Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det"

Transkript

1 Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det

2 Indhold Indledning Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Hvordan sikres en gennemførelse af programmet?... 4 Hvordan gennemføres der en passende kontrol af programmet? Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 4 Hvilke forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som modtages, behandles fortroligt?... 5 Hvilke tiltag sikrer en fortrolig behandling af de forretningsmæssigt følsomme oplysninger, der modtages?... 5 Hvilke tiltag sikrer ikke diskriminerende videregivelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger?... 5 Hvilke nedskrevne procedurer sikrer fortrolig modtagelse, behandling og videregivelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger? Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger... 6 Hvilke typer af oplysninger om egne aktiviteter er forretningsmæssigt fordelagtige?... 6 Hvilke tiltag hindrer at forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger bliver videregivet på en diskriminerende måde? Adgang til distributionsnettet... 7 Hvilke foranstaltninger sikrer, at netadgang sker på ikke diskriminerende vilkår?... 7 Hvordan gennemføres en vedligeholdelse af nettet på en ikke diskriminerende måde?... 7 Hvordan gennemføres en udbygning af nettet på en ikke diskriminerende måde?... 7 Hvordan gennemføres en tilslutning af nettet på en ikke diskriminerende måde? Kundekontakt... 8 Hvilke former for kundekontakt har netselskabet?... 8 Hvilke tiltag sikrer, at der undgås favorisering i kundekontakten? Selskabsmæssig udskillelse... 9 Hvilke tiltag sikrer overholdelse af 5% kravet om selskabsmæssig udskillelse? Regnskabsmæssig adskillelse... 9 Skal netselskabet overholde krav om regnskabsmæssig adskillelse?... 9 Hvilke tiltag sikrer overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse (transmission og net)?... 9 Hvilke tiltag sikrer, at der generelt er regnskabsmæssig adskillelse i koncernforbundne selskaber? Habilitet Skal netselskabet overholde kravene om habilitet? Hvilke tiltag sikrer, at kravene om habilitet overholdes? Indgåelse af aftaler Hvilke tiltag sikrer, at netselskabets aftaler med andre selskaber indgås på markedsbestemte vilkår?... 10

3 Hvilke tiltag sikrer, at aftaler der indgås på markedsbestemte vilkår foreligger skriftligt på aftaletidspunktet? Prisfastsættelse Hvilke ydelser i netselskabet skal prisfastsættes? Hvilke tiltag sikrer, at prisfastsættelsen af netselskabets ydelser til kunderne sker efter ikkediskriminerende kriterier? Tjekliste Gennemførsel og kontrol af IO program Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger Adgang til distributionsnettet Kundekontakt Selskabsmæssig udskillelse Regnskabsmæssig adskillelse Habilitet Indgåelse af aftaler Prisfastsættelse... 13

4 Indledning Programmet for intern overvågning skal ifølge bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 (IObekendtgørelsen) beskrive netselskabets tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Som minimum skal tiltagene beskrives for de punkter, der følger af bekendtgørelsens 2, stk. 1. IO-programmet skal kunne udleveres ved forlangende til Energitilsynets sekretariat. Det overordnede formål med det interne overvågningsprogram (IO-programmet) er at sikre, at netselskabet, selskabets ansatte og ansatte i forbindelse med outsourcing af netselskabets ydelser ikke udviser diskriminerende adfærd. Energitilsynet har til opgave at føre tilsyn med de årsberetninger om intern overvågning, som netselskaberne indsender hvert år senest den 1. juni. På grundlag af de hidtidige erfaringer med netselskabernes overvågningsprogrammer finder Energitilsynet det hensigtsmæssigt at udsende en vejledning herom. Sigtet er at gøre det nemmere for netselskaberne at udarbejde IO-programmet. Ved at følge vejledningen vil netselskabets IO-program som minimum inkludere alle punkter, som kræves efter IO-bekendtgørelsen. Herved er netselskaberne godt på vej til at have udarbejdet et fyldestgørende IO-program. Netselskaberne skal imidlertid være opmærksomme på, at intern overvågning er en proces i udvikling. IO-programmet skal derfor opdateres i tilfælde af at selskabet implementerer nye tiltag eller procedurer. Det kan følge af f.eks. sammenlægninger og andre organisationsmæssige omstruktureringer, introduktion af nyt dataudstyr mm. Med tiltag, i ovenstående afsnit, menes de handlinger som netselskaberne igangsætter og løbende anvender for at sikre den interne overvågning. Det kan f.eks. være i form af opstilling af procedurer (instruks etc.). Procedurerne er de interne retningslinjer, der fastlægger netselskabernes adfærd i situationer, hvor en diskriminerende adfærd kan fremkomme. Med andre ord den forretningsgang/fremgangsmåde eller det sæt af regler som netselskabet anvender for at forhindre favorisering. I nedenstående gennemgang er der taget udgangspunkt i de ni punkter, der fremgår af IObekendtgørelsen, og vejledningen følger derfor for overskuelighedens skyld nummereringen i denne. Yderligere er der indført et punkt 0, som følger af IO-bekendtgørelsens 3. For hvert af punkterne er der indledningsvis en kort gennemgang af nogle af de erfaringer Energitilsynets sekretariat har gjort sig i forbindelse med arbejdet med IO-programmerne. Spørgsmålene i nedenstående bokse er som hovedregel spørgsmål, der skal være besvaret i netselskabets IO-program. For hver af boksene er der en tilhørende forklaring med enten krav eller eksempler. Kravene skal som udgangspunkt opfyldes. Der kan dog være undtagelser for det enkelte netselskab pga. særlige omstændigheder. Mht. eksemplerne er det vigtigt, at disse ikke betragtes som en udtømmende liste. For det enkelte netselskab kan visse oplysninger være helt individuelle, hvorfor alle de listede eksempler ikke nødvendigvis er relevante for alle selskaber. Omvendt kan der være eksempler, der er relevante, men som ikke er nævnt i vejledningen. Alle netselskaber mv. skal udarbejde et IO-program.

5 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program Det kræves i IO-bekendtgørelsen, at netselskabet foretager en passende kontrol af IO-programmet. Sekretariatet har i forbindelse med gennemgangen af IO-programmerne registreret en manglende beskrivelse af den gennemførte kontrol i selskabet, herunder om der er nogen form for (ekstern eller intern) audit. Det er væsentligt, at et IO-program indeholder en beskrivelse af, hvordan den interne overvågning gennemføres og kontrolleres. Hvordan sikres en gennemførelse af programmet? Herunder skal beskrives hvilken fremgangsmåde og hvilke tiltag selskabet bruger til at sikre, at IOprogrammet gennemføres således som det er beskrevet fra punkt 1-9. Dette kan gøres ved f.eks. at: Indføre procesbeskrivelser for hvorledes det er passende at agere i forhold til de enkelte punkter. Indføre undervisning eller informationsmøder omkring IO-programmet, herunder også MUS og intranet. IO-programmet indgår som en del af selskabets kvalitetsstyringssystem, eller på anden måde er integreret i selskabets drifts- eller it-system. Der er indført medarbejdererklæringer, og i så fald med en individuel FFO-godkendelse med udgangspunkt i medarbejderens jobfunktion. Hvordan gennemføres der en passende kontrol af programmet? Det skal i IO-programmet beskrives, hvordan selskabet kontrollerer, at programmet gennemføres. Dette kan ske ved f.eks. at gennemføre en intern eller ekstern audit én eller flere gange årligt. Samtidig skal det, såfremt der er konstaterede udeståender i forbindelse med den gennemførte kontrol overvejes hvorvidt der er tiltag eller procedurer, der skal ændres i programmet. 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Sekretariatets erfaring med den generelle gennemgang af IO-program-mer-ne har vist, at netselskaberne udelader at beskrive tiltag og procedurer i forhold til at sikre en fortrolig behandling af de forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Det er vigtigt, at det enkelte selskab forholder sig til hvilke forretningsmæssigt følsomme oplysninger, der forefindes i virksomheden. Et selskab bør også forholde sig til, hvad der skal ske, når netselskabet foretager outsourcing til en tredjepart, dvs. hvorledes det sikres, at IO-reglerne fortsat overholdes, hvad enten det er en koncernintern eller koncernekstern part, som udfører opgaven.

6 Endelig skal et netselskab kunne redegøre for, om der sker en individuel godkendelse af medarbejderens adgang til følsomme oplysninger med udgangspunkt i medarbejderens jobfunktion, samt belyse hvorvidt og hvordan der anvendes medarbejdererklæringer i selskabet. Hvilke forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som modtages, behandles fortroligt? Netselskabet modtager typisk flere forskellige forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Netselskabet skal udfærdige en liste over de forretningsmæssigt følsomme oplysninger, der er relevante for selskabet. Herefter overvejes det hvilke afdelinger de forretningsmæssigt følsomme oplysninger primært tilhører. Eksempel på forretningsmæssigt følsomme oplysninger kan være: Forbrugstal for privat- og erhvervskunder Forbrugsprofiler for kunder med timemålinger Leverandører af el til kunden Statistisk materiale om elforbrug Kunders tilbygnings- og udbygningsplaner Kundens betalingsmønster, restance og andre økonomiske forhold CPR-numre Oplysninger om personlige forhold Aftagenummer Hvilke tiltag sikrer en fortrolig behandling af de forretningsmæssigt følsomme oplysninger, der modtages? Netselskabet skal have en instruks om fortrolig behandling af følsomme oplysninger. Der skal være it-mæssig adskillelse for de ansattes dataadgang. Det betyder, at der skal ske brug af password og adgangskoder for at sikre individuel adgang til de forskellige former for fortrolige oplysninger. Brug af en medarbejdererklæring betragtes ligeledes som et tiltag, der medvirker til at sikre ikkediskriminering i forbindelse med en fortrolig behandling af de forretningsmæssigt følsomme oplysninger der modtages. Formålet med en medarbejdererklæring er, at medarbejderen skriver under på at være bekendt med IO-programmet, har modtaget undervisning herom og forpligter sig til at efterleve IO-programmet således, at der ikke bliver udøvet diskriminerende adfærd. Hvilke tiltag sikrer ikke-diskriminerende videregivelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger? En medarbejdererklæring ses som et tiltag til at sikre ikke-diskriminerende videregivelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Det beskrives i hvilke afdelinger, der er medarbejdere, der skal underskrive en medarbejdererklæring.

7 Hvilke nedskrevne procedurer sikrer fortrolig modtagelse, behandling og videregivelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger? Her er eksempler på situationer, hvor det kan være relevant at etablere procedurer (for håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger): Ved videregivelse af måledata Ved udveksling af oplysninger i forbindelse med samfakturering Ved anvendelse af oplysninger i forbindelse med markedsføring For en fælles administration i koncernen For outsourcede funktioner, f.eks. opkrævnings- og inkassofunktionen. Ved ansættelse af nye medarbejdere, hvorledes bliver de orienteret om IO-programmet. Ved rokering af ansatte, hvad sikrer at de har de rigtige it-begrænsninger 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger Energitilsynet har erfaring for, at selskaberne i deres IO-programmer udelader punktet "Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger". Det væsentlige er, at der under dette punkt ses på de oplysninger om netselskabets egne aktiviteter, der kan være forretningsmæssigt fordelagtige for andre selskaber. Hvilke typer af oplysninger om egne aktiviteter er forretningsmæssigt fordelagtige? Eksempler på forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger kan være: Udbygningsplaner for elnettet Strategiske overvejelser og beslutninger i relation til selskabet Oplysninger om netselskabets øvrige virke. Hvilke tiltag hindrer at forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger bliver videregivet på en diskriminerende måde? En medarbejdererklæring ses som et tiltag til at sikre ikke-diskriminerende videregivelse af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger.

8 3. Adgang til distributionsnettet Energitilsynets sekretariat vurderer, at det er væsentligt, at der i IO-programmet er en klar adskillelse af de fire områder netadgang, vedligeholdelse, udbygning og tilslutning. I denne forbindelse er det også relevant at beskrive de procedurer, der sikrer ikke-diskriminerende adfærd. Hvilke foranstaltninger sikrer, at netadgang sker på ikke-diskriminerende vilkår? Her beskrives hvordan el-leverandørerne sikres netadgang på ikke-diskriminerende vilkår. Dvs. hvordan der sikres lige adgang til nettet. Hvordan gennemføres en vedligeholdelse af nettet på en ikke-diskriminerende måde? Det beskrives herunder hvilke procedurer, der sikrer, at der ikke sker diskriminering af brugeren i forhold til den geografiske beliggenhed. En bruger må f.eks. ikke nedprioriteres med baggrund i usaglige hensyn. Dvs. der kan etableres procedurer for: Periodisk revurdering af vedligeholdelsesniveau Måltal for hastighed for reparationer Hvordan "store" som "små" brugere får information om vedligeholdelses arbejde: Går selskabet i dialog med de "store" brugere Informeres alle "små" brugere samtidig etc. Hvordan gennemføres en udbygning af nettet på en ikke-diskriminerende måde? Det beskrives herunder hvilke procedurer, der sikrer, at der ikke sker diskriminering af brugeren således at denne ved udbygning bliver tilsluttet nettet inden for en rimelig frist, og endvidere at eksisterende brugere får transporteret den mængde elektricitet, som de behøver. Dvs. der kan etableres procedurer for: Koordinering med myndigheder om udbygning af nye områder Periodisk revurdering af nettets dimensionering.

9 Hvordan gennemføres en tilslutning af nettet på en ikke-diskriminerende måde? Det beskrives herunder hvilke procedurer, der sikrer, at der ikke sker diskriminering af brugeren ved betaling for tilslutning eller hastigheden hvormed brugeren bliver tilsluttet. Dvs. der kan etableres procedurer for: Offentliggørelse af vilkår for tilslutning (netbenyttelsesaftale) Måltal for hastighed for tilslutning 4. Kundekontakt Energitilsynets sekretariat pointerer, at der er vigtigt, at beskrive hvordan det sikres, at medarbejdere i deres kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber. Endvidere undlader mange netselskaber herunder, at beskrive de tiltag, der sikrer, at der undgås favorisering på hjemmeside og ved informationsudsendelse. Hvilke former for kundekontakt har netselskabet? Her defineres de forskellige former for kundekontakt selskabet har inden for hhv. mundtlig og skriftlig kontakt Mundtlig kontakt kan f.eks. være: Kontakt til call center om f.eks. leverandørvalg, elpriser mv. Energirådgivning Skriftlig kontakt kan f.eks. være: Informationsudsendelse fra netselskabet Leverandørhenvisning og pris-/tarifinformation Udformning af regninger Udformning af hjemmeside/hjemmesider Breve, tidsskrifter, publikationer etc. fra netselskabet. Hvilke tiltag sikrer, at der undgås favorisering i kundekontakten? Det er her væsentligt, at der er tiltag for hvert af de enkelte punkter, som selskabet har defineret den har af kundekontakt. Dette kan f.eks. i forhold til medarbejdere i call centeret være, at der er udarbejdet en instruks for hvilke oplysninger de må videregive.

10 5. Selskabsmæssig udskillelse Energitilsynets sekretariat konstaterer, at punktet "Selskabsmæssig udskillelse" undertiden blandes sammen med det følgende punkt "Regnskabsmæssig adskillelse". Endvidere skal det enkelte netselskab forholde sig til sine sideordnede aktiviteter, herunder opstille tiltag, der sikrer overholdelse af 5%-grænsen om selskabsmæssig udskillelse. Hvilke tiltag sikrer overholdelse af 5%-kravet om selskabsmæssig udskillelse? I tilfælde af, at netselskabet har nogle sideordnede aktiviteter, skal der også redegøres for hvorledes det sikres, at disse sideordnede aktiviteter bliver selskabsmæssigt udskilt såfremt omfanget overstiger fem procent af omsætningen i netselskabet. 6. Regnskabsmæssig adskillelse Sekretariatet har i forbindelse med punktet "Regnskabsmæssig adskillelse" fundet, at de fleste selskaber mangler at angive, hvorvidt der er givet fælles bevilling til både netvirksomhed og transmissionsvirksomhed. Yderligere bør selskaberne beskrive de procedurer, der sikrer en ikkefavoriserende fordeling af indtægter og omkostninger for koncernenheder, der har fælles indtægter eller omkostninger med netselskabet. Skal netselskabet overholde krav om regnskabsmæssig adskillelse? Netselskabet skal overholde kravet om regnskabsmæssig adskillelse såfremt selskabet har modtaget en fælles bevilling til både netselskab og transmissionsvirksomhed. Hvilke tiltag sikrer overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse (transmission og net)? Såfremt netselskabet har modtaget bevilling til både netselskab og transmissionsvirksomhed, skal dette punkt beskrives. Heri indgår en beskrivelse af kontoplanens opdeling. Hvilke tiltag sikrer, at der generelt er regnskabsmæssig adskillelse i koncernforbundne selskaber? For netselskaber, der er selskabsmæssigt forbundet eller er en del af en koncern, er det væsentligt, at der beskrives hvilke tiltag der sikrer, at fællesudgifter med koncernen bliver regnskabsmæssigt adskilt på en ikke-diskrimi-nerende måde. Dvs. procedurer, der sikrer en ikke-favoriserende fordeling af indtægter og omkostninger for koncernenheder, der har fælles indtægter eller omkostninger med netselskabet.

11 7. Habilitet Enkelte netselskaber udelader i forbindelse med punktet "Habilitet" at redegøre for tiltag i IOprogrammet, der sikrer, at kravene om habilitet overholdes. Skal netselskabet overholde kravene om habilitet? Såfremt selskabet har over tilsluttede forbrugere, skal selskabet overholde kravene om habilitet. Hvilke tiltag sikrer, at kravene om habilitet overholdes? I det tilfælde hvor selskabet skal overholde kravet om habilitet, er det væsentligt at der er tiltag der sikrer, at: Direktører, vicedirektører, underdirektører og ledende medarbejdere i en net-, transmissions- eller systemansvarlig virksomhed ikke direkte eller indirekte deltager i driften eller ledelsen af en koncernforbundet elproduktions- eller elhandelsvirksomhed eller en koncernforbundet virksomhed, der direkte eller indirekte ejer disse, medmindre der er tale om en kollektiv elforsyningsvirksomhed. Bestyrelsesmedlemmer i en net-, transmissions- eller systemansvarlig virksomhed ikke direkte eller indirekte må deltage i driften eller ledelsen af en koncernforbundet elproduktions- eller elhandelsvirksomhed. 8. Indgåelse af aftaler Det er væsentligt, at netselskaberne beskriver hvilke tiltag, der sikrer, at aftaler med andre virksomheder indgås på markedsbestemte vilkår, samt tiltag, der sikrer, at aftaler der indgås på markedsbestemte vilkår foreligger skriftligt på aftaletidspunktet. Hvilke tiltag sikrer, at netselskabets aftaler med andre selskaber indgås på markedsbestemte vilkår? Et tiltag til at sikre at selskabets aftaler indgås på markedsbestemte vilkår kan være at udpege en uvildig person, der sikrer, at de formelle forhold er på plads før underskrivelse af kontrakterne. Et andet kan være at udbyde aftalerne eller teste prisen på markedet. Hvilke tiltag sikrer, at aftaler der indgås på markedsbestemte vilkår foreligger skriftligt på aftaletidspunktet? Et tiltag til at sikre, at aftaler indgås på markedsbestemte vilkår foreligger skriftligt på aftaletidspunktet kan være, at der udarbejdes en erklæring herfor. Et andet tiltag kan være at gøre en medarbejder ansvarlig for de formelle forhold.

12 9. Prisfastsættelse Energitilsynets sekretariat fremhæver, at det skal tydeliggøres hvorvidt netselskabet følger Dansk Energi Nets tariferingsvejledning. I det tilfælde den ikke følges, skal de tiltag der sikrer, at prisfastsættelsen af virksomhedens ydelser sker efter ikke-diskriminerende kriterier beskrives. Hvilke ydelser i netselskabet skal prisfastsættes? Eksempel på ydelser der skal prisfastsættes er: Nettariffer Tilslutningsbidrag Gebyrer Årsabonnement for administration af kunden Transportbetaling Hvilke tiltag sikrer, at prisfastsættelsen af netselskabets ydelser til kunderne sker efter ikkediskriminerende kriterier? Det beskrives, hvorvidt netselskabet benytter Dansk Energi Nets udarbejdede tarifberegningsmodel. Såfremt netselskabet ikke følger den udarbejde tarifberegningsmodel beskrives hvordan, der sikres ikke-diskriminerende adfærd.

13 Tjekliste Skemaet skaber et overblik over de handlingspunkter, der kræves indeholdt i IO-programmet. 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program a) Hvordan sikres en gennemførelse af programmet? b) B) Hvordan gennemføres der en passende kontrol af programmet? 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger a) Hvilke forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som modtages, behandles fortroligt? b) Hvilke tiltag sikrer en fortrolig behandling af de forretningsmæssigt følsomme oplysninger, der modtages? c) Hvilke tiltag sikrer ikke-diskriminerende videregivelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger? d) D) Hvilke nedskrevne procedurer sikrer fortrolig modtagelse, behandling og videregivelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger? 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger a) Hvilke typer af oplysninger om egne aktiviteter er forretningsmæssige fordelagtige? b) B) Hvilke tiltag hindrer at forretningsmæssige fordelagtige oplysninger bliver videregivet på en diskriminerende måde? 3. Adgang til distributionsnettet a) Hvilke foranstaltninger sikrer, at netadgang sker på ikke-diskriminerende vilkår? b) Hvordan gennemføres en vedligeholdelse af nettet på en ikke-diskriminerende måde? c) Hvordan gennemføres en udbygning af nettet på en ikke-diskriminerende måde? d) D) Hvordan gennemføres en tilslutning til nettet på en ikke-diskriminerende måde? 4. Kundekontakt. a) Hvilke former for kundekontakt har netselskabet? b) Hvilke tiltag sikrer, at der undgås favorisering i kundekontakten? c) 5. Selskabsmæssig udskillelse 5. Selskabsmæssig udskillelse a) Hvilke tiltag sikrer overholdelse af 5%-kravet om selskabsmæssig udskillelse? 6. Regnskabsmæssig adskillelse a) Skal netselskabet overholde krav om regnskabsmæssig adskillelse? b) Hvilke tiltag sikrer overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse? c) C) Hvilke tiltag sikrer, at der generelt er regnskabsmæssig adskillelse i koncernforbundne selskaber?

14 7. Habilitet a) Skal netselskabet overholde kravene om habilitet? b) B) Hvilke tiltag sikrer, at kravene om habilitet overholdes? 8. Indgåelse af aftaler a) Hvilke tiltag sikrer, at netselskabets aftaler med andre selskaber indgås på markedsbestemte vilkår? b) B) Hvilke tiltag sikrer, at aftaler der indgås på markedsbestemte vilkår foreligger skriftligt på aftaletidspunktet? 9. Prisfastsættelse a) Hvilke ydelser i netselskabet skal prisfastsættes? b) B) Hvilke tiltag sikrer, at prisfastsættelsen af netselskabets ydelser til private forbrugere sker efter ikke-diskrimi-nerende kriterier?

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007.

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007. NOTAT Emne: Intern overvågning 2010 Dokument nr.: 2011-598 Dato: 31. maj 2011 Direkte telefon: 96 84 22 45 E-mail: peb@struerforsyning.dk Referent: Per Bergkvist Årsberetning om intern overvågning. 0.

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf for elnetvirksomheder Vordingborg Elnet A/S CVR.nr. 27 41 27 69 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (juni 2017) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning J.nr. 1018 Program for intern overvågning Tarm Elværk Net A/S CVR-nr. 25 80 45 62 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Side 1 af 5 1. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 2. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger...

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Årsberetning for Program for Intern Overvågning

Årsberetning for Program for Intern Overvågning Årsberetning for Program for Intern Overvågning - 2013 Dokument nr.: 2014-6214 Dato: 30. maj 2014 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program. Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet.

Læs mere

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Årsberetning 2010 for Intern overvågning

Årsberetning 2010 for Intern overvågning Næstved den 27. maj 2011 Årsberetning 2010 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en ny håndbog indeholdende et tilrettet

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program)

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program) Indholdsfortegnelse Generelt om netvirksomheden... 3 MES Net A/S (netvirksomheden) indgår i følgende selskabsstruktur:... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 A) Generel gennemgang af information

Læs mere

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning for program Intern Overvågning 2009 Side 1 Energitilsynet Center for Energi, Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007 El-net A/S Årsberetning 2007 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd El-net A/S beretning for 2007 - Intern overvågning Indledning Elforsyningslovens 20a kræver, at netvirksomheder

Læs mere

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning Side 1 af 16 Indledning Virksomheden har udarbejdet et IO-program, der opfylder de krav, der er defineret som IO-krav for at opnå og opretholde en ikke diskriminerende adfærd i Nakskov Elnet A/S. Programmet

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 24. maj 2012 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net AIS Maj 2015 Vestforsyning A/5 Nupark 51 7500 Holstebro tlf.: 9612 7300 fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S beretning for 2008 Intern overvågning Indledning Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Elforsyningslovens

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2013 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane Årsberetning 2009 Intern Overvågning Erik Thrane Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program...3 2.1 Generel gennemgang af information og ændringer

Læs mere

HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd

HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd Dokumentnr. D-15-22609 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 HEF-koncernens organisationsstruktur...

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane Årsberetning 2010 Intern Overvågning Erik Thrane Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program... 3 2.1 Generel gennemgang af information og ændringer

Læs mere

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Næstved den 27. maj 2010 Årsberetning 2009 Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Årsrapporten dækker NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 NKE-Elnet

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012 SEAS-NVE Net A/S Årsberetning 2012 Intern overvågning SEAS-NVE Net A/S Maj 2013 Anne Larsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program... 3 2.1 Generel gennemgang

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

Struer Forsyning INTERN REVISION

Struer Forsyning INTERN REVISION INTERN REVISION Program til sikring af ikke-diskriminerende adfærd Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De udsatte områder...6 2.1 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger ( 2, stk. 1, nr. 1 og 2)...6

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning HMN GasNet P/S program for intern overvågning Version 1.2 HMN GasNet P/S www.gasnet.dk Gladsaxe RIngvej 11 Vognmagervej 14 CVR nr.: 372 700 24 Tlf. +45 6225 9000 2860 Søborg 8800 Viborg EAN nr.: 579 000

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.:

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: HMN GasNet P/S program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: 37 27 00 24 2/19 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober 2011

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2010 ophæves.

Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2010 ophæves. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syd Energi Net A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2014 for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2014 for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2014 for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Maj 2015 1 / 11 Indholdsfortegnelse Beretning... 5 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 5 1. Forretningsmæssigt

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2015 for Intern Overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2015 for Intern Overvågning af ikke diskriminerende adfærd Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2015 for Intern Overvågning af ikke diskriminerende adfærd Maj 2016 1 / 12 Indholdsfortegnelse Beretning... 5 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 5 1. Forretningsmæssigt

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s. fælles program. for. intern overvågning. 29. maj 2009 Version 4.0. Sagsnr.:

HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s. fælles program. for. intern overvågning. 29. maj 2009 Version 4.0. Sagsnr.: Sagsnr.: 2008060179 HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s fælles program for intern overvågning 29. maj 2009 Version 4.0 HNG I/S Naturgas Midt-Nord I/S 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. september 2010 Sag 4/0720-0189-0005 / DM Deres ref. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING. EnergiMidt Net A/S

PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING. EnergiMidt Net A/S PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING EnergiMidt Net A/S ÅRSBERETNING 2012 Indhold 0. Forord... 1 1. Hvem er EnergiMidt... 1 1.1. Netselskabet... 1 1.2. Koncerninterne selskaber... 1 1.3. Netselskabets økonomiske

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE Udgiver: DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker Udarbejdet af: DANVA, Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr

Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr. 25 70 69 00 Indholdsfortegnelse 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 2 0.1. Indledning og koncernstruktur... 2 0.2. Ændringer for netselskabet...

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr.

Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr. Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr.: 21 08 52 00 Årsberetning 2015 for intern overvågning i Thy-Mors Energi

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Vedr. sikring af at aftaler indgås på markedsvilkår Lolland Forsyning A/S CVR nr. 29 60 30 65 Lolland Spildevand A/S CVR nr. 31 10 19 10 Lolland Vand A/S CVR nr. 31 15 17

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning

Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 4 4 Foretagne kontroller 5 5 Oversigt over udestående mellemværender

Læs mere

Forslag. Fremsat den 1. december 2010 af klima og energiministeren (Hans Christian Schmidt, fg.) til. (Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v.

Forslag. Fremsat den 1. december 2010 af klima og energiministeren (Hans Christian Schmidt, fg.) til. (Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v. 2010/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima-og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0051 Fremsat den 1. december 2010 af klima

Læs mere

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gruppebillede marts 2014 Ref.:www.ringstedforsyning.dk Overordnet ansvarlig: Direktør Janne M. Hansen Overvågningsansvarlig: Forsyningschef Thomas

Læs mere