Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget."

Transkript

1 RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer De finansielle produkter og ydelser, vi tilbyder, har et højt risikoniveau, hvilket kan gøre dem uegnede for nogle investorer.. Denne risikoadvarsel er givet i overensstemmelse med FCA-forskrifter. Den er ment som et hjælpemiddel, så du forstår de risici, der er forbundet med brugen af vores produkter og ydelser, men er ikke en udførlig håndbog om alle sådanne risici. I sidste ende er det op til dig at bestemme, om de forbundne risici er passende til din investeringsstrategi og risikovillighed. Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. Du må kun spekulere med penge, du kan tåle at tabe. Du kan hurtigt tabe mere på en handel end indskuddet, der blev brugt til at åbne handlen. Vi giver ikke investeringsrådgivning. Hvis du ikke er sikker på, at denne slags investering er egnet til dig, bør du søge rådgivning hos en autoriseret finansrådgiver. Vi er ikke autoriseret til at give investeringsråd af nogen slags og vil derfor ikke rådgive dig. Men fra tid til anden kan vi give saglige oplysninger i forhold til underliggende markeder eller en handel, som du har forhørt dig om. Mens afledte instrumenter kan anvendes til risikostyring, er nogle investeringer uegnede til mange investorer. Forskellige instrumenter omfatter forskellige risiciniveauer, og når du bestemmer, om du skal handle med sådanne instrumenter, skal du være opmærksom på og nøje overveje følgende: 1 CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD, DIFFERENCEKONTRAKTER) CFD'er kan sidestilles med futures, som kan indgås i forhold til råvarer, indekser, aktier eller valutapar. Men ulig andre futures og optioner, kan disse kontrakter kun afvikles med kontanter. Investering i en CFD indebærer risici, lig med investering i en future eller en option, det bør du være opmærksom på. Handler med CFD'er kan også omfatte en eventualforpligtelse (se punkt 12 nedenfor). 2 GENINVESTERING I FOREX ELLER VALUTAOPTIONER Geninvestering i Forex eller valutaoptioner indebærer risici lig med investering i futures. Handler med geninvestering i Forex eller valutaoptioner kan også omfatte en eventualforpligtelse (se punkt 12 nedenfor). 1

2 Hvis du kun er gået efter konservative typer investeringer før i tiden, skal du måske lære mere om valutahandel, før du begynder at investere i denne slags. Du skal forstå, at den begrænsede risiko ved at købe optioner betyder, at du kan miste hele optionsinvesteringen, hvis optionen udløber værdiløs. Hvis du ønsker at fortsætte med din investering, accepterer du, at de midler du har indskudt er ren risikokapital, og tab af din investering vil ikke sætte din livsstil på spil eller forringe din fremtidige pensionsplan. Desuden skal du fuldt ud forstå, at valutainvesteringers karakter og risiko, og dine forpligtelser over for andre ikke bliver forsømt, hvis du lider investeringstab. 3 IKKE-ENGELSKE MARKEDER OG FREMMED VALUTA Fremmede markeder omfatter andre risici end engelske markeder, i nogle tilfælde større risici såsom risikoen for politiske eller økonomiske ændringer i et fremmed land, der kan ændre vilkårene, salgbarhed eller kurs på en fremmed valuta. Muligheden for tab og vinding fra handler på fremmede markeder eller på kontrakter denomineret i en fremmed valuta påvirkes af svingninger i fremmede valutakurser. Når du har handler eller midler indestående på din konto hos os i en anden valuta end din nationale/indenlandske valuta, udsætter du dig selv for kombineret rente- og valutarisiko. Det er dit ansvar at styre denne risiko, vi er ikke ansvarlige for nogen tab, du må lide som følge deraf. Den off-exchange fremmede valutahandel, du indgår, er ikke udført på et marked mellem banker, den er heller ikke udført på en futuresbørs, der er underlagt bestemmelser som et udpeget kontraktmarked af en regulatorisk myndighed. 4 BINÆRE OPTIONER Handel med binære optioner indebærer en høj grad af spekulation, der omfatter enorm risiko for tab og er ikke egnet for alle. Handel med binære optioner kan kun afvikles med kontanter. ETX Capital leverer kurserne, der skal anvendes i handlen og kursansættelsen af binære optioner i henhold til vores handelspolitikker og -procedurer. De handelskurser, der er tildelt aktiverne på ETX Capitals hjemmeside, er de kurser, vi er villige til at sælge binære optioner til dig til på salgstidspunktet. Derfor svarer kurserne måske ikke direkte til realtidsmarkedsniveauer på det tidspunkt, hvor salget af binære optioner sker. 5 MARGIN Du kan hurtigt miste betydeligt mere på en handel, end det du har indskudt hos os for at åbne handlen (marginen). Alle markedstab, der overstiger marginen trækkes fra din konto. Du kan blive bedt om at indsætte yderligere margin med kort varsel for at bevare din handel. Vi omvurderer konstant dine åbne handler i løbet af hver handelsdag, og ethvert tab eller vinding afspejles straks på din konto. Et tab kan kræve, at du straks indsætter yderligere midler på din konto for at bevare dine åbne handler. Vi kan også til enhver tid ændre vores marginkurser og/eller fiktive handelskrav, hvilket også kan medføre en ændring til den margin, du er påkrævet at have til en handel. Hvis du ikke har tilstrækkelig margin på din konto, kan din handel blive lukket, uden yderligere henvisning til dig, med tab, og du er ansvarlig for ethvert underskud. 2

3 Margineret valutahandel er en af de mest risikofyldte investeringsformer på kapitalmarkederne og er kun egnet til avancerede individer og institutioner. På grund af muligheden for at tabe en hel investering, bør spekulation på det fremmede valutamarked kun udføres med risikokapital, der, hvis tabt, ikke vil påvirke din personlige eller institutionens økonomiske velbefindende væsentligt. 6 OFF-EXCHANGE HANDEL Når du handler med os, indgår du i en off-exchange (også kendt som en overthe-counter eller unoteret aktie) derivat, der er uoverdragelig. Det betyder, at du indgår i handler direkte med os, og at de handler skal lukkes med os. Vi er din handelsmodpart, hvilket betyder, at når du sælger, er vi køberen, og når du køber, er vi sælgeren. Du kan ikke sælge eller overdrage dine handler til tredjeparter. Dette kan medføre større risiko end at investere i et finansielt instrument, som kan overdrages, eller at handle med et børshandlet derivat fordi din mulighed for at åbne og lukke handler og dine udligningspositioner er begrænset til, hvad vi tilbyder dig, da der ikke er et andet marked til disse handler. De kurser, vi noterer, afspejler måske ikke det bredere marked. Selv om vi forventer, at disse kurser er rimelige i forhold til kurserne på engrosmarkedet, kan disse kurser variere fra dem, der er tilgængelige for andre deltagere på engrosmarkedet. Derfor kan vi anvende en anselig skønsmæssig vurdering ved angivelse af marginkrav og inddrivelse af marginmidler. Vi kan tilbyde enhver kurs, vi ønsker og kan tilbyder kurser, der stammer fra udefrakommende kilder, eller der ikke er vores skønsmæssige vurdering. Vi kan fastsætte vores kurser ved at tilbyde spænd fra tredjepartskurser, men vi er ikke forpligtet til at gøre dette eller fortsætte med at gøre det. Vi kan til enhver tid tilbyde andre kurser til andre kunder på vores egne vilkår. Vores vilkår og betingelser bestemmer alene de forpligtelser, vi har over for dig til at tilbyde kurser og udligninger eller afviklingstransaktioner på din konto og til at betale dig. De kurser, vi tilbyder, kan afspejle kurserne tilgængelige andre steder på børser, mellem banker eller andre markeder for fremmed valuta. 7 ETX CAPITAL HANDELSPLATFORME Hver ETX Capital handelsplatform er ikke en børs; det er en elektronisk forbindelse, der gør det muligt for dig at handle med os. Du handler ikke med andre juridiske personer eller andre kunder ved at tilgå platformen. Platformens tilgængelighed og drift, herunder konsekvenserne af at platformen ikke er tilgængelig af en eller anden grund, bestemmes alene af betingelserne i vores vilkår og betingelser. 8 TABSBEGRÆNSNINGER ER MÅSKE IKKE GARANTERET Medmindre vi tilbyder dig en garanteret stop tab-ordre, og du betaler en påkrævet præmie for denne beskyttelse, er din stop tab-ordre ikke garanteret. Afgivelse af stop tab-ordrer, der er beregnet til at begrænse tab af visse beløb effektueres ikke altid, fordi markedsforhold eller teknologiske begrænsninger 3

4 kan gøre det umuligt at effektuere sådanne ordrer. I visse tilfælde kan dit tab endda være større. Sivning (også kaldet "gapping") sker, når markedet flytter forbi den kurs, som du har angivet din stop tab-ordre til. Dette kan ske, fordi et specifikt underliggende marked er blevet usædvanligt svingende. Det underliggende marked kan f.eks. have stoppet handel på et point over din stop tab-ordrekurs og efter nogen tid, kan det begynde at handle til en kurs under din stop tab-ordrekurs. I sådan et tilfælde vil vi lukke din åbne handel ved eller så hurtigt som muligt efter genåbningen af handel på det underliggende marked, dvs. ved den næste tilgængelige kurs. Derudover kan markederne også have meget travlt, når det underliggende marked bliver ustabilt og, i henhold til vores politik for ordreeffektuering, vil vi effektuere ordrer på et først-ind-først-handlet-grundlag. Dette kan medføre, at din stop tab-ordre effektueres til en kurs under din stop tab-ordrekurs på et hurtigt faldende underliggende marked. 9 HIDTIDIGE RESULTATER Hidtidige resultater er ikke nødvendigvis indikativ af fremtidige resultater. Der kan ikke laves nogle deduktioner om fremtidige resultater. 10 HANDELSSTOP Til tider kan markedsforhold og virkningen af reglerne på visse markeder (dvs. handelsstop pga. volatilitet, mangel på likviditet på det underliggende marked) gøre handel mere risikabel. Dette kan i ekstreme tilfælde føre til en ændring i afviklingen af en kontrakt. Vi forbeholder os retten til at ændre afviklingen af kontrakter, der udløber på en given dag, hvis handel stoppes på den dag. 11 MARGINSPEKULATION Marginspekulation gør det muligt for dig at indgå handler med et forholdsvist lille indskud i forhold til den samlede kontraktværdi. Dette betyder dog, at en lille bevægelse i det underliggende marked kan have en uforholdsmæssig dramatisk virkning på din handel og kan medføre tab af hele dit marginbeløb og efterlade dig ansvarlig for andre tab pådraget af den position. Det er derfor afgørende, at du kun spekulerer med penge, som du har råd til at tabe. 12 TRANSAKTIONER MED EVENTUALFORPLIGTELSE Når en handel er margineret, kræver vi, at du foretager en række indbetalinger mod købsprisen i stedet for straks at betale hele købsprisen. Du kan pådrage dig et samlet tab af den margin, du indskyder for at etablere eller bevare en position. Hvis markedet flytter mod dig, kan du være nødt til at betale væsentlig ekstra margin med kort varsel for at bevare positionen. Selv hvis en handel ikke er margineret, kan den stadig have en forpligtelse til at foretage yderligere betalinger i visse tilfælde ud over de betalte beløb, når du indgår kontrakten. Transaktioner med eventualforpligtelse, der ikke handles på eller efter reglerne af en godkendt eller udpeget investeringsbørs kan udsætte dig for betydelig større risici. 4

5 13 SPÆND, KURTAGER OG OMKOSTNINGER Før du begynder at handle med os, bør du indhente oplysninger om alle kurtager og andre gebyrer, som du er ansvarlig for. Hvis gebyrerne ikke er udtrykt pengemæssigt (f.eks. som et bid/offer spread), skal du indhente en klar forklaring på, hvad sådanne gebyrer sandsynligvis betyder pengemæssigt. I tilfælde af futures, hvor kurtagen er afkrævet som en procentdel, vil den normalt være en procentdel af den samlede kontraktværdi, og ikke kun en procentdel af din første betaling. Afhængig af den type handel du laver, og hvor længe den varer, kan vi kræve, at du betaler finansieringsomkostninger. Hvis du handler valuta, der er anderledes end din basisvaluta, kan vi kræve, at du konverterer disse fremmede valutaer til din basisvaluta. Samlingen af finansieringsomkostninger og fremmede valutaomkostninger kan overstige den eventuelle fortjeneste på din handel eller forøge tab, du har lidt på en handel. 14 SKATTERISIKO Du kan risikere, at dine handler og forbundne fortjenester er skattepligtige. Vi fremstiller eller garanterer ikke, at skat eller stempelafgifter (bortset fra handelsafgift) skal betales. Du er ansvarlig for skat og stempelafgifter i forbindelse med dine handler. ETX Capital giver ikke skatterådgivning til kunder, og du er ansvarlig for dine egne skattesager. 15 DINE PENGE Hvis du er klassificeret som en detailkunde (som defineret i vores vilkår og betingelser), opbevarer vi dine penge på en særskilt kundekonto, adskilt fra vores penge. Du skal dog være opmærksom på, at dette ikke giver fuldstændig beskyttelse, (hvis f.eks. vores bank går konkurs). Hvis du er klassificeret som en professionel kunde eller en kvalificeret modpart (som defineret i vores vilkår og betingelser), er dine penge ikke adskilt fra penge på vores konti og kan anvendes under udførelse af vores forretning. I tilfælde af insolvens vil du stå som uprivilegeret kreditor. Du skal også være opmærksom på afsnittet "Dine penge" i vores vilkår og betingelser. 16 WEEKENDRISIKO Forskellige situationer, udviklinger eller hændelser kan forekomme over en weekend, når valuta-, råvare- og andre markeder normalt er lukkede for handel, der kan forårsage, at markeder åbner til en markant anden kurs, end de lukkede til fredag eftermiddag. Du kan ikke anvende ETX Capital-platformen til at afgive eller ændre ordrer over weekenden eller på andre tidspunkter, hvor markederne normalt er lukkede. Der er væsentlig risiko for at stop tab-ordrer, efterladt til at beskytte åbne positioner, der holdes over weekenden, effektueres til kurser væsentligt værre end de specificerede kurser. 5

6 17 INSOLVENS Insolvens eller misligholdelse kan føre til, at positioner likvideres eller lukkes uden din tilladelse. 18 INTRODUKTION AF TREDJEPARTER Vi kan, efter eget skøn, godtgøre tredjeparter for at introducere din konto til os. Sådanne tredjeparter er ikke påkrævet at have og har måske ikke nogen særlig ekspertise i handel, og kan have interessekonflikter baseret på den metode, hvorpå de godtgøres. Du bør grundigt undersøge den måde, hvorpå en person godtgøres, og være forsigtig med at give en person eller juridisk person bemyndigelse til at handle på dine vegne. Du bør kun beskæftige dig med at handle derivater, hvis du er forberedt på at acceptere en højere risikograd og i særdeleshed de risici, der er beskrevet i denne Risikoadvarsel. Du skal være forberedt på at pådrage dig et samlet tab af alle beløb, du har indskudt samt alle tab, gebyrer (såsom renter) og alle andre beløb (såsom omkostninger), som vi pådrager os, når vi inddriver betalinger hos dig. 16 FEBRUAR

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S ALMINDELIGE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO SAXO BANK BANK A/S A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S Page 1 of 32 1. DEFINITIONER FORTOLKNING AF VILKÅR 1.1 I disse Almindelige

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet.

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde Forenklet Prospekt for The Global Real Estate Securities Fund 3. maj 2012 Dette Forenklede Prospekt

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion).

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion). VILKÅR FOR ADGANG OG BRUG AF FLEX FUNDINGS MARKEDSPLADS FOR LÅN Disse Vilkår regulerer Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads

Læs mere

SEB s aktieopsparingsordning 2008

SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008: Alle SEB-medarbejdere kan opspare op til fem procent af deres månedlige bruttoløn før skat til indkøb af SEB-aktier. Opsparingen fratrækkes

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7).

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). RESUMÉ AF PROGRAMMET Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de nødvendige elementer, der skal indeholdes

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Schroder Alternative Solutions Prospekt (investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Danmark Dette prospekt er ikke gyldigt, medmindre der vedlægges et tillæg, der er dateret februar 2011.

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere