Statsstøttesag N 354/ Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004)"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den K(2009)1731 Vedr.: Statsstøttesag N 354/ Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004) Hr. Udenrigsminister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 16. juli 2008, der blev registreret samme dag, anmeldte de danske myndigheder i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 88, stk. 3, ovennævnte foranstaltning til Kommissionen. Den 8. september 2008 anmodede Kommissionen om yderligere oplysninger, som Danmark sendte den 6. oktober Kommissionen fremsendte den 26. november 2008 endnu en anmodning om oplysninger, som Danmark besvarede ved brev af 22. december Danmark gav yderligere oplysninger den 23. februar Oversigt over de eksisterende støtteordninger 2.1 Baggrund (2) Anmeldelsen drejer sig om ændring og forlængelse af den eksisterende støtteordning "støtte til miljøvenlig elproduktion", som Kommissionen godkendte den 9. november 2005 under sagsnummer N 602/ På det tidspunkt genanmeldte Danmark en række eksisterende ordninger 2 efter en omlægning af de systemansvarlige virksomheder og ændringer i den relevante danske lovhjemmel (lov om elforsyning, lovbekendtgørelse nr. 151 af , senest ændret ved 1 i lov nr. 494 og 495 af 9. juni 2004, der trådte i kraft den 1. januar 2005). Ordningen omfatter adskillige foranstaltninger til støtte for produktion af vedvarende energi, herunder vindkraft, kraftvarmeværker, biogasanlæg, solcelleanlæg og biomasseforgasning. Kommissionens godkendelse af den anmeldte ordning N 602/2004 omfattede også ændringer i de tidligere ordninger N 342/2003 (støtte til vindmøller), N 448/ EUT C 21 af , s N 342/03 Støtte til vindkraft, lov af , EUT C 250 af , s. 10, N 448/03 Tilpasning af kraftvarmeværker til markedet, EUT C 307 af , s. 4 og N 618/03 Forlængelse af N 1037/95 for visse kraftvarmeværker, EUT C 250 af , s. 11. Udenrigsminister Per Stig MØLLER Asiatisk Plads 2 DK København K B-1049 Bruxelles/B-1049 Brussel - Belgien Telefon: central (+32-2) Telex: COMEU B Telegramadresse: COMEUR Bruxelles

2 (tilpasning af decentraliserede kraftvarmeværker til markedet), N 618/2003 (forlængelse af N 1037/95 for visse kraftvarmeværker) samt nye foranstaltninger, bl.a. støtte til skrotning af vindmøller, støtte til fremtidig teknologi til andre vedvarende energiformer end vindkraft og kraftvarmegaranti til små decentraliserede kraftvarmeanlæg. (3) Denne anmeldelse drejer sig om ændring og forlængelse af støtten til vindmøller og til skrotning af vindmøller. 2.2 Støtte til drift af vindmøller (4) Under den nugældende ordning, som Kommissionen tidligere har godkendt, ydes der støtte til drift af vindmøller, og hovedelementerne i den er følgende: Generelt pristillæg på 10 øre pr. kwh (5) Under denne ordning ydes der et generelt pristillæg på 10 øre pr. kwh til vindmøller. Alle de potentielle støttemodtagere får automatisk pålagt en CO 2 -afgift svarende til det generelle pristillæg på 10 øre pr. kwh. Eftersom vindkraft ikke giver CO 2- udslip, ydes der en afgiftskompensation til vindmøller i form af det generelle pristillæg. Dette generelle pristillæg ydes til alle vindmøller, der ikke modtager støtte under de eksisterende ordninger N 416/99 3 eller N 278/01 4. (6) Ifølge beslutningen i sag N 602/2004 indebærer det generelle pristillæg udelukkende en kompensation for den automatiske CO 2 -afgift på elektricitet, der beregnes på grundlag af CO 2 -udledningen ved kulfyret elproduktion. I de tidligere beslutninger blev støtten anset for at være en logisk og naturlig del af systemet, idet den tog sigte på at kompensere for den betalte CO 2 -afgift. I sin beslutning i sag N 602/ drog Kommissionen derfor den konklusion, at der ikke var nogen grund til at ændre ved den tidligere vurdering. Det generelle pristillæg på 10 øre pr. kwh blev derfor anset for ikke at falde ind under EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Kommissionen indskærpede dog over for de danske myndigheder, at denne vurdering kun gjaldt, så længe tillægget ikke oversteg CO 2 -afgiften. Ekstra pristillæg på 10 øre pr. kwh (7) Ud over det generelle pristillæg har visse ældre vindmøller ret til et pristillæg på 10 øre pr. kwh. Baggrunden for dette tillæg kan være manglende knowhow og erfaringer i de tidligste faser af en vindmølles drift. For at have ret til det ekstra pristillæg skal vindmøllen have en kapacitet på maksimalt 200 kwh, og den skal være tilsluttet elnettet senest den Desuden skal vindmølleejeren have ansøgt om det ekstra pristillæg før den , og de direkte generalomkostninger ved at producere 1 kwh i de seneste fem regnskabsår skal gennemsnitligt have ligget på over 26 øre per kwh. Det ekstra pristillæg bortfalder efter fuldlasttimer, eller når der er gået 20 år fra den første nettilslutning. Der findes ca. 250 vindmøller, som har ret til dette tillæg EFT C 354 af , s. 17. EFT C 263 af , s. 6. EUT C 21 af , s. 6. 2

3 Balanceringsgodtgørelse på 2,3 øre pr. kwh (8) På grund af de manglende reguleringsmuligheder ved vindkraft skal balanceringen heraf typisk ske ved køb af balanceringsydelser, der udbydes af f.eks. producenter af termisk produceret elektricitet. For at sikre balancering og overførsel af vindkraften ydes der en godtgørelse på 2,3 øre pr. kwh for vindmøllernes balanceringsomkostninger. Det er de systemansvarlige virksomheder, der betaler denne godtgørelse, men vindmøllens ejer kan frit indgå en aftale med en kommerciel (privat) operatør i stedet for. Den faste godtgørelse på 2,3 øre pr. kwh er baseret på de faktiske historiske omkostninger 6. Hvis ydelsen kan leveres billigere på det kommercielle balanceringsmarked, nedjusteres godtgørelsen. Godtgørelsen ydes til alle vindmøller, der ikke er omfattet af N 416/99 eller N 278/01. (9) Der er et samlet loft på 36 øre pr. kwh for markedsprisen, det generelle tillæg og det ekstra tillæg. Ordningen har et samlet årligt budget på ca. 600 mio. DKK (ca. 81 mio. EUR). (10) De danske myndigheder har givet tilsagn om at genanmelde ordningen til Kommissionen senest 10 år efter vedtagelsen af denne beslutning. 2.3 Støtte til skrotning af vindmøller (11) Der udbetales et pristillæg på 12 øre pr. kwh for elektricitet, som produceres i nye vindmøller nettilsluttet i perioden Ordningen er begrænset til 5 år og til maksimalt fuldlasttimer. Formålet med ordningen er at fremme sanering af ældre, mindre effektive vindmøller og en bedre anvendelse af de landskabsmæssige ressourcer. Pristillægget ydes kun, hvis ejeren af vindmøllen anvender skrotningsbeviser, som er udstedt for nedtagning af vindmøller med en kapacitet på højst 450 kw i en femårig periode regnet fra den 15. december Beviserne kan udstedes for en gruppe nedtagne vindmøller med en samlet kapacitet på 175 MW. (12) Støtten under denne ordning ydes ud over det generelle tillæg på 10 øre pr. kwh og balanceringsgodtgørelsen til vindmøller (N 342/2003, del 1 a) og 1 b)). Der er fastsat et loft på 48 øre pr. kwh for summen af det generelle tillæg, balanceringsgodtgørelsen, tillægget på 12 øre pr. kwh og markedsprisen. (13) Ordningen forventedes at komme til at gælde for ca nye vindmøller med skrotningsbeviser. Ordningens budget ventedes at stige fra ca. 10 mio. DKK i 2005 til ca. 60 mio. DKK i Ordningens samlede budget anslås til ca. 400 mio. DKK. (14) De danske myndigheder har givet tilsagn om at genanmelde ordningen til Kommissionen senest 10 år efter vedtagelsen af denne beslutning. 3. Beskrivelse af de anmeldte ændringer 3.1 Varighed, beløb og støttemodtagere (15) De anmeldte foranstaltninger, som alle former for virksomheder kan få del i, vil have en varighed på 10 år (fra til ). Danmark anslår det årlige budget til op til 250 mio. DKK (f.eks. i år 2011). Efter 2012 vil det årlige budget dog 6 Administrationsudgifter til planlægning af driften, omkostninger ved ubalancer i forbindelse med balancering af vindkraften, rimelig fortjeneste osv. 3

4 afhænge af de energipolitiske beslutninger, der træffes. Der er tale om støtte til drift af nye vindmøller, som nettilsluttes fra februar Anmeldte ændringer vedrørende støtte til nye vindmøller Oversigt (16) I Danmark sælges elektriciteten til forbrugerne til markedspris, og det gælder også elektriciteten fra vedvarende energikilder (VE-elektricitet). Oven i markedsprisen yder den statsejede transmissionssystemoperatør Energinet.dk (oprettet den ved lov nr. 1384) tillæg til de enkelte elproducenter for den mængde VEelektricitet, de har leveret til elforsyningsnettet. Pristillægget finansieres af de danske elforbrugere i forhold til deres elforbrug. Det opkræves af netvirksomhederne, som indbetaler det til Energinet.dk. (17) For den generelle støttes vedkommende havde de danske myndigheder beregnet støtteintensiteten i procent af de ekstra driftsomkostninger ved den støttede energiproduktion og afskrivningerne, baseret på en afskrivningsperiode på 20 år (N 602/2004). Ifølge disse beregninger blev den tidligere støtteintensitet anslået til 77 % af ekstraomkostningerne. (18) De danske myndigheder anslår, at den forhøjede støtte, inkl. støtten til skrotning af vindmøller, vil udgøre 85 % af de ekstra driftsomkostninger. Det bør tages i betragtning, at beløbsforhøjelsen til dels modsvares af en kortere støtteperiode. (19) Med hensyn til omkostningsberegningerne understreger Danmark, at omkostningerne ved opførelse af vindmøller er steget betydeligt siden Efter den nye lov om vedvarende energi vil nye vindmølleejere desuden få et objektivt erstatningsansvar for forringelser af naboejendommes værdi, hvilket vil øge omkostningerne ved vindkraft yderligere. (20) Hvad endelig angår pristillægget på 0,4 øre pr. kwh til den grønne ordning, mener de danske myndigheder ikke, at der er tale om statsstøtte. Beløbet vil blive fuldt indbetalt til en generel ordning, som har et offentligt formål, og som vindmølleejeren ikke har indflydelse på Pristillægget (21) Ifølge Danmark var de hidtidige støttesatser utilstrækkelige til at fremme opstillingen af vindmøller på land. Som led i den energipolitiske aftale af 21. februar 2008 skal støtten forhøjes fra 10 øre til 25 øre pr. kwh. Samtidig vil Danmark ophøre med at yde støtten i 20 år efter nettilslutningen, og støtten vil i stedet for blive ydet for de første fuldlasttimer det svarer til en vindmølles produktion i 8-9 års drift. Formålet med denne ændring er at tilgodese vindmøllers omkostningsprofil, der er kendetegnet ved høje investeringsomkostninger og lave driftsomkostninger, og dermed lette en hurtigere indfrielse af anlægslån Skrottillæg (22) Ud over det ovenfor beskrevne pristillæg ydes der et ekstra tillæg på 8 øre pr. kwh med henblik på at fremme skrotning af vindmøller med en effekt på 450 kw eller derunder (se nærmere herom nedenfor). Formålet med dette tillæg er at sikre fortsatte incitamenter til at nedtage små, mindre effektive vindmøller. Danmark understregede, 4

5 at denne form for støtte er nødvendig for at fremme produktionen af vindkraft ved at udskifte mindre effektive vindmøller med teknologisk mere avancerede. Skrottillægget kan kun anvendes, hvis der opføres en ny vindmølle. I takt med stigende elmarkedspriser er værdien af det nuværende pristillæg på 12 øre pr. kwh, med loft over støtten, blevet mindre effektiv. (23) Ifølge Danmark har udskiftningen af ældre vindmøller væsentlig betydning for udbygningen med vindmøller på land, da velegnede vindmølleplaceringer er et begrænset gode. Formålet med ordningen er at sikre, at lokaliteterne anvendes til nye og større vindmøller. (24) Fristen for nedtagelse af ældre vindmøller forlænges til 15. december 2010, og fristen for nettilslutning af de nye forlænges til 31. december Med disse fristforlængelser vil en række vindmølleprojekter, som er blevet forsinket i forbindelse med den lokale planlægning af lokaliseringen af vindmøller, også kunne få del i ordningen Engangsbeløb til fremme af lokal accept af nye vindmøller (25) Den statsejede transmissionssystemoperatør Energinet.dk udbetaler et engangsbeløb til kommuner, hvor der opstilles vindmøller, og beløbet beregnes som 0,4 øre pr. KWh i fuldlasttimer. Ifølge de danske beregninger vil f.eks. den samlede værdi af pristillægget for en 2 MW vindmølle være på ca DKK. (26) Danmark har forklaret, at man ønsker at yde tilskud til foranstaltninger, der skal fremme lokal accept af opstilling af nye vindmøller (som f.eks. styrkelse af landskabelige værdier og kulturelle aktiviteter). Midlerne til foranstaltningerne skal administreres af Energinet.dk Dækning af balanceringsomkostninger (27) Danmark vil fortsat dække balanceringsomkostningerne gennem et pristillæg på 2,3 øre pr. kwh for nye vindmøller fra 1. januar Oversigt over ændringerne Bemærkning: Møntenhed: 1 krone (DKK) = 100 øre. 1 DKK = ca. 13,3 cents/euro. Kategori Nuværende støtte Ændringen Nye vindmøller Pristillæg (gælder for vindmøller nettilsluttet fra den 1. januar 2005): Pristillæg for vindmøller nettilsluttet fra den 21. februar 2008: Gælder for vindmøller på land og havvindmøller bortset fra store havvindmølleparker. Etablering og drift af disse havvindmølleparker tildeles efter udbud efter objektive kriterier, hvor pristillæggets størrelse er konkurrenceparameter. 5

6 10 øre pr. kwh ud over elmarkedsprisen i 20 år fra nettilslutningen. 25 øre pr. kwh udover elmarkedsprisen i de første fuldlasttimer (ca. 8-9 år). Engangsbeløb på 0,4 øre pr. kwh i fuldlasttimer "Skrottillæg" til 175 MW nye vindmøller, hvori der anvendes skrotningsbeviser for nedtagning af en vindmølle med højst 450 kw. Ekstra pristillæg (foruden de almindelige pristillæg, se ovenfor) til nye vindmøller, som nettilsluttes i perioden 1. januar Den gamle vindmølle skal være nedtaget i perioden Ekstra pristillæg (foruden de almindelige pristillæg, se ovenfor) til nye vindmøller nettilsluttet fra den 21. februar Seneste frist for nedtagning af eksisterende vindmøller forlænges til 15. december 2010 og for ny tilslutning til 31. december øre pr. kwh (ud over Tillægget nedsættes til 8 øre pr. kwh elmarkedsprisen) i de første udover elmarkedsprisen i samme periode fuldlasttimer for det dobbelte af og stadig for det dobbelte af nedtagne nedtagne møllers effekt. mølles effekt. Der er maksimum på 48 øre pr. kwh for: Elmarkedspris, almindeligt pristillæg på 10 øre pr. kwh og skrotningstillægget (dvs. reduktion af skrottillæg ved elmarkedspris over 26 øre pr. kwh og bortfald ved elmarkedspris over 36 øre pr. kwh). Maksimum ophæves. Dækning af balanceringsomkostninger 2,3 øre pr. kwh, nye vindmøller fra den 1. januar Uændret 6

7 3.3 Beregning af ekstraomkostningerne og støtteintensiteten (28) Støtteberegningen er baseret på en vindmølle, der modtager alle tre støtteelementer: det generelle pristillæg på 25 øre pr. kwh i de første fuldlasttimer, det ekstra pristillæg for nedtagning af vindmøller (8 øre pr. kwh i de første fuldlasttimer) og balanceringsgodtgørelsen på 2,3 øre pr. per kwh. Den hyppigst forekommende situation er, at en vindmølle får alle de tre støtteelementer. (29) Danmarks oplysninger om støttebeløb og støtteintensitet er baseret på følgende forudsætninger: Beregningerne er baseret på årene Den samlede støtte er defineret som forskellen mellem den garanterede indtægt og markedsprisen. Der er taget udgangspunkt i en gennemsnitlig elmarkedspris. For en vindmølle er den typiske investering på DKK/kW, og den årlige elproduktion ligger typisk på fuldlasttimer. Investeringerne forrentes normalt, og nutidsværdien er beregnet med en afskrivningssats på 5,55 %. Markedsprisen er prisen på det nordiske elmarked Nordpool, vægtet efter vindmølleproduktionen. Produktionsomkostningerne er typiske gennemsnitlige omkostninger. (30) På Kommissionens anmodning har Danmark bekræftet, at modtagere af driftsstøtten ikke også vil kunne modtage investeringsstøtte. (31) I overensstemmelse med den gældende beslutning (N 602/2004), hvis ændring er genstand for denne vurdering, er alle værdier i forbindelse med beregningen af støtteniveauet (produktionsomkostninger, markedspris, kompensation) blevet omregnet til nettonutidsværdi. Beregningsmetoden er derfor ikke ændret, og de værdier, der indgår i beregningen af støtteniveauet, er udtrykt pr. kw i stedet for pr. kwh. Ifølge oplysningerne fra Danmark (alle tal angiver nettonutidsværdien) udgør de gennemsnitlige produktionsomkostninger for vindkraft DKK pr. KW, mens elmarkedsprisen kun ligger på DKK pr. KW. Heraf følger en gennemsnitlig forskel mellem produktionsomkostninger og markedspris på DKK. I betragtning af, at den samlede støtte til produktionen af vindkraft beløber sig til DKK pr. KW, overstiger støtteintensiteten ikke 85 % (5455 DKK/ DKK). Når pristillægget på 0,4 øre pr. kwh, der indbetales til den grønne ordning, medregnes, fremkommer der en støtteintensitet på 86 %. 4. Vurdering af foranstaltningerne i forbindelse med vindmøller 4.1 Statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1 (32) Kommissionen har vurderet ordningen på grundlag af EF-traktatens artikel 87 ff., og den har i lyset af sin politik for statsstøtte til miljøbeskyttelse besluttet ikke at rejse indvendinger mod ordningens ændring og forlængelse. 7

8 (33) Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om statsstøtte, opstilles der fire betingelser i EF-traktatens artikel 87, stk. 1. For det første skal der være tale om en foranstaltning truffet af staten eller med statsmidler. For det andet skal foranstaltningen give modtageren en fordel. For det tredje skal den kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. For det fjerde skal den fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene. (34) Under denne ordning og de anmeldte ændringer af den får modtagerne en indtægt, som de ikke ville få på markedet. Desuden finansieres de foranstaltninger, der iværksættes via den statsejede transmissionssystemoperatør Energinet.dk, med statsmidler og giver dem derfor en fordel. Eftersom i det mindste nogle af modtagerne udgør en selektiv gruppe virksomheder som omhandlet i artikel 87, stk. 1, og nogle af disse modtagere er aktive i sektorer, der er genstand for samhandel mellem medlemsstater, vil foranstaltningen kunne fordreje konkurrencevilkårene. (35) Ved beslutning N 602/2004 blev det fastslået, at det tidligere generelle pristillæg på 10 øre/kwh ikke var omfattet af forbuddet i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, så længe det ikke var højere end CO 2 -afgiften. Danmark har dog meddelt Kommissionen, at CO 2 -afgiften på elforbruget er blevet sat ned til 8,6 øre pr. kwh. Med hensyn til forhøjelsen af det nye pristillæg (25 øre pr. kwh) mener Danmark, at den tidligere henvisning til CO 2 -afgiften er irrelevant, og har forklaret, at der ikke længere er nogen forbindelse mellem dette tillæg og CO 2 -afgiftens nuværende niveau. (36) På grundlag af oplysningerne fra Danmark og især det forhold, at CO 2 -afgiften nu er betydelig lavere end pristillægget, mener Kommissionen, at der her er tale om statsstøtte i henhold til artikel 87, stk. 1. (37) Danmark mener ikke, at engangsbeløbet på 0,4 øre pr. kwh i fuldlasttimer for en nyopsat vindmølle udgør statsstøtte, eftersom det ikke direkte kommer vindmøllerne til gode. Energinet.dk udbetaler dette beløb til kommuner, hvor der opstilles vindmøller. Foranstaltningen har til formål at fremme borgernes accept af vindkraft ved f.eks. at forbedre miljøet, men tager også sigte på at støtte kulturelle aktiviteter. (38) Kommissionen mener dog, at al støtte til fremme af lokal accept af opstillingen af nye vindmøller kan nedbringe omkostningerne derved. Større accept kan f.eks. medføre et større udbud af lokaliteter for placering af vindmøller og dermed en sænkning af købsprisen. Som følge heraf mener Kommissionen, at dette engangsbeløb giver vindmøllevirksomhederne en fordel. I betragtning af at også de øvrige ovennævnte betingelser for, at der er tale om statsstøtte, er opfyldt, anses engangsbeløbet for statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1. (39) I betragtning af ovennævnte statsstøttekriterier er Kommissionen af den opfattelse, at alle de planlagte foranstaltninger - det generelle pristillæg, balanceringsgodtgørelsen, støtten til skrotning af vindmøller og engangsbeløbet - udgør statsstøtte til virksomheder som omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk. 1. (40) Statsstøtte kan kun anses for at være forenelig med fællesmarkedet, hvis den er omfattet af en af undtagelsesbestemmelserne i EF-traktaten. De danske myndigheder har opfyldt deres forpligtelser efter EF-traktatens artikel 88, stk. 3, ved at have anmeldt ændringerne og forlængelsen af foranstaltningerne. 8

9 (41) Energi produceret i vindmøller er en form for vedvarende energi. Kommissionen har derfor vurderet ordningen på grundlag af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og i særdeleshed de nye EF-retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse 7, som trådte i kraft den 2. april Foranstaltningernes forenelighed med fællesmarkedet efter EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c) (42) Danmark har fremsendt oplysninger om den metode, der er anvendt til beregning af de støtteberettigede omkostninger, som Kommissionen har taget til efterretning. De danske myndigheder har desuden givet tilsagn om at efterleve de gældende regler om kumulering af støtte. (43) På grundlag af alle de oplysninger, Kommissionen har modtaget, mener den, at de planlagte foranstaltninger tjener til at støtte og fremme produktionen af VEelektricitet. (44) Kommissionen er af den opfattelse, at de planlagte støtteintensiteter, der omfatter alle støtteforanstaltningerne, ikke vil resultere i en overkompensation til vindkraftproducenterne. Kommissionen finder desuden, at de støtteberettigede omkostninger begrænses strengt til de ekstra driftsomkostninger, der er forbundet med at opfylde det miljøpolitiske mål om at producere vedvarende energi. Danmark har forsikret, at støttemodtagerne ikke vil kunne modtage nogen investeringsstøtte. (45) Kommissionen finder af følgende grunde, at de anmeldte ændringer stemmer overens med EF-retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse: Kommissionen bemærker, at ændringerne stemmer overens med bestemmelserne i afsnit (især punkt 109) i retningslinjerne. Ifølge punkt 109 (alternativ 1) i retningslinjerne kan medlemsstaterne yde kompensation for forskellen mellem omkostningerne ved produktion af vedvarende energi og markedsprisen for den pågældende energiform. Der kan således kun ydes kompensation for ekstraomkostningerne ved at producere miljøvenligt i forhold til omkostningerne ved at producere energi på basis af konventionelle energikilder. De danske myndigheder har beregnet ekstraomkostningerne ved den energi, hvortil støtten ydes, som anført ovenfor. Kommissionen finder grundlaget for disse beregninger rimeligt og noterer, at støtten ikke kommer til at dække mere end de ekstra produktionsomkostninger. Støtteintensiteten på 86 % ligger under det maksimale kompensationsniveau på 100 % af de ekstra produktionsomkostninger (punkt 109 i retningslinjerne). Den vil derfor ikke resultere i nogen overkompensation til modtagerne. Ifølge oplysningerne fra Danmark stemmer de anmeldte ændringer overens med punkt 109 i retningslinjerne, hvori det også fastsættes, at der kun må ydes driftsstøtte, indtil anlægget er fuldt afskrevet efter almindelige regnskabsregler. Støtten kan dog også dække en normal kapitalforrentning. Kommissionen finder, at beregningerne er foretaget på et rimeligt grundlag. 7 EUT C 82 af , s. 1. 9

10 (46) Danmark har endvidere afgivet tilsagn om kun at yde støtte til miljøvenlige projekter, der ikke ville være blevet gennemført uden støtten. Danmark har bekræftet, at man vil overholde bestemmelserne om tilskyndelsesvirkning i kapitel 3.2 i retningslinjerne og fremsende de nødvendige oplysninger til Kommissionen. Kommissionen finder derfor, at ordningen stemmer overens med kapitel 3.2. i retningslinjerne. (47) Kommissionen anmoder Danmark om at indsende en årlig rapport om støtteordningens gennemførelse, således at Kommissionen kan efterprøve, at alle ovennævnte betingelser er blevet opfyldt. Enhver ændring i betingelserne for tildeling af støtte skal forhåndsanmeldes. (48) Kommissionen erindrer den danske regering om, at enhver påtænkt refinansiering eller ændring af denne støtteordning skal anmeldes til Kommissionen, jf. EFtraktatens artikel 88, stk Beslutning (49) Kommissionen har besluttet ikke at rejse indvendinger mod de anmeldte ændringer, da de stemmer overens med retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse (EUT C 82 af , s. 1) og derfor er fundet forenelige med fællesmarkedet efter EFtraktatens artikel 87, stk. 3, litra c). (50) Såfremt dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til tredjemand, bedes De senest 15 arbejdsdage efter brevets modtagelse underrette Kommissionen herom. Har Kommissionen ikke inden udløbet af denne frist modtaget en begrundet anmodning om fortrolig behandling, vil den gå ud fra, at De er indforstået med, at oplysningerne videregives til tredjemand, og at brevets fulde ordlyd offentliggøres på det autentiske sprog på internettet på adressen: Enhver anmodning sendes med anbefalet brev eller pr. fax til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence Direktoratet for Statsstøtte Registreringskontoret for statsstøtte B-1049 Bruxelles Faxnr.: (0032) Sagens navn og nummer bedes angivet i al korrespondance. Med venlig hilsen, På Kommissionens vegne Neelie KROES Medlem af Kommissionen 10

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 Vedr.: Statsstøtte N 356/2008 Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004), pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2595 Vedr.: Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning Hr. Udenrigsminister,

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 14.11.2013 C(2013) 7726 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Sag nr. SA.35485

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin Vedr.: Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.2002 Hr. udenrigsminister, Ved brev af 24. juli 2003, der indgik til

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 03.I.2007 K(2007)1 Vedr. : Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning Hr. minister,

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.06.2001 SG(2001) D/ 289311 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 278/2001 Danmark Elreformen - Nye VE-baserede anlæg 1. Sagsforløb Ved brev af 15. maj 2001, indgået samme dato,

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig. Statsstøtte N 602/2004 - Danmark "Støtte til miljøvenlig elproduktion"

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig. Statsstøtte N 602/2004 - Danmark Støtte til miljøvenlig elproduktion EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig Vedr.: Statsstøtte N 602/2004 - Danmark "Støtte til miljøvenlig elproduktion" Hr. udenrigsminister 1. PROCEDURE Ved brev af 22. december

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23-VIII-2007 K(2007) 4059 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 C(2015) 4966 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2014 K(2014) 8004 corr. TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 04-04-2001 SG (2001) D/ 287440 Vedr.: Støttesag nr. N 459/00 - Danmark Støtte til innovation, forskning og udvikling Hr. minister, Jeg har den glæde at meddele Dem, at

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«.

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«. Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Frister for opnåelse af tilsagn om og ansøgning om udbetaling af støtte efter den grønne ordning og ordningen for elektricitet fra små

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.06.2002 C(2002)2139fin Vedr.: Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft I. Sagsforløb:

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Vedr.: Statsstøttesag SA.37122 (2013/N) Danmark Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement

EUROPA-KOMMISSIONEN. Vedr.: Statsstøttesag SA.37122 (2013/N) Danmark Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2014 C(2014) 8162 TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Hr. udenrigsminister

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2015 C(2015) 6122 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE)

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) NOTAT 22. april 2013 J. nr. 2102/1162-0007 Ref. MPE, HLA, RZS Forsyning Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) Energipolitisk aftale af 22. marts 2012 Den

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 26.02.2015 C(2015) 991 final. Statsstøttesag SA.40305 (2015/N) Danmark Havmølleparken Horns Rev 3

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 26.02.2015 C(2015) 991 final. Statsstøttesag SA.40305 (2015/N) Danmark Havmølleparken Horns Rev 3 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.02.2015 C(2015) 991 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 21.IX.2005 K(2005)3633 Vedr.: Statsstøtte nr. N 391/2004 - Danmark Støtte til bevaring af truede arter Hr. udenrigsminister, Jeg skal herved meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-, og Bygningsmin., Energistyrelsen, sagsnr. 2014-2976

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion N O T AT 24. juni 2015 Forsyning og ressourcer Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1)

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1) 2008/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen Fremsat den 5. november 2008 af klima og energiministeren

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15-03-2004 C(2004) 893 Vedr.: Statsstøtte / Danmark Støtte nr. N 767/02 Bekæmpelse af Newcastle disease Jeg kan hermed meddele Dem, at Kommissionen på grundlag af oplysningerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. maj 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ophævelse

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer

Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.V.2006 K(2006)1851 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB

Læs mere

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2010 K(2010) 861 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9561 endelig Emne: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.32819 (2011/N) Privat skovrejsning fra Østerildpuljen Hr. minister Europa-Kommissionen (i det følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

1. SAMMENFATNING 1) Jeg har hermed fornøjelsen at meddele Dem, at Kommissionen har besluttet at godkende ovennævnte støtteforanstaltning.

1. SAMMENFATNING 1) Jeg har hermed fornøjelsen at meddele Dem, at Kommissionen har besluttet at godkende ovennævnte støtteforanstaltning. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.5.2011 K(2011) 3394 endelig Vedr.: Statsstøttesag SA.30649 (2011/N) - Danmark Statsstøtte til Dansk Skaldyrcenter Fru udenrigsminister, 1. SAMMENFATNING 1) Jeg har

Læs mere

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 02.05.2001 SG (2001) D/288280 Vedr.: Statsstøtte nr. N 822/2000 Danmark Centerkontrakter for turisme Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 8. december 2000, registreret

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Lov om fremme af vedvarende energi 1)

Lov om fremme af vedvarende energi 1) 1 von 16 18.08.2009 15:56 LOV nr 1392 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Klima- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 224 af 16/03/2009 LOV nr 509 af 12/06/2009

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06)

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) C 84/10 Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) 1. RETSGRUNDLAG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse retningslinjer gælder for hele fiskerisektoren og vedrører

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Oktober 2016 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato 17. marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 5 Offentligt Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) I medfør

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Politik, love og regler Nr. 88 / 2010 Især til: Dansk Energi - Nets medlemmer Dansk Energi - Produktion Dok. ansvarlig: ROL Sekretær: SLS Sagsnr: 10/87 Doknr: 8 07-10-2010 Ny bekendtgørelse om nettilslutning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15-05-2001 SG (2001) D/288551 Vedr.: Støttesag nr. N 331/2000 Danmark Støtte til bevaring af truede racer Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at Kommissionen ikke

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Tiltag til at fremme vedvarende energi

Tiltag til at fremme vedvarende energi Tiltag til at fremme vedvarende energi Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet VE-loven) indeholder 4 ordninger, som administreres af Energinet.dk: Garantiordning som garanterer lån til finansiering

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Konstruktion og etablering af en havmøllepark på 350 MW

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Konstruktion og etablering af en havmøllepark på 350 MW EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6405 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2009 K(2009) 5513 endelig Vedr.: Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt Hr. udenrigsminister,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015. Til: Klager Advokaten Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere