Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd"

Transkript

1 Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba

2 Indhold 1 Indledning Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets arbejde med intern overvågning vedrørende Forretningsmæssigt følsomme oplysninger 3 4 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger 3 5 Adgang til distributionsnettet Vedligeholdelse af nettet Udbygning af nettet Tilslutning af nettet Driftsforstyrrelser 4 6 Kundekontakt Ændringer i det skriftlige materiale der udsendes Ændringer af hjemmeside siden sidste årsberetning Liste over netselskabets brochurer m.v. 5 7 Selskabs- og regnskabsmæssig adskillelse 5 8 Habilitetskrav i henhold til Elforsyningslovens Indgåelse af aftaler 5 10 Prisfastsættelse af Ejby Elnets ydelser Ændringer af prisfastsættelsen siden sidste årsberetning 6 1

3 1 Indledning Ejby Elnet A.m.b.a. (herefter Ejby Elnet) er som elnetselskab underlagt bestemmelserne om etablering af program for intern overvågning, som har til formål at dokumentere ikkediskriminerende adfærd. Ifølge bestemmelserne skal årsberetningen omfatte en beskrivelse af netvirksomhedens program for intern overvågning, foruden at beretningen skal omfatte omtale af programmets gennemførelse samt den foretagne kontrol med, at programmet overholdes. Ejby Elnet har siden afgivelse af årsberetningen for 2011 arbejdet med bestemmelserne omkring intern overvågning af ikke-. Arbejdet har primært bestået af vedligeholdelse af de allerede implementerede forretningsgange, samt formulering af nyt program for intern overvågning, således at dette i højere grad formelt er opbygget i lighed med Energistyrelsens vejledning og elforsyningsloven. Ejby Elnet har foruden bestyrelsesformanden ingen ansatte, og køber derfor ydelser fra andre selskaber, primært Energi Fyn og Ejby Fjernvarme. Arbejdet med intern overvågning har som følge heraf også omfattet de relevante funktioner i disse selskaber, hvor data vedrørende Ejby Elnet berøres. 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning Det overordnede ansvar for det interne overvågningsprogram er hos formanden for Ejby Elnet. Udformningen af programmet foretages af virksomhedens bestyrelse, og kontrol heraf foretages årligt af bestyrelsesformand. Som følge af, at administration og bogholderi samt installations- og målerfunktion er outsourcet til Ejby Fjernvarme og kundeadministration er outsourcet til Energi Fyn har årets kontrol været baseret på disse selskabers overholdelse af Ejby Elnets program for intern overvågning af ikke. Medarbejdere i Ejby Fjernvarme er i 2012 blevet informeret om Ejby Elnets program for intern overvågning af ikke samt vigtigheden af overholdelsen af dette. Kontrollen af medarbejderne hos Energi Fyn er foretaget ved gennemlæsning af årsberetning for intern overvågning af ikke for Energi Fyn Net A/S og herunder påset at de fælles retningslinier for ikke diskriminerede adfærd er overholdt. 2 Ejby Elnets arbejde med intern overvågning vedrørende 2012 Årsberetningen for 2012 er ændret i forhold til årsberetningen for Ændringen af selskabets årsberetning og interne overvågningsprogram er sket for at sikre at årsberetningen formelle indhold i højere grad stemmer overens med Energitilsynets vejledning og elforsyningsloven. Programmet for intern overvågning for Ejby Elnet tager således udgangspunkt i Energistyrelsens vejledning på området. 2

4 Arbejdet med program for intern overvågning vedrører foruden Ejby Elnet også funktionerne i Energi Fyn og Ejby Fjernvarme, hvortil Ejby Elnet har outsourcet opgaver. I lighed med tidligere er der foretaget en gennemgang af Ejby Elnet og dets samarbejdspartnere og foretaget gennemgang af de udarbejdede procedurer for området. De udarbejdede procedurer omfatter følgende elementer, som Ejby Elnet har vurderet særligt relevant: Identifikation af forretningsmæssigt følsomme oplysninger i Ejby Elnet Identifikation af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger i Ejby Elnet Adgang til distributionsnettet Kundekontakt Prisfastsættelse Ejby Elnets ydelser 3 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger I lighed med tidligere år er administration og bogholderi samt installations- og målerfunktion outsourcet til Ejby Fjernvarme og kundeadministration outsourcet til Energi Fyn. Der er i 2012 ikke modtaget klager fra nogen parter omkring Ejby Elnets behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Medarbejdere ansat hos Energi Fyn har i 2012 underskrevet medarbejdererklæringer omkring ikke- og overholdelse af reglerne. Ejby Elnets kontrol heraf har bestået i gennemgang af årsberetning for intern overvågning af ikke for Energi Fyn Net A/S. Medarbejdere i Ejby Fjernvarme er i 2012 blevet informeret om Ejby Elnets program for intern overvågning af ikke samt vigtigheden af overholdelsen af dette. 4 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger Der har i 2012 ikke været brud på reglerne omkring håndtering af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, ligesom der ikke er modtaget nogen klager heromkring. Relevante medarbejdere hos Energi Fyn og Ejby Fjernvarme er blevet orienteret omkring vigtigheden af reglernes overholdelse. Der henvises endvidere til kontrollen udført vedrørende forretningsmæssige følsomme oplysninger i afsnit 3. 5 Adgang til distributionsnettet Risiko for ligger i, at Ejby Elnet har monopol på transport af elektricitet i eget bevillingsområde, og derfor eventuelt kan gøre tilslutning, vedligeholdelse, udbygning og reetablering ved driftsforstyrrelser afhængig af, hvem kunden er. I lighed med tidligere år varetages installationsfunktion og målerfunktion af Ejby Fjernvarme og kundeadministration af Energi Fyn. 3

5 Diskriminerende adfærd kan finde sted i følgende situationer: Vedligeholdelse af nettet Udbygning af nettet Tilslutning af nettet Driftsforstyrrelser Der sker ikke nogen prioritering vedrørende adgang til distributionsnettet. Besvarelser, udlevering af data m.v. sker således i takt med modtagne henvendelser. Det vurderes ikke, at deri løsningen af opgaver vedrørende adgang til distributionsnettet, er risiko for diskriminerende adfærd. Der har i 2012 ikke været klager i relation til adgang til distributionsnettet og der er ikke forekommet større nedbrud. 5.1 Vedligeholdelse af nettet Vedligeholdelse af distributionsnettet sker i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen og der sker en kontinuerlig vurdering af vedligeholdelsesniveauet. Proceduren er fulgt ved, at medarbejderne er orienteret om reglerne. 5.2 Udbygning af nettet Udbygning af distributionsnettet sker i det omfang der byggemodnes nye projekter og tages løbende op til vurdering. Udbygning af distributionsnettet sker på en ikke-diskriminerende måde ved at opgaverne udføres, som de bliver bestilt og uden at modtage oplysninger om den enkelte kundes elleverandør. Proceduren er fulgt ved, at medarbejderne er orienteret om reglerne. 5.3 Tilslutning af nettet Ved tilslutning af nye kunder i nettet kan priser og vilkår ses på Ejby Elnets hjemmeside - og disse er fastlagt i overensstemmelse med Dansk Energi's standarder. Priser og vilkår er anmeldt til Energitilsynet. 5.4 Driftsforstyrrelser Driftsforstyrrelser er hændelser, som ikke er planlagt, og som forstyrrer levering af elektricitet i forsyningsområdet. Fejl modtages fra kunder og registres. Ud fra en konkret vurdering igangsættes fejlretning. 4

6 Enhver driftsforstyrrelse tilstræbes rettet hurtigst muligt for at bibeholde en høj forsyningsgrad. Driftsforstyrrelser rapporteres i henhold til Energitilsynets regler for registrering af afbrudshyppighed og afbrudsvarighed til brug for benchmark på leveringstidspunktet. Der har ikke i 2012 været større driftsforstyrrelser udover planlagt vedligeholdelse. 6 Kundekontakt Energi Fyn varetager opgaverne vedrørende kundekontakten til Ejby Elnets kunder. Energi Fyns notat "Instruks for håndtering af netselskabernes kunder" (bilag 1) mindst en gang årligt gennemgået på selskabets afdelingsmøder og medarbejderne får udleveret dokumentet. Ejby Elnets kontrol heraf har bestået i gennemgang af årsberetning for intern overvågning af ikke for Energi Fyn Net A/S. 6.1 Ændringer i det skriftlige materiale der udsendes Der er i årets løb ikke sket ændringer i de materialer, som Ejby Elnet udsender til forbrugere og andre interessenter. 6.2 Ændringer af hjemmeside siden sidste årsberetning Der har i årets løb ikke været ændringer på selskabets hjemmeside. 6.3 Liste over netselskabets brochurer m.v. Selskabet brochure har ikke ændret dets skriftlige materiale herunder regninger, brochurer m.v. siden sidste årsberetning. 7 Selskabs- og regnskabsmæssig adskillelse Ejby Elnet har ingen selvstændige sideordnede aktiviteter, hvorfor der ikke er behov for regnskabsmæssig adskillelse og instruks for området. 8 Habilitetskrav i henhold til Elforsyningslovens 45 Ejby Elnet er i lighed med 2011 som følge af sit kundeantal (< ) ikke omfattet af elforsyningslovens Indgåelse af aftaler Der foreligger i lighed med tidligere år aftaler mellem Ejby Elnet og Energi Fyn som varetager kundeservice/afregning mv. på vegne af Ejby Elnet. Der foreligger ligeledes aftale mellem Ejby Elnet og Ejby Fjernvarme som varetager administrations- og bogholderiopgaven samt installations- og målerfunktion. 5

7 . 10 Prisfastsættelse af Ejby Elnets ydelser I forbindelse med Ejby Elnet prisfastsættelse af ydelserne over for forbrugerne, tages der i lighed med 2011 udgangspunkt i Dansk Energis tariferingsmodeller og standardsatser. Dette indebærer, at prisen for netydelser sammensættes, så forbrugerne kun betaler for de ydelser, de modtager. Eksempelvis vil en B-forbruger, som aftager el fra 10/0,4 kv stationer ikke betale for omkostningerne afledt af 0,4 kv nettet. Investeringsbidrag, gebyrer m.v. prisfastsættes i henhold til standardsatserne beregnet af Dansk Energi, idet der dog ikke er sket regulering som følge af de seneste ændringer, Dansk Energi har beregnet. Følgende priser er fastsat og fremgår af selskabets hjemmeside: Tilslutningsbidrag Variable tariffer Abonnement Ændringer af prisfastsættelsen siden sidste årsberetning Ejby Elnet har justeret priserne til forbrugerne i Principperne for de justerede priser har taget udgangspunkt i Dansk Energi's tariferingsmodel. Der er for 2013-priserne indsendt indberetning omkring de enkelte priser fastsættelse i henhold til bekendtgørelser herom. Der er i den forbindelse igen foretaget opgørelse og dokumentation af brugen af Dansk Energi's tariferingsmodel. Ejby, den 31. maj 2013 Børge Klausen formand 6

[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF]

[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF] Ledelsesberetning Generelt NEF-koncernen er organiseret med NEF Fonden, som holdingvirksomhed for en række underliggende dattervirksomheder med hver sit specifikke forretningsområde. Herved er der opnået

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen)

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 Forord...3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser...7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere