontaktperson: Galionsvej 2, 2. sal th., 1437 København K Jørn Dahl Frederiksen Dato: 25. april 218 Sagsnr.: 1783 Bolignr.: 132

Læs mere

Nicolai Gädda Dato: 30. november 2015 Roskildevej 44, st. th. J.nr. Roskildevej 44, st. th. 2000 Frederiksberg Ref.: Bb

Nicolai Gädda Dato: 30. november 2015 Roskildevej 44, st. th. J.nr. Roskildevej 44, st. th. 2000 Frederiksberg Ref.: Bb Nicolai Gädda Dato: 3. november 215 Roskildevej 44, st. th. J.nr. Roskildevej 44, st. th. 2 Frederiksberg Ref.: Bb Vurderet af Bent Bünning - VEVU-Byggeteknik Vurderingsrapport Rev. 3.11.215 A/B Solbjerg

Læs mere

Lejlig hedsvurdering.dk

Lejlig hedsvurdering.dk Maria - Vidar Lejlig hedsvurdering.dk Vurdering af andelslejlighed - Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga Lejlighedens vedligeholdelsesstand er normal

Læs mere

OVERENSKOMST. Boligforeningen Bispegaarden. H u m l e b æ k g a d e n r s a l t i l h ø j r e A n d e l n r

OVERENSKOMST. Boligforeningen Bispegaarden. H u m l e b æ k g a d e n r s a l t i l h ø j r e A n d e l n r OVERENSKOMST H u m l e b æ k g a d e n r. 3 3. 3. s a l t i l h ø j r e A n d e l n r. 1 4 7 Vurdering (kr. 3000) og gebyr (kr. 3000) for behandling af salg betales af sælger. Betaling for indmeldelse

Læs mere

VURDERING af skønnede forbedringer i Almen Bolig+

VURDERING af skønnede forbedringer i Almen Bolig+ VURDERING af skønnede forbedringer i Almen Bolig+ Holmsgaard udfører også... køkkener badeværelser facader tage altaner gårdanlæg kloak skybruds- sikring fugtsikring VVS-installationer el-installationer

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS

ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS A/B Nørrebrosandelsboligforening A/B Nørrebrosandelsboligforening Bolig Stevnsgade 18, 2. tv. Andelslejlighed nr 165 Sælger: Christian & Caroline Eie Buskov 0 Vurderingen

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS

ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS ARKITEKTFIRMAET OLE ANDERSEN ApS A/B Nørrebrosandelsboligforening A/B Nørrebrosandelsboligforening Bolig Guldbergsgade 75, 2. th. Andelslejlighed nr 68 Sælger: Anne Bech Jensen 0 Vurderingen er foretaget

Læs mere

Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende:

Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Afdeling: 1.3047 Hedelyngen Dato: 27. september 2017 Dette vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-8 Specifikation af løsøre side 8 Grundlag for vurdering side

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER Vurdering udført Myndighedstilladelser forevist for: af arkitekt : Henrik Lind Sammenlægning, bad, nedtagning vægge,

Læs mere

S A G # # # # # # # # # A / B # B # P

S A G # # # # # # # # # A / B # B # P SAGA/BBorupsPlads VEDRVurderingafandelslejlighed VURDERINGAFANDELSLEJLIGHED. ====================================================== Andelsboligforening: A/BBorupsPlads Administrationskontoret BorupsPlads28.st.Th.

Læs mere

OVERORDNET VEJLEDNING TIL RAPPORTER OG INDHOLDET I DISSE

OVERORDNET VEJLEDNING TIL RAPPORTER OG INDHOLDET I DISSE OVERORDNET VEJLEDNING TIL RAPPORTER OG INDHOLDET I DISSE En vurderingsrapport er en objektiv vurdering af andelslejlighedens stand samt forbedringer, der er udført i lejligheden af den nuværende og tidligere

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Forbedringesværdien nedskrives efter ABF's retningslinier. Tilbagehold/fradrag forventes nødvendigvis ikke, at kunne dække lovliggørelse/opretning.

Forbedringesværdien nedskrives efter ABF's retningslinier. Tilbagehold/fradrag forventes nødvendigvis ikke, at kunne dække lovliggørelse/opretning. Vurderingen: Denne vurdering omfatter forbedringer ifølge andelshaverens oplysninger, evenetuelle fejl og mangler samt eventuelt Løsøre. Værdien af forbedringer er sat til prisen på anskaffelsestidspunktet

Læs mere

ANDELSVURDERINGER.DK Rådgivende Ingeniører & Arkitekter

ANDELSVURDERINGER.DK Rådgivende Ingeniører & Arkitekter OVERORDNET VEJLEDNING TIL RAPPORTER OG INDHOLDET I DISSE En vurderingsrapport er en objektiv vurdering af andelslejlighedens stand samt forbedringer, der er udført i lejligheden af den nuværende og tidligere

Læs mere

vurderingaf andelslejlighed

vurderingaf andelslejlighed Camilla Kenneth Dørblad Der Vægflisr vurderingaf andelslejlighed Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga G Lejlighedens vedligeholdelsesstand er normal Fejl

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-4 Specifikation af løsøre side 4 Grundlag for vurdering side

Læs mere

VURDERING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegård

VURDERING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegård Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegård Besigtigelse af lejligheden: Jyllingevej 43, 2. tv Besigtiget den: 27.08.2014 Besigtiget med: Sælger Sabrina & Benjamin Cordes Køber Kendes ikke Faktura

Læs mere

VUREDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard

VUREDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard Besigtigelse af lejligheden: Høgholtvej 34, 2. th Besigtiget den: 13.05.2014 Besigtiget med: Ejner Larsen og Jarle Stubager Sælger Dødsbo efter Elin

Læs mere