EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2015) 6122 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag SA (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB: ANMELDELSE, KORRESPONDANCE, FRISTER OSV. (1) Ved elektronisk anmeldelse valideret den 2. juli 2015 og registreret i Kommissionen samme dag anmeldte de danske myndigheder en planlagt støtteforanstaltning i form af en nedsættelse af bidragene til finansiering af støtten til elektricitet fra vedvarende energikilder (VE) for energiintensive brugere. (2) De danske myndigheder fremsendte efter anmodning fra Kommissionen yderligere oplysninger herom den 16. juli og den 21. august DETALJERET BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN 2.1. Nedsættelse af bidraget til finansiering af VE-støtten for energiintensive brugere (3) I Danmark finansieres udgifterne til støtte til elektricitet fra vedvarende energi gennem en del af den såkaldte PSO-afgift, som elektricitetskunderne skal betale. Udenrigsminister Kristian Jensen Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Commission européenne/europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tlf

2 (4) PSO-afgiften finansierer forskellige aktiviteter i relation til forsyningssikkerhed og fremme af miljøvenlig energiproduktion. Ca % af indtægterne fra PSOafgiften bruges til at finansiere støtten til elektricitet fra vedvarende energikilder. Den anmeldte støtteordning vedrører kun den del af PSO-betalingen, der bruges til at finansiere støtten til produktion af elektricitet på basis af vedvarende energikilder. (5) PSO-afgiftssatsen fastsættes hvert kvartal som et fast beløb pr. kwh elektricitet. På det tidspunkt, hvor afgiften for det kommende kvartal skal fastsættes, kendes de faktiske udgifter i dette kvartal endnu ikke, og afgiften fastlægges derfor på basis af forventningerne til elforbrug, elproduktion og elmarkedspris. Det resulterer i, at der bliver en forskel mellem afgiftsindtægterne og de faktiske udgifter. Denne forskel indregnes imidlertid i afgiften for det følgende kvartal for at sikre en tilnærmelse mellem indtægter og udgifter. I 2014 udgjorde den PSOfinansierede støtte til vedvarende energi 14,56 øre pr. kwh (gennemsnitsbeløb for 2014). (6) Det er den danske transmissionssystemoperatør, Energinet.dk, der beregner den PSO-afgift, forbrugerne skal betale, og står for fordelingen af indtægterne på de forskellige aktiviteter, afgiften skal finansiere, herunder bl. a. tilskud til producenterne af vedvarende energi. Det er de lokale elselskaber, der står for opkrævningen hos forbrugerne og afregningen med Energinet.dk. (7) For at sænke elintensive virksomheders omkostninger ved at finansiere den støtte til VE-energi, der ydes via PSO-afgiften, har Danmark besluttet at indføre den puljeordning, der er genstand for denne anmeldelse, og ifølge hvilken disse virksomheder vil modtage et tilskud baseret på deres elektricitetsforbrug. (8) Hovedformålet med denne ordning er at sikre, at PSO-afgiften ikke lægger så store byrder på elintensive virksomheder, at den mærkbart svækker deres konkurrenceevne, og samtidig at fremme forbedringer af energieffektiviteten i disse virksomheder gennem aftaler om energieffektivisering. (9) Danmark anslår, at tilskuddet vil ligge på omkring 7 øre/kwh. Dette er baseret på et forventet samlet tilskudsberettiget elektricitetsforbrug på 2,6 TWh (2012-tal) og et årligt budget for ordningen på 185 mio. DKK (ca. 24,8 mio. EUR) 1. De danske myndigheder forventer, at det samlede tilskudsberettigede elektricitetsforbrug vil holde sig stabilt under hele ordningens varighed (dvs. frem til 2020). (10) Da Danmark har til hensigt at fordele hele puljen blandt tilskudsmodtagerne, kan tilskuddet pr. kwh imidlertid variere, alt efter den faktiske VE-andel af PSOafgiften og størrelsen af det tilskudsberettigede elforbrug i det givne år. Tilskudssatsen beregnes hver måned på basis af tilskudsmodtagernes faktiske elforbrug, men med et loft på 85 % af den forventede VE-andel af den PSO-afgift, der er gældende i den måned. (11) Tilskudsmodtagerne får ikke omgående det fulde anslåede tilskud, men kun en del af det. Den præcise andel er endnu ikke fastlagt, men vil formentlig komme til at ligge på mellem 60 % og 75 %. De danske myndigheder vil desuden ved 1 Omregningen til EUR er foretaget på basis af referencekursen pr. 2. juli 2015 (anmeldelsesdatoen). 2

3 udgangen af hvert kvartal, når de faktiske VE-udgifter i dette kvartal kendes, kontrollere, at den støtte, der er udbetalt, ikke udgør over 85 % af de faktiske VEudgifter, der er finansieret via PSO-afgiften i det foregående kvartal. Hvis der er udbetalt beløb udover de 85 %, vil det for meget udbetalte blive fratrukket i den pågældende tilskudsmodtagers tilskud for den efterfølgende måned. Reglerne om tilbagebetaling af for meget udbetalte tilskud vil, hvis det skønnes nødvendigt, også gælde i dette tilfælde. (12) Ved årets udgang, når det samlede årlige tilskudsberettigede elektricitetsforbrug og de samlede VE-udgifter kendes, vil tilskudsmodtagerne modtage den resterende del af tilskuddet. Er der penge til overs på budgettet, vil de desuden blive fordelt ligeligt på alle tilskudsmodtagerne i forhold til deres elektricitetsforbrug. Den resterende del af tilskuddet udbetales kun i det omfang, hvor tilskudsmodtageren ikke når op på en samlet støtte på over 85 % af de faktiske samlede VE-udgifter i det år. Hvis en tilskudsmodtager ved årets udgang har modtaget tilskud på over 85 % af de faktiske VE-udgifter i det år, vil de danske myndigheder tilbagesøge det for meget udbetalte. (13) Kompensationen for 2015 vil blive beregnet på samme måde som for de andre år. På grund af den lavere tilskudsberettigede elektricitetsmængde i 2015 ventes tilskuddet pr. kwh for 2015 at kunne blive på et højere niveau end normalt. Men der ydes kun tilskud til elektricitet forbrugt efter ordningens ikrafttrædelse, og tilskuddet må ikke overstige 85 % af de faktiske VE-udgifter efter ordningens ikrafttrædelse. (14) Tilskudsordningen kommer til at gælde for elintensive virksomheder med produktionsenheder inden for sektorer klassificeret med de NACE-koder, der er anført i bilag 3 til energi- og miljøstøtteretningslinjerne 2. Der er for øjeblikket tale om virksomheder inden for 68 forskellige sektorer, bl.a. cementproduktion, raffinaderier, jern og stål, papir, enzymer, industrigasser, glasfibre og stenuld. Ved beregningen af det tilskudsberettigede elforbrug vil der blive taget hensyn til det samlede elforbrug i produktionsenheder klassificeret inden for de sektorer, der er opført i bilag 3 til energi- og miljøstøtteretningslinjerne. Der ydes kun tilskud til elforbrug, hvoraf der er svaret den fulde PSO-tarif. Tilskud er betinget af, at de elintensive virksomheder indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektiviseringstiltag. (15) I disse energieffektiviseringsaftaler skal virksomheden forpligte sig til at: (a) indføre og implementere certificeret energiledelse i henhold til den internationale standard for energiledelse ISO 50001, som kræver, at virksomheden opstiller sin egen energipolitik og egne mål og efterlever dem. Virksomheden skal f. eks. kortlægge sit energiforbrug, løbende overvåge sit energiforbrug, sætte ind med korrigerende og forebyggende foranstaltninger, motivere sine medarbejdere til at være energibevidste, gennemføre interne og eksterne energisyn, evalueringer osv. (b) gennemføre de pilotprojekter og særlige undersøgelser af sit energiforbrug, der er aftalt med Energistyrelsen, i aftaleperioden. Ansøgeren skal indlede drøftelser med Energistyrelsen om, hvilke 2 Retningslinjer for statstøtte til miljøbeskyttelse og energi. EUT C 200 af 28. juni 2014, s. 1. 3

4 undersøgelser eller projekter der skal gennemføres i aftaleperioden. Formålet er at indkredse potentielle, specifikke og dokumenterbare energiforbedringer gennem grundige analyser af energiforbruget i en proces eller produktionsenhed, eller analyser af de samlede produktionsog energisystemer med fokus på, om indførelse af ny produktionsteknologi eller ændring af metoder kan bidrage til at nedbringe energiforbruget på længere sigt. Ansøgeren behøver ikke at gennemføre alle de foreslåede pilotprojekter, men vil skulle gennemføre de projekter, der har det største energisparepotentiale. En uafhængig ekstern ekspert skal vurdere potentialet og godkende virksomhedens ansøgning. (c) gennemføre alle elspareprojekter med en bestemt simpel tilbagebetalingstid. Implementering af energiledelsessystemer som den krævede ISO vil hjælpe virksomhederne med at identificere potentielle energispareprojekter. Sådanne identificerede energispareprojekter skal gennemføres, hvis de har en simpel tilbagebetalingstid på under 5 år. Tilbagebetalingstiden skal beregnes af en uafhængig ekstern ekspert. Energispareprojekterne i virksomheden identificeres af en uafhængig energisynsekspert. Hvis virksomheden har gennemført et energisyn i overensstemmelse med artikel 8 i energieffektiviseringsdirektivet (direktiv 2012/27/EF), behøver den ikke at inddrage en uafhængig energisynsekspert, men kan bruge de projekter med en simpel tilbagebetalingstid på under fem år, der er identificeret i energisynsrapporten. (16) Den anmeldte ordning indeholder en " kr.-tærskel", idet der i det årlige tilskudsbeløb fratrækkes DKK (ca EUR). Der vil således ikke blive udbetalt tilskud under denne minimumsgrænse. Overstiger tilskudsbeløbet denne tærskel, udbetales kun den del, der overstiger DKK. Denne minimumsgrænse gælder imidlertid ikke for virksomheder, der er med i kollektive energieffektiviseringsaftaler indgået med Energistyrelsen. Sådanne "fællesaftaler" kan indgås via brancheorganisationer eller grupper af virksomheder, der har en konsulent til at administrere aftalen. Brancheorganisationerne skal også administrere aftaler for virksomheder, som ikke er medlemmer af den pågældende brancheorganisation, således at det sikres, at der ikke sker diskrimination. Tilskudsmodtagere, der er med i sådanne kollektive aftaler, vil modtage det fulde tilskudsbeløb uden noget fradrag. (17) Danmark har forklaret, at kr.-tærsklen blev indført for at holde den tilskudsydende myndigheds administrationsomkostninger nede ved at begrænse antallet af ansøgninger - ikke antallet af ansøgere/tilskudsmodtagere - mest muligt. Danmark finder det vigtigt at give virksomhederne mulighed for at gå sammen om at udarbejde deres ansøgninger og reducere administrationsomkostningerne i godkendelsesperioden. Alle virksomheder kan derfor vælge at indgå en kollektiv aftale og undgå minimumsgrænsen på de DKK. (18) Virksomhederne skal for at opnå tilskud indgive ansøgning til Energistyrelsen. Energistyrelsen vil kræve, at ansøgeren oplyser NACE-kode og fremsender ISO energiledelsescertifikat og et forslag til pilotprojekter, der skal gennemføres i aftaleperioden. Energistyrelsens rolle består i at kontrollere, at ansøgeren rent faktisk tilhører en sektor, der er opført i bilag 3 til energi- og miljøstøtteretningslinjerne, opfylder betingelsen om at have implementeret et 4

5 energiledelsessystem og vil indgå en aftale om energieffektiviseringstiltag med Energistyrelsen. (19) Hvis ansøgeren opfylder tilskudskriterierne, vil virksomheden kunne få et betinget tilsagn om tilskud. I dette tilsagn vil det være anført, at ansøgeren er tilskudsberettiget, fra hvilken dato tilskuddet vil blive udbetalt, samt de nærmere vilkår for tilsagnet, bl. a. at det er betinget af, at virksomheden indgår en aftale om energieffektiviseringstiltag med Energistyrelsen. (20) Energinet.dk vil få ansvaret for måling af virksomhedens elektricitetsforbrug, udbetale tilskuddet til modtagerne og sørge for, at for meget udbetalte tilskud tilbagebetales Varighed, støtteydende myndighed, retsgrundlag og budget (21) Retsgrundlaget for den anmeldte foranstaltning er Lov om statstilskud til elintensive virksomheder (lov nr. 574 af 4. maj 2015) og gennemførelsesbestemmelserne hertil (Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder). (22) Ordningen træder i kraft i 2015 og vil være gældende indtil den 31. december Danmark har forsikret, at ordningen ikke vil træde i kraft, før den er blevet godkendt af Kommissionen. (23) Støtten finansieres direkte over finansloven og udbetales af Energinet.dk. (24) De danske myndigheder anslår det tilskudsberettigede årlige forbrug til ca. 2,6 TWh. Det tilskudsberettigede årlige elforbrug er beregnet på basis af de senest tilgængelige data (fra 2012). (25) Antallet af tilskudsmodtagere anslås at ville ligge på mellem 500 og 1000, og den anmeldte ordning har et årligt budget på 185 mio. DKK Andre elementer Gennemsigtighed (26) De danske myndigheder har forsikret, at gennemsigtighedskravene i afsnit i energi- og miljøstøtteretningslinjerne vil blive efterlevet. De krævede oplysninger vil blive givet senest den 1. juli 2016, i overensstemmelse med punkt 106 i retningslinjerne Kumulering (27) De danske myndigheder har bekræftet, at den støtte, der ydes under den anmeldte ordning, ikke kan kumuleres med anden støtte til de samme støtteberettigede omkostninger Ingen ny støtte, så længe tidligere ydet uforenelig støtte ikke er tilbagesøgt (28) De danske myndigheder har givet tilsagn om at indstille udbetaling af enhver støtte under den anmeldte ordning til en støttemodtager, som tidligere har modtaget ulovlig støtte, der ved en kommissionsafgørelse er fundet uforenelig 5

6 med det indre marked, indtil den pågældende har tilbagebetalt eller på en spærret konto har indbetalt det fulde beløb af den ulovlige og uforenelige støtte med tilbagesøgningsrenter. 3. VURDERING AF FORANSTALTNINGEN 3.1. Statsstøtte efter artikel 107, stk. 1, i TEUF (29) Det fastsættes i artikel 107, stk. 1, i TEUF, at bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. (30) I den foreliggende sag opnår de elintensive virksomheder en fordel, fordi de får kompensation for en del af den obligatoriske PSO-afgift, der opkræves af elforbrugere, og som bruges til at finansiere støtten til energi fra vedvarende energikilder. (31) Tilskuddet finansieres direkte over finansloven og udbetales til tilskudsmodtagerne af Energinet.dk. Tilskudsmodtagerne skal ansøge om tilskud hos Energistyrelsen. Energistyrelsen kontrollerer, om de i loven fastsatte kriterier for tilskudsberettigelse er opfyldt. Heraf følger, at støtten finansieres med statsmidler og kan tilregnes staten. (32) Foranstaltningen er også selektiv, da kun energiintensive virksomheder i bestemte sektorer har adgang til ordningen. (33) Alle de potentielle støttemodtagere er energiintensive virksomheder, der er aktive i de sektorer, som er opført på bilag 3 til energi- og miljøretningslinjerne De er følgelig aktive inden for sektorer, der er genstand for samhandel mellem medlemsstaterne, jf. punkt 185 i energi- og miljøstøtteretningslinjerne. Foranstaltningen vil derfor kunne fordreje konkurrencen og påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne Støttens lovlighed (34) Denne lempelse af energiintensive virksomheders omkostninger til VE-støtten blev anmeldt til Kommissionen den 2. juli 2015,. Danmark har forsikret, at den anmeldte foranstaltning ikke vil blive iværksat før Kommissionens godkendelse. Danmark har følgelig opfyldt sine forpligtelser efter traktatens artikel 108, stk Forenelighed (35) Da denne ordning alene yder energiintensive virksomheder kompensation for den del af PSO-afgiften, der anvendes til at finansiere VE-støtten, har Kommissionen vurderet den på grundlag af energi- og miljøstøtteretningslinjerne ("retningslinjerne"), særlig afsnit (Støtte i form af sænkede bidrag til finansiering af støtte til energi fra vedvarende energikilder). (36) Ifølge punkt i retningslinjerne skal støtte begrænses til sektorer, som er udsat for en risiko med hensyn til deres konkurrencemæssige stilling på grund af de omkostninger, der er forbundet med finansieringen af støtte til energi fra 6

7 vedvarende energikilder, afhængigt af deres elektricitetsintensitet og deres eksponering for international handel. Der kan således kun ydes støtte, hvis virksomheden tilhører de sektorer, der er nævnt i bilag 3 til retningslinjerne. Eftersom den anmeldte ordning kun gælder for virksomheder, der tilhører de i bilag 3 opførte sektorer, er dette kriterie opfyldt. (37) Desuden fastsættes det i punkt 187 i retningslinjerne, at medlemsstaterne kan fastsætte yderligere kriterier for støtteberettigelse, forudsat at valget af støttemodtagere inden for de støtteberettigede sektorer træffes på basis af objektive, ikke-diskriminerende og gennemsigtige kriterier, og at støtten i princippet ydes på samme måde for alle konkurrenter i samme sektor, hvis de er i samme faktuelle situation. I den anmeldte ordning stilles der følgende yderligere betingelser: (38) For det første skal tilskudsmodtagerne have en aftale med Energistyrelsen, ifølge hvilken de forpligter sig til visse energieffektiviseringstiltag, enten individuelt eller ved at gå med i en aftale indgået mellem Energistyrelsen og en brancheorganisation. Disse aftaler, hvis indhold vil blive fastlagt ved lov, omfatter implementering af ISO 50001, gennemførelse af alle energispareprojekter med en simpel tilbagebetalingstid på under 5 år og gennemførelse af visse pilotprojekter. Disse elementer er nærmere beskrevet ovenfor i betragtning (15). (39) En fuldstændig liste med forslag til pilotprojekter vil blive offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside. Ansøgerne vil skulle gennemføre de projekter, der har det største energisparepotentiale ifølge en vurdering foretaget af en uafhængig ekstern ekspert som led i ansøgningsprocessen. (40) Desuden vil der blive identificeret potentielle energispareprojekter efter den procedure, der er beskrevet ovenfor i betragtning 15 (c). Ansøgeren vil have pligt til at gennemføre alle identificerede energispareprojekter med en simpel tilbagebetalingstid på under 5 år. (41) Kriterierne angående energieffektiviseringsaftaler er ens for alle tilskudsmodtagere. Kommissionen bemærker desuden, at kriterierne i forbindelse med energiledelse tager hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for den enkelte tilskudsmodtager. Kriterierne er afpasset efter de forskellige tilskudsmodtageres energisparepotentiale såvel som deres ressourcer, og de anvendes derfor uden nogen diskrimination mellem virksomheder, der befinder sig i den samme faktuelle situation. (42) For det andet indeholder ordningen en minimumsgrænse for udbetaling af støtte på DKK (ca EUR), jf. betragtning (16) og (17). Denne minimumsgrænse gælder for alle tilskudsmodtagere, undtagen dem, der er med i en "kollektiv" energieffektiviseringsaftale (dvs. indgået mellem Energistyrelsen og en brancheorganisation eller gruppe af virksomheder, der har en konsulent til at administrere aftalen). De kollektive aftaler indgås på vegne af virksomheder med en sammenlignelig produktion og derfor også sammenlignelige energiledelsesudfordringer og sammenlignelige energisparemuligheder. Når virksomhederne indgår kollektive aftaler, bliver antallet af aftaler, der skal forhandles og undersøges, betydeligt reduceret, og det mindsker Energistyrelsens administrative byrde betydeligt i forhold til et system, hvor der alene indgås individuelle aftaler. De administrative byrder bliver også mindsket for de 7

8 tilskudsmodtagere, der forhandler kollektive energieffektiviseringsaftaler, idet de undgår at skulle bære de fulde omkostninger ved individuelt forhandlede aftaler. (43) Alle tilskudsmodtagere kan frit vælge mellem en individuel eller en kollektiv energieffektiviseringsaftale. Brancheorganisationerne har pligt til også at administrere aftaler for virksomheder, der ikke er medlemmer af den pågældende organisation, hvilket sikrer, at der ikke sker diskrimination. Formålet med at indføre DKK-tærsklen for virksomheder med individuelle aftaler og fritage virksomheder med kollektive aftaler fra denne tærskel er at tilskynde virksomhederne til at indgå kollektive aftaler og dermed mindske den tilskudsydende myndigheds administrationsomkostninger ved at reducere antallet af ansøgninger. Det forventede antal tilskudsmodtagere ligger på mellem 500 og På grund af det store antal potentielle tilskudsmodtagere finder Kommissionen det fornuftigt at indføre et økonomisk incitament til at handle kollektivt. Kommissionen anerkender, at den tilskudsydende myndigheds administrative omkostninger ved at forhandle og administrere kollektive aftaler må antages at være lavere pr. tilskudsmodtager end for individuelle aftalers vedkommende. Af forvaltningsøkonomiske grunde forekommer differentieringen mellem tilskudsmodtagere baseret på aftaletype derfor logisk, objektiv og ikkediskriminerende. I den forbindelse bemærker Kommissionen, at alle tilskudsmodtagere kan vælge mellem at indgå en individuel eller en kollektiv aftale, og at muligheden for at indgå kollektive aftaler kan gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at deltage i ordningen, især for de virksomheder, der ellers ikke ville modtage tilskud på grund af kr.-tærsklen, samtidig med at det undgås at påføre den tilskudsydende myndighed unødige administrative byrder. (44) I lyset af det ovenstående finder Kommissionen, at disse yderligere kriterier for støtteberettigelse, der er beskrevet i betragtning (38)-(43), er objektive og gennemsigtige og ikke diskriminerer mellem virksomheder i samme faktiske situation. (45) Ifølge punkt 188 i energi- og miljøstøtteretningslinjerne anses støtten for at være proportional, hvis støttemodtagerne betaler mindst 15 % af de supplerende omkostninger uden nedsættelse. Det system, Danmark har indført, opfylder denne betingelse, da den maksimalt ydede støtte ikke kan overstige 85 % af den del af PSO-afgiften, der anvendes til at finansiere støtten til energi fra vedvarende energikilder. For at sikre, at denne betingelse overholdes, vil kun en del af det beregnede tilskud blive udbetalt hver måned. Ved udgangen af hvert kvartal, når de faktiske VE-udgifter og elforbruget i det foregående kvartal kendes, vil de danske myndigheder kontrollere, om 85 %-grænsen er overholdt. Hvis der er udbetalt tilskud udover de 85 %, vil det for meget udbetalte blive fratrukket i den pågældende tilskudsmodtagers tilskud for den efterfølgende måned. Reglerne om tilbagebetaling af for meget udbetalte tilskud vil, hvis det skønnes nødvendigt, også gælde i dette tilfælde. (46) Ved årets udgang, når det samlede årlige tilskudsberettigede elektricitetsforbrug og de samlede VE-udgifter kendes, vil tilskudsmodtagerne modtage den resterende del af tilskuddet. Er der penge til overs på budgettet, vil de desuden blive fordelt ligeligt på alle tilskudsmodtagere i forhold til deres elektricitetsforbrug. Denne resterende del af tilskuddet udbetales kun i det omfang, hvor tilskudsmodtageren ikke når op på en samlet støtte på over 85 %- grænsen. Hvis en tilskudsmodtager ved årets udgang har modtaget tilskud på over 8

9 85 % af de samlede VE-udgifter i det år, vil de danske myndigheder tilbagesøge det for meget udbetalte. Kommissionen finder derfor, at den anmeldte ordning stemmer overens med punkt 188 i energi- og miljøstøtteretningslinjerne. (47) Ifølge punkt 192 i energi- og miljøstøtteretningslinjerne kan medlemsstaterne yde støtte i form af en afgiftsnedsættelse, som en fast årlig kompensation eller som en kombination af de to. Danmark har forklaret, at støtten vil blive ydet som en afgiftsnedsættelse via en kompensation fra budgettet, baseret på det faktiske årlige elforbrug. Bestemmelserne i punkt 192 i retningslinjerne er følgelig opfyldt. (48) Ifølge bestemmelserne i afsnit i energi- og miljøstøtteretningslinjerne skal medlemsstaterne offentliggøre visse oplysninger om støttemodtagere før den 1. juli Kommissionen har noteret sig Danmarks tilsagn om at opfylde disse gennemsigtighedskrav fra og med 1. juli KONKLUSION Kommissionen har derfor besluttet ikke at modsætte sig denne støtte, da den er forenelig med det indre marked efter artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til tredjemand, bedes De informere Kommissionen herom senest femten arbejdsdage fra modtagelsesdatoen. Har Kommissionen ikke inden udløbet af denne frist modtaget en begrundet anmodning om fortrolig behandling, vil den gå ud fra, at De er indforstået med, at brevets tekst offentliggøres i sin helhed på det autentiske sprog på følgende websted: Anmodning om fortrolig behandling sendes elektronisk til følgende adresse: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence State Aid Greffe 1049 Bruxelles/Brussel Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Margrethe VESTAGER Medlem af Kommissionen 9

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder

Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder I medfør af 3, stk. 3, 4, stk. 2, 5, 6, stk. 4, 9, stk. 2, 11, stk 1 og 11, stk. 2, i lov nr. 574 af 4. maj 2015 om statstilskud til elintensive

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 Vedr.: Statsstøtte N 356/2008 Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004), pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2014 K(2014) 8004 corr. TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Tilskud til el-intensive virksomheder. 26. januar 2016, Energistyrelsen

Tilskud til el-intensive virksomheder. 26. januar 2016, Energistyrelsen Tilskud til el-intensive virksomheder 26. januar 2016, Energistyrelsen En energieffektiv industri Index 1975 = 100 Udviklingen i industriens energieffektivitet Manufacturing 140 120 100 80 60 40 20 Final

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 C(2015) 4966 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin Vedr.: Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.2002 Hr. udenrigsminister, Ved brev af 24. juli 2003, der indgik til

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 14.11.2013 C(2013) 7726 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Sag nr. SA.35485

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Energisyn? Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer på energidagsordenen Sektioner,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 26.02.2015 C(2015) 991 final. Statsstøttesag SA.40305 (2015/N) Danmark Havmølleparken Horns Rev 3

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 26.02.2015 C(2015) 991 final. Statsstøttesag SA.40305 (2015/N) Danmark Havmølleparken Horns Rev 3 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.02.2015 C(2015) 991 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2009 K(2009) 5513 endelig Vedr.: Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt Hr. udenrigsminister,

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

Nye statsstøtteregler på miljø- og energiområdet

Nye statsstøtteregler på miljø- og energiområdet Nye statsstøtteregler på miljø- og energiområdet Statsstøttereform I alt 37 retsakter, som er revideret Herunder: Miljø- og energirammebestemmelserne (EEAG) Den generelle gruppefritagelsesforordning (GBER)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig. Statsstøtte N 602/2004 - Danmark "Støtte til miljøvenlig elproduktion"

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig. Statsstøtte N 602/2004 - Danmark Støtte til miljøvenlig elproduktion EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig Vedr.: Statsstøtte N 602/2004 - Danmark "Støtte til miljøvenlig elproduktion" Hr. udenrigsminister 1. PROCEDURE Ved brev af 22. december

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.03.2013 C(2013) 1510 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Vedr.: Statsstøttesag SA.37122 (2013/N) Danmark Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement

EUROPA-KOMMISSIONEN. Vedr.: Statsstøttesag SA.37122 (2013/N) Danmark Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2014 C(2014) 8162 TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Hr. udenrigsminister

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23-VIII-2007 K(2007) 4059 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje NOTAT Projekt Kunde Analyse af trafikstøj på Ringvejsstrækningen i Køge Køge Kommune Dato 2015-03-02 Til Thomas Meier, Køge Kommune Fra Rambøll, Allan Jensen Forslag til administrative retningslinjer for

Læs mere

2. Den 14. august 2008 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som den modtog den 22. oktober 2008.

2. Den 14. august 2008 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som den modtog den 22. oktober 2008. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2009 K(2009)8093 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 327/2008 Danmark Lempelse af NO X -afgift for virksomheder med særlig store udledninger og virksomheder, der reducerer

Læs mere

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9561 endelig Emne: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.32819 (2011/N) Privat skovrejsning fra Østerildpuljen Hr. minister Europa-Kommissionen (i det følgende

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Temadag for energieffektivisering april Energisyn

Temadag for energieffektivisering april Energisyn Temadag for energieffektivisering april 2017 - Energisyn Indhold Baggrund for energisyn i store virksomheder Hvilke virksomheder er omfattet Hvad skal energisynet indeholde Registreringsordningen for Energisynskonsulenter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004)

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen støtte til miljøvenlig elproduktion (N 602/2004) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.03.2009 K(2009)1731 Vedr.: Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004) Hr. Udenrigsminister, 1. Sagsforløb

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 03.I.2007 K(2007)1 Vedr. : Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning Hr. minister,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

Aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen KRAVSSPECIFIKATION

Aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen KRAVSSPECIFIKATION Aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen KRAVSSPECIFIKATION 18. NOVEMBER 2015 KRAVSSPECIFIKATION Indholdsfortegnelse A. Indledning... 1 B. Oversigt over aftaleforløb

Læs mere

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.06.2001 SG(2001) D/ 289311 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 278/2001 Danmark Elreformen - Nye VE-baserede anlæg 1. Sagsforløb Ved brev af 15. maj 2001, indgået samme dato,

Læs mere

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 04-04-2001 SG (2001) D/ 287440 Vedr.: Støttesag nr. N 459/00 - Danmark Støtte til innovation, forskning og udvikling Hr. minister, Jeg har den glæde at meddele Dem, at

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2010 K(2010) 861 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen EU-Kommissionen har underkendt den danske PSO-ordning, fordi PSO-støtten til vedvarende energi kun gives til indenlandsk energiproduktion,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Retningslinjer for Regional Key Account 2015

Retningslinjer for Regional Key Account 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Sagnsnummer Kontor 2015-38674 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for Regional

Læs mere