Analyse og måling af reklameeffekten for luksusbiler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse og måling af reklameeffekten for luksusbiler"

Transkript

1 Analyse og måling af reklameeffekten for luksusbiler Kandidatafhandling Cand.merc. EMF Institut for Afsætningsøkonomi Copenhagen Business School December 2009 Forfattere: Maria Funder Louise Kjær Lauritsen Vejleder: Sverre Riis Christensen

2 Afhandlingens omfang Afhandlingens tilladte omfang er 120 normalsider af tegn, det vil sige i alt tegn. I henhold til gældende krav er alt indhold talt med, med undtagelse af forside, executive summary og bilag. Figurer og tabeller udgør hver især 800 tegn. Således ser afhandlingens omfang ud som følger: Tegnoptælling = Figurer og tabeller: 39 * 800 = I alt tegn. 1

3 Executive summary This thesis focuses on the effect of advertising within the industry of luxury cars. The purpose is to develop and validate a model and an associated measurement instrument for the effect of advertising. The model is a structural equation model with latent variables, and the model should relate to advertising effect, measured as buying intention and loyalty to its driving factors. The quantitative research is carried out among existing owners of the three most common luxury car brands in the Danish market: Audi, BMW, and Mercedes-Benz. The theoretical framework comprises consumer behavior, brand equity, how marketing communication works, and how to measure the effect of advertising. Secondary data includes existing surveys and articles within the field of luxury cars. Through this research, following drivers are identified: ad awareness, ad quality, attitude towards the ad, attitude towards product category, company image, brand awareness, brand quality, brand value, brand knowledge, and brand attitude. Initially, a pre-survey is conducted in order to support the hypotheses retrieved from theory and secondary data. The hypotheses represent correlations between the drivers. Subsequently, data collected in the main survey is applied to test and estimate the structural equation model. Impacts of drivers in terms of future advertising performance are then analyzed. Results indicate that brand attitude is the main driver of buying intention and loyalty. Brand quality and brand value have the second and third largest impact on buying intention and loyalty. Attitude towards the ad has a smaller impact, as well as brand knowledge. The quality of the ad has a minor effect and company image and attitude towards the product category have the smallest, if any, impact on buying intention and loyalty. Interestingly, results also indicate that consumers who recognize the ad do not rely on brand quality as much, and attitude towards the ad has the second largest impact on buying intention and loyalty. Results are integrated in a priority plot in order to identify the strategic priorities in relation to strengthening the loyalty of luxury car owners in an advertising context. In this way it is possible to determine how the resources should be allocated in order to maximize the effect of advertising. Especially functional and symbolic associations related to the brand are important to the respondents. 2

4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Indledning Problemstilling Problemformulering Struktur Metodologi Videnskabsteori Analysedesign Sekundære data Primære data Afgrænsning Definitioner og begreber Teoretisk referenceramme Forbrugeradfærd Nutidens forbruger Teoretiske perspektiver Købsbeslutningsprocessen Forbrugeren som individ Opsummering på forbrugeradfærd Brand Equity Opsummering på Brand Equity Kommunikationsteori Printreklamers egenskaber Effekthierarkier ELAM Opsummering på kommunikationsteori

5 2.4 Effektmåling Effekter og processer Måling Opsummering på effektmåling Opsamling på teoretisk referenceramme Sekundær empiri Opsamling på sekundær empiri Hypoteser og model Forstudie Hypotesegenerering Opsamling og endelig model til måling af reklameeffekt Kvantitativ analyse Survey-teknik Kritik af dataindsamling Overordnet spørgeskemastruktur Validering af spørgeskema Vurdering af indsamlet data Frekvenser Krydstabeller Strukturel ligningsmodel Valg af metode PLS-tilgangen Test af model Overordnede resultater Totale effekter Variablenes performance Indsatsområder

6 5.9 Opsamling på kvantitativ analyse Afslutning Konklusion Implikationer Perspektivering Litteraturliste Bilag

7 1 Introduktion Følgende kapitel omfatter en indledning, som fører til problemstilling og problemformulering herunder delspørgsmål, som ønskes besvaret i denne afhandling. Efterfølgende beskrives den valgte afhandlingsstruktur samt videnskabsteori og metode. Introduktionen afrundes med en afgrænsning. 1.1 Indledning Forbrugskultur er den betegnelse, der bedst karakteriserer det samfund, vi lever i 1. Vores forbrug er i dag så stort, at de fleste af vores basisbehov er dækket, hvilket blandt andet har betydet, at vi i højere grad køber produkter og services, som tilgodeser behovet for individualisering og selvrealisering 2. Mantraet er blevet, at forbruget i højere grad genereres af hjertet frem for hjernen 3. Dette afspejles i markedsføringen, der kræver nytænkning og kreativitet, som hele tiden tager nye medier og metoder i brug for at ramme forbrugernes behov for iscenesættelse, underholdning og oplevelser 4. For virksomheder betyder det nye forbrugsmønster, at de får stadigt sværere ved at konkurrere på selve produktegenskaberne, som ikke kan tilfredsstille behovet for selvrealisering. Det gælder fortsat om at udvikle ny teknologi, men da konkurrenterne lynhurtigt kopierer på det funktionelle plan, må der fokuseres på merværdi og måder, hvorpå produkterne kan gøre forbrugerens tilværelse lettere, sjovere og mere meningsfyldt 5 - hvis meningen med livet altså kan relateres til forbrug og materielle goder. Det er måske netop det, der karakteriserer nutidens forbrugere; at det materielle forbrug i højere grad er blevet en integreret del af at tilfredsstille følelser og skabe livsværdi. Dette fokus på forbrug er essentielt for kommunikationen med forbrugeren, der i sidste ende skal sikre virksomhedens langsigtede værdi og overlevelse. Investering i reklame er for mange brands derfor den vigtigste parameter i opbygning af et mærkes værdi 6. Sammenholdt med en årlig annonceomsætning på ca. 14 mia. kr. i Danmark i , er det yderst interessant for virksomhederne at få kortlagt, hvilken effekt disse store reklameinvesteringer har. En gammelkendt vending inden for marketing er, at halvdelen af reklamekronerne er spildt, men 1 Østergaard (2006) 2 Jantzen & Vetner (2005) 3 Alsted (2007) 4 Rodepeter & Stein (2004) 5 Østergaard & Hermansen (2009) 6 Tranberg (2006) 7 Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (2008) 6

8 det vides ikke hvilken halvdel 8. Dette citat illustrerer, hvor vigtigt det er at kende effekten af sin reklame for derved at kunne tilpasse og forbedre både reklamen og dens indhold samt relationen til det pågældende brand. Måling af reklameeffekt er dog ikke så lige til. Kortsigtet måling - på for eksempel salg og genkendelse - viser kun en del af den samlede reklameeffekt og giver dermed ikke et retvisende billede, idet brandværdien, hvilket netop er det primære sigte for mange virksomheder, skabes over længere tid 9. Dermed skal den langsigtede effekt også inddrages i effektmålingen - der hvor forbrugeren for længst har glemt alt om selve reklamen - og der skal måles på opfattelsen af brandet efter eksponeringen, fordi det er det, forbrugeren investerer sine følelser i. I forlængelse af den materialistiske tilgang til forbrug falder tankerne på den aktuelle finanskrise, som lægger yderligere pres på virksomhederne og deres evne til at markedsføre sig selv. Især dyre luksusmærker må se de faldende salgstal i øjnene 10. Dermed øges fokus yderligere på at optimere effekten af markedsføringen samt at kunne bevise denne effekt, da det ofte er marketingbudgettet, som først reduceres ved nedskæringer Problemstilling En købsbeslutningproces kan opdeles i forhold til, hvorvidt forbrugeren er højt eller lavt involveret 12. For fast moving consumer goods (FMCG) er beslutningsproces, købsinterval, involvering og formål med købet noget anderledes end for højinvolveringsprodukter. For de dyrere produktkategorier såsom huse og biler er det vores opfattelse, at der i teorien sjældent skelnes mellem standard og luksus, idet der i alle tilfælde er tale om store investeringer og dermed høj involvering i beslutningsprocessen. Men inden for hver produktkategori findes store forskelle. For biler kan der være tale om en luksusbil, som både skal være funktionel og besidde en merværdi, som kan koste adskillige hundrede tusinde mere end en bil i mellemklassen, der både kan transportere ejeren og samtidig have et flot design og udtrykke personlighed. Problemstillingen ligger dermed i at se på forbrugernes associationer, holdninger og adfærd samt reklamens effekt inden for denne ekstraordinært dyre del af produktkategorien biler. 8 Jones (1990) 9 Fridberg (1998) 10 Investeringen.dk Strand (2009) 12 Schiffman & Kanuk (2007) s

9 Det at købe en bil er en stor beslutning, som kræver kendskab, tillid og præferencer i forhold til mærket. De mange positive forestillinger, som et godt brand kan rumme, skabes blandt andet gennem reklamer. Dermed kan reklamer være med til at skabe eller forstærke opfattelsen af et bestemt brand, så bilkøberen vælger det ene mærke frem for andre med lignende kvaliteter. Reklamen skal skabe en personlighed omkring brandet og differentiere produktet fra både billigere alternativer og andre luksusmærker, således at forbrugeren har et stærkt billede af, at et bestemt mærke giver mulighed for at opnå kvalitet, komfort og status, som de er villige til at betale ekstra for 13. Som udgangspunkt for denne afhandling ønsker vi at anskue marketinglitteraturens teorier og modeller ud fra et luksusbilperspektiv for på den måde at identificere vigtige parametre, som påvirker forbrugerens beslutningsproces og reklamefortolkning. Formålet er at tolke relevante teoretiske modeller, således at det kan fastlægges, hvilke parametre der bør fokuseres på for at sikre den mest effektive markedsføring gennem den største reklameeffekt. Hensigten er dermed at bidrage til en bedre forståelse af, hvad der i reklameindsatsen kan få målgruppen for luksusbiler til at få en mere positiv oplevelse af et mærke, og dét i en grad, så de får lyst til at anskaffe mærket eller forblive loyale over for det. Det empiriske formål med undersøgelsen er at udvikle et supplement til AutoIndex 14. AutoIndex belyser skandinaviske bilejeres forhold til forskellige bilmærker baseret på praktiske erfaringer med biler, forhandlere og serviceværksteder. I forlængelse af dette skal denne undersøgelse give mulighed for at opnå indblik i faktorer, der har indflydelse på reklame- og mærkeopfattelsen hos forbrugeren. Hvordan kan det for eksempel være, at Audi placerer sig på en 4. plads i det samlede resultat og en 2. plads mht. loyalitet over for mærket i AutoIndex 2008, når Audi rent faktisk scorer relativt lavt på både tilfredshed med forhandleren og værkstedet? Dette skyldes formentlig, at Audi står meget stærkt og positivt i forbrugerens bevidsthed, og at image og brand kommunikeres i en grad, så forbrugerens oplevelse af disse parametre overskygger eventuelle mangler ved ellers vigtige praktiske faktorer. Vores undersøgelse udvider dermed AutoIndex ets fokus på forbrugerens praktiske erfaringer, og intentionen er at kunne bidrage med relevant viden om opfattelsen af kommunikationen, så AutoIndex kan suppleres med de mere bløde - men i høj grad vigtige - elementer, som har indflydelse på forbrugerens samlede vurdering af et mærke. 13 Stein & Ellinghaus (2002) 14 Udarbejdet af Loyalty Group i samarbejde med FDM. 8

10 1.3 Problemformulering Afhandlingen har til formål gennem en teoretisk referenceramme samt empirisk undersøgelse at udvikle og teste en konceptuel model til måling af reklameeffekten for luksusbiler. For at afdække ovenstående problem opstilles herunder en række delspørgsmål: 1. Hvordan kan reklameeffekten for luksusbiler måles? 2. Hvilken indflydelse har de enkelte faktorer på reklameeffekten? 3. Hvordan kan reklameeffekten forbedres? 1.4 Struktur Afhandlingens struktur er inddelt i seks overordnede kapitler, hvoraf det første omfatter en introduktion, hvor problemstillingen defineres og afgrænses. Ydermere forklares det videnskabelige ståsted og derudfra det metodiske grundlag. Kapitel 2 udgør den teoretiske referenceramme, der har til formål at identificere relevante reklame- og brandparametre. Den teoretiske referenceramme omfatter udvalgte elementer inden for teorierne forbrugeradfærd, Brand Equity, kommunikation og måling af reklameeffekt,. Kapitel 3, som er den empiriske referenceramme, har til formål at belyse eksisterende undersøgelser og artikler, som er relevante for problemstillingen. Kapitel 4 omfatter opstilling af afhandlingens hypoteser, prætest af disse gennem et forstudie samt den endelige modelopstilling. Hypotesegenereringen tager således udgangspunkt i de i kapitel 2 og 3 identificerede reklameog brandelementer samt en kvantitativ forundersøgelse. Med opstilling af modellen besvares problemformuleringens første delspørgsmål. Kapitel 5 udgør den kvantitative analyse, som tester og validerer den opstillede reklameeffektmodel. Med denne konkretisering af, hvilken effekt reklame- og mærkeassociationer har på tilknytningen til mærket, besvares andet delspørgsmål. Endvidere ses på mulighederne for at optimere reklameeffekten i forhold til, hvilke af associationerne virksomheden selv kan påvirke. Her besvares sidste delspørgsmål. Afhandlingen afsluttes med kapitel 6, som består af en opsamling og konklusion på undersøgelsens resultater. Dette fører videre til en diskussion af implikationer samt perspektivering. Strukturen er illustreret i nedenstående figur: 9

11 Figur 1: Strukturmodel Metodologi Følgende afsnit har til formål at belyse den videnskabelige tilgang, som danner baggrund for udarbejdelsen af undersøgelsesdesignet samt valgt dataindsamlingsteknik. Endvidere fastlægges det, hvorledes indsamlingen af empiri er foregået Videnskabsteori Videnskabsteori kan nedbrydes til i alt tre delelementer; ontologi, som omfatter beskaffenhed af virkeligheden, epistemologi, der omhandler, hvordan virkeligheden bør forstås samt 15 med inspiration fra Andersen (2006) s. 7 10

12 metode, der omfatter, hvordan viden om virkeligheden bør fremskaffes 16. Overordnet findes to paradigmer: Positivisme og Interpretivisme, der kan ses som hinandens modstykke 17. Den metodiske fremgangsmåde, som vælges, er bestemt af, hvilken virkelighed der studeres. I den positivistiske tilgang er opfattelsen, at den viden, der findes i omgivelserne, er objektiv og selvindlysende, og virkeligheden anses som eksisterende uafhængigt af forskerens opfattelse. I den interpretivistiske tilgang er opfattelsen derimod, at den viden, der findes i omgivelserne, sker på baggrund af subjektiv udvælgelse og fortolkning, og at virkeligheden er en social konstruktion 18. I denne undersøgelse arbejdes primært ud fra det positivistiske paradigme, da dette svarer til problemets virkelighedsopfattelse. Hensigten er at kvantificere data og svare på specifikke hypoteser. Hypoteserne opstilles dog ikke på forhånd, men genereres gennem de forskellige videnskabende processer, og der er således et eksplorerende undersøgelsesgrundlag i afhandlingen Analysedesign Til analyse af reklamens effekt på forbrugerens oplevelse af et luksusbilmærke anvendes structural equation modeling. Ved denne fremgangsmåde til konstruktion af en analysemodel undersøges teoretiske hypoteser med empirisk data, hvor hypoteserne opstilles ved hjælp af research og teori. Bagozzi & Philipps 19 argumenterer for, at en teori kan indeholde tre typer af koncepter teoretisk abstrakte koncepter om en social helhed, empiriske koncepter som stammer fra direkte observationer samt uobserverbare, afledte koncepter, der er direkte forbundet med empiriske koncepter. Ud fra denne referenceramme kan den konceptuelle analysemodel skabes, hvor en bestemt teori fremkommer ved at konvertere teoretiske, empiriske og afledte koncepter til en række hypoteser, som skal definere teorien 20. I praksis betyder dette, at for at kunne bestemme, hvilke faktorer der påvirker forbrugerens opfattelse af printreklamer for luksusbiler, er det nødvendigt at indsamle data om forbrugeren på de elementer, som ligger bag beslutningen om at købe en luksusbil. Dette gøres gennem research på observerbare elementer, indikatorvariable, som herefter kobles sammen med uobserverbare, operationaliserede teoretiske koncepter, de latente variable. Hvordan dette konkretiseres i den anvendte model vil blive forklaret senere, men konceptuelt er det illustreret i nedenstående figur. 16 Hansen (2000) s Malhotra & Birks (2006) s Hansen (2000) s Haenlein & Kaplan (2004) 20 Haenlein & Kaplan (2004) 11

13 Figur 2: Konceptuel analysemodel 21 Dette samspil mellem teori og empiri vil altså anvende teorier som klassifikationsmateriale, det vil sige til at skabe rammen for undersøgelsesdesignet og endeligt bidrage til at skabe en ny teori - eller lidt mere beskedent - en ny viden inden for dette område. Konkret udføres dette gennem anvendelse af såvel sekundære som primære data Sekundære data Sekundære data 22 omfatter anerkendt akademisk materiale fra bøger, artikler og undersøgelser inden for de valgte fagområder. Disse kilder er anvendt for at skabe overblik og forståelse i forhold til problemstillingen. Endvidere anvendes enkelte undersøgelser og artikler fra danske marketing-sites og onlinemedier, som bidrager med andre relevante informationer Primære data Primære data udgør en kvantitativ dataindsamling, som foregår i samarbejde med Loyalty Group A/S. Loyalty Group er en dansk konsulentvirksomhed, der rådgiver virksomheder i arbejdet med opbygning og vedligeholdelse af kundeloyalitet. I relation til denne afhandling er der tale om vederlagsfri ydelser fra Loyalty Group mod fælles ejerskab af de genererede data samt mulighed for erhvervelse af nye respondenter til fremtidige undersøgelser om biler. Loyalty Group har yderligere bidraget med deres generelle viden om markedet. 21 Med inspiration fra Haenlein & Kaplan (2004) 22 Andersen (2006) s

14 Dataindsamlingen er foregået gennem tre danske luksusbilimportører, som har tilladt adgang til deres kundedatabaser via nyhedsbreve og magasiner. Kvantitative data indsamles ved hjælp af to spørgeskemaundersøgelser, der udgør henholdsvis et forstudie og hovedstudiet. Forstudiet anvendes til at underbygge opstillede hypoteser og model på baggrund af foregående teori og sekundær empiri. Den egentlige kvantitative analyse, hovedstudiet, anvendes for at konkretisere de indsigter, der er opnået gennem hypotesegenerering samt for at skabe grundlag for konklusionerne. 1.6 Afgrænsning Denne undersøgelse er fokuseret omkring printreklamer i aviser, magasiner og blade, da printmedier er de mest benyttede for luksusbiler i Danmark. Afsendere af bilreklamer kan være både forhandlere og importører. Her er importørerne valgt, idet deres reklamer er mere imagebetonede og henvender sig til en bredere målgruppe gennem landsdækkende medier, hvor forhandlerne i højere grad forventes at annoncere mere lokalt og med mere taktiske reklamer 23. De udvalgte reklamer i undersøgelsen har været sendt ud via aviser og magasiner, ikke fagblade, og der er således tale om et B2C-perspektiv. Reklamerne har været vist inden for de sidste par måneder op til undersøgelsen. Luksusbiler kan omfatte mange mærker, og flere mainstream-brands har en topmodel, som både kvalitets- og prismæssigt kan sidestilles med modeller fra de generelt dyrere mærker. Man kan også tænke i de helt dyre brands, såsom Aston Martin, Rolls Royce eller Ferrari, som sjældent ses i det danske gadebillede, og dermed kun markedsføres i et yderst begrænset omfang. Til undersøgelsen er valgt relativt dyre mærker, som samtidig er godt repræsenteret på de danske veje og i de danske medier. Her er Audi, BMW og Mercedes-Benz tre oplagte brands. De skiller sig ud, idet de generelt opfattes som luksusmærker 24, men samtidig er der nok danskere, som ejer dem, så det er muligt at indsamle tilstrækkeligt data. Selvom hvert mærke har forskellige modeller med varierende udtryk og målgrupper, foretages undersøgelsen på mærkeniveau, idet fokus er på luksusbiler som helhed. Hvert brand formodes at have en personlighed, som appellerer til forskellige målgrupper. Der er desuden tale om nogenlunde den samme modelportefølje såsom coupéer, sedaner, stationcars, 23 Loyalty Group A/S 24 Stein & Ellinghaus (2002) 13

15 firehjulstrækkere og sportsvogne - for hvert mærke, hvormed de tre mærker menes at kunne sidestilles på brandniveau. Den udvalgte respondentgruppe er eksisterende ejere af luksusbiler, idet dataindsamlingen er foregået gennem bilimportørernes kundedatabaser, hvilket vurderes som den bedste mulighed for at få opnå et tilstrækkeligt stort datasæt. Den optimale dataindsamling ville foregå med udgangspunkt i flere reklamer fra hvert mærke, men af hensyn til analysens omfang samt importørernes ønske om ikke at udsende et for omfattende spørgeskema, er testen af reklameeffektmodellen afgrænset til at omfatte en enkelt reklame for hvert mærke. Ydermere var importørerne afvisende over for idéen om at præsentere respondenterne for reklamer fra konkurrenterne, og derfor testes den enkelte reklame kun på respondenter, som ejer pågældende mærke. Denne afhandling er afgrænset til at fokusere på posttestning, hvor tracking hører under Definitioner og begreber Til denne undersøgelse er importører og deres reklamer valgt, og det er derfor relevant at definere, hvem målgruppen for disse er. Målgruppen er forbrugere af nye luksusbiler, hvor brugtbilskøbere er forbeholdt forhandlerne. Brugtvognsejere må dog ikke afskrives som potentielle forbrugere, da bilen formentlig skal udskiftes på et tidspunkt. Herved er imagereklamer også rettet mod brugtbilsejere med økonomisk råderum, da det optimale for importørerne er at konvertere disse til ejere af nykøbte luksusbiler. De tre valgte mærker er dyrere end biler i mellemklassen 26, men eftersom der findes mange modeller og muligheder for at købe ekstraudstyr, er det ikke muligt at definere en cirkapris på en luksusbil. Priserne varierer fra knapt kr. for de mindste modeller uden ekstraudstyr til flere millioner kroner for topmodellerne 27. Sidstnævnte ses da også sjældent i det danske gadebillede. Det er muligt at købe en Audi, BMW eller Mercedes-Benz til samme pris som en bil i mellemklassen, men så får forbrugeren ikke samme funktioner og ekstraudstyr for 25 Grønholdt, Hansen & Christensen (2006) s Hirsh et al. (2003) 27 Importørernes hjemmesider 14

16 pengene. Ydermere er et faktum vedrørende prisen, at biler, og især luksusbiler, er langt dyrere på det danske marked grundet de høje afgifter 28. Men hvem er luksus for? Den høje pris medfører, at kun få forbrugere har råd til at købe en luksusbil. Dette leder fokus væk fra nyere fænomener som new luxury, hvor også middelklassen forbruger luksusvarer såsom tasker og ure fra dyrere mærker. Til gengæld må de ofte købe billige produkter på andre områder for at få råd til at forbruge særligt udvalgte produkter fra new luxury-sortimentet 29. Dette er en selvmodsigelse i forhold til begrebet luksus, idet produkterne ved new luxury bliver forbrugt af mange. Da luksusbiler ligger i et væsentligt højere prisleje, vil de være tilgængelige for en begrænset målgruppe, og der er derfor ikke tale om mass-exclusivity her. Luksusbegrebet belyses nærmere i den sekundære empiri. 28 dinepenge.dk Østergaard (2005) 15

17 2 Teoretisk referenceramme Den teoretiske referenceramme forklarer og diskuterer elementer fra henholdsvis forbrugeradfærd, Brand Equity, kommunikationsteori og effektmåling, som er relevante for afhandlingens problemstilling. Dette danner tilsammen baggrunden for den teoretiske tilgang til den strukturelle ligningsmodel (SEM). 2.1 Forbrugeradfærd Forbrugeradfærdsteori er en relativt ny synkretistisk videnskab udviklet på baggrund af blandt andet psykologi, sociologi, social psykologi, antropologi samt økonomi 30. Begrebet forbrugeradfærd omfatter, hvem, hvorfor og hvordan forbrugerne søger, køber, bruger, evaluerer og anskaffer produkter og services i henhold til deres behov og ønsker samt forventet opfyldelse af selv samme. Det handler samtidig om, hvordan individer træffer beslutninger i forhold til omfanget af tid, penge og mentale ressourcer 31. Beslutningerne påvirkes dog ikke kun af tilgangen til ressourcer, men også af personlige og livsstilsmæssige samt psykologiske faktorer såsom involvering, motivation, opfattelser og holdninger. Endeligt er der også påvirkninger fra den kollektive omverden i form af kultur og referencerammer. Denne teori inddrages med henblik på at skabe indsigt i, hvilke faktorer der har indflydelse på købet samt en helhedsforståelse af forbrugeren i denne kontekst. Følgende afsnit omfatter en kort gennemgang af marketingteoriens syn på forbrugeren, hvorefter overordnede teoretiske perspektiver belyses. Med udgangspunkt i købsbeslutningsprocessen gennemgås herefter en række relevante begreber omkring forbrugeren som individ, og til sidst berøres den sociale kontekst Nutidens forbruger Mange ser årtierne omkring midten af 1900-tallet som en tid, hvor reklamerne ikke skulle indeholde meget mere end en opfordring til at købe et produkt, før forbrugerne gjorde det 32. Denne såkaldte kanyleteori skal hverken be- eller afkræftes her, men sikkert er det, at marketingfolk har fået flere værktøjer at arbejde med, der er kommet flere reklamer, og deres indhold og udformning bliver mere avanceret. En sådan udvikling har naturligvis indvirkning 30 Business & Companies (2009) 31 Schiffman & Kanuk (2007) s Forelæsning ved Ole E. Andersen i faget Reklamen og dens omverden (efterår 2007) 16

18 på forbrugerne, som reagerer anderledes på eksponeringen. Kanyleteorien gør sig da heller ikke længere gældende, og den dialogbaserede tilgang til marketing har vundet indpas 33. Dog er det ikke nødvendigvis kun udviklingen, der påvirker forbrugerne. Påvirkningen kan meget vel være reciprok. Generelle beskrivelser af nutidens forbrugere er, at de er blevet mere reklameintelligente, mindre ydmyg og ikke glemmer tidligere dårlige erfaringer med reklame, som har lovet for meget. Forbrugerne er velinformerede, utålmodige og de bruger tilmed flere mentale ressourcer på at sortere informationerne. Væsentlige årsager til, at forbrugerne har fået en mere aktiv filtreringsproces, er større eksponering, øget valgfrihed, individualisering, mindre tid, mangel på tillid samt oplevet produktlighed 34. Teorien omkring forbrugeradfærd har tilsvarende gennemgået en betydelig udvikling de sidste 40 år 35. Synet på forbrugeren, som værende en rationel og nyttemaksimerende economic man, er ikke længere aktuelt, og forbrugerens adfærd anses som langt mere kompleks. Forbrugeren køber nemlig ikke produkter for hvad de kan, men også for hvad de bevirker 36. Adfærdsteori i dag handler derfor også i høj grad om forbrugerens nydelses- og oplevelsesstyrede behov. Det søges dermed at øge forståelsen for de mekanismer, der er på spil, når der ikke længere handles med rene varer, men også holdninger, værdier og symbolske betydninger. Dog skal det påpeges, at de forskellige perspektiver på forbrug fortsat er repræsenteret i forbrugeradfærdsstudier Teoretiske perspektiver Forbrugeradfærdsteorien omfatter forskellige tilgange til forbrugerens beslutningstagning. Polerne, som mange af teorierne spænder imellem, er henholdsvis en kognitiv og en affektiv tilgang, hvor beslutningsprocessen styres af enten beregninger og rationale eller følelser og mavefornemmelse. Frem for at diskutere, om det ene perspektiv er mere dominerende end det andet, er det mere konstruktivt at fokusere på interaktionen mellem de to tilgange 38, som begge spiller en rolle i de fleste køb. Dette gælder også for luksusprodukter, hvor der er tale om en symbolsk værdi, som gør produktet en hel del dyrere. For netop luksusbiler er der samtidig tale om et transportmiddel med mange tekniske egenskaber og mulige tilvalg. Dette 33 Andersen (2005) 34 Andersen (2005) 35 Østergaard og Jantzen (2000) 36 Levy (1959) 37 Forelæsning ved Torben Hansen i faget Forbrugeradfærd og økonomisk psykologi (efterår 2006) 38 Hansen (2005) 17

19 medfører en interessant blanding af det affektive og det kognitive element - begge på et højt niveau. Adfærden for en højt involveret forbruger kan analyseres og beskrives med udgangspunkt i perspektivet om information processing (IPP) 39. Denne teoretiske tilgang antager at, beslutningsprocessen er en kognitiv proces, hvor forbrugeren ser produktet som summen af en række fysiske og psykologiske attributter, som nøje overvejes, vurderes og rangordnes 40. Det overordnede syn på produktet bunder dermed i detaljerede overvejelser omkring dets egenskaber. Forbrugeren anses ud fra dette perspektiv som et problemløsende eller problemundvigende individ, som forsøger at finde frem til en solidt begrundet rationel beslutning 41. Perspektivet lægger dog også vægt på, at forbrugeren har en begrænset kapacitet i forhold til bearbejdning af produktinformationer. Ved høj involvering og komplekse køb kan der være så mange informationer, at forbrugeren umuligt kan tage højde for dem alle i beslutningsprocessen, på grund af begrænset informationsindsamling, hukommelse og/eller mulighed for at vægte de enkelte attributter for hvert alternativ. Mængden af bearbejdet kognitiv information forventes at stige med involveringen 42, og for netop bilkøb gør den høje involvering sig gældende, og beslutningsprocessen er omfattende med mange inddragede informationer, som skal overvejes og evalueres. Forbrugeren kan således benytte selve bilmærket som en indikator eller en slags garanti for, at bilen lever op til krav og forventninger. Modpolen til det kognitive perspektiv er det affektive, hvor beslutningerne baseres på forbrugerens emotionelle respons på stimuli i omgivelserne 43, og den emotionelle følelse består af ingen eller meget lidt kognitiv aktivitet. Hertil skal nævnes, at der i afhandlingen ikke skelnes mellem emotioner og følelser, som i princippet er forskellige størrelser. Det affektive perspektiv tager dermed højde for affekt som mulige emotionelle reaktioner på opfattelsen og evalueringen af produktet samt selve forbrugsoplevelsen 44. Den affektive reaktion kan blandt andet være baseret på produkterfaringer, andres udtalelser og reklame. 39 Hansen (2005) 40 Schiffman & Kanuk (2007) s Hansen (2005) 42 Hansen (2005) 43 Hansen (2005) 44 Holbrook & Hirschman (1982) 18

20 Et andet interessant perspektiv på forbrugerens adfærd er Means-end chain (MEC) 45. MECteorien bygger på tanken om, at et køb kan henledes til en dybere mening end blot indfrielse af umiddelbare praktiske behov og ønsker. I henhold til denne teori danner forbrugeren strukturer af viden med tilhørende betydninger, som forbinder håndgribelige produktattributter til mere abstrakte attributter og konsekvenser, som til gengæld er associeret med mere subjektive, selv-relevante værdier og mål. Det vil sige attributter (means) leder til fordele, som medfører værdi (end) for forbrugeren, hvilket er illustreret i figuren nedenfor. Fokus er dermed på de fordele, som ikke direkte kan henføres til funktionaliteten ved produktet, men som i højere grad koncentrerer sig om den symbolske værdi ved produktet. Forbrugeren betaler med glæde langt mere, end produktet er værd i udvikling, materialer og produktion, netop for at opnå for eksempel selvtilfredsstillelse eller anerkendelse fra andre. Dermed tillægges produktet en indirekte funktion, som de fysiske attributter ikke kan opfylde, og den sociale kontekst inddrages dermed i dette perspektiv 46. Det skal ikke udelukkes, at nogen køber en dyr luksusbil med henblik på at få kvalitet, lang levetid og sikkerhed. På disse niveauer er de billigere mærker dog ret gode til at følge med udviklingen, og flere ligger tilmed bedre end luksusmærkerne i forhold til både garantier og tests. Dermed forventes en stor del af disse luksusbilforbrugere at have andre værdier som målsætning med ejerskabet. Figur 3: Means-end chain 47 Der er således flere perspektiver på forbrugerens adfærd, der bidrager med vigtige elementer, som skal inddrages, når der søges en forståelse for adfærden hos luksusbilforbrugerne Købsbeslutningsprocessen For at optimere reklamens effekt er det relevant at kortlægge den købsbeslutningsproces, som reklamen skal påvirke. Det er dermed interessant at se på de forskellige faser, forbrugeren gennemgår, og vurdere, hvilke af disse, som reklamen har eller kan få indvirkning på. I litteraturen er processen præsenteret i mange versioner med forskelligt antal faser. 45 Forelæsning ved Torben Hansen i faget Forbrugeradfærd og økonomisk psykologi (efterår 2006) 46 Forelæsning ved Torben Hansen i faget Forbrugeradfærd og økonomisk psykologi (efterår 2006) 47 De Pelsmacker et al. (2007) s

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning

Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning Musen gør det. Frøen gør det. Og vi mennesker gør det. Handler instinktivt og pr. refleks og bliver ubevidst tiltrukket af nogle ting og frastødt af andre. Det

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Hvilken mennesketype afspejler din markedsføring? Image-effekten af markedsføring skal kunne måles! Derfor har vi udviklet Brand

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed August 2009 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed 1 / 4 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING Brugerdrevet innovation har de sidste år været et buzzword, som har opnået

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Overblik Program 28. maj

Overblik Program 28. maj Overblik Program 28. maj Opbygning af planche Brand & identitet Tekst til planche Tekst til planche Overvej målgruppen - Hvem er målgruppen for produktet? - Hvordan signaleres det i skrifttyper? Tekst

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Kommunikation. Kommunikation og massekommunikation

Kommunikation. Kommunikation og massekommunikation Kommunikation Massekommunikation Kommunikationsteorier Samfundsvidenskabelige paradigme Humanistisk paradigme Kommunikationsmodeller Kommunikationsteoretisk historie. Kommunikation og massekommunikation

Læs mere

www.inno-network.com

www.inno-network.com www.inno-network.com Vi gør teori til praksis Dette landsdækkende netværk er et laboratorium, hvor forskere og praktikere tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden og samarbejder om at udvikle og implementere

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Introduktion til perception Forelæsning 2

Introduktion til perception Forelæsning 2 Introduktion til perception Forelæsning 2 02.09.2014 Johan Trettvik Dagens mål: At give en motivering af feltet At give en ultra kort historisk forståelse for hvorfor feltet ser ud som det gør, og hvorfor

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

DET GODE MØDE. 2010 Mike Hohnen

DET GODE MØDE. 2010 Mike Hohnen DET GODE MØDE 2010 Mike Hohnen Det gode møde 2010 Mike Hohnen Der bruges mange ressourcer på møder 1 i ordets bredeste fortand. Fra daglige driftsmøder til kæmpestore kongresser med op til flere hundrede

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

5 Efterspørgselsforhold

5 Efterspørgselsforhold 5 Efterspørgselsforhold Stimuli/Påvirkning Objekt/Forbrugeren Respons/Adfærd Virksom - hedens stimuli Makro miljøet Forbrugerens baggrund Forbrugernes beslutningsproces Købsbeslutning/Køb Købsbeslutning/

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Optimering af et eksisterende brand

Optimering af et eksisterende brand Institut for Marketing og Statistik HA International (engelsk) Bachelorafhandling Forfatter: Tenna Eck Budtz Svenssen Vejleder: Joakim Reinholdt Jensen Optimering af et eksisterende brand Case: DUF rejser

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere