Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Intern Overvågning Erik Thrane Maj 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel gennemførelse og kontrol af IO-program Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet Dokumentation af programmets gennemførelse Dokumentation af passende kontrol Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Generel information og ændringer Gennemførelse af instrukser Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger Generel information og ændringer Gennemførelse af instrukser Adgang til distributionsnettet Generel information og ændringer Proceduren for ikke-diskriminerende vilkår Kundekontakt Generel information og ændringer Gennemførelse af instrukser Selskabsmæssig udskillelse Generel information og ændringer Dokumentation af 5 procent-kravet Regnskabsmæssig adskillelse Generel information og ændringer Ændringer for overholdelse af regnskabsmæssig adskillelse Ændringer for generel regnskabsmæssig adskillelse i koncernen Habilitet Generel information og ændringer Dokumentation af habilitetskrav Indgåelse af aftaler Generel information og ændringer Dokumentation af markedsbestemte aftalevilkår Dokumentation af skriftlige aftaler på aftaletidspunktet Prisfastsættelse Generel information og ændringer Dokumentering af prisfastsættelse efter ikke-diskriminerende kriterier13

3 1. Indledning Elforsyningslovens 20a foreskriver, at netselskaber skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver selskabets tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Bestemmelsen skal medvirke til at sikre en reel adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter. Bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 fastsætter sammen med vejledninger fra Energitilsynet de nærmere retningslinjer for, hvad et program for intern overvågning skal indeholde, og at netselskaber hvert år senest den 1. juni skal rapportere herom til Energitilsynet i form af en årsberetning for det foregående år. Nærværende rapport er Net A/S årsberetning for kalenderåret 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets "Program for intern overvågning" og i henhold til Energitilsynets Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet af 8. december Generel gennemførelse og kontrol af IO-program 2.1 Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet Net A/S har udarbejdet et IO-program, som tager udgangspunkt i de forskellige typer af diskrimination som er beskrevet i IO-bekendtgørelsen. Programmet beskriver Nets tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, herunder de specifikke instruktioner som skal følges af selskabets ansatte, rådgivere og øvrige personer, som udfører opgaver for selskabet. Programmet skal således sikre at: 1. forretningsmæssigt følsomme oplysninger, der modtages, behandles fortroligt og videregives på ikke-diskriminerende vilkår. 2. forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter ikke videregives eller udnyttes på en diskriminerende måde. 3. nettilslutning samt udbygning og vedligeholdelse af distributionsnettet sker på ikke-diskriminerende vilkår. 4. virksomheden ikke favoriserer bestemte selskaber i kundekontakten. 5. virksomheden alene beskæftiger sig med aktiviteter, der ligger inden for bevillingen, herunder evt. sideordnede aktiviteter. 6. der sikres en regnskabsmæssig adskillelse imellem virksomhedens bevillingspligtige aktiviteter og andre aktiviteter. 7. habilitetskravene til bestyrelsesmedlemmer, direktører og ledende medarbejdere overholdes.

4 8. aftaler med andre selskaber indgås på markedsvilkår og foreligger skriftligt på aftaletidspunktet. 9. prisfastsættelse af virksomhedens ydelser sker efter ikke-diskriminerende kriterier. Programmet er gennemført i praksis bl.a. ved, at alle relevante medarbejdere i koncernen er gjort bekendt med programmet og relevante instrukser. Alle medarbejdere har til stadighed adgang til at læse programmet på koncernens intranet. Programmet er opdateret ultimo Der er ikke tale om indholdsmæssige ændringer men blot opdatering af navne på ansvarlige, afdelingsforkortelser, nummereringer og rettelse af slåfejl mm. I 2009 blev der sat ekstra fokus på IO i form af oprettelsen af en ny stilling som direktionsassistent. En væsentlig del af direktionsassistentens funktion er helt specifikt at vedligeholde IO-programmet samt at føre kontrol med gennemførelsen af programmet. Direktionsassistenten løser opgaven på vegne af og i tæt samspil med ledelsen i Net A/S samt med ledelsen i de afdelinger og funktioner i koncernen, der på kontrakt eller aftalevilkår løser opgaver for Net A/S. Der er ingen ansatte i netselskabet, da samtlige funktioner er outsourcet til hhv. Holding A/S og Strømmen A/S. Direktøren i Net A/S er også direktør i Transmission A/S. 2.2 Dokumentation af programmets gennemførelse Der er nedsat en IO-arbejdsgruppe, der skal afholde 2 årlige møder. Formanden varetager forberedelse af møder i gruppen, udarbejdelse af den årlige beretning til Energitilsynet samt opfølgning på beslutninger i gruppen. Det er for 2010 sket, som det fremgår af følgende tabel: Medlem Afdeling 1. møde 2. møde Direktionsassistent Erik Thrane (formand) DSEK alle alle Strategichef Jesper Lange DSTR 8/ Markedschef (erhverv) Filip Dahl Larsen SERE 8/4-10 4/1-11 Transmissionschef Steen Beck Nielsen NTRA 8/ Analysechef Katrine Lisbeth Holm EDAT 8/4-10 4/1-11 Regnskabschef Marianne Kildedal EREG 8/4-10 4/1-11 Markedschef (privat) Morten Østergaard SPRI - 4/1-11 Planlægningschef Olaf Berthelsen NPLA - 22/12-10 Kommunikationschef Steen Lorenzen FKOM 8/4-10 4/1-11 HR-forretningspartner Torben Voigt DHRM 8/4-10 4/1-11 IT-chef John Callesen EINF - 6/1-11 El-kundecenterchef Maia Riisberg SEKU - 4/1-11 Som det fremgår, har alle ikke kunnet deltage i plenum møderne. Formanden har derfor afholdt enkelte bilaterale møder.

5 Alle berørte medarbejdere i -koncernen skriver i øvrigt under på, at de vil iagttage og følge IO-reglerne. 2.3 Dokumentation af passende kontrol På de bilaterale møder i IO-gruppen nævnt under pkt. 2.2 har formanden udøvet kontrol ved på møderne at udspørge, om: der internt er registreret hændelser der har været klager fra kunder eller leverandører instrukserne forefindes og er opdaterede at berørte medarbejdere jævnligt påmindes om programmet/instrukser. Der er ikke konstateret klager eller manglende instrukser vedr. programmet. Der er løbende blevet fulgt op på, at medarbejderne i de enkelte funktionsområder fortsat er opmærksomme på programmet og på instrukserne. Som et resultat heraf er iagttagelsen af IO-programmet efterhånden dybt indarbejdet blandt medarbejderne. Der rettes da også jævnligt forespørgsler til formanden, om en påtænkt aktivitet er i overensstemmelse med IO. Det er således med succes lykkedes at forebygge diverse aktiviteter, der kunne være diskriminerende. Der er i 2010 registreret enkelte hændelser, der ikke er i overensstemmelse med programmet. Se nærmere under pkt Forretningsmæssigt følsomme oplysninger 3.1 Generel information og ændringer Siden sidste årsberetning er der ikke: sket ændringer af IO-programmet på dette punkt foretaget ændringer i it-systemerne, der understøtter håndteringen af følsomme oplysninger registreret klager fra kunder eller leverandører. Den i 2010 gennemførte kontrol viser, at instrukserne vedrørende forretningsmæssigt følsomme oplysninger forefindes, og at de berørte medarbejdere mindes om og iagttager instrukserne. 3.2 Gennemførelse af instrukser Der er udarbejdet 6 specifikke instrukser på området. Instrukserne er i 2010 bibeholdt og fastlægger retningslinjerne for, hvordan: 1. til hvilke formål og på hvilke vilkår netselskabet kan modtage og videregive kundeoplysninger til andre virksomheder i - eller uden for koncernen. De medarbejdere som kan formidle sådanne oplysninger, gøres bekendt med, at der altid skal indgås en skriftlig standardaftale, der foreligger som bilag.

6 2. almindelige oplysninger om private kunder kan og må videregives til koncerninterne eller andre virksomheder (f.eks. til brug i markedsføring), samt hvordan kunderne forinden skal give deres tilladelse hertil, og hvordan dette krav synliggøres og efterleves i organisationen. 3. fortrolige oplysninger skal behandles; herunder at medarbejdere, som har adgang til og genererer sådanne oplysninger, skal gøres bekendt med, at oplysningerne er fortrolige, og at de kun må anvendes til dedikerede formål i henhold til markedsforskrifter mv. Instruksen omfatter desuden en beskrivelse af, hvordan data sikres. Det sker via skriftlige aftaler og/eller adgangsbegrænsninger i IT-systemer, at medarbejdere i kundecentret ikke har adgang til oplysninger/konkrete registreringer i form af aftageprofiler og oplysninger på aggregeret niveau om elforbruget inden for netselskabets bevillingsområde. 4. personalehåndbogen skal oplyse medarbejderne om fortrolighed i forbindelse med medarbejdernes adgang til og behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger og om ikke-diskriminerende adfærd 5. ansættelseskontrakter med udvalgte medarbejdere, i funktioner hvor der er særlig risiko for diskriminerende adfærd, kan indeholde særskilte bestemmelser om fortrolighed i forhold til visse data. 6. det sikres, at alle nyansatte bliver gjort bekendt med programmet for intern overvågning. 4. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger 4.1 Generel information og ændringer Siden sidste årsberetning er der ikke: sket ændringer af IO-programmet på dette punkt foretaget ændringer i it-systemet, der understøtter håndteringen af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger registreret klager fra kunder eller leverandører. Den i 2010 gennemførte kontrol viser, at instruksen på området forefindes, og at de berørte medarbejdere mindes om og iagttager instruksen. 4.2 Gennemførelse af instrukser Der er udarbejdet 1 specifik instruks på området. Instruksen er i 2009 bibeholdt og fastlægger retningslinjerne for, hvordan: 1. medarbejdere skal behandle oplysninger om netselskabets udbygningsplaner, vedligeholdelse, kabellægning mv. samt, hvordan risikoen for diskriminerende adfærd kan imødekommes i den langsigtede planlægning.

7 5. Adgang til distributionsnettet 5.1 Generel information og ændringer Siden sidste årsberetning er der ikke: sket ændringer af IO-programmet på dette punkt registreret klager fra elleverandører registreret større it-nedbrud. En enkelt kunde har med henvisning til diskriminerende adfærd klaget over, at der i forbindelse med en restancesag blev lukket for netadgangen. Formanden har undersøgt sagen og konstateret, at reglerne var overholdt. Kunden var fortsat i restance og havde fået gyldige varsler om lukning af adgangen til nettet. Den i 2010 gennemførte kontrol viser at instrukserne forefindes, og at de berørte medarbejdere mindes om og iagttager instrukserne. 5.2 Proceduren for ikke-diskriminerende vilkår Der er udarbejdet 5 specifikke instrukser på området. Instrukserne er i 2010 bibeholdt og fastlægger retningslinjerne for, hvordan: 1. det sikres at alle kunder har adgang til at læse om pris og vilkår for tilslutning af nye kunder på netselskabets hjemmeside, herunder oplysning om de fastlagte servicemål for anvisning af nye tilslutninger. 2. der sættes servicemål for spændingskvalitet, følges op og rapporteres på målopfyldelse. 3. tilmeldinger gennemføres, således at anvisning og fremsendelse af målere sker i samme rækkefølge som de modtages og behandles. 4. der sættes servicemål til leveringssikkerhed, rapportering på målopfyldelse. 5. medarbejdere, der arbejder med driftsforstyrrelser, prioriterer således, at der ikke forekommer diskriminerede adfærd ved henvisning til SEAS- NVE s Beredskabsplan. De i 2010 anvendte vilkår og betingelser for adgang til distributionsnettet, samt information om den planlagte kabellægning har i hele året været offentliggjort på selskabernes hjemmeside. Ligeledes har de anvendte nettariffer og -gebyrer, betingelser for udbygning og tilslutning til distributionsnettet været offentliggjort på hjemmesiden. Såvel vilkår som pris for tilslutning og dermed adgang til nettet er fastlagt i overensstemmelse med Dansk Energis standarder, som er anmeldt til Energitilsynet.

8 6. Kundekontakt 6.1 Generel information og ændringer Siden sidste årsberetning er der ikke: sket ændringer af IO-programmet på dette punkt registreret klager fra kunder eller elleverandører Der er dog registreret følgende enkeltstående hændelser, som efterfølgende er bragt i orden: publicering af elpriser på netselskabets hjemmeside markedsføringsbudskaber til netkunder: o anprisning i sidefoden på Nets faktura o flyer for elproduktet GlobalEnergi bilagt skrivelse til netkunder Sidstnævnte forhold er opdaget via det interne overvågningsprogram og påtalt. Der er efterfølgende klaget over begge forhold angående markedsføring fra samme kunde, der også klagede over afbrydelse af netadgangen pga. restance. Kunden klagede i øvrigt også over anprisning af energirådgivning, hvilket dog er en ydelse, som Netselskabet er pålagt af myndighederne at tilbyde kunderne. Opgaven med servicere og afregne kunderne er outsourcet til forsyningspligtvirksomheden Strømmen A/S. Herudover sker kommunikation mellem virksomheden og kunderne med Net A/S som afsender. Det er imidlertid indskærpet over for relevante medarbejdere, at Net A/S i alle situationer skal fremstå uafhængigt af andre selskaber i sin mundtlige og skriftlige kommunikation med kunderne. ønsker på lige vilkår at give kunderne hurtig, nem og uforstyrret adgang til netselskabets information om ydelser, produkter og nettariffer via internettet. Brochurer fra netselskabet omfatter i øvrigt: Leveringsbetingelser Klar besked om stikledningen Fra luft til jord renoverer el-nettet Siden sidste årsberetning er der ikke sket ændringer af IO-programmet på dette punkt. Men formanden har kontinuerlig fokus på området, er i dialog med de relevante medarbejdere og behandler løbende forespørgsler inden for området. 6.2 Gennemførelse af instrukser Der er udarbejdet 4 specifikke instrukser på området. Instrukserne er i 2010 bibeholdt og fastlægger retningslinjerne for, hvordan: 1. medarbejderne i kundecentret ikke må favorisere bestemte selskaber, kunder, leverandører m.fl. i deres kontakt med kunderne.

9 2. markedsføringsmateriale fra netselskabet og de koncernforbundne enheder udformes, så det er tydeligt, hvem der er afsender. 3. medarbejderne i markedsføringsafdelingen fører en neutral og korrekt kommunikation i forbindelse med al mundtlig og skriftlig kommunikation med kunderne og i medierne. 4. al den skriftlige kommunikation i form af regninger, breve, brochurer, hjemmeside mv. (hvor netselskabet er involveret) udformes, således at kunderne sikres neutral og korrekt kommunikation. 7. Selskabsmæssig udskillelse 7.1 Generel information og ændringer Siden sidste årsberetning er der ikke sket ændringer af IO-programmet på dette punkt. Der er ingen sideordnede aktiviteter i netselskabet. 7.2 Dokumentation af 5 procent-kravet Der har ikke været omsætning fra sideordnede aktiviteter i netselskabet. 8. Regnskabsmæssig adskillelse 8.1 Generel information og ændringer Siden sidste årsberetning er der ikke sket ændringer af IO-programmet på dette punkt. Net A/S har 3 bevillinger til henholdsvis distribution, transmission 50 kv og transmission 132 kv. Bevillingerne er regnskabsmæssigt adskilt mellem transmission og distribution. Der er udarbejdet 4 specifikke instrukser på området. Instrukserne er i 2010 bibeholdt og fastlægger retningslinjerne for, hvordan: 1. fast og variabel samhandel beregnes og faktureres indenfor Koncernen, samt hvorledes eventuelle sideordnede aktiviteter i netselskabet registreres og overvåges med henblik på at sikre, at sådanne aktiviteter ikke overskrider de tilladte grænser. 2. graveomkostninger fordeles, når netselskabet er involveret i samgravning. 3. omkostninger til fælles kommunikationsaktiviteter fordeles, når hvor netselskabet er involveret, herunder hjemmesider, magasiner og andre kommunikationsaktiviteter.

10 4. omkostninger ved samsendinger fordeles, når netselskabet er involveret, herunder at netselskabet giver adgang til alle virksomheder, der ønsker samsendelse efter markedsmæssige principper. 8.2 Ændringer for overholdelse af regnskabsmæssig adskillelse Der er ikke sket væsentlige ændringer i den regnskabsmæssige adskillelse mellem transmission og net. Der er ej heller sket væsentlige ændringer i kontoplanen siden sidste årsberetning. 8.3 Ændringer for generel regnskabsmæssig adskillelse i koncernen Der er ikke sket væsentlige ændringer i anvendte fordelingsnøgler siden sidste årsberetning. 9. Habilitet 9.1 Generel information og ændringer Siden sidste årsberetning er der ikke sket ændringer af IO-programmet på dette punkt. Elforsyningslovens 45 om habilitetskrav til Net A/S ledelse og bestyrelse er overholdt. Personer i bestyrelsen, direktionen eller ledende medarbejdere i Net A/S deltager således ikke i driften eller ledelsen af koncernforbundne selskaber som sælger eller producerer elektricitet. Der er ikke udarbejdet en instruks men en erklæring angående, at: 1. medlemmer af bestyrelse, direktion eller ledende medarbejdere i SEAS- NVE Net A/S ikke må deltage i driften eller ledelsen af et koncernforbundet selskab, som producerer eller sælger elektricitet hverken direkte eller indirekte. Erklæringen er i 2010 bibeholdt. Netselskabet havde ultimo 2010 ca tilsluttede brugere. 9.2 Dokumentation af habilitetskrav Selskabsstrukturen for -koncernen fremgår af nedenstående diagram: A.m.b.A CVR-nr: Holding A/S CVR-nr: Strømmen A/S CVR-nr: Transmission A/S CVR-nr: Net A/S CVR-nr: Service A/S CVR-nr: KV-Produktion A/S CVR-nr: KV-Net A/S CVR-nr:

11 Der er følgende bestyrelsesmedlemmer, direktører, vicedirektører, underdirektører og ledende medarbejdere i: A.m.b.A.: o Bestyrelsesformand Poul Arne Nielsen o Bestyrelsesmedlem (næstformand) Ole Rasmussen o Bestyrelsesmedlem Hans Haar Ravn o Bestyrelsesmedlem Peter Johannes Hermann o Bestyrelsesmedlem Mogens Bjerre o Bestyrelsesmedlem Jacob Christian Tetzlaff o Bestyrelsesmedlem Lars Bo Petersen o Bestyrelsesmedlem Arly Johannesen o Bestyrelsesmedlem Ole Grove-Rasmussen o Bestyrelsesmedlem Anne-Grete Rasmussen o Bestyrelsesmedlem Gina Pia Øbakke o Bestyrelsesmedlem Anders Jensen o Bestyrelsesmedlem Lars Jørgen Arnth Nielsen o Bestyrelsesmedlem Connie Flade o Bestyrelsesmedlem Lene Annette Jensen o Bestyrelsesmedlem Alex Valeur Nielsen o Administrerende direktør Jesper Hjulmand Holding A/S: o Bestyrelsesformand Poul Arne Nielsen o Næstformand Ole Rasmussen o Bestyrelsesmedlem Jesper Hjulmand o Administrerende direktør Jesper Hjulmand o Økonomidirektør Ole Hillebrandt Jensen o Net- og entreprisedirektør Peter Holm Westergaard Iversen Strømmen A/S: o Bestyrelsesformand Poul Arne Nielsen o Næstformand Per Andersen o Bestyrelsesmedlem Hans Haar Ravn o Bestyrelsesmedlem Ole Grove-Rasmussen o Bestyrelsesmedlem Arly Johannesen o Bestyrelsesmedlem Winnie Elmgreen o Administrerende direktør Jesper Hjulmand Transmission A/S: o Bestyrelsesformand Ole Rasmussen o Næstformand Bodil Knudsen o Bestyrelsesmedlem Mogens Bjerre o Bestyrelsesmedlem Lars Bo Petersen o Bestyrelsesmedlem Gina Pia Øbakke o Bestyrelsesmedlem Carl Richard Christensen o Administrerende direktør Jan Christian Martin Johansen

12 Net A/S: o Bestyrelsesformand Ole Rasmussen o Bestyrelsesmedlem Peter Johannes Hermann o Bestyrelsesmedlem Jacob Christian Tetzlaff o Bestyrelsesmedlem Anne-Grete Rasmussen o Bestyrelsesmedlem Anders Jensen o Administrerende direktør Jan Christian Martin Johansen Service A/S: o Bestyrelsesformand Jesper Hjulmand o Bestyrelsesmedlem Ole Hillebrandt Jensen o Bestyrelsesmedlem Peter Holm Westergaard Iversen o Administrerende direktør Ole Hillebrandt Jensen KV-Produktion A/S: o Bestyrelsesformand Ole Hillebrandt Jensen o Bestyrelsesmedlem Peter Holm Westergaard Iversen o Bestyrelsesmedlem Jesper Hjulmand o Administrerende direktør Peter Holm Westergaard Iversen KV-Net A/S: o Bestyrelsesformand Ole Hillebrandt Jensen o Bestyrelsesmedlem Peter Holm Westergaard Iversen o Bestyrelsesmedlem Jesper Hjulmand o Administrerende direktør Peter Holm Westergaard Iversen Organisationsdiagrammet for den samlede koncern er vedlagt som bilag Indgåelse af aftaler 10.1 Generel information og ændringer Siden sidste årsberetning er der ikke sket ændringer af IO-programmet på dette punkt. Som køber har netselskabet indgået følgende konkrete koncerninterne aftaler: Fast samhandel med Holding A/S Udlejning af 50 kv-grund i Svinninge med Holding A/S Kundeservice og energirådgivning med Strømmen A/S Løn vedr. transmissionssekretariat med Transmission A/S Som sælger har netselskabet indgået følgende konkrete koncerninterne aftale: Lyslederleje (back- og middleboneleje) med Holding A/S og Service A/S Aftalerne er indgået i henhold til gældende regler og principper for Transfer Pricing. Der er ikke indgået nye koncerninterne aftaler i det indeværende år.

13 10.2 Dokumentation af markedsbestemte aftalevilkår Der er udarbejdet 1 specifik instruks på området. Instruksen er i 2010 bibeholdt og fastlægger retningslinjerne for, hvordan: 1. kontrakter/aftaler mellem netselskaber og henholdsvis koncerninterne og -eksterne parter skal indgås. Den i 2010 gennemførte kontrol viser at den foreskrevne instruks vedrørende indgåelse af aftaler og intern afregning forefindes og er tilgængelig for de berørte medarbejdere på koncernens intranet. Revisor og Skat har gennemgået selskabets Transfer Pricing-dokumentation uden bemærkninger. Der henvises i øvrigt til selskabets årsrapport Dokumentation af skriftlige aftaler på aftaletidspunktet Aftaler indgås skriftligt på aftaletidspunktet. 11. Prisfastsættelse 11.1 Generel information og ændringer Siden sidste årsberetning er der ikke sket ændringer af IO-programmet på dette punkt Dokumentering af prisfastsættelse efter ikke-diskriminerende kriterier De gældende priser og tariffer er fastlagt i henhold til principper og modeller som er i overensstemmelse med den af Dansk Energi - Net udarbejdede tariferingsmodel, som også er godkendt af Energitilsynet. Priser og tariffer er desuden anmeldt til Energitilsynet. Tilsvarende gælder for tilslutningsbidrag og gebyrer, hvor der benyttes de standardiserede beløbsstørrelser der er udarbejdet for branchen, og som er anmeldt til Energitilsynet. Der er udarbejdet 2 specifikke instrukser på området. Instrukserne er i 2010 bibeholdt og fastlægger retningslinjerne for: 1. fastsættelse af nettariffer. 2. at prissætning af gebyrer for netselskabet sker efter rimelige rammer og regler, der ikke diskriminerer eller begunstiger særlige kunder/kundegrupper.

14 Bilag 1: Overordnet organisationsdiagram 16. maj 2011 Jesper Hjulmand HR Charlotte Pommer Direktionssekretariat Fibersalg Claus Østergaard Olsen Elsalg Ole Vestergaard Net & Entreprise Peter Iversen Økonomi & Service Ole Hillebrandt Forretningsudvikling Jesper Lange Salg pt Claus Østergaard Olsen Energikøb NN Distribution Entreprise Vagn M. Tygesen Markedsdata Katrine Holm Udvikling Kristina F. Juelsgaard Kundecenter Annette Nørgaard Kundecenter Maia Riisberg Distribution Projekt Birger Bagger Mikkelsen Regnskab Marianne Kildedal Kommunikation Louise Ry Privatsalg Tina Christensen Transmission Steen Beck Nielsen Controlling Malene Richter Projekt Jens Ludvig Erhvervssalg Filip Dahl Larsen Installation & Måledata Bo Danielsen IT John Callesen Strategi NN Marketing Björg Bisgaard Planlægning Olaf Berthelsen Logistik Per Sørensen Relationer Steen Lorenzen Distribution Fiber Klaus Nielsen Bygninger & Biler Kim Uno Mogensen AMR Projektet Preben Skovgaard

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane Årsberetning 2009 Intern Overvågning Erik Thrane Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program...3 2.1 Generel gennemgang af information og ændringer

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012 SEAS-NVE Net A/S Årsberetning 2012 Intern overvågning SEAS-NVE Net A/S Maj 2013 Anne Larsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program... 3 2.1 Generel gennemgang

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf for elnetvirksomheder Vordingborg Elnet A/S CVR.nr. 27 41 27 69 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Indhold Indledning... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Hvordan sikres en gennemførelse af programmet?... 4 Hvordan gennemføres

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007.

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007. NOTAT Emne: Intern overvågning 2010 Dokument nr.: 2011-598 Dato: 31. maj 2011 Direkte telefon: 96 84 22 45 E-mail: peb@struerforsyning.dk Referent: Per Bergkvist Årsberetning om intern overvågning. 0.

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning J.nr. 1018 Program for intern overvågning Tarm Elværk Net A/S CVR-nr. 25 80 45 62 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning for program Intern Overvågning 2009 Side 1 Energitilsynet Center for Energi, Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Årsberetning for Program for Intern Overvågning

Årsberetning for Program for Intern Overvågning Årsberetning for Program for Intern Overvågning - 2013 Dokument nr.: 2014-6214 Dato: 30. maj 2014 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program. Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet.

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007 El-net A/S Årsberetning 2007 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd El-net A/S beretning for 2007 - Intern overvågning Indledning Elforsyningslovens 20a kræver, at netvirksomheder

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (juni 2017) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Side 1 af 5 1. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 2. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger...

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S beretning for 2008 Intern overvågning Indledning Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Elforsyningslovens

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Årsberetning 2010 for Intern overvågning

Årsberetning 2010 for Intern overvågning Næstved den 27. maj 2011 Årsberetning 2010 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en ny håndbog indeholdende et tilrettet

Læs mere

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Næstved den 27. maj 2010 Årsberetning 2009 Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Årsrapporten dækker NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 NKE-Elnet

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd

HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd Dokumentnr. D-15-22609 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 HEF-koncernens organisationsstruktur...

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net AIS Maj 2015 Vestforsyning A/5 Nupark 51 7500 Holstebro tlf.: 9612 7300 fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program)

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program) Indholdsfortegnelse Generelt om netvirksomheden... 3 MES Net A/S (netvirksomheden) indgår i følgende selskabsstruktur:... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 A) Generel gennemgang af information

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 24. maj 2012 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning HMN GasNet P/S program for intern overvågning Version 1.2 HMN GasNet P/S www.gasnet.dk Gladsaxe RIngvej 11 Vognmagervej 14 CVR nr.: 372 700 24 Tlf. +45 6225 9000 2860 Søborg 8800 Viborg EAN nr.: 579 000

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning Side 1 af 16 Indledning Virksomheden har udarbejdet et IO-program, der opfylder de krav, der er defineret som IO-krav for at opnå og opretholde en ikke diskriminerende adfærd i Nakskov Elnet A/S. Programmet

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr

Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr. 25 70 69 00 Indholdsfortegnelse 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 2 0.1. Indledning og koncernstruktur... 2 0.2. Ændringer for netselskabet...

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2013 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.:

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: HMN GasNet P/S program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: 37 27 00 24 2/19 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober 2011

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s. fælles program. for. intern overvågning. 29. maj 2009 Version 4.0. Sagsnr.:

HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s. fælles program. for. intern overvågning. 29. maj 2009 Version 4.0. Sagsnr.: Sagsnr.: 2008060179 HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s fælles program for intern overvågning 29. maj 2009 Version 4.0 HNG I/S Naturgas Midt-Nord I/S 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Struer Forsyning INTERN REVISION

Struer Forsyning INTERN REVISION INTERN REVISION Program til sikring af ikke-diskriminerende adfærd Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De udsatte områder...6 2.1 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger ( 2, stk. 1, nr. 1 og 2)...6

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2014 for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2014 for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2014 for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Maj 2015 1 / 11 Indholdsfortegnelse Beretning... 5 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 5 1. Forretningsmæssigt

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2015 for Intern Overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2015 for Intern Overvågning af ikke diskriminerende adfærd Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2015 for Intern Overvågning af ikke diskriminerende adfærd Maj 2016 1 / 12 Indholdsfortegnelse Beretning... 5 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 5 1. Forretningsmæssigt

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Organisations niveauer Opdateret pr. 7/6-17

Organisations niveauer Opdateret pr. 7/6-17 Organisations niveauer Opdateret pr. 7/6-17 Direktør/Afdelingschef / Funktionsleder Medarbejder Administrerende Direktør Rasmus Christensen Økonomi Claes Graff IT Kristoffer Munch Øk. & Personale NN Direktionsassistent

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4671 Strøby Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 v/ SEAS- NVE Holding Hovedgaden 36 4520 Svinninge

Læs mere

Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr.

Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr. Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr.: 21 08 52 00 Årsberetning 2015 for intern overvågning i Thy-Mors Energi

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum Engrosmodellen 26 nov. 2013 ENGROSMODELLEN Informations- og betalingsstrømme Betaling Måledata og tarifoplysninger Data hub Net Energinet.dk Elhandel Forbruger SKAT Energistyrelsen 26 nov. 2013 Engrosmodellens

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2010 ophæves.

Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2010 ophæves. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syd Energi Net A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr Glad Fonden Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr. 27610013 Skema udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelses december 2014 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 4291 Ruds Vedby Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4520 Svinninge Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Sekretariat:

Læs mere

Program for Intern Overvågning. Energinet.dk

Program for Intern Overvågning. Energinet.dk Program for Intern Overvågning Årsberetning 2009 1 Indhold 1. Virksomheden 2. Baggrund 2.1 Lovgrundlag 2.2 Strukturering af overvågningsprogrammet 3. Beskrivelse af PIO-programmet 3.1 Forretningsmæssigt

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

StævneProgram 28-02-2009 16:47 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008 RESULTATLISTE FOR S-cup 2009

StævneProgram 28-02-2009 16:47 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008 RESULTATLISTE FOR S-cup 2009 StævneProgram 28-02-2009 16:47 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008 RESULTATLISTE FOR S-cup 2009 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1 1 13-75460 Line Sørensen 343-Hvidovre Skyttekreds 200

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning

Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 4 4 Foretagne kontroller 5 5 Oversigt over udestående mellemværender

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i kapitalcenter G 20. august 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapport

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" December 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere