Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 16. maj 2018 kl. 09:30 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 16. maj 2018 kl. 09:30 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:"

Transkript

1 Referat Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 16. maj 2018 kl. 09:30 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen- afbud Lone Lindsby Karsten Ole Knudsen- afbud Henrik Dalsgaard Villadsen Michael Werchmeister Michael Nørgaard- afbud Carsten Krabbe Marianne Evers Ledelsesrepræsentant - selvejende institutioner: Jens-Otto Skovgaard Jeppesen- afbud FTF: Næstformand Jenny Irene Heinrichs Lisbet Jensen Margrethe Essendrop B Stendys Bodil Bjørg Korsgaard Helle Dirksen- afbud LO: Vivi Jytte Henningsen Jes Hansen Jesper René Svanberg Gunhild Krogager Carlsson Karina Felling Petersen AC: Nikolaj Bolsing Bak- afbud Roman Karol Koscianski- afbud (Winnie Larsen deltog som suppleant) Arbejdsmiljørepræsentanter: Tina Nielsen Jannsen Anette Sztuk Alice Strandgaard Medarbejderrep. og Arbejdsmiljørep. - selvejende institutioner: Lykke Nielsen Teresa Gozdziecka Juulsgaard- afbud Sekretariat: Karin Winther

2 2. Plan for tilrettelæggelse af de administrative opgaver MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Forretningsudvalget har den 16. april 2018 fået forelagt analyse af Region Sjællands administration. Forretningsudvalget gav på mødet nogle anbefalinger til det kommende arbejde, og har anmodet direktionen om et konkret oplæg for det videre arbejde. MED-Hovedudvalget drøfter på mødet direktionens oplæg. Sagsfremstilling Af budgetaftalen 2018 fremgår, at der skal fremlægges en plan for tilrettelæggelsen af den samlede administration. Som led heri har konsulentfirmaet Forskel v/ Claus Juhl gennemført en analyse af Region Sjællands administration, der vil indgå i budgetproces På mødet den 5. april 2018 blev MED-Hovedudvalget orienteret om plan for administrativ organisering. Efterfølgende dette møde er analyserapporten fra konsulentfirmaet blevet offentliggjort sammen med dagsordenen til Forretningsudvalgets møde den 16. april Se bilag. Analysen består af en kvantitativ tilgang, der bygger på fakta om den nuværende organisation, årsværk og omkostninger, og en kvalitativ tilgang, som ser på samspil i organisationen, hvad der virker, og hvilke ændringer og forbedringer, der kan bringes i spil. Samlet giver analysen grundlag for at vurdere, hvordan organisationen bedst kan indrettes, så den passer til regionens målsætninger og behov. På den baggrund opstilles forslag til udvikling af en optimeret administrativ organisering. Rapportens anbefalinger ligger inden for følgende områder: Styring af administrative omkostninger Understøttelse af strategiske prioriteringer En sammenhængende organisation med fokus på kerneopgaverne Forretningsudvalget blev på mødet den 16. april 2018 orienteret om indholdet i analyserapporten. Udklip fra Forretningsudvalgets referat: Claus Juhl fra konsulentfirmaet Forskel orienterede om resultaterne af analysen af Region Sjællands administration. Forretningsudvalget noterede sig, at analysen som opfølgning på budgetaftalen for 2018 har fokus på, hvordan der kan skabes en mere omkostningseffektiv organisation, der i højere grad understøtter - 2 -

3 realiseringen af de politiske mål og prioriteringer og understøttelse af kerneopgaven. Forretningsudvalget har herunder fokus på dobbeltfunktioner centralt og decentralt, særligt på det økonomiske område, og på brug af eksterne konsulenter. Forretningsudvalget tog analysen til efterretning, idet Forretningsudvalget anbefalede at: Region Sjælland bør have en tilstrækkelig, men ikke for stor administration. Der bør derfor opstilles mål for administrationens omfang, som sikrer at administrationsandelen ikke stiger. Opgaver, der kræver nærhed til kerneopgaverne, bør løses lokalt, mens opgaveløsning, som kan give "stordriftsfordele", eller som kræver særlige fagligheder eller standardiseringer for bl.a. at sikre omkostningseffektivitet, løses fælles. Der er fokus på at sikre tilstrækkelige analysemæssige kompetencer ift. styring og planlægning. Forretningsudvalget ønsker i den forbindelse, at der udarbejdes forslag om: o At de opgaver, der fremover løses af serviceassistenter, hurtigst muligt kan placeres organisatorisk på sygehusene, idet målet om at flest mulige serviceassistenter ansættes direkte under afdelingsledelserne, fastholdes. o Eventuelle andre opgaver som kan løses lokalt. o En plan for etablering af stærkere organisatorisk sammenhæng i indsatsen for at sikre de rette kompetencer og rekrutteringer. o Eventuelle andre opgaver som kan løses fælles. Forretningsudvalget imødeser, at direktionen på baggrund af analysen vil forelægge en samlet plan for tilrettelæggelsen af administrationsopgaverne, herunder omfanget af administrationen. Denne plan forelægges for Forretningsudvalget i maj efter behandling i Udvalget for Afbureaukratisering og Modernisering og MED Hovedudvalget. Direktionens oplæg til opfølgning på analysen er under udarbejdelse og vil blive gennemgået og udleveret på møde i Kontaktudvalget den 9. maj Umiddelbart herefter vil planen være tilgængelig i MED-Hovedudvalgets dagsorden. Direktionens oplæg tager afsæt i Forretningsudvalgets anbefalinger og vil indeholde initiativer inden for følgende områder: - Mål for administrationsgrad - Organisationsplan ændringer i organisation - Konkrete opgaver som anbefalet af Forretningsudvalget Den videre proces vil være, at Regionsrådet drøfter oplægget på budgetseminar d. 17. maj Herefter behandles sagen i Udvalget for afbureaukratisering og modernisering d. 22. maj 2018, i Forretningsudvalget d. 28. maj 2018 og i Regionsrådet d. 4. juni

4 Indstilling At MED-Hovedudvalget drøfter direktionens oplæg til tilrettelæggelsen af administrationsopgaverne og giver input til den politiske udvalgsbehandling af sagen. Behandling i MED-Hovedudvalget Ledelsen indledte drøftelsen med anføre, at dagens møde er ekstraordinært indkaldt, for at MED-Hovedudvalget kan give udtalelse om direktionens forslag til opfølgning på analysen af den administrative organisering inden den politiske behandling. Alle har haft mulighed for at få en præsentation af direktionens forslag på kontaktudvalgsmødet henholdsvis koncernledermøde. Direktionens forslag til opfølgning på analysen af den administrative organisering blev derefter drøftet emne for emne: 1. Målsætning vedr. udvikling af administrationsgrad MED-Hovedudvalget havde følgende bemærkninger til forslaget: Der var opbakning til tidshorisonten for nedbringelse af administrationsgraden, der giver mulighed for en grundig og inddragende implementering. Det blev anført, at klinikerne ikke bør pålægges yderligere administrative opgaver. Der blev opfordret til i videst mulig omfang til at have fokus på fastholdelse, herunder at kompetenceudvikle nuværende medarbejdere til nye jobfunktioner. Det skal sikres, at administrationen har de rette kompetencer til at løse de fremtidige opgaver. Det blev anført at nedbringelsen af administrationsgraden må forventes at få indvirkning på opgaveløsningen og den service, der ydes. 2. Ændringer i organisationen - organisationsdiagrammet Ledelsen orienterede om, at det er forventningen, at Regionsrådet træffer beslutning om den overordnede ramme for Region Sjællands organisationsplan den 4. juni Herefter vil der blive en administrativ proces, hvor det er forventningen, at der inden sommerferien ligger bud på hvilke konkrete opgaver, der løses i den besluttede organisation. MED-Hovedudvalget havde følgende bemærkninger til forslaget: - 4 -

5 Der var opbakning til de foreslåede ændringer i organisationen. Der bliver overført opgaver fra nuværende Kvalitet og Udvikling til den nye enhed "Det nære sundhedsvæsen" inden for f.eks. kommunesamarbejdet. Endvidere vil opgaverne fra nuværende Primær Sundhed indgå i den nye enhed. Der bør fortsat være fokus på et hensigtsmæssigt snit mellem fælles løsninger og de opgaver, der løses bedst lokalt og tæt på den lokale ledelse. I samme forbindelse blev der opfordret til at involvere de medarbejdere, der sidder med opgaverne, i vurdering af muligheder og potentiale. 3. Andre konkrete opgaver (herunder forankring af serviceassistentkonceptet og styrkelse af Ledelsessekretariatet og Koncern Økonomi). MED-Hovedudvalget havde følgende bemærkninger til forslaget: Der blev udtrykt bekymring for, at styrkelsen af nogle enheder betyder, at andre ender skal reducere yderligere end det, der er udgangspunktet i direktionens forslag. Det blev gentaget, at det kan få betydning for opgaveløsningen og den service, der kan ydes. Ledelsen anførte, at det er et ledelsesmæssigt ansvar at sikre fokus på, at opgaven løses bedst muligt, så ulempen ved personalereduktionerne bliver mindst mulig. Der var opbakning til forslaget om forankring af serviceassistentkonceptet. Jes Hansen havde det synspunkt, at forankringen tidsmæssigt bør ske hurtigere. Det blev anført, at fokus på samarbejdet om serviceopgaverne skal fastholdes i overgangsperioden frem til udgangen af Det blev omtalt, at de nationale administrative analyser, der gennemføres, endnu ikke er færdige. Der blev spurgt til VALASJ-projektet og hvilken indvirkning, det kan få. Der blev svaret, at projektet endnu ikke er afsluttet. Fælles for den samlede drøftelse af de tre emner var, at der blev opfordret til at tænke i helhed og sammenhæng i det videre arbejde med at konkretisere direktionens forslag, så de administrative opgaver løses der, hvor det giver bedst mening. Der blev opfordret til, at det videre arbejde sker i en god og åben proces på tværs af ledere og medarbejdere i organisationen

6 Med afsæt i Region Sjællands personalepolitiske principper ved forandringsprocesser og organisationstilpasninger sker der desuden aktiv involvering af relevante MED-udvalg i implementeringen. Medarbejdersiden oplyste i mødet, at nogle faglige organisationer vil fremsende særlige bemærkninger om forankringen af serviceassistentkonceptet, som kan indgå i den politiske behandling af sagen. Bilag til punkt nr. 2: - Analyse af administrativ organisering i Region Sjælland - afsluttende rapport - Oplæg om opfølgning på administrativ analyse - Præsentation af oplæg for opfølgning på administrativ analyse - 6 -

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 16. maj 2018 kl. 09:30 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 16. maj 2018 kl. 09:30 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 16. maj 2018 kl. 09:30 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen Lone Lindsby Karsten Ole

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget tirsdag den 3. marts 2015 kl. 11:00 Konference og hotel Klinten. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget tirsdag den 3. marts 2015 kl. 11:00 Konference og hotel Klinten. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget tirsdag den 3. marts 2015 kl. 11:00 Konference og hotel Klinten Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 16. august 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 16. august 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 16. august 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen Lone Lindsby Karsten

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 5. april 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 5. april 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 5. april 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen Lone Lindsby Karsten Ole

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 17. august 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 17. august 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 17. august 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Lone Lindsby Karsten Ole Knudsen

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 4. december 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 4. december 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 4. december 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Lone Lindsby Karsten Ole Knudsen

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 5. april 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 5. april 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 5. april 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen Lone Lindsby Karsten Ole

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 3. december 2018 kl. 08:00 Mødelokale 20. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 3. december 2018 kl. 08:00 Mødelokale 20. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 3. december 2018 kl. 08:00 Mødelokale 20 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Ricco Norman Dyhr- afbud Michael Nørgaard- afbud Kim Leck

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen Lone Lindsby- afbud Karsten

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 29. januar 2018 kl. 13:00 Mødelokale 7. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 29. januar 2018 kl. 13:00 Mødelokale 7. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 29. januar 2018 kl. 13:00 Mødelokale 7 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Lone Lindsby Karsten Ole Knudsen Henrik

Læs mere

Referat. Møde i Sygehusområdets underudvalg Fredag den 17. november 2017 kl. 13:00 Mødelokale 11 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Sygehusområdets underudvalg Fredag den 17. november 2017 kl. 13:00 Mødelokale 11 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Sygehusområdets underudvalg Fredag den 17. november 2017 kl. 13:00 Mødelokale 11 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Henrik Villadsen Vagn Bach Torben Dencker Rasmussen Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 18. juni 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 18. juni 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 18. juni 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen Lone Lindsby Karsten Ole

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 13. marts 2017 kl. 13:00 Mødelokale 10. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 13. marts 2017 kl. 13:00 Mødelokale 10. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 13. marts 2017 kl. 13:00 Mødelokale 10 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron- afbud Michael Nørgaard Kim Leck Fischer Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017

Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 4. april 2019 kl. 08:30 Kragerup Gods. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 4. april 2019 kl. 08:30 Kragerup Gods. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 4. april 2019 kl. 08:30 Kragerup Gods Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen - afbud Lone Lindsby- afbud Henrik Würgler

Læs mere

Dagsorden. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 7. november 2017 kl. 12:00 Mødelokale 20. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 7. november 2017 kl. 12:00 Mødelokale 20. Deltagere: Dagsorden Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 7. november 2017 kl. 12:00 Mødelokale 20 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Michael Nørgaard - afbud Kim Leck Fischer Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 16. august 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 16. august 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Referat Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 16. august 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen - afbud Lone Lindsby Karsten

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg tirsdag den 5. januar 2016 kl. 10:00 Mødelokale 1 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg tirsdag den 5. januar 2016 kl. 10:00 Mødelokale 1 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg tirsdag den 5. januar 2016 kl. 10:00 Mødelokale 1 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron Michael Nørgaard Kim Leck Fischer

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 4. december 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 4. december 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 4. december 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Lone Lindsby Karsten Ole Knudsen Henrik

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 29. september 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 29. september 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 29. september 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg torsdag den 21. maj 2015 kl. 13:30 Mødelokale 3, Roskilde Sygehus. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg torsdag den 21. maj 2015 kl. 13:30 Mødelokale 3, Roskilde Sygehus. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg torsdag den 21. maj 2015 kl. 13:30 Mødelokale 3, Roskilde Sygehus Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron Michael Nørgaard Kim Leck Fischer

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 1. februar 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 1. februar 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 1. februar 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Lone Lindsby Karsten

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget

Medlemmer af MED-Hovedudvalget Februar 2019 Medlemmer af MEDHovedudvalget 2019 2020 Nedenfor fremgår kontaktoplysninger på medlemmer af MEDHovedudvalget i Region Sjælland. Udvalget består af ledelses, medarbejder og arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget

Medlemmer af MED-Hovedudvalget Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2017-2018 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

Administrativ organisering. v/ Per Bennetsen 5. april 2018

Administrativ organisering. v/ Per Bennetsen 5. april 2018 Administrativ organisering v/ Per Bennetsen 5. april 2018 Budgetaftale 2018 Budgetaftale 2018: plan for tilrettelæggelse af den samlede administration og omfanget af denne, herunder de tværgående opgaver,

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Lone Lindsby- afbud Karsten Ole Knudsen

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg onsdag den 7. november 2018 kl. 09:00 Mødelokale 14. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg onsdag den 7. november 2018 kl. 09:00 Mødelokale 14. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg onsdag den 7. november 2018 kl. 09:00 Mødelokale 14 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Ricco Norman Dyhr Michael Nørgaard Kim Leck Fischer Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 19. juni 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 19. juni 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 19. juni 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Lone Lindsby Karsten Ole Knudsen Henrik

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget

Medlemmer af MED-Hovedudvalget Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2017-2019 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 22. juni 2016 kl. 12:00 Mødelokale 7 i Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 22. juni 2016 kl. 12:00 Mødelokale 7 i Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 22. juni 2016 kl. 12:00 Mødelokale 7 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 1. februar 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 1. februar 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 1. februar 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 29. september 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 29. september 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 29. september 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen- afbud Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 29. januar 2018 kl. 13:00 Mødelokale: Rådssalen. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 29. januar 2018 kl. 13:00 Mødelokale: Rådssalen. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 29. januar 2018 kl. 13:00 Mødelokale: Rådssalen Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Lone Lindsby Karsten Ole Knudsen

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 5. april 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 5. april 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 5. april 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen Lone Lindsby Karsten Ole

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Lone Lindsby- afbud Karsten Ole Knudsen-

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Onsdag den 13. september 2017 kl. 10:00 Mødelokale 1. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Onsdag den 13. september 2017 kl. 10:00 Mødelokale 1. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Onsdag den 13. september 2017 kl. 10:00 Mødelokale 1 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Michael Nørgaard Kim Leck Fischer- afbud Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 17. august 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 17. august 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 17. august 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Lone Lindsby Karsten Ole Knudsen Henrik

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 14:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 14:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Referat Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 14:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen - afbud Lone Lindsby Karsten

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 17. juni 2019 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 17. juni 2019 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 17. juni 2019 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen Lone Lindsby Karsten Ole

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 16. august 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 16. august 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 16. august 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen- afbud Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 8. januar 2018 kl. 12:30 Mødelokale 20. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 8. januar 2018 kl. 12:30 Mødelokale 20. Deltagere: Referat Møde i Persnaleplitisk underudvalg Mandag den 8. januar 2018 kl. 12:30 Mødelkale 20 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Michael Nørgaard Kim Leck Fischer Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 4. april 2019 kl. 08:30 Kragerup Gods

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 4. april 2019 kl. 08:30 Kragerup Gods Referat Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 4. april 2019 kl. 08:30 Kragerup Gods Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen Lone Lindsby- afbud Karsten Ole Knudsen

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Onsdag den 17. september 2014, kl Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Onsdag den 17. september 2014, kl Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand) (afbud), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen (afbud), Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson (afbud), Richard Faarup (afbud),

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 1. marts 2016 kl. 13:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 1. marts 2016 kl. 13:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 1. marts 2016 kl. 13:30 Mødelokale 20 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron- afbud Michael Nørgaard Kim Leck

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget

Medlemmer af MED-Hovedudvalget Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Henrik Villadsen, Michael Werchmeister, Michael Nørgaard,

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 22. november 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 22. november 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 22. november 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron- afbud Michael Nørgaard- afbud

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg fredag den 9. september 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg fredag den 9. september 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg fredag den 9. september 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron- afbud Michael Nørgaard Kim

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 11. april 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 11. april 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 11. april 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 3. april 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 3. april 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 3. april 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Lone Lindsby Karsten Ole Knudsen Henrik

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 3. april 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 3. april 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 3. april 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Lone Lindsby Karsten Ole Knudsen Henrik

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Henrik Villadsen, Michael Werchmeister, Michael Nørgaard,

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget

Medlemmer af MED-Hovedudvalget Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 8. september 2015 kl. 09:00 Mødelokale 20, Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 8. september 2015 kl. 09:00 Mødelokale 20, Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 8. september 2015 kl. 09:00 Mødelokale 20, Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron- afbud Michael Nørgaard Kim

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 6. januar 2014, kl Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 6. januar 2014, kl Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson, Dorethe Bay Christiansen, Richard Faarup. Sekretariat:

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 19. juni 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 19. juni 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 19. juni 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen- afbud Lone Lindsby Karsten Ole Knudsen

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 7. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 7. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 7 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen- afbud Per Bennetsen Henrik Dalsgaard Villadsen-

Læs mere

Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN

Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: NN (formand), NN, NN Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN Tilforordnede: NN Sekretær: NN

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 22. juni 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 22. juni 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 22. juni 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Morten Koch

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Morten Koch Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Morten Koch AC: Jan Woollhead, Nikolaj Bolsing Bak FTF:

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Onsdag den 01-03-2017 Starttidspunkt for møde: Mødelokale: Deltagere: 14:30 Rådhussalen Benny Balsgaard, Anni Bagge Jensen, Josephine Hansen, Kurt Karlsson, Lene Pryds Andersen,

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 11. april 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 11. april 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 11. april 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 6. februar 2019 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 6. februar 2019 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Referat Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 6. februar 2019 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen - afbud Lone Lindsby Karsten

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 17. juni 2019 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 17. juni 2019 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 17. juni 2019 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen Lone Lindsby Karsten Ole

Læs mere

Tidsplan for budget 2016

Tidsplan for budget 2016 Tidsplan for budget 2016 herunder budget 2016 som led i implementering af strategi 2018 Med vedtagelsen af Strategi 2018 har Regionsrådet sat rammen og retningen for Regionens opgaveløsning i perioden

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 19. december 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 19. december 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 19. december 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Henrik Dalsgaard

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 14. december 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 14. december 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 14. december 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Udvalget for værdibaseret styring :00. Regionsgården, mødelokale H6 og H7

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Udvalget for værdibaseret styring :00. Regionsgården, mødelokale H6 og H7 DAGSORDEN Udvalget for værdibaseret styring - mødesager Udvalget for værdibaseret styring MØDETIDSPUNKT 07-02-2018 16:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Karin Friis Bach Özkan Kocak

Læs mere

Opfølgning på analysen af den administrative organisering

Opfølgning på analysen af den administrative organisering Opfølgning på analysen af den administrative organisering 8. maj 2018 Indhold Indstilling til Regionsrådet:... 2 Baggrund... 3 Direktionens forslag... 5 1. Afsæt i den eksisterende organisation og politiske

Læs mere

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. DAGSORDEN Møde i Forretningsudvalget Dato: Onsdag den 13. april 2016 kl. 10-14 Sted: Rådhuset (afventer lokale) Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Susann Carlsen (suppleant for Helle Dirksen)

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Susann Carlsen (suppleant for Helle Dirksen) Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister

Læs mere

Vækstforum. Udkast til Referat af møde 01/2018 mellem det afgående og det tiltrædende Vækstforum Torsdag den 15. marts 2018

Vækstforum. Udkast til Referat af møde 01/2018 mellem det afgående og det tiltrædende Vækstforum Torsdag den 15. marts 2018 Vækstforum Udkast til Referat af møde 01/2018 mellem det afgående og det tiltrædende Vækstforum Torsdag den 15. marts 2018 Mødet holdtes i: Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Mødelokale: Regionsrådssalen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat for ekstraordinært møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Referat for ekstraordinært møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 27. april 2016, kl. 11.00 til 13 Mødested: Møderum 1 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Morten Møller (formand), Ole Stounbjerg,

Læs mere

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Punkt 7 - bilag 11 NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Indledning Der har i Region Sjælland været arbejdet med serviceassistenter og det interne serviceområde i relation til sygehusene i flere sammenhænge.

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 20. juni 2014 kl. 10:00-12:30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 1 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Helle Dirksen

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Helle Dirksen Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister

Læs mere

Dagsordenspunkt til Hovedudvalget torsdag den 4. december 2014

Dagsordenspunkt til Hovedudvalget torsdag den 4. december 2014 Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 14/35011 Dato: 1. december 2014 Udarbejdet af: Katja Sommer Sjödin E-mail: kss@rsyd.dk Telefon: 76631758 Dagsordenspunkt til Hovedudvalget torsdag

Læs mere

I Økonomi og Bygninger blev det aftalt at drøfte temaet digital dannelse på et kommende møde.

I Økonomi og Bygninger blev det aftalt at drøfte temaet digital dannelse på et kommende møde. Referat UNIVERSITET Marianne Maria Larsen Dato: 30. november 2017 Side 1/3 Mødedato: 30. november 2017 Mødested: 1918-317 Mødelokale 3. etage Mødeemne: LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Afbud: Niels

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Ninna Friis

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Ninna Friis Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Michael Werchmeister, Jan Huus Vestergaard AC: Nikolaj Bolsing

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer (afbud), Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson (afbud), Dorethe Bay Christiansen, Richard

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR Onsdag, den 1. februar 2006 Mødet afholdes i mødelokale 1, Brovst Rådhus, kl. 15.30 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 1: Forslag vedrørende mødernes

Læs mere

Landsbyudvalget REFERAT

Landsbyudvalget REFERAT REFERAT Sted: Kantinen Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre Dato: Tirsdag den 8. oktober 2019 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 19:30 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) Grethe N. Saabye (C) Mikael Ralf

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Torsdag den 3. juli 2014, kl Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Torsdag den 3. juli 2014, kl Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand) (Afbud), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson, Richard Faarup, Dorethe Bay Christiansen

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Helle Dirksen

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Helle Dirksen Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Mandag den 19. august 2013, kl. 12.00 15.00 Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch,

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 14. december 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 14. december 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 14. december 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk Underudvalg Onsdag den 7. august 2013, kl. 9.00 11.00 Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk Underudvalg Onsdag den 7. august 2013, kl. 9.00 11.00 Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Møde i Personalepolitisk Underudvalg Deltagere: Jens Andersen (formand) (afbud), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen (afbud), Gunhild Krogager Carlsson,

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere