Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia"

Transkript

1 Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1

2 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse på egne opgaver. I denne rapport evaluerer KL og KTO udviklingsprojektet. Sidst i rapporten er der fokus på, hvordan erfaringerne fra Bostedet Cassiopeia kan overføres til andre arbejdspladser. Det virtuelle møderum Evalueringen er foretaget på baggrund af et fokusgruppeinterview med bostedets leder, projektlederen og to medarbejdere. Evalueringen afrundes med en vurdering af projektets overførbarhed til andre offentlige arbejdspladser. Denne vurdering er bl.a. foretaget på baggrund af samtaler om projektets overførbarhed med deltagere fra de fire øvrige projekter på et seminar i januar Om Bostedet Cassiopeia Cassiopeia er et bosted for ældre udviklingshæmmede. Bostedet har 18 beboere og 25 medarbejdere - primært pædagogisk uddannede. Rita Ahrenfeldt Nielsen har været leder af bostedet de seneste 5 år. Beboerne er opdelt i levegrupper, og personalet er tilknyttet en af disse. Beboerne er udviklingshæmmede og er meget plejekrævende, og der er derfor stor personaledækning hele døgnet. Baggrund for projektet På grund af skiftende arbejdstider og beboernes konstitution har personalet brug for løbende kommunikation på kryds og tværs i organisationen. Af økonomiske årsager har bostedet været nødt til at begrænse mødeaktiviteten betydeligt. Medarbejderne i de to grupper mødes seks gange årligt, og der er ti møder årligt i institutionens MEDudvalg. En mødeaktivitet af dette omfang dækker langt fra behovet for at drøfte faglige spørgsmål og institutionens daglige rutiner. Bostedet har gennem længere tid haft forskellige former for skriftlig kommunikation. Dels i mapper, ringbind og dagbøger over de enkelte beboere, dels ved korte informationsmøder, mails m.m. Den sparsomme mødetid, der har været, er i for høj grad blevet brugt til koordinering og praktiske aftaler og ikke til faglige drøftelser. Hverken personale eller ledelse har fundet kommunikationen optimal. På den baggrund besluttede man i fællesskab på bostedet at søge AUA-projektet Medindflydelse på egne arbejdsopgaver om økonomisk støtte til udvikling af Det virtuelle møderum. Et virtuelt møderum er en it-baseret løsning, hvor alle medarbejdere kan hvor end de måtte være i verden finde informationer og give beskeder om forskellige forhold omkring det konkrete arbejde. Endvidere kan lederen sikre, at informationer fra hende når ud i alle hjørner. 2

3 Formål Cassiopeia har beskrevet formålet med projektet således: Projektets formål er at forbedre medarbejdernes muligheder for medindflydelse på egne arbejdsopgaver og arbejdsplads og gennem anvendelse af et virtuelt møderum kunne integrere et brugevenligt intranet. Det gøres også for at højne informationsniveauet, det interne samarbejde, og for at møder i langt højere grad anvendes på faglige drøftelser. Mål Bostedet Cassiopeia har opstillet nogle konkrete mål for projektet: 1. Der skal etableres et virtuelt møderum for alle medarbejdere på Cassiopeia, der på en enkel og lettilgængelig måde rummer al den kommunikation og information, der i dag findes i papirudgave, samt åbner mulighed for en ny form for kreativ og proaktiv dialog mellem medarbejdere og mellem medarbejder og ledelse 2. At alle på en enkel måde kan holde sig opdateret om tiltag på arbejdspladsen 3. At alle kan tage del i udvikling og generering af idéer på arbejdspladsen 4. At informationer, kommunikation og beslutninger flyder let på kryds og tværs af grupper og uafhængig af arbejdstider 5. At medarbejderne i processen medinddrages i udviklingen af det virtuelle møderum og i et tempo, så alle er trygge ved det nye 6. At det virtuelle møderum udvikles/ændrer form undervejs i processen løsningerne findes, medens vi går Handlinger En af medarbejderne blev frigjort fra sit daglige arbejde i tre måneder til at være projektmager og nøglemedarbejder. Projektmidlerne blev i stort omfang brugt til erstatningsarbejdskraft for denne medarbejder. Projektmageren udviklede et virtuelt møderum for Cassiopeia med udgangspunkt i et Open Source program. Der blev afholdt et kick off seminar for samtlige medarbejdere, hvor der dels var information om projektet og dels et eksperimentarium, hvor alle kunne arbejde med programmet, komme med forslag og ytre sig om bekymringer. Der blev tillige afholdt et midtvejsmøde, hvor det færdige produkt blev introduceret og afprøvet i praksis af alle. Der var løbende inddragelse af lederen under hele processen og af andre medarbejdere samt en bred orientering af hele personalet om projektets fremdrift. Nøglemedarbejderens arbejde blev synliggjort ved, at han sad på institutionen og projektplaner, fotos m.m. var sat op væggene. 3

4 Proces og metode Der var tilknyttet en it-konsulent til arbejdet. It-konsulenten havde en supportfunktion til nøglemedarbejderen, og vedkommende indgik derfor ikke i selve udviklingsopgaven. Der var lagt vægt på, at projektets mål ikke var fastlagt på en måde, så der ikke var plads til at udforske projektets muligheder og løbende medinddrage medarbejdernes erfaringer og tanker. Derfor var projektet faseopdelt, og der var en glidende overgang mellem faserne. Projektleder og nøglemedarbejderen mødtes en gang ugentligt for at skabe overblik over projektets proces, foretage nødvendige tiltag og eventuelt lave ændringer i projektets forløb og indhold. Evalueringskriterier Cassiopeia har opstillet nedenstående kriterier for deres evaluering af projektet. Kriterierne kan også ses som succeskriterier: At medarbejderne benytter dialogfora, når de får nye ideer til faglige og praktiske tiltag, samt at medarbejderne oplever en enklere og kortere proces end før etableringen af møderummet At medarbejdere og ledere oplever, at beslutninger tages hurtigere og er bredere funderet end før møderummet At medarbejderne oplever større kendskab til hinandens faglige kompetencer og erfaringer At der i forbindelse med information fra lederen er dialog omkring indholdet, så informationen får en mere nuanceret form og en fælles oplevelse af, at alle har set og har en fælles forståelse af indholdet At alt relevant materiale ligger på det virtuelle møderum At der ikke længere er behov for at løse opgaver af praktisk karakter på personalemøderne At medarbejderne er engageret i projektet og kan se ideen At alle medarbejdere er trygge ved det nye. Evalueringsform Cassiopeia har valgt at evaluere projektet gennem interview af medarbejdere og ved konkret optælling / registrering af kommunikations omfang. Der er endvidere lavet en spørgeskemaundersøgelse med hjælp fra kommunens HRafdeling. Projektet udbredelse Der er fra politisk side interesse for projektet i forhold til evt. udbredelse af virtuelt møderum til andre arbejdspladser. 4

5 Lederen holder gennem sit ledernetværk lederkollegaer orienteret om erfaringerne med projektet, og der vil blive orienteret via kommunens intranet. Spørgeskemaundersøgelsen Det fremgår af den rapport, som kommunens HR-afdeling har udarbejdet, at der er stor tilfredshed med alle projektets faser og resultater. Utilfredsheden er i hvert fald næsten helt fraværende. Dog er der kun ca. 36 % som mener, at projektet har øget medarbejderindflydelsen på egne arbejdsopgaver det som var projektets formål mens resten er mere forbeholdne uden dog, at der er nogle, der slet ikke mener, det har ændret sig i positiv retning. Oplevede effektmål Fokusgruppeinterview Der er en positiv tilbagemelding på den effekt projektet har haft. Der er stort set kun positive udsagn om, hvad man har opnået på Cassiopeia med projektet. Set i forhold til målet om at få mere tid til debat og bruge det nye forum og bruge mindre tid på praktiske ting, synes projektet vellykket Styrken i systemet er, at alle medarbejdere på kryds og tværs har mulighed for at inspirere hinanden og komme med gode ideer. Før vidste man ikke rigtig om den ide, man havde, var god, og når der så kunne gå otte uger, før man var sammen igen, kunne det også være lige meget. Der er kommet en mere åben debat og en bedre kultur for skriftlig kommunikation. Den manglende indsigt gav ofte tidligere anledning til frustrationer og en vis irritation, dels fordi man ikke vidste hvor og hvordan man skulle komme til orde, dels fordi man måske ikke kendte de rette sammenhænge. Da man skrev på sedlerne, kunne der godt være en rap bemærkning. Der findes ikke rappe bemærkninger mere, man skriver meget pænere nu. Et andet mål var at skabe større kendskab til hinanden og hinandens faglige kompetencer og erfaringer. Det fremgår af fokusgruppeinterviewet, at Cassiopeia har opnået en del på dette område. Der bliver klart givet udtryk for et øget kendskab ikke blot som en faglig gevinst, men også kollegialt: Jeg har meget mere indsigt i, hvad der sker i den anden afdeling. Jeg begynder lige pludselig også at kende mine kollegaer der. Det er nyt. Deltagerne i interviewet lægger vægt på den åbenhed, som det virtuelle møderum har ført med sig, og at de er meget mere kommunikerende nu end tidligere. Man kan ikke skjule sine kort, man træder helt åbent frem med sine synspunkter. Vi har alle sammen flyttet os til at kommunikere mere Et af målene er, at de informationer, lederen lægger på det virtuelle møderum, gerne må give anledning til debat og ikke bare opfattes som noget, der skal tages til efterretning. Lederen fremfører, at der er sket en udvikling, dels fordi informationer reelt bliver set og læst, dels fordi der er mulighed for at ytre sig. Som eksempel fortæller hun: 5

6 Der er kommet det nye, at der kommer input til MED- udvalgsmøder, fordi dagsordenen ligger på møderummet og kan kommenteres. Nogen kan jo foreslå, at man i stedet for at tale om seniorpolitik taler om livsfasepolitik, for han er nybagt far, og det synes han er ret hårdt i forhold til arbejdet. Lysten til at skrive er stor, for man ved, at de andre får det læst, det kan godt være det ikke er den første dag. Hvis man ikke har været på arbejde i fire dage, så er der lige præcis det, man har brug for at vide. På et spørgsmål om dette har en effekt for kerneopgaven, svarer en medarbejder: Vi spilder ikke vores tid på noget dumt som før; at spørge alle mulige hvor er det, og hvor finder jeg det. Jeg ved hvor det er nu, ellers søger jeg på et søgeord. Nu kan vi bruge tiden på at drøfte pædagogik i stedet for. Procesmål - oplevede Der var fra starten lagt vægt på, at det endelig mål ikke skulle ligge fast, fordi det var et udviklingsprojekt, og i et sådant bliver man jo ofte klogere undervejs. Man gjorde en dyd ud af dette og ville sikre, at medarbejderne havde indflydelse på vejen til målet og selve målet. Dette synes at være lykkes, omend projektstarten også var præget af usikkerhed. Vi vidste jo sådan set ikke, hvor vi var på vej hen, det gav jo også lidt usikkerhed hos medarbejderne. Det indledende seminar, hvor man arbejdede med, hvad det virtuelle møderum skulle indeholde, gav en afklaring og en forståelse for målet. Jeg forstod først rigtig, hvad det var, da vi kom i gang med de der mærker. Der kunne vi godt have haft mere information. På kick off seminaret blev medarbejderne bedt om at komme med gode forslag, men også at lufte deres bekymringer. Det kom der mange gode forslag ud af, men bekymringerne var ikke det, der fyldte mest. Det var vi godt nok overraskede over, at den der søjle med bekymringerne var næsten ikke eksisterende Ideen med at inddrage medarbejderne under processen synes at have fungeret meget godt. Der kom under interviewet mange udsagn om nogle af de ting, der skete undervejs i udviklingsprocessen. En af de ting, som fyldte meget, var, når der skulle træffes beslutninger om, hvad der skulle være med i forummet, og hvad der ikke skulle være med. Nøglemedarbejderen lagde ofte spørgsmål og dilemmaer ud til afklaring, og det virkede godt, for det fik drøftelser i gang på forummet, og alle kunne se alle tilkendegivne synspunkter om en given sag Det er da en fin måde, hvad stemmer flertallet? Ja eller Nej? 6

7 For nøglemedarbejderen var det hjælpsomt som retningsgiver for det videre arbejde: Hvad er vigtigt for medarbejderne, at jeg arbejder videre med, for hvis der ikke er behov, skal jeg jo ikke gøre det, og der fik vi talt om, hvordan vi får truffet beslutninger. For nøglemedarbejderen var disse netdrøftelser også gode til at afdække, om det overhovedet var et spørgsmål til medarbejderne, eller om beslutningskompetencen lå et andet sted. For i stedet for en beslutning om, hvad vi skal beslutte, bliver det en snak, om vi skal træffe beslutning og hvem der skal. Der er enighed om, at de ikke er ved målet endnu, eller måske er det, fordi målet har flyttet sig, og ambitionsniveauet er blevet højere, siden de gik i gang. Nok er projektperioden sluttet, men vi er jo ikke færdige. Det er først nu vi har rigtig bid i det. Lederen er ikke i tvivl om, at det vil udvikle sig videre både på institutionen, men også i hele kommunen: Hvis I kommer igen om et år, vil vi være skarpere på, hvad vi skriver, og vi ved, om der er en person et andet sted i kommunen, som måske ved noget om demens. Overførbarhed Som beskrevet i indledningen blev der afholdt et seminar, hvor de fem kommunale arbejdspladser, som havde fået økonomisk støtte til et projekt om medindflydelse, var repræsenterede. Formålet med seminaret var, at deltagerne skulle give feedback på, hvorvidt et givent projekt lod sig overføre til andre arbejdspladser. Der var fra de øvrige projekter fuld enighed om, at det virtuelle møderum indeholdt så mange generelle forhold, at det havde stor overførbarhed til de arbejdspladser, som de hver især repræsenterede. Det virtuelle møderum er skabt i en speciel kontekst: en arbejdsplads hvor medarbejdere kun sjældent har mulighed for at mødes, en arbejdsplads med et behov for store mødekulturændringer og en arbejdsplads, hvor kommunikation om arbejdsforhold i dagligdagen er bydende nødvendig. Disse specifikke forhold til trods indeholder projektet så mange svar på universelle problemstillinger, at projektet uden tvivl kan bruges på andre arbejdspladser. Det kan nok ikke overføres direkte, men det kan fungere som inspiration for andre arbejdspladser, hvor tid til møder både kvantitativt og kvalitativt kan optimeres samtidig med, at informationsmængden og tilgængeligheden til denne øges. På mange offentlige arbejdspladser bruges der en del ressourcer på intern mødeaktivitet og informationsproduktion. Information er ofte noget man får, og ikke 7

8 noget man i samme grad søger. Det betyder, at nogle får for meget overflødig information og andre for lidt relevant information. Det virtuelle møderum har gjort det muligt på Cassiopeia, at medarbejderne i højere grad selv søger den information, de finder relevant for deres egen arbejdssituation samtidig med, at de kan adressere egne informationer mere præcist. Der deles viden i langt højere grad en tidligere, og informationen bliver mere interaktiv, fordi man kan give synspunkter m.m. til kende. Tilgængelighedsaspektet er også væsentligt: det er muligt at komme på over alt i verden, hvilket har givet medarbejderne mulighed for at orientere sig, når de har tid til og behov for det. Disse forhold gør projektet værdifuldt i forhold til mange andre offentlige arbejdspladser, fordi det viser, hvordan man kan øge og målrette information og samtidig gøre denne mere interaktiv, uden at det medfører spild af den enkeltes tid til ufrugtbare møder. Til vurderingen af overførbarheden skal det medtages, at det virtuelle møderum responderer et specifikt problem på Cassiopeia, som såvel ledelse som medarbejdere oplevede som påtrængende at få gjort noget ved. Projektet er vokset i institutionen, og ejerskabet til projektet er derfor solidt funderet. 8

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner Erfaringsopsamling på ledelsesmæssige og faglige gevinster ved FIRE velfærdsledelsesværktøjer Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne PERSONALEPOLITIK I UDVIKLING Artikelsamling om erfaringer fra amterne Forord Der er i de seneste år gennemført en lang række personalepolitiske projekter i amterne. Det er bl.a. sket som led i udviklingen

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere