K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade København K. (i det følgende kaldet Kunden )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )"

Transkript

1 J.nr.: PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin af farligt affald Kammeradvkaten Vester Farimagsgade 23 Telefn Fax v5

2 IN D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. DEFINITIONER BAGGGRUND OG FORMÅL YDELSERNE ÆNDRINGER Generelt Særligt m kapacitetsændringer Ændringslg SAMARBEJDE VEDERLAG Generelt Regulering af vederlag ved ændrede krav til kapacitet Betalingsbetingelser Tilbagebetaling af verkmpensatin SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER TIL TREDJEMAND SÆRSKILT REGNSKAB GARANTIER LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE Kundens beføjelser Mislighldelse Afhjælpning Anticiperet mislighldelse Ophævelse KUNDENS FORHOLD PARTERNES ERSTATNINGSPLIGT MV Erstatningspligt Ansvarsfrsikring UDELUKKELSE FRA FREMTIDIGE EU-UDBUD ÆNDRING I LEVERANDØRENS EJERSKABSKREDS FORCE MAJEURE PRÆCEPTIVE REGLER OG SAMFUNDSANSVAR TAVSHEDSPLIGT OVERDRAGELSE UNDERLEVERANDØRER LOVVALG TVISTER Side 2/19

3 22. FORTOLKNING VARIGHED MV Ikrafttræden g varighed Opsigelse SELVSTÆNDIG AFTALE UNDERSKRIFTER B I L A G S F O R T E G N E L S E Side 3/19

4 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Leverancebeskrivelsen Bilag 1.a Kravspecifikatin Bilag 1.b Leverandørens løsningsbeskrivelse Vederlag g betalingsplan Krav til regnskaber mv. CSR/Samfundsansvar Side 4/19

5 1. DEFINITIONER Ved Kntrakten frstås denne Kntrakt med tilhørende Bilag underskrevet af parterne samt eventuelle ændringer, sm parterne måtte aftale i verensstemmelse med denne Kntrakt. Ved Bilag frstås bilagene til Kntrakten. Ved Kunden frstås Miljøstyrelsen. Ved Leverandøren frstås [ ] Ved Parterne frstås Kunden g Leverandøren, g ved en Part en af disse. Ved Arbejdsdag frstås mandag til fredag brtset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag g Grundlvsdag. Ved Ikrafttrædelsesdagen frstås den dat hvr Kntrakten mellem Kunden g Leverandøren underskrives. 2. BAGGGRUND OG FORMÅL Kntrakten er indgået mellem Parterne efter afhldelse af frudgående EU udbud ffentliggjrt i EU Tidende; udbudsbekendtgørelse 2014/S Danmark er i medfør af EU-regler frpligtet til at have kapacitet eller bidrage til EU s frenede kapacitet til brtskaffelse af farligt affald. Kntrakten har i den frbindelse til frmål at sikre, at Leverandøren under verhldelse af statsstøttereglerne i EUF-Traktaten md betaling stiller kapacitet til destruktin af dansk prduceret farligt affald til rådighed fr danske kmmuner g virksmheder mv. 3. YDELSERNE Leverandøren skal levere de ydelser, der er specificeret i bilag 1. Ydelserne skal leveres i verensstemmelse med det i Kntrakten anførte. Den aftalte kapacitet skal md betaling stilles til rådighed fr enhver kmmune eller virksmhed i Danmark, sm ønsker at gøre brug af den til destruktin af farligt affald, samt fr destruktin af farligt affald genereret i frbindelse med større uheld, jf. endvidere punkt 7. Side 5/19

6 Leverandøren er frpligtet til løbende at vedligehlde frbrændingsanlægget samt til løbende at gennemføre prduktivitetsfrbedringer g teknlgiudvikling. 4. ÆNDRINGER 4.1 Generelt Kunden kan fremsætte anmdninger m ændringer efter nedenstående retningslinjer. Efter implementering af en ændring sker levering på Kntraktens vilkår, medmindre andet er aftalt. Ændringer kan kun fretages inden fr rammerne af de til enhver tid gældende udbudsregler. 4.2 Særligt m kapacitetsændringer Kunden er berettiget til at kræve, at den aftalte kapacitet til behandling af farligt affald frøges eller reduceres med p til 10 % pr. kalenderår i frhld til kapacitet, der var gældende i det fregående kalenderår. Kapaciteten kan maksimalt frøges eller reduceres med 50 % af den prindeligt aftalte kapacitet samlet set i Kntraktens levetid. Ændring af kapacitet skal varsles med 3 måneders varsel til den 1. i en måned, således at den ændrede kapacitet herefter er gældende. 4.3 Ændringslg Leverandøren skal prethlde en fælles ændringslg, der indehlder al relevant dkumentatin vedrørende ændringer, herunder daterede ændringsanmdninger g løsningsfrslag. 5. SAMARBEJDE Leverandøren er frpligtet til lyalt at samarbejde med Kunden. Fr at sikre et gdt samarbejde har Kunden en fast kntaktpersn hs Leverandøren, ligesm Kunden skal sikre, at Kunden har en fast kntaktpersn, der er tilknyttet Leverandøren. Leverandøren kan til enhver tid indkaldes til et evalueringsmøde m samarbejdet. På mødet skal Kunden g Leverandøren stille med en kntaktpersn g evt. andre relevante medarbejdere. Side 6/19

7 Kmmunikatin vedrørende nærværende Kntrakt skal fregå på dansk. 6. VEDERLAG 6.1 Generelt Metden til beregning af vederlaget g betalingsplanen er fastsat i Bilag Regulering af vederlag ved ændrede krav til kapacitet Såfremt kapaciteten reguleres i medfør af Kntraktens punkt 4.2, reguleres vederlaget frhldsmæssigt ud fra de priser pr. tn kapacitet pr. år, der er angivet i bilag 2. Regulering af vederlaget i øvrigt er ligeledes fastsat i bilag Betalingsbetingelser Kunden er frpligtet til at betale i verensstemmelse med betalingsplanen i Bilag 2 under frudsætning af, at Leverandøren på faktureringstidspunktet har leveret alt, hvad Leverandøren i henhld til Bilag 2 skal have leveret på dette tidspunkt. Kunden er dg tidligst frpligtet til at betale 30 kalenderdage efter mdtagelse af fyldestgørende faktura. Fakturering skal ske i verensstemmelse med de til enhver tid gældende regler m elektrnisk fakturering, jf. den på underskriftstidspunktet gældende bekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 vedrørende Lv m ffentlige betalinger m.v. Leverandøren er herudver frpligtet til at følge Kundens til enhver tid gældende faktureringsprcedurer 6.4 Tilbagebetaling af verkmpensatin På baggrund af det årlige særskilte regnskab, jf. punkt. 8, gdkender Kunden den samlede betaling fr det pågældende kalenderår, herunder en rimelig frtjeneste i frm af en frrentning af den investerede kapital svarende til den i artikel 5, stk. 7, i Kmmissinens afgørelse af 20. december 2011 m anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, TEUF på statsstøtte i frm af kmpensatin fr ffentlig tjeneste ydet til visse virksmheder, der har fået verdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig øknmisk interesse fastsatte swap-rente med tillæg af 100 basispint. Kundens stillingtagen skal tilstræbes at freligge en måned efter fremsendelse af det særskilte regnskab. Side 7/19

8 Såfremt Leverandøren har mdtaget et vederlag i det pågældende kalenderår, sm verstiger de relevante mkstninger med tillæg af en rimelig frtjeneste, jf. bilag 3, træffer Kunden samtidig med gdkendelsen af regnskabet beslutning m tilbagebetaling af fr meget udbetalte beløb. Sådanne beløb frrentes i verensstemmelse med den i knkurrencelvens 11a, stk. 5, anførte rentesats fra udbetalingstidspunktet (tidspunktet fr den i det pågældende kalenderår seneste udbetalte rate) indtil tilbagebetaling sker. 7. SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER TIL TREDJEMAND Når Leverandøren stiller den aftalte kapacitet til rådighed fr kmmuner eller virksmheder mv. i Danmark kan frbrændingsprisen maksimalt udgøre mkstningerne frbundet med frbrændingen af det knkrete farlige affald med tillæg af en avance på 5 %. I prisen kan indregnes nødvendige udgifter til energi, lønninger g andre driftsmkstninger, administratin g salg, mkstninger sm følge af pålagte ffentlige frpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital. Kapacitetsfrpligtelsen, jf. punkt 3, er ikke til hinder fr, at den aftalte kapacitet kan udnyttes i verensstemmelse med gældende regler ved frbrænding af affald mdtaget fra 3. mand, eller at Leverandøren kan fretage anden frm fr affaldsbehandling end destruktin af farligt affald. Det er dg en betingelse, at kmmuner eller virksmheder mv. i Danmark, der skal benytte den aftalte kapacitet til destruktin af farligt affald prduceret i Danmark, i givet fald har frrang til benyttelse af kapaciteten. Kapaciteten skal i øvrigt med den frnødne sikkerhed være til rådighed fr behandling af farligt affald fra Danmark i frbindelse med akut pståede behv. Prisen fr en sådan anden anvendelse af den i Kntrakten aftalte frbrændingskapacitet, fr anvendelse af frbrændingskapacitet, der ikke er mfattet af Kntrakten, samt fr andre varer g tjenesteydelser, sm Leverandøren afsætter sm led i anden virksmhed end frbrænding af farligt affald, skal fastsættes på grundlag af markedsmæssige vurderinger, idet der ikke må ske knkurrencefrvridning ver fr private eller ffentlige knkurrenter. Ved prisfastsættelsen skal der i sådanne tilfælde sikres dækning fr de langsigtede gennemsnitsmkstninger frbundet med den pågældende virksmhed dvs. inklusive såvel direkte sm indirekte mkstninger frbundet med prduktinen af de varer g tjenesteydelser, der prduceres eller afsættes sm led i den anden virksmhed. Side 8/19

9 8. SÆRSKILT REGNSKAB Leverandøren er frpligtet til at udarbejde et årligt særskilt regnskab fr frretningsmrådet med frbrænding af farligt affald mfattet af Kntrakten. Regnskabet skal pfylde kravene til regnskaber fr virksmheder, der skal føre særskilte regnskaber, jf. artikel 1, stk. 2, g artikel 4 i direktiv 2006/111 m gennemskueligheden af de øknmiske frbindelser mellem medlemsstaterne g de ffentlige virksmheder g m den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksmheder, uanset m direktivets artikel 5, stk. 2, måtte finde anvendelse. Det særskilte regnskab skal pstilles efter samme principper sm Leverandørens samlede årsregnskab g skal afstemmes med dette. Det særskilte regnskab skal være i verensstemmelse med Kmmissinens afgørelse af 20. december 2011 m anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten m Den Eurpæiske Unins funktinsmåde på statsstøtte i frm af kmpensatin fr ffentlig tjeneste ydet til visse virksmheder, der har fået verdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig øknmisk interesse. Om de nærmere krav til anvendte regnskabsprincipper, pgørelse g frdeling af mkstninger g indtægter, verførsel af verskud, revisrattestatin, tidsfrister fr aflevering af regnskaber mv. henvises til bilag GARANTIER Leverandøren indestår fr, at de ydelser, der skal leveres, udføres rettidigt på en gd g frsvarlig måde, g i verensstemmelse med Kntrakten g alle dens bilag. Leverandøren garanterer særligt, at den aftalte kapacitet til enhver tid er til rådighed på de i Kntrakten aftalte vilkår. 10. LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE 10.1 Kundens beføjelser Mislighldelse Hvr andet ikke følger af bestemmelserne i nærværende Kntrakt, gælder dansk rets almindelige regler m g beføjelser i anledning af en Parts mislighldelse, herunder reglerne m frhldsmæssigt afslag. Side 9/19

10 Der freligger en mangel, hvis Leverandørens ydelser ikke pfylder kravene i Kntrakten, Kntraktens garantier eller ikke i øvrigt svarer til det, sm Kunden med føje kan frvente. Enhver mangel ved Leverandørens ydelse skal afhjælpes straks efter Kundens fremsættelse af påkrav herm. Leverandøren skal uden yderligere vederlag afhjælpe manglen i verensstemmelse med gd skik. Særligt bemærkes, at der freligger en mangel hvis ydelsen eller dele heraf, er tilvirket efter prduktinsprcesser g -metder, hvr de i punkt 16 nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder g miljø ikke er verhldt. Kunden kan i tilfælde af, at en sådan mangel er knstateret, jf. punkt 16, kræve: at Leverandøren straks efter Kundens fremsættelse af påkrav herm afhjælper manglen, at Leverandøren fremver ved pfyldelse af Kntrakten leverer under verhldelse af de i punkt 16 nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder g miljø, g at Leverandøren fuldt ud genpretter frvldt skade, herunder ved udbetaling af passende skadeserstatning. Vurderingen af m en ved pfyldelse af Kntrakten frvldt skade er genprettet fuldt ud, er m nødvendigt uafhængig af, at de natinale erstatningsregler, der regulerer det knkrete frhld, eventuelt alene tillader delvis skadesløshldelse Afhjælpning Leverandøren har bevisbyrden fr, at Leverandøren straks efter Kundens fremsættelse af påkrav herm har afhjulpet en mangel sm nævnt venfr, at fremtidige leveringer sker under verhldelse af de i punkt 16 nævnte krav, g at Leverandøren fuldt ud har genprettet frvldt skade, herunder ved udbetaling af passende skadeserstatning Anticiperet mislighldelse Ved anticiperet mislighldelse skal Leverandøren uden ugrundet phld meddele Kunden dette, g Leverandøren skal underrette Kunden m, hvad der vil blive gjrt fr at Side 10/19

11 afhjælpe mislighldelsen, g hvad Leverandøren vil gøre fr at undgå, at tilsvarende mislighldelse indtræder i fremtiden Ophævelse Kunden kan straks phæve Kntrakten helt eller delvist, såfremt der freligger væsentlig mislighldelse. Følgende frhld anses altid fr at udgøre væsentlig mislighldelse, der berettiger Kunden til at phæve Kntrakten helt eller delvist. Oplistningen er ikke udtryk fr en udtømmende angivelse af, hvilke frhld der kan udgøre væsentlig mislighldelse. Leverandøren ikke i hele Kntraktens løbetid har/prethlder de frnødne miljøgdkendelser. Leverandøren i gentagne tilfælde ikke verhlder de aftalte krav i relatin til gældende BREF-anbefalinger, herunder BAT-referencedkumentet (BREF) "Waste Incineratin (WI)" (Affaldsfrbrænding), på fr Kntrakten væsentlige mråder. Leverandøren går knkurs eller undergives reknstruktinsbehandling, åbning af frhandlinger m akkrd eller har væsentligt frringede øknmiske frhld i øvrigt, der bringer Kntraktens rette pfyldelse i fare, i det mfang knkurslven gør dette muligt. Leverandørens phør med den virksmhed, sm Kntrakten vedrører, eller indtræden af andre mstændigheder, der bringer Kntraktens rette pfyldelse i alvrlig fare. Såfremt Leverandøren vertræder en eller flere af sine lyalitetsfrpligtelser sm beskrevet i denne Kntrakt, g såfremt Leverandøren ikke retter p herpå efter mdtagelse af skriftligt påbud herm fra Kunden. Såfremt Leverandøren ikke straks efter Kundens anmdning ved knkret begrundet mistanke m, at Leverandøren har leveret i strid med de i punkt 16 nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder g miljø, fremsender en skriftlig redegørelse fr samt dkumenterer under hvilke prcesser g/eller metder den ydelse, der indgår til pfyldelsen af Kntrakten, er tilvirket. Side 11/19

12 Såfremt Leverandøren ikke straks efter Kundens fremsættelse af påkrav herm afhjælper en mangel, sm følge af at Leverandøren har leveret i strid med de i punkt 16 nævnte krav. Såfremt Leverandøren ikke, når det er knstateret, at Leverandøren har leveret i strid med de i punkt 16 nævnte krav fuldt ud genpretter den skade, sm er frvldt ved pfyldelsen af Kntrakten, herunder ved udbetaling af passende skadeserstatning, jf. punkt Såfremt det knstateres, at Leverandøren har leveret i strid med de i punkt 16 nævnte krav, g Leverandøren tidligere har mislighldt Kntrakten på tilsvarende måde. Ved vertrædelse af tavshedspligten. Såfremt Leverandøren i øvrigt i kntraktperiden måtte kmme i en situatin mfattet af artikel 57 i direktiv 2014/24/EU. 11. KUNDENS FORHOLD Såfremt Kunden mislighlder sine betalingsfrpligtelser i henhld til Kntrakten, er Leverandøren berettiget til rente i verensstemmelse med rentelvens regler. Leverandøren er endvidere berettiget til at phæve Kntrakten, såfremt Leverandøren verfr Kunden skriftligt har afgivet påkrav m, dels at Kunden på nærmere specificeret måde har mislighldt sine betalingsfrpligtelser, dels at manglende betaling inden 40 Arbejdsdage vil medføre, at Kntrakten phæves, g såfremt Kunden ikke har pfyldt sine betalingsfrpligtelser inden fristens udløb. Kunden gdtgør løbende Leverandørens dkumenterede mermkstninger frårsaget af Kundens manglende medvirken. 12. PARTERNES ERSTATNINGSPLIGT MV Erstatningspligt Hver Part er erstatningspligtig ver fr den anden Part efter dansk rets almindelige regler. Erstatning er dg under alle mstændigheder begrænset til Vederlaget. Side 12/19

13 Parterne er ikke i nget tilfælde ansvarlig fr driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Franstående begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grv uagtsmhed eller frsætlige frhld hs den skadevldende part Ansvarsfrsikring Leverandøren skal i hele Kntraktens løbetid prethlde en fr branchen sædvanlig ansvarsfrsikring til dækning af Kundens eventuelle erstatningskrav md Leverandøren, idet Leverandørens ansvar dg ikke kan begrænses hertil. Frsikringen skal dække enhver frm fr skade, sm Leverandøren frvlder under udførelsen af pgaver mfattet af Kntrakten, herunder ver fr tredjemand. Leverandøren skal på Kundens anmdning dkumentere, at dette krav er pfyldt. 13. UDELUKKELSE FRA FREMTIDIGE EU-UDBUD Leverandørens manglende verhldelse af sine kntraktmæssige frpligtelser i henhld til Kntrakten kan udgøre fejl i frbindelse med udøvelsen af Leverandørens erhverv, jf. udbudsdirektivets (2004/18/EF) artikel 45, stk. 2, litra d). Hvrvidt en knstateret fejl kan anses fr en "alvrlig fejl" i direktivets frstand, vil ber på den adfærd, sm Leverandøren har udvist, herunder m mislighldelsen berr på hensigt eller uagtsmhed af en vis alvr hs Leverandøren. Knstateringen af, m Leverandøren har begået en alvrlig fejl ved manglende verhldelse af sine kntraktmæssige frpligtelser i henhld til Kntrakten, vil ske ved en knkret g individuel vurdering af den af Leverandøren udviste uagtsmhed. Knstateringen heraf frudsætter ikke, at der freligger en retskraftig dm eller lignende grundlag. Såfremt Kunden knstaterer, at Leverandøren ved mislighldelse af Kntrakten har begået en alvrlig fejl, kan Kunden udelukke Leverandøren fra at deltage i fremtidige udbudsfrretninger, sm Kunden afhlder. Kunden frbehlder sig herudver ret til at infrmere andre rdregivende myndigheder m den af Leverandøren begåede "alvrlige fejl"." Side 13/19

14 Når bestemmelserne i artikel 57, stk. 4, litra c) g g) i direktiv 2014/24/EU er implementeret i Danmark, finder bestemmelserne tilsvarende anvendelse. 14. ÆNDRING I LEVERANDØRENS EJERSKABSKREDS Såfremt der i kntraktperiden sker hel eller delvis ændring i ejerskabskredsen bag Leverandøren, skal Leverandøren meddele dette skriftligt til Kunden. Frem til 12 måneder efter Kundens mdtagelse af meddelelse m helt eller delvist ejerskifte, har kunden ret til ved skriftlig meddelelse til Leverandøren at psige denne kntrakt sm helhed med et varsel på 12 måneder. 15. FORCE MAJEURE Ingen af Parterne skal i henhld til denne Kntrakt anses fr ansvarlig verfr den anden Part fr frhld, der ligger uden fr Partens kntrl, g sm Parten ikke ved tilbudsfristen fr udbuddet af Kampagnen burde have taget i betragtning g ej heller burde have undgået eller vervundet. Frhldet til en underleverandør anses kun fr frce majeure, såfremt der fr under Leverandøren freligger en hindring, der mfattes af første punktum g sm Leverandøren ikke burde have undgået eller vervundet. Frce majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herm til den anden Part senest 3 arbejdsdage efter, at frce majeure er indtrådt. Frce majeure ved frsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, sm frce majeure-situatinen varer. 16. PRÆCEPTIVE REGLER OG SAMFUNDSANSVAR Leverandøren er - udver de i bilag 1 angivne mindstekrav til miljøgdkendelser mv. - frpligtet til at verhlde de til enhver tid gældende regler g frskrifter relateret til de leverede ydelser, herunder miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- g sikkerhedsfrskrifter. Om Leverandørens verhldelse af CSR g samfundsansvar gælder tillige det i bilag 4 fastsatte. Særligt fr delaftale 1 gælder følgende m elevpladser: Leverandøren skal sikre, at mindst en stilling, der anvendes til Leverandørens virksmhed med at frbrænde affald, besættes med en elev. Side 14/19

15 Ved elever frstås en arbejdstager, med hvem Leverandøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgås sm led i et uddannelsesfrløb, sm eleven følger, g skal være rettet md, at eleven pnår persnlige, sciale g faglige kvalifikatiner, sm understøtter elevens uddannelsesfrløb, g sm giver grundlag fr beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Uddannelsesfrløb i medfør af lvbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 m erhvervsgrunduddannelser m.v. g i medfør af lvbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013 m erhvervsuddannelser anses at pfylde venstående krav til uddannelsesfrløb. Leverandør kan indgå uddannelsesaftaler m uddannelsesfrløb i medfør af andre tilsvarende uddannelsesrdninger i EU, herunder med elever fra andre EU-lande, sm pfylder venstående krav til et uddannelsesfrløb. Leverandøren kan ikke pfylde sin frpligtelse til at beskæftige elever i Kntrakten ved at verføre persner, sm ved Kntraktens indgåelse er ansat hs Leverandøren, til den udbudte Kntrakt. Leverandøren skal på Kundens anmdning dkumentere, at kravet m beskæftigelse af en stilling er pfyldt. Leverandøren skal give meddelelse til Kunden, hvis en stilling, sm skal besættes med en elev, ikke har kunnet besættes i en peride på mere end 40 Arbejdsdage. 17. TAVSHEDSPLIGT Leverandøren g dennes medarbejdere samt underleverandører g disses medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til plysninger vedrørende Kundens eller andres frbehld, sm de får kendskab til i frbindelse med Kntrakten. Kunden kan frlange, at hver enkelt medarbejder skal underskrive sædvanlige tavshedserklæringer. Fr Kunden gælder reglerne fr ansatte i den ffentlige frvaltning. Denne tavshedspligt er gså gældende efter nærværende Kntrakts phør uanset phørsgrunden. Leverandøren kan medtage Kunden på referenceliste, men må ikke derudver uden Kundens frudgående samtykke udsende ffentlig meddelelse m Kntrakten, ffent- Side 15/19

16 liggøre nget m Kntraktens indhld eller anvende Kunden i Leverandørens markedsføring. 18. OVERDRAGELSE Kunden har ret til at verdrage sine rettigheder g frpligtelser efter Kntrakten til en anden ffentlig myndighed. Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke g inden fr rammerne af gældende udbudsregler verdrage sine rettigheder g frpligtelser ifølge nærværende Kntrakt til tredjemand. 19. UNDERLEVERANDØRER Leverandøren er kun efter Kundens frudgående accept berettiget til at anvende underleverandører i videre mfang, end hvad der fremgår af Leverandørens tilbud i frbindelse med det gennemførte EU udbud af Kntrakten. Leverandøren er ansvarlig fr eventuelle underleverandørers leverancer på samme vis, sm hvis de pågældende leverancer var leveret af Leverandøren selv. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne, kan Kunden i enhver henseende rette henvendelse til Leverandøren, gså vedrørende leverancer fra underleverandører. 20. LOVVALG Kntrakten er undergivet dansk ret. 21. TVISTER Såfremt der pstår en uverensstemmelse mellem parterne i frbindelse med nærværende Kntrakt, skal Parterne med en psitiv, samarbejdende g ansvarlig hldning søge at indlede frhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal frhandlingerne søges løftet p på højt plan i Parternes rganisatiner. Når det i andet afsnit beskrevne har været frsøgt, er hver af Parterne berettiget til at kræve uverensstemmelsen afgjrt ved de almindelige dmstle. En eventuel retssag skal anlægges ved Københavns Byret. Side 16/19

17 22. FORTOLKNING Henvisning til denne Kntrakt eller til en bestemmelse deri mfatter gså de til Kntrakten hørende bilag med underbilag henhldsvis de bilag, der er relevante fr den pågældende bestemmelse. Ved uverensstemmelser har nærværende af Parterne underskrevne kntraktdkument frrang frem fr bilagene. Bestemmelser i Kundens udbudsmateriale g Leverandørens tilbudsmateriale, der ikke er gentaget i denne kntrakt eller i de dertil knyttede bilag, er ikke bindende fr parterne. 23. VARIGHED MV Ikrafttræden g varighed Kntrakten træder i kraft, når den er underskrevet af begge Parter. Kntrakten har en varighed på 108 måneder g udløber herefter uden yderligere varsel. Kntrakten kan på Kundens franledning frlænges med p til 12 måneder. Kunden giver meddelelse til Leverandøren m evt. frlængelse seneste 6 måneder inden Kntraktens udløb Opsigelse Kunden kan uden begrundelse psige Kntrakten med 1 års varsel. Såfremt Kunden ikke pnår bevilling på Finanslven til de af kntrakten mfattede aktiviteter, kan psigelse ske med 3 måneders varsel. Hvis Kundens beslutning m at tildele Kntrakten til Leverandøren annulleres af Klagenævnet fr Udbud eller af dmstlene, kan Kunden psige Kntrakten med en måneds varsel. Parterne er enige m, at en sådan ret ikke samtidig udløser en pligt hertil. Hvis Kntrakten erklæres fr uden virkning af Klagenævnet fr Udbud eller af dmstlene, kan Kunden psige eller tilpasse Kntrakten helt eller delvist i verensstemmelse med dette påbud. Kntrakten phører ved psigelse således sm fastsat i påbuddet, helt eller delvist, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Ved Kntraktens psigelse i venfrnævnte situatiner skal Leverandørens eventuelle krav m erstatning eller anden frm fr gdtgørelse, sm udgangspunkt afgøres efter Side 17/19

18 dansk rets almindelige regler. Dg har Parterne aftalt, at en eventuel erstatning eller anden frm fr gdtgørelse alene mfatter Leverandørens direkte g dkumentérbare tab i Kntraktens løbetid frem til phørstidspunktet samt eventuelle nødvendige afviklingsmkstninger, dg er erstatningen maksimeret i verensstemmelse med Kntraktens punkt 12. Leverandøren er ikke herudver berettiget til erstatning eller anden frm fr gdtgørelse, herunder psitiv pfyldelsesinteresse i den resterende del af aftaleperiden g indirekte tab. Leverandøren er frpligtet til at begrænse et eventuelt tab mest muligt. I det mfang der på tidspunktet fr kntraktindgåelsen er indgivet en klage til Klagenævnet fr Udbud, eller der efter kntraktindgåelsen indgives en klage til Klagenævnet fr Udbud, med påstand m annullatin eller uden virkning, er Leverandøren på Kundens anmdning frpligtet til alene at afhlde udgifter, der er helt nødvendige til sikring af Kntraktens fremtidige pfyldelse på sådan vis, at Leverandøren ikke senere bringes i frsinkelse. Leverandøren er berettiget til kmpensatin fr eventuelle direkte g dkumenterede mermkstninger sm følge heraf. Kunden kan til dkumentatin fr sådanne mkstninger kræve en attesteret revisrerklæring. Leverandøren er frpligtet til at begrænse eventuelle mermkstninger mest muligt. Hvis Leverandøren indså eller burde have indset, at der frelå en åbenbar vertrædelse af udbudsreglerne på tidspunktet fr Kntraktens indgåelse, kan Leverandøren ikke ver fr Kunden rejse krav m erstatning eller anden frm fr gdtgørelse sm følge af psigelsen. Endvidere kan rdregiver psige Kunden med en måneds varsel, såfremt det ved endelig afgørelse eller dm knstateres, at Leverandøren har fået tildelt Kntrakten ved afgivelse af et tilbud, hvis indhld strider md lvgivningen, eksempelvis knkurrencelvgivningen, frudsat at det lvstridige indhld har haft betydning fr tildelingen af Kntrakten. I så fald er Leverandøren ikke berettiget til erstatning eller anden frm fr gdtgørelse. Et eventuelt erstatningsansvar ver fr Kntrakten i den henseende afgøres i verensstemmelse med dansk rets almindelige regler. 24. SELVSTÆNDIG AFTALE Parterne er enige m, at denne aftales punkt 23.2 udgør en selvstændig aftale mellem Parterne, sm er gældende, uanset m Kntrakten i øvrigt måtte blive erklæret uden virkning. Side 18/19

19 25. UNDERSKRIFTER Kntrakten underskrives i t riginale eksemplarer, hvraf Parterne hver mdtager et eksemplar. Sted: Dat: Sted: Dat: Fr Kunden Fr Leverandøren Side 19/19

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Leveranceaftale (Delaftale nr. x)

Leveranceaftale (Delaftale nr. x) Leveranceaftale (Delaftale nr. x) mellem Region Hovedstaden Den Præhospitale Virksomhed Telegrafvej 5 2750 Ballerup (herefter benævnt "ordregiver") og [ ] (herefter benævnt "leverandøren") om liggende

Læs mere

Rammekontrakt om konsulentopgave

Rammekontrakt om konsulentopgave Rammekontrakt om konsulentopgave mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere