KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V."

Transkript

1 KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. I OMBYGNINGSSAGER, HVOR- TIL DER SØGES OFFENTLIG STØTTE I HENHOLD TIL BYFORNYELSES- LOVGIVNINGEN. Område - g Byfrnyelse fr Ursula Bach, TMF

2 Januar 2011, pdateret nvember 2011 g december 2014

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD GENERELLE KRAV Teknisk rådgiver Administrativ rådgiver Prjektsystematik Antal eksemplarer af ansøgninger Prissat prjektfrslag Fyldestgørende materiale Ingen arbejder må påbegyndes før licitatinsresultatet er gdkendt af Område - g Byfrnyelsen Vejledninger Lve g regler Udbud af byggelån fr udlejningsejendmme ANSØGNING OM STØTTE Ansøgningsskemaer Bilag til ansøgning Støtte efter anden lvgivning PRISSAT PROJEKTFORSLAGSMATERIALE Ansøgningsskemaer Prjekt g beskrivelse Budget Relatin til tilsagn m støtte Bilag til prissat prjektfrslag Bebede lejligheder eller genhusning LICITATION Ansøgningsskemaer Prjekt g beskrivelse Indhentning af tilbud Licitatinsbilag g entreprisekntrakter Indestående på udvendige g indvendige vedligehldelsesknti, samt evt. støtte efter anden lvgivning Byggetilladelser Opdeling mellem blig- g erhvervsenhed Budget Relatin til tilsagn m støtte Bilag til licitatin Bebede lejligheder eller genhusning Eventuelle frsikringsdækninger FORHOLD DER SKAL IAGTTAGES UNDER BYGGERIET Udfyldelse af aftalesedler Ekstraarbejder g større følgearbejder Knstatering af råd- g svampeangreb Frlængelse af byggeperiden Akut genhusningsbehv UDBETALING AF A CONTO TILSKUD Materiale Afleveringsfrretning Vedrørende skæringsdat FYLDESTGØRENDE REGNSKAB Ansøgningsskemaer Regnskabsmateriale Prjekt g beskrivelse Bilag til Byggeregnskab Regnskab fr udlejningsejendmme MIDLERTIDIG OG PERMANENT GENHUSNING I FORB. MED OMBYGNING Betingelser ved anmdning m genhusning Midlertidig genhusning Permanent genhusning MIDLERTIDIG LUKNING ELLER FLYTNING AF ERHVERVSLOKALER Erhvervslkaler

4 FORORD Dette bilag indehlder en række krav til ansøgnings- g prjektmateriale m.v. sm nøje skal følges af ansøger g dennes tekniske- g administrative rådgiver. Opfyldes kravene ikke, kan det medføre en frsinkelse af sagsbehandlingen, g manglerne vil evt. kunne føre til, at ansøgningen afvises. Disse krav gælder fr byfrnyelsessager, der skal gennemføres efter gældende byfrnyelseslv: Bekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010 af lv m byfrnyelse g udvikling af byer. Bemærk at det fremgår af Tilsagn m støtte hvilken udgave af bekendtgørelsen, der finder anvendelse på byfrnyelsessagen på ejendmmen. Lvens kapitel 3 vedrører udlejningsejendmme g lvens kapitel 4 vedrører andels- g ejerfreninger. Afsnittene i bilaget følger gennemførelsesprcessen i en mbygningssag. Fremsendelse af materiale til kmmunen skal ske til: Område- g Byfrnyelse Islands Brygge 37 Pstbks København S Hjemmeside: Udstedelse af byggetilladelse henhører under Center fr Bygninger. Ved alle henvendelser g ansøgninger m tilladelse hs Center fr Bygninger bedes det plyst, at der søges ffentlig støtte til sagen. Et prjekt har følgende sagsfrløb: ANSØGNING Frvaltningen vurderer de indkmne ansøgninger i henhld til de vedtagne pririteringer g indstiller - efter en eventuel dialg med ansøgerne - et antal ansøgninger til plitisk gdkendelse i Teknik- g Miljøudvalget g Brgerrepræsentatinen. TILSAGN OM STØTTE Ansøger mdtager tilsagn m støtte. PRISSAT PROJEKTFORSLAG Ansøger udarbejder prissat prjektfrslag, der indsendes til gdkendelse hs Område- g Byfrnyelse. Dette udelades i mange sager, hvr ansøgningsmateriale er fyldestgørende. I stedet indsendes udbudsmaterialet til gdkendelse hs Område- g Byfrnyelse inden licitatinen udbydes. LICITATION Ansøger laver udbudsmateriale g udbyder prjektet i licitatin. Licitatinsresultatet indsendes til gdkendelse hs Område- g Byfrnyelse. A CONTO TILSKUD Når arbejderne i al væsentlighed er færdige, fremsender ansøger underskrevet afleveringsprtkl med bilag til Område- g Byfrnyelse. Efter ansøgning kan der derefter udbetales 80 % a cnt tilskud. BYGGEREGNSKAB Ansøger fremsender byggeregnskab til gdkendelse hs Område- g Byfrnyelse. Når regnskabet er gdkendt kan de resterende 20 % af tilskuddet udbetales. 3

5 0.00 GENERELLE KRAV Teknisk rådgiver. Det er en betingelse, at de ansøgte arbejder planlægges, prjekteres g styres på grundlag af ABR 89 af en kmpetent teknisk rådgiver (arkitekt eller ingeniør), hvis navn eller firmabetegnelse med adresse plyses. Den tekniske rådgiver skal være mfattet af en prfessinel frsikring fr rådgiver-ansvar. Den tekniske rådgiver skal bl.a. indestå fr, at prjektet g gennemførelsen af mbygningssagen er i verensstemmelse med gældende lve g bestemmelser m.v., g at de udførte arbejder er af den håndværksmæssige standard sm freskrives i AB 92. Den tekniske rådgiver er sm hvedregel frpligtet til at etablere en særskilt prjektfrsikring fr gennemførelsen af teknisk rådgivning på ejendmmen. Dkumenterede merudgifter i frhld til vennævnte frsikring vedrørende rådgiveransvar kan gdkendes sm støtteberettiget udgift Administrativ rådgiver. Det anbefales, at der antages en byggeadministratr f.eks. advkat, til styring af byggesagen. Udgifterne til byggeadministratin g anden bygherrebistand kan medtages sm støtteberettiget udgift Prjektsystematik. Prjekt g ansøgningsmaterialet skal udarbejdes i verensstemmelse med den anførte systematik i "Den Gule vejledning", der er udarbejdet af Bygge- g Bligstyrelsen sm bilag til "Den røde vejledning" vedrørende "Gennemførelse af mbygningsprjekt - Med støtte efter lv m byfrnyelse g bligfrbedring", bemærk dg punkt 0.08 g Vejledningerne kan findes på vres hjemmeside. Denne systematik skal følges fra førregistreringen til det afsluttende byggeregnskab. Det anbefales at anvende lgbgsmetden til dkumentatin g kvalitetssikring i relatin til bygge-skadefnden. Jf. det medsendte bilagsmateriale fra Byggeskadefnden vedr. Bygningsfrnyelse g deres hjemmeside Antal eksemplarer af ansøgninger. Alt materiale skal kun fremsendes i 1 eksemplar Prissat prjektfrslag. Prissat prjektfrslag skal fremsendes til g gdkendes af Område- g Byfrnyelse frinden der udarbejdes licitatinsmateriale. Det anbefales at kntakte Område- g Byfrnyelse frinden indsendelse af det prissatte prjektfrslag fr drøftelse af arbejdernes mfang Fyldestgørende materiale. Det fremsendte prjektmateriale skal være fyldestgørende før sagsbehandlingen kan påbegyndes Ingen arbejder må påbegyndes før licitatinsresultatet er gdkendt af Område- g Byfrnyelse. BEMÆRK at Københavns Kmmune kan stille arkitektniske, miljø- g udførelsesmæssige krav til bygningsfrnyelsesarbejderne. Københavns Kmmune har sm målsætning at reducere CO 2- udslippet g betinger derfr sm udgangspunkt at de krav til energibesparelser der er indehldt i BR10 verhldes. Øvrige krav er beskrevet nærmere på vres hjemmeside. 4

6 0.08 Vejledninger. Vedrørende yderligere infrmatin m gennemførelse af mbygninger med støtte efter lv m byfrnyelse kan frtsat henvises til følgende vejledninger fra Bygge- g Bligstyrelsen: "Den røde vejledning". Gennemførelse af mbygningsprjekt - Med støtte efter lv m byfrnyelse g bligfrbedring. "Den gule vejledning" Bilag til "Den røde vejledning", jf. venstående. "Den blå vejledning". Kvalitetsnrmer g friarealfrbedring i byfrnyelsen. Der henvises endvidere til følgende ministerielle udgivelser: Drejebg fr bygherrer. Ratinel bygningsfrnyelse - metder g muligheder, Velfærdsministeriet Bevaringsværdige bygninger. Sikring af bevaringsværdier udgivet af Scialministeriet, nvember Udgivelser fra Københavns Kmmune. Miljørienteret byfrnyelse g nybyggeri. Facader g skilte i København Lve g regler. Gældende byfrnyelseslv: Bekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010 af lv m byfrnyelse g udvikling af byer. Det fremgår af Tilsagn m støtte hvilken udgave af bekendtgørelsen, der finder anvendelse på byfrnyelsessagen på ejendmmen. Førregistrering: Bekendtgørelse nr. 156 af 15. marts 2004, Bekendtgørelse m registrering af bygningers tilstand før gennemførelse af mbygningsarbejder m.v. efter lv m byfrnyelse g udvikling af byer. Kvalitetssikring: Bekendtgørelse nr af 23. september 2010, Bekendtgørelse m kvalitetssikring af byggearbejder. Udbud: Lvbekendtgørelse nr af 7. december 2010, Bekendtgørelse af lv m indhentning af tilbud på visse ffentlige g ffentligt støttede kntrakter. Tildelingskriteriet ved begrænset bud skal være laveste bud. Cirkulære nr. 174 af 10. ktber 1991, Cirkulære m pris g tid på bygge- g anlægsarbejder m.v. Bygningsdrift: Bekendtgørelse nr. 155 af 15. marts 2004, Bekendtgørelse m bygningsdrift vedrørende bygninger mfattet af Byggeskadefnden vedrørende Bygningsfrnyelse Udbud af byggelån fr udlejningsejendmme. Fr så vidt angår udlejningsejendmme, skal der indhentes mindst t sammenlignelige tilbud på byggelån med henblik på mest muligt at reducere udgifterne til byggelånsrenter. Materialet, skal med ejerens umiddelbare vurdering, sendes til Område- g Byfrnyelse til gdkendelse. 5

7 1.00 ANSØGNING OM STØTTE Ansøgningsskemaer. Kmmunens ansøgningsskemaer i Byfrnyelsesprtalen skal benyttes. Såfremt der udføres egenfinansierede arbejder, skal der fremsendes et særskilt skema (Skema - Egenfinansierede Arbejder). Dette fremgår af g hentes i Byfrnyelsesprtalen. Et udfyldt g underskrevet skema skal fremsendes sammen med prjektet i prtalen Bilag til ansøgning: Registrering af ejendmmens tilstand før mbygning/istandsættelse (alle berørte bygningsdele samt klimaskærm). Registreringen, der højest må være 3 år gammel, skal være udarbejdet af en arkitekt, ingeniør eller anden byggesagkyndig. Krt beskrivelse af de ansøgte arbejder. Vedlagt de relevante tegninger. Gældende energimærkning fr ejendmmen. Fr udlejningsejendmme: Såfremt der gennemføres frbedringsarbejder, skal der vedlægges tilslutning fra minimum 50 % bebere. Underskrifter skal vedlægges ansøgningen. (Arbejder, der alene vedrører afhjælpning af kndemnable frhld, etablering af centralvarme eller vedligehldelsesarbejder, kræver ikke tilslutning.) Se nærmere på vres hjemmeside. Fr udlejningsejendmme: Seneste pgørelse fra Grundejernes Investeringsfnd ver indestående på udvendig- g indvendig vedligehldelsesknt. Fr udlejningsejendmme: Oplysninger m ejendmmens priritetsfrhld. Fr andelsblig- g ejerfreninger: Kpi af generalfrsamlingsreferat m. beslutning m prjektet vedtaget i verensstemmelse med freningens vedtægter. Oplysninger m installatinsmangler: tilet på bagtrappen, manglende centralvarme g fr udlejningsejendmme gså manglende bad. Oplysninger m større vedligehldelses- g renveringsarbejder udført på ejendmmen inden fr de seneste 10 år. (F.eks. udskiftning af tag, etablering af centralvarme el. lign). Oplysninger m eventuelle egenfinansierede arbejder, der planlægges samtidig med de ansøgte støttede arbejder. (F.eks. etablering af altan, tagbliger eller lign.) Benyt særskilt skema, samt medsend en beskrivelse g relevant tegningsmateriale i prtalen Støtte efter anden lvgivning. Såfremt der er givet eller der søges støtte efter anden lvgivning, skal dette klart fremgå af det fremsendte materiale, med klar angivelse af arbejdets art g mfang. Ovenstående er gså gældende fr arbejder, der egenfinansieres. 6

8 2.00 PRISSAT PROJEKTFORSLAGSMATERIALE Ansøgningsskemaer. Kmmunens ansøgningsskemaer i Byfrnyelsesprtalen skal benyttes til støttede arbejder i henhld til tilsagnet m støtte. Såfremt der udføres egenfinansierede arbejder ud ver de nævnte i tilsagnet m støtte skal der fremsendes et særskilt skema (Skema - Egenfinansierede Arbejder). Dette fremgår af g hentes i Byfrnyelsesprtalen. Et udfyldt g underskrevet skema skal fremsendes sammen med prjektet i prtalen Prjekt g beskrivelse. Prjektfrslaget skal fremsendes med en beskrivelse af arbejdernes mfang, udførelse g materialer pdelt på de enkelte bygningsdele (jf. ansøgningsskema g "Den gule vejledning"). Beskrivelsen skal suppleres med tegningsmateriale, der anskueliggør de planlagte arbejder i frm af planer, snit g facader, der viser frhld før g efter ændring. Tegningerne skal være udført i et passende målestksfrhld, der tydeligt anføres, samt vedlagt kpier af prindelige tegninger Budget. Udgifter skal være klart g entydigt pdelt i udgifter finansieret ver byfrnyelsessagen (Skema - Prissat prjektfrslag) g i udgifter finansieret ved egenfinansiering (Skema - Egenfinansierede Arbejder). Prjektet skal fremsendes med budget, sm på en verskuelig måde pgør udgifter, sm er ansøgt i Skema - Prissat prjektfrslag. Budgetterede udgifter skal pgøres efter 20-punktlisten g pdeles i underpunkter, samt prissættes. Budgetterede udgifter skal pgøres således, at summer svarer til ansøgte beløb på bygningsdelene i (Skema - Prissat Prjektfrslag) Fr udlejningsejendmme: Budgetterede udgifter skal frdeles på vedligehld g frbedring fr bliger g erhverv fr hver enkelt pst Relatin til tilsagn m støtte. Der skal udarbejdes et prissat prjektfrslag, der nøje pfylder tilsagnet m støtte. Eventuelle følgearbejder skal beskrives klart. Såfremt der ønskes afvigelser fra tilsagnet m støtte, skal disse afvigelser udarbejdes sm alternative frslag Bilag til prissat prjektfrslag. Følgende bilag skal fremsendes med ansøgningen (Skema - Prissat Prjektfrslag): Registrering af ejendmmens tilstand før mbygning/istandsættelse (alle berørte bygningsdele samt klimaskærm). Registreringen, der højest må være 3 år gammel, skal være udarbejdet af en arkitekt, ingeniør eller anden byggesagkyndig. Registreringen skal være så mfattende, at alle frudselige udgifter kan medtages i det prissatte prjektfrslag Beskrivelse af arbejdernes mfang, udførelse, materialevalg g udgifter pdelt på de enkelte bygningsdele (20-punktlisten). Eventuelle udgifter til udbedring af råd/svamp skal klart fremgå. Budgetskema med angivelse af bygningsdel, registreret tilstand, aktivitet, mfang g pris. Fr udlejningsejendmme: Budgetterede udgifter skal frdeles på vedligehld g frbedring fr bliger g erhverv fr hver enkelt pst. Budgetmateriale fr håndværkerudgifter, teknisk rådgivning, tekniske- g administrative bygherreudgifter samt øvrige mkstninger. Relevant tegningsmateriale før g efter renvering. 7

9 Ændringer i frhld til ansøgning. Skema - Egenfinansierede Arbejder (hvis der udføres egenfinansierede arbejder udver g samtidigt med støttede arbejder), samt beskrivelse g relevant tegningsmateriale Redegørelse fr brandsikringsmæssige frhld på ejendmmen. Fugtrapprt - kældervægge/gulve, skal kun laves såfremt der påtænkes at lave fugtstandsende tiltag. Råd- g svamperapprt. Alle relevante tilgængelige bygningsdele undersøges fr råd- g svampeangreb af et svampeknsulentfirma jf. betingelserne anført under punkt 4.03 Geteknisk rapprt, såfremt der påtænkes udført ekstra funderinger. Rapprt mhandlende Tv-inspektin af klakledninger. Kpi af gældende ejendmsfrsikring. Udtalelse fra frsikringsselskab m selskabet efter udførelse af det ansøgte prjekt er villig til at tegne ejendmsfrsikring inklusive dækning af svampeskader g skadedyr. Det skal bl.a. fremgå af udtalelsen, m selskabet har indvendinger eller bemærkninger til valg af svampeknsulentfirma Bebede lejligheder eller genhusning. Det skal fremgå af prjektet, m der skal arbejdes i bebede lejligheder. Såfremt der udføres støtteberettigede arbejder i bebede lejligheder, stilles ganske særlige krav til tilrettelæggelsen af arbejder g infrmatin af beberne m.v., g at de med arbejderne frbundne gener skal begrænses mest muligt. Eventuelt behv fr midlertidig eller permanent genhusning skal anføres. jf. punkt

10 3.00 LICITATION Ansøgningsskemaer. Kmmunens ansøgningsskemaer i Byfrnyelsesprtalen skal benyttes til støttede arbejder i henhld til tilsagnet m støtte. Såfremt der udføres egenfinansierede arbejder ud ver de nævnte i tilsagnet m støtte skal der fremsendes et særskilt skema (Skema - Egenfinansierede Arbejder). Dette fremgår af g hentes i Byfrnyelsesprtalen. Et udfyldt g underskrevet skema skal fremsendes sammen med prjektet i prtalen Prjekt g beskrivelse. Prjektet skal fremsendes med en beskrivelse med angivelse af arbejdernes mfang, udførelse g materialer pdelt på de enkelte bygningsdele, således at hver bygningsdel indehlder alle relevante arbejder/faggrupper (jf. ansøgningsskema g Den gule vejledning ) med angivelse af lkalisering. Prjektet må ikke være pdelt i faggrupper, der underpdeles i bygningsdele. Væsentlige ændringer i prjektets mfang i frhld til det gdkendte prissatte prjektfrslag skal klart beskrives g fremsendes til kmmunens gdkendelse frinden udsendelse i licitatin. Beskrivelsen skal suppleres med relevant tegningsmateriale, der anskueliggør de planlagte arbejder i frm af planer, snit, facader, detailtegninger g diagrammer visende frhld før g efter ændring, udført i et passende målestksfrhld, der tydeligt anføres Indhentning af tilbud Prjektet skal udbydes i henhld til lvbekendtgørelse nr af 7. december 2007 m indhentning af tilbud på visse ffentlige g ffentligt støttede kntrakter i bygge- g anlægssektren, hvr tildelingskriteriet ved begrænset bud er laveste bud, Bygge- g Bligstyrelsens cirkulære af 10. ktber 1991 m pris g tid g bekendtgørelse nr af 23. september 2010 m kvalitetssikring af byggearbejder. Byggearbejderne skal udbydes i henhld til gældende lve g bekendtgørelser m indhentning af tilbud i bygge- g anlægssektren, hvr tildelingskriteriet ved begrænset licitatin skal være laveste bud. Prjektet eller prjektdele må ikke udbydes sm funktinsudbud, men skal nøje beskrives. Se prjekt g beskrivelse. Det er et vilkår fr støtte, at bygherren lægger ABR 89 g AB 92 til grund uden fravigelser i sine aftaler g m teknisk rådgivning i sine entrepriseaftaler. I særlige tilfælde kan Byfrnyelsen gdkende fravigelser, jf. bekendtgørelse nr. 481 af 7. maj 2010 Bekendtgørelse m støtte-berettigede udgifter til bygningsfrnyelse g udbud af bygge- g anlægsarbejder efter lv m byfrnyelse g udvikling af byer. Begrundede fravigelser skal sendes til gdkendelse hs Område- g Byfrnyelse inden udbud i licitatin. Vi gdkender sm udgangspunkt kun fravigelse fra vedståelsesfristens længde, idet den sm minimum skal være 90 arbejdsdage fra licitatinsdagen. Endelig skal Byggestyrelsens Vejledning fr bygherre, nr. 73 af 2. december 2008, iagttages i videst muligt mfang. Eventuelle ændringer g tilføjelser til vennævnte cirkulærer g bekendtgørelser skal iagttages. Det skal særligt fremhæves: at der skal afhldes licitatin, når de samlede håndværkerudgifter verstiger kr. eksklusiv mms, at i sager hvr håndværkerudgiften eksklusiv mms er budgetteret til at ligge mellem kr. g kr. skal der indbydes mindst 3 bydende, g der skal indkmme mindst 2 tilbud, 9

11 at i sager hvr håndværkerudgiften eksklusive mms er budgetteret til at ligge ver kr. skal der indbydes mindst 5 bydende, g der skal indkmme mindst 3 tilbud, at ved evt. underhåndstilbud skal der indhentes mindst 2 bud, at det af prjektmaterialet skal fremgå, hvilke sanktinsbestemmelser, der skal gælde fr det tilfælde, at tidsfrister ikke verhldes, at der i udbudsbetingelserne skal frlanges en passende sikkerhedsstillelse fra entreprenør - jf. AB 92, 6. Vedståelsesfristen fr licitatinstilbud skal minimum være 90 arbejdsdage fra licitatinsdagen. Vedståelsesfristen fr andre skriftlige tilbud skal minimum være 90 arbejdsdage fra tilbuddets datering Licitatinsbilag g entreprisekntrakter. Med licitatinsresultatet skal der fremsendes fuldstændig udbudsgrundlag, herunder udbudsbrev samt diverse rettelser til udbudsmaterialet. Der skal fremsendes versigt ver alle indkmne licitatinstilbud inklusive firmanavne, adresser g telefnnumre samt tilbudslister fra laveste tilbudsgivere g på frlangende tilbudslister fra samtlige tilbudsgivere. Oversigt ver medvirkende underentreprenører skal fremsendes. Fr udbud i hvedentreprise skal hvedentreprisesalæret plyses. Der skal endvidere fremsendes den tekniske rådgivers vurdering af licitatinsresultatet, med budget revideret på grundlag af det antagne tilbud Indestående på udvendige g indvendige vedligehldelsesknti, samt evt. støtte efter anden lvgivning. Der skal fremsendes plysninger m indestående på udvendige g indvendige vedligehldelses-knti, ligesm der skal fremsendes plysninger m eventuel støtte efter anden lvgivning, jf. byfrnyelseslven Byggetilladelser. Nødvendige byggetilladelser skal freligge inden arbejdet udbydes i licitatin, således at krav i byggetilladelsen er indehldt i den indhentede licitatinspris. Kpi af byggetilladelser skal medsendes senest sammen med licitatinsresultatet. Byggetilladelse skal indhentes i Center fr Byggeri Opdeling mellem blig- g erhvervsenhed. Materialet skal udarbejdes g fremsendes med en klar pdeling mellem arbejder i bligenhed g erhvervsenhed Budget Udgifter skal være klart g entydigt pdelt i udgifter finansieret ver byfrnyelsessagen (Skema - Licitatin) g i udgifter finansieret ved egenfinansiering (Skema - Egenfinansierede Arbejder). Prjektet skal fremsendes med budget, sm på en verskuelig måde pgør udgifter, sm er ansøgt i Skema - Licitatin. Udgifter skal pdeles efter 20-punktlisten g ikke efter fag/entrepriser. Endvidere skal udgifter pdeles i underpunkter. Udgifter skal pgøres således, at summer svarer til ansøgte beløb på bygningsdelene i (Skema - Licitatin) Fr udlejningsejendmme: Budgetterede udgifter skal frdeles på vedligehld g frbedring fr bliger g erhverv fr hver enkelt pst Relatin til tilsagn m støtte Der skal udarbejdes et prjekt, der nøje pfylder tilsagnet m støtte. Eventuelle følgearbejder 10

12 skal beskrives klart. Såfremt der ønskes afvigelser fra tilsagnet m støtte, skal disse afvigelser udarbejdes sm alternative frslag. Opmærksmheden henledes på punkt 0.05 m prissat prjektfrslag Bilag til licitatin. Følgende bilag skal fremsendes med ansøgningen (Skema - Licitatin): Udbudsbrev g eventuelle rettelsesblade Beskrivelse af arbejdernes mfang, udførelse samt materialevalg. Beskrivelsen skal pdeles efter 20-punktlisten g med psitinsnumre, der svarer til psitinsnumre i Tilbudslisten. Beskrivelsen må ikke være pdelt efter fag/entrepriser Vurdering af licitatinsresultatet Skema - Egenfinansierede Arbejder (hvis der udføres egenfinansierede arbejder udver g samtidigt med støttede arbejder), samt beskrivelse g relevant tegningsmateriale Oversigt ver alle indkmne tilbud Tilbudsliste fra lavest bydende (alle sider) Frside af tilbudsliste fra de øvrige bydende Budgetversigt fr håndværkerudgifter pdelt efter 20-punktslisten med angivelse af bygningsdel, psitins nr. fra tilbudsliste, aktivitetsbeskrivelse, mfang g pris. Fr udlejningsejendmme : Budgetterede udgifter skal frdeles på vedligehld g frbedring fr bliger g fr erhverv fr hver enkelt pst Budgetskema fr øvrige udgifter : Teknisk rådgivning, tekniske g administrative bygherreudgifter, driftstab, byggelånstrenter g byggesagsadministratin. Redegørelse fr ændringer i frhld til det gdkendte prissatte prjektfrslag Relevant tegningsmateriale, der i frm af planer, snit, facader g detaljer (herunder skiltning g belysning) anskueliggør frhldene før g efter de planlagte mbygningsarbejder. Tidsplan fr arbejdernes udførelse Kpi af nødvendige byggetilladelser Materiale til Byggeskadefnden vedr. Bygningsfrnyelse (BvB): Førregistrering g BvB's skema Bebede lejligheder eller genhusning. Det skal fremgå af prjektet, i hvilket mfang der skal arbejdes i bebede lejligheder. Såfremt der skal arbejdes i bebede lejligheder, stilles ganske særlige krav til tilrettelæggelsen af arbejder g infrmatin af beberne m.v. De med arbejderne frbundne gener skal begrænses mest muligt. Eventuelt behv fr midlertidig eller permanent genhusning skal anføres, jf. punkt Eventuelle frsikringsdækninger. Der skal plyses m eventuelle frsikringsdækninger vedrørende ansøgte arbejder. 11

13 4.00 FORHOLD DER SKAL IAGTTAGES UNDER BYGGERIET Udfyldelse af aftalesedler Aftalesedler skal udfærdiges med bygningsdel, aktivitet, mfang g pris. Fr udlejningsejendmme: Udgifter skal frdeles på vedligehld g frbedring fr bliger g erhverv fr hver enkelt pst. Aftalesedlen må ikke indehlde arbejder på flere bygningsdele. Aftalesedler skal attesteres til udbetaling Ekstraarbejder g større følgearbejder. Sker der væsentlige ændringer i byggearbejderne i løbet af byggeperiden i frhld til de gdkendte arbejder, skal prjektændringerne sendes til Område- g Byfrnyelse til gdkendelse, inden arbejderne iværksættes Knstatering af råd- g svampeangreb. Ved knstatering af råd- g svampeangreb skal Område- g Byfrnyelse straks kntaktes med henblik på en fastlæggelse af skadens mfang samt vurdering af behv fr tilkaldelse af sagkyndig bistand fra et anerkendt knsulentfirma, jf. punkt Hvr ejendmmen fraflyttes, skal denne undersøgelse fretages umiddelbart efter fraflytningen Frlængelse af byggeperiden. Ved nødvendig tidsfrlængelse af byggeriet skal der til Område- g Byfrnyelse fremsendes en begrundet ansøgning til gdkendelse Akut genhusningsbehv. I tilfælde af akut genhusningsbehv skal der rettes henvendelse til Område- g Byfrnyelse UDBETALING AF A CONTO TILSKUD Materiale. I henhld til bekendtgørelse nr. 482 af 7. maj 2010 m udbetaling af tilskud efter lv m byfrnyelse kan der ske a cnt udbetaling af p til 80 % af tilskuddet, når arbejderne i det væsentlige er afsluttet. Der skal i givet fald fremsendes ansøgning herm, bilagt underskrevet afleveringsprtkl g mangellister, jf. punkt Afleveringsfrretning. Ved byggeriets afslutning skal der afhldes en afleveringsfrretning g udarbejdes en afleverings-prtkl. Der skal fremsendes underskrevet afleveringsprtkl g mangellister Vedrørende skæringsdat. Skæringsdaten - tidspunktet hvr arbejderne i al væsentlighed er færdiggjrt - skal fastsættes i verensstemmelse med den afhldte afleveringsfrretning, jf. punkt Afvigelser herfra må nærmere begrundes. 12

14 6.00. FYLDESTGØRENDE REGNSKAB Ansøgningsskemaer. Kmmunens ansøgningsskemaer i Byfrnyelsesprtalen skal benyttes til støttede arbejder i henhld til tilsagnet m støtte. Såfremt der udføres egenfinansierede arbejder ud ver de nævnte i tilsagnet m støtte skal der fremsendes et særskilt skema (Skema - Egenfinansierede Arbejder). Dette fremgår af g hentes i Byfrnyelsesprtalen. Et udfyldt g underskrevet skema skal fremsendes sammen med prjektet i prtalen Regnskabsmateriale Udgifter skal være klart g entydigt pdelt i udgifter finansieret ver byfrnyelsessagen (Skema - Byggeregnskab) g i udgifter finansieret ved egenfinansiering (Skema - Egenfinansierede Arbejder). Ved udarbejdelse af byggeregnskab skal der fretages en verskuelig pstilling af udgifterne pdelt på kntraktarbejder, ekstraarbejder, eventuelle råd- g svampeskader, udgifter til teknisk rådgivning, tekniske bygherreudgifter samt øvrige mkstninger. Materialet skal systematiseres med blandt andet indhldsfrtegnelse g evt. faneinddelinger således, at psterne let kan findes. Der skal være umiddelbar reference til fakturaer, således at det tydeligt fremgår, hvilke fakturaer/aftalesedler, der er grundlag fr de anførte beløb i byggeregnskabet. Udgifterne skal frdeles på bygningsdele ifølge ansøgningsskemaets pdeling. Udgifter skal pdeles efter 20-punktlisten g ikke efter fag/entrepriser. Endvidere skal udgifter pdeles i underpunkter. Udgifter til kntraktarbejder g ekstraarbejder skal pgøres særskilt. Udgifter skal pgøres således, at summer svarer til ansøgte beløb på bygningsdelene i (Skema - Byggeregnskab) Fr udlejningsejendmme: Udgifterne skal frdeles på vedligehld g frbedring fr bliger g erhverv fr hver enkelt pst. Udgifterne skal endvidere frdeles på henhldsvis blig- g erhvervsenheder samt fællesfranstaltninger. Ved ejerfreninger skal grundlaget fr frdeling plyses. Endvidere skal plyses m der er mdtaget støtte efter anden lvgivning. Udgifter til egenfinansierede arbejder udver støttesagen skal pstilles i særskilt skema (Skema - Egenfinansierede Arbejder) med tilhørende beskrivelse g relevant tegningsmateriale Prjekt g beskrivelse. Byggeregnskabet skal fremsendes med en pdateret beskrivelse med angivelse af arbejdernes mfang, udførelse g materialer pdelt på de enkelte bygningsdele, således at hver bygningsdel indehlder alle relevante arbejder/faggrupper (jf. ansøgningsskema g Den gule vejledning ) med angivelse af lkalisering. Beskrivelsen skal være pdelt efter 20-punktlisten g ikke efter fag/entrepriser. Væsentlige ændringer i prjektet i frhld til det gdkendte licitatinsresultat skal klart beskrives. Beskrivelsen skal suppleres med pdateret tegningsmateriale, der anskueliggør de udførte arbejder i frm af planer, snit, facader, detailtegninger g diagrammer, udført i et passende målestksfrhld, der tydeligt anføres Bilag til Byggeregnskab. Følgende bilag skal fremsendes med ansøgningen (Skema - Byggeregnskab): 13

15 Regnskabsversigt fr håndværkerudgifter pdelt efter 20-punktslisten med angivelse af bygningsdel, psitinsnr. i henhld til tilbudsliste fr kntraktarbejder, aftaleseddelnr., aktivitetsbeskrivelse, udgifter til kntraktarbejder, udgifter til ekstraarbejder g samlede udgifter. Fr udlejningsejendmme : Udgifter skal frdeles på vedligehld g frbedring fr bliger g fr erhverv fr hver enkelt pst. Kpi af á cnt begæringer g slutfakturaer fr udgifter til kntraktarbejder g kpi af fakturaer fr ekstraarbejder samt versigtsliste. Udgifterne til kntraktarbejder g ekstraarbejder skal pgøres særskilt på bygningsdel pført efter 20-punktlisten g ikke efter fagentrepriser. Kpi af kntrakt med entreprenør g teknisk rådgiver. Kpi af samtlige attesterede aftalesedler samt versigtsliste ver samtlige aftalesedler med angivelse af emne/tekst g beløb. Oversigtsliste ver tekniske bygherreudgifter g bilagsmateriale sm dkumentatin herfr. Oversigtsliste ver administrative bygherreudgifter (punkt O-Z) g bilagsmateriale sm dkumentatin herfr. Dkumentatin af byggelånsrenter m.v. skal ske i frm af kntudskrifter. Hvis der er udført egenfinansierede arbejder udver støttesagen skal udgifterne pstilles i særskilt skema (Skema - Egenfinansierede Arbejder) med tilhørende beskrivelse g relevant tegningsmateriale. Frtegnelse ver de enkelte lejligheders størrelse g frdelingstal. Kpi af det dkumentatinsmateriale, sm ejer sender til det af Byggeskadefnden udpegede eftersynsfirma: Ajurført prjektbeskrivelse Ajurført tegningsmateriale Dkumentatin fr kvalitetssikring Drifts- g vedligehldelsesplaner fr hele bygningen med budget Regnskab fr udlejningsejendmme. Fr udlejningsejendmme skal der fremsendes regnskab ver knti fr udvendig g indvendig vedligehldelse. 14

16 7.00 MIDLERTIDIG OG PERMANENT GENHUSNING I FORB. MED OMBYGNING Betingelser ved anmdning m genhusning I frbindelse med udførelsen af støtteberettigede arbejder kan det vise sig nødvendigt, at lejlighederne skal være tmme, typisk ved større arbejder i frbindelse med køkken g/eller tilet/baderum. Anmdning m hjælp til gennemførelse af genhusning rettes til Område- g Byfrnyelse, der fretager en vurdering af, m genhusning er nødvendig. Selve genhusningen fretages af kmmunens frretningsfører. Til gennemførelsen af genhusningen skal firmaet have sendt liste ver lejere, andelshavere eller ejere, der skal genhuses samt en tidsplan fr mbygningen. Såfremt der sker ændringer i tidsplanen, skal vi rienteres. Oplysningerne skal freligge umiddelbart efter gdkendelse af prissat prjektfrslag g i så gd tid, at vres frretningsfører kan gennemføre genhusningen, inden mbygningen påbegyndes. Det er desuden vigtigt, at vres frretningsfører deltager i et rienteringsmøde med beberne inden pstart af byggeriet. Behvet fr midlertidig g permanent genhusning angives på Område- g Byfrnyelsen ansøgningsskemaer i prtalen Midlertidig genhusning Betingelsen fr at gennemføre en midlertidig genhusning er, at fraværet fra bligen på grund af mbygningen maksimalt er 6 måneder. Det er vigtigt, at denne peride verhldes, idet længere fravær kan have øknmiske knsekvenser fr de berørte bebere. De 6 måneder kan i særlige tilfælde frlænges til 12 måneder. Fr udlejningsejendmme: Det er en betingelse fr midlertidig genhusning af lejere i udlejningsejendmme, at lejefrhldet er påbegyndt mindst 2 år før mbygningen påbegyndes. Vres frretningsfører anviser midlertidige lejligheder g dækker flyttemkstninger i frbindelse med genhusningen, hvilket gså gælder pmagasineringsmkstninger. Skulle enkelte bebere have lyst g mulighed fr selv at skaffe sig en blig i mbygningsperiden, kan dette lade sig gøre, men først efter aftale med Område- g Byfrnyelse. Vi fretager en vurdering af disse mkstninger. Det er vigtigt, at de berørte lejligheder er tmme i mbygningsperiden, idet erfaringen viser at der er mange mennesker, der har adgang til lejlighederne i denne peride Permanent genhusning Permanent genhusning kan kmme på tale, hvis den planlagte mbygning tager længere tid end 6 måneder, eller at lejen i udlejningsejendmme efter mbygning stiger med mere end 177,00 kr. pr. m 2 (satsen fr 2010). Det er ligeledes en betingelse fr permanent genhusning af lejere i udlejningsejendmme, at lejefrhldet er påbegyndt mindst 2 år før mbygningen påbegyndes. 15

17 8.00 MIDLERTIDIG LUKNING ELLER FLYTNING AF ERHVERVSLOKALER Erhvervslkaler. Medfører mbygningsarbejderne, at erhvervslkaler skal fraflyttes midlertidigt, skal der, senest 3 måneder før arbejdernes påbegyndelse, rettes henvendelse til vres frretningsfører m eventuel erstatning/gdtgørelse. Vres frretningsfører skal have tilsendt følgende plysninger: Dkumentatin fr eventuelle flytteudgifter m.v. Regnskab fr de seneste 3 regnskabsår, såfremt der kræves driftstabserstatning i lukningsperiden. Tidsplan fr arbejderne i erhvervet, idet lukningen af erhvervet skal søges begrænset til krtest mulige tidsrum. Såfremt erhvervet flytter midlertidigt, skal der ligeledes rettes henvendelse til kmmunens frretningsfører med samme plysninger anført i venstående, dg suppleret med plysninger m det midlertidige lejemål g pgørelse ver eventuelle istandsættelsesmkstninger. Det bemærkes, at erhvervslejeren selv skal skaffe erstatningslejemål, g at der sm udgangspunkt ikke ydes driftstabserstatning ved midlertidig flytning. Bilaget bliver revideret løbende. 16

18 Københavns Kmmune Teknik- g Miljøfrvaltningen Byens Fysik, Område- g Byfrnyelse Pstbx København V tlf:

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

renoveringer byggeskadeforsikring frivillig ordning vejledning for bygningsejere oktober 2012

renoveringer byggeskadeforsikring frivillig ordning vejledning for bygningsejere oktober 2012 vejledning fr bygningsejere ktber 2012 renveringer frivillig rdning byggeskadefrsikring Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk byggeskadefrsikring af renveringer

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Almene bliger, Trnhøjgård, Aalbrg Ø PROJEKTKONKURRENCE Himmerland Bligfrening Bliger til mennesker med udviklingshæmning Juni 2015 Kuben Management Indhldsfrtegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler Tidlig inddragelse af entreprenørernes kmpetencer i henhld til gældende udbudsregler v/ Partner Tina Braad Fælles arrangement i Dansk Frening fr Udbudsret g Onsdag den 11. nvember 2015 Det Danske Selskab

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Byesgade-karréen Afhldt i Kulturstaldene ved Halmtrvet, Onkel Dannys Plads 5, 1711 Kbh. V, nsdag d 14.5.2014. Deltagere: 31 bebere 43 var med på gårdvandringen. Karin Nygaard

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr.

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkebrg Den 13. marts 2015 Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. Lem Enge Skive Kmmune har den 3. marts 2015 mdtaget en ansøgning fra Energi-

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Anmeldelse af omlægning til økologi

Anmeldelse af omlægning til økologi Anmeldelse af mlægning til øklgi efter bekendtgørelse m tilladelse g gdkendelse m. v. af husdyrbrug, 37 Trapsandevej 17, 7700 Thisted XX dat 2015 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i lv m miljøgdkendelse m.v.

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj Principbeslutning mkring tlerancetærskel fr ændringer af bliger i renveringsprjektet Afdeling Fruehøj Princip fr, hvrnår bebere SKAL flytte blig (midlertidig genhusning) Bligen får færre antal rum, OG

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel Vejledning g prcedure ved salg/psigelse af andel En psigelse skal altid være skriftlig til den første i en måned. Opsigelsen skal indsendes til administratr (kun side 2+3 skal indsendes): CEJ Ejendmsadministratin

Læs mere

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel Vejledning g prcedure ved salg/psigelse af andel En psigelse skal altid være skriftlig til den første i en måned. Opsigelsen skal indsendes til administratr (kun side 2+3 skal indsendes): CEJ Ejendmsadministratin

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19. Indkaldelse til ekstrardinær generalfrsamling i grundejerfreningen Ved Rævebakken. Generalfrsamlingen afhldes i Greve Brgerhus den 26/11 kl. 19. I henhld til freningens vedtægter 7 skal indkaldelsen ske

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Diskussion af problemstillingerne

Diskussion af problemstillingerne Diskussin af prblemstillingerne I dette kapitel gives der en lille diskussin af de i kapitel 4 udledte prblemmråder, diskussinen er fretages med Dansk Byggeri, freningen bips, Erhvervs- g Byggestyrelsen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune Frretningsrden fr i Dragør Kmmune I medfør af Lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde (Lv nr. 574 af 24 juni 2005) 37a har Kmmunalbestyrelsen i DragørKmmune nedsat et handicapråd g i henhld

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007 Bilag: Status juni 2008 vedrørende prjekter bevilget landdistriktsmidler nvember 2007 Jurnalnummer Prjekt titel Ansøgt bevilling Bevilling Betingelser knyttet til bevilling 1849-20811 Kæret/Oasen grønt

Læs mere

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed g Omsrg Den 18. juli 2007 Århus Kmmune Bygningsafdelingen Sundhed g Omsrg Nyt strkøkken til Magistratsafdelingen fr Sundhed g Omsrg - frøget anskaffelsessum

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter Dagsrdenens punkt 7.2 Ved Strandgaarden: Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m servitutter Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m gennemgang af servitutter Bestyrelsens reaktin på frslaget er det af bestyrelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015 VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015 BYFORNYELSE 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen Faabrg Gymnasium Frretningsrden fr bestyrelsen Fastsat i medfør af 18 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. g 14 i vedtægterne fr Faabrg Gymnasium af 1. nv. 2006.

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ekstrardinært Møde i Skle- g Uddannelsesudvalget tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30 i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Revideret anlægsplan fr Højagersklen. 2 1. Revideret anlægsplan fr Højagersklen

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Teknik & Miljø Plan Dat: 12-11-2015 Dialgmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Sagsnr.: 15/53176 Sagsbehandler: vpevg Referat Dialgmøde med Bligselskabet Kølvrå, Merkurkllegiet g Bligselskabet Vibrg Mødedat:

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

5. Udbud. Spørgsmål og svar 22.11.2010. Nr. Spørgsmål Svar

5. Udbud. Spørgsmål og svar 22.11.2010. Nr. Spørgsmål Svar 5. Udbud Spørgsmål g svar 22.11.2010 Nr. Spørgsmål Svar 1 Trafikplan i henhld til pakkebeskrivelser. Sydtrafik bedes uddybe hvrledes de planlagte trafik-, rutem- g -nedlæggelser på tværs af pakkerne skal

Læs mere

Skabelon. Ansvarsmatrix i henhold til ydelsesbeskrivelse. Skal tilpasses fra sag til sag 2014-09-20

Skabelon. Ansvarsmatrix i henhold til ydelsesbeskrivelse. Skal tilpasses fra sag til sag 2014-09-20 Eksempel på www.byggeprces.dk BAR Bygge & Anlæg Skabeln Ansvarsmatri i henhld til ydelsesbeskrivelse fr rådgivning Skal tilpasses fra sag til sag 2014-09-20 Revisin : Revisinsdat : Sagsnr. : 100000-0001

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger Hvis du bor i en andelsbolig eller en ejerbolig, hvor ejendommen

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Høring om regulering af afvandingskanaler på Lindø industripark

Høring om regulering af afvandingskanaler på Lindø industripark Høring m regulering af afvandingskanaler på Lindø industripark Kerteminde Kmmune har sm vandløbsmyndighed mdtaget en ansøgning af 10. juli 2015 fra Niras - på vegne af Lindø Industripark, m gennemførsel

Læs mere