Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang"

Transkript

1 Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf Fax Lkal tlf Sagsbeh.: Halfdan Bøgh Sagsnr.: 10/4213 Dk.nr.: CVR-nr.: Hjemmeside: Frederikshavn d. xx. ktber 2010 Overdragelses- g øknmiaftale mellem Palm City Prperties A/S g Frederikshavn Frsyning A/S vedr. klakanlæg på Kærtften g Kærvang 1. Baggrund Palm City Prperties A/S (PCP A/S) har anmdet Frederikshavn Frsyning m at udføre klakanlæg til Kærtften g Kærvang sm en privat byggemdning, hvr Frsyningen efterfølgende vertager klakanlægget sm et ffentligt anlæg. Ifølge spildevandsplanen fr mrådet skal anlægget være ffentligt, g ønsket falder derfr indenfr rammerne af spildevandsplanen. PCP A/S s ønske er blevet frelagt Frederikshavn Byråd, sm på sit møde d besluttede at bemyndige bestyrelsen fr Frederikshavn Frsyning A/S til at gdkende aftalen. Iht. 6 i lvbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 m betalingsregler fr spildevandsfrsyningsselskaber mv. g i betalingsvedtægt fr klakfrsyningen, Frederikshavn Vand A/S, januar 2010 pkræves der tilslutningsbidrag efter gældende regler, g der ydes ejeren gdtgørelse fr klakanlæggets værdi, når Frsyningen vertager et privat klakanlæg. Denne aftale regulerer således de tekniske krav til udførelsen mv. samt fremgangsmåden ved Frsyningens vertagelse af klakanlægget g den øknmiske afregning mellem parterne i frbindelse hermed. Klakanlægget mfatter separatsystemet sm vist på vedlagte bilag 1. Anlægget mfatter vejene Kærtften g Kærvang samt afskærende ledninger frem til eksisterende klakanlæg. Nærværende aftale erstatter ikke tilladelser efter anden lvgivning, sm PCP A/S skal indhente på sædvanlig vis hs de relevante myndigheder. Aftalen indgås i øvrigt på følgende vilkår:

2 2. Tekniske frhld 2.1 Prjekt PCP A/S har fremsendt prjektmateriale til Frsyningens gdkendelse. Med denne aftale gdkender Frsyningen prjektet fr klakanlægget, dg med de i denne aftale beskrevne ændringer. Prjektmaterialet med Frsyningens ændringer er vedlagt sm bilag 1. Fremtidige væsentlige prjektændringer skal gdkendes af Frsyningen. Klakanlægget, brtset fra afskærende ledninger frem til eksisterende ffentlig klak, placeres i vejareal. PCP A/S franlediger, at klakanlæg, der skal vertages af Frsyningen, g sm er placeret udenfr vejareal, deklareres ved tinglysning på de berørte ejendmme. Deklaratinens tekst skal være identisk med teksten i det vedlagte bilag 2. PCP A/S afhlder mkstningerne ved prettelse g tinglysning af deklaratinen. PCP A/S (sm ejer af arealet) skal acceptere, at deklaratinen tinglyses uden erstatning. 2.2 Ændringer g præciseringer af prjektmateriale Der skal anvendes følgende materialer til klakanlægget: Hvedledninger: Ultra PP. Stikledninger: ø160mm glat PVC Hvedbrønde: ø425 mm PP/PE rense- g inspektinsbrønde med krrugeret pføringsrør Skelbrønde Spildevand: ø315 mm PP/PE rense- g inspektinsbrønd med krrugeret pføringsrør Regnvand: ø315 mm PP/PE rense- g inspektinsbrønd med krrugeret pføringsrør g 35 l sandfang Tilslutninger til hvedledninger: grenrør Tilslutninger til hvedbrønde: kun i brøndbundes præfabrikerede tilløb Karme g dæksler: Leveres af Frsyningen på pladsen g mnteres af bygherrens entreprenør. Retningsændringer: Må kun anvendes ved brønde, ikke på ledninger Stikledninger: Der accepteres ingen tilslutninger mellem skelbrønde g hvedledning. I frhld til bilag 1 ændres dybder g kter på klakanlægget. Der skal anvendes følgende dybder/kter: Skelbrønde: Spildevand: sm udgangspunkt 1,5 m dyb Regnvand: sm udgangspunkt 1,1 m dyb Hvedbrønde: 2

3 Brønd R udføres ikke Brønd S flyttes til ny placering Der etableres en ekstra spildevandsbrønd S Nye bundkter på hvedbrønde: Brøndnummer Ny prjekteret bundkte (DVR90) R 2, R 2, R 2, R 1, R 2, R 2, R 2, R 1,40 Tilslutning til 0,43 ekst. drænpumpebrønd S 2, S 2, S 1, S 1, S 2, S 2, S 1, S 0, S -0, S -1, Udførelse Arbejdet skal udføres i henhld til følgende nrmer: DS430 Nrm fr lægning af fleksible ledning af plast i jrd, 1986 DS475 Nrm fr etablering af ledningsanlæg i jrd, 1993 samt Anneks A, 1997 DS415 Nrm fr fundering, 1998 I anlægsfasen skal Frsyningen have samme rettigheder sm bygherren herunder fr deltagelse i byggemøder g fr at udføre tilsyn. Frmålet med tilsynet er alene at sikre, at betingelserne efterleves. Frsyningens tilsyn fritager ikke PCP A/S fr eventuelt ansvar fr mangler, sm efterfølgende måtte knstateres under et sædvanligt fagtilsyn. TV-inspektiner, pmålinger g kmprimeringskntrller udføres løbende, g resultaterne af disse gennemgås på næstkmmende byggemøde. 3

4 PCP A/S skal afhlde byggemøder mindst hver 14. dag. Indkaldelser til byggemøder skal fremsendes til Frsyningen med fem dages varsel. Byggemødereferater tilsendes løbende Frsyningen. 2.4 Dkumentatin af udført anlæg Det udførte klakanlæg skal dkumenteres ved: TV-inspektin i DAS4-frmat udført af TV-inspektinsfirma, sm er medlem af DTVK. Brøndrapprter i DAS4-frmat. TV-inspektinen g brøndrapprter skal afleveres til Frsyningen sm papirrapprter, DAS-filer g i et frmat, der kan fremvises i WinCan. Brøndrapprter skal desuden indehlde ftdkumentatin. Opmåling med ttalstatin (x, y, z-krdinater, EUREF89 g DVR90) af brønde g skelbrønde. Opmålingen skal afleveres i frm af DAS-fil. Kmprimeringskntrller Omkstninger til dkumentatinsmaterialet afhldes af PCP A/S. 3. Overtagelse af klakanlægget: Efter klakanlæggets udførelse skal dette i frbindelse med tilslutning til den ffentlige klakfrsyning verdrages til Frsyningen. Umiddelbart efter etableringen skal PCP A/S skriftligt anmde Frsyningen m vertagelse af klakanlægget, hvr dkumentatinsmaterialet medsendes. Der gennemføres herefter en fælles gennemgang af dkumentatinsmaterialet g besigtigelse af klakanlægget (afleveringsfrretning). Påvises der i denne frbindelse mangler ved udførelsen, udsættes vertagelsen, indtil PCP A/S har givet Frsyningen meddelelse m, at manglerne er afhjulpet. Der afhldes herefter en ny fælles besigtigelse. Der accepteres ikke fejl i TV- g brøndrapprter. Afhjælpningen af mangler sker fr PCP A/S s egen regning g påvirker ikke den aftalte gdtgørelse fr klakanlæggets værdi i henhld til øknmiaftalen. Klakanlægget anses først fr endeligt vertaget af Frsyningen g tilsluttet den ffentlige klakfrsyning, når anlægget er gdkendt af Frsyningen i verensstemmelse med venstående, g når Frsyningen har mdtaget den nedenfr nævnte sikkerhedsstillelse. Efter vertagelsen har Frsyningen ansvaret fr klakanlæggets drift g vedligehldelse md at de tilsluttede frbrugere betaler vandafledningsbidrag. 4

5 Efter Frsyningens vertagelse af klakanlægget hæfter PCP A/S fr mangler i verensstemmelse med mangelansvar fr anlægsarbejder i henhld til AB samt Samtidigt med anmdningen m vertagelse af klakanlægget skal PCP A/S fremsende en sikkerhedsstillelse i frm af bankgaranti. AB92 s regler m sikkerhedsstillelse anvendes ( 6), hvr værdien af klakanlægget erstatter entreprisesummen. Dvs.: Sikkerhedsstillelsen skal svare til 10 % af værdien af klakanlægget. Den nedskrives til 2 % af værdien ét år efter Frsyningen har vertaget anlægget, medmindre Frsyningen frinden skriftligt har fremsat krav m afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Sikkerheden phører fem år efter Frsyningen har vertaget anlægget, medmindre Frsyningen frinden skriftligt har fremsat krav m afhjælpning af mangler. I så fald phører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 4. Tilslutningsbidrag: Tilslutningsbidragene udgør ifølge den gældende betalingsvedtægt: Èt standarttilslutningsbidrag pr. bligenhed (separat klakeret) i alt 25 standardbidrag. Standardbidraget udgør i år 2010 kr ekskl. mms. Tilslutningsbidraget fr hele Kærtften g Kærvang udgør således (2010): kr ekskl. mms. Beløbet er en fast pris, der ikke reguleres indenfr aftalens gyldighedsperide. Beløbet frfalder til betaling ved Frsyningens vertagelse af klakanlægget g den samtidige tilslutning til den ffentlige klakfrsyning. 5. Gdtgørelse fr klakanlæggets værdi: Udregning af gdtgørelsen fr klakanlæggets værdi fremgår af bilag 3. Gdtgørelsen udgør et fast beløb på kr ekskl. mms Beløbet er en fast pris, der ikke reguleres indenfr aftalens gyldighedsperide. Beløbet frfalder til betaling ved Frsyningens vertagelse af klakanlægget g den samtidige tilslutning til den ffentlige klak. 6. Tidsbegrænsning g brtfald af denne aftale: Aftalen er tidsbegrænset til 1 år fra aftalens indgåelse. Såfremt Frsyningen ikke har vertaget klakanlægget frinden, brtfalder aftalen uden psigelse, 5

6 uden at ngen af parterne kan gøre krav gældende ver fr hinanden i frbindelse hermed. Aftalen brtfalder endvidere uden psigelse, g uden at parterne kan fremsætte krav i denne anledning, såfremt PCP A/S sælger de mhandlende arealer til en ny ejer, inden klakfrsyningen har vertaget klakanlægget. 7. Bilag: 1. Prjektmateriale fra PCP A/S med Frsyningens ændringer 2. Deklaratinstekst 3. Udregning af pris fr klakanlægget Dat: Dat: Fr PCP A/S: Fr Frederikshavn Frsyning: Siggi Strandeng, salgsdirektør Claus Reimann Petersen, direktør Ott Stavad, direktør Brian Pedersen, bestyrelsesfrmand 6

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere