E/F Tyrolsgade 13 - Saltholmsvej 6. Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Tyrolsgade 13 - Saltholmsvej 6. Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb"

Transkript

1 Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb St. Søndervoldstræde 9, 3. DK 1419 København K Telefon Telefax gga.dk CVR nr E/F Tyrolsgade 13 - Saltholmsvej 6 Tilstandsrapport November 2005

2 side 2 Indholdsfortegnelse: 0 Opgaven Ejendommens data... 3 Bygningsdelenes tilstand Kælder Facader Tag Trapperum Port Etageadskillelser Konstruktioner Installationer Boliger Erhvervslejemål Friarealer Forsikringsforhold og råd / svamp Genopretnings- og forbedringsarbejder Økonomisk oversigt... 15

3 side 3 0 Opgaven. 0.1 Besigtigelsesdatoer. September / oktober Rapportdato. 1. februar Besigtigelsesdeltagere. Arkitekt Gunnar Gunnarson Arkitekt Jesper Herget I første gennemgang deltog Kris Ømann, Stine Skov og John Pedersen fra E/F s bestyrelse. 0.4 Rekvirent. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 v/ formand Kris Ømann Tyrolsgade 13, 2. tv København S 0.5 Rapportgrundlag. Møder og besigtigelser på ejendommen, omfattende udvendig besigtigelse af klimaskærm, trapper, gennemgang, kælder og enkelte lejligheder. Modtaget kopier af BBR-meddelelse og forsikringspolice, samt gennemgang af tegningsmateriale. 1 Ejendommens data. 1.1 Adresser og matr. nr. Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6, 2300 København S. Matr. 47s Sundbyøster kvarter 1.2 Ejer. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej Administrator. AB Boligadministration Amagerbrogade 40, 1. th København S 1.4 Bygninger. Hjørneejendom mod Tyrolsgade / Saltholmsvej, opført i 1902 med 2 opgange. 1.5 Etager. Kælder-, stue- og 4 normaletager, samt delvist beboet tagetage, i alt 7 etager. 1.6 Adgangsforhold. 2 hovedtrapper og 2 bitrapper i træ. Gennemgang til gårdareal gennem kælder fra Saltholmsvej Anvendelse. 21 ejerlejligheder til beboelse, ingen erhverv (nedlagt). Pulterrum i kælder- og tagetage. Varmecentral i kælder. 1.8 Arealer ifølge BBR. Bebygget areal 248 m² Bolig areal m²

4 side Generel beskrivelse. Brokvarterejendom med 2 opgange opført Karréejendom opført i gadelinie tilsluttet naboejendomme. Bygget som del af samlet kompleks på Saltholmsvej. 2- og 3-værelses boliger, almindelig københavnsk type, oprindeligt med toiletter i gård. Toiletrum senere etableret ved inddragelse af alkoverum i hjørnelejligheder og del af køkken i nabolejlighed, andre med individuelle baderum. Rummer 21 boliger, udstykket som ejerlejligheder. Traditionel byggeteknik, høj udnyttelse. Fuld højde efter dagældende byggelov. Regelmæssig, moderat udsmykket gadefacade. Malede trævinduer, Danebrogs- og Frederiksbergvinduer. Trappevinduer og enkelte døre er fra ejendommens opførelse. Københavnertag med papdækket top og skiferdækkede skråsider. Kviste er delvist dækket med zink og pap. 2 hoved- og bitrapper i træ, med adgang til gård fra Saltholmsvej 6 gennem kælder. Lav kælder, fuldt udnyttet. Tagetage delvist med boliger, 2 stk., delvist med pulterrum og tørrelofter. Fjernvarmeforsyning og centralvarmeanlæg er etableret i Fællesgård er etableret i Helhedsindtryk. Velproportioneret bygning, opført i sammenhæng med naboejendom. Ejendommen virker velbygget og velordnet, dog præget af delvis løbende vedligeholdelse i svingende kvalitet. Genopretningsbehov specielt vedrørende tag og vinduer, samt mindre facadearbejder. Vinduer til boliger og trapper mod gård er fornyet individuelt med deraf følgende vekslende alder, udførelse og kvalitet. Resterende vinduer til trapper mod gaden fra opførelsen er nedslidte og bør fornys. Arbejder i kælder og på bitrapper kan udføres, når økonomisk mulighed gives her og efter de ønsker der måtte være til brugen. For kælderen endvidere for opnåelse af fuld forsikringsmæssig dækning af mod svamp. Ingen væsentlige generelle installationsmangler. Ejendommens boliger, inkl. indretning af baderum, istandsættes og forbedres løbende individuelt af ejerne. Bygningsdelenes tilstand.

5 side 5 2 Kælder. Ikke fuldt ud tilgængelige for besigtigelse grundet aflåste kælderrum.. Fuldt udnyttet, lavt beliggende enkeltkælder med gulv ca. 1 m under terræn. Adgang fra hovedtrappe i Saltholmsvej 6, etableret efter brand i 1973, og en udvendig trappe. Uisoleret, men diverse installationer giver tilskud til opvarmning af kælderen. Helhedsindtryk rimelig velordnet og tør, dog med behov for regulering af ventilationen. 2.1 Grund og fundering. Murede fundamenter og kælderydervægge. Fundering stort set bæredygtig, dog tyder mindre sætningsrevner i gadefacade på lidt svagere fundering og nogen bevægelser i disse områder, dog næppe behov for fundamentsforstærkninger. 2.2 Dræn og kloak. Der forekommer ikke dræn fra ejendommens opførelse og der er ikke oplyst om etablering af udvendig fugtisolering og omfangsdræn ved kælderydervægge på gårdside i forbindelse med etablering af fælles gårdanlæg. Kloak på gårdside eftergået og oprettet i denne forbindelse. Der findes sump med nyere grundvandspumpe i kælder, det kunne ikke ved besigtigelsen konstateres, om pumpen fungerer korrekt. Efterfølgende gennemgået med VVS-installatør og i gangsat. Fugt i kælderydervægge og underste facadepartier stammer sandsynligvis fra terræn. Fugtproblemerne, eventuel etablering af udvendig fugtisolering og omfangsdræn, bør vurderes i forbindelse med en genopretning af kælderen og dennes fremtidige anvendelse. Der er i gennemgangsperioden konstateret angreb af rotter på plastrør ved centralvarmeanlæg. Kloak skal gennemgås eller Miljøkontrollen kontaktes. 2.3 Kældergulve. Betonstøbte, slidte med revnedannelser og afskalninger, ved besigtigelsen rimelige tørre. Betonreparationer kan overvejes udført. 2.4 Kælderydervægge. Murede, delvis pudsede og filtsede, slidte med revnedannelser og afskalninger, ved gennemgangen rimelige tørre. Murerreparationer kan overvejes udført. 2.5 Kældervinduer. Sandsynligvis oprindelige malede trævinduer, udvendigt monteret trådnet. Træværk med mindre skader, overflader slidte. Bør overvejes udskiftet når økonomisk muligheden foreligger og koordineres med ventilation af kælderen. 2.6 Kælderdæk. Træbjælkelag i traditionel udførelse med delvis frie bjælker, rør og puds på underside af indskudsbrædderne, uisoleret - flere steder påmonteret gipsplader. Bjælkelag sandsynligvis sundt, skader i pudsede overflader bør murerrepareres. Flere overflade skader på pudslag. Der må påregnes udbedringer af disse skader.

6 side 6 Forskriftsmæssige brandsikre loftsoverflader bør etableres ved oppudsning eller gipspladebeklædning, eventuelt kombineret med isolering af etagedækket. 2.7 Lyskasser. Forekommer ikke. 2.8 Kældernedgang og udvendige kældertrappe. Murede og pudsede vanger, støbt bund og trin. Afskallinger, slidte trin, bør overvejes murerrepareret. 2.9 Installationer i kælder. Fungerende belysning. Teknisk isolering af med enkelte skader, bør eftergås og genoprettes i nødvendigt omfang Kælderrum. Benyttes til cykel- og pulterrum, varmecentral i del af privat pulterrum forekommer ikke hensigtsmæssigt. Der findes tilsyneladende stadig ledige rum. Hvis etablering af beboervaskeri skulle blive et ønske, er der derfor placeringsmuligheder i kælderen Ventilation og klima. Generelt forekommer kælderen rimeligt ventileret, dog findes der rum der ikke er ventileret tilstrækkeligt. Bør gennemgås og afhjæpes ved montering af riste. Ved eventuel udskiftning af kældervinduer bør disse være forsynet med friskluftventiler. 3 Facader. 3.1 Gadefacader. Plane i gadelinie mod Tyrolsgade, 6 fag, mod Saltholmsvej, 5 fag, og hjørneafskæring, 1 fag Sokkel. Pudset og malet sokkel med afskallet maling og en del overfladeskader under reparation. Bør færdiggøres og overfladebehandles i forbindelse med istandsættelse af underfacader. Asfaltering eller sortmaling vil give facaden mere karakter Murværk. Grundmur, pudset til kordongesims under vinduer på 1. sal, herover blank mur og hovegesims i røde sten, moderat dekoreret med små gesimser over vinduer og gennemgående pudset bånd over og ved 4. sals vinduer. Murankre i ornamenteret støbejern, enkelte med skader, indgår som en del af facadekompositionen. Murede stik med moderat pilhøjde over vinduer i blank mur. Rimelig stand med enkelte spredte sætnings- og fugeskader, især ved hjørneafskæringen. Afsmitninger fra murankre på murværket. Kan udbedres ved eventuel stilladsrejsning til tag- og vinduesarbejder.

7 side Overflader. Underfacade malet i nyere tid, farve lys rød tonet med grå. Fremtræder med en del overfladeskader og pudsskader, igangværende reparationer ses. Istandsættelse af underfacaden bør færdiggøres, inkl. malerbehandling med diffusionsåben maling i nær fremtid, for at stoppe nedbrydningen, farvevalget kan overvejes. Overfladebehandling ca. hvert 10. år bør indarbejdes i en langsigtet vedligeholdelsesplanlægning Sålbænke og gesimser m.v. Trukne og pudsede gesimser og sålbænke på 2. sal, enkelte spredte overfladeskader, Bør eftergås inklusive vandafvisende overfladebehandling af oversider. Skifersålbænke 3. og 4. sal, flere defekte, bør udskiftes for at undgå nedbryning af murværket ved eventuel stilladsrejsning til tag- og vinduesarbejder Vinduer og yderdøre m.v.. Malede trævinduer, boligvinduer som Danebrogsvinduer og Frederiksbergvinduer med udelt midterparti og mindre siderammer. Trappevinduer som dannebrogsvinduer. Tidligere butiksvinduer i stueetage ændret til boligvinduer med opdeling delvis tillempet øvrige vinduer. 2 hovedtrappedøre, 2-fløjede malede trædøre, i meget forskellig udførelse. Mod Saltholmsvej, oprindelig, i rimelig stand. Mod Tyrolsgade, nyere ukurant dør, der ikke klæder bygningen, men i rimelige stand. Foreningen har indhentet pris på ny dør som på Saltholmsvej, udskiftningen kan anbefales. Vinduer til boliger er udskiftet gennem årene og fremtræder derfor med varierende behov for overfladebehandling, dog anbefales malerarbejde udført i overskuelig fremtid. Vedligeholdelsespligten for vinduerne påhviler den enkelte ejer. Fortsat individuel vedligehold indebærer ulemper i form af vinduer i forskellig stand, og farveforskelle. En samlet overfladebehandling bør samlet set blive bedre for ejendommen som helhed, både kvalitetsmæssigt og med hensyn til bygningens fremtræden, evt. farveskift kan overvejes. Trappevinduer er fra ejendommens opførelse. Ukurante løsninger ved reparationer og generel stand nedslidt. Det kan anbefales at udskifte trappevinduer til nye trævinduer med termoruder, gerne som lavenergiruder, hvilket vil medføre en energibesparelse. Istandsættelse og opmaling af de ekst. vinduer er ikke umuligt, men vil nok være uforholdsmæssigt kostbar. Stillads til malerarbejder alene er relativt kostbart, men samlet stilladsrejsning sammen med arbejder på facade og tag kan anbefales. Overfladebehandling af vinduer og døre ca. hvert 6. år bør indarbejdes i en langsigtet vedligeholdelsesplanlægning Tagrender og nedløb. Nyere, PVC, intet særligt bemærket. I forbindelse med tag- og facadearbejder kan udskiftning til zink dog overvejes Diverse udvendige bygningsdele. Belysning ved hoveddørene, intet bemærket.

8 side Gårdfacade. Regulær plan facade uden bitrappetårne i gængs udformning Sokkel. Sortmalet puds, ikke markeret i pudslaget. Spredte fugtskader; bør istandsættes i forbindelse med istandsættelse af underfacade Murværk. Grundmur, pudset og malet til kordongesims under vinuer til 1. sal, herover blank mur i gule bagfacadesten uden dekorationer, stik over vindueshuller. Der ses omfattende murreparationer af facaden, især stik og brystninger er ommurede. Murværket er derfor i rimelig stand Overflader. Underfacade er i rimelig stand. Opmaling kan iværksættes når økonomisk mulighed er tilstede, eventuelt i forbindelse med istandsættelse af sokkel og kordongesims. Helhedsindtrykket af gårdfacaden er noget uensartet. I forbindelse med eventuel stilladsrejsning kan en facadevask med vandsivning eller moderat højtryksspuling overvejes, hvilket kan lysne facaden noget og få den til at fremstå enartet, hvilket vil højne helhedsindtrykket væsentligt. Kemisk afrensning eller sandblæsning kan ikke anbefales på grund af risikoen for skader på stenoverflader. Behandling af overfacader er dog ikke påtrængende på kort sigt på baggrund af, at øvrige gårdfacader i karreen fremtræder på samme måde, samt ejendommens ret omfattende behov for andre arbejder Sålbænke og gesimser m.v.. Skifersålbænke er tilsyneladende fornyet i forbindelse med øvrige udførte facadearbejder og derfor i god stand. Kordongesims er partielt nedbrudt og bør murerrepareres inklusive vandafvisende overfladebehandling af oversiden. Lille hovedgesims i blank mur, tilstand som tilstødende murværk Vinduer og yderdøre m.v.. Malede trævinduer i som dannebrogsvinduer i traditionel udførelse, 1-fags i Tyrolsgade til bitrappe og køkkener (tv.), 2-fags til bitrapper på Saltholmsvej, 2- og 3-fags til værelser. Alle er udskiftet gennem årene, individuelt. Tilstand og anbefaling om istandsættelse som boligvinduer mod gaden. Døre til bitrapper er sandsynligvis fra ejendommens opførelse, generel stand slidt. Kan overvejes udskiftet når økonomisk muligheden foreligger. Istandsættelse og opmaling må påregnes i mellemtiden Tagrender og nedløb. Nyere, PVC, almindelig god stand Udvendige installationer. Telefonkabler og stærkstrømskabler på gårdfacade, begrænset omfang, enkelte løse. Resterende telefonkabler der er i brug kan flyttes til indvendig føring i kabelbakker på hovedtrapperne ved istandsættelse af gårdfacaden. Belysning af lamper ved bitrappedøre, almindelig god kvalitet.

9 side 9 4 Tag. Københavnertag med papdækket top og skiferdækkede skråsider. Kviste er delvist dækket med zink og pap. En lejlighed, samt pulterrum og tørrelofter i tagetagen i hver opgang. 4.1 Tagværk. Kun begrænset tilgængeligt for inspektion ved besigtigelsen grundet aflåsede pulterrum og beklædninger i boliger. Fritliggende spær og bjælker er tilsyneladende i rimelig stand, trods synlige tegn fra tidligere fugtindtrængen, se billede pkt. 4.8 Tagrum. Svampeundersøgelse skal anbefales. Udskiftning af nedbrudt træ samt eventuel imprægnering af bevaret træ og tilstødende murværk kan forventes efter svampeundersøgelse. 4.2 Tagdækning, pap. Underlag med en del ujævnheder. Overpap, slidt, med spor af mange løbende reparationer. Tagkit ses brugt ved flere reparationer. Bør eftergås. Når skiferdækning udskiftes, bør hele papdækningen ligeledes fornys. 4.3 Tagdækning, skifereternit. Eternitskifer oplagt i kit fra tagudskiftning i 1982, sandsynligvis asbestarmeret, fremtræder med begyndende nedslidning og forvitring, spredte tegn på utætheder og udskiftede sten. Levetiden på ældre asbestarmeret eternitskiferdækning oplagt i kit anslås normalt til omkring 30 år. Herefter vil forvitring af stenene og ældning af skiferkitten medføre accelererende utætheder. Tagdækningen anslås at have en restlevetid på omkring max. 5 år, men vil i denne periode kræve løbende eftergang og give risiko for vandskader.

10 side 10 Det bør planlægges at forny tagdækningen med asbestfri eternitskifer, gerne oplagt på undertag, ved næste stilladsrejsning, da der kan spares en del stilladsudgifter ved kombination af tag- og facadearbejder. Alternativt bør det ligeledes overvejes, om der eventuelt skal anvendes naturskifer. Samtidig kan man sikre forskriftsmæssig ventilation og rimelig isolering af tagkonstruktionen. Indtil da er det vigtigt løbende at observere tagdækningen og tætne utætheder så snart de konstateres. 4.4 Zinkarbejder. Tagdækning og flunker i zink på kviste til boliger, 4 stk. mod gaderne og 3 stk. mod gård. Hætter, udluftninger og inddækninger. Fremstår i varierende stand, en del inddækninger og hætter tærede eller defekte. Mange reparationer ses på med zinken, både tagkit og pap er anvendt. Zink og træunderlag bør kontrolleres og udskiftes i nødvendigt omfang. Hvis tagdækning fornyes, udskiftes alle zinkarbejder normalt, hvilket vil være en fordel. 4.5 Tagvinduer. Ældre støbejernsvinduer, sandsynligvis genanvendt ved tagudskiftningen. Slidte men i rimelig stand. Taglem, 1 stk. papdækket, noget tung og klodset. Kunne med fordel erstattes af oplukkelig ovenlyskupel. 4.6 Murværk på tag. Skorstene i røde sten, nedtaget til ca. 60cm overtag for bevarelse af aftræk for boliger, afdækning med pudslag på top. Noget slidte, synlige tegn på tidligere reparationer. Brandkamme, filtsede og afdækket med vingetegl, spredte skader. På holdes under observation indtil der iværksættes tagarbejder. 4.7 Installationer på tag. Antennemast i brug ved brandkam, som supplement til hybridnet. Kan fjernes i forbindelse med tagarbejder, så en generalforsamlingen beslutter dette. 4.8 Tagrum. Med pulterrum, tørrelofter og boliger. Kun begrænset adgang til besigtigelse i pulterrum. Gangarealer ryddelige, velordnede og velbelyste. Nyere elinstallation. Små pulterrum med bræddeskillevægge, rigeligt antal. Tørrelofter, 1 pr. opgang, i brug. Der bemærkedes enkelte pudsskader, blandt andet efter fornyet faldrør. Muret skillevæg mellem opgange fremtrådte pudset med enkelte lodrette revnedannelser, bør eftergås.

11 side 11 5 Trapperum. Trapperum er ombygget så adgang fra til kælder fra bitrapper er sløjfet og der nu kun er adgang fra hovedtrappe på Saltholmsvej og fra udvendig trappe fra gård. Fra bitrapper er der adgang til gård fra nyere ståltrapper. På Saltholmsvej er trapperum istandsat efter voldsom brand i Der er etableret nye døre. 5.1 Hovedtrapper. 2 stk., ved gadefacade, med adgang til stueetage, 4 normal- og tagetager. Traditionelle trætrapper i almindelig god udførelse med døre i bagvæg og vinduer ud for mellemreposer, god stand. Linoleum i rimelig stand, kun spredte skader i Tyrolsgade, hvor forkantlister på de øverste løb er af ældre og derfor nå påregnes udskiftet tidligere. Ingen påtrængende arbejder. 5.2 Bitrapper. 2 stk. i trappetårne med større reposer. Traditionelle trætrapper i almindelig god udførelse med adgang til alle etager undtagen kælder og loft. Generel stand dårlig, præget af delvis uafsluttede reparationsarbejder, en del sætningsrevner. Ret omfattende pudsskader, partielt umalede ompudsninger. Træløb med spor efter reparationer og partielle fornyelser i flere omgange, sandsynligvis udbedring af råd- eller svampeskader. Lakerede trætrin, slidte overflader og forkanter, værst i de nederste etager. Hovedistandsættelse af bitrapper anbefales, da nedbrydningen fortsætter og trinene kan komme til at udgøre en sikkerhedsrisiko. 6 Port. Forekommer ikke, se kældernedgang, pkt Etageadskillelser. Traditionelle træbjælkelag med lerindskud, intet særligt bemærket eller oplyst. Etageadskillelser mod uopvarmet loft er efterisoleret ved indblæsning af mineraluld. 8 Konstruktioner. Bærende hovedskillevæg, muret - intet særligt konstateret. Det bør ved fremtidige ombygninger i boliger sikres, at bærende konstruktioner ikke forringes. Nye tunge badeværelser med betongulv bør ikke etableres uden en statisk vurdering af belastede konstruktioner.

12 side 12 9 Installationer. Ikke generelt omfattet af denne besigtigelse, men VVS-installatør har medvirket ved senere gennemgang. 9.1 Varmeanlæg. Fjernvarmeforsynet to-strenget centralvarmeanlæg etableret omkring Anlægget er ikke omfattet af løbende tilsynsordninger og ELO ordningen. Der er usikkerhed om hvor meget og hvor tit, der fyldes vand på anlægget. Det anbefales at monterer en måler og udlufte radiatorerne i tageetagen. Ellers formodes ikke at være særlige forhold eller problemer ved varmeanlægget. 9.2 Brugsvand. Koldtvandsrør ses udskiftet i kælder, kondensisoleret. 9.3 Afløb. Faldstammer er udskiftet i 1995, velfungerede. 9.4 Teknisk isolering. Forekommer i kælderen, se pkt Bygas. Gas i køkkener i boliger, intet særligt oplyst eller bemærket. 9.6 Ventilation. I form af aftrækskanaler fra wc/baderum. Aftræk fra køkkener er nedlagt, muligvis i forbindelse med delvis nedtagning i højden på taget med samtidig opfyldning med murbrokker m.m. 9.7 Stærkstrøm. Ejendomsinstallation med hovedtavle i trapperum nr. 13. Der fandtes flere løse forbindelser. Skal gennemgås af el-installatør. 9.8 Svagstrøm. Omfatter nyere dørtelefonanlæg med føringsveje i kabelkasser på hovedtrapper. Telefonkabler på gårdfacade er delvist demonteret. 9.9 Affaldshåndtering. Rullecontainere i gård, tømmes via fælles gårdanlæg Beboervaskeri. Findes ikke. Kan eventuelt placeres eller forberedes i kælder, eventuelt i forbindelse med ny indretning af varmecentral, se pkt

13 side Boliger. Er ikke særskilt gennemgået. Besigtigelsen omfattede begge boligerne i tagetagen, Salthomsvej nr. 6, 2. tv. og Tyrolsgade nr. 13, 1. th. og 2. tv. Intet særligt bemærket eller oplyst Baderum. I de besigtigede boliger fandtes baderum, undtagen i nr. 13, 2. tv., hvor der var brusekabine, men baderum er et kommende projekt. Brusekabiner forekommer stadig i en del boliger, individuelt indrettet af ejerne. Der bør sikres forskriftsmæssig ventilation og holdes omhyggeligt øje med tegn på utætheder Pulterrum. De forskriftsmæssige 3 m² depotrum pr. bolig findes i kælder og tagetagen Brandsikring. Intet særligt konstateret. Det bør løbende påses, at diverse ombygninger ikke forringer den godkendte brandsikring. 11 Erhvervslejemål. Forekommer ikke mere, nedlagt butik ombygget til bolig. 12 Friarealer Terræn. Ejendommen er beliggende på stort set plan grund, terræn gårdside er lidt lavere end gadeside Fortorv. Asfaltbelægning til kantsten, slidt og lappet med lunker og sætninger. Tilstanden og udviklingen bør nøje følges, så der ikke opstår fare for fodgængere. Omlægning til betonfliser og asfaltbelægning, som ved naboejendom i Tyrolsgade, anbefales, når der gives økonomisk mulighed herfor eller i forbindelse af en gennemgribende renovering af gader og fortorv Gårdareal. Regulær fællesgård, etableret af gårdrydningskontoret i Halvprivat areal i hjørnet af ejendommen belagt med farvede betonsten. Belægning op mod ydermur har partielle smådefekter, bør udbedres. Beplantning op ad facade på trappetårne i moderat omfang; bede skønnes ikke at øge fugtbelastningen på kælderydervægge i væsentligt omfang. Fælles gårdanlæg forudsættes varetaget af gårdlaug og er ikke omfattet af besigtigelsen Fælles tagterrasse. Indretning af fælles tagterrasse er ret kostbar, da der kræves 2 adgangsveje. Terrassen må ikke kunne ses fra gaderne og der er to mulige løsninger.

14 side 14 Etablering på det flade tag, fra opgang til opgang, kræver forstærkning af tagværket, og er dyr. Indskæring i tagfladen ved nuværende tørrelofter er billigere, men giver problemer med at der kræves to flugtveje og orienteringen i Tyrolsgade bliver mod nord. Man bør dog overveje mulighederne nærmere i forbindelse med en udskiftning af tag. 13 Forsikringsforhold og råd / svamp. Købstædernes almindelige Brandforsikring ved bygningsforsikring, police nr Forbehold er at svampeskader på gulve og paneler i kældre ikke dækkes. Der bør optages forhandlinger om vilkårene for fuld svampeforsikring af ejendommen. 14 Genopretnings- og forbedringsarbejder. Behovet for nødvendige og anbefalelsesværdige arbejder og disses indbyrdes sammenhæng kan opsummeres som følger: Svampeundersøgelse skal anbefales. Af kælderdæk for at opnå fuld forsikringsmæssig dækning af mod svamp og af tagværk for nærmere at kunne fastlægge omfang og tidspunkt for tagarbejder. Eventuelle råd- og svampeskader kan medføre efterfølgende udbedring af eventuelle skader og kan få stor indflydelse på den efterfølgende prioritering. Ligeledes må der påregnes løbende eftergang af tagdækning efter behov. På ret kort sigt er tagudskiftning påkrævet. Hvis der forekommer hyppige utætheder eller tilbagevendende reparationsudgifter, skal det overvejes at fremrykke udskiftningen. Det bør samtidig vurderes, om der skal anvendes naturskifer i stedet for eternitskifer. Levetiden er min. den dobbelte og merprisen anslåes til ca kr. eks. moms. Istandsættelse, opmaling, af vinduer og udskiftning af trappevinduer mod gaden, murerreparationer kan med fordel udføres samtidigt med tagudskiftningen for at spare udgifter til byggeplads og stillads. På længere sigt kan efterfølgende arbejder udføres, efter de ønsker der måtte være til brugen, og når der gives økonomisk mulighed herfor. Opretning af overflader i kælder, eventuel etablering af omfangsdræn og udvendig isolering af kældervægge mod gaden, samt nye belægninger på fortov. Ligeledes vil opmaling af underfacader og bitrapper højne helhedsindtrykket af ejendommen. Opretning af trin på bitrapper kan overvejes udført før opmalingen, såfremt sikkerheden ikke findes tilstrækkelig Tilskudsmuligheder. Der kan ikke for tiden opnås offentlig støtte til arbejder, som er relevante for ejendommen. Såfremt ejendommen tidligere har været medlem af Grundejernes Investeringsfond og stadig har et kontonummer heri, kan der være mulighed for billige lån i GI. Kan undersøges af administrator.

15 side Økonomisk oversigt. På næste side er udgifterne til større påtrængende og ønskelige genopretnings- og forbedringsarbejder prissat som overslag. De anførte beløb er erfaringspriser fra tilsvarende arbejder, prisniveau oktober Ved større arbejder er medregnet afsætninger til uforudseelige udgifter og teknikeromkostninger, men ikke eventuelle byggelånsrenter og andre finansierings- og administrationsomkostninger. Udgifter til lift eller stillads til udvendige arbejder er medtaget under de enkelte arbejder. Priserne er opgivet eksklusive og inklusive moms. Beløbene kan ændres en del ved den endelige fastlæggelse af arbejdernes omfang, udførelse og kvalitet, og afhænger endvidere af markedssituationen på tidspunktet for endelig prisindhentning. De anførte beløb skal primært betragtes som en angivelse af prisniveauer. Arbejderne er prioriterede som: A: Påtrængende arbejder, der vanskeligt kan udsættes, og som bør udføres snarest som forudsætning for øvrige arbejder. B: Påtrængende arbejder eller ønskelige forbedringsarbejder, som bør planlægges til udførelse i nær fremtid blandt andet for at undgå yderligere skader på ejendommen. C: Ønskelige arbejder på lidt længere sigt, som kan udsættes, men må påregnes udført inden for de nærmeste 5-10 år. Løbende vedligeholdelsesudgifter er ikke medtaget. En række mindre forhold nævnt i rapporten, som ikke naturligt indgår i større samlede arbejder, forudsættes afhjulpet over den løbende drift. Den anførte prioritering skal forstås som et oplæg til ejerforeningens drøftelser og bør rettes til efter foreningens økonomiske muligheder m.v. Ved større samlede arbejder kan det anbefales at indhente to underhåndsbud eller flere faste tilbud ved licitation på grundlag af et specificeret udbudsmateriale. Der kan være fordele for eksempel ved reducerede byggepladsudgifter i samlet udførelse af flest mulige arbejder. Det samlede investeringsbehov kan anslås til mellem kr og kr inklusive moms, afhængigt af det ønskede kvalitetsniveau. Det kan anbefales at udarbejde en langsigtet vedligeholdelsesplan, som sikrer at der henlægges tilstrækkelige midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse også efter gennemførelse af genopretnings- og forbedringsarbejder.

16 side Anslåede udgifter. Position Aktivitet Udgift eks. moms, kr. Udgift inkl. moms, kr. A: Påtrængende arbejder, kort sigt 4+13 Svamp Svampeundersøgelse Afsætning 2.1 Kælder Gennemgang grundvandspumpe, centralvarmemeanlæg og rottesikring. Afsætning 2.7 Kælderdæk Råd- og svampeskader, Afsætning Underfacader Opretning og behandling af overflader - færdiggørelse 4.1 Tagværk Råd- og svampeskader, Afsætning I alt B: Påtrængende eller ønskelige arbejder inden for de nærmeste år 4. Tag Udskiftning af fibereternit, papdækning, inddækninger hætter m.m Vinduer og Nyere vinduer, eftergang og maling yderdøre Trappevinduer Nye vinduer Gadefacade Diverse facadearbejder, murerreparationer, sålbænke m.m. Byggeplads og stillads til vindues- og facadearbejder Fælles tagterrasse. Etablering på tag Anslået kr. eks moms / kr. inkl. moms I alt C: Ønskelige eller mulige arbejder inden for 5-10 år 2.11 Kælderrum Opretning og behandling af overflader Afsætning 2.4 Kældervægge Omgangsdræn og udvendig isolering Fortov mod gade Ny belægning mod gaden Hoveddør Ny dør i Tyrolsgade Bitrapper Pudsreparation og opmaling Opretning af trin Beboervaskeri - enkel udførelse Etablering inkl. skillevægge, overflader og maskiner I alt

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: indre nørrebro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold:

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold: Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Projektleder Per Bager Vedr.: Hejrevangens Boligselskab afd. 6 og 5 11. februar 2014 I fortsættelse

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02.

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012 Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. WWW.BERGELIN.DK CVR NR: 10040086 BANK: 5472 2023539 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 15. juni 2012, rev. A af 28. september 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen rev. A af Ann-Britt B. Landrock Focus2 A/S Kobbelvænget

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Planlæg Vedligehold. det betaler sig

Planlæg Vedligehold. det betaler sig Planlæg Vedligehold det betaler sig 1 Planlæg vedligehold det betaler sig Lav småskavankerne på din ejendom, før de udvikler sig til dyre reparationer det kan betale sig. Måske lyder det indlysende, men

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4.

Læs mere

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT Indhold AB AMAGERPARKGÅRD. Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 - OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere