K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade København K. (i det følgende kaldet Kunden )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )"

Transkript

1 J.nr.: PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin af farligt affald Kammeradvkaten Vester Farimagsgade 23 Telefn Fax v5

2 IN D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. DEFINITIONER BAGGGRUND OG FORMÅL YDELSERNE ÆNDRINGER Generelt Særligt m kapacitetsændringer Ændringslg SAMARBEJDE VEDERLAG Generelt Regulering af vederlag ved ændrede krav til kapacitet Betalingsbetingelser Tilbagebetaling af verkmpensatin SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER TIL TREDJEMAND SÆRSKILT REGNSKAB GARANTIER LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE Kundens beføjelser Mislighldelse Afhjælpning Anticiperet mislighldelse Ophævelse KUNDENS FORHOLD PARTERNES ERSTATNINGSPLIGT MV Erstatningspligt Ansvarsfrsikring UDELUKKELSE FRA FREMTIDIGE EU-UDBUD ÆNDRING I LEVERANDØRENS EJERSKABSKREDS FORCE MAJEURE PRÆCEPTIVE REGLER OG SAMFUNDSANSVAR TAVSHEDSPLIGT OVERDRAGELSE UNDERLEVERANDØRER LOVVALG TVISTER Side 2/19

3 22. FORTOLKNING VARIGHED MV Ikrafttræden g varighed Opsigelse SELVSTÆNDIG AFTALE UNDERSKRIFTER B I L A G S F O R T E G N E L S E Side 3/19

4 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Leverancebeskrivelsen Bilag 1.a Kravspecifikatin Bilag 1.b Leverandørens løsningsbeskrivelse Vederlag g betalingsplan Krav til regnskaber mv. CSR/Samfundsansvar Side 4/19

5 1. DEFINITIONER Ved Kntrakten frstås denne Kntrakt med tilhørende Bilag underskrevet af parterne samt eventuelle ændringer, sm parterne måtte aftale i verensstemmelse med denne Kntrakt. Ved Bilag frstås bilagene til Kntrakten. Ved Kunden frstås Miljøstyrelsen. Ved Leverandøren frstås [ ] Ved Parterne frstås Kunden g Leverandøren, g ved en Part en af disse. Ved Arbejdsdag frstås mandag til fredag brtset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag g Grundlvsdag. Ved Ikrafttrædelsesdagen frstås den dat hvr Kntrakten mellem Kunden g Leverandøren underskrives. 2. BAGGGRUND OG FORMÅL Kntrakten er indgået mellem Parterne efter afhldelse af frudgående EU udbud ffentliggjrt i EU Tidende; udbudsbekendtgørelse 2014/S Danmark er i medfør af EU-regler frpligtet til at have kapacitet eller bidrage til EU s frenede kapacitet til brtskaffelse af farligt affald. Kntrakten har i den frbindelse til frmål at sikre, at Leverandøren under verhldelse af statsstøttereglerne i EUF-Traktaten md betaling stiller kapacitet til destruktin af dansk prduceret farligt affald til rådighed fr danske kmmuner g virksmheder mv. 3. YDELSERNE Leverandøren skal levere de ydelser, der er specificeret i bilag 1. Ydelserne skal leveres i verensstemmelse med det i Kntrakten anførte. Den aftalte kapacitet skal md betaling stilles til rådighed fr enhver kmmune eller virksmhed i Danmark, sm ønsker at gøre brug af den til destruktin af farligt affald, samt fr destruktin af farligt affald genereret i frbindelse med større uheld, jf. endvidere punkt 7. Side 5/19

6 Leverandøren er frpligtet til løbende at vedligehlde frbrændingsanlægget samt til løbende at gennemføre prduktivitetsfrbedringer g teknlgiudvikling. 4. ÆNDRINGER 4.1 Generelt Kunden kan fremsætte anmdninger m ændringer efter nedenstående retningslinjer. Efter implementering af en ændring sker levering på Kntraktens vilkår, medmindre andet er aftalt. Ændringer kan kun fretages inden fr rammerne af de til enhver tid gældende udbudsregler. 4.2 Særligt m kapacitetsændringer Kunden er berettiget til at kræve, at den aftalte kapacitet til behandling af farligt affald frøges eller reduceres med p til 10 % pr. kalenderår i frhld til kapacitet, der var gældende i det fregående kalenderår. Kapaciteten kan maksimalt frøges eller reduceres med 50 % af den prindeligt aftalte kapacitet samlet set i Kntraktens levetid. Ændring af kapacitet skal varsles med 3 måneders varsel til den 1. i en måned, således at den ændrede kapacitet herefter er gældende. 4.3 Ændringslg Leverandøren skal prethlde en fælles ændringslg, der indehlder al relevant dkumentatin vedrørende ændringer, herunder daterede ændringsanmdninger g løsningsfrslag. 5. SAMARBEJDE Leverandøren er frpligtet til lyalt at samarbejde med Kunden. Fr at sikre et gdt samarbejde har Kunden en fast kntaktpersn hs Leverandøren, ligesm Kunden skal sikre, at Kunden har en fast kntaktpersn, der er tilknyttet Leverandøren. Leverandøren kan til enhver tid indkaldes til et evalueringsmøde m samarbejdet. På mødet skal Kunden g Leverandøren stille med en kntaktpersn g evt. andre relevante medarbejdere. Side 6/19

7 Kmmunikatin vedrørende nærværende Kntrakt skal fregå på dansk. 6. VEDERLAG 6.1 Generelt Metden til beregning af vederlaget g betalingsplanen er fastsat i Bilag Regulering af vederlag ved ændrede krav til kapacitet Såfremt kapaciteten reguleres i medfør af Kntraktens punkt 4.2, reguleres vederlaget frhldsmæssigt ud fra de priser pr. tn kapacitet pr. år, der er angivet i bilag 2. Regulering af vederlaget i øvrigt er ligeledes fastsat i bilag Betalingsbetingelser Kunden er frpligtet til at betale i verensstemmelse med betalingsplanen i Bilag 2 under frudsætning af, at Leverandøren på faktureringstidspunktet har leveret alt, hvad Leverandøren i henhld til Bilag 2 skal have leveret på dette tidspunkt. Kunden er dg tidligst frpligtet til at betale 30 kalenderdage efter mdtagelse af fyldestgørende faktura. Fakturering skal ske i verensstemmelse med de til enhver tid gældende regler m elektrnisk fakturering, jf. den på underskriftstidspunktet gældende bekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 vedrørende Lv m ffentlige betalinger m.v. Leverandøren er herudver frpligtet til at følge Kundens til enhver tid gældende faktureringsprcedurer 6.4 Tilbagebetaling af verkmpensatin På baggrund af det årlige særskilte regnskab, jf. punkt. 8, gdkender Kunden den samlede betaling fr det pågældende kalenderår, herunder en rimelig frtjeneste i frm af en frrentning af den investerede kapital svarende til den i artikel 5, stk. 7, i Kmmissinens afgørelse af 20. december 2011 m anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, TEUF på statsstøtte i frm af kmpensatin fr ffentlig tjeneste ydet til visse virksmheder, der har fået verdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig øknmisk interesse fastsatte swap-rente med tillæg af 100 basispint. Kundens stillingtagen skal tilstræbes at freligge en måned efter fremsendelse af det særskilte regnskab. Side 7/19

8 Såfremt Leverandøren har mdtaget et vederlag i det pågældende kalenderår, sm verstiger de relevante mkstninger med tillæg af en rimelig frtjeneste, jf. bilag 3, træffer Kunden samtidig med gdkendelsen af regnskabet beslutning m tilbagebetaling af fr meget udbetalte beløb. Sådanne beløb frrentes i verensstemmelse med den i knkurrencelvens 11a, stk. 5, anførte rentesats fra udbetalingstidspunktet (tidspunktet fr den i det pågældende kalenderår seneste udbetalte rate) indtil tilbagebetaling sker. 7. SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER TIL TREDJEMAND Når Leverandøren stiller den aftalte kapacitet til rådighed fr kmmuner eller virksmheder mv. i Danmark kan frbrændingsprisen maksimalt udgøre mkstningerne frbundet med frbrændingen af det knkrete farlige affald med tillæg af en avance på 5 %. I prisen kan indregnes nødvendige udgifter til energi, lønninger g andre driftsmkstninger, administratin g salg, mkstninger sm følge af pålagte ffentlige frpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital. Kapacitetsfrpligtelsen, jf. punkt 3, er ikke til hinder fr, at den aftalte kapacitet kan udnyttes i verensstemmelse med gældende regler ved frbrænding af affald mdtaget fra 3. mand, eller at Leverandøren kan fretage anden frm fr affaldsbehandling end destruktin af farligt affald. Det er dg en betingelse, at kmmuner eller virksmheder mv. i Danmark, der skal benytte den aftalte kapacitet til destruktin af farligt affald prduceret i Danmark, i givet fald har frrang til benyttelse af kapaciteten. Kapaciteten skal i øvrigt med den frnødne sikkerhed være til rådighed fr behandling af farligt affald fra Danmark i frbindelse med akut pståede behv. Prisen fr en sådan anden anvendelse af den i Kntrakten aftalte frbrændingskapacitet, fr anvendelse af frbrændingskapacitet, der ikke er mfattet af Kntrakten, samt fr andre varer g tjenesteydelser, sm Leverandøren afsætter sm led i anden virksmhed end frbrænding af farligt affald, skal fastsættes på grundlag af markedsmæssige vurderinger, idet der ikke må ske knkurrencefrvridning ver fr private eller ffentlige knkurrenter. Ved prisfastsættelsen skal der i sådanne tilfælde sikres dækning fr de langsigtede gennemsnitsmkstninger frbundet med den pågældende virksmhed dvs. inklusive såvel direkte sm indirekte mkstninger frbundet med prduktinen af de varer g tjenesteydelser, der prduceres eller afsættes sm led i den anden virksmhed. Side 8/19

9 8. SÆRSKILT REGNSKAB Leverandøren er frpligtet til at udarbejde et årligt særskilt regnskab fr frretningsmrådet med frbrænding af farligt affald mfattet af Kntrakten. Regnskabet skal pfylde kravene til regnskaber fr virksmheder, der skal føre særskilte regnskaber, jf. artikel 1, stk. 2, g artikel 4 i direktiv 2006/111 m gennemskueligheden af de øknmiske frbindelser mellem medlemsstaterne g de ffentlige virksmheder g m den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksmheder, uanset m direktivets artikel 5, stk. 2, måtte finde anvendelse. Det særskilte regnskab skal pstilles efter samme principper sm Leverandørens samlede årsregnskab g skal afstemmes med dette. Det særskilte regnskab skal være i verensstemmelse med Kmmissinens afgørelse af 20. december 2011 m anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten m Den Eurpæiske Unins funktinsmåde på statsstøtte i frm af kmpensatin fr ffentlig tjeneste ydet til visse virksmheder, der har fået verdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig øknmisk interesse. Om de nærmere krav til anvendte regnskabsprincipper, pgørelse g frdeling af mkstninger g indtægter, verførsel af verskud, revisrattestatin, tidsfrister fr aflevering af regnskaber mv. henvises til bilag GARANTIER Leverandøren indestår fr, at de ydelser, der skal leveres, udføres rettidigt på en gd g frsvarlig måde, g i verensstemmelse med Kntrakten g alle dens bilag. Leverandøren garanterer særligt, at den aftalte kapacitet til enhver tid er til rådighed på de i Kntrakten aftalte vilkår. 10. LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE 10.1 Kundens beføjelser Mislighldelse Hvr andet ikke følger af bestemmelserne i nærværende Kntrakt, gælder dansk rets almindelige regler m g beføjelser i anledning af en Parts mislighldelse, herunder reglerne m frhldsmæssigt afslag. Side 9/19

10 Der freligger en mangel, hvis Leverandørens ydelser ikke pfylder kravene i Kntrakten, Kntraktens garantier eller ikke i øvrigt svarer til det, sm Kunden med føje kan frvente. Enhver mangel ved Leverandørens ydelse skal afhjælpes straks efter Kundens fremsættelse af påkrav herm. Leverandøren skal uden yderligere vederlag afhjælpe manglen i verensstemmelse med gd skik. Særligt bemærkes, at der freligger en mangel hvis ydelsen eller dele heraf, er tilvirket efter prduktinsprcesser g -metder, hvr de i punkt 16 nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder g miljø ikke er verhldt. Kunden kan i tilfælde af, at en sådan mangel er knstateret, jf. punkt 16, kræve: at Leverandøren straks efter Kundens fremsættelse af påkrav herm afhjælper manglen, at Leverandøren fremver ved pfyldelse af Kntrakten leverer under verhldelse af de i punkt 16 nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder g miljø, g at Leverandøren fuldt ud genpretter frvldt skade, herunder ved udbetaling af passende skadeserstatning. Vurderingen af m en ved pfyldelse af Kntrakten frvldt skade er genprettet fuldt ud, er m nødvendigt uafhængig af, at de natinale erstatningsregler, der regulerer det knkrete frhld, eventuelt alene tillader delvis skadesløshldelse Afhjælpning Leverandøren har bevisbyrden fr, at Leverandøren straks efter Kundens fremsættelse af påkrav herm har afhjulpet en mangel sm nævnt venfr, at fremtidige leveringer sker under verhldelse af de i punkt 16 nævnte krav, g at Leverandøren fuldt ud har genprettet frvldt skade, herunder ved udbetaling af passende skadeserstatning Anticiperet mislighldelse Ved anticiperet mislighldelse skal Leverandøren uden ugrundet phld meddele Kunden dette, g Leverandøren skal underrette Kunden m, hvad der vil blive gjrt fr at Side 10/19

11 afhjælpe mislighldelsen, g hvad Leverandøren vil gøre fr at undgå, at tilsvarende mislighldelse indtræder i fremtiden Ophævelse Kunden kan straks phæve Kntrakten helt eller delvist, såfremt der freligger væsentlig mislighldelse. Følgende frhld anses altid fr at udgøre væsentlig mislighldelse, der berettiger Kunden til at phæve Kntrakten helt eller delvist. Oplistningen er ikke udtryk fr en udtømmende angivelse af, hvilke frhld der kan udgøre væsentlig mislighldelse. Leverandøren ikke i hele Kntraktens løbetid har/prethlder de frnødne miljøgdkendelser. Leverandøren i gentagne tilfælde ikke verhlder de aftalte krav i relatin til gældende BREF-anbefalinger, herunder BAT-referencedkumentet (BREF) "Waste Incineratin (WI)" (Affaldsfrbrænding), på fr Kntrakten væsentlige mråder. Leverandøren går knkurs eller undergives reknstruktinsbehandling, åbning af frhandlinger m akkrd eller har væsentligt frringede øknmiske frhld i øvrigt, der bringer Kntraktens rette pfyldelse i fare, i det mfang knkurslven gør dette muligt. Leverandørens phør med den virksmhed, sm Kntrakten vedrører, eller indtræden af andre mstændigheder, der bringer Kntraktens rette pfyldelse i alvrlig fare. Såfremt Leverandøren vertræder en eller flere af sine lyalitetsfrpligtelser sm beskrevet i denne Kntrakt, g såfremt Leverandøren ikke retter p herpå efter mdtagelse af skriftligt påbud herm fra Kunden. Såfremt Leverandøren ikke straks efter Kundens anmdning ved knkret begrundet mistanke m, at Leverandøren har leveret i strid med de i punkt 16 nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder g miljø, fremsender en skriftlig redegørelse fr samt dkumenterer under hvilke prcesser g/eller metder den ydelse, der indgår til pfyldelsen af Kntrakten, er tilvirket. Side 11/19

12 Såfremt Leverandøren ikke straks efter Kundens fremsættelse af påkrav herm afhjælper en mangel, sm følge af at Leverandøren har leveret i strid med de i punkt 16 nævnte krav. Såfremt Leverandøren ikke, når det er knstateret, at Leverandøren har leveret i strid med de i punkt 16 nævnte krav fuldt ud genpretter den skade, sm er frvldt ved pfyldelsen af Kntrakten, herunder ved udbetaling af passende skadeserstatning, jf. punkt Såfremt det knstateres, at Leverandøren har leveret i strid med de i punkt 16 nævnte krav, g Leverandøren tidligere har mislighldt Kntrakten på tilsvarende måde. Ved vertrædelse af tavshedspligten. Såfremt Leverandøren i øvrigt i kntraktperiden måtte kmme i en situatin mfattet af artikel 57 i direktiv 2014/24/EU. 11. KUNDENS FORHOLD Såfremt Kunden mislighlder sine betalingsfrpligtelser i henhld til Kntrakten, er Leverandøren berettiget til rente i verensstemmelse med rentelvens regler. Leverandøren er endvidere berettiget til at phæve Kntrakten, såfremt Leverandøren verfr Kunden skriftligt har afgivet påkrav m, dels at Kunden på nærmere specificeret måde har mislighldt sine betalingsfrpligtelser, dels at manglende betaling inden 40 Arbejdsdage vil medføre, at Kntrakten phæves, g såfremt Kunden ikke har pfyldt sine betalingsfrpligtelser inden fristens udløb. Kunden gdtgør løbende Leverandørens dkumenterede mermkstninger frårsaget af Kundens manglende medvirken. 12. PARTERNES ERSTATNINGSPLIGT MV Erstatningspligt Hver Part er erstatningspligtig ver fr den anden Part efter dansk rets almindelige regler. Erstatning er dg under alle mstændigheder begrænset til Vederlaget. Side 12/19

13 Parterne er ikke i nget tilfælde ansvarlig fr driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Franstående begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grv uagtsmhed eller frsætlige frhld hs den skadevldende part Ansvarsfrsikring Leverandøren skal i hele Kntraktens løbetid prethlde en fr branchen sædvanlig ansvarsfrsikring til dækning af Kundens eventuelle erstatningskrav md Leverandøren, idet Leverandørens ansvar dg ikke kan begrænses hertil. Frsikringen skal dække enhver frm fr skade, sm Leverandøren frvlder under udførelsen af pgaver mfattet af Kntrakten, herunder ver fr tredjemand. Leverandøren skal på Kundens anmdning dkumentere, at dette krav er pfyldt. 13. UDELUKKELSE FRA FREMTIDIGE EU-UDBUD Leverandørens manglende verhldelse af sine kntraktmæssige frpligtelser i henhld til Kntrakten kan udgøre fejl i frbindelse med udøvelsen af Leverandørens erhverv, jf. udbudsdirektivets (2004/18/EF) artikel 45, stk. 2, litra d). Hvrvidt en knstateret fejl kan anses fr en "alvrlig fejl" i direktivets frstand, vil ber på den adfærd, sm Leverandøren har udvist, herunder m mislighldelsen berr på hensigt eller uagtsmhed af en vis alvr hs Leverandøren. Knstateringen af, m Leverandøren har begået en alvrlig fejl ved manglende verhldelse af sine kntraktmæssige frpligtelser i henhld til Kntrakten, vil ske ved en knkret g individuel vurdering af den af Leverandøren udviste uagtsmhed. Knstateringen heraf frudsætter ikke, at der freligger en retskraftig dm eller lignende grundlag. Såfremt Kunden knstaterer, at Leverandøren ved mislighldelse af Kntrakten har begået en alvrlig fejl, kan Kunden udelukke Leverandøren fra at deltage i fremtidige udbudsfrretninger, sm Kunden afhlder. Kunden frbehlder sig herudver ret til at infrmere andre rdregivende myndigheder m den af Leverandøren begåede "alvrlige fejl"." Side 13/19

14 Når bestemmelserne i artikel 57, stk. 4, litra c) g g) i direktiv 2014/24/EU er implementeret i Danmark, finder bestemmelserne tilsvarende anvendelse. 14. ÆNDRING I LEVERANDØRENS EJERSKABSKREDS Såfremt der i kntraktperiden sker hel eller delvis ændring i ejerskabskredsen bag Leverandøren, skal Leverandøren meddele dette skriftligt til Kunden. Frem til 12 måneder efter Kundens mdtagelse af meddelelse m helt eller delvist ejerskifte, har kunden ret til ved skriftlig meddelelse til Leverandøren at psige denne kntrakt sm helhed med et varsel på 12 måneder. 15. FORCE MAJEURE Ingen af Parterne skal i henhld til denne Kntrakt anses fr ansvarlig verfr den anden Part fr frhld, der ligger uden fr Partens kntrl, g sm Parten ikke ved tilbudsfristen fr udbuddet af Kampagnen burde have taget i betragtning g ej heller burde have undgået eller vervundet. Frhldet til en underleverandør anses kun fr frce majeure, såfremt der fr under Leverandøren freligger en hindring, der mfattes af første punktum g sm Leverandøren ikke burde have undgået eller vervundet. Frce majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herm til den anden Part senest 3 arbejdsdage efter, at frce majeure er indtrådt. Frce majeure ved frsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, sm frce majeure-situatinen varer. 16. PRÆCEPTIVE REGLER OG SAMFUNDSANSVAR Leverandøren er - udver de i bilag 1 angivne mindstekrav til miljøgdkendelser mv. - frpligtet til at verhlde de til enhver tid gældende regler g frskrifter relateret til de leverede ydelser, herunder miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- g sikkerhedsfrskrifter. Om Leverandørens verhldelse af CSR g samfundsansvar gælder tillige det i bilag 4 fastsatte. Særligt fr delaftale 1 gælder følgende m elevpladser: Leverandøren skal sikre, at mindst en stilling, der anvendes til Leverandørens virksmhed med at frbrænde affald, besættes med en elev. Side 14/19

15 Ved elever frstås en arbejdstager, med hvem Leverandøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgås sm led i et uddannelsesfrløb, sm eleven følger, g skal være rettet md, at eleven pnår persnlige, sciale g faglige kvalifikatiner, sm understøtter elevens uddannelsesfrløb, g sm giver grundlag fr beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Uddannelsesfrløb i medfør af lvbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 m erhvervsgrunduddannelser m.v. g i medfør af lvbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013 m erhvervsuddannelser anses at pfylde venstående krav til uddannelsesfrløb. Leverandør kan indgå uddannelsesaftaler m uddannelsesfrløb i medfør af andre tilsvarende uddannelsesrdninger i EU, herunder med elever fra andre EU-lande, sm pfylder venstående krav til et uddannelsesfrløb. Leverandøren kan ikke pfylde sin frpligtelse til at beskæftige elever i Kntrakten ved at verføre persner, sm ved Kntraktens indgåelse er ansat hs Leverandøren, til den udbudte Kntrakt. Leverandøren skal på Kundens anmdning dkumentere, at kravet m beskæftigelse af en stilling er pfyldt. Leverandøren skal give meddelelse til Kunden, hvis en stilling, sm skal besættes med en elev, ikke har kunnet besættes i en peride på mere end 40 Arbejdsdage. 17. TAVSHEDSPLIGT Leverandøren g dennes medarbejdere samt underleverandører g disses medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til plysninger vedrørende Kundens eller andres frbehld, sm de får kendskab til i frbindelse med Kntrakten. Kunden kan frlange, at hver enkelt medarbejder skal underskrive sædvanlige tavshedserklæringer. Fr Kunden gælder reglerne fr ansatte i den ffentlige frvaltning. Denne tavshedspligt er gså gældende efter nærværende Kntrakts phør uanset phørsgrunden. Leverandøren kan medtage Kunden på referenceliste, men må ikke derudver uden Kundens frudgående samtykke udsende ffentlig meddelelse m Kntrakten, ffent- Side 15/19

16 liggøre nget m Kntraktens indhld eller anvende Kunden i Leverandørens markedsføring. 18. OVERDRAGELSE Kunden har ret til at verdrage sine rettigheder g frpligtelser efter Kntrakten til en anden ffentlig myndighed. Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke g inden fr rammerne af gældende udbudsregler verdrage sine rettigheder g frpligtelser ifølge nærværende Kntrakt til tredjemand. 19. UNDERLEVERANDØRER Leverandøren er kun efter Kundens frudgående accept berettiget til at anvende underleverandører i videre mfang, end hvad der fremgår af Leverandørens tilbud i frbindelse med det gennemførte EU udbud af Kntrakten. Leverandøren er ansvarlig fr eventuelle underleverandørers leverancer på samme vis, sm hvis de pågældende leverancer var leveret af Leverandøren selv. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne, kan Kunden i enhver henseende rette henvendelse til Leverandøren, gså vedrørende leverancer fra underleverandører. 20. LOVVALG Kntrakten er undergivet dansk ret. 21. TVISTER Såfremt der pstår en uverensstemmelse mellem parterne i frbindelse med nærværende Kntrakt, skal Parterne med en psitiv, samarbejdende g ansvarlig hldning søge at indlede frhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal frhandlingerne søges løftet p på højt plan i Parternes rganisatiner. Når det i andet afsnit beskrevne har været frsøgt, er hver af Parterne berettiget til at kræve uverensstemmelsen afgjrt ved de almindelige dmstle. En eventuel retssag skal anlægges ved Københavns Byret. Side 16/19

17 22. FORTOLKNING Henvisning til denne Kntrakt eller til en bestemmelse deri mfatter gså de til Kntrakten hørende bilag med underbilag henhldsvis de bilag, der er relevante fr den pågældende bestemmelse. Ved uverensstemmelser har nærværende af Parterne underskrevne kntraktdkument frrang frem fr bilagene. Bestemmelser i Kundens udbudsmateriale g Leverandørens tilbudsmateriale, der ikke er gentaget i denne kntrakt eller i de dertil knyttede bilag, er ikke bindende fr parterne. 23. VARIGHED MV Ikrafttræden g varighed Kntrakten træder i kraft, når den er underskrevet af begge Parter. Kntrakten har en varighed på 108 måneder g udløber herefter uden yderligere varsel. Kntrakten kan på Kundens franledning frlænges med p til 12 måneder. Kunden giver meddelelse til Leverandøren m evt. frlængelse seneste 6 måneder inden Kntraktens udløb Opsigelse Kunden kan uden begrundelse psige Kntrakten med 1 års varsel. Såfremt Kunden ikke pnår bevilling på Finanslven til de af kntrakten mfattede aktiviteter, kan psigelse ske med 3 måneders varsel. Hvis Kundens beslutning m at tildele Kntrakten til Leverandøren annulleres af Klagenævnet fr Udbud eller af dmstlene, kan Kunden psige Kntrakten med en måneds varsel. Parterne er enige m, at en sådan ret ikke samtidig udløser en pligt hertil. Hvis Kntrakten erklæres fr uden virkning af Klagenævnet fr Udbud eller af dmstlene, kan Kunden psige eller tilpasse Kntrakten helt eller delvist i verensstemmelse med dette påbud. Kntrakten phører ved psigelse således sm fastsat i påbuddet, helt eller delvist, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Ved Kntraktens psigelse i venfrnævnte situatiner skal Leverandørens eventuelle krav m erstatning eller anden frm fr gdtgørelse, sm udgangspunkt afgøres efter Side 17/19

18 dansk rets almindelige regler. Dg har Parterne aftalt, at en eventuel erstatning eller anden frm fr gdtgørelse alene mfatter Leverandørens direkte g dkumentérbare tab i Kntraktens løbetid frem til phørstidspunktet samt eventuelle nødvendige afviklingsmkstninger, dg er erstatningen maksimeret i verensstemmelse med Kntraktens punkt 12. Leverandøren er ikke herudver berettiget til erstatning eller anden frm fr gdtgørelse, herunder psitiv pfyldelsesinteresse i den resterende del af aftaleperiden g indirekte tab. Leverandøren er frpligtet til at begrænse et eventuelt tab mest muligt. I det mfang der på tidspunktet fr kntraktindgåelsen er indgivet en klage til Klagenævnet fr Udbud, eller der efter kntraktindgåelsen indgives en klage til Klagenævnet fr Udbud, med påstand m annullatin eller uden virkning, er Leverandøren på Kundens anmdning frpligtet til alene at afhlde udgifter, der er helt nødvendige til sikring af Kntraktens fremtidige pfyldelse på sådan vis, at Leverandøren ikke senere bringes i frsinkelse. Leverandøren er berettiget til kmpensatin fr eventuelle direkte g dkumenterede mermkstninger sm følge heraf. Kunden kan til dkumentatin fr sådanne mkstninger kræve en attesteret revisrerklæring. Leverandøren er frpligtet til at begrænse eventuelle mermkstninger mest muligt. Hvis Leverandøren indså eller burde have indset, at der frelå en åbenbar vertrædelse af udbudsreglerne på tidspunktet fr Kntraktens indgåelse, kan Leverandøren ikke ver fr Kunden rejse krav m erstatning eller anden frm fr gdtgørelse sm følge af psigelsen. Endvidere kan rdregiver psige Kunden med en måneds varsel, såfremt det ved endelig afgørelse eller dm knstateres, at Leverandøren har fået tildelt Kntrakten ved afgivelse af et tilbud, hvis indhld strider md lvgivningen, eksempelvis knkurrencelvgivningen, frudsat at det lvstridige indhld har haft betydning fr tildelingen af Kntrakten. I så fald er Leverandøren ikke berettiget til erstatning eller anden frm fr gdtgørelse. Et eventuelt erstatningsansvar ver fr Kntrakten i den henseende afgøres i verensstemmelse med dansk rets almindelige regler. 24. SELVSTÆNDIG AFTALE Parterne er enige m, at denne aftales punkt 23.2 udgør en selvstændig aftale mellem Parterne, sm er gældende, uanset m Kntrakten i øvrigt måtte blive erklæret uden virkning. Side 18/19

19 25. UNDERSKRIFTER Kntrakten underskrives i t riginale eksemplarer, hvraf Parterne hver mdtager et eksemplar. Sted: Dat: Sted: Dat: Fr Kunden Fr Leverandøren Side 19/19

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale m fjerntlkning på tegnsprg Tlkemyndigheden Udbudsbetingelser fjerntlkning 2017 Side 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Den rdregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Dansk Management Råd Vejledende ramme kontrakter managementkonsulentydelser

Dansk Management Råd Vejledende ramme kontrakter managementkonsulentydelser Dansk Management Råd Vejledende ramme kntrakter managementknsulentydelser Vejledende ramme kntrakter - managementknsulentydelser Hvedfrmålet med kntraktrammen er at belyse frskellige muligheder, når kntrakter

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Natinalmuseets fyrskib Gedser Rev (ffentligt udbud) 1 Den rdregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af pgaven... 3 3 Betingelser fr egnethed... 4 4 Tildeling af kntrakt g tildelingskriterier...

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Mellem Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V som Ordregiver og KONSULENT som Konsulent er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Sagkyndig beslutning

Sagkyndig beslutning Sagkyndig beslutning AB92 /ABT93 46 Praksis ved sagkyndige beslutninger Det Danske Selskab fr Byggeret 14. september 2016 Civilingeniør Jens Wichmand Jørgensen Sagkyndig beslutning Frdeling på typer (min

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Håndtering af farligt affald

Håndtering af farligt affald Aftale mellem Interessentkmmunerne g I/S Nrfrs m Håndtering af farligt affald Oktber 2016 Mellem g Allerød Kmmune Fredensbrg Kmmune Helsingør Kmmune Hørshlm Kmmune Rudersdal Kmmune I/S Nrfrs indgås aftale

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Sagkyndig beslutning

Sagkyndig beslutning Sagkyndig beslutning AB92 / ABT93 46 Temamøde 14 juni 2016 - Selskab fr syn g skøn under IDA Civ.Ing. Jens Wichmand Jørgensen Sagkyndig beslutning AB92 / ABT93 (G-sager) 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse.

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Aftale. mellem. Interessentkommunerne. I/S Norfors. håndtering af farligt affald

Aftale. mellem. Interessentkommunerne. I/S Norfors. håndtering af farligt affald Aftale mellem Interessentkmmunerne g I/S Nrfrs m håndtering af farligt affald Oktber 2016 Mellem g Allerød Kmmune Fredensbrg Kmmune Helsingør Kmmune Hørshlm Kmmune Rudersdal Kmmune I/S Nrfrs indgås aftale

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-ND-2 (Aggersundbroen)

Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-ND-2 (Aggersundbroen) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-ND-2 (Aggersundbren) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Spørgsmål og svar til Ringsted Kommune vedr. tilbudsindhentning af bankforretninger

Spørgsmål og svar til Ringsted Kommune vedr. tilbudsindhentning af bankforretninger Spørgsmål g svar til Ringsted Kmmune vedr. tilbudsindhentning af bankfrretninger 1. Betalingskrt I nævner et behv fr ca. 100 betalingskrt det være sig visa/dankrt eller mastercard. Da der er prisfrskel

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing

Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Side 1 af 17 Indhold 1. Aftalens parter... 5 2. Baggrund og formål... 5 3. Definitioner... 5 4. Rammeaftalens rækkevidde... 6 5. Opgaven...

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere