STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI Hjertestarter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter"

Transkript

1 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var Mette og Lars Skifter fra campingpladsen til stede og de kunne fortælle om hjerte-starteren, som de har en af. Den måtte gerne komme sommerhusejerne og deres gæster til gode, hvis det kom dertil. I tilfælde af hjerteanfald skal man altid ringe 112. Her registreres, hvor patienten befinder sig og her kan man se, hvor den nærmeste hjertestarter er. 112 giver så besked til det sted, hvor hjertestarteren er og herfra kører man ud til patienten med hjertestarteren. Det vil sige at man kan vente på hjertestarteren, men hvis man ikke har tålmodighed kan man for en sikkerheds skyld selv ringe til campingpladsen inden for åbningstiden og bede om hjælp. Det er tlf men husk kun i åbningstiden Udenfor denne tid kan man ikke forvente, at der svares, men er der en af de tre, der kan betjene starteren til stede, rykker de selvfølgelig ud. (Red.) HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013 STRAND

2 2 HASMARK STRAND AHSVs bestyrelse 2013 Henning Hansen, formand Østre Strandvej 84, 5450 Otterup Telf.: Hans J. Andersen, næstformand Højvang 259, 5270 Odense N Strandadresse: Østre Strandvej 90 Telf.: Mail: John Barrett, kasserer Grundtvigsvej 17, 5230 Odense M Strandadresse: Østre Strandvej 88 Telf.: Mail: Jutta Tybjerg, sekretær Tingskiftet 32, 5270 Odense N Telf.: Strandadresse: Niels Eriksensvej 1 Mail: Paul Kildemoes Annelisevænget 4, 5270 Odense N Telf.: Strandadresse: Østre Strandvej 66 Mail: Villi Nielsen Skov Strandvejen 8, 5450 Otterup Strandadresse: Løkkevænget 5 Mail: Erling Struve Åløkkehaven 33, 5000 Odense C Telf.: Strandadresse: Østre Strandvej 76 Mail: Arne Hansen, bestyrelsessuppl. Skibhusvej 280A, 5000 Odense C. Strandadresse: Rørmosevej 17, Telf.: / mobil Mail: el. Bjerne Lykke Pedersen, bestyrelsessuppl. Ærtebjerggaardsvej 138, 5270 Odense N Strandadresse: Vognmandsløkken 15 Mobil: Mail: Henning Hansen Hans J. Andersen John Barrett Jutta Tybjerg Paul Kildemoes Villi Skov Erling Struve Arne Hansen Bjerne L. Pedersen

3 HASMARK STRAND 3 Generalforsamlingen den 2. maj 2013 kl i Restaurant Næsbyhoved Skov Rekordstort fremmøde trods det gode vejr - eller var det formandsvalget der trak? Formanden Allan Peterhänsel indledte generalforsamlingen med at bede forsamlingen mindes nyligt afdøde Cristian Birkenfeldt. Birkenfeldt gjorde et stort stykke arbejde for Hasmark foreningerne. Formanden bød derefter forsamlingen velkommen og gik over til generalforsamlingens dagsorden: Dagsorden: 1. Valg af dirigent Aage Mehlby blev valgt. Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, oven i købet á 2 gange. Det fremmødte antal stemmeberettigede stemmer: 79. Én for hver parcel (andel, red.). 2. Bestyrelsens beretning: 1. Vandmåleraflæsninger, VandCenter Syd. Tilbud fra VandCenter Syd om at opkræve vandafledningsafgift. AHSV fastholdt, at der forelå en aftale, som ikke var opsagt, gældende også for 2012, hvilket VandCenter Syd selvfølgelig måtte acceptere, også at vi ikke havde pligt til at aflevere aflæsningstal til dem. AHSV har meddelt, at der fremover ikke afleveres aflæsningstal, medmindre en acceptabel aftale kan indgås.

4 4 HASMARK STRAND Det skal nævnes, at vi fortsat afleverer data, når der udskiftes vandmålere. Dette skyldes, at for denne ydelse betaler VandCenter Syd et rimeligt beløb. Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD), meddelte i februar 2013-nummeret af deres blad, VANDPOSTEN, at man fraråder, at man laver aftaler om såkaldt gratis aflæsning og afregning. På sidste års generalforsamling blev det slået fast, at AHSV skal fortsætte sit virke uændret. Fremtidsperspektiver I denne tid stilles der større og større krav til vandværkerne. Der er krav om, at vandkvaliteten skal være i orden, og ledningsnettet være up to date. Dette kræver, at vandværkets økonomi er i orden. Vandråd Nordfyn, som AHSV er medlem af, følger løbende udviklingen, og gennem dette samarbejde følger vi, hvordan de mindre vandværker klarer sig. VandCenter Syd er klar på sidelinjen, idet man allerede har overtaget et par vandværker i det nordfynske område. Men det er ikke gratis for vandværkernes medlemmer. Man vurderer vedligeholdelsesstandarden af vandværk og ledningsnet og fastsætter ud fra dette, hvad der evt. skal renoveres og straks betales af medlemmerne. En engangsbetaling på op til godt kr. pr. medlem, har der været stillet krav om. Derfor er det utroligt vigtigt, at der hele tiden foretages vedligeholdelser og fornyelser. Den plan for renoveringer, som bestyrelsen har fulgt, nedbringer støt og roligt vor formue, derfor er det bestyrelsens plan at lade såvel det årlige faste driftsbidrag som prisen pr. forbrugt m3 vand stige. For de fleste medlemmer, vil den totale årlige stigning blive på et par hundrede kroner fra 2014 under forudsætning af kommunens godkendelse. Vandværket Der har været satset målrettet på at gøre vandværket tidssvarende: der er lagt nyt tag på rentvandsbeholderen, som efterfølgende er blevet renset og inspiceret af dykkere. Det blev konstateret, at alt er i orden. Af energimæssige årsager trængte vandværkets pumper til udskiftning, så pumpekapaciteten uden problemer kan følge det stærkt svingende behov for udpumpning af vand.

5 HASMARK STRAND 5 Alle eltavler er udskiftet, så styring og overvågning af systemerne er tidssvarende. F. eks. er der nu krav om løbende at foretage termograferinger, så det sikres, at der ikke kan opstå overbelastningssituationer. En transformer brød i brand i Hasmark ikke langt fra vandværket. Derved stod vi uden elforsyning. Vi sikrer os ved at indkøbe en generator, der kan drives ved hjælp af en traktor. I arbejdet med vandværkets renovering har næstformanden Hans J. N. Andersen trukket et meget stort læs. Det skal nævnes, at samarbejdet med byen forløber forbilledligt, hvilket bl. a. viste sig, da Nordfyns Kommune pludselig var af den opfattelse, at der burde udarbejdes takstblad også for selve vandværket. Et godt møde med kommunen betød, at det faktisk nu er opfattelsen, at vor selskabskonstruktion er værd at efterligne for andre. Kravene vokser. Der stilles nu krav om, at vandværkspassere deltager i kurser bl. a. om den helt nødvendige hygiejne. Der stilles også krav om, at vandanalyser skal ske også i vandforsyningsområdets yderdistrikter. Vi arbejder p.t. på en ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse. Kommunen har udsat tidsfristen for indsendelsen, men vi er i gang med det i øvrigt ret store arbejde, som en sådan ansøgning kræver. Ledningsnettet AHSV arbejder ligeledes på at renovere ledningsnettet. Her er det Villi Skov, som har været primus motor. Arbejdet med udskiftning af vandmålerbrønde fortsætter ud fra den økonomi, vi råder over, og udskiftning af den gamle hovedvandledning fortsætter ligeledes. Grundet den lange vinter, nåede vi ikke, hvad der var planlagt, men arbejdet fortsætter. Dog standser arbejdet inden så længe, for så er mange af sommerhusene igen blevet beboet. Arbejdet med ledningsnettet fortsætter til efteråret. Vi har mange medlemmer, og kun et fåtal volder os problemer. Det er en kendsgerning, at det er vanskeligere at få skyldige beløb betalt.

6 6 HASMARK STRAND Vi har måttet sende en del rykkere ud, og det har været nødvendigt at lukke for vandet på nogle adresser. Det er bestyrelsens holdning, at det ikke skal være den store medlemskreds, der skal betale for de få, der tilsyneladende ikke kan eller vil betale. Vi har ikke modtaget ønsker om henstand. Der er medlemmer, der mener, at det er bestyrelsens skyld, når der er brugt alt for mange m3 vand på en adresse. Derfor er der mere end nogensinde før grund til at erindre om, at man løbende bør følge sit vandforbrug og sikre sig, at der ikke er haner eller wc er, hvorfra vandet siver. Nogle er blevet overrasket over, at rigtig mange m3 er løbet ud. Vi taler om vandudgifter, der løber op i tusinder af kroner ikke til AHSV alene, men afgift til staten og vandafledningsafgift bringer prisen på en m3 vand op på knap 50 kr. Vi arbejder med at finde frem til en måde at fastholde dækslerne på målerbrøndene, så de ikke kan flyde væk og derved muliggøre, at målere i frostvejr senere beskadiges. Ligeledes ser vi nu muligheder for fjernaflæsning af vandmålerne. Dette arbejder vi med. Alle de akutte ting, tager Paul Kildemoes sig af ofte kan et godt råd fra Paul løse problemet. Brug vores vagttelefon både til små og større problemer! Beredskabsplan Nordfyns Kommune har udarbejdet en omfattende plan for alt, hvad der kan ske for en vandforsyning, og kommunen har medtaget forslag til skrivelser, der evt. skal udsendes. AHSV har omskrevet vor interne beredskabsplan, så den nu følger alle krav, som kommunen har opstillet. I den forbindelse minder jeg om, at AHSVs hjemmeside: vil bringe alle vigtige meddelelser, hvis en akut situation skulle opstå. HASMARK STRAND og Alle er bekendt med vort foreningsblad, dygtigt redigeret af Erling Struve, men der henvises også til vores hjemmeside. Her bringes de seneste vandanalyseresultater, og sidste år blev det muligt løbende at følge strandvejret: temperatur, sol, nedbør, normalvind og vindstød.

7 HASMARK STRAND 7 Retssag: Formanden omtalte den verserende retssag med et af AHSV s medlemmer. Sagen er nu en sag mellem AHSV og campingrådet. AHSV vandt sagen i byretten, men da den er anket til landsretten, er sagen endnu ikke afsluttet. Afslutning Formanden rettede en stor tak til vore samarbejdspartnere i Hasmark By, til kommunen og til de firmaer, der arbejder for AHSV. Det er af stor betydning, at opgaver løses i en tillidsfyldt atmosfære. Allan Peterhänsel afsluttede sin beretning med følgende: Selv om denne beretning er bestyrelsens beretning, vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet gennem de seneste 8 år, hvor jeg har fungeret som formand. I har, på hvert sit område, ydet en stor indsats, som vore mange medlemmer næppe er klar over. Det kræver lyst til at arbejde for andre, og den lyst er I bestemt alle besjælet af. Jeg vil gerne udtrykke et håb om, at vor forening må gå en lys fremtid i møde! Allan Peterhänsel. Herefter blev beretningen overladt til generalforsamlingens drøftelse: Efterfølgende debat: Lars Skifter, Hasmark Strand Camping udtrykte utilfredshed med formandens udlægning af den verserende retssag. Kaj Eriksen, Østre Strandvej 269, var tilfreds med beskrivelsen af sagen. Jørgen Frandsen, Gunnars Allé 15, takkede Allan og den øvrige bestyrelse for arbejdet. Herefter blev beretningen taget til efterretning. 3+4: Regnskabet for 2012 og Budget for 2013: Med ordstyrerens tilladelse fremlagde kasserer John Barrett på én gang regnskabet for 2012 og budgettet for De enkelte poster blev fremlagt i regnskabet, der blev vist på overhead. Årsregnskabet viste et budgetmæssigt forventet underskud på kr. For budgettet 2013 forventes et underskud på kr. Der er i budgettet for 2014 indregnet en forhøjelse på m3 prisen, 2 kr. og en forhøjelse af det faste årlige bidrag på 150 kr. Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendelse: Udsendes hvert år i juni/juli til samtlige sommerhuse i Hasmark og dele af Jørgensø i et oplag på Indlæg til bladet kan tilsendes redaktøren eller et bestyrelsesmedlem (se omstående adresser) senest 10. maj. Redaktion og annoncer: Erling Struve Åløkkehaven 33, 1. th., 5000 Odense Tlf.: Ansvarshavende: Henning Hansen Østre Strandvej 84, 5450 Otterup Tlf Produktion: Vissenbjerg - Tommerup Tryk A/S Vagtelvænget 10, 5610 Assens Tlf

8 8 HASMARK STRAND Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Vagttelefon Regnskabet for I/S Hasmark Vandværk blev ligeledes gennemgået. Efterfølgende debat: Bent Ottesen, Vibevænget 19, forespurgte, om man havde nogen garanti for ikke at miste sit indestående ved bankkrak. John Barrett sagde, at der var indhentet tilbud fra andre banker, og at man også benyttede andre banker. Det vil være usandsynligt, at Danske Bank gik konkurs, men man var i bestyrelsen opmærksom på at følge udviklingen. Fra salen kom der en bemærkning om, at foreninger ikke var dækket af bankgarantien på Hertil svarede kassereren, at det her skulle pointeres at AHSV IKKE er en forening, men et andelsselskab! Endvidere blev der spurgt om, hvor mange af til de kr., der er tilgodehavende vandafgifter, der er dubiøse. Hertil svarede John Barrett, at ingen er dubiøse. Preben Højvang påpegede, at reservationer til forventede tab fremover bør fremgå tydeligt af revisorernes regnskaber. Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at tage det til efterretning. Bjørn Wind, Vibevænget 16, spurgte, hvad kørselsgodtgørelsen blev brugt til. Der blev svaret, at Poul Kildemoes meget ofte bliver tilkaldt til sommerhusene, der bliver kørt til aflæsninger af målerbrønde, 300 bliver udtaget til kontrol, hvortil kommer, at der også køres, når der kommer klager, der er utætheder, udlevering af Hasmark bladet, og endelig får bestyrelsesmedlemmer kørselsgodtgørelse, når man kører langt til eksterne møder. Lene Balder spurgte, om man havde overvejet at binde en del af den indestående kapital, således at renten bliver højere. John Barrett svarede, at man ikke kunne binde alle pengene, der skulle være penge til rådighed til de igangværende projekter. Aage Mehlbye tilføjede, at der ved en regnskabsaflæggelse kan spørges om mange ting, og at bestyrelsen har lyttet til de forskellige indvendinger og spørgsmål. Herefter blev regnskab og budget godkendt. 5. Indkomne forslag: Dirigenten fastslog, at fristen for indsendelse af forslagene var overholdt ifølge vedtægterne. Lars Skifter, Hasmark Strand Camping havde sendt 3 forslag: 1. Antal stemmer på generalforsamlingen skal være proportionalt med antal kubikmeter brugt i foregående år. Forslaget kræver en vedtægtsændring. Vedtægtsændringer skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Dirigenten foreslog, at forslagsstilleren til næste års generalforsamling sørgede for, at det blev sat på som punkt. 2. Generalforsamlingen flyttes til Hasmark Strand Camping og afholdes en lørdag i stedet for i Skoven. Lars Skifter uddybede sit forslag med, at mange foreninger bruger stedet til afholdelse af møder. På bestyrelsens vegne kommenterede formanden forslaget og sagde, at bestyrelsen indstillede, at vi forblev i Restaurant Næsbyhoved Skov, idet de fleste sommerhusejere bor i Odense. Lørdage finder bestyrelsen heller ikke hensigtsmæssige. Forslaget afstedkom en del debat. Lars B. Nielsen, Gunnars Allé 12, Frede Jensen, Birkevej 14, og Lis Markvardsen, Løkkevænget 4, gav udtryk for, at de alle støttede forslaget om at rykke generalforsamlingen til Hasmark. Hans Andersen pointerede, at hvis forsamlingen var for, var han sikker på, at bestyrelsen ville gå ind for forslaget. Lars Skifter fjernede lørdage fra sit forslag. Forslaget om at rykke til Hasmark satte dirigenten til vejledende afstemning.

9 HASMARK STRAND 9 Der var stort flertal for at afholde generalforsamlingen i Hasmark. 3. Forslag til generalforsamlingen sendes i brevform eller mail. I fremtiden vil en facebookgruppe, men en mail må da kunne indføres? Hertil svarede formanden, at der ingen steder står, i hvilken form et forslag skal komme, og at man naturligvis kan sende pr. mail. Forslaget blev trukket. 4. Lillian Andersen, Østre Strandvej 60: Ved reparation af vandledningerne i området på tidspunkter uden for sæson gives besked til hjemadresse, evt. via mail. Lilian Andersen var ikke til stede, hvorfor begrundelsen for forslaget blev læst op. Bestyrelsen tilkendegav: Hvis der er planlagt reparationer og dermed lukning af vandet i mere end 3 timer, gives der besked til hjemadressen, hvilket generalforsamlingen tog til efterretning. 6. Valg A. Formand, på valg er Allan Peterhånsel. (modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslog Henning Hansen, Østre Strandvej 84 som ny i bestyrelsen og som formand. Der var ikke andre forslag, så Henning Hansen blev valgt. B. På valg 2 bestyrelsesmedlemmer: Jutta Tybjerg: genvalgt Erling Struve: genvalgt C. Valg af bestyrelsessuppleant: Arne Hansen: genvalgt D. 1 reg. revisor: Mogens Stougaard, Otterup: genvalgt. E. 1 kritisk revisor: Preben Rosendal: genvalgt F. 1 revisorsuppleant: Alex Eriksen: genvalgt 7. Eventuelt Henning Hansen takkede for valget og udtrykte, at han havde håbet på en blidere start i AHSV. Anne Hansen, Østerballevej 104 ønskede et dæksel med skruelåg i stedet for det gamle, der er svært at få op. Næstformand Hans Andersen holdt en takketale til den afgående formand og takkede for en enestående indsats som formand for AHSV oven i købet i 2 omgange, her i sidste runde 8 år. Dirigenten takkede for god ro og orden. Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for veludført arbejde. Dirigent: Aage Mehlbye Sekretær: Jutta Tybjerg ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Selvaflæsningskort udsendes i begyndelsen af oktober - målerne aflæses pr. 31/10. Der vil være mulighed for at aflæsningen kan afleveres pr. tlf. og internet. Hvis det ønskes kan AHSV efter aftale aflæse målerne for kr. 150,- plus moms. Ved manglende rettidig indsendelse af aflæsning, pålægges gebyr på kr. 250,- ifølge takstbladet. Det skal understreges at aflæsningen er meget vigtig både for Dem og os - idet den er nødvendig for et korrekt afregnet forbrug. Flytning, ejerskifte og adresseændring skal meddeles direkte til Fyns Vandværks- & Ledningsservice ApS, som laver en opgørelse. HUSK at aflæse vandmåleren ved ejerskifte. Se iøvrigt Vi udfører regnskabsføring, opkrævning af vandafgifter, udsendelse af selvaflæsningskort, reparation af ledningsbrud m.m. for Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. FYNS VANDVÆRKS- & LEDNINGSSERVICE APS Industrivej 12, 5492 Vissenbjerg, tlf

10 10 HASMARK STRAND Sommerhusforeningens generalforsamling Umiddelfart efter AHSVs generalforsamling Referat fra generalforsamling i HSS torsdag d. 2/ Valg af dirigent. Ad. 1 Torben Knudsen valgtes. Han erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning. Formand Hans Andersen fremlagde årsberetningen. Ja endnu et år er gået i vores sommerhusforening. Efter vores sidste generalforsamling, konstituerede bestyrelsen sig: Næstformand Kasserer Sekretær Medlem Suppleant Formand Villi Skov. Ole Skjoldborg Larsen Brian Larsen Mogens Kristensen Gunnar Lykke Holm Hans Nylandsted Andersen Hvad nåede vi så i år 2012? Vi fortsatte vores arbejde på følgende områder. Nyt fælles projekt med kommunen om ny belægning på hovedfærdselsåre Renovering af nuværende veje Drænprojekt Vandcenter Syd Blåser Opnå sammenhold i området Fællesmøder Nyt vejprojekt: Som besluttet på sidste års generalforsamling, har vi arbejdet videre med løsningen om en OB belægning på Vestre og Østre Strandvej, i et tæt samarbejde med Nordfyns Kommune. Som nævnt sidste år startede vi med at kontakte advokat Hans Vestergaard (adv. For Fritidshusejernes Landsforening.) Konklusionen på mødet blev, at vi havde samme fortolkning af loven. Han opfordrede os til at tage et møde med Nordfyns Kommune. Dette blev afholdt den 26 april Vi fremlagde på mødet vores forskellige problematikker til løsning af vores fællesproblem med renovering af vores veje. Kommunen var klart enige i, at revisionen af loven klart pålægger kommunen at gå ind i sagen, hvis brugerne beder dem om hjælp. Generalforsamlingen gav bestyrelsen fuld opbakning til at arbejde videre ad denne vej. Vi har derfor i hele 2012 forsøgt forskellige modeller for at få så stor indflydelse på processen som muligt. Noget er lykkedes. Andet er juridisk ikke muligt. Status på dette er nu, at der har været afholdt tre særdeles konstruktive møder om en varig løsning med kommunen. Målet er, at vi i foråret 2014 får gennemført kommunens projekt, hvor der også indgår tidligere delelementer med dræning af vejkassen som supplement til vort oprindelige oplæg. Etablering af en fast belægning, og ikke mindst en løsning på fartdæmpende foranstaltninger. Der er i året 2013 valgt at samarbejde med Landinspektørfirmaet LE34 om partsfordeling samt gennemførelse af processen. Der vil blive valgt et rådgivende ingeniørfirma til at detailprojektere selve vejprojektet. Der vil hen over sommeren komme yderligere information til grundejerne fra Nordfyns Kommune, og vi som forening vil selvfølgelig følge processen tæt og informere samtlige sommerhusejere på vores hjemmeside. Jeg hører selvfølgelig gerne medlemmernes holdning til dette, men jeg må også sige at processen er i gang og kan ikke ændres væsentligt. Vi tror selvfølgelig på at vi vil forsætte den gode dialog med kommunen, for derigennem at få så meget indflydelse som muligt på en god løsning. Ja dette er status på vores nye vejprojekt. Skrabning: Vi vil selvfølgelig også i år fortsat sørge for skrabning. Vi vil fortsat forsøge at skabe pilhøjde eller ensrettet fald ved skrabning.

11 HASMARK STRAND 11 Drænprojekter: Vi vil i 2013 ikke udføre yderligere dræn, og generelt vil vi holde igen på udgifterne for at være bedre rustet til vejprojektet. Vi kender endnu ikke løsningen for den fremtidige vedligeholdelse efter kommunens projekt. Som tidligere nævnt må vi erkende at de sommerhusejere på Østre og Vestre Strandvej der har grunde mod havet står med et uløst problem. Men de kan tilslutte egne dræn til vores fælles drænrør mod landside (syd). Husk dette skal blot udføres af vores valgte entreprenør og tilsluttes gennem en rensebrønd. Sidste år informerede jeg om, at Vandcenter Syd arbejder med udbedring af vores afvanding af området. Der er udført et prøveprojekt i Tørresø området hvor der er udført en ny ledning for overfladevand. Det vil sige til drænvand samt overfladevand fra tagflader. Dette er også en løsning vi må forvente bliver pålagt vores område. Men kommunen har oplyst, der vil gå en rum tid inden de når til Hasmark, så det vil ikke påvirke vores vejprojekt her og nu. Hjertestarter: (Se forsiden, red.) Blåser: Vi nærmer os igen tiden for udsætning af vores blåser på 300 meter linien. Sommerhusejere samt de, der sejler i speedbåd har stor glæde af denne markering, Støjniveauet på terrassen er begrænset og badning kan forgå forsvarligt. Bådejeren har en tydelig markering for, hvor han skal være, for at hans sejlads er acceptabel. Jeg vil dog igen appellere til jer. Husk at påtale over for jeres børn og andre unge mennesker, hvilken fantastisk redskab, de har fået lov til at fornøje sig med på vandet, men gør dem også opmærksom på, hvilken dræbermaskine det kan være, hvis de betjenes forkert. Jeg vil også appellere til altid at bære redningsvest, når man sejler. Også på den smukke solskinsdag. Ofte er man ikke den atlet, man tror, og vandet er altid for koldt. Fællesmøde: Som sædvane havde vi et rigtig godt møde i Restauranten på campingpladsen. For os i bestyrelsen er det utrolig vigtigt at få denne dialog med alle de øvrige foreninger i området. Vi har for i år fastsat datoen til den 30. juni kl Igen har campingpladsen været behjælpelig med et lokale. Der vil selvfølgelig komme en skriftlig indbydelse. Vi tror, vi på dette møde kan informere om nyt fra Nordfyns Kommune. Jeg vil slutte min beretning med endnu engang at appellere til opbakning om vores vejprojekt samt foreningen.

12 12 HASMARK STRAND Jeg vil takke den øvrige bestyrelse, samt øvrige aktive bidragsydere der har gjort en stor indsats for området i Følgende kommentarer blev affødt af beretningen: Kan vi ikke få en hjertestarter? Svar fra Hasmark Camping: Der findes en på campingpladsen, som gerne må benyttes! Kan elmålerne aflæses hjemmefra? Svar: Vi undersøger om det er muligt! Hvordan med dræn ifb. med vejprojektet? Svar: Det bliver kommunens afgørelse? Hvordan foregår partshøring? Svar: Det er kommunen, der håndterer vejprojektet! Herefter blev beretningen godkendt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. Kasserer Ole Skjoldborg Larsen fremlagde 2012-regnskabet som udviste et overskud på kr ,25 og en egenkapital på kr ,09. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Indkomne forslag. Der var to forslag begge fra Hasmark Camping: 1: Det blev foreslået at generalforsamlingen skulle flyttes til Hasmark Camping. Forslaget blev sendt til vejledende afstemning under vandværkets GF, og bestyrelsen vedtog at rykke fremtidige GF er til Hasmark Camping. 2: Hvad skal vi gøre med vejchikaner? Svar: Det er kommunens afgørelse? 5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetter, samt forslag om alm. Kontingenter og vejvedligeholdelseskontingent. Budgettet er det samme som sidste år. Spg.: Skal alle så ikke betale til vejen ved vejprojektet? Svar: Alle der har behov for at bruge vejen for at komme til deres sommerhus, kommer til at betale! Budgettet blev godkendt 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Mogens Kristensen og Ole Skjoldborg Larsen blev genvalgt. 7. Valg af suppleant. Gunnar L. Holm blev genvalgt 8. Valg af 2 revisorer. John Barrett og Allan Peterhänsel blev genvalgt. 9. Valg af revisorsuppleant. Find Andersen blev valgt 10. Eventuelt. Vibevængets grundejerforening: Vi har 2 punkter: Hegnsproblematikken giver konflikter. Vi er modtagelige for gode råd om løsninger! Vi har svært ved få lån. Flere foreninger har samme problematik, og problemstillingen er, at tinglysningen ikke længere vil acceptere vedtægterne og så vil kreditforeningerne ikke yde lån. Denne problemstilling vil blive behandlet på fællesmødet d. 30/6 HSS bestyrelse 2013 Hans J. N. Andersen, formand Højvang 259, 5270 Odense N Tlf Strandadresse: Østre Strandvej 90 Mail: Villi Nielsen Skov, næstformand Strandvejen 8, 5450 Otterup Strandadresse: Løkkevænget 5 Mail: Ole Skjoldborg Larsen, kasserer Vestre Strandvej 35, Hasmark, 5450 Otterup Tlf /Mobil Mail: Brian P. Larsen, sekretær Tlf /Mobil Strandadresse: Østre Strandvej 281 Mail: Mogens Kristensen, best.medlem Præstegårdsvænget 38, 5210 Odense NV Tlf /Mobil Strandadr.: Østre Strandvej 52 Mail:

13 HASMARK STRAND 13 Genbrugsstationen i Otterup Genbrugsstationen på Ørkebyvej står klar til at modtage dit affald. For at du ikke skal køre forgæves, bringer vi her åbningstiderne: Fra 1. april til 31. oktober er der dagligt åbent fra kl , lø-sø I tiden 1. okt. til 31. marts dagligt fra kl , lø 10-16, søndag lukket. Tjek åbningstiderne på skæve helligdage! Skulle du have spørgsmål kan du ringe til genbrugsstationen på tlf Iøvrigt kan du stadig komme af med flasker og papir/aviser ved toiletbygningen på Odensevej, på den gamle busvendeplads ved Østerballevej og i div. parker. Åbningstider på Otterup Bibliotek Søndergade 2 Otterup Man. - tirs Ons Tors. - fre Lør Lægevagten Tlf Akutte sprængninger på ledningsnettet Tlf Dagrenovationen Renovationssækkene er opsat og tømmes ugentligt. Sækkene sættes for sidste gang 27. sept. og de bliver tømt i uge 43, 2 og 9. Ønsker du tømning hele året, skal du tilmelde dig på genbrug/ renovationen, tlf nr. 64 AHSV Vandforbruget år for år: År Modtaget Solgt Diff. Diff. kbm kbm kbm i % : : : : : : , : , : , : , : , , , , , , , , , , , , * , ,33 * 1/1-25/10. Find flere oplysninger om vandforbrug og vandkvalitet på Red. LEJERFORENINGEN HOFMANSGAVE SOMMERBY BESTYRELSE: Henning Findshøj, formand Åsumvej 323, 5240 Odense NØ Tlf / Strandadresse: Østre Strandvej 198, Mail: Paul Kildemoes, næstformand Annelisevænget 4, 5270 Odense N. Tlf / Strandadresse: Østre Strandvej 66 Mail: Torben Knudsen, kasserer, Jernbanegade 6, 5450 Otterup Tlf / Strandadresse: Erikshåb 81 Mail: Paul Hansen, sekretær Fasanvænget 15, 5260 Odense S Tlf / Strandadresse: Erikshåb 37 Mail: Susan Hruskova, best.medlem Østre Strandvej 206, 5450 Otterup Tlf (Hunderupvej 106, 5230 Odene M) Mail: hunderupvej Aage Madsen, best.medlem Bjergfyrvangen 77, 5270 Odense N Tlf Strandadresse: Rørmosevej 39 Mail: Vandets PH surhedsgrad 7,96 Der anbefales mellem 7 og 8,5 Postkasse kan findes på toiletbygningen ved Østerballevej og ved campingpladsens reception inde i gården. Vandets hårdhed 18,1 dh Der anbefales mellem 5 dh og 30

14 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2012

15

16 HASMARK STRAND Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning, AHSV Takstblad godk. 15. nov Tilslutningsbidrag: 1.1 Bidrag til hovedanlæg pr. sommerhus, parcelhus, lejlighed, andelsbolig (jf. dog 1.4). 1.2 Bidrag til forsyningsledninger pr. ejendom (jf. dog 1.4). 1.3 Bidrag til stikledninger pr. stk. 1.4 Institutioner og erhverv betaler grundtilslutning for en ejendom samt forhøjet tilslutningsbidrag efter en fordelingsnøgle, hvor forbrug over 500 m 3 /år for hver 250 m 3 afregnes med et beløb, som svarer til summen af de under pkt. 1.1 og 1.2 anførte beløb. Merforbrug i forhold til tidligere betalt tilslutningsbidrag afregnes på samme måde. 1.5 Forsynings- og stikledningsbidrag kan reguleres hvert år efter foregående års indeksregulering. 1.6 Vedr. udstykninger, samt sikkerhed for betalingen vedr. nyanlæg, se regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns kommune. 1.7 Efter betaling af tilslutningsbidrag modtager hver ejendom et andelsbevis, pt. lydende på kr ,00. kr ,00 kr ,00 kr ,00 2. Driftsbidrag: 2.1 Fast årligt driftsbidrag pr. tilsluttet ejendom. 2.2 Afgift pr. forbrugt kubikmeter. 2.3 Vandafgifter til staten pr. forbrugt kubikmeter, pt. kr. 390,00 kr. 5,00 kr. 6,13 3. Betaling for aflæsning: 3.1 Fast årligt driftsbidrag for indeværende år og årsopgørelse for året før betales pr. 1. marts. (Beløb under kr. 100,00 tilbagebetales ikke, men overføres til det følgende år.) 3.2 Vandmåleren aflæses pr. 31. oktober. Der udsendes aflæsningskort først i oktober. Også mulighed for indberetning via internet og telefon. 3.3 Aflæsningen skal være modtaget af AHSV senest 7. november. Er aflæsningen ikke modtaget inden den fastsatte frist, foretager AHSV aflæsningen mod gebyr, se pkt Ved ejerskifte aflæses måleren, og der laves en flytteopgørelse. 4. Gebyrer: 4.1 Genåbningsgebyr efter lukning på grund af skyldigt bidrag m.m. Gebyret tillægges påløbende omkostninger. 4.2 Gebyr for manglende rettidig betaling i henhold til udsendte opgørelser. 4.3 Gebyr for manglende rettidig indberetning af vandmåleraflæsning. (AHSV foretager aflæsningen.) 4.4 Gebyr ved flytning (ejerskifte). 4.5 Gebyr for årsaflæsning (forhåndsaftale med AHSV). 4.6 Gebyr for udlevering af målerdata, pr. ejendom. 4.7 Gebyr for udlevering af LER-oplysninger pr. forespørgsel. kr. 600,00 kr. 100,00 kr. 250,00 kr. 100,00 kr. 150,00 kr. 200,00 kr. 200,00 5. Renter og moms: 5.1 Skyldige beløb tillægges renter fra forfaldsdagen - jf. vandforsyningsregulativet. 5.2 Alle afgifter og gebyrer tillægges gældende momssats. 6. Godkendelse: Dette takstblad er gældende for afgift pr. forbrugt m 3 dog kun til 31. oktober 2013.

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

HASMARK STRAND 60. ÅRGANG JULI 2015

HASMARK STRAND 60. ÅRGANG JULI 2015 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK STRAND 60. ÅRGANG JULI 2015 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND

HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Stillinge Strands Vandværk

Stillinge Strands Vandværk Stillinge Strands Vandværk 1 Generalforsamling søndag den 5. juli 2009 kl. 10.00 i Kirke Stillinge Forsamlingshus Til stede var bestyrelsen samt vandværksbestyrer Tommy Simonsen, administrationsmedarbejder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30 i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: Generalforsamling 2015. Formandens beretning. a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Mejlskov Vandværk 2015

Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk Ordinær generalforsamling afholdes Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.30 i Skåstrup forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING 2 HASMARK STRAND Bestyrelsen 2005 Allan Peterhänsel, Formand John Barrett, Kasserer Hans J. N. Andersen, Næstformand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen blev valgt til ordstyrer. Generalforsamling - Referat Afholdt 17. marts 2014 - Store Merløse Hallen b. Det blev konstateret, at Generalforsamlingen

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret:

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl I Gormshallen. Bestyrelsens beretning for 2016.

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl I Gormshallen. Bestyrelsens beretning for 2016. JELLING VANDVÆRK Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl. 19.30 I Gormshallen 1. Valg af dirigent Alfred Frandsen blev valgt 2. Bestyrelsens beretning ved for manden

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223 A, Osted kirkebjerg-vand.dk ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted Mød op denne aften, og vær med til at skabe en god

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk MØDEREFERAT TITEL Generalforsamling I/S Lynge Vandværk DATO 19. maj 2015 STED Lynge Kro DELTAGERE Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Formand Svend Pedersen Kasserer Walther Thomsen Næstformand John

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 25. FEBRUAR 2017 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune.

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere