KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V."

Transkript

1 KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. I OMBYGNINGSSAGER, HVOR- TIL DER SØGES OFFENTLIG STØTTE I HENHOLD TIL BYFORNYELSES- LOVGIVNINGEN. Område - g Byfrnyelse fr Ursula Bach, TMF

2 Januar 2011, pdateret nvember 2011 g december 2014

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD GENERELLE KRAV Teknisk rådgiver Administrativ rådgiver Prjektsystematik Antal eksemplarer af ansøgninger Prissat prjektfrslag Fyldestgørende materiale Ingen arbejder må påbegyndes før licitatinsresultatet er gdkendt af Område - g Byfrnyelsen Vejledninger Lve g regler Udbud af byggelån fr udlejningsejendmme ANSØGNING OM STØTTE Ansøgningsskemaer Bilag til ansøgning Støtte efter anden lvgivning PRISSAT PROJEKTFORSLAGSMATERIALE Ansøgningsskemaer Prjekt g beskrivelse Budget Relatin til tilsagn m støtte Bilag til prissat prjektfrslag Bebede lejligheder eller genhusning LICITATION Ansøgningsskemaer Prjekt g beskrivelse Indhentning af tilbud Licitatinsbilag g entreprisekntrakter Indestående på udvendige g indvendige vedligehldelsesknti, samt evt. støtte efter anden lvgivning Byggetilladelser Opdeling mellem blig- g erhvervsenhed Budget Relatin til tilsagn m støtte Bilag til licitatin Bebede lejligheder eller genhusning Eventuelle frsikringsdækninger FORHOLD DER SKAL IAGTTAGES UNDER BYGGERIET Udfyldelse af aftalesedler Ekstraarbejder g større følgearbejder Knstatering af råd- g svampeangreb Frlængelse af byggeperiden Akut genhusningsbehv UDBETALING AF A CONTO TILSKUD Materiale Afleveringsfrretning Vedrørende skæringsdat FYLDESTGØRENDE REGNSKAB Ansøgningsskemaer Regnskabsmateriale Prjekt g beskrivelse Bilag til Byggeregnskab Regnskab fr udlejningsejendmme MIDLERTIDIG OG PERMANENT GENHUSNING I FORB. MED OMBYGNING Betingelser ved anmdning m genhusning Midlertidig genhusning Permanent genhusning MIDLERTIDIG LUKNING ELLER FLYTNING AF ERHVERVSLOKALER Erhvervslkaler

4 FORORD Dette bilag indehlder en række krav til ansøgnings- g prjektmateriale m.v. sm nøje skal følges af ansøger g dennes tekniske- g administrative rådgiver. Opfyldes kravene ikke, kan det medføre en frsinkelse af sagsbehandlingen, g manglerne vil evt. kunne føre til, at ansøgningen afvises. Disse krav gælder fr byfrnyelsessager, der skal gennemføres efter gældende byfrnyelseslv: Bekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010 af lv m byfrnyelse g udvikling af byer. Bemærk at det fremgår af Tilsagn m støtte hvilken udgave af bekendtgørelsen, der finder anvendelse på byfrnyelsessagen på ejendmmen. Lvens kapitel 3 vedrører udlejningsejendmme g lvens kapitel 4 vedrører andels- g ejerfreninger. Afsnittene i bilaget følger gennemførelsesprcessen i en mbygningssag. Fremsendelse af materiale til kmmunen skal ske til: Område- g Byfrnyelse Islands Brygge 37 Pstbks København S Hjemmeside: Udstedelse af byggetilladelse henhører under Center fr Bygninger. Ved alle henvendelser g ansøgninger m tilladelse hs Center fr Bygninger bedes det plyst, at der søges ffentlig støtte til sagen. Et prjekt har følgende sagsfrløb: ANSØGNING Frvaltningen vurderer de indkmne ansøgninger i henhld til de vedtagne pririteringer g indstiller - efter en eventuel dialg med ansøgerne - et antal ansøgninger til plitisk gdkendelse i Teknik- g Miljøudvalget g Brgerrepræsentatinen. TILSAGN OM STØTTE Ansøger mdtager tilsagn m støtte. PRISSAT PROJEKTFORSLAG Ansøger udarbejder prissat prjektfrslag, der indsendes til gdkendelse hs Område- g Byfrnyelse. Dette udelades i mange sager, hvr ansøgningsmateriale er fyldestgørende. I stedet indsendes udbudsmaterialet til gdkendelse hs Område- g Byfrnyelse inden licitatinen udbydes. LICITATION Ansøger laver udbudsmateriale g udbyder prjektet i licitatin. Licitatinsresultatet indsendes til gdkendelse hs Område- g Byfrnyelse. A CONTO TILSKUD Når arbejderne i al væsentlighed er færdige, fremsender ansøger underskrevet afleveringsprtkl med bilag til Område- g Byfrnyelse. Efter ansøgning kan der derefter udbetales 80 % a cnt tilskud. BYGGEREGNSKAB Ansøger fremsender byggeregnskab til gdkendelse hs Område- g Byfrnyelse. Når regnskabet er gdkendt kan de resterende 20 % af tilskuddet udbetales. 3

5 0.00 GENERELLE KRAV Teknisk rådgiver. Det er en betingelse, at de ansøgte arbejder planlægges, prjekteres g styres på grundlag af ABR 89 af en kmpetent teknisk rådgiver (arkitekt eller ingeniør), hvis navn eller firmabetegnelse med adresse plyses. Den tekniske rådgiver skal være mfattet af en prfessinel frsikring fr rådgiver-ansvar. Den tekniske rådgiver skal bl.a. indestå fr, at prjektet g gennemførelsen af mbygningssagen er i verensstemmelse med gældende lve g bestemmelser m.v., g at de udførte arbejder er af den håndværksmæssige standard sm freskrives i AB 92. Den tekniske rådgiver er sm hvedregel frpligtet til at etablere en særskilt prjektfrsikring fr gennemførelsen af teknisk rådgivning på ejendmmen. Dkumenterede merudgifter i frhld til vennævnte frsikring vedrørende rådgiveransvar kan gdkendes sm støtteberettiget udgift Administrativ rådgiver. Det anbefales, at der antages en byggeadministratr f.eks. advkat, til styring af byggesagen. Udgifterne til byggeadministratin g anden bygherrebistand kan medtages sm støtteberettiget udgift Prjektsystematik. Prjekt g ansøgningsmaterialet skal udarbejdes i verensstemmelse med den anførte systematik i "Den Gule vejledning", der er udarbejdet af Bygge- g Bligstyrelsen sm bilag til "Den røde vejledning" vedrørende "Gennemførelse af mbygningsprjekt - Med støtte efter lv m byfrnyelse g bligfrbedring", bemærk dg punkt 0.08 g Vejledningerne kan findes på vres hjemmeside. Denne systematik skal følges fra førregistreringen til det afsluttende byggeregnskab. Det anbefales at anvende lgbgsmetden til dkumentatin g kvalitetssikring i relatin til bygge-skadefnden. Jf. det medsendte bilagsmateriale fra Byggeskadefnden vedr. Bygningsfrnyelse g deres hjemmeside Antal eksemplarer af ansøgninger. Alt materiale skal kun fremsendes i 1 eksemplar Prissat prjektfrslag. Prissat prjektfrslag skal fremsendes til g gdkendes af Område- g Byfrnyelse frinden der udarbejdes licitatinsmateriale. Det anbefales at kntakte Område- g Byfrnyelse frinden indsendelse af det prissatte prjektfrslag fr drøftelse af arbejdernes mfang Fyldestgørende materiale. Det fremsendte prjektmateriale skal være fyldestgørende før sagsbehandlingen kan påbegyndes Ingen arbejder må påbegyndes før licitatinsresultatet er gdkendt af Område- g Byfrnyelse. BEMÆRK at Københavns Kmmune kan stille arkitektniske, miljø- g udførelsesmæssige krav til bygningsfrnyelsesarbejderne. Københavns Kmmune har sm målsætning at reducere CO 2- udslippet g betinger derfr sm udgangspunkt at de krav til energibesparelser der er indehldt i BR10 verhldes. Øvrige krav er beskrevet nærmere på vres hjemmeside. 4

6 0.08 Vejledninger. Vedrørende yderligere infrmatin m gennemførelse af mbygninger med støtte efter lv m byfrnyelse kan frtsat henvises til følgende vejledninger fra Bygge- g Bligstyrelsen: "Den røde vejledning". Gennemførelse af mbygningsprjekt - Med støtte efter lv m byfrnyelse g bligfrbedring. "Den gule vejledning" Bilag til "Den røde vejledning", jf. venstående. "Den blå vejledning". Kvalitetsnrmer g friarealfrbedring i byfrnyelsen. Der henvises endvidere til følgende ministerielle udgivelser: Drejebg fr bygherrer. Ratinel bygningsfrnyelse - metder g muligheder, Velfærdsministeriet Bevaringsværdige bygninger. Sikring af bevaringsværdier udgivet af Scialministeriet, nvember Udgivelser fra Københavns Kmmune. Miljørienteret byfrnyelse g nybyggeri. Facader g skilte i København Lve g regler. Gældende byfrnyelseslv: Bekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010 af lv m byfrnyelse g udvikling af byer. Det fremgår af Tilsagn m støtte hvilken udgave af bekendtgørelsen, der finder anvendelse på byfrnyelsessagen på ejendmmen. Førregistrering: Bekendtgørelse nr. 156 af 15. marts 2004, Bekendtgørelse m registrering af bygningers tilstand før gennemførelse af mbygningsarbejder m.v. efter lv m byfrnyelse g udvikling af byer. Kvalitetssikring: Bekendtgørelse nr af 23. september 2010, Bekendtgørelse m kvalitetssikring af byggearbejder. Udbud: Lvbekendtgørelse nr af 7. december 2010, Bekendtgørelse af lv m indhentning af tilbud på visse ffentlige g ffentligt støttede kntrakter. Tildelingskriteriet ved begrænset bud skal være laveste bud. Cirkulære nr. 174 af 10. ktber 1991, Cirkulære m pris g tid på bygge- g anlægsarbejder m.v. Bygningsdrift: Bekendtgørelse nr. 155 af 15. marts 2004, Bekendtgørelse m bygningsdrift vedrørende bygninger mfattet af Byggeskadefnden vedrørende Bygningsfrnyelse Udbud af byggelån fr udlejningsejendmme. Fr så vidt angår udlejningsejendmme, skal der indhentes mindst t sammenlignelige tilbud på byggelån med henblik på mest muligt at reducere udgifterne til byggelånsrenter. Materialet, skal med ejerens umiddelbare vurdering, sendes til Område- g Byfrnyelse til gdkendelse. 5

7 1.00 ANSØGNING OM STØTTE Ansøgningsskemaer. Kmmunens ansøgningsskemaer i Byfrnyelsesprtalen skal benyttes. Såfremt der udføres egenfinansierede arbejder, skal der fremsendes et særskilt skema (Skema - Egenfinansierede Arbejder). Dette fremgår af g hentes i Byfrnyelsesprtalen. Et udfyldt g underskrevet skema skal fremsendes sammen med prjektet i prtalen Bilag til ansøgning: Registrering af ejendmmens tilstand før mbygning/istandsættelse (alle berørte bygningsdele samt klimaskærm). Registreringen, der højest må være 3 år gammel, skal være udarbejdet af en arkitekt, ingeniør eller anden byggesagkyndig. Krt beskrivelse af de ansøgte arbejder. Vedlagt de relevante tegninger. Gældende energimærkning fr ejendmmen. Fr udlejningsejendmme: Såfremt der gennemføres frbedringsarbejder, skal der vedlægges tilslutning fra minimum 50 % bebere. Underskrifter skal vedlægges ansøgningen. (Arbejder, der alene vedrører afhjælpning af kndemnable frhld, etablering af centralvarme eller vedligehldelsesarbejder, kræver ikke tilslutning.) Se nærmere på vres hjemmeside. Fr udlejningsejendmme: Seneste pgørelse fra Grundejernes Investeringsfnd ver indestående på udvendig- g indvendig vedligehldelsesknt. Fr udlejningsejendmme: Oplysninger m ejendmmens priritetsfrhld. Fr andelsblig- g ejerfreninger: Kpi af generalfrsamlingsreferat m. beslutning m prjektet vedtaget i verensstemmelse med freningens vedtægter. Oplysninger m installatinsmangler: tilet på bagtrappen, manglende centralvarme g fr udlejningsejendmme gså manglende bad. Oplysninger m større vedligehldelses- g renveringsarbejder udført på ejendmmen inden fr de seneste 10 år. (F.eks. udskiftning af tag, etablering af centralvarme el. lign). Oplysninger m eventuelle egenfinansierede arbejder, der planlægges samtidig med de ansøgte støttede arbejder. (F.eks. etablering af altan, tagbliger eller lign.) Benyt særskilt skema, samt medsend en beskrivelse g relevant tegningsmateriale i prtalen Støtte efter anden lvgivning. Såfremt der er givet eller der søges støtte efter anden lvgivning, skal dette klart fremgå af det fremsendte materiale, med klar angivelse af arbejdets art g mfang. Ovenstående er gså gældende fr arbejder, der egenfinansieres. 6

8 2.00 PRISSAT PROJEKTFORSLAGSMATERIALE Ansøgningsskemaer. Kmmunens ansøgningsskemaer i Byfrnyelsesprtalen skal benyttes til støttede arbejder i henhld til tilsagnet m støtte. Såfremt der udføres egenfinansierede arbejder ud ver de nævnte i tilsagnet m støtte skal der fremsendes et særskilt skema (Skema - Egenfinansierede Arbejder). Dette fremgår af g hentes i Byfrnyelsesprtalen. Et udfyldt g underskrevet skema skal fremsendes sammen med prjektet i prtalen Prjekt g beskrivelse. Prjektfrslaget skal fremsendes med en beskrivelse af arbejdernes mfang, udførelse g materialer pdelt på de enkelte bygningsdele (jf. ansøgningsskema g "Den gule vejledning"). Beskrivelsen skal suppleres med tegningsmateriale, der anskueliggør de planlagte arbejder i frm af planer, snit g facader, der viser frhld før g efter ændring. Tegningerne skal være udført i et passende målestksfrhld, der tydeligt anføres, samt vedlagt kpier af prindelige tegninger Budget. Udgifter skal være klart g entydigt pdelt i udgifter finansieret ver byfrnyelsessagen (Skema - Prissat prjektfrslag) g i udgifter finansieret ved egenfinansiering (Skema - Egenfinansierede Arbejder). Prjektet skal fremsendes med budget, sm på en verskuelig måde pgør udgifter, sm er ansøgt i Skema - Prissat prjektfrslag. Budgetterede udgifter skal pgøres efter 20-punktlisten g pdeles i underpunkter, samt prissættes. Budgetterede udgifter skal pgøres således, at summer svarer til ansøgte beløb på bygningsdelene i (Skema - Prissat Prjektfrslag) Fr udlejningsejendmme: Budgetterede udgifter skal frdeles på vedligehld g frbedring fr bliger g erhverv fr hver enkelt pst Relatin til tilsagn m støtte. Der skal udarbejdes et prissat prjektfrslag, der nøje pfylder tilsagnet m støtte. Eventuelle følgearbejder skal beskrives klart. Såfremt der ønskes afvigelser fra tilsagnet m støtte, skal disse afvigelser udarbejdes sm alternative frslag Bilag til prissat prjektfrslag. Følgende bilag skal fremsendes med ansøgningen (Skema - Prissat Prjektfrslag): Registrering af ejendmmens tilstand før mbygning/istandsættelse (alle berørte bygningsdele samt klimaskærm). Registreringen, der højest må være 3 år gammel, skal være udarbejdet af en arkitekt, ingeniør eller anden byggesagkyndig. Registreringen skal være så mfattende, at alle frudselige udgifter kan medtages i det prissatte prjektfrslag Beskrivelse af arbejdernes mfang, udførelse, materialevalg g udgifter pdelt på de enkelte bygningsdele (20-punktlisten). Eventuelle udgifter til udbedring af råd/svamp skal klart fremgå. Budgetskema med angivelse af bygningsdel, registreret tilstand, aktivitet, mfang g pris. Fr udlejningsejendmme: Budgetterede udgifter skal frdeles på vedligehld g frbedring fr bliger g erhverv fr hver enkelt pst. Budgetmateriale fr håndværkerudgifter, teknisk rådgivning, tekniske- g administrative bygherreudgifter samt øvrige mkstninger. Relevant tegningsmateriale før g efter renvering. 7

9 Ændringer i frhld til ansøgning. Skema - Egenfinansierede Arbejder (hvis der udføres egenfinansierede arbejder udver g samtidigt med støttede arbejder), samt beskrivelse g relevant tegningsmateriale Redegørelse fr brandsikringsmæssige frhld på ejendmmen. Fugtrapprt - kældervægge/gulve, skal kun laves såfremt der påtænkes at lave fugtstandsende tiltag. Råd- g svamperapprt. Alle relevante tilgængelige bygningsdele undersøges fr råd- g svampeangreb af et svampeknsulentfirma jf. betingelserne anført under punkt 4.03 Geteknisk rapprt, såfremt der påtænkes udført ekstra funderinger. Rapprt mhandlende Tv-inspektin af klakledninger. Kpi af gældende ejendmsfrsikring. Udtalelse fra frsikringsselskab m selskabet efter udførelse af det ansøgte prjekt er villig til at tegne ejendmsfrsikring inklusive dækning af svampeskader g skadedyr. Det skal bl.a. fremgå af udtalelsen, m selskabet har indvendinger eller bemærkninger til valg af svampeknsulentfirma Bebede lejligheder eller genhusning. Det skal fremgå af prjektet, m der skal arbejdes i bebede lejligheder. Såfremt der udføres støtteberettigede arbejder i bebede lejligheder, stilles ganske særlige krav til tilrettelæggelsen af arbejder g infrmatin af beberne m.v., g at de med arbejderne frbundne gener skal begrænses mest muligt. Eventuelt behv fr midlertidig eller permanent genhusning skal anføres. jf. punkt

10 3.00 LICITATION Ansøgningsskemaer. Kmmunens ansøgningsskemaer i Byfrnyelsesprtalen skal benyttes til støttede arbejder i henhld til tilsagnet m støtte. Såfremt der udføres egenfinansierede arbejder ud ver de nævnte i tilsagnet m støtte skal der fremsendes et særskilt skema (Skema - Egenfinansierede Arbejder). Dette fremgår af g hentes i Byfrnyelsesprtalen. Et udfyldt g underskrevet skema skal fremsendes sammen med prjektet i prtalen Prjekt g beskrivelse. Prjektet skal fremsendes med en beskrivelse med angivelse af arbejdernes mfang, udførelse g materialer pdelt på de enkelte bygningsdele, således at hver bygningsdel indehlder alle relevante arbejder/faggrupper (jf. ansøgningsskema g Den gule vejledning ) med angivelse af lkalisering. Prjektet må ikke være pdelt i faggrupper, der underpdeles i bygningsdele. Væsentlige ændringer i prjektets mfang i frhld til det gdkendte prissatte prjektfrslag skal klart beskrives g fremsendes til kmmunens gdkendelse frinden udsendelse i licitatin. Beskrivelsen skal suppleres med relevant tegningsmateriale, der anskueliggør de planlagte arbejder i frm af planer, snit, facader, detailtegninger g diagrammer visende frhld før g efter ændring, udført i et passende målestksfrhld, der tydeligt anføres Indhentning af tilbud Prjektet skal udbydes i henhld til lvbekendtgørelse nr af 7. december 2007 m indhentning af tilbud på visse ffentlige g ffentligt støttede kntrakter i bygge- g anlægssektren, hvr tildelingskriteriet ved begrænset bud er laveste bud, Bygge- g Bligstyrelsens cirkulære af 10. ktber 1991 m pris g tid g bekendtgørelse nr af 23. september 2010 m kvalitetssikring af byggearbejder. Byggearbejderne skal udbydes i henhld til gældende lve g bekendtgørelser m indhentning af tilbud i bygge- g anlægssektren, hvr tildelingskriteriet ved begrænset licitatin skal være laveste bud. Prjektet eller prjektdele må ikke udbydes sm funktinsudbud, men skal nøje beskrives. Se prjekt g beskrivelse. Det er et vilkår fr støtte, at bygherren lægger ABR 89 g AB 92 til grund uden fravigelser i sine aftaler g m teknisk rådgivning i sine entrepriseaftaler. I særlige tilfælde kan Byfrnyelsen gdkende fravigelser, jf. bekendtgørelse nr. 481 af 7. maj 2010 Bekendtgørelse m støtte-berettigede udgifter til bygningsfrnyelse g udbud af bygge- g anlægsarbejder efter lv m byfrnyelse g udvikling af byer. Begrundede fravigelser skal sendes til gdkendelse hs Område- g Byfrnyelse inden udbud i licitatin. Vi gdkender sm udgangspunkt kun fravigelse fra vedståelsesfristens længde, idet den sm minimum skal være 90 arbejdsdage fra licitatinsdagen. Endelig skal Byggestyrelsens Vejledning fr bygherre, nr. 73 af 2. december 2008, iagttages i videst muligt mfang. Eventuelle ændringer g tilføjelser til vennævnte cirkulærer g bekendtgørelser skal iagttages. Det skal særligt fremhæves: at der skal afhldes licitatin, når de samlede håndværkerudgifter verstiger kr. eksklusiv mms, at i sager hvr håndværkerudgiften eksklusiv mms er budgetteret til at ligge mellem kr. g kr. skal der indbydes mindst 3 bydende, g der skal indkmme mindst 2 tilbud, 9

11 at i sager hvr håndværkerudgiften eksklusive mms er budgetteret til at ligge ver kr. skal der indbydes mindst 5 bydende, g der skal indkmme mindst 3 tilbud, at ved evt. underhåndstilbud skal der indhentes mindst 2 bud, at det af prjektmaterialet skal fremgå, hvilke sanktinsbestemmelser, der skal gælde fr det tilfælde, at tidsfrister ikke verhldes, at der i udbudsbetingelserne skal frlanges en passende sikkerhedsstillelse fra entreprenør - jf. AB 92, 6. Vedståelsesfristen fr licitatinstilbud skal minimum være 90 arbejdsdage fra licitatinsdagen. Vedståelsesfristen fr andre skriftlige tilbud skal minimum være 90 arbejdsdage fra tilbuddets datering Licitatinsbilag g entreprisekntrakter. Med licitatinsresultatet skal der fremsendes fuldstændig udbudsgrundlag, herunder udbudsbrev samt diverse rettelser til udbudsmaterialet. Der skal fremsendes versigt ver alle indkmne licitatinstilbud inklusive firmanavne, adresser g telefnnumre samt tilbudslister fra laveste tilbudsgivere g på frlangende tilbudslister fra samtlige tilbudsgivere. Oversigt ver medvirkende underentreprenører skal fremsendes. Fr udbud i hvedentreprise skal hvedentreprisesalæret plyses. Der skal endvidere fremsendes den tekniske rådgivers vurdering af licitatinsresultatet, med budget revideret på grundlag af det antagne tilbud Indestående på udvendige g indvendige vedligehldelsesknti, samt evt. støtte efter anden lvgivning. Der skal fremsendes plysninger m indestående på udvendige g indvendige vedligehldelses-knti, ligesm der skal fremsendes plysninger m eventuel støtte efter anden lvgivning, jf. byfrnyelseslven Byggetilladelser. Nødvendige byggetilladelser skal freligge inden arbejdet udbydes i licitatin, således at krav i byggetilladelsen er indehldt i den indhentede licitatinspris. Kpi af byggetilladelser skal medsendes senest sammen med licitatinsresultatet. Byggetilladelse skal indhentes i Center fr Byggeri Opdeling mellem blig- g erhvervsenhed. Materialet skal udarbejdes g fremsendes med en klar pdeling mellem arbejder i bligenhed g erhvervsenhed Budget Udgifter skal være klart g entydigt pdelt i udgifter finansieret ver byfrnyelsessagen (Skema - Licitatin) g i udgifter finansieret ved egenfinansiering (Skema - Egenfinansierede Arbejder). Prjektet skal fremsendes med budget, sm på en verskuelig måde pgør udgifter, sm er ansøgt i Skema - Licitatin. Udgifter skal pdeles efter 20-punktlisten g ikke efter fag/entrepriser. Endvidere skal udgifter pdeles i underpunkter. Udgifter skal pgøres således, at summer svarer til ansøgte beløb på bygningsdelene i (Skema - Licitatin) Fr udlejningsejendmme: Budgetterede udgifter skal frdeles på vedligehld g frbedring fr bliger g erhverv fr hver enkelt pst Relatin til tilsagn m støtte Der skal udarbejdes et prjekt, der nøje pfylder tilsagnet m støtte. Eventuelle følgearbejder 10

12 skal beskrives klart. Såfremt der ønskes afvigelser fra tilsagnet m støtte, skal disse afvigelser udarbejdes sm alternative frslag. Opmærksmheden henledes på punkt 0.05 m prissat prjektfrslag Bilag til licitatin. Følgende bilag skal fremsendes med ansøgningen (Skema - Licitatin): Udbudsbrev g eventuelle rettelsesblade Beskrivelse af arbejdernes mfang, udførelse samt materialevalg. Beskrivelsen skal pdeles efter 20-punktlisten g med psitinsnumre, der svarer til psitinsnumre i Tilbudslisten. Beskrivelsen må ikke være pdelt efter fag/entrepriser Vurdering af licitatinsresultatet Skema - Egenfinansierede Arbejder (hvis der udføres egenfinansierede arbejder udver g samtidigt med støttede arbejder), samt beskrivelse g relevant tegningsmateriale Oversigt ver alle indkmne tilbud Tilbudsliste fra lavest bydende (alle sider) Frside af tilbudsliste fra de øvrige bydende Budgetversigt fr håndværkerudgifter pdelt efter 20-punktslisten med angivelse af bygningsdel, psitins nr. fra tilbudsliste, aktivitetsbeskrivelse, mfang g pris. Fr udlejningsejendmme : Budgetterede udgifter skal frdeles på vedligehld g frbedring fr bliger g fr erhverv fr hver enkelt pst Budgetskema fr øvrige udgifter : Teknisk rådgivning, tekniske g administrative bygherreudgifter, driftstab, byggelånstrenter g byggesagsadministratin. Redegørelse fr ændringer i frhld til det gdkendte prissatte prjektfrslag Relevant tegningsmateriale, der i frm af planer, snit, facader g detaljer (herunder skiltning g belysning) anskueliggør frhldene før g efter de planlagte mbygningsarbejder. Tidsplan fr arbejdernes udførelse Kpi af nødvendige byggetilladelser Materiale til Byggeskadefnden vedr. Bygningsfrnyelse (BvB): Førregistrering g BvB's skema Bebede lejligheder eller genhusning. Det skal fremgå af prjektet, i hvilket mfang der skal arbejdes i bebede lejligheder. Såfremt der skal arbejdes i bebede lejligheder, stilles ganske særlige krav til tilrettelæggelsen af arbejder g infrmatin af beberne m.v. De med arbejderne frbundne gener skal begrænses mest muligt. Eventuelt behv fr midlertidig eller permanent genhusning skal anføres, jf. punkt Eventuelle frsikringsdækninger. Der skal plyses m eventuelle frsikringsdækninger vedrørende ansøgte arbejder. 11

13 4.00 FORHOLD DER SKAL IAGTTAGES UNDER BYGGERIET Udfyldelse af aftalesedler Aftalesedler skal udfærdiges med bygningsdel, aktivitet, mfang g pris. Fr udlejningsejendmme: Udgifter skal frdeles på vedligehld g frbedring fr bliger g erhverv fr hver enkelt pst. Aftalesedlen må ikke indehlde arbejder på flere bygningsdele. Aftalesedler skal attesteres til udbetaling Ekstraarbejder g større følgearbejder. Sker der væsentlige ændringer i byggearbejderne i løbet af byggeperiden i frhld til de gdkendte arbejder, skal prjektændringerne sendes til Område- g Byfrnyelse til gdkendelse, inden arbejderne iværksættes Knstatering af råd- g svampeangreb. Ved knstatering af råd- g svampeangreb skal Område- g Byfrnyelse straks kntaktes med henblik på en fastlæggelse af skadens mfang samt vurdering af behv fr tilkaldelse af sagkyndig bistand fra et anerkendt knsulentfirma, jf. punkt Hvr ejendmmen fraflyttes, skal denne undersøgelse fretages umiddelbart efter fraflytningen Frlængelse af byggeperiden. Ved nødvendig tidsfrlængelse af byggeriet skal der til Område- g Byfrnyelse fremsendes en begrundet ansøgning til gdkendelse Akut genhusningsbehv. I tilfælde af akut genhusningsbehv skal der rettes henvendelse til Område- g Byfrnyelse UDBETALING AF A CONTO TILSKUD Materiale. I henhld til bekendtgørelse nr. 482 af 7. maj 2010 m udbetaling af tilskud efter lv m byfrnyelse kan der ske a cnt udbetaling af p til 80 % af tilskuddet, når arbejderne i det væsentlige er afsluttet. Der skal i givet fald fremsendes ansøgning herm, bilagt underskrevet afleveringsprtkl g mangellister, jf. punkt Afleveringsfrretning. Ved byggeriets afslutning skal der afhldes en afleveringsfrretning g udarbejdes en afleverings-prtkl. Der skal fremsendes underskrevet afleveringsprtkl g mangellister Vedrørende skæringsdat. Skæringsdaten - tidspunktet hvr arbejderne i al væsentlighed er færdiggjrt - skal fastsættes i verensstemmelse med den afhldte afleveringsfrretning, jf. punkt Afvigelser herfra må nærmere begrundes. 12

14 6.00. FYLDESTGØRENDE REGNSKAB Ansøgningsskemaer. Kmmunens ansøgningsskemaer i Byfrnyelsesprtalen skal benyttes til støttede arbejder i henhld til tilsagnet m støtte. Såfremt der udføres egenfinansierede arbejder ud ver de nævnte i tilsagnet m støtte skal der fremsendes et særskilt skema (Skema - Egenfinansierede Arbejder). Dette fremgår af g hentes i Byfrnyelsesprtalen. Et udfyldt g underskrevet skema skal fremsendes sammen med prjektet i prtalen Regnskabsmateriale Udgifter skal være klart g entydigt pdelt i udgifter finansieret ver byfrnyelsessagen (Skema - Byggeregnskab) g i udgifter finansieret ved egenfinansiering (Skema - Egenfinansierede Arbejder). Ved udarbejdelse af byggeregnskab skal der fretages en verskuelig pstilling af udgifterne pdelt på kntraktarbejder, ekstraarbejder, eventuelle råd- g svampeskader, udgifter til teknisk rådgivning, tekniske bygherreudgifter samt øvrige mkstninger. Materialet skal systematiseres med blandt andet indhldsfrtegnelse g evt. faneinddelinger således, at psterne let kan findes. Der skal være umiddelbar reference til fakturaer, således at det tydeligt fremgår, hvilke fakturaer/aftalesedler, der er grundlag fr de anførte beløb i byggeregnskabet. Udgifterne skal frdeles på bygningsdele ifølge ansøgningsskemaets pdeling. Udgifter skal pdeles efter 20-punktlisten g ikke efter fag/entrepriser. Endvidere skal udgifter pdeles i underpunkter. Udgifter til kntraktarbejder g ekstraarbejder skal pgøres særskilt. Udgifter skal pgøres således, at summer svarer til ansøgte beløb på bygningsdelene i (Skema - Byggeregnskab) Fr udlejningsejendmme: Udgifterne skal frdeles på vedligehld g frbedring fr bliger g erhverv fr hver enkelt pst. Udgifterne skal endvidere frdeles på henhldsvis blig- g erhvervsenheder samt fællesfranstaltninger. Ved ejerfreninger skal grundlaget fr frdeling plyses. Endvidere skal plyses m der er mdtaget støtte efter anden lvgivning. Udgifter til egenfinansierede arbejder udver støttesagen skal pstilles i særskilt skema (Skema - Egenfinansierede Arbejder) med tilhørende beskrivelse g relevant tegningsmateriale Prjekt g beskrivelse. Byggeregnskabet skal fremsendes med en pdateret beskrivelse med angivelse af arbejdernes mfang, udførelse g materialer pdelt på de enkelte bygningsdele, således at hver bygningsdel indehlder alle relevante arbejder/faggrupper (jf. ansøgningsskema g Den gule vejledning ) med angivelse af lkalisering. Beskrivelsen skal være pdelt efter 20-punktlisten g ikke efter fag/entrepriser. Væsentlige ændringer i prjektet i frhld til det gdkendte licitatinsresultat skal klart beskrives. Beskrivelsen skal suppleres med pdateret tegningsmateriale, der anskueliggør de udførte arbejder i frm af planer, snit, facader, detailtegninger g diagrammer, udført i et passende målestksfrhld, der tydeligt anføres Bilag til Byggeregnskab. Følgende bilag skal fremsendes med ansøgningen (Skema - Byggeregnskab): 13

15 Regnskabsversigt fr håndværkerudgifter pdelt efter 20-punktslisten med angivelse af bygningsdel, psitinsnr. i henhld til tilbudsliste fr kntraktarbejder, aftaleseddelnr., aktivitetsbeskrivelse, udgifter til kntraktarbejder, udgifter til ekstraarbejder g samlede udgifter. Fr udlejningsejendmme : Udgifter skal frdeles på vedligehld g frbedring fr bliger g fr erhverv fr hver enkelt pst. Kpi af á cnt begæringer g slutfakturaer fr udgifter til kntraktarbejder g kpi af fakturaer fr ekstraarbejder samt versigtsliste. Udgifterne til kntraktarbejder g ekstraarbejder skal pgøres særskilt på bygningsdel pført efter 20-punktlisten g ikke efter fagentrepriser. Kpi af kntrakt med entreprenør g teknisk rådgiver. Kpi af samtlige attesterede aftalesedler samt versigtsliste ver samtlige aftalesedler med angivelse af emne/tekst g beløb. Oversigtsliste ver tekniske bygherreudgifter g bilagsmateriale sm dkumentatin herfr. Oversigtsliste ver administrative bygherreudgifter (punkt O-Z) g bilagsmateriale sm dkumentatin herfr. Dkumentatin af byggelånsrenter m.v. skal ske i frm af kntudskrifter. Hvis der er udført egenfinansierede arbejder udver støttesagen skal udgifterne pstilles i særskilt skema (Skema - Egenfinansierede Arbejder) med tilhørende beskrivelse g relevant tegningsmateriale. Frtegnelse ver de enkelte lejligheders størrelse g frdelingstal. Kpi af det dkumentatinsmateriale, sm ejer sender til det af Byggeskadefnden udpegede eftersynsfirma: Ajurført prjektbeskrivelse Ajurført tegningsmateriale Dkumentatin fr kvalitetssikring Drifts- g vedligehldelsesplaner fr hele bygningen med budget Regnskab fr udlejningsejendmme. Fr udlejningsejendmme skal der fremsendes regnskab ver knti fr udvendig g indvendig vedligehldelse. 14

16 7.00 MIDLERTIDIG OG PERMANENT GENHUSNING I FORB. MED OMBYGNING Betingelser ved anmdning m genhusning I frbindelse med udførelsen af støtteberettigede arbejder kan det vise sig nødvendigt, at lejlighederne skal være tmme, typisk ved større arbejder i frbindelse med køkken g/eller tilet/baderum. Anmdning m hjælp til gennemførelse af genhusning rettes til Område- g Byfrnyelse, der fretager en vurdering af, m genhusning er nødvendig. Selve genhusningen fretages af kmmunens frretningsfører. Til gennemførelsen af genhusningen skal firmaet have sendt liste ver lejere, andelshavere eller ejere, der skal genhuses samt en tidsplan fr mbygningen. Såfremt der sker ændringer i tidsplanen, skal vi rienteres. Oplysningerne skal freligge umiddelbart efter gdkendelse af prissat prjektfrslag g i så gd tid, at vres frretningsfører kan gennemføre genhusningen, inden mbygningen påbegyndes. Det er desuden vigtigt, at vres frretningsfører deltager i et rienteringsmøde med beberne inden pstart af byggeriet. Behvet fr midlertidig g permanent genhusning angives på Område- g Byfrnyelsen ansøgningsskemaer i prtalen Midlertidig genhusning Betingelsen fr at gennemføre en midlertidig genhusning er, at fraværet fra bligen på grund af mbygningen maksimalt er 6 måneder. Det er vigtigt, at denne peride verhldes, idet længere fravær kan have øknmiske knsekvenser fr de berørte bebere. De 6 måneder kan i særlige tilfælde frlænges til 12 måneder. Fr udlejningsejendmme: Det er en betingelse fr midlertidig genhusning af lejere i udlejningsejendmme, at lejefrhldet er påbegyndt mindst 2 år før mbygningen påbegyndes. Vres frretningsfører anviser midlertidige lejligheder g dækker flyttemkstninger i frbindelse med genhusningen, hvilket gså gælder pmagasineringsmkstninger. Skulle enkelte bebere have lyst g mulighed fr selv at skaffe sig en blig i mbygningsperiden, kan dette lade sig gøre, men først efter aftale med Område- g Byfrnyelse. Vi fretager en vurdering af disse mkstninger. Det er vigtigt, at de berørte lejligheder er tmme i mbygningsperiden, idet erfaringen viser at der er mange mennesker, der har adgang til lejlighederne i denne peride Permanent genhusning Permanent genhusning kan kmme på tale, hvis den planlagte mbygning tager længere tid end 6 måneder, eller at lejen i udlejningsejendmme efter mbygning stiger med mere end 177,00 kr. pr. m 2 (satsen fr 2010). Det er ligeledes en betingelse fr permanent genhusning af lejere i udlejningsejendmme, at lejefrhldet er påbegyndt mindst 2 år før mbygningen påbegyndes. 15

17 8.00 MIDLERTIDIG LUKNING ELLER FLYTNING AF ERHVERVSLOKALER Erhvervslkaler. Medfører mbygningsarbejderne, at erhvervslkaler skal fraflyttes midlertidigt, skal der, senest 3 måneder før arbejdernes påbegyndelse, rettes henvendelse til vres frretningsfører m eventuel erstatning/gdtgørelse. Vres frretningsfører skal have tilsendt følgende plysninger: Dkumentatin fr eventuelle flytteudgifter m.v. Regnskab fr de seneste 3 regnskabsår, såfremt der kræves driftstabserstatning i lukningsperiden. Tidsplan fr arbejderne i erhvervet, idet lukningen af erhvervet skal søges begrænset til krtest mulige tidsrum. Såfremt erhvervet flytter midlertidigt, skal der ligeledes rettes henvendelse til kmmunens frretningsfører med samme plysninger anført i venstående, dg suppleret med plysninger m det midlertidige lejemål g pgørelse ver eventuelle istandsættelsesmkstninger. Det bemærkes, at erhvervslejeren selv skal skaffe erstatningslejemål, g at der sm udgangspunkt ikke ydes driftstabserstatning ved midlertidig flytning. Bilaget bliver revideret løbende. 16

18 Københavns Kmmune Teknik- g Miljøfrvaltningen Byens Fysik, Område- g Byfrnyelse Pstbx København V tlf:

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning TMU-møde den 27.01.10, bilag til pkt. 06.01 Rttebekæmpelse 2009 Teknisk Frvaltning Årsrapprt fr rttebekæmpelsen 2009 Sammenfatning I denne årsrapprt fr rttebekæmpelsen i Hvidvre Kmmune i 2009 resumeres

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Almene bliger, Trnhøjgård, Aalbrg Ø PROJEKTKONKURRENCE Himmerland Bligfrening Bliger til mennesker med udviklingshæmning Juni 2015 Kuben Management Indhldsfrtegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

En hjælp til beboerne

En hjælp til beboerne AB Assurandørernes Gaard Badeværelsesmanual En hjælp til beberne Peter Jahn & Partnere A/S Arkitekter Ingeniører Bygningsrådgivere Dat: 3. april 2013 1. udgave. Frrd Frmålet med denne manual/vejledning

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Håndværkerydelser - forår 2012 til Fredericia kommune Offentlig annoncering Maj 2012 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

UDKAST. Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger UDKAST Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger I medfør af 25, stk. 3, samt 27 og 92 i lov om friplejeboliger, jf. lov nr. 90 af 31. januar 2007 fastsættes: Afsnit I Kapitel 1 Reglernes anvendelsesområde

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 20. december 2011. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. 14. december 2011. Nr. 1226.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 20. december 2011. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. 14. december 2011. Nr. 1226. Lovtidende A 2011 Udgivet den 20. december 2011 14. december 2011. Nr. 1226. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118,

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere