Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012"

Transkript

1 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: Budgetopfølgning Pr. 31. oktober

2 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne 3. Udvikling i driftsudgifterne, udenfor serviceudgifterne 4. Udvikling på anlæg og ejendomssalg/byggemodning 5. Renter, afdrag, finansiering og balanceforskydninger 6. Kassebeholdningen og likviditet 7. Udvalgenes opfølgninger Serviceudgifter Overførselsindkomster Bilag 1: Kassebeholdningsopgørelse Bilag 2: Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer Bilag 3: Aktivitetsskemaer til de enkelte udvalg Bilag 4: Afvigelser på anlæg Budgetopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse i samarbejde med direktørområderne. Afvigelser forklares primært som ændringer i forudsætningerne for tet, dvs. i forhold til ændret aktivitet og/eller pris/enhedsomkostning.

3 3 1. Samlet konklusion på opfølgningen Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser, at det forventede årsregnskab på det skattefinansierede driftsområde inkl. indtægter fra skat og tilskud/udligning udgør 225,3 mio. kr. Dette er et netto mindreforbrug i forhold til det oprindelige på 72,4 mio. kr. Heri indgår den afsatte bufferpulje til håndtering af overførsler på 25,0 mio. kr., som ved vedtagelsen ikke blev forventet brugt. Der er tale om en forbedring siden sidste opfølgning på 17,7 mio. kr. Forbedringen på det skattefinansierede driftsområde består af: Et mindreforbrug på serviceudgifterne på 94,3 mio. kr. svarende til en forbedring på 3,7 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning Et mindreforbrug på overførselsudgifterne på 4,9 mio. kr. svarende til en forbedring på 8,3 mio. kr. siden sidste opfølgning Et mindreforbrug på renteudgifter på 5,7 mio. kr., svarende til en forbedring på 13,5 mio. kr. siden sidste opfølgning Mindreindtægter på skat og tilskud/udligning på 32,5 mio. kr. svarende til en forværring på 7,8 mio. kr. siden sidste opfølgning. På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt på 59,1 mio. kr. Dette er en forværring siden sidste opfølgning på 0,3 mio. kr. Set i forhold til tet inkl. overførsler fra 2011 og tillægsbevillinger er der et mindreforbrug på 64,0 mio. kr. på anlæg, byggemodning og ejendomssalg. Når der endvidere tages højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og det brugerfinansierede område, vil det forventede regnskabsresultat medføre en forbedring af de likvide aktiver på 33,2 mio. kr. Der var ved vedtagelsen en forventning om en forbedring på 34,6 mio. kr., når det forudsættes, at den afsatte bufferpulje til håndtering af overførsler ikke anvendes. Ekskl. puljen til overførsler vil det forventede regnskab således medføre en forværring af den likvide beholdning på 1,4 mio. kr. sammenlignet med det oprindelige. Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) Oprindeligt Forventet regnskab Afvigelse fra oprindeligt Driftsindtægter 4.746, ,7-32,5 Skat og tilskud/udligning 4.746, ,7-32,5 Nettodriftsudgifter (ekskl. Forsyningsområdet) , ,4 104,9 Serviceudgifter , ,9 94,3 - herunder aktivitetsbestemt medfinansiering -280,8-262,8 18,0 Overførselsudgifter -795,2-790,3 4,9 Renter -13,9-8,2 5,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 152,9 225,3 72,4 Anlægsudgifter -294,8-346,7-51,9 Byggemodning -24,1-29,6-5,5 Ejendomssalg- og køb 40,0 38,3-1,7 Anlæg i alt -278,9-338,0-59,1 Resultat af det skattefinansierede område -126,1-112,8 13,3 Optagne lån 91,4 84,1-7,3 Afdrag på lån (langfristet gæld) -66,5-63,5 3,0 Øvrige finansforskydninger 122,5 135,0 12,5 Samlet balance på det skattefinansierede område 21,3 42,8 21,6 Effekt af det brugerfinansierede område -11,7-9,7 2,0 Ændring af likvide aktiver 9,6 33,2 23,6 - Heraf afsat bufferpulje til håndtering af overførsler 25,0 0,0 25,0 Ændring af likvide aktiver ekskl. pulje til overførsler 34,6 33,2-1,4

4 4 2. Udvikling i Serviceudgifterne Serviceudgifter kr. (+ = udgift; - = indtægt) Oprindeligt Forventet Regnskab Afvigelse fra oprindeligt Serviceudgifter i alt heraf aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunens serviceudgifter forventes at ligge 94,3 mio. kr. under oprindeligt, hvilket er en forbedring siden sidste opfølgning på 3,7 mio. kr. Resultatet er inkl. puljen til håndtering af overførsler på 25,0 mio. kr., der på nuværende tidspunkt ikke forventes brugt. Forventningen til serviceudgifterne er fortsat væsentligt under serviceudgiftsrammen og betyder, at kommunen er udenfor risiko for sanktion på nuværende tidspunkt. I henhold til den forventede sanktionslovgivning risikerer kommunen at blive ramt af en sanktion, hvis kommunerne samlet overskrider serviceudgiftsrammen. Hvis denne overskrides, vil Roskilde kommune blive ramt af den kollektive sanktion (40%) og den individuelle (60%), hvis Roskilde Kommunes regnskabsresultat overstiger oprindeligt. Serviceudgifter - finansiering af afvigelse kr. (+ = udgift; - = indtægt) Oprindeligt Forventet Regnskab Afvigelse fra oprindeligt Omplacering mellem udvalg* Tillægsbevillinger Ufinansieret afvigelse (A) (B) (C) =(A-B-C) Økonomiudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Skole- og børneudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Teknik- og miljøudvalget Forebyggelses- og Socialudvalget heraf aktivitetsbestemt medfinansiering Ældre- og Omsorgsudvalget Serviceudgifter i alt *Der er foretaget omplaceringer mellem udvalg fra serviceudgifter til ikke-serviceudgifter. Det drejer sig om udkontering af centrale puljer til institutioner under overførselsområdet bl.a. vedr. barsel. Der forventes et samlet mindreforbrug på serviceudgiftsrammen på 94,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører 18,0 mio. kr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Budgettet er reduceret med omplaceringer og tillægsbevillinger for samlet 2,9 mio. kr. Herefter fremkommer et forventet mindreforbrug på 91,4 mio. kr. Udvalgenes afvigelser Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 41,0 mio. kr. hvilket er 7,9 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning. Ændringen siden sidste opfølgning består af en mindreudgift til nyanskaffelser mv. på rengøringsområdet på 3,6 mio. kr. idet der afventes beslutning om udlicitering af 0-6 års området, mindreudgift på administration på 2,4 mio. kr., merindtægt vedr. byggesagsgebyrer på 2,0 mio. kr. mindreudgift til tjenestemandspensioner på 2,0 mio. kr. samt merudgift til udlejningsejendomme på 2,0 mio. kr.

5 5 Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes et netto merforbrug på 7,2 mio. kr.. Dette er en forbedring på 2,0 mio. kr. siden sidste opfølgning. Ændringen siden sidste opfølgning skyldes at der er færre udgifter til undervisning til anbragte børn end forventet samt en yderligere nedjustering af det forventede merforbrug på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) grundet færre børn i disse tilbud end forventet. Kultur- og Idrætsudvalget På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning. Ændringen siden sidste opfølgning skyldes at svømmebadene forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.. Dette er en forbedring på 3,5 mio. kr. siden sidste opfølgning. Ændringen siden sidste opfølgning skyldes forventet mindreforbrug i på busdriften. Mindreforbruget skal dække forventet merforbrug i Forebyggelses- og Socialudvalget På Forebyggelses- og Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 39,5 mio. kr. hvilket er 5,0 mio. kr. mindre end sidste opfølgning. Ændringen skyldes, at der ved sidste opfølgning blev lagt 4,0 mio. kr. i kassen. Herudover består ændringen af en nedjustering af det forventede mindreforbrug på Voksen og Handicapområdet på 3,8 mio. kr., fordi de økonomiske effekter af indsatsen for at tilvejebringe lokal kapacitet endnu ikke har nået den fulde effekt, et yderligere mindreforbrug på Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) på 1,5 mio. kr. samt mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på Familie og Børneområdet som følge af færre udgifter til varetægtsfængsling af unge end forventet. Ældre- og Omsorgsudvalget På Ældre- og Omsorgsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. Dette er 5,2 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning. Ændringen siden sidste opfølgning skyldes forskydninger i engangsudgifter i forbindelse med indflytning på Trekroner Plejecenter på 2,2 mio. kr., mindreforbrug på 1,3 mio. kr. grundet yderligere fald i udgifter til færdigbehandlede patienter samt en ekstraordinær indtægt på 1,7 mio. kr. fra en anden kommune. På øvrige udvalg forventes ingen ufinansierede afvigelser under serviceudgiftsrammen.

6 6 3. Udvikling i driftsudgifterne, udenfor serviceudgifterne Der forventes et samlet regnskabsresultat på ikke-serviceudgifterne på 790,3 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Dette er en forbedring på 8,3 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Ikke Serviceudgifter - finansiering af afvigelse kr. (+ = udgift; - = indtægt) Oprindeligt Forventet Regnskab Afvigelse fra oprindeligt Omplaceringer ml. udvalg Tillægsbevillinger Ufinansieret afvigelse Overførselsudgifter (A) (B) (C) =(A-B-C) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Skole- og børneudvalget Teknik- og miljøudvalget Forebyggelses- og Socialudvalget Ældre- og Omsorgsudvalget Ikke Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter På overførselsudgifter forventes et regnskabsresultat på samlet 790,3 mio. kr. Dette er et netto mindreforbrug i forhold til det oprindelige på 4,9 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger udgør mindreforbruget 6,8 mio. kr., hvilket er en forbedring siden sidste opfølgning på 8,3 mio. kr. Ændringen siden sidste opfølgning består af en nedjustering af det forventede merforbrug på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område på 7,5 mio. kr. samt et øget mindreforbrug på Forebyggelses- og Socialudvalgets område på 0,8 mio. kr. På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område skyldes ændringen siden sidste opfølgning en mindreudgift på 1,0 mio. kr. som følge af færre udgifter til danskundervisning end forventet, en nettomindreudgift på 1,0 mio. kr. som følge af færre sygedagpengesager uden og flere med refusion end forventet samt mindreudgift/merindtægt på i alt 5,5 mio. kr. grundet bedre udnyttelse af eksisterende pladser og flere eksterne projektmidler end forventet til beskæftigelsesindsatsen. På Forebyggelses- og Socialudvalgets område skyldes ændringen siden sidste opfølgning at udgifter til tabt arbejdsfortjeneste falder endnu mere end tidligere forventet. Det forventede regnskabsresultat på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område vil betyde at udvalgets bevilling bliver overskredet. For at sikre tilstrækkelig bevilling foreslås det derfor at omplacere 12,5 mio. kr. fra Forebyggelses- og Socialudvalget, hvor der forventes et mindreforbrug på 19,3 mio. kr., til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

7 7 4. Udvikling på anlæg og ejendomssalg/byggemodning. Netto kr. (+ = udgift; - = indtægt) Oprindeligt Tillægsbevillinger inkl. overførsler Budget inkl. tillægsbev. og overførsler Forventet regnskab Ufinansieret afvigelse Forventet overført til 2013 (A) (B) =(A-B) Økonomiudvalget Skole- & Børneudvalget Kulturudvalget Teknik & Miljøudvalget Forebyggelses- & Socialudvalget Ældre- & Omsorgsudvalget Anlægsudgifter i alt Byggemodning Ejendomssalg & -køb Anlæg i alt Overordnet vurdering af anlægsprojekter og byggemodning Anlæg i alt, inkl. regulering Samlet konklusion for anlæg og ejendomssalg/byggemodning Det vedtagne på anlæg udgør 278,9 mio. kr. 1 Der er besluttet overførsler fra 2011 til og tillægsbevillinger for i alt 123,0 mio. kr., som herefter giver et samlet nettorådighedsbeløb på 402,0 mio. kr. i. På anlæg forventes et nettoregnskabsresultat i på 338,0 mio. kr. hvilket er 0,3 mio. kr. mere end ved opfølgningen pr. 31. august. Tidligere års erfaring viser, at det ikke er lykkedes at gennemføre alle projekter som forudsat i de aktuelle betalingsplaner f.eks. pga. forsinkelser i byggeriet eller uenighed om betalingen. Derfor vurderes det, at regnskabsresultatet samlet set vil ligge lavere end vurderet i de enkelte projekter. Der er foretaget ny vurdering og på byggemodning vurderes det at betyde en mindreudgift i på samlet 3,0 mio. kr. og på øvrige anlæg en samlet mindreudgift på 7,0 mio. kr. Denne forventede mindreudgift indgår i det forventede regnskabsresultat. Der er i denne opfølgning også lavet en nedjustering i indtægterne fra ejendomssalg på 2,1 mio. kr. Overførslerne fra til 2013 skønnes ved denne opfølgning at blive 89,6 mio. kr. netto, hvilket er 1,5 mio. kr. mere end ved opfølgningen pr. 31. august. Der forventes fuld udnyttelse af kvalitetsfondsmidlerne i på baggrund af det samlede investeringsniveau på de borgernære områder. Opfølgning på anlægsområdet på udvalgsniveau m.v. I det følgende fokuseres der på ændringer siden sidste opfølgning og for samtlige udvalg gælder at forklaringer til afvigelser, givet ved tidligere opfølgning, fremgår af særskilt bilag. 1 De samlede anlægsudgifter i beløber sig til 278,9 mio. kr. Dette svarer til de 161,7 mio. kr., der fremgik i anlægstet for ved Byrådets vedtagelse af tet. Forskellen på de to beløb skyldes alene lånefinansiering af Plejecenter Trekroner.

8 8 Økonomiudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 4,2 mio. kr. Dette er et mindreforbrug i forhold til sidste opfølgning på 3 mio. kr. Den samlede overførsel forventes at blive på 6,5 mio. kr. for udvalget. Afvigelsen på 3 mio. kr. skyldes hovedsageligt: Et yderligere forventet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. til Skt. Olsstræde/Munkebro svampeskade. Beløbet overføres til En ændring på 0,2 mio. kr. af det tidligere forventede mindreforbrug vedrørende garagebygningerne på beredskabsstationen. Der forventes nu et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Afsat beløb på 1,5 mio. kr. til etablering af erstatningsparkering efter salg af areal til Kræftens Bekæmpelse forventes ikke gennemført i sin nuværende form. Beløbet forventes ikke længere overført, men lagt i kassen i. Mindreudgiften på 0,5 mio. kr. vedrørende nedrivningen af Granhøjgård er ikke længere aktuel. Beløb overføres til Skole- og Børneudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 27,9 mio. kr. Dette er et mindreforbrug i forhold til sidste opfølgning på 1,0 mio. kr. Den samlede overførsel forventes at blive på 8,2 mio. kr. for udvalget. Afvigelsen på 1,0 mio. kr. skyldes hovedsageligt: Et yderligere forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til videre renovering af Klostermarksskolen. Beløbet overføres til Kulturudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 63,4 mio. kr. Dette er et mindreforbrug i forhold til sidste opfølgning på 0,1 mio. kr. Den samlede overførsel forventes at blive på 7,4 mio. kr. for udvalget. Afvigelsen på 0,1 mio. kr. skyldes hovedsageligt: Et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til infrastrukturen og teknik i forbindelse med flytning af Darup Idrætscenter. Beløbet overføres til Et yderligere forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. til udvidelse af Roskildehallerne. Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. vedrørende fjordaktiviteter ved Jyllinge er ikke længere aktuelt, da det indgik i finansiering af anden sag. Mindreforbruget på 1,5 mio. kr. vedrørende renovering af Idrætsfaciliteter er udmøntet til konkrete projekter. Heraf forventes 1,1 mio. kr. stadig som et mindreforbrug i år, og beløbet forventes overført til Teknik- og Miljøudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 75,2 mio. kr. Dette er et mindreforbrug i forhold til sidste opfølgning på 3,3 mio. kr. Den samlede overførsel forventes at blive på 18,5 mio. kr. for udvalget. Afvigelsen på 3,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt: Et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende uforudsete udgifter til Holbækmotorvejen. Beløbet overføres til Et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende renovering af broer i. Heraf forventes 0,5 mio. kr. overført til 2013, mens 0,6 mio. kr. forventes som et reelt mindreforbrug. En forventet mindreindtægt på 0,8 mio. kr. vedrørende busplan. Indtægt fra Trafikstyrelsen forventes først i Beløbet overføres til Et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende genopretning af vandløb i. Beløbet overføres til Et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende sti langs Tjærebyvej. Beløbet overføres til Et yderligere forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende Osvej fællessti i Jyllinge. Beløbet overføres til Tidligere mindreforbrug vedrørende sti langs Darupvej er ikke længere aktuelt. Tidligere mindreforbrug vedrørende Holbækmotorvejen M11 er ikke længere aktuelt. Tidligere forventede merforbrug vedrørende uforudsete udgifter til Holbækmotorvejen er ikke længere aktuelt. Der er givet tillægsbevillinger til sagen og der forventes overførsel af 1,0 mio. kr. til 2013.

9 9 Forebyggelses- og Socialudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 6,2 mio. kr. Dette er et mindreforbrug i forhold til sidste opfølgning på 2,5 mio. kr. Den samlede overførsel forventes at blive på 5,0 mio. kr. for udvalget. Afvigelsen på 2,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt: Et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende udvidelse på Margrethehøj. Beløbet overføres til Et faktisk mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende udvidelse på ITC Mariehusene etape 2. Anlægsregnskab er undervejs. Ældre- og Omsorgsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 185,2 mio. kr. Der er ingen ændring i forhold til sidste opfølgning Den samlede overførsel forventes at blive på 31,2 mio. kr. for udvalget. Byggemodning Der forventes et regnskabsresultat på 32,6 mio. kr. Dette er et merforbrug i forhold til sidste opfølgning på 1,3 mio. kr. Den samlede overførsel forventes at blive på 13,8 mio. kr. for udvalget. Afvigelsen på 1,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt: Et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Trekroner Solopgangen etape 2. Beløbet overføres til Et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende håndtering af forurening på Musicon. Beløbet overføres til Et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende Trekroner B24. Det er en regulering siden sidst. Den samlede overførsel til 2013 forventes at blive 0,4 mio. kr. Et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende tilslutningsbidrag på Rævehøjen Svogerslev Nord. Heraf forventes 0,2 mio. kr. overført til Et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende Musicon Rabalder Parken fase 2. Et yderligere mindreforbrug vedrørende Industrivej 52. Den samlede overførsel til 2013 forventes at blive 4,4 mio. kr. Et yderligere mindreforbrug vedrørende Rabalderstræde etape 2. Den samlede overførsel til 2013 forventes at blive 0,8 mio. kr. Ejendomssalg og -køb I forbindelse med vedtagelsen af blev der afsat en ejendomssalgspulje på 40 mio. kr. Puljen er blevet nedskrevet i takt med Byrådets godkendte salgssager, og puljen er bevillingsmæssigt fuldt udmøntet, men om salgene faktisk realiseres er fortsat usikkert jf. nedenfor. Det korrigerede for ejendomssalg og -køb er på 73,5 mio. kr. Heraf vedrører 12,6 mio. kr. tillægsbevillinger i og 20,9 mio. kr. overførsler fra I overførslerne indgik 25,9 mio. kr. til salget af 36 parcelhusgrunde i Trekroner, svarende til 25 usolgte grunde. Der forventes et regnskabsresultat på 38,3 mio. kr. i indtægter. Dette er en mindreindtægt i forhold til sidste opfølgning på 2,1 mio. kr. Den samlede overførsel forventes at blive på 10,9 mio. kr. Afvigelsen på 2,1 mio. kr. skyldes hovedsageligt: En yderligere forventet mindreindtægt på 5,6 mio. kr. vedrørende salget af parcelhusgrunde i Trekroner. Beløbet overføres til En forventet mindreindtægt på 3,4 mio. kr. vedrørende salget af Ringstedgade 6-8. Beløbet overføres til Ændringer til salget af parkeringsareal til Kræftens Bekæmpelse med henblik på 2013 er undervejs. Beløbet forventes tilbageført til kassen i. På nuværende tidspunkt er der nettoindtægter på 30,8 mio. kr. for ejendomssalg og grundkøb. Heri indgår indtægter på 35 mio. kr. vedrørende salg af erhvervsjord.

10 10 Midler fra Kvalitetsfonden i Roskilde kommune har i modtaget tilskud fra kvalitetsfonden på 29,6 mio. kr. Tilskuddet skal gå til anlægsinvesteringer inden for de borgernære serviceområder. Det forudsætter, at kommunen selv investerer et tilsvarende beløb, ved finansieringen af anlægsprojekterne. Det borgernære service-område defineres som dagtilbudsområdet, folkeskolen, ældreområdet samt idrætsfaciliteter målrettet børn og unge. For at få fuld anvendelse af -tilskudsmidlerne skal Roskilde kommune derfor foretage anlægsinvesteringer på 59,2 mio. kr., på de borgernære områder. Såfremt dette beløb ikke kan realiseres, skal tilskudsmidlerne deponeres svarende til mindreforbruget. Der forventes fuld udnyttelse af kvalitetsfondsmidlerne i på baggrund af det samlede investeringsniveau på de borgernære områder.

11 11 5. Renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger (1.000 kr.) +=udgift / -=indtægt Oprindeligt Forventet regnskab Afvigelse fra opr. (A) Tillægsbevillinge r (B) Ufinansieret afvigelse (A-B) Renter Afdrag Finansiering Tilskud og udligning Skatter Låneoptagelse Finansforskydninger Samlet konklusion for renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger Der forventes et samlet nettoregnskabsresultat på 4.861,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 6,5 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. august. Forbedringen skyldes, dels merindtægter vedr. forrentning af kassebeholdningen og dels mindreudgifter vedr. renter af langfristet gæld. Det vedtagne udgør en nettoindtægt på 4.879,6 mio. kr. Der er givet negative tillægsbevillinger for i alt 8,5 mio. kr. hvilket er uændret i forhold til opfølgningen pr. 31. august. Den skønnede samlede mindreindtægt på 27,1 mio. kr., kan overvejende henføres til mindre låneoptagelse til anlæg som finansieres af Kvalitetsfondsmidler, samt byggekredit til Plejecenter Trekroner, som forventes at medføre overførsel til 2013, jf. opfølgningen på anlæg. Endvidere mindreindtægt vedr. grundskyld og dækningsafgift og merindtægter/mindreudgifter til renter. Opfølgning på de enkelte områder: For renter og afdrag forventes netto en merindtægt på 13,4 mio. kr. Der er en anslået merindtægt på 15,1 mio. kr. vedrørende forrentning af den likvide kassebeholdning, en mindreindtægt på 1,6 mio. kr. vedr. kortfristede tilgodehavender og en mindreindtægt på 2,6 mio. kr. vedr. langfristede tilgodehavender. Kommunen har søgt SKAT om eftergivelse/yderligere henstand med betaling af frigørelsesafgift. SKAT har ikke imødekommet ansøgningen om eftergivelse, men har ydet henstand med betaling af selve afgiften frem til Skat s afgørelse om eftergivelse er påklaget til Landsskatteretten som har meddelt afslag. ØU har på møde den 20. september besluttet at Landsskatterettens afslag skal indbringes for domstolene. Der er ikke teret eller betalt renter af afgiften siden Renter til og med 2011 udgør en merudgift på 3,5 mio.kr., som er medregnet under langfristede tilgodehavender. Renter af kortfristet gæld udviser en merudgift på 3,3 mio. kr. som følge af rentegodtgørelse efter afgørelser fra Skat vedr. grundskyld og dækningsafgift For renter og afdrag på langfristet gæld samt ydelser på indgåede swap-aftaler skønnes en samlet mindreudgift på 5,7 mio. kr.

12 12 På skatterne forventes en netto mindreindtægt på 8,1 mio. kr. som vedrører grundskyld og dækningsafgift på grund af kendelser fra Skat. På låneoptagelse forventes en mindreindtægt på 20,5 mio. kr. som skyldes, at der i opfølgningen vedr. anlæg forventes overførsel af lånefinansierede restrådighedsbeløb til 2013 på kvalitetsfondsområder og energiinvesteringer. Den forventede nettomindreindtægt vedr. finansforskydninger er på i 11,9 mio.kr. Der forventes en merudgift til udlån til beboerindskud på 0,9 mio. kr. Det forventede nettoudlån til lån til betaling af ejendomsskat er nedsat fra 25 mio. kr. til 20 mio. kr., en mindreudgift på 5 mio. kr. som betyder en tilsvarende mindre låneramme for som finansieres med låneoptagelse i marts Den mindre låneoptagelse er indregnet i tet for Regulering af træk på byggekredit vedr. anlæg af 155 plejeboliger i Trekroner giver en mindreindtægt på 16,1 mio. kr. svarende til 91 % af forventet anlægsoverførsel til 2013, jf. opfølgningen på anlæg.

13 13 6. Kassebeholdning og likviditet Der er foretaget skøn over trækket på den likvide beholdning frem til udgangen af. Den likvide beholdning primo er opgjort til 218,6 mio. kr. I det vedtagne for er indregnet en forbedring på kassebeholdningen på 9,6 mio. kr. Herudover er der korrigeret for godkendte ændringer til det vedtagne med i alt -204,0 mio. kr. i merudgift, herunder overførsler vedr. anlæg og drift fra 2011 til. Den administrative opsamling, ved denne opfølgning, viser en forventet forbedring af kassebeholdningen på 228,0 mio. kr. Den forventede likvide beholdning ultimo kan herefter opgøres til 252,2 mio. kr.: Likvid beholdning primo, 218,6 Budgetteret forbrug af beholdningen i 9,6 Vedtaget ændringer til beholdningen i -204,0 Administrativ opsamling/skøn inkl. overførsler til ,5 Kassebeholdning ultimo 251,7 (Opgjort i mio. kr./ -=udgift /+-=indtægt) Efter kassekreditreglen skal den gennemsnitlige daglige saldo over de sidste 12 måneder for de likvide aktiver altid være positiv. Den forventede likvide beholdning ultimo, opgjort efter kassekreditreglen, er beregnet på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i den gennemsnitlige daglige likviditet. Den likvide beholdning ultimo, opgjort efter kassekreditreglen, forventes at være mellem 425 og 475 mio.kr.

14 7. Udvalgenes opfølgninger Økonomiudvalget Økonomiudvalget forventer et regnskabsresultat på 447,2 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger udgør dette et mindreforbrug på 41,0 mio. kr. Dette er en ændring siden sidste opfølgning på 7,9 mio. kr kr. (+ = udgift; - = indtægt) Oprindeligt Forventet regnskab Afvigelse fra oprindeligt Omplaceringer Tillægsbevillinger Ufinansieret afvigelse (A) (B) (C) =(A-B-C) Administrativ organisation Politisk organisation Lønpuljer og tjenestemandspensioner Redningsberedskab Øvrige områder Ældreboliger Udlejningsejendomme Økonomiudvalget i alt Administrativ organisation Der forventes et regnskabsresultat på 379,2 mio. kr. Dette er et mindreforbrug i forhold til det oprindelige på 33,0 mio. kr. og et yderligere mindreforbrug i forhold til sidste opfølgning på kr. 8,0 mio. Det yderligere mindreforbrug skyldes: Der forventes en mindreudgift til rengøring på kr. 3,6 mio. idet forventede udgifter til nyanskaffelser mv. ikke afholdes, før der er truffet en afgørelse omkring udlicitering af 0-6 års området. Mindreudgift på tværgående udgifter administration m.m. kr. 2,4 mio. kr. Merindtægt kr. 2,0 mio. kr. vedr. byggesagsgebyrer, hvilket skyldes enkeltstående store erhvervsbyggerier. Følgende forklaringer på afvigelsen fra det oprindelige er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat: Administrationsbidrag på 3,6 mio. kr. til Udbetaling Danmark opkræves først i 2013 Pulje til håndtering af overførsler på 25,0 mio. kr. forventes ikke brugt Der forventes en merindtægt på 2 mio. kr. fra AER (Arbejdsgiverens Elev Refusion) i bonus og præmier vedr. elevpladser. Mindreforbrug på drift af administrationsbygninger kr. 1,5 mio.kr. Mindre forbrug til tinglysning af skadesløsbreve i forbindelse med ejendomsskattelån kr. 1,0 mio. - færre låneoptagelser. Mindreindtægt vedr. parkeringsafgift på kr. 0,6 mio. niveauet for udstedelse af bøder ligger på stk. pr. år og den kommunale indtægt årligt på ca. kr. 1,5 mio. På puljen til konkurrenceudsættelse mangler at blive udmøntet 1,3 mio. kr. jf. beslutning i sag om rammeoverførsel fra 2011 til. Løn og tjenestemandspensioner Der forventes et regnskabsresultat på 28,3 mio. kr. Dette er et mindreforbrug i forhold til oprindeligt på 58,0 mio. kr. og et yderligere mindreforbrug i forhold til sidste opfølgning på kr. 2,0 mio. Det yderligere mindreforbrug skyldes:

15 15 Mindreudgift til tjenestemandspensioner/pensionspræmie på kr. 2,0 mio. Følgende forklaringer på afvigelsen fra det oprindelige er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat: Omplacering fra HR puljer vedr. barselsudligning, fratrådte tjenestemænd samt fleksjobpulje m.m. til andre udvalg. Redningsberedskab Der forventes et regnskabsresultat på 23,0 mio. kr. Dette er et merforbrug i forhold til det oprindelige på 1,2 mio. kr. Der er ingen ændringer siden sidste opfølgning. Følgende forklaringer på afvigelsen fra det oprindelige er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat: Overførsel fra drift til anlæg til finansiering af opførelse af garager på Beredskabsstationen på 1,0 mio. kr. Forbrug af HR -puljer vedr. barselsudligning, fratrådte tjenestemænd samt fleksjobpulje m.m.. Øvrige områder, Ældreboliger og Udlejningsejendomme Der forventes et samlet regnskabsresultat på 6,0 mio. kr. Dette er et merforbrug i forhold til det oprindelige på 2,7 mio. kr. og en forværring siden sidste opfølgning på kr. 2,0 mio. Forværringen skyldes: Periodeforskydninger på udgifter til udlejningsejendomme fra til 2013 vurderes nu at være mindre end tilsvarende periodeforskydninger fra 2011-, hvilket medfører en merudgift på 2,0 mio. kr. i. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Beskæftigelses- og integrationsudvalget forventer et regnskabsresultat på 537,9 mio. kr. Dette er et merforbrug på 14,3 mio.kr. i forhold til det oprindelige. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger udgør merforbruget 12,5 mio. kr., hvilket er en forbedring på 7,5 mio. kr. siden sidste opfølgning kr. (+ = udgift; - = indtægt) Oprindeligt Forventet regnskab Afvigelse fra oprindeligt Omplaceringer Tillægsbevillinger Ufinansieret afvigelse (A) (B) (C) =(A-B-C) Ungdomsuddannelse Integration Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Beskyttet beskæftigelse Fleksjob og ledighedsydelse Beskæftigelsesindsats Dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige Enkeltydelser Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Integration Der forventes et regnskabsresultat på 7,7 mio. kr. Dette er 2,0 mio.kr. mindre end det oprindelige og en forbedring på 1 mio.kr. siden sidste opfølgning.

16 16 Ændringen siden sidste opfølgning skyldes en fornyet vurdering af udgifterne til danskuddannelse, hvilket medfører en forbedring på 1 mio.kr. Følgende forklaringer på afvigelsen fra det oprindelige er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat: Mindreindtægter på grundtilskud på 2,5 mio.kr. Merindtægter på refusioner og projektmidler på 1,5 mio.kr. Merudgifter til kontanthjælp til udlændinge på 3,5 mio.kr. Mindreudgifter til danskuddannelse og kurser i danske samfundsforhold på 5,5 mio.kr. Sygedagpenge Der forventes et regnskabsresultat på 97,7 mio. kr. Dette er 12 mio.kr. mindre end det oprindelige og en forbedring på 1 mio.kr. siden sidste opfølgning. Ændringen siden sidste opfølgning skyldes, at antallet af sager mellem 5 og 8 uger samt med over 52 ugers varighed, hvor der ikke er refusion af ydelsen, vurderes lavere end tidligere samtidig med at antallet mellem 9 og 52 ugers varighed vurderes lidt højere. Følgende forklaring på afvigelsen fra det oprindelige er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat: Mindreudgifter som følge af fald i antallet af sygedagpengemodtagere blandt andet som følge af TTA-projektet. Kontanthjælp Der forventes et regnskabsresultat på 142,0 mio. kr. Dette er 17,5 mio.kr. mere end det oprindelige og uændret i forhold til den sidste opfølgning. Følgende forklaring på afvigelsen fra det oprindelige er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat: Netto merudgift som følge af flere kontanthjælpsmodtagere end forventet i tet. Afskaffelsen af fattigdomsydelserne Revalidering Der forventes et regnskabsresultat på 4,9 mio. kr. Dette er 5,0 mio.kr. mindre end det oprindelige og uændret i forhold til sidste opfølgning. Mindreudgiften forudsættes at skulle finansiere en del af den forventede merudgift på kontanthjælp. Følgende forklaringer på afvigelsen fra det oprindelige er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat, dog med en ændring i beløbet: Netto mindreudgifter som følge af fald i antallet af personer, der bliver bevilget revalidering grundet strammere regler, hvilket betyder at de forbliver på kontanthjælp. Antallet er stagnerende. Fleksjob og ledighedsydelse Der forventes et regnskabsresultat på 55,7 mio. kr. Dette er 1,5 mio.kr. mere end det oprindelige og uændret i forhold til sidste opfølgning. Følgende forklaring på afvigelsen fra det oprindelige er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat: Merudgift grundet flere personer på ledighedsydelse og flere i fleksjob. Flere personer i fleksjob med 2/3 lønrefusion i forhold til personer med 1/2 refusion. Beskæftigelsesindsats Der forventes et regnskabsresultat på 35,4 mio. kr., hvilket er 10,7 mio.kr. mindre end det oprindelige og en forbedring på 5,5 mio.kr. siden den sidste opfølgning. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger er mindreforbruget på 12,5 mio. kr.

17 17 Forbedringen skyldes en mere intensiv udnyttelse af de eksisterende pladser samt at der har været hentet mange eksterne projektmidler, der har kunnet finansiere en del af beskæftigelsesindsatsen. Følgende forklaring på afvigelsen fra det oprindelige er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat: Mindreudgift på 2,1 mio.kr. som følge af, at færre end forventet gør krav på seniorjob grundet udskydelsen af forkortelsen af dagpengeretten. Beregnet mindreudgift på 4,6 mio.kr. til aktivering som følge af de ændrede regler for aktivering, der blev gennemført i foråret. Ændringen er forlagt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den pkt. 49. Dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige Der forventes et regnskabsresultat på 174,7 mio. kr. Dette er 25 mio.kr. mere end det oprindelige og uændret siden sidste opfølgning. Følgende forklaring på afvigelsen fra det oprindelige er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat: Netto merudgift på 28,8 mio.kr. grundet flere dagpengemodtagere end antaget i tet. Netto mindreudgift på 8,8 mio.kr. grundet færre personer med personlig assistance og i løntilskud. Finansiering Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har fået tilført omplaceringer på 2,2 mio. kr. og en tillægsbevilling på -0,4 mio. kr. Herefter forventes en ufinasieret merudgift på 12,5 mio. kr Med det forventede regnskabsresultat vil udvalgets bevilling ved årets slutning blive overskredet. For at sikre tilstrækkelig bevilling foreslås den forventede merudgift på 12,5 mio. kr. finansieret ved en omplacering fra Forebyggelses- og Socialudvalgets ramme for overførsler, hvor der forventes en mindreudgift på 19,3 mio. kr. Skole- og Børneudvalget Skole- og Børneudvalget forventer et regnskabsresultat på 1.429,4 mio. kr. I forhold til oprindelig er der tale om et merforbrug på 31,0 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger svarer det til et forventet merforbrug på 7,2 mio. kr. Dette er en forbedring på 2 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning kr. (+ = udgift; - = indtægt) Oprindeligt Forventet regnskab Afvigelse fra oprindeligt Omplaceringer Tillægsbevillinger Ufinansieret afvigelse (A) (B) (C) =(A-B-C) Dagtilbud Folkeskoler SFO og fritidshjem Klubber Ungdomsskolen Det specialpædagogiske område Privat- og Efterskoler Skole- og Børneudvalget i alt Dagtilbud Der forventes et regnskabsresultat på 360,1 mio. kr. Dette er et merforbrug i forhold til det oprindelige på 13,8 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger udgør merforbruget 4,7 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til sidste opfølgning.

18 18 Følgende forklaring på afvigelsen fra det oprindelige er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat: Merforbrug på institutionsniveau på 4,7 mio. kr., som finansieres af rammeoverførsler fra Folkeskoleområdet Der forventes et regnskabsresultat på 549,0 mio. kr. Dette er et merforbrug i forhold til det oprindelige på 13,9 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger udgør merforbruget 8,0 mio. kr. Det er en forværring siden sidste opfølgning på 3,5 mio. kr., som skyldes færre klasser. Folkeskoleområdet vurderes i sammenhæng med privat- og efterskoler, hvor der er et tilsvarende mindreforbrug. Følgende forklaring på afvigelsen fra det oprindelige er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat: Merforbrug på institutionsniveau på 4,5 mio. kr. Merforbruget finansieres af rammeoverførsler fra SFO området Der forventes et regnskabsresultat på 114,0 mio. kr. Dette er et merforbrug i forhold til det oprindelige på 4,1 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger udgør merforbruget 3,0 mio. kr. Merforbruget er det samme som ved sidste opfølgning. Følgende forklaring på afvigelsen fra det oprindelige er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat: Merforbrug på institutionsniveau på 3,0 mio. kr., som finansieres af rammeoverførsler fra Klubområdet Der forventes et regnskabsresultat på 77,4 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger svarer det til et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til sidste opfølgning. Følgende forklaring på afvigelsen fra det oprindelige er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat: Færre børn end forudsat i tet. Ungdomsskolen Der forventes et regnskabsresultat på 9,7 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på Ungdomsskoleområdet. Det specialpædagogiske område Der forventes et regnskabsresultat på 256,2 mio. kr. Dette er et merforbrug i forhold til det oprindelige på 2,4 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger svarer det til et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til sidste opfølgning på 2 mio. kr. Forbedringen siden sidste opfølgning skyldes, at der er færre børn i STU tilbud end tidligere forventet samt færre anbragte børn, der skal have undervisnings- og fritidstilbud. Følgende forklaring på afvigelsen fra det oprindelige er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat: Merudgifter til høreapparater på 1,8 mio. kr., som nu er reguleret til 1,6 mio. kr. Merudgifter til STU på 3,0 mio. kr., som nu er reguleret til 2,3 mio. kr. Mindreudgifter til skole- og fritidstilbud til anbragte børn på 5,8 mio. kr., som nu er reguleret til 6,9 mio. kr. Privat- og Efterskoler Der forventes et regnskabsresultat på 63,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som skyldes færre elever end forudsat. Privat- og efterskoler vurderes i sammenhæng med folkeskoleområdet, hvor der er et tilsvarende merforbrug.

19 19 Finansiering Skole- og Børneudvalget har fået tilført omplaceringer på 28 mio. kr. og der er negative tillægsbevillinger på 4 mio. kr. Herefter resterer en ufinansieret afvigelse på 7,2 mio. kr. Merforbruget finansieres af rammeoverførsler fra Kultur- og Idrætsudvalget Kultur- og Idrætsudvalget forventer et regnskabsresultat på 178,0 mio. kr. Dette er et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger udgør merforbruget 1,2 mio. kr. hvilket er en forværring på 0,5 mio. kr. siden sidste opfølgning kr. (+ = udgift; - = indtægt) Oprindeligt Forventet regnskab Afvigelse fra oprindeligt Omplaceringer Tillægsbevillinger Ufinansieret afvigelse (A) (B) (C) =(A-B-C) Fritidsfaciliteter og fritidsområder Folkebiblioteker Kulturelvirksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Kultur- og Idrætsudvalget i alt Fritidsfaciliteter og fritidsområder Der forventes et regnskabsresultat på 36,6 mio. kr. Dette er et merforbrug i forhold til det oprindelige på 0,9 mio. kr., og en forværring på 0,5 mio. kr. sammenlignet med sidste opfølgning. Ændringen siden sidste opfølgning skyldes, at svømmebadene nu forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige i. Folkebiblioteker Der forventes et regnskabsresultat på 54,5 mio. kr. Dette er en afvigelse fra det oprindelige på 0,1 mio. kr., og uændret sammenlignet med sidste opfølgning. Kulturel virksomhed Der forventes et regnskabsresultat på 47,5 mio. kr. Dette er en afvigelse fra det oprindelige på 1,2 mio. kr., og uændret sammenlignet med sidste opfølgning. Efter omplaceringer svarer forbruget til tet. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Der forventes et regnskabsresultat på 39,5 mio. kr. Dette er et merforbrug i forhold til det oprindelige på 0,3 mio. kr. Efter omplaceringer svarer forbruget til tet, hvilket er uændret siden sidste opfølgning. Finansiering Kultur- og Idrætsudvalget forventer at få tilført omplaceringer og tillægsbevillinger på netto 1,1 mio. kr. Herudover resterer et merforbrug på 1,2 mio. kr., som forventes finansieret med rammeoverførsler på udvalgets område fra 2011 til.

20 20 Teknik og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget forventer et regnskabsresultat på 184,7 mio. kr. Dette er et merforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt. Merforbruget på 13,5 mio. kr. skyldes afgørelse i forhold til metode til beregning af vejafvandingsbidrag til forsyningen, jf. sag behandlet af Byrådet d , hvor der blev givet en tillægsbevilling til dette merforbrug. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger bliver merforbrug til et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,5 mio. kr. siden sidste opfølgning kr. (+ = udgift; - = indtægt) Oprinde-ligt Forventet regnskab Afvigelse fra oprinde-ligt Omplaceringer Tillægsbevillinger Ufinan-sieret afvigelse (A) (B) (C) =(A-B-C) Byggemodning - Afledt drift Udlejningsejendomme Byfornyelse Grønneområder Natur Miljø Skadedyrsbekæmpelse Materielgården Vejvæsen Busdrift Havnen Bygningsvedligeholdelse, Central Renovation Skattefinansierede område i alt Brugerfinansieret område Renovation Teknik- og Miljøudvalget i alt Byggemodning Afledt drift Der forventes et regnskabsresultat på 0,5 mio. kr. Efter omplaceringer svarer forbruget til tet. Der er ingen ændringer siden sidste opfølgning. Udlejningsejendomme Der forventes et regnskabsresultat på 4,3 mio. kr. Efter omplaceringer svarer forbruget til tet. Der er ingen ændringer siden sidste opfølgning. Byfornyelse Der forventes et regnskabsresultat på 1,9 mio. kr., hvilket svarer til tet. Der er ingen ændringer siden sidste opfølgning. Grønne områder Der forventes et regnskabsresultat på 13,8 mio. kr.. Efter tillægsbevillinger svarer forbruget til tet. Der er ingen ændringer siden sidste opfølgning Natur Der forventes et regnskabsresultat på 0,7 mio. kr. hvilket svarer til tet. Der er ingen ændringer siden sidste opfølgning

21 21 Miljø Der forventes et regnskabsresultat på 7,5 mio. kr., hvilket svarer til tet. Der er ingen ændringer siden sidste opfølgning Skadedyrsbekæmpelse Der forventes et regnskabsresultat på 0,7 mio. kr. hvilket svarer til tet. Der er ingen ændringer siden sidste opfølgning. Materielgården Der forventes et regnskabsresultat på 0, da Materielgården følger en Bestiller- Udfører- Model (BUM). Der er efter omplaceringer et mindreforbrug på Materielgården på 2,3 mio. kr. som skyldes en teknisk omplacering af mellem Materielgården og Vejvæsen. Mindreforbruget opvejes af tilsvarende modpost på Vejvæsen. Der er ingen ændringer siden sidste opfølgning. Vejvæsen Der forventes et regnskabsresultat på 92,4 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 14,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt. Merforbruget på 13,5 mio. kr. skyldes afgørelse i forhold til metode til beregning af vejafvandingsbidrag til forsyningen, og der er taget højde for dette i Efter omplaceringer og tillægsbevillinger udgør merforbruget 2,3 mio. kr., som skyldes en teknisk omplacering af mellem Materielgården og Vejvæsen. Merforbruget opvejes af tilsvarende modpost på Materielgården. Busdrift Der forventes et regnskabsresultat på 47,0 mio. kr. Efter tillægsbevillinger udgør dette et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Budgettet for den kollektive trafik udlignes løbende over årene. Movias regnskab for Roskilde Kommune 2010 gav et overskud, der er blevet tilbagebetalt i. På den baggrund forventes det, at regnskabet for den kollektive trafik vil vise et overskud på ca. 3,5 mio. kr. i. Beløbet disponeres til betaling for den kollektive trafik 2013 til dækning af annonceret meropkrævning fra Movia i Havnen Der forventes et regnskabsresultat (indtægt) på -0,12. mio. kr. hvilket er i overensstemmelse med oprindeligt. Der er ingen ændringer siden sidste opfølgning. Bygningsvedligeholdelse, Central Der forventes et regnskabsresultat på 8,4 mio. kr. Efter omplaceringer svarer forbruget til tet. Opfølgning på det brugerfinansierede område På det brugerfinansierede område forventes under Teknik- og Miljøudvalget et regnskabsresultat på 7,8 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 2 mio. kr. Der er ingen ændringer siden sidste opfølgning. Følgende forklaringer på mindreforbrug er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat: Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. grundet faldende priser på affaldshåndtering samt en mindre mængde affald end forventet ved lægningen.

22 22 Forebyggelses- og Socialudvalget Forebyggelses- og Socialudvalget forventer et regnskabsresultat på 1.099,0 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 61,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger udgør mindreforbruget 58,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. siden sidste opfølgning. Forebyggelses- og Socialudvalget kr. (+ = udgift; - = indtægt) Oprinde-ligt Forventet regnskab Afvigelse fra oprindeligt Omplaceringer Tillægsbevillinger Ufinansieret afvigelse (A) (B) (C) =(A-B-C) Familie og Børn Voksen og Handicap Sundhed og Forebyggelse Frivilligmidler m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering Førtidspension Øvrige indkomstoverførsler Forebyggelses- og Socialudvalget i alt Familie og Børn Der forventes et regnskabsresultat på 179,2 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 15,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger i årets løb herunder en ekstraordinær indtægt, der blev tilført kassen ved sidste opfølgning, udgør mindreforbruget 10,3 mio. kr. hvilket er en forbedring på 1,3 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Ændringen siden sidste opfølgning skyldes primært mindreforbrug i indeværende år i forbindelse med varetægtsfængsling af unge under 18 år. Følgende forklaringer på mindreforbrug er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat: Mindreforbrug på 9,0 mio. kr. som følge af omlægning af indsatsen til flere lokale og forebyggende tilbud, lavere udgifter i forbindelse med anbringelser samt mindreforbrug på decentrale enheder. Ekstraordinær indtægt på 2,7 mio. kr., som følge af afklarede mellemkommunale betalinger, som nu er tilført kassen. Voksen og Handicap Der forventes et regnskabsresultat på 307,7 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Efter tillægsbevillinger og omplaceringer i årets løb udgør mindreforbruget 6,7 mio. kr. hvilket er 3,8 mio. kr. mindre end ved sidste opfølgning. Ændringen siden sidst skyldes, at den økonomiske forventning til indsatsen i forhold til tilvejebringelsen af den lokale kapacitet, endnu ikke har nået den fulde effekt. Følgende forklaringer på mindreforbrug er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat: Mindreforbrug som følge af resultatet af indsatsen i forhold til tilvejebringelse af lokal kapacitet, hjælp til selvhjælp og fokus på inklusion samt mindreforbrug på decentrale enheder på 10,5 mio. kr., som nu reguleres til 6,7 mio. kr. Sundhed og forebyggelse Der forventes et regnskabsresultat på 69,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Efter omplaceringer i årets løb af eksempelvis barselspuljer udgør mindreforbruget 4,5 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,5 mio. kr. siden sidst. Følgende forklaringer på mindreforbrug er givet i tidligere opfølgninger og gælder fortsat:

Økonomi og Analyse 18. august 2011 Fics brevid: 1316053. Halvårsregnskab

Økonomi og Analyse 18. august 2011 Fics brevid: 1316053. Halvårsregnskab Økonomi og Analyse 18. august Fics brevid: 1316053 Halvårsregnskab 30. Juni 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne Indenrigs-

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet. Økonomicentret # 52.267-14

Frederikshavn Kommune. Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet. Økonomicentret # 52.267-14 Frederikshavn Kommune Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet Økonomicentret # 52.267-14 Indhold Regnskabsresultatet 2013 - Sammendrag... 3 Hovedtallene i regnskab 2013 balancen i regnskabet...

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning...2 Resultatoversigt...3 Sammenfatning/konklusion...4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. august 2007...4 Finansiering...4 Driftsudgifter...4 Renter...6

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12 Budgetforslag 2013 Samt overslagsårene 2014-2016 Side 1 af 12 Budgetforslag 2013-2016 Indledning Basisbudgettet for 2013 2016 blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 04.06.2012. Der henvises i øvrigt

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. marts 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. marts 2010 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. marts 2010 Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Forskydninger i likvide aktiver -4.000-5.000-12.000-21.000 Forskydninger i kortfristede

1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Forskydninger i likvide aktiver -4.000-5.000-12.000-21.000 Forskydninger i kortfristede 1.000 kr. B udget B udget overs lag lø bende priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 234.43 9 3 9.8 17 32. 822 23.82 6 Indtæ gt 57.28 5 5 7.2 85 57. 285 57.28 5 Refusion 235.99 1 4 2.3 97 42. 431 42.46 5 Nett

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. april INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE:

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 151,2 171,9 209,9 218,4 Anlægsudgifter inkl.

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere