STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI Hjertestarter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter"

Transkript

1 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var Mette og Lars Skifter fra campingpladsen til stede og de kunne fortælle om hjerte-starteren, som de har en af. Den måtte gerne komme sommerhusejerne og deres gæster til gode, hvis det kom dertil. I tilfælde af hjerteanfald skal man altid ringe 112. Her registreres, hvor patienten befinder sig og her kan man se, hvor den nærmeste hjertestarter er. 112 giver så besked til det sted, hvor hjertestarteren er og herfra kører man ud til patienten med hjertestarteren. Det vil sige at man kan vente på hjertestarteren, men hvis man ikke har tålmodighed kan man for en sikkerheds skyld selv ringe til campingpladsen inden for åbningstiden og bede om hjælp. Det er tlf men husk kun i åbningstiden Udenfor denne tid kan man ikke forvente, at der svares, men er der en af de tre, der kan betjene starteren til stede, rykker de selvfølgelig ud. (Red.) HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013 STRAND

2 2 HASMARK STRAND AHSVs bestyrelse 2013 Henning Hansen, formand Østre Strandvej 84, 5450 Otterup Telf.: Hans J. Andersen, næstformand Højvang 259, 5270 Odense N Strandadresse: Østre Strandvej 90 Telf.: Mail: John Barrett, kasserer Grundtvigsvej 17, 5230 Odense M Strandadresse: Østre Strandvej 88 Telf.: Mail: Jutta Tybjerg, sekretær Tingskiftet 32, 5270 Odense N Telf.: Strandadresse: Niels Eriksensvej 1 Mail: Paul Kildemoes Annelisevænget 4, 5270 Odense N Telf.: Strandadresse: Østre Strandvej 66 Mail: Villi Nielsen Skov Strandvejen 8, 5450 Otterup Strandadresse: Løkkevænget 5 Mail: Erling Struve Åløkkehaven 33, 5000 Odense C Telf.: Strandadresse: Østre Strandvej 76 Mail: Arne Hansen, bestyrelsessuppl. Skibhusvej 280A, 5000 Odense C. Strandadresse: Rørmosevej 17, Telf.: / mobil Mail: el. Bjerne Lykke Pedersen, bestyrelsessuppl. Ærtebjerggaardsvej 138, 5270 Odense N Strandadresse: Vognmandsløkken 15 Mobil: Mail: Henning Hansen Hans J. Andersen John Barrett Jutta Tybjerg Paul Kildemoes Villi Skov Erling Struve Arne Hansen Bjerne L. Pedersen

3 HASMARK STRAND 3 Generalforsamlingen den 2. maj 2013 kl i Restaurant Næsbyhoved Skov Rekordstort fremmøde trods det gode vejr - eller var det formandsvalget der trak? Formanden Allan Peterhänsel indledte generalforsamlingen med at bede forsamlingen mindes nyligt afdøde Cristian Birkenfeldt. Birkenfeldt gjorde et stort stykke arbejde for Hasmark foreningerne. Formanden bød derefter forsamlingen velkommen og gik over til generalforsamlingens dagsorden: Dagsorden: 1. Valg af dirigent Aage Mehlby blev valgt. Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, oven i købet á 2 gange. Det fremmødte antal stemmeberettigede stemmer: 79. Én for hver parcel (andel, red.). 2. Bestyrelsens beretning: 1. Vandmåleraflæsninger, VandCenter Syd. Tilbud fra VandCenter Syd om at opkræve vandafledningsafgift. AHSV fastholdt, at der forelå en aftale, som ikke var opsagt, gældende også for 2012, hvilket VandCenter Syd selvfølgelig måtte acceptere, også at vi ikke havde pligt til at aflevere aflæsningstal til dem. AHSV har meddelt, at der fremover ikke afleveres aflæsningstal, medmindre en acceptabel aftale kan indgås.

4 4 HASMARK STRAND Det skal nævnes, at vi fortsat afleverer data, når der udskiftes vandmålere. Dette skyldes, at for denne ydelse betaler VandCenter Syd et rimeligt beløb. Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD), meddelte i februar 2013-nummeret af deres blad, VANDPOSTEN, at man fraråder, at man laver aftaler om såkaldt gratis aflæsning og afregning. På sidste års generalforsamling blev det slået fast, at AHSV skal fortsætte sit virke uændret. Fremtidsperspektiver I denne tid stilles der større og større krav til vandværkerne. Der er krav om, at vandkvaliteten skal være i orden, og ledningsnettet være up to date. Dette kræver, at vandværkets økonomi er i orden. Vandråd Nordfyn, som AHSV er medlem af, følger løbende udviklingen, og gennem dette samarbejde følger vi, hvordan de mindre vandværker klarer sig. VandCenter Syd er klar på sidelinjen, idet man allerede har overtaget et par vandværker i det nordfynske område. Men det er ikke gratis for vandværkernes medlemmer. Man vurderer vedligeholdelsesstandarden af vandværk og ledningsnet og fastsætter ud fra dette, hvad der evt. skal renoveres og straks betales af medlemmerne. En engangsbetaling på op til godt kr. pr. medlem, har der været stillet krav om. Derfor er det utroligt vigtigt, at der hele tiden foretages vedligeholdelser og fornyelser. Den plan for renoveringer, som bestyrelsen har fulgt, nedbringer støt og roligt vor formue, derfor er det bestyrelsens plan at lade såvel det årlige faste driftsbidrag som prisen pr. forbrugt m3 vand stige. For de fleste medlemmer, vil den totale årlige stigning blive på et par hundrede kroner fra 2014 under forudsætning af kommunens godkendelse. Vandværket Der har været satset målrettet på at gøre vandværket tidssvarende: der er lagt nyt tag på rentvandsbeholderen, som efterfølgende er blevet renset og inspiceret af dykkere. Det blev konstateret, at alt er i orden. Af energimæssige årsager trængte vandværkets pumper til udskiftning, så pumpekapaciteten uden problemer kan følge det stærkt svingende behov for udpumpning af vand.

5 HASMARK STRAND 5 Alle eltavler er udskiftet, så styring og overvågning af systemerne er tidssvarende. F. eks. er der nu krav om løbende at foretage termograferinger, så det sikres, at der ikke kan opstå overbelastningssituationer. En transformer brød i brand i Hasmark ikke langt fra vandværket. Derved stod vi uden elforsyning. Vi sikrer os ved at indkøbe en generator, der kan drives ved hjælp af en traktor. I arbejdet med vandværkets renovering har næstformanden Hans J. N. Andersen trukket et meget stort læs. Det skal nævnes, at samarbejdet med byen forløber forbilledligt, hvilket bl. a. viste sig, da Nordfyns Kommune pludselig var af den opfattelse, at der burde udarbejdes takstblad også for selve vandværket. Et godt møde med kommunen betød, at det faktisk nu er opfattelsen, at vor selskabskonstruktion er værd at efterligne for andre. Kravene vokser. Der stilles nu krav om, at vandværkspassere deltager i kurser bl. a. om den helt nødvendige hygiejne. Der stilles også krav om, at vandanalyser skal ske også i vandforsyningsområdets yderdistrikter. Vi arbejder p.t. på en ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse. Kommunen har udsat tidsfristen for indsendelsen, men vi er i gang med det i øvrigt ret store arbejde, som en sådan ansøgning kræver. Ledningsnettet AHSV arbejder ligeledes på at renovere ledningsnettet. Her er det Villi Skov, som har været primus motor. Arbejdet med udskiftning af vandmålerbrønde fortsætter ud fra den økonomi, vi råder over, og udskiftning af den gamle hovedvandledning fortsætter ligeledes. Grundet den lange vinter, nåede vi ikke, hvad der var planlagt, men arbejdet fortsætter. Dog standser arbejdet inden så længe, for så er mange af sommerhusene igen blevet beboet. Arbejdet med ledningsnettet fortsætter til efteråret. Vi har mange medlemmer, og kun et fåtal volder os problemer. Det er en kendsgerning, at det er vanskeligere at få skyldige beløb betalt.

6 6 HASMARK STRAND Vi har måttet sende en del rykkere ud, og det har været nødvendigt at lukke for vandet på nogle adresser. Det er bestyrelsens holdning, at det ikke skal være den store medlemskreds, der skal betale for de få, der tilsyneladende ikke kan eller vil betale. Vi har ikke modtaget ønsker om henstand. Der er medlemmer, der mener, at det er bestyrelsens skyld, når der er brugt alt for mange m3 vand på en adresse. Derfor er der mere end nogensinde før grund til at erindre om, at man løbende bør følge sit vandforbrug og sikre sig, at der ikke er haner eller wc er, hvorfra vandet siver. Nogle er blevet overrasket over, at rigtig mange m3 er løbet ud. Vi taler om vandudgifter, der løber op i tusinder af kroner ikke til AHSV alene, men afgift til staten og vandafledningsafgift bringer prisen på en m3 vand op på knap 50 kr. Vi arbejder med at finde frem til en måde at fastholde dækslerne på målerbrøndene, så de ikke kan flyde væk og derved muliggøre, at målere i frostvejr senere beskadiges. Ligeledes ser vi nu muligheder for fjernaflæsning af vandmålerne. Dette arbejder vi med. Alle de akutte ting, tager Paul Kildemoes sig af ofte kan et godt råd fra Paul løse problemet. Brug vores vagttelefon både til små og større problemer! Beredskabsplan Nordfyns Kommune har udarbejdet en omfattende plan for alt, hvad der kan ske for en vandforsyning, og kommunen har medtaget forslag til skrivelser, der evt. skal udsendes. AHSV har omskrevet vor interne beredskabsplan, så den nu følger alle krav, som kommunen har opstillet. I den forbindelse minder jeg om, at AHSVs hjemmeside: vil bringe alle vigtige meddelelser, hvis en akut situation skulle opstå. HASMARK STRAND og Alle er bekendt med vort foreningsblad, dygtigt redigeret af Erling Struve, men der henvises også til vores hjemmeside. Her bringes de seneste vandanalyseresultater, og sidste år blev det muligt løbende at følge strandvejret: temperatur, sol, nedbør, normalvind og vindstød.

7 HASMARK STRAND 7 Retssag: Formanden omtalte den verserende retssag med et af AHSV s medlemmer. Sagen er nu en sag mellem AHSV og campingrådet. AHSV vandt sagen i byretten, men da den er anket til landsretten, er sagen endnu ikke afsluttet. Afslutning Formanden rettede en stor tak til vore samarbejdspartnere i Hasmark By, til kommunen og til de firmaer, der arbejder for AHSV. Det er af stor betydning, at opgaver løses i en tillidsfyldt atmosfære. Allan Peterhänsel afsluttede sin beretning med følgende: Selv om denne beretning er bestyrelsens beretning, vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet gennem de seneste 8 år, hvor jeg har fungeret som formand. I har, på hvert sit område, ydet en stor indsats, som vore mange medlemmer næppe er klar over. Det kræver lyst til at arbejde for andre, og den lyst er I bestemt alle besjælet af. Jeg vil gerne udtrykke et håb om, at vor forening må gå en lys fremtid i møde! Allan Peterhänsel. Herefter blev beretningen overladt til generalforsamlingens drøftelse: Efterfølgende debat: Lars Skifter, Hasmark Strand Camping udtrykte utilfredshed med formandens udlægning af den verserende retssag. Kaj Eriksen, Østre Strandvej 269, var tilfreds med beskrivelsen af sagen. Jørgen Frandsen, Gunnars Allé 15, takkede Allan og den øvrige bestyrelse for arbejdet. Herefter blev beretningen taget til efterretning. 3+4: Regnskabet for 2012 og Budget for 2013: Med ordstyrerens tilladelse fremlagde kasserer John Barrett på én gang regnskabet for 2012 og budgettet for De enkelte poster blev fremlagt i regnskabet, der blev vist på overhead. Årsregnskabet viste et budgetmæssigt forventet underskud på kr. For budgettet 2013 forventes et underskud på kr. Der er i budgettet for 2014 indregnet en forhøjelse på m3 prisen, 2 kr. og en forhøjelse af det faste årlige bidrag på 150 kr. Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendelse: Udsendes hvert år i juni/juli til samtlige sommerhuse i Hasmark og dele af Jørgensø i et oplag på Indlæg til bladet kan tilsendes redaktøren eller et bestyrelsesmedlem (se omstående adresser) senest 10. maj. Redaktion og annoncer: Erling Struve Åløkkehaven 33, 1. th., 5000 Odense Tlf.: Ansvarshavende: Henning Hansen Østre Strandvej 84, 5450 Otterup Tlf Produktion: Vissenbjerg - Tommerup Tryk A/S Vagtelvænget 10, 5610 Assens Tlf

8 8 HASMARK STRAND Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Vagttelefon Regnskabet for I/S Hasmark Vandværk blev ligeledes gennemgået. Efterfølgende debat: Bent Ottesen, Vibevænget 19, forespurgte, om man havde nogen garanti for ikke at miste sit indestående ved bankkrak. John Barrett sagde, at der var indhentet tilbud fra andre banker, og at man også benyttede andre banker. Det vil være usandsynligt, at Danske Bank gik konkurs, men man var i bestyrelsen opmærksom på at følge udviklingen. Fra salen kom der en bemærkning om, at foreninger ikke var dækket af bankgarantien på Hertil svarede kassereren, at det her skulle pointeres at AHSV IKKE er en forening, men et andelsselskab! Endvidere blev der spurgt om, hvor mange af til de kr., der er tilgodehavende vandafgifter, der er dubiøse. Hertil svarede John Barrett, at ingen er dubiøse. Preben Højvang påpegede, at reservationer til forventede tab fremover bør fremgå tydeligt af revisorernes regnskaber. Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at tage det til efterretning. Bjørn Wind, Vibevænget 16, spurgte, hvad kørselsgodtgørelsen blev brugt til. Der blev svaret, at Poul Kildemoes meget ofte bliver tilkaldt til sommerhusene, der bliver kørt til aflæsninger af målerbrønde, 300 bliver udtaget til kontrol, hvortil kommer, at der også køres, når der kommer klager, der er utætheder, udlevering af Hasmark bladet, og endelig får bestyrelsesmedlemmer kørselsgodtgørelse, når man kører langt til eksterne møder. Lene Balder spurgte, om man havde overvejet at binde en del af den indestående kapital, således at renten bliver højere. John Barrett svarede, at man ikke kunne binde alle pengene, der skulle være penge til rådighed til de igangværende projekter. Aage Mehlbye tilføjede, at der ved en regnskabsaflæggelse kan spørges om mange ting, og at bestyrelsen har lyttet til de forskellige indvendinger og spørgsmål. Herefter blev regnskab og budget godkendt. 5. Indkomne forslag: Dirigenten fastslog, at fristen for indsendelse af forslagene var overholdt ifølge vedtægterne. Lars Skifter, Hasmark Strand Camping havde sendt 3 forslag: 1. Antal stemmer på generalforsamlingen skal være proportionalt med antal kubikmeter brugt i foregående år. Forslaget kræver en vedtægtsændring. Vedtægtsændringer skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Dirigenten foreslog, at forslagsstilleren til næste års generalforsamling sørgede for, at det blev sat på som punkt. 2. Generalforsamlingen flyttes til Hasmark Strand Camping og afholdes en lørdag i stedet for i Skoven. Lars Skifter uddybede sit forslag med, at mange foreninger bruger stedet til afholdelse af møder. På bestyrelsens vegne kommenterede formanden forslaget og sagde, at bestyrelsen indstillede, at vi forblev i Restaurant Næsbyhoved Skov, idet de fleste sommerhusejere bor i Odense. Lørdage finder bestyrelsen heller ikke hensigtsmæssige. Forslaget afstedkom en del debat. Lars B. Nielsen, Gunnars Allé 12, Frede Jensen, Birkevej 14, og Lis Markvardsen, Løkkevænget 4, gav udtryk for, at de alle støttede forslaget om at rykke generalforsamlingen til Hasmark. Hans Andersen pointerede, at hvis forsamlingen var for, var han sikker på, at bestyrelsen ville gå ind for forslaget. Lars Skifter fjernede lørdage fra sit forslag. Forslaget om at rykke til Hasmark satte dirigenten til vejledende afstemning.

9 HASMARK STRAND 9 Der var stort flertal for at afholde generalforsamlingen i Hasmark. 3. Forslag til generalforsamlingen sendes i brevform eller mail. I fremtiden vil en facebookgruppe, men en mail må da kunne indføres? Hertil svarede formanden, at der ingen steder står, i hvilken form et forslag skal komme, og at man naturligvis kan sende pr. mail. Forslaget blev trukket. 4. Lillian Andersen, Østre Strandvej 60: Ved reparation af vandledningerne i området på tidspunkter uden for sæson gives besked til hjemadresse, evt. via mail. Lilian Andersen var ikke til stede, hvorfor begrundelsen for forslaget blev læst op. Bestyrelsen tilkendegav: Hvis der er planlagt reparationer og dermed lukning af vandet i mere end 3 timer, gives der besked til hjemadressen, hvilket generalforsamlingen tog til efterretning. 6. Valg A. Formand, på valg er Allan Peterhånsel. (modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslog Henning Hansen, Østre Strandvej 84 som ny i bestyrelsen og som formand. Der var ikke andre forslag, så Henning Hansen blev valgt. B. På valg 2 bestyrelsesmedlemmer: Jutta Tybjerg: genvalgt Erling Struve: genvalgt C. Valg af bestyrelsessuppleant: Arne Hansen: genvalgt D. 1 reg. revisor: Mogens Stougaard, Otterup: genvalgt. E. 1 kritisk revisor: Preben Rosendal: genvalgt F. 1 revisorsuppleant: Alex Eriksen: genvalgt 7. Eventuelt Henning Hansen takkede for valget og udtrykte, at han havde håbet på en blidere start i AHSV. Anne Hansen, Østerballevej 104 ønskede et dæksel med skruelåg i stedet for det gamle, der er svært at få op. Næstformand Hans Andersen holdt en takketale til den afgående formand og takkede for en enestående indsats som formand for AHSV oven i købet i 2 omgange, her i sidste runde 8 år. Dirigenten takkede for god ro og orden. Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for veludført arbejde. Dirigent: Aage Mehlbye Sekretær: Jutta Tybjerg ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Selvaflæsningskort udsendes i begyndelsen af oktober - målerne aflæses pr. 31/10. Der vil være mulighed for at aflæsningen kan afleveres pr. tlf. og internet. Hvis det ønskes kan AHSV efter aftale aflæse målerne for kr. 150,- plus moms. Ved manglende rettidig indsendelse af aflæsning, pålægges gebyr på kr. 250,- ifølge takstbladet. Det skal understreges at aflæsningen er meget vigtig både for Dem og os - idet den er nødvendig for et korrekt afregnet forbrug. Flytning, ejerskifte og adresseændring skal meddeles direkte til Fyns Vandværks- & Ledningsservice ApS, som laver en opgørelse. HUSK at aflæse vandmåleren ved ejerskifte. Se iøvrigt Vi udfører regnskabsføring, opkrævning af vandafgifter, udsendelse af selvaflæsningskort, reparation af ledningsbrud m.m. for Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. FYNS VANDVÆRKS- & LEDNINGSSERVICE APS Industrivej 12, 5492 Vissenbjerg, tlf

10 10 HASMARK STRAND Sommerhusforeningens generalforsamling Umiddelfart efter AHSVs generalforsamling Referat fra generalforsamling i HSS torsdag d. 2/ Valg af dirigent. Ad. 1 Torben Knudsen valgtes. Han erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning. Formand Hans Andersen fremlagde årsberetningen. Ja endnu et år er gået i vores sommerhusforening. Efter vores sidste generalforsamling, konstituerede bestyrelsen sig: Næstformand Kasserer Sekretær Medlem Suppleant Formand Villi Skov. Ole Skjoldborg Larsen Brian Larsen Mogens Kristensen Gunnar Lykke Holm Hans Nylandsted Andersen Hvad nåede vi så i år 2012? Vi fortsatte vores arbejde på følgende områder. Nyt fælles projekt med kommunen om ny belægning på hovedfærdselsåre Renovering af nuværende veje Drænprojekt Vandcenter Syd Blåser Opnå sammenhold i området Fællesmøder Nyt vejprojekt: Som besluttet på sidste års generalforsamling, har vi arbejdet videre med løsningen om en OB belægning på Vestre og Østre Strandvej, i et tæt samarbejde med Nordfyns Kommune. Som nævnt sidste år startede vi med at kontakte advokat Hans Vestergaard (adv. For Fritidshusejernes Landsforening.) Konklusionen på mødet blev, at vi havde samme fortolkning af loven. Han opfordrede os til at tage et møde med Nordfyns Kommune. Dette blev afholdt den 26 april Vi fremlagde på mødet vores forskellige problematikker til løsning af vores fællesproblem med renovering af vores veje. Kommunen var klart enige i, at revisionen af loven klart pålægger kommunen at gå ind i sagen, hvis brugerne beder dem om hjælp. Generalforsamlingen gav bestyrelsen fuld opbakning til at arbejde videre ad denne vej. Vi har derfor i hele 2012 forsøgt forskellige modeller for at få så stor indflydelse på processen som muligt. Noget er lykkedes. Andet er juridisk ikke muligt. Status på dette er nu, at der har været afholdt tre særdeles konstruktive møder om en varig løsning med kommunen. Målet er, at vi i foråret 2014 får gennemført kommunens projekt, hvor der også indgår tidligere delelementer med dræning af vejkassen som supplement til vort oprindelige oplæg. Etablering af en fast belægning, og ikke mindst en løsning på fartdæmpende foranstaltninger. Der er i året 2013 valgt at samarbejde med Landinspektørfirmaet LE34 om partsfordeling samt gennemførelse af processen. Der vil blive valgt et rådgivende ingeniørfirma til at detailprojektere selve vejprojektet. Der vil hen over sommeren komme yderligere information til grundejerne fra Nordfyns Kommune, og vi som forening vil selvfølgelig følge processen tæt og informere samtlige sommerhusejere på vores hjemmeside. Jeg hører selvfølgelig gerne medlemmernes holdning til dette, men jeg må også sige at processen er i gang og kan ikke ændres væsentligt. Vi tror selvfølgelig på at vi vil forsætte den gode dialog med kommunen, for derigennem at få så meget indflydelse som muligt på en god løsning. Ja dette er status på vores nye vejprojekt. Skrabning: Vi vil selvfølgelig også i år fortsat sørge for skrabning. Vi vil fortsat forsøge at skabe pilhøjde eller ensrettet fald ved skrabning.

11 HASMARK STRAND 11 Drænprojekter: Vi vil i 2013 ikke udføre yderligere dræn, og generelt vil vi holde igen på udgifterne for at være bedre rustet til vejprojektet. Vi kender endnu ikke løsningen for den fremtidige vedligeholdelse efter kommunens projekt. Som tidligere nævnt må vi erkende at de sommerhusejere på Østre og Vestre Strandvej der har grunde mod havet står med et uløst problem. Men de kan tilslutte egne dræn til vores fælles drænrør mod landside (syd). Husk dette skal blot udføres af vores valgte entreprenør og tilsluttes gennem en rensebrønd. Sidste år informerede jeg om, at Vandcenter Syd arbejder med udbedring af vores afvanding af området. Der er udført et prøveprojekt i Tørresø området hvor der er udført en ny ledning for overfladevand. Det vil sige til drænvand samt overfladevand fra tagflader. Dette er også en løsning vi må forvente bliver pålagt vores område. Men kommunen har oplyst, der vil gå en rum tid inden de når til Hasmark, så det vil ikke påvirke vores vejprojekt her og nu. Hjertestarter: (Se forsiden, red.) Blåser: Vi nærmer os igen tiden for udsætning af vores blåser på 300 meter linien. Sommerhusejere samt de, der sejler i speedbåd har stor glæde af denne markering, Støjniveauet på terrassen er begrænset og badning kan forgå forsvarligt. Bådejeren har en tydelig markering for, hvor han skal være, for at hans sejlads er acceptabel. Jeg vil dog igen appellere til jer. Husk at påtale over for jeres børn og andre unge mennesker, hvilken fantastisk redskab, de har fået lov til at fornøje sig med på vandet, men gør dem også opmærksom på, hvilken dræbermaskine det kan være, hvis de betjenes forkert. Jeg vil også appellere til altid at bære redningsvest, når man sejler. Også på den smukke solskinsdag. Ofte er man ikke den atlet, man tror, og vandet er altid for koldt. Fællesmøde: Som sædvane havde vi et rigtig godt møde i Restauranten på campingpladsen. For os i bestyrelsen er det utrolig vigtigt at få denne dialog med alle de øvrige foreninger i området. Vi har for i år fastsat datoen til den 30. juni kl Igen har campingpladsen været behjælpelig med et lokale. Der vil selvfølgelig komme en skriftlig indbydelse. Vi tror, vi på dette møde kan informere om nyt fra Nordfyns Kommune. Jeg vil slutte min beretning med endnu engang at appellere til opbakning om vores vejprojekt samt foreningen.

12 12 HASMARK STRAND Jeg vil takke den øvrige bestyrelse, samt øvrige aktive bidragsydere der har gjort en stor indsats for området i Følgende kommentarer blev affødt af beretningen: Kan vi ikke få en hjertestarter? Svar fra Hasmark Camping: Der findes en på campingpladsen, som gerne må benyttes! Kan elmålerne aflæses hjemmefra? Svar: Vi undersøger om det er muligt! Hvordan med dræn ifb. med vejprojektet? Svar: Det bliver kommunens afgørelse? Hvordan foregår partshøring? Svar: Det er kommunen, der håndterer vejprojektet! Herefter blev beretningen godkendt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. Kasserer Ole Skjoldborg Larsen fremlagde 2012-regnskabet som udviste et overskud på kr ,25 og en egenkapital på kr ,09. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Indkomne forslag. Der var to forslag begge fra Hasmark Camping: 1: Det blev foreslået at generalforsamlingen skulle flyttes til Hasmark Camping. Forslaget blev sendt til vejledende afstemning under vandværkets GF, og bestyrelsen vedtog at rykke fremtidige GF er til Hasmark Camping. 2: Hvad skal vi gøre med vejchikaner? Svar: Det er kommunens afgørelse? 5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetter, samt forslag om alm. Kontingenter og vejvedligeholdelseskontingent. Budgettet er det samme som sidste år. Spg.: Skal alle så ikke betale til vejen ved vejprojektet? Svar: Alle der har behov for at bruge vejen for at komme til deres sommerhus, kommer til at betale! Budgettet blev godkendt 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Mogens Kristensen og Ole Skjoldborg Larsen blev genvalgt. 7. Valg af suppleant. Gunnar L. Holm blev genvalgt 8. Valg af 2 revisorer. John Barrett og Allan Peterhänsel blev genvalgt. 9. Valg af revisorsuppleant. Find Andersen blev valgt 10. Eventuelt. Vibevængets grundejerforening: Vi har 2 punkter: Hegnsproblematikken giver konflikter. Vi er modtagelige for gode råd om løsninger! Vi har svært ved få lån. Flere foreninger har samme problematik, og problemstillingen er, at tinglysningen ikke længere vil acceptere vedtægterne og så vil kreditforeningerne ikke yde lån. Denne problemstilling vil blive behandlet på fællesmødet d. 30/6 HSS bestyrelse 2013 Hans J. N. Andersen, formand Højvang 259, 5270 Odense N Tlf Strandadresse: Østre Strandvej 90 Mail: Villi Nielsen Skov, næstformand Strandvejen 8, 5450 Otterup Strandadresse: Løkkevænget 5 Mail: Ole Skjoldborg Larsen, kasserer Vestre Strandvej 35, Hasmark, 5450 Otterup Tlf /Mobil Mail: Brian P. Larsen, sekretær Tlf /Mobil Strandadresse: Østre Strandvej 281 Mail: Mogens Kristensen, best.medlem Præstegårdsvænget 38, 5210 Odense NV Tlf /Mobil Strandadr.: Østre Strandvej 52 Mail:

13 HASMARK STRAND 13 Genbrugsstationen i Otterup Genbrugsstationen på Ørkebyvej står klar til at modtage dit affald. For at du ikke skal køre forgæves, bringer vi her åbningstiderne: Fra 1. april til 31. oktober er der dagligt åbent fra kl , lø-sø I tiden 1. okt. til 31. marts dagligt fra kl , lø 10-16, søndag lukket. Tjek åbningstiderne på skæve helligdage! Skulle du have spørgsmål kan du ringe til genbrugsstationen på tlf Iøvrigt kan du stadig komme af med flasker og papir/aviser ved toiletbygningen på Odensevej, på den gamle busvendeplads ved Østerballevej og i div. parker. Åbningstider på Otterup Bibliotek Søndergade 2 Otterup Man. - tirs Ons Tors. - fre Lør Lægevagten Tlf Akutte sprængninger på ledningsnettet Tlf Dagrenovationen Renovationssækkene er opsat og tømmes ugentligt. Sækkene sættes for sidste gang 27. sept. og de bliver tømt i uge 43, 2 og 9. Ønsker du tømning hele året, skal du tilmelde dig på genbrug/ renovationen, tlf nr. 64 AHSV Vandforbruget år for år: År Modtaget Solgt Diff. Diff. kbm kbm kbm i % : : : : : : , : , : , : , : , , , , , , , , , , , , * , ,33 * 1/1-25/10. Find flere oplysninger om vandforbrug og vandkvalitet på Red. LEJERFORENINGEN HOFMANSGAVE SOMMERBY BESTYRELSE: Henning Findshøj, formand Åsumvej 323, 5240 Odense NØ Tlf / Strandadresse: Østre Strandvej 198, Mail: Paul Kildemoes, næstformand Annelisevænget 4, 5270 Odense N. Tlf / Strandadresse: Østre Strandvej 66 Mail: Torben Knudsen, kasserer, Jernbanegade 6, 5450 Otterup Tlf / Strandadresse: Erikshåb 81 Mail: Paul Hansen, sekretær Fasanvænget 15, 5260 Odense S Tlf / Strandadresse: Erikshåb 37 Mail: Susan Hruskova, best.medlem Østre Strandvej 206, 5450 Otterup Tlf (Hunderupvej 106, 5230 Odene M) Mail: hunderupvej Aage Madsen, best.medlem Bjergfyrvangen 77, 5270 Odense N Tlf Strandadresse: Rørmosevej 39 Mail: Vandets PH surhedsgrad 7,96 Der anbefales mellem 7 og 8,5 Postkasse kan findes på toiletbygningen ved Østerballevej og ved campingpladsens reception inde i gården. Vandets hårdhed 18,1 dh Der anbefales mellem 5 dh og 30

14 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2012

15

16 HASMARK STRAND Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning, AHSV Takstblad godk. 15. nov Tilslutningsbidrag: 1.1 Bidrag til hovedanlæg pr. sommerhus, parcelhus, lejlighed, andelsbolig (jf. dog 1.4). 1.2 Bidrag til forsyningsledninger pr. ejendom (jf. dog 1.4). 1.3 Bidrag til stikledninger pr. stk. 1.4 Institutioner og erhverv betaler grundtilslutning for en ejendom samt forhøjet tilslutningsbidrag efter en fordelingsnøgle, hvor forbrug over 500 m 3 /år for hver 250 m 3 afregnes med et beløb, som svarer til summen af de under pkt. 1.1 og 1.2 anførte beløb. Merforbrug i forhold til tidligere betalt tilslutningsbidrag afregnes på samme måde. 1.5 Forsynings- og stikledningsbidrag kan reguleres hvert år efter foregående års indeksregulering. 1.6 Vedr. udstykninger, samt sikkerhed for betalingen vedr. nyanlæg, se regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns kommune. 1.7 Efter betaling af tilslutningsbidrag modtager hver ejendom et andelsbevis, pt. lydende på kr ,00. kr ,00 kr ,00 kr ,00 2. Driftsbidrag: 2.1 Fast årligt driftsbidrag pr. tilsluttet ejendom. 2.2 Afgift pr. forbrugt kubikmeter. 2.3 Vandafgifter til staten pr. forbrugt kubikmeter, pt. kr. 390,00 kr. 5,00 kr. 6,13 3. Betaling for aflæsning: 3.1 Fast årligt driftsbidrag for indeværende år og årsopgørelse for året før betales pr. 1. marts. (Beløb under kr. 100,00 tilbagebetales ikke, men overføres til det følgende år.) 3.2 Vandmåleren aflæses pr. 31. oktober. Der udsendes aflæsningskort først i oktober. Også mulighed for indberetning via internet og telefon. 3.3 Aflæsningen skal være modtaget af AHSV senest 7. november. Er aflæsningen ikke modtaget inden den fastsatte frist, foretager AHSV aflæsningen mod gebyr, se pkt Ved ejerskifte aflæses måleren, og der laves en flytteopgørelse. 4. Gebyrer: 4.1 Genåbningsgebyr efter lukning på grund af skyldigt bidrag m.m. Gebyret tillægges påløbende omkostninger. 4.2 Gebyr for manglende rettidig betaling i henhold til udsendte opgørelser. 4.3 Gebyr for manglende rettidig indberetning af vandmåleraflæsning. (AHSV foretager aflæsningen.) 4.4 Gebyr ved flytning (ejerskifte). 4.5 Gebyr for årsaflæsning (forhåndsaftale med AHSV). 4.6 Gebyr for udlevering af målerdata, pr. ejendom. 4.7 Gebyr for udlevering af LER-oplysninger pr. forespørgsel. kr. 600,00 kr. 100,00 kr. 250,00 kr. 100,00 kr. 150,00 kr. 200,00 kr. 200,00 5. Renter og moms: 5.1 Skyldige beløb tillægges renter fra forfaldsdagen - jf. vandforsyningsregulativet. 5.2 Alle afgifter og gebyrer tillægges gældende momssats. 6. Godkendelse: Dette takstblad er gældende for afgift pr. forbrugt m 3 dog kun til 31. oktober 2013.

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND

HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING 2 HASMARK STRAND Bestyrelsen 2005 Allan Peterhänsel, Formand John Barrett, Kasserer Hans J. N. Andersen, Næstformand

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2010 Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00 Dagsorden: (som annonceret) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning (bringes på hjemmesiden) 3. Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent, budget 2013

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk Brunskær Vandværk A.m.b.a. Dagsorden: 1. Valg af dirigent I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til: Ordinær generalforsamling Søndag den 22. juni 2014 kl. 10:30 i Østergård forsamlingshus, Karlebyvej

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Sandersvigforeningen Generalforsamling 2004

Sandersvigforeningen Generalforsamling 2004 Sandersvigforeningen Generalforsamling 2004 Søndag, den. 4. juli 2003 kl. 10.00 på Den gamle Grænsekro, Frederikshøj i Taps (Den gamle Grænsekro ligger på hovedvej 170 mellem Christiansfeld og Kolding,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere