EUROPA-KOMMISSIONEN. Vedr.: Statsstøttesag SA (2013/N) Danmark Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. Vedr.: Statsstøttesag SA.37122 (2013/N) Danmark Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2014) 8162 TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Hr. udenrigsminister Vedr.: Statsstøttesag SA (2013/N) Danmark Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement Kommissionen skal herved meddele Danmark, at den efter gennemgang af oplysningerne fra de danske myndigheder i ovennævnte sag har besluttet ikke at modsætte sig den anmeldte støtteforanstaltning. I. SAGSFORLØB (1) Danmark anmeldte i overensstemmelse med artikel 108, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ovennævnte foranstaltning ved elektronisk anmeldelse af 23. juli (2) Kommissionen udbad sig yderligere oplysninger ved breve af 25. september 2013, 20. december 2013, 7. maj 2014 og 3. september 2014, som Danmark besvarede med breve af 5. november 2013, 7. marts 2014 og 3. juli 2014 samt flere s, hvoraf den seneste blev sendt den 21. oktober Udenrigsminister Martin LIDEGAARD Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 (3) Den 20. juni 2014 fremsendte Danmark et notat om finansieringsordningen for vedvarende energi i Danmark, herunder vindmøller. Der var derefter yderligere kontakter mellem Danmark og Kommissionen herom, og de seneste oplysninger fra Danmark blev fremsendt den 9. oktober II. BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN 1. Den anmeldte foranstaltnings formål og anvendelsesområde (4) Den danske regering ønsker en historisk grøn omstilling, hvor fossile brændsler udfases og i stedet erstattes af vedvarende energiteknologier (VE-teknologier). Regeringen har en målsætning om et energisystem, som er 100 % baseret på vedvarende energi i 2050, og hvor forsyningen af el og varme dækkes af vedvarende energi allerede i Den anmeldte foranstaltning har til formål at fremme udbygningen af vindmøller som et afgørende bidrag til regeringens ovennævnte initiativer. (5) Denne politik er helt i tråd med den fælles Europa 2020-strategi, som betyder, at der skal indfases 20 % vedvarende energi inden 2020, og at såvel energiforbruget som CO 2 -udledningerne skal nedbringes med 20 % frem til I VE-direktivet 1 er målet for vedvarende energikilders andel af det endelige energiforbrug for Danmarks vedkommende sat til 30 %. 2. Retsgrundlag (6) Foranstaltningen har hjemmel i lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven. 3. Støtteydende myndighed (7) Den anmeldte støtteordning administreres af den statsejede virksomhed Energinet.dk. 4. Nærmere beskrivelse af foranstaltningen (8) Under den anmeldte ordning ydes der støtte i form af direkte tilskud til husstandsmøller og havmøller med forsøgselement Støtte til husstandsmøller (9) Husstandsmøller er elproduktionsanlæg, der er koblet til husstandens egen forbrugsinstallation og tilsluttet forsyningsnettet. Overskydende elektricitet sendes ud i elnettet til salg på markedet. Disse møller har en installeret effekt på ikke over 25 kw. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, EUT L 140 af , s

3 (10) Efter lov nr. 495 af 9. juni blev der til husstandsmøller, der var nettilsluttet fra den 1. januar 2003, ydet støtte i form af et direkte tilskud, der svarede til forskellen mellem afregningsprisen på 60 øre og markedsprisen pr. kwh elektricitet, der blev produceret og leveret til elnettet. Denne støtte blev ydet i 12 år, uanset produktionens størrelse, og blev godkendt af Kommissionen i sag N 278/2001. (11) Det er ikke al den elektricitet, som produceres af husstandsmøllerne, der leveres til elnettet, den bruges i første række af husholdningerne selv. Værdien af den produktion, husholdningerne selv anvender, svarer til de omkostninger, de sparer ved ikke at skulle købe den tilsvarende mængde fra nettet. Den oprindelige ordning var baseret på en årlig nettomålerordning til beregning af forskellen mellem elforbruget og leverancen til elnettet. Det var en 1:1-afregning, hvor elmåleren kunne siges at løbe baglæns, når der blev produceret mere elektricitet, end husstanden forbrugte. I praksis fungerede det som en slags energilagring i nettet, som blev afregnet en gang om året. Det var således muligt at "lagre" energi i nettet til senere brug uden at betale for dette forbrug. Enhver overskydende mængde i forhold til husstandens forbrug blev godtgjort på basis af forskellen mellem markedsprisen og 60 øre pr. kwh. Denne ordning gjorde det attraktivt for almindelige private husholdninger med egen bolig at etablere små husstandsmøller på under 6 kw med en årlig produktion svarende til husholdningens årlige elforbrug. (12) Pr. 20. november 2012 blev den årsbaserede nettomålerordning erstattet af nettoafregning på timebasis. I den nye ordning beregnes forskellen mellem forbrug og produktion af elektricitet over en kortere periode, og derfor er den mængde elektricitet, der kan ydes støtte til, i princippet lavere. Da der ikke er sammenfald mellem elproduktion og elforbrug på timebasis, vil det i praksis ikke være muligt at udnytte hele elproduktionen til dækning af forbruget. Nettoforbruget er derfor lavere, og en større del af elektriciteten vil blive leveret til nettet, fordi der på timebasis hyppigere vil være perioder, hvor elproduktionen overstiger elforbruget. På grund af denne ændring ønsker de danske myndigheder at justere den hidtidige afregningspris på 60 øre for husstandsmøller og dermed også støtteniveauet ud fra ønsket om at dæmpe virkningerne af nedgangen i støtten på grund af afskaffelsen af den årsbaserede nettomålerordning. De nye afregningspriser er fastsat således: 2,5 kr. pr. kwh for vindmøller med en installeret effekt på mellem 0 kw og 10 kw, og 1,5 kr. pr. kwh for vindmøller med en installeret effekt på mellem 10 kw og 25 kw. De nye afregningspriser erstatter den hidtidige ordning 3, og støtten udbetales til modtagerne i 20 år 4. 2 Trådte i kraft 1. januar Støttemodtagere, der satte deres installationer i drift i overgangsperioden fra 20. november 2012 til 31. december 2013, kan under visse omstændigheder vælge, hvilken af ordningerne de vil høre ind under enten den gamle afregningspris på 60 øre pr. kwh eller den nye på enten 2,5 kr. pr. kwh eller 1,5 kr. pr. kwh. Den gamle ordning kan ikke længere gælde for anlæg sat i drift efter den 31. december En vindmølle har typisk en levetid på 20 år, uanset anlægstypen. I overensstemmelse med gældende regnskabsregler er afskrivningsperioden afpasset efter anlæggets levetid. 3

4 (13) Produktions- og driftsomkostninger for nye husstandsmøller er, som det fremgår af Tabel 1, fastsat ud fra de nuværende priser og under hensyntagen til den forventede teknologiudvikling. Tabel 1. Omkostninger for husstandsmøller Anlægsomkostning Drift og vedligehold Fuldlasttimer Anlægstype DKK/kW DKK/kW/år h/år Ny husstandsmølle 0-10 kw i Ny husstandsmølle kw i (14) Der ydes alene støtte til den elproduktion, der leveres til nettet. Værdien af den produktion, husholdningerne selv anvender, svarer til de sparede omkostninger til køb af en tilsvarende elmængde fra nettet. Markedsprisen for elektricitet er spotprisen på Nordpool, dvs. engrosprisen på den nordiske elbørs Nordpool 5. Investeringerne forrentes med 10 % og afskrives over 20 år. Nutidsværdierne er beregnet med en kalkulationsrente på 1,85 %, svarende til EU's referencerente for Danmark fra 1. januar Tabel 2 viser ekstraomkostningerne i forhold til støttebeløbet. Tabel 2. Nutidsværdier i DKK/kWh for vindmøller for perioden Produktions- omkostninger Markedspris Ekstra omkostninger Andel egetforbrug Støtte og værdi af egetforbrug 7 Anlægstype (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) Husstandsmølle 0-10 kw 28,4 3,6 24,8 50 % 17,6 Husstandsmølle kw 18,4 3,6 14,9 10 % 10,6 (15) Der vil først blive ydet støtte efter Kommissionens godkendelse af ordningen. Støtten til husstandsmøller vil imidlertid blive beregnet under hensyntagen til produktionsomkostningerne pr. 20. november På denne dato blev der fremsat lovforslag til lov 1390 af 23. december 2012, der indeholdt et forslag til ordningen, men som senere blev erstattet af lov nr. 641 af 12. juni På samme dato blev den hidtidige nettomålerordning desuden ophævet og erstattet 5 Den gennemsnitlige elmarkedspris var i 2012 på knap 30 øre/kwh i 2012, og det forventes, at den for perioden vil stige til 36 øre/kwh. 6 See 7 Egetforbruget af el er indregnet som en besparelse, idet egetforbruget erstatter el indkøbt på markedet. Det er derfor en indtægt, hvilket afspejles i beregningen af de ekstra omkostninger. I beregningseksemplet har det sparede elektricitetsindkøb en værdi på 2,0 kr. /kwh, hvilket svarer til forbrugerprisen. Kolonne 4 er derfor beregnet ved at lægge værdien af egetforbruget og afregningsprisen sammen og derefter trække markedsprisen på el fra. Værdien af egetforbruget og markedsprisen på elektricitet er inflationsindekseret. 4

5 med nettoafregning på timebasis, og det er derfor kun anlæg sat i drift efter denne dato, der kan ansøge om den nye afregningspris på 2,5 kr./kwh eller 1,5 kr./kwh. (16) Der vil ikke blive ydet nogen anden støtte til husstandmøller, heller ikke investeringsstøtte. (17) Antallet af støttemodtagere anslås til 162 anlæg med en kapacitet på 2,2 MW sat i drift i perioden fra 20. november 2012 til 6. oktober 2014, og det årlige budget ventes derfor at ville udgøre 1-2 mio. kr. De danske myndigheder drøfter for øjeblikket mulighederne for en begrænsning af ordningen op til en vis samlet kapacitet. (18) De danske myndigheder har anmodet om godkendelse af ordningen indtil udgangen af Støtte til havmøller med forsøgselement (19) Støtten til havmøller med forsøgselement tager sigte på at støtte udviklingen af nye og innovative vindmølleprojekter, som har et potentiale til at sænke produktionsomkostningerne ved elektricitet fra havvindmøller. Baggrunden for dette initiativ er, at omlægningen af elproduktion i Danmark mod 100 % VEbaseret produktion i væsentligt omfang forventes at ske fra havmølleparker, og det er derfor af meget stor betydning, at den kommende havmølleudbygning kan gennemføres så omkostningseffektivt som muligt. (20) Den nye ordning bidrager til denne innovationsproces ved at give mulighed for støtte til elektricitet fra produktionsmøller, hvori indgår et eller flere væsentlige forsøgselementer. Typisk er disse forsøg enten en videreudvikling af forsøg afprøvet på land eller projekter, som ikke egner sig til at blive afprøvet på land, og omfatter eksempelvis afprøvning af nye møllers ydeevne under normal brug, nye fundamenter på møller og transformerstationer, ny elektrisk infrastruktur mellem møller og parkens transformerstation eller andre kritiske komponenter. (21) Afregningsprisen 8 er sat til 70 øre/kwh og gives for summen af elproduktionen i timer med vindmøllens installerede effekt (fuldlasttimer) og en elproduktion på 12,7 MWh pr. kvadratmeter rotorareal. Den maksimale effekt for hele ordningen er sat til 50 MW. (22) Støtten vil blive ydet efter ansøgning og alene til projekter, som efter en konkret vurdering har den fornødne udviklingshøjde. Forsøgsmøllerne må herudover maksimalt indgå i et projekt bestående af 8 møller, og der vil kun blive givet tilsagn til det antal møller, der må anses for nødvendige til gennemførelse af det konkrete forsøg. Der kan maksimalt søges om støtte til 8 havmøller. Der er ikke udpeget særlige forsøgsområder på havet. Det vil være op til ansøgeren selv at identificere det forsøgsområde, som passer bedst til forsøget. (23) Støtten vil blive tildelt i forbindelse med regelmæssige internationale indkaldelser, som vil blive bekendtgjort dels i europæiske offshore-magasiner og dels på 8 Støtteelementet består af forskellen mellem afregningsprisen og markedsprisen på elektricitet. 5

6 Energistyrelsens hjemmeside. Udvælgelsen blandt de støtteberettigede ansøgere vil ske på grundlag af to objektive kriterier, og evalueringen vil blive foretaget af sagkyndige på vindområdet: (a) Udviklingshøjde: Hermed menes teknologiske løsninger, som er nye, innovative og har et væsentligt potentiale til at nedbringe produktionsomkostningerne på elektricitet fra havvindmøller. I fokus er møllen, men også andre nye og innovative havmøllerelaterede teknologier, herunder f.eks. et nyt fundament eller nye innovative metoder til installation af møllen, kan indgå i vurderingen af et demonstrationsprojekts udviklingshøjde. (b) Kommercielt perspektiv: Hermed menes løsninger, som efterfølgende har mulighed for at blive kommercialiseret og øge konkurrencen på markedet. Projekter med udelukkende forskningsmæssigt indhold eller andre formål kan ikke komme i betragtning. Ordningen skal bidrage til at fremskynde udviklingen af nye produkter og services, som er klar til at blive kommercialiseret. (24) Produktions- og driftsomkostningerne (Tabel 3) er beregnet ud fra de nuværende priser og under hensyntagen til den forventede teknologiudvikling. Tabel 3. Omkostninger ved vindmøller på havet Anlægsomkostnin g Drift og vedligehold Fuldlasttimer Anlægstype DKK/kW DKK/kW/år h/år Forsøgsmølle på havet (25) Tabel 4 viser en beregning af støtteelementet i forhold til meromkostningerne ved elproduktion i forhold til markedsprisen. Oveni kommer også udgifterne til forsøgselementet. De ekstra omkostninger, der er forbundet med selve forsøgselementet, vil desuden skulle finansieres af projektejeren selv. Hele elproduktionen leveres til nettet. Markedsprisen for elektricitet er spotprisen på Nordpool. Investeringerne forrentes med 10 % og afskrives over 20 år. Nutidsværdierne er beregnet med en kalkulationsrente på 1,85 %, svarende til EU's referencerente for Danmark fra 1. januar Tabel 4. Nutidsværdier i DKK/kWh for vindmøller for perioden Produktions- Markedspri Ekstra Støtte omkostninger s omkostninger (1) (3)=(1)-(2) (4) Anlægstype (2) Forsøgsmølle på havet 7,8 3,6 4,2 2,8 (26) Tilskuddet vil kun blive ydet til demonstrationsprojekter, som ikke ellers ville blive gennemført eller med stor sandsynlighed gennemført på et væsentligt senere tidspunkt. Energistyrelsen vil foretage en analyse af tilskyndelseseffekten for hvert projekt. 6

7 (27) Havmølleanlæg sælger deres elektricitet direkte på markedet og er underlagt almindelige balanceringsforpligtelser, men der vil ikke blive ydet nogen godtgørelse for balanceringsomkostninger. Der vil desuden heller ikke blive ydet nogen støtte til disse støttemodtagere, når markedspriserne for elektricitet er negative. (28) Det samlede budget til ordningen anslås til mellem 625 mio. DKK og 1,5 mia. DKK. Der vil potentielt blive tale om 3-4 projekter. (29) De danske myndigheder har anmodet om godkendelse af ordningen frem til udgangen af Finansieringsmåde (30) Omkostningerne til støtten til elektricitet fra vedvarende energikilder finansieres af elforbrugerne via den såkaldte PSO-tarif, som er pålagt brugerne af eltransmissions- og distributionstjenester. Som udgangspunkt betaler alle forbrugere den samme PSO-tarif for al elektricitet leveret af det kollektive elforsyningsnet. I andet kvartal 2014 lå afgiften på 22,7 øre/kwh. For forbrugere med et forbrug på over 100 GWh og for anlæg, der producerer elektricitet til eget forbrug, gælder en lavere tarif 9. (31) Tariffen opkræves af distributionssystemoperatørerne, men overføres til transmissionssystemoperatøren (TSO'en), Energinet.dk, som administrerer midlerne i henhold til den gældende lovgivning og fastsætter tariffen for det kommende kvartal. PSO-tariffen anvendes i vid udstrækning til at finansiere foranstaltninger til fremme af grøn energiproduktion. I 2013 var det således 70 % af de samlede indtægter af PSO-tariffen, der gik til VE-støtte. III. TILSAGN FRA DE DANSKE MYNDIGHEDER (32) De danske myndigheder har givet tilsagn om at foretage en årlig opdatering af produktionsomkostningerne i såvel husstandsmøller som havmøller med forsøgselement i 2016, som vil kunne føre til en justering af støtteniveauet for nytilsluttede vindmøller. Dermed sikres det, at støtten ikke kommer til at overstige forskellen mellem de samlede normaliserede omkostninger ved energiproduktionen og markedsprisen. Den relevante danske lovgivning om fremme af vedvarende energi indeholder en generel bemyndigelse til, at klima-, energi- og bygningsministeren kan nedsætte støtten. (33) Fra 1. januar 2016 vil der for både husstandsmøller og havmøller med forsøgselement blive indført en ny ansøgningsprocedure, der stemmer overens med punkt 51 i Retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi ("retningslinjerne"). Der bliver bl.a. krav om, at ansøgningen skal indgives, før arbejdet på projektet er påbegyndt, ligesom der vil blive foretaget en 9 Der tages i denne afgørelse ikke stilling til disse nedsættelser, da de vil indgå i Danmarks anmeldelse af den tilpasningsplan, der skal indsendes i henhold til punkt 194 ff. i Retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi EUT C 200 af , s. 1. 7

8 individuel vurdering af tilskyndelsesvirkning og det kontrafaktiske scenarie, med felter, der skal afkrydses i ansøgningen, og kontrol af troværdigheden af de oplysninger, ansøgeren giver. (34) Ifølge de danske myndigheder er det yderst usandsynligt, at der specielt til havmøller med forsøgselement også vil blive ydet støtte fra forsknings-, udviklings- og demonstrationsprogrammer eller tilsvarende støtteordninger. Men hvis der skulle blive ydet yderligere støtte fra andre støtteordninger eller individuel støtte til et konkret projekt under den anmeldte ordning, vil de danske myndigheder anmelde det til Kommissionen. (35) Gennemsigtighedskravene i punkt i retningslinjerne, bl.a. kravet om offentliggørelse af den godkendte støtteordnings fulde ordlyd og oplysninger om støttemodtagere, vil være overholdt senest pr. 1. juli (36) Danmark har givet tilsagn om at åbne de VE-pilotudbud, der skal afholdes i 2015 og 2016, op for producenter i andre lande inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), med op til 6 % af den udbudte kapacitet eller op til 2,4 MW i denne toårsperiode (det største af de to tal finder anvendelse). Denne åbning er betinget af indgåelse af gensidige samarbejdsaftaler 11 med de pågældende EØS-stater og af, at der kan foregå fysisk import 12. IV. VURDERING 6. Statsstøtte (37) Artikel 107, stk. 1, i TEUF fastsætter, at "statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, er uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne". (38) Støtten til elproduktion fra vindmøller finansieres gennem opkrævning af PSOtariffen, dvs. med finansielle midler, som er under statens kontrol. Dækningen af forskellen mellem afregningsprisen og markedsprisen giver modtagerne en økonomisk fordel, som de ikke ville have opnået på normale markedsvilkår. Den anmeldte foranstaltning kommer alene producenter af vindmølleelektricitet til gode og har derfor selektiv karakter. Støtten til de danske producenter af vedvarende elektricitet styrker deres position på markedet i forhold til andre elproducenter, herunder også elproducenter i andre EØS-lande. Eftersom elektricitet handles på tværs af grænserne, påvirker foranstaltningen samhandelsog konkurrencevilkårene på elmarkederne i hele EØS. (39) I lyset af det ovenstående har Kommissionen konkluderet, at den anmeldte foranstaltning indeholder statsstøtte efter artikel 107, stk. 1, i TEUF. 11 Artikel 5 til 8 og artikel 11 i VE-direktivet. 12 De danske myndigheder har tilkendegivet, at der ikke vil blive krævet dokumentation for fysisk import, hvis dokumentation herfor ikke er mulig. 8

9 7. Lovlighed (40) Danmark har anmeldt støtteordningen til Kommissionen og forsikret, at ordningen først vil blive iværksat efter Kommissionens godkendelse. Danmark har følgelig opfyldt sine forpligtelser efter traktatens artikel 108, stk Forenelighedsvurdering (41) Kommissionen har vurderet den anmeldte ordnings forenelighed på grundlag af artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF. Denne vurdering er foretaget på baggrund af retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi ("retningslinjerne"), i særdeleshed afsnit 3.1 og 3.2 i disse retningslinjer Overensstemmelse med miljø- og energistøtteretningslinjerne Bidrag til et mål af fælles interesse (42) I henhold til punkt 31 i retningslinjerne skal medlemsstaten præcist fastlægge det tilstræbte mål og redegøre for ordningens forventede bidrag til at opnå dette mål. De danske myndigheder har anført, at de anmeldte ordninger har til formål at fremme investeringer i vedvarende energi, og i særdeleshed udbygningen af vindkraft, med det formål at opfylde de nationale og de europæiske mål for vedvarende energiproduktion. Ordningerne er derfor rettet mod det mål af fælles interesse, der består i fremme af anvendelsen af vedvarende energi. Specielt vil ordningen for havmøller med forsøgselement bidrage til EU's og Danmarks klimaog energipolitik på en omkostningseffektiv måde i det omfang, hvor den nye havmølleteknologi kan markedsføres og dermed føre til omkostningsbesparelser ved etablering og drift af havmølleparker overalt i EU Behov for statslig indgriben (43) Som udgangspunkt skal medlemsstaten påvise, at støtten er nødvendig for at afhjælpe et markedssvigt, der ikke tackles (punkt 37 i retningslinjerne). Kommissionen formoder dog, at der stadigvæk findes et markedssvigt inden for vedvarende energi (punkt 115). Oplysningerne fra Danmark, bl.a. om produktionsomkostningerne ved elproduktion i vindmøller og de nuværende priser på elmarkedet, bekræfter, at der under de nuværende markedsforhold ikke er sandsynlighed for, at der vil blive investeret i VE-anlæg uden støtte Støttens hensigtsmæssighed og proportionalitet og undgåelse af uberettigede negative virkninger Betingelserne i retningslinjerne (44) Ifølge punkt 116 i retningslinjerne vil Kommissionen anse statsstøtte for at være hensigtsmæssig, når følgende betingelser (punkt (45) til (48) nedenfor) er opfyldt. Støtten antages i så fald også for kun at have begrænsede fordrejende virkninger. 9

10 (45) For alle ordninger, der træder i kraft fra og med 1. januar 2016, er driftsstøtte til producenter af VE-elektricitet forenelig med det indre marked, når følgende betingelser er opfyldt (punkt 124 i retningslinjerne): (a) støtten ydes som et tillæg til den markedspris, hvortil producenterne afsætter deres elektricitet direkte på markedet (b) støttemodtagerne er underlagt standardansvar for balancering, medmindre der ikke findes konkurrenceprægede interdaymarkeder for balancering, og (c) der er truffet foranstaltninger til at sikre, at producenterne ikke tilskyndes til at producere elektricitet til negative priser. (46) Betingelserne i punkt (45) (a) til (c) ovenfor gælder imidlertid ikke for støtte til anlæg med en installeret elkapacitet på under 500 kw (punkt 125 i retningslinjerne) eller demonstrationsprojekter. (47) Desuden skal støtten ydes efter en ægte, konkurrencepræget udbudsprocedure baseret på klare, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier (punkt 126 i retningslinjerne), dog med følgende modifikationer: (a) kravet om et udbud er først obligatorisk fra og med 1. januar 2017 og gælder kun for nye anlæg. I en overgangsperiode, der dækker 2015 og 2016, er det kun 5 % af den planlagte nye elkapacitet fra vedvarende energikilder, der er underlagt dette krav om udbud (punkt 126) (b) udbud er ikke obligatorisk, når medlemsstaten kan påvise, at en udbudsproces ville have en af de i punkt 126 (a) til (c) nævnte mangler (c) der kan ydes støtte uden afholdelse af et udbud til anlæg med en installeret elektricitetskapacitet på under 1 MW og til demonstrationsprojekter (punkt 127). (48) Hvis der ikke gennemføres et udbud, skal følgende betingelser være opfyldt (punkt 128 og 131 i retningslinjerne): (a) støtten pr. energienhed må ikke overstige forskellen mellem de samlede normaliserede omkostninger til energiproduktion ("levelised costs of producing energy" - LCOE) ved hjælp af den pågældende teknologi og markedsprisen på den pågældende energiform (b) LCOE kan også omfatte normal kapitalforrentning. Investeringsstøtte skal fratrækkes det samlede investeringsbeløb ved beregningen af LCOE (c) produktionsomkostningerne skal ajourføres regelmæssigt og mindst en gang om året 10

11 (d) der kan kun ydes støtte, indtil anlægget er fuldt afskrevet i overensstemmelse med de almindelige regnskabsregler, således at det undgås, at driftsstøtte baseret på LCOE overstiger afskrivningen af investeringen. (49) Som det nærmere beskrives nedenfor, er disse betingelser opfyldt i de danske ordninger for husstandsmøller og havmøller med forsøgselement. Da Danmark kun anmoder om godkendelse af ordningerne indtil udgangen af 2016, finder bestemmelserne i punkt 126 i retningslinjerne angående udbud ikke anvendelse, eftersom de først træder i kraft den 1. januar Danmark vil imidlertid overholde kravet om pilotudbud i overgangsperioden (se punkt 36 ovenfor) Husstandsmøller (50) Husstandsmøllerne har en kapacitet på under 25 kw, og punkt 124 i retningslinjerne finder derfor ikke anvendelse. (51) Med hensyn til de betingelser, der er nævnt i punkt 48 ovenfor, har Danmark som illustreret i Tabel 2 vist, at støtten ikke overstiger forskellen mellem produktionsomkostningerne og markedsprisen pr. enhed produceret elektricitet, inkl. en normal forrentning af kapitalen på 10 %, som Kommissionen finder acceptabel. Eksemplet i Tabel 2 viser, at det beregnede støttebeløb inkl. værdien af egetforbruget ikke overstiger de ekstra omkostninger ved elproduktion fra en husstandsmølle. Danmark har desuden forsikret, at der ikke vil blive ydet nogen investeringsstøtte til elproduktion fra husstandsmøller, og at produktionsomkostningerne vil blive opdateret i 2016, jf. punkt 131 i retningslinjerne, hvilket om nødvendigt vil resultere i en justering af støtteniveauerne. Desuden vil der ikke blive ydet støtte ud over investeringens levetid, der for vindmøllers vedkommende er sat til 20 år. Dette stemmer overens med de gældende afskrivningsregler i Danmark Havmøller med forsøgselement (52) I relation til punkt 124 i retningslinjerne har de danske myndigheder bekræftet, at producenterne af elektricitet fra havmøller med forsøgselement sælger deres elektricitet direkte på markedet og er underlagt almindelige balanceringsforpligtelser uden godtgørelse for balanceringsomkostningerne. Desuden vil der ikke blive ydet nogen støtte, når elmarkedspriserne er negative. (53) Hvad angår de betingelser, der er nævnt i punkt 48 ovenfor, har Danmark med en beregning af nutidsværdier (Tabel 4) godtgjort, at støtten ikke overstiger forskellen mellem produktionsomkostningerne og markedsprisen pr. enhed produceret elektricitet, inkl. en normal kapitalforrentning på 10 %, som Kommissionen finder acceptabel. Beregningen af støttebeløbet dækker ikke de meromkostninger, der er forbundet med anlæggenes forsøgselement. Dette er udtryk for, at det alene er produktionen af elektricitet, der støttes med ordningen. Samtidig hermed indgår forsøgselementerne som et af de objektive kriterier for at 11

12 yde støtte til ansøgerne. Men de meromkostninger, der er forbundet med selve forsøgselementet ved havmøllerne, skal støttemodtagerne selv dække. (54) Danmark har også givet tilsagn om, at der ikke vil blive ydet nogen investeringsstøtte til projekterne i den anmeldte ordning, og at produktionsomkostningerne vil blive opdateret i 2016 i overensstemmelse med punkt 131 i retningslinjerne, hvorefter støtteniveauerne om nødvendigt vil blive justeret. Desuden vil der ikke blive ydet støtte ud over investeringens levetid, der for vindmøllers vedkommende er sat til 20 år. Dette stemmer overens med de gældende afskrivningsregler i Danmark. (55) I betragtning af de danske myndigheders tilsagn om, at enhver anden støtte ydet under en støtteordning eller som individuel støtte vil blive anmeldt til Kommissionen, har Kommissionen draget den konklusion, at reglerne om kumulering vil blive overholdt Tilskyndelsesvirkning (56) Ifølge punkt 49 i retningslinjerne skal medlemsstaten godtgøre, at støtten vil tilskynde støttemodtagerne til at ændre adfærd i retning af det mål af fælles interesse, der forfølges. Kommissionen finder i særdeleshed, at støtte ikke har nogen tilskyndelsesvirkning for støttemodtageren, hvis arbejdet på projektet allerede er påbegyndt, før støttemodtageren indgiver sin ansøgning til de nationale myndigheder (punkt 50 i retningslinjerne). Desuden skal medlemsstaterne indføre et standardansøgningsskema, der opfylder kravene i punkt 51 i retningslinjerne, og sikre, at den støtteydende myndigheds behandling af støtteansøgninger foregår i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 52 i retningslinjerne. (57) Som det fremgår af Tabel 2 og 4 er der for de anlæg, der vil falde ind under ordningen, et omkostningsgab mellem omkostningerne ved at producere elektricitet fra vindmøller og den gevinst, disse anlæg vil opnå både fra salget af elektricitet til markedspris og for husstandsmøllers vedkommende besparelserne på grund af nettoafregningen mellem elproduktion og elforbrug. Uden støtte ville anlæggene ikke kunne tjene deres omkostninger ind, og der ville ikke blive investeret. Men med støtten vil disse anlæg få dækket en del af deres omkostningsgab. (58) Den nye afregningspris for husstandsmøller på enten 2,5 kr./kwh eller 1,5 kr./kwh gælder kun for anlæg sat i drift efter 20. november Det var den dato, hvor ordningen med de nye afregningspriser første gang blev fremlagt i Folketinget. Kommissionen har derfor konkluderet, at støttemodtagerne fra denne dato baserede deres investeringsbeslutninger på den ordning, der blev fremlagt i Folketinget, hvilket viser tilstedeværelsen af en tilskyndelsesvirkning. (59) I betragtning af, at støtten til havmøller med forsøgselement kun vil blive ydet til demonstrationsprojekter, der ikke ellers ville være blevet gennemført eller sandsynligvis først på et langt senere tidspunkt, og at Energistyrelsen vil analysere tilskyndelsesvirkningen for hvert projekt, finder Kommissionen, at denne foranstaltning har en tilskyndelsesvirkning. 12

13 (60) Fra 1. januar 2016 vil der blive indført en ny ansøgningsformular, der stemmer overens med punkt i retningslinjerne, for både husstandsmøller og havmøller med forsøgselement. (61) Kommissionen bemærker desuden, at Danmark vil overholde gennemsigtighedskravene i punkt i retningslinjerne (jf. punkt 35 ovenfor) Overholdelse af andre bestemmelser i TEUF (62) I overensstemmelse med punkt 29 i retningslinjerne og i betragtning af, at bidraget til udligningsordningen har til formål at finansiere støtten til grøn elektricitet, har Kommissionen desuden undersøgt, om bestemmelserne i traktatens artikel 30 og 110 er overholdt. (63) Ifølge retspraksis kan en afgift, som rammer indenlandske og importerede varer efter samme kriterier, ikke desto mindre være i strid med traktaten, når afgiftsprovenuet er bestemt til at betale aktiviteter, der i særlig grad er til fordel for indenlandske, afgiftsbelagte varer. Hvis fordelene for disse varer fuldt ud opvejer den afgift, de er pålagt, har afgiften kun virkninger for importerede varer og udgør derfor en afgift med tilsvarende virkning i strid med traktatens artikel 30. Og hvis fordelene kun opvejer en del af den byrde, der er pålagt de indenlandske varer, er afgiften en diskriminerende intern afgift i relation til traktatens artikel 110 og i strid med denne traktatbestemmelse med hensyn til den del af dens beløb, der anvendes til at udligne den byrde, som indenlandske varer er belagt med 13. (64) Hvis der til indenlandsk elproduktion ydes støtte, der finansieres via en afgift af alt forbrug af elektricitet (også af importeret elektricitet), er der risiko for, at finansieringsmåden, der lægger en byrde på importeret elektricitet, som ikke nyder godt af denne finansiering, kan medføre en forskelsbehandling af importeret VE-elektricitet og dermed være i strid med traktatens artikel 30 og/eller (65) Den anmeldte støtteordning vil blive finansieret af en PSO-tarif, som betales af elforbrugerne. Tariffen opkræves af elforbruget og vil derfor også kunne opkræves af elektricitet importeret fra andre EØS-lande. Kommissionen er derfor betænkelig ved, at finansieringsmåden vil kunne medføre forskelsbehandling af import som omhandlet i traktatens artikel 30 og 110. (66) Danmark har gjort gældende, at finansieringen af støtteordningen ikke kan anses for at udgøre en integrerende del af ordningen og derfor ikke udgør en tilsidesættelse af traktatens artikel 30 og 110. Danmark peger i den forbindelse på, at PSO-tariffen dækker omkostningerne ved en række forskellige aktiviteter, bl.a. med henblik på øget forsyningssikkerhed. Indtægterne af PSO-tariffen går derfor Forenede sager C-128/03 og C-129/03, AEM, EU:C:2005:224, præmis 44-47; sag C-206/06, Essent, EU:C:2008:413, præmis 42. Sag 47/69, Frankrig mod Kommissionen, EU:C:1970:60, præmis 20. Se også sag SA (2014/N) Tyskland EEG 2014 Reform af loven om vedvarende energi (endnu ikke offentliggjort i EUT). 13

14 ikke nødvendigvis til finansiering af støtten til vedvarende energi. Kommissionen bemærker imidlertid: at den anmeldte ordning finansieres med en afgift pålagt elektricitet, der forbruges i Danmark, både indenlandsk og importeret elektricitet 15 at afgiften beregnes af forbruget af elektricitet (og dermed er pålagt selve varen) 16 at den støtteordning, som afgiften finansierer, kun er åben for indenlandske elektricitetsproducenter. (67) Når en medlemsstat finansierer støtte til indenlandske producenter gennem en afgift, der opkræves af såvel importerede som indenlandske produkter, kan afgiften have den virkning, at den yderligere forøger den fordrejning på produktmarkedet, som støtten som sådan forårsager. I den henseende behøver afgiften ikke nødvendigvis udelukkende at finansiere støtten, eftersom den yderligere fordrejende virkning kan være til stede, når blot en betydelig del af afgiftsprovenuet anvendes til at finansiere støtten. (68) For at afhjælpe denne potentielle forskelsbehandling har Danmark imidlertid givet tilsagn om at åbne op for de VE-pilotudbud, der skal gennemføres i 2015 og 2016, for producenter fra andre EØS-lande, med op til 6 % af den udbudte kapacitet eller op til 2,4 MW i denne toårige periode (det største af de to tal skal gælde) 17. Denne procentandel er fastlagt på grundlag af Danmarks samlede import af grøn elektricitet fra nabolandene (Norge, Sverige og Tyskland) divideret med den samlede elektricitetsforsyning i Danmark og ganget med den årligt nyinstallerede kapacitet til grøn elektricitet. Importen af grøn elektricitet er beregnet som den gennemsnitlige andel, som import (nærmere betegnet import, der ikke er til transit, men til forbrug i Danmark) fra hvert af nabolandene tegner sig for, ganget med vedvarende energikilders andel af den samlede elproduktion i hvert af landene. Den valgte formel afspejler Danmarks stilling som transitland for elektricitet fra Skandinavien ved kun at tage hensyn til den del af elimporten, der rent faktisk forbruges i Danmark (eftersom det kun er denne del, der er underlagt PSOtariffen). (69) Andre EØS-producenters adgang til udbuddene kan være betinget af, at der er indgået samarbejdsaftaler. Denne betingelse stemmer overens med bestemmelserne i punkt 122 i retningslinjerne og bestemmelserne i VE-direktivet, hvorefter medlemsstaterne kan etablere samarbejdsmekanismer (artikel 6 til 11). (70) Adgangen til at deltage i udbuddene er desuden betinget af dokumentation for, at der rent faktisk vil foregå fysisk import af elektricitet fra vedvarende energikilder, i det omfang, hvor det er muligt at dokumentere dette. Denne betingelse stemmer Elektricitet er en vare i traktatens forstand. Se sag C-393/92 Almelo, EU:C:1994:171, præmis 28, sag C-158/94, Kommissionen mod Italien, EU:C:1997:500, præmis 17, og sag C-206/06, Essent Netwerk Noord, EU:C:2008:413, præmis 43. Sag C-206/06, Essent Netwerk Noord, EU:C:2008:413, præmis 44. Ifølge punkt 126 i retningslinjerne skal de udbud, der afholdes i 2015 og 2016, dække mindst 5 % af den planlagte nye elektricitetskapacitet fra vedvarende energikilder (pilotudbud). Størrelsen af pilotudbuddet i Danmark ventes for øjeblikket at blive på 20 MW. Danmark har imidlertid oplyst, at for at tiltrække udenlandske investorer vil den del af den udbudte kapacitet, som disse investorer vil kunne byde på, rent faktisk blive på op til i alt 2,4 MW. 14

15 overens med traktatens artikel 30 og 110, da der uden en import slet ikke ville opstå nogen forskelsbehandling i artikel 30's og 110's forstand. Danmark er desuden nødt til at sikre, at elektriciteten rent faktisk leveres til Danmark. (71) Da denne åbning af udbuddene over for andre EØS-producenter eliminerer risikoen for forskelsbehandling af producenter af grøn elektricitet i andre medlemsstater, vil ordningens finansiering via PSO-tariffen stemme overens med traktatens artikel 30 og 110 under ordningens varighed, dvs. indtil den 31. december Støtte tildelt før denne dato kan i princippet også udbetales efter den 31. december 2016, hvis der er sikkerhed for, at artikel 30 og 110 er overholdt Konklusion (72) Kommissionen finder således, at den anmeldte støtteordning stemmer overens med bestemmelserne i retningslinjerne. I lyset af det ovenstående finder Kommissionen de anmeldte foranstaltninger forenelige med det indre marked efter artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF. V. KONKLUSION (73) Kommissionen har følgelig besluttet ikke at modsætte sig støtten, da den er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra c). Denne godkendelse gælder indtil den 31. december (74) Kommissionen henleder de danske myndigheders opmærksomhed på, at i henhold til artikel 108, stk. 3, i TEUF skal enhver påtænkt refinansiering eller ændring af denne støtte anmeldes til Kommissionen i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (nu artikel 108 i TEUF) 18. (75) Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til tredjemand, bedes De senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen underrette Kommissionen herom. Har Kommissionen ikke inden udløbet af denne frist modtaget en begrundet anmodning om fortrolig behandling, vil den gå ud fra, at De er indforstået i, at disse oplysninger videregives til tredjemand, og at brevets fulde ordlyd offentliggøres på det autentiske sprog på: En begrundet anmodning herom sendes med anbefalet brev eller fax til: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Registry 1049 BRUXELLES Belgien 18 EUT L 140 af , s. 1. Fax:

16 Sagens navn og nummer bedes angivet i al korrespondance. Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Medlem af Kommissionen 16

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2014 K(2014) 8004 corr. TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 C(2015) 4966 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 Vedr.: Statsstøtte N 356/2008 Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004), pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 26.02.2015 C(2015) 991 final. Statsstøttesag SA.40305 (2015/N) Danmark Havmølleparken Horns Rev 3

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 26.02.2015 C(2015) 991 final. Statsstøttesag SA.40305 (2015/N) Danmark Havmølleparken Horns Rev 3 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.02.2015 C(2015) 991 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2015 C(2015) 6122 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin Vedr.: Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.2002 Hr. udenrigsminister, Ved brev af 24. juli 2003, der indgik til

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Konstruktion og etablering af en havmøllepark på 350 MW

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Konstruktion og etablering af en havmøllepark på 350 MW EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6405 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøttesag

Læs mere

Nye statsstøtteregler på miljø- og energiområdet

Nye statsstøtteregler på miljø- og energiområdet Nye statsstøtteregler på miljø- og energiområdet Statsstøttereform I alt 37 retsakter, som er revideret Herunder: Miljø- og energirammebestemmelserne (EEAG) Den generelle gruppefritagelsesforordning (GBER)

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 14.11.2013 C(2013) 7726 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Sag nr. SA.35485

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig. Statsstøtte N 602/2004 - Danmark "Støtte til miljøvenlig elproduktion"

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig. Statsstøtte N 602/2004 - Danmark Støtte til miljøvenlig elproduktion EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig Vedr.: Statsstøtte N 602/2004 - Danmark "Støtte til miljøvenlig elproduktion" Hr. udenrigsminister 1. PROCEDURE Ved brev af 22. december

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004)

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen støtte til miljøvenlig elproduktion (N 602/2004) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.03.2009 K(2009)1731 Vedr.: Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004) Hr. Udenrigsminister, 1. Sagsforløb

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2009 K(2009) 5513 endelig Vedr.: Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt Hr. udenrigsminister,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen EU-Kommissionen har underkendt den danske PSO-ordning, fordi PSO-støtten til vedvarende energi kun gives til indenlandsk energiproduktion,

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2595 Vedr.: Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning Hr. Udenrigsminister,

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.03.2013 C(2013) 1510 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.06.2001 SG(2001) D/ 289311 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 278/2001 Danmark Elreformen - Nye VE-baserede anlæg 1. Sagsforløb Ved brev af 15. maj 2001, indgået samme dato,

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina Detlefsen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 03.I.2007 K(2007)1 Vedr. : Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning Hr. minister,

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Reduceret støtte til husstandsvindmøller

Reduceret støtte til husstandsvindmøller - 1 Reduceret støtte til husstandsvindmøller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Kort før jul vedtog Folketinget nye regler om støtte til husstandsvindmøller. Med lovændringen indføres en aftrapningsordning,

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Udfordringen består i prisen Hvor stor er

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 229 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt HØRINGSNOTAT 3 18. september 2015 Udkast til ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/77/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/77/EF 27.10.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 283/33 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/77/EF den 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE NN, forskningskoordinator, Energinet.dk nn@energinet.dk Præsentation af det nye støtteprogram for VE Lidt om Energinet.dk s F&U programmer Det politiske grundlag ForskVE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolai Kryger, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere