Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:"

Transkript

1 Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen 1, 18/ bekendtgørelsens bilag 1, 1.3. Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 1 år. Rådet har på rådsmødet den 4. februar 2011 akkrediteret uddannelsen betinget positivt, jf. akkrediteringslovens 2 7. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. akkrediteringsbekendtgørelsen 3, samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 1. udgave, 1. marts Rådet finder samlet set, at uddannelsen lever op til betingelserne for en betinget positiv akkreditering, men at uddannelsen ikke fuldt ud lever op til betingelserne for en positiv akkreditering. Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Akkrediteringsrådet finder, at kriterium 3 om uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte er delvist tilfredsstillende opfyldt: Akkrediteringsrådet 3. marts 2011 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/4 Akkrediteringsrådet bemærker således, at uddannelsens kompetenceprofil ikke lever op til niveauet for kandidatuddannelser i Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser med hensyn til viden og færdigheder. Desuden finder Akkrediteringsrådet, at kriterium 4 om uddannelsens struktur og tilrettelæggelse er ikke tilfredsstillende opfyldt: 1 Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 (uddannelsesbekendtgørelsen). 2 Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen).

2 Akkrediteringsrådet bemærker således, at fagelementernes læringsmål ikke understøtter uddannelsens samlede kompetenceprofil. I forlængelse heraf bemærker Akkrediteringsrådet, at de studerende derfor ikke kan nå alle mål for viden, færdigheder og kompetencer i kompetenceprofilen. Universitetet gives en frist på 1 år til at rette op på ovenstående forhold. Inden udløbet af denne frist skal universitetet indsende tilstrækkelig og relevant dokumentation for ændringer af ovenstående forhold, hvorefter der vil blive udarbejdet en supplerende akkrediteringsrapport. Herefter vil rådet træffe afgørelse om akkreditering på baggrund af den supplerende akkrediteringsrapport. Såfremt uddannelsen på dette tidspunkt fuldt ud lever op til betingelserne for en positiv akkreditering, vil den kunne blive godkendt for den resterende turnusperiode. Turnusperioden for kandidatuddannelser er af Akkrediteringsrådet fastsat til seks år, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2. Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 11. februar 2011 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/4 Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 25. februar 2011 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Cand.ling.merc. i spansk Master of Arts (MA) in International Business Communication in Spanish Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS-point. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Kandidatuddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode: Danmarks Statistik: UDD: 5596 AUDD: 5596 Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen.

3 Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for erhvervssprog. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af rådets betingede positive akkreditering og UBSTs afgørelse vedrørende de fire ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. universitetslovens 3, stk Akkrediteringen er gældende til og med 1. juli 2012, jf. 7, stk. 2 i akkrediteringsloven. Adgangskrav Bestået bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation omfattende fransk (retskrav). Desuden optages andre bachelorer, hvis deres uddannelse vurderes relevant og omfatter mindst 120 ECTS i fransk. Udbudssted Uddannelsen udbydes i Aarhus. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/4 Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt uddannelsesbekendtgørelsen. Uddannelsen er dansksproget og udbydes også på Copenhagen Business School. Akkrediteringsrådets afgørelser kan, jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1, ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2, indbringes for UBST. Det betyder, at der kan klages til UBST, hvis universitetet mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af universitetsuddannelser. Der kan ikke klages over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige. Fristen for at klage over afgørelsen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt universitetet. En eventuel klage skal indsendes til: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Eller på 4 Lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 (universitetsloven).

4 Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på e- mail: eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 4/4 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

5 Kandidatuddannelser i erhvervssprog og international erhvervskommunikation Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Turnusakkreditering

6 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling for cand.ling.merc. engelsk... 8 Resumé af kriterievurderingerne... 8 Indstilling for cand.ling.merc. fransk... 9 Resumé af kriterievurderingerne... 9 Indstilling for cand.ling.merc. spansk Resumé af kriterievurderingerne Indstilling for cand.ling.merc. tysk Resumé af kriterievurderingerne Grundoplysninger Uddannelsernes kompetenceprofil Uddannelsernes struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Tilskudsmæssig indplacering Titel Den normerede studietid Eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen Legalitet Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Hovedområde Censorkorps Sprog Adgang Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen Særlige forhold Uddannelser som kan føre til udøvelse af lovregulerede erhverv Uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser Parallelforløb og fællesuddannelser Andre forhold

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 12. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

9 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for sprog og kommunikation Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for sprog og kommunikation Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation består af: Kernefaglige eksperter Sunniva Whittaker, professor, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, Norges Handelshøyskole Cecilia Wadensjö, professor, Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms Universitet Mats Heide, docent, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet Aftagerrepræsentant Henrik Ørholst, Marketingchef/kommunikationschef, PA Consulting Group Studerende Minela Biscevic, stud.ling.merc., Copenhagen Business School Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 11. januar 2010 (se under Bemærkninger) Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 2. juli 2010 modtaget supplerende dokumentation ang. - anvendelse af aftagerpanelet på hver uddannelse - beskæftigelsessituationen for dimittender fra hver uddannelse - forskningsområdernes samvirke med praksis - opdateret dokumentation for VIP/DVIP-ratioen - forklaring af tabel vedr. stud/vip-ratioen - institutionens kvalitetssikringssystem 8. september 2010 modtaget supplerende dokumentation ang. universitetets kvalitetssikringssystem 21. september 2010 modtaget supplerende dokumentation ang. - andelen af dimittender fra hver uddannelse, som ikke er i beskæftigelse - sammenhæng mellem oversigt over fagelementer i dokumentationsrapporten og i studieordningerne - fællesundervisning på profilfagene på tværs af uddannelser - VIP/DVIP- og stud/vip-ratioer for de enkelte uddannelser samt den samlede stud/vip-ratio opgjort i STÅ/årsværk for alle uddannelserne 15. oktober 2010 modtaget supplerende dokumentation ang. - antallet af publikationer samt antal forskere, der har bidraget til tallene - CV er på to nyansatte undervisere på EUS-profilen 5

10 27. oktober 2010 modtaget supplerende dokumentation ang. uddannelsernes titler 28. oktober 2010 modtaget supplerende dokumentation ang. - antallet af publikationer opgjort for hver uddannelse - antal ECTS-point, der kan meritoverføres for gennemført projektorienteret forløb - meritregler for projektorienterede forløb - de to adjunkter på EUS-profilen, som blev ansat pr. 1. december 2008, herunder CV som ikke blev fremsendt den 15. oktober november 2010 modtaget supplerende dokumentation ang. STÅ 25. november 2010 modtaget supplerende dokumentation ang. - kvalitetssikringssystemet på ASB - bekræftelse på, at den i studieordningen anvendte betegnelse praktik ændres til projektorienteret forløb ved næste studieordningsrevision 17. januar 2011 modtaget supplerende dokumentation ang. AU s kvalitetssikringssystem Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 8. oktober 2010 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 16. december 2010 Høringssvar modtaget 14. januar 2011 Det bemærkes, at vurderingen af kriterium 1, kriterium 2 og kriterium 5 på baggrund af universitetets høringssvar er ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Sagsbehandling afsluttet 21. januar 2011 Bemærkninger Denne akkrediteringsrapport omfatter fire kandidatuddannelser i erhvervssprog og international erhvervskommunikation i henholdsvis engelsk, fransk, spansk og tysk. I den oprindelige turnusplan var antagelsen, at der var tale om én uddannelse, og denne skulle akkrediteres i foråret Efter universitetet havde indsendt sin dokumentationsrapport i januar 2010, stod det imidlertid klart, at der i realiteten er tale om fire uddannelser. Det blev derfor i enighed mellem universitetet og ACE Denmark besluttet at udskyde akkrediteringen af uddannelserne til efteråret 2010, dog således at akkrediteringen skulle tage udgangspunkt i den allerede udarbejdede dokumentationsrapport. Dimittender får titlen cand.ling.merc., og universitetet bruger derfor betegnelsen CLM-uddannelserne eller CLM [sprog] for at differentiere imellem dem. Disse betegnelser vil også blive brugt i akkrediteringsrapporten. Inden for hver uddannelse har de studerende mulighed for at vælge mellem tre profiler, nemlig Translatør og tolk (TT-profilen), International markedskommunikation og PR (IMK-profilen) samt Europæiske studier (EUS-profilen). De studerende på IMK- og EUS-profilerne har fælles undervisning på tværs af uddannelserne. Da uddannelserne på denne måde er så tæt forbundne, har universitetet efter aftale med ACE Denmark valgt at dokumentere dem samlet, ligesom de behandles samlet i denne akkrediteringsrapport. Det vil tyde- 6

11 ligt fremgå af rapporten, hvor der er forskelle de enkelte uddannelser imellem, og der vil for hvert kriterium være en særskilt vurdering af hver uddannelse, ligesom hver uddannelse indstilles særskilt. Dimittender fra TT-profilen får adgang til beskikkelse som translatør og tolk. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har efter høring meddelt, at Translatørkommissionen ikke finder, at der er behov for fastsættelse af tillægskriterier i forbindelse med akkreditering af cand.ling.merc.-uddannelsen (Bilag 1.5). 7

12 Indstilling for cand.ling.merc. engelsk ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, engelsk til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, engelsk på Aarhus Universitet indstilles til betinget positiv akkreditering. Det vurderes, at det inden for en periode på 1 år er muligt for universitetet at iværksætte tiltag, som kan rette op på problemerne, samt at dokumentere dette i form af nye handlingsplaner, strategier, supplerende redegørelser el. lign., sådan at uddannelsen ved periodens ophør vil kunne opfylde kriterierne for kvalitet og relevans og derved opnå en positiv akkreditering. Det vurderes videre, at uddannelsen har en så tilstrækkelig kvalitet, at det er forsvarligt over for de studerende, at uddannelsen fortsætter i perioden. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Behovet for uddannelsen (kriterium 1) - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3), idet akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil ikke lever op til niveauet for kandidatuddannelser i Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser med hensyn til viden og færdigheder. Uddannelsen vurderes på ikke tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4), idet akkrediteringspanelet vurderer, at fagelementernes læringsmål ikke understøtter uddannelsens samlede kompetenceprofil. Panelet vurderer derfor, at de studerende ikke kan nå alle mål for viden, færdigheder og kompetencer i kompetenceprofilen. Resumé af kriterievurderingerne Engelsk Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende 8

13 Indstilling for cand.ling.merc. fransk ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, fransk til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, fransk på Aarhus Universitet indstilles til betinget positiv akkreditering. Det vurderes, at det inden for en periode på 1 år er muligt for universitetet at iværksætte tiltag, som kan rette op på problemerne, samt at dokumentere dette i form af nye handlingsplaner, strategier, supplerende redegørelser el. lign., sådan at uddannelsen ved periodens ophør vil kunne opfylde kriterierne for kvalitet og relevans og derved opnå en positiv akkreditering. Det vurderes videre, at uddannelsen har en så tilstrækkelig kvalitet, at det er forsvarligt over for de studerende, at uddannelsen fortsætter i perioden. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Behovet for uddannelsen (kriterium 1) - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3), idet akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil ikke lever op til niveauet for kandidatuddannelser i Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser med hensyn til viden og færdigheder. Uddannelsen vurderes på ikke tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4), idet akkrediteringspanelet vurderer, at fagelementernes læringsmål ikke understøtter uddannelsens samlede kompetenceprofil. Panelet vurderer derfor, at de studerende ikke kan nå alle mål for viden, færdigheder og kompetencer i kompetenceprofilen. Resumé af kriterievurderingerne Fransk Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende 9

14 Indstilling for cand.ling.merc. spansk ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk på Aarhus Universitet indstilles til betinget positiv akkreditering Det vurderes, at det inden for en periode på 1 år er muligt for universitetet at iværksætte tiltag, som kan rette op på problemerne, samt at dokumentere dette i form af nye handlingsplaner, strategier, supplerende redegørelser el. lign., sådan at uddannelsen ved periodens ophør vil kunne opfylde kriterierne for kvalitet og relevans og derved opnå en positiv akkreditering. Det vurderes videre, at uddannelsen har en så tilstrækkelig kvalitet, at det er forsvarligt over for de studerende, at uddannelsen fortsætter i perioden. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Behovet for uddannelsen (kriterium 1) - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3), idet akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil ikke lever op til niveauet for kandidatuddannelser i Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser med hensyn til viden og færdigheder. Uddannelsen vurderes på ikke tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4), idet akkrediteringspanelet vurderer, at fagelementernes læringsmål ikke understøtter uddannelsens samlede kompetenceprofil. Panelet vurderer derfor, at de studerende ikke kan nå alle mål for viden, færdigheder og kompetencer i kompetenceprofilen. Resumé af kriterievurderingerne Spansk Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende 10

15 Indstilling for cand.ling.merc. tysk ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, tysk til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, tysk på Aarhus Universitet indstilles til betinget positiv akkreditering. Det vurderes, at det inden for en periode på 1 år er muligt for universitetet at iværksætte tiltag, som kan rette op på problemerne, samt at dokumentere dette i form af nye handlingsplaner, strategier, supplerende redegørelser el. lign., sådan at uddannelsen ved periodens ophør vil kunne opfylde kriterierne for kvalitet og relevans og derved opnå en positiv akkreditering. Det vurderes videre, at uddannelsen har en så tilstrækkelig kvalitet, at det er forsvarligt over for de studerende, at uddannelsen fortsætter i perioden. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Behovet for uddannelsen (kriterium 1) - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3), idet akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil ikke lever op til niveauet for kandidatuddannelser i Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser med hensyn til viden og færdigheder. Uddannelsen vurderes på ikke tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4), idet akkrediteringspanelet vurderer, at fagelementernes læringsmål ikke understøtter uddannelsens samlede kompetenceprofil. Panelet vurderer derfor, at de studerende ikke kan nå alle mål for viden, færdigheder og kompetencer i kompetenceprofilen. Resumé af kriterievurderingerne Tysk Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende 11

16 Grundoplysninger Udbudssted Aarhus Sprog Uddannelserne udbydes på dansk med væsentlige elementer på engelsk/fransk/spansk/tysk Hovedområde Humaniora Kandidatuddannelsernes grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år Optagne Indskrevne Fuldførte Engelsk Fransk Spansk Tysk I alt Kilde: Tabellen er udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af tabellerne (Dokumentationsrapport, s. 54f) 12

17 Uddannelsernes kompetenceprofil Uddannelsernes kompetenceprofiler fremgår af studieordningerne. Ordlyden er ens, men der lægges i kompetenceprofilerne på hvert sprog vægt på de studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for det valgte sprog. Kompetenceprofilen nedenfor afspejler derfor alle fire uddannelser med angivelse af alle sprog. Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation (Master of Arts in International Business Communication) skal på baggrund af et gennemført bachelorstudium give de studerende en række generelle og specifikke kompetencer. Generelle erhvervssproglige og kommunikative kompetencer Uddannelsen skal sætte de studerende i stand til at: - varetage specialistfunktioner, der forudsætter viden om og færdigheder i at identificere, analysere og løse sproglige og kommunikative problemstillinger i en dansk og international sammenhæng. Omfattende viden om det [engelske/franske/spanske/tyske sprog], dets struktur og funktionalitet såvel som indgående kendskab til sprogvidenskabelige teorier og metoder er central i denne sammenhæng. - på baggrund af ovennævnte viden og færdigheder at udføre opgaver inden for formidling og kommunikation på dansk og [engelsk/fransk/spansk/tysk] i private og/eller offentlige virksomheder, organisationer og institutioner - arbejde med forskningsopgaver inden for studiets områder. Generelle akademiske kompetencer Uddannelsen sigter på at videreudvikle de generelle akademiske kompetencer, som de studerende har erhvervet på bachelorstudiet. Uddannelsen vil således gennem de anvendte undervisnings- og arbejdsformer styrke de studerendes evne til at: - arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet alene og i samarbejde med andre - tage personligt ansvar for kvalitet og færdiggørelse af en arbejdsopgave - formulere et problem og opstille en løsningsmodel - diskutere og vurdere forskellige teorier i forhold til en given problemstilling - indlære og strukturere en stor mængde viden - arbejde metodisk med et komplekst og omfattende stof - anvende et videnskabeligt begrebsapparat på et komplekst stof og dermed skabe ny og interessant viden - udføre og deltage i videnskabeligt arbejde. Specifikke erhvervssproglige og kommunikative kompetencer og kvalifikationer Der udbydes tre forskellige profiler: Profilen Translatør/tolk, profilen International markedskommunikation og PR og profilen Europæiske studier. Profilerne giver de studerende mulighed for at specialisere sig inden for forskellige kompetenceområder. Desuden kan de studerende sammensætte deres egen individuelle profil bestående af fag fra en eller flere af de nævnte profiler. Se i øvrigt kapitel 4 i Studieordningen. Afhængigt af valg af profil får de studerende følgende specifikke erhvervssproglige og kommunikative kompetencer: Translatør/tolk Profilen kvalificerer de studerende til at varetage fagsproglige oversættelses- og formidlingsopgaver samt tolkeopgaver på højeste niveau i danske og internationale virksomheder og organisationer. 13

18 For at opnå dette kompetencemål skal de studerende tilegne sig følgende kvalifikationer: (a) viden om: - grundlæggende teorier og metoder for fagsproglig terminologi og leksikografi - teorier og metoder for oversættelse, sprogrevision, tekstproduktion og tolkning - centrale tekstgenrer inden for fagområderne teknik, økonomi og jura - juridiske og økonomiske forhold i Danmark og [Storbritannien/Frankrig /Spanien/Tyskland]. (b) færdigheder i at: - oversætte, revidere og på andre måder bearbejde faglige tekster - indsamle og håndtere relevant faglig viden - udarbejde terminologisk og leksikografisk materiale - tolke i bl.a. retslig, politimæssig og forretningsmæssig sammenhæng. International markedskommunikation og PR Profilen kvalificerer de studerende til at varetage private og offentlige virksomheders og organisationers internationale informations- og PR-funktioner samt markedskommunikation. For at opnå dette kompetencemål skal de studerende tilegne sig følgende kvalifikationer: (a) viden om: - international PR og markedskommunikation - kommunikationsteorier og modeller for informationsprocesser - medielandskabet i [Storbritannien/Frankrig/Spanien/Tyskland] - kulturelle barrierer i de enkelte lande. (b) færdigheder i at: - vælge relevante kommunikationsstrategier i forskellige situationer, for forskellige afsendere og til forskellige modtagere - vurdere og planlægge en kampagne - fremstille PR-materiale på [engelsk/fransk/spansk/tysk]. Europæiske studier Profilen kvalificerer de studerende til at varetage kommunikations- og rådgivningsopgaver i danske og internationale virksomheder med særlig vægt på relationerne til EU. For at opnå dette kompetencemål skal de studerende tilegne sig følgende kvalifikationer: (a) viden om: - samfundsvidenskabelige metoder - rammer for vigtige aktørers arbejde på den europæiske scene - kommunikation med EUs institutioner - politisk kommunikation og lobbyisme i EU - teori om internationale relationer - netværksdannelse og fundraising - forhandlingsstrategier og -stile. (b) færdigheder i at: - analysere prototypiske tekster - udarbejde tekster ud fra definerede rammer - analysere internationale politiske forhold og transnational politik - planlægge og styre projektarbejde - forhandle på [engelsk/fransk/spansk/tysk] - arbejde på tværs af faggrænser. (Bilag 1.1, s. 9ff; Bilag 1.2, s. 71ff ; Bilag 1.3, s.126ff; Bilag 1.4, s.187ff) 14

19 Uddannelsernes struktur Kilde: Bilag 1.1, s. 14 Kilde: Bilag 1.1, s

20 Kilde: Bilag 1.1, s. 16 Kilde: Bilag 1.2, s

21 Kilde: Bilag 1.2, s. 77 Kilde: Bilag 1.2, s

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i litteraturvidenskab

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i humanfysiologi. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i odontologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil).

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil). Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel: Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet. Turnusakkreditering 2011-1

Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet. Turnusakkreditering 2011-1 Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2013-2 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere