Der var mødt i alt 45 personer op til generalforsamlingen, repræsenterende medlemmer med eventuelle ledsagere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der var mødt i alt 45 personer op til generalforsamlingen, repræsenterende medlemmer med eventuelle ledsagere."

Transkript

1 1 Grundejerfreningen Referat fra rdinær generalfrsamling lørdag den 7. maj 2016, kl på Hjemmeværnsgården, Bgø Hvedgade 102, 4793 Bgø Frmanden Kaj Hldensen bød velkmmen. Der var mødt i alt 45 persner p til generalfrsamlingen, repræsenterende medlemmer med eventuelle ledsagere. 34 stemmer var repræsenteret af 32 fremmødte g 8 stemmer var repræsenteret ved fuldmagt. I alt var der således repræsenteret 42 stemmer på generalfrsamlingen. 1/ Valg af dirigent Til dirigent valgtes enstemmigt Jan Hwardy, frmand fr Fritidshusejernes Landsfrening Jacb R. Iversen, Sejlet 24 blev udpeget til referent Dirigenten takkede fr valget g erklærede generalfrsamlingen fr lvlig g beslutningsdygtig ifølge vedtægterne. 2/ Gdkendelse af dagsrden Dagsrdenen, der af dirigenten blev knstateret i verensstemmelse med vedtægterne, blev gdkendt af medlemmerne. 3/ Beretning fra bestyrelsen m Grundejerfreningen s (GF) virksmhed i det frløbne år Frmanden Kaj Hldensen aflagde verfr generalfrsamlingen bestyrelsens beretning fr Beretningen vedlægges sm bilag til dette referat. Bemærkninger til beretningen: Tragten 2: Jf. en artikel i Bgø Tidende vil lkalrådet kntakte de enkelte bestyrelsesmedlemmer fr at høre m de er enige i frmandens afvisning af, at Camøn ruten lægges gennem GF s fællesmråde. Er bestyrelsesmedlemmerne blevet kntaktet? Frmand Kaj Hldensen: Ingen medlemmer er blevet kntaktet g derudver er det alene frmanden der kmmunikerer eksternt m denne sag i verensstemmelse med de beslutninger bestyrelsen har taget. Tragten 7: Kan ikke frstå hvad man er bange fr i relatin til at Camøn ruten lægges gennem GF s fællesareal. Andre grundejerfreninger har accepteret uden frbehld hvrfr ikke GF? Frmand Kaj Hldensen: Det grundlag vi fik at beslutte på var underligt. Den skrivelse vi mdtg dikterede ruten gennem GF sm en sag, der var besluttet uden at invlvere GF s bestyrelse, der j Grundejerfreningen s generalfrsamling den 7. maj 2016 Side 1

2 2 trds alt repræsenterer ejerne af GF s fællesareal. Bestyrelsen mener, at såfremt der skal gives tilladelse til en ffentlig sti gennem GF s mråde må dette bestemmes på en generalfrsamling bestyrelsen mener ikke at den udenm en generalfrsamling har kmpetence til at tage en sådan beslutning. Derudver er der en masse praktiske spørgsmål i frbindelse med prjektet f.eks. hvem har ansvaret fr en eventuel nødvendig prydning? - nedslidning af stisystemet, hvr mange mennesker drejer det sig m? - hvad mht. til frsikringer? etc. Fr at få klaring på GF s rettigheder g eventuelle pligter i sagen fandt bestyrelsen det hensigtsmæssigt at rientere sig hs sin juridiske rådgiver (Fritidshusejernes Landsfrening). Svaret herfra var entydigt, nemlig at ingen kunne anlægge en ffentlig sti på GF s areal uden GF s samtykke. Dermed var sagen klar. Bestyrelsesmedlem Jacb R. Iversen: Jeg trr alle er interesseret i at der etableres nye spændende aktiviteter a la Camønen på Bgø g Møn. Jeg trr gså at alle så vidt muligt vil støtte sådanne prjekter. I den aktuelle sag med Camønen gennem GF s fællesareal er sagen imidlertid grebet helt frkert an. Den skrivelse sm grundejerfreningens mdtg da prjektet stien gennem GF s fællesmråde - blev bekendtgjrt ( dateret ) kan ikke pfattes sm andet end et fait accmplis dvs. en kendsgerning, der ikke std at ændre. Umiddelbart frekm det sm m man lvmedhldeligt - udenm GF - kunne dispnere ver GF s stisystem. Det er i hvert fald svært at betragte skrivelsen sm en høring, dvs. frelæggelse af en plan g indhentning af kmmentarer g stillingtagen fra de berørte. Bestyrelsens reaktin på denne første g eneste skrivelse mkring GF s invlvering i Camønen var helt naturlig en skepsis i relatin til, m man sådan uden videre kunne lægge beslag på en del af GF s stisystem uden i det mindste at have haft en dialg med g indfrståelse fra ejeren - altså GF. Derfr indhentede freningen naturligvis en udtalelse fra sin juridiske rådgiver. Den udtalelse man fik, danner grundlag fr freningens stillingtagen. Sm frmanden så rigtigt har sagt kan jeg i øvrigt heller ikke se at bestyrelsen kan træffe beslutning udenm generalfrsamlingen i en så vigtig sag sm denne. Alt dette skulle naturligvis have været en del af den indledende kmmunikatin mellem parterne en kmmunikatin sm aldrig fandt sted grundet en - synes bestyrelsen - lidt ubehageligt fait accmplis mail. Tragten 27: Mente ikke at en sti gennem GF ville give prblemer hverken af den ene eller anden art, da det publikum, der ville benytte en sådan, principielt ville være mennesker, der var glade fr naturen g indstillet på at passe på den. Det blev derfr freslået, at indeværende generalfrsamling skulle stemme m, hvrvidt en sådan sti kunne gdkendes af generalfrsamlingen. Dirigenten plyste til dette frslag, at der ikke kunne stemmes g besluttes m frhld, der ikke på frhånd var freslået g inkluderet i generalfrsamlingens dagsrden. Dermed faldt frslaget. Dirigenten plyste endvidere at sagen naturligvis kunne kmme til drøftelse g afstemning på næste generalfrsamling, såfremt den blev frelagt til behandling i verensstemmelse med freningens vedtægter. Grundejerfreningen s generalfrsamling den 7. maj 2016 Side 2

3 3 Vindrsen 2: Nævnte at man fte så at udefra kmmende lejere af smmerhuse efterlade disse inklusive haver g mgivelser sm en str grisesti. De følte åbenbart ingen frpligtelse verfr mrådet dette kunne j gså være tilfældet med Camøn turisterne, der j nrmalt heller ikke ville have tilknytning til vres mråde. Det burde man gså tænke på! Tragten 15: Bemærkede at det nk var krrekt, at hele Camøn prjektet havde fået en uheldig start i frhld til GF, men at bestyrelsen alligevel af egen kraft burde have sat sagen på dagsrdenen, således at man kunne have fået generalfrsamlingens accept eller det mdsatte mht. GF s invlvering i Camønen. Tragten 32: Beplantningen, primært de gamle høje træer tager mange gange udsynet til f.eks. vandet. Kunne man ikke i lidt højere grad tillade at disse fældes, f.eks. kunne de der ønskede træerne fjernet gøre dette fr egen regning. Bestyrelsesmedlem Jacb R. Iversen: Sm udgangspunkt frsøger Grundejerfreningen i størst muligt mfang at bevare den eksisterende træbeplantning på GF s fællesareal. Kun meget tungtvejende grunde kan resultere i fjernelse af vksne træer. Træer er j - ifølge sagens natur - langtidsprjekter, frstået således, at vksne træer j ikke umiddelbart kan udskiftes / erstattes 1-1. Leveringstiden fr nye stre træer ligger j let på år eller mere. Der kan ifølge sagens natur ikke laves nagelfaste regler fr hvrnår en træfældning kan tillades / vil blive tilladt. Hvert enkelt sag må efter anmdning tages p til bedømmelse i bestyrelsen, g en beslutning må tages bl.a. ud fra hvr stre udsyns-gener træet frvlder, hvr mange medlemmer - g i hvilken grad - generes de af træet, hvrledes indgår træet i fællesarealets samlede bevksning g lignende relevante kriterier. Bestyrelsen trr at det er i medlemmernes interesse at kun meget tungtvejende argumenter kan retfærdiggøre en træfældning. I øvrigt er det bestyrelsens plitik ved nyplantning altid i videst muligt mfang at tage hensyn til at beplantningen ikke, her g nu - eller i fremtiden - vil genere medlemmers berettigede ønsker m udsigt eller andre miljøønsker. Tragten 15: Kun Strmgården kan fjerne bevksningen i det fælles skel.eller? Bestyrelsesmedlem Jacb R. Iversen: Skellet er et fælles ansvar GF g Strmgården imellem. Fr ngle år siden lavede man en aftale gående ud på, at Strmgården fik ansvaret fr træerne i skellet, mens GF fik ansvaret fr den lavere vækst buske, krat mv. dg således at evt. fjernelse eller beskæring af disse lavere vækster principielt kun kan ske i enighed parterne imellem. Beretningen blev herefter enstemmigt gdkendt (vedlagt). 4/ Frelæggelse af det reviderede regnskab til gdkendelse Kassereren Peter Hvam Nielsen gennemgik knt fr knt det af revisrerne gdkendte g anmærkningsfrie reviderede regnskab fr Årsregnskabet er vedlagt referatet. Grundejerfreningen s generalfrsamling den 7. maj 2016 Side 3

4 4 Tragten 27: Freslg at navne på de medlemmer, der var i restance med kntingentbetalinger skulle nævnes / ffentliggøres i frbindelse med årsregnskabet. Ifølge frslagsstiller var dette tidligere blevet praktiseret. Dirigenten plyste til frslaget at en sådan praksis var ulvlig - man måtte ikke plyse restanternes navne ffentligt, medmindre man havde en dm på deres udestående til freningen. Valsen 22: Bemærkede at der vel blev arbejdet fra bestyrelsens side på at få inddrevet de udestående beløb. Dette blev bekræftet af kassereren Peter Hvam Nielsen at der blev lagt mange kræfter i at inddrive udestående frdringer. Regnskabet blev herefter enstemmigt gdkendt af generalfrsamlingen. 5/ Bestyrelsens frslag til budget, herunder fastsættelse af kntingent a/bestyrelsen freslår at kntingentet reguleres til 625 kr. fr 2017 Budgettet fremlægges alene til rientering fr medlemmerne, hvilket medfører, at der ikke kan / skal stemmes m det, men kmmentarer er naturligvis velkmne. Kasserer Peter Hvam Nielsen fremlagde budgettet knt fr knt. Budgettet er vedhæftet referatet sm bilag. Det blev freslået at nedsætte kntingentet fr 2017 fra 650 kr./ år til 625 kr/år. Dette frslag blev enstemmigt vedtaget af generalfrsamlingen. Tragten 15: Bemærkede at kntingentet til Fritidshusejernes Landsfrening ville stige kraftigt hvrfr? Frmand Kaj Hldensen: Freningen har gennem mange år haft en meget beskeden udvikling i kntingentsatsen. Freningens medlemmer (grundejerfreningerne) inklusive GF ønsker en frtsat slagkraftig branchefrening, der gså fremver skal kunne bistå prfessinelt i de sager der hele tiden pstår i medlemsfreningerne. Fr at pruste til dette nye niveau kræves der en kntingentregulering fra 30 kr / medlem til 50 kr / medlem. Dette frhld afspejles naturligvis gså i GF s budget. Frmanden nævnte at GF benyttede Landsfreningens ekspertise på mange mråder. Bare sm et eksempel nævnte frmanden at den udredning GF fik fra Landsfreningen i frbindelse med før mtalte Camøn-sag ville have kstet en frmue ude i byen (hs et privat advkatfirma). GF s kntingent til landsfreningen kunne på en måde betragtes sm en slags frsikring. Tragten 15: Hvrfr stiger prten kan man ikke bruge s? Frmand Kaj Hldensen: J, det kan man såfremt medlemmerne hlder GF rienteret m eventuelle ændringer i adresser. Dette sker desværre i mange tilfælde ikke, g derudver er der medlemmer sm ikke har adresser, alternativt ikke ønsker at afsløre disse adresser. Gdt 30% af medlemmerne kan GF ikke kmme i kntakt med via s af nævnte grunde. Det kræver prt g ekstra administrativt arbejde fr bestyrelsen, desværre. Fremver bliver det gså Grundejerfreningen s generalfrsamling den 7. maj 2016 Side 4

5 5 væsentligt dyrere med sneglepst jf. nedlæggelsen af A g B pst til frdel fr en dyrere g langsmmere fællespst. Derfr hit med de adresser GF ikke har (mfatter de medlemmer der f.eks. har fået indkaldelse til generalfrsamlingen med sneglepst) g prtknten kan reduceres væsentligt ja, vel næsten elimineres. 6/ Indkmne frslag Ingen frslag var mdtaget 7/ Valg af medlemmer til bestyrelsen - Kasserer Peter Hvam Nielsen blev enstemmigt valgt fr en ny 2 åring peride. - Et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges fr de næste 2 år (L. Herruns mandat udløber): Kandidater Stemmer Claus Pedersen, Tragten 6 24 Steffen Schultz, Kværnen 3 1 Gert Pedersen,Omgangen 9 1 Annette Pulsen, Omgangen Claus Pedersen er således valgt sm nyt bestyrelsesmedlem - Valg af t nye suppleanter (suppleanter er på valg hvert år): Kandidater Stemmer Steffen Schultz, Kværnen 3 23 Gert Pedersen, Omgangen 9 26 Annette Pulsen, Omgangen Annette Pulsen g Gert Pedersen er derfr valgt sm henhldsvis sm 1. g 2. suppleant - Valg af revisr: Generalfrsamlingen var enig m at selvm Bjørn Høg, Tragten 34 GF s nuværende revisr - ikke var til stede, kunne han gdt mdtage genvalg, hvilket han gjrde med vervældende flertal. - Valg af revisr suppleant: Eneste kandidat Lasse Herrun, Valsen 29 blev enstemmigt valgt. 8/ Eventuelt Frmand Kaj Hldensen: meddelte at næste rdinære generalfrsamling vil blive afhldt 13. maj På den kmmende generalfrsamling vil der gså blive fremlagt frslag m en vedtægtsændring i frhld til frister mkring indkaldelse til generalfrsamlingen, idet de nuværende tidsfrister er fr snævre med den nye pstrdning in mente (afskaffelse af A g B pst etc.) Bestyrelsesmedlem Lasse Herrun ønskede at træde ud af bestyrelsen ved denne generalfrsamling g benyttede lejligheden til at takke fr gdt samarbejde gennem årene. Grundejerfreningen s generalfrsamling den 7. maj 2016 Side 5

6

7 Grundeejerfreningen Administratin. Bestyrelsens beretning fr året 2015 Freningsåret 2015 fr Grundejerfreningen har igen været et frhldsvis rligt år. Gennem året har der ikke været de helt stre sager på bestyrelsens brd. Da vi i bestyrelsen har den hldning, at vi skal de møder, der er nødvendige men heller ikke flere, har vi afhldt møde i efteråret g her i fråret. I den mellem liggende peride, har bestyrelsen være i kntakt med hinanden pr. mail m.m. Vi har i frbindelse med udsendelse af kntingentpkrævningen fået en del henvendelser, m hvrfr vi udsender denne pr. pst g alt andet pr. mail, hvr det er muligt. Årsagen er, at det er den mulighed, vi har fr at kntrllere vre medlemmers pstadresse. Vi er nk alle enige m, at det ville være meget nemmere g ikke mindst billigere, at udsende ALT pr. mail; men gså her er der et prblem i pdateringen af adresser her dg adresser. Ved udsendelsen af indkaldelsen til denne generalfrsamling, km der ikke under 10 mails retur. Så derfr: Når I nu skifter adresse, både fysisk g mail, så send s gerne en mail, så vi kan blive pdateret. Når I så gør det husk gså lige telefnnummeret! Tak fr det! Grundejer Freningen s lg Den kæmpestre sten der i sin tid blev gravet p på vres fællesareal, g sm nu står på arealet mellem Valsen 42 g 43, mener bestyrelsen kunne være et passende unikt vartegn/lg fr vres frening. Stenen fremstår sm det ved selvsyn kan knstateres flt indrammet af et ny renveret stenbed. Lget kunne bruges veralt, hvr freningen agerer f.eks. ved skriftlig ekstern eller intern kntakt. Hjemmesiden Sidste år spurgte vi ind til m der kunne laves lidt reklame på vres hjemmesiden. Vi har frsøgt med en enkelt af de havemænd, der tilbyder at passe have/ slå græs. Han mente ikke, at det havde interesse, da han havde kunder nk i mrådet. Nye kunder hvervede han ved mund til øre metden. Vi er stadig åbne fr muligheden; men mvendt er det ikke her, vi vil lægge alle kræfterne! Byggesager har ikke budt på byggesager, hvr bestyrelsen har været invlveret eller har haft sager til høring. Dette er dg ikke udtryk fr, at der ikke sker nget i mrådet. Ved at gå en tur, kan man se at der bygges et par steder ligesm der udbygges med garager g skure. Psitivt at der sker nget i mrådet! Nget andet psitivt er, at der sker flere handler nu. Vi får flere henvendelser fra ejendmshandler m Grundejerfreningen g betingelserne fr at være medlem. Vi kan gså se, at der bliver byttet rundt på Til Salg skiltene; men stadig er der mange huse g grunde til salg i mrådet! Spørgsmålet er gså m der er flere, der har ventet med at udbyde til salg i frventning m et lille psving g dermed et håb m en lidt bedre pris! Slbakkevej 60, 4700 Næstved Tlf.: CVR.: Bank: Danske Bank. Knt:

8 Grundeejerfreningen Camønen. Den 23. nvember 2015 fik vi en mail fra Bgø Lkalråd, der knstaterede, at der var lavet en vandresti på Bgø, g at denne var en del af Camønen. Det kunne j være fint nk! Stien var på det medsendte krt tegnet til at gå gennem vrt mråde mellem Vindrsen g Valsen bag m Omgangen g videre ver Fruekildevej fr at frtsætte mellem Tragten g Strandbakkerne. Endvidere var der henvisninger til diverse lve g regler m, at det kunne man gøre. Bestyrelsen vedtg, at denne sag skulle afprøves. Derfr indsendte vi sagen til FL fr at få en jurist til g kigge på rigtigheden af, at vi sm grundejere uden videre skulle acceptere etableringen af en mærket sti gennem vrt mråde. Ngle af de ting der kunne ligge i en sådan accept er: Hvr mange vil der kmme - hvem skal samle skrald/rydde p kan vre stier hlde til den øget trafik skal vres frsikring dække ved uheld på vrt mråde etc. endvidere er der spørgsmålet m, hvr meget denne trafik vil genere de nærmest bende. FL undersøgte sagen ved Vrdingbrg kmmune, der ikke kunne finde ngen, der kendte til etableringen af Camønen. Afgørelsen var klar fra FL s side. Der kan ikke etableres en sti gennem et privat ejet mråde uden ejernes gdkendelse. Dette blev af FL meddelt Bgø Lkalråd i begyndelsen af marts 2016, med et krav m, at de allerede nedgravede pæle skulle fjernes, hvilket skete p til påske. Efter FL s svar til Bgø Lkalråd, blev vi igen kntaktet pr. telefn af Bgø Lkalråd, der ikke kunne frstå, at vi ikke var interesseret i et samarbejde m.m. Det måtte frklares Lkalrådet, at vi ikke kunne accepteret en selvbestaltet etablering af en ffentlig sti gennem mrådet, g at vi helt klart følte, at her var der ikke tale m et samarbejde men m et direktiv. Henvendelse fra medlemmer: Der har i løbet af året været ngle generelle henvendelser fra jer medlemmer til bestyrelsen. Veje: Efter vi i december udsendte et nyhedsbrev sm bl.a. mtalte veje g huller i veje, har vi haft en enkelt henvendelse m huller på Omgangen. Vi vil generelt gerne anmde m, at naber måske går sammen m at retablere mindre huller g dermed hjælpe hinanden med at afhente materiale i bunken på Vindrsen. Dette er kun fr, at vi kan hlde de fælles mkstninger nede. Skal vi have Maskinstatinen på banen bliver prisen en ganske anden. Nedskæring af fr høje hække eller beplantning i mrådet. Taget under et drejer det sig m udsigt. I et tilfælde gik henvendelsen på, at genbens hæk var fr høj g tg udsigten ud ver Grønsund. En samtale mellem parterne var åbenbart ikke faldet heldigt ud. Her er det ikke grundejerfreningen, men Vrdingbrg kmmune henvendelsen skal ske til. Egentlig kan der, i de her tilfælde blive tale m et privat hegnssyn. Ved et hegnssyn er det den tabende part, der skal betale fr hegnssynet. Prisen er pt. ca. 2500,- kr. Det henviste vi til; men inden sagen km så langt, var stridens æble blevet skåret ned, g vi hørte ikke mere til sagen. En anden hegnssag drejede sig gså m udsigt til Grønsund. Her var det i skellet md Strmgården, hvr buskene var vkset. Det er sådan, at vi ikke kan m må selvbestaltet beskære i hegnet. Det har vi en aftale m! Ligeledes vil vi ikke altid fælde et træ eller en busk frdi den er vkset. Det gør den slag ting! Slbakkevej 60, 4700 Næstved Tlf.: CVR.: Bank: Danske Bank. Knt:

9 Grundeejerfreningen Campingvgne: Det er det evige prblem. Der må ikke parkeres campingvgne i mrådet jf. vres deklaratin g rdensregnement, sm her følger planlven. Det der kan accepteres er, at der i krte perider i frbindelse med ferie etc. benyttes campingvgne i periden 1. april til 1. ktber samt i frbindelse med byggeri, hvr der må benyttes campingvgne / cntainer i ptil et år. Der må altså ikke vinterpbevares campingvgne i mrådet. Vi skal have gjrt nget ved prblemet. Tilsyneladende hjælper det ikke, at vi skriver m det, så enden på det bliver nk, at vi kmmer til at anmelde alle de ulvligt henstillede campingvgne til Vrdingbrg kmmune, der har tilsynspligten i mrådet. Dette vil ske til efteråret uden yderligere varsel. Hvad må der placeres i vejrabatten? Vi har fået spørgsmål m, hvad der må etableres på g i vejrabatten p til ens grund. Det krte svar er ingen ting! Vejen g rabatterne hører med til fællesarealet g her må der ikke etableres nget. Det er knstateret, at der flere steder er placeret skraldespande g pstkasser i vejrabatten. Disse skal rykkes ind på egen matrikel, hvilket de pågældende vil mdtage et brev m, ligesm det skrives på hjemmesiden g i et kmmende nyhedsbrev. Mht. placering af pstkasser g skraldespande vil vi henvise til pstlven g Vrdingbrg kmmunes hjemmeside. Vedr. flisebelægning ud til vejen. Det er en lidt anden side af den samme sag. Der må stadig ikke etableres nget i vejrabatterne g dermed heller ikke lægges fliser. Hvis rabatten er blød eller ikke kørefast, kan der f.eks. lægges yderligere et lag stabil, sm man gså gør i indkørsler. Prblemet med fliser kan være, at regnvandet ledes væk fra egen parcel g videre til naben eller endnu længere væk, med vandskade til følge. Og endelig vandet fra vejen ud fran parcellen vil gså blive ledt væk til nedsivning andet steds! Vrdingbrg kmmune, sm er vejmyndigheden, vil blive adspurgt m, hvad de finder acceptabel fr mrådet. Nytår. Der er flere g flere der vælger at hlde nytårsaften i deres smmerhus med affyring af nytårskrudt til følge. HUSK at fjerne afskudte batterier g andet affald i den frbindelse. Vi har fået flere henvendelser m, at der har stået afskudt nytårskrudt på veje g rabatter i lang tid efter nytåret. Så HUSK Ryd p efter jer selv! Det grønne mråde. Generelt Der har i årets løb været et par strme hvraf den vldsmste var strmen sidst i nvember Strmen denne søndag nat var imidlertid sm de andre af årets strme nådig ved vres træer kun et enkelt træ på vres fælles areal i skellet til Strmgården væltede. Dg må det siges at et par enkelte af vres 25 års gamle østrigske fyrretræer ser lidt miserable ud g nk skal fjernes i løbet af Freningens plitik mkring begrænsning / eliminering af den invasive hybenrse frtsætter sm hidtil ved at begrænse bredden af hybenbuske-bælterne til ca. 1 meter. Denne beskæring sker i frbindelse med den Slbakkevej 60, 4700 Næstved Tlf.: CVR.: Bank: Danske Bank. Knt:

10 Grundeejerfreningen årlige græsslåning af fællesarealet. Denne plitik har hidtil vist sig effektiv eftersm vi ikke på vres fællesareal i mdsætning til andre mråder i landet - plever uhæmmet vækst af hybenrser. Planterne / buskene ser ud til at være under kntrl. Prjekt Edens have Sm nævnt på sidste generalfrsamling planlagde bestyrelsen at beplante en del af fællesarealet med nyttetræer / frugttræer i efteråret En genbeplantning af træer på vres fællesareal mente bestyrelsen var nødvendig fr at afløse specielt de aldrende g dermed strmfølsmme fyrretræer. Sm bekendt har vi mistet en del af disse træer de seneste år. Ny beplantningen har nu fundet sted i efteråret I alt er der på vres fællesareal nyplantet 30 frugttræer af følgende typer: 12 stk æbletræer 2 stk pæretræer 7 stk blmmetræer 6 stk kirsebær- / mreltræer 2 stk valnøddetræer 1 stk ægte kastanie Hvr de enkelte træer gegrafisk er plantet kan nærmere studeres ved at frekventere GF s hjemmeside eller endnu bedre, ved at tage en tur gennem terrænet, finde træerne g samtidig læse de små navneskilte der findes på de enkelte træer. Plantestederne er udvalgt ud fra følgende tre hvedkriterier: Undgå gener specielt af udsynsmæssig art fr vre medlemmer Plantes således at den nødvendige årlige skårlægning / klipning af fællesarealet ikke unødigt besværliggøres De enkelte træfamilier (æbler, blmmer etc.) plantes sammen af hensyn til at få de bedste bestøvnings muligheder Prjektet kalder vi i øvrigt af indlysende årsager synes vi Edens Have. En ting er at plante frugttræer, men derudver er bestyrelsen naturligvis bevidst m, at der kræves en årlig pleje af træerne i frm af beskæring g frihldelse af plantested fr knkurrerende planter / græs. Det sidste kan relativ let rganiseres indenfr bestyrelsens rammer, mens beskæringen kræver mere fagkundskab. I den frbindelse frudses, at der årligt måske ikke de første par - skal købes en prfessinel beskærer i ca. 1 til 1,5 dag. Dette er nødvendigt fr at få træerne til at fremstå harmnisk samt fr at få det maksimale frugtudbytte af træerne til fælles gavn fr alle medlemmer. Prisen fr prjektet, dvs. indkøb af træer, plantning mv. har ligget i størrelsesrden små kr. Samarbejdspartner ved prjektet har været den lkale skvfged Peter Schnmann samt Ugledige Planteskle. Genbeplantning af fællesarealet er ikke afsluttet ved nævnte prjekt, men frudses at frtsætte sm en løbende prces i de kmmende år bl.a. afhængig af strmtab mv. blandt de ældre træer. Græsslåning 2016 På sidste generalfrsamling diskuterede man tidspunktet fr hvrnår græsset på fællesarealet skulle slås. Diskussinen var franlediget af, at det nrmale tidspunkt fr græsslåning ultim maj / prim juni var uhensigtsmæssig i relatin til fællesarealets dyreliv, eftersm fugle, g dyr i øvrigt, netp på dette tidspunkt Slbakkevej 60, 4700 Næstved Tlf.: CVR.: Bank: Danske Bank. Knt:

11 Grundeejerfreningen har unger gemt i græsset. En skårlægger i et sådant miljø kan naturligvis være fatalt fr dyrene g deres unger. På den baggrund har bestyrelsen besluttet på frsøgsbasis fr 2016 at vente med skårlægning af fællesarealer til ultim august. På dette tidspunkt burde dyrebørnene være kmmet af reden. Stierne vil naturligvis blive klippet nrmalt på ugebasis, men derudver vil sti-kanterne inden udgangen af maj blive slagelklippet. Dette af hensyn til at undgå væltet græs indver gangstierne. Denne slagelklipning sker i øvrigt samtidig med den sædvanlige klipning af de tmme parceller. Lige et pråb: Vre brder g bænke på arealet ved klubhuset bliver ind i mellem flyttet ud fra fliserne, hvr de skal stå af hensyn til plæneslåningen. Dette er OK; men når man har flyttet dem ud, skal de sættet på plads igen. Altså husk at rydde p efter dig g dine! Skrald Sidste år nævnte vi lidt m vrt mrådes renhldelsesgrad dvs. hvrledes er situatinen med hensyn til henkastet papir, plastikpser, øldåser g lignende. Vi pfrdrede til, at vi hver især, når vi går i mrådet, gjrde s den ulejlighed at psamle g fjerne, hvad vi måtte støde på af henkastet skrald. En nylig gennemgang af fællesmrådet har vist, at der stadig er rum fr frbedringer indenfr dette mråde! så vi bør samle videre, gså i det kmmende år! Veje: Vejenes generelle tilstand er gd, men sm allerede mtalt er der behv fr en pretning eller udfyldning ngle steder. Vejfrmanden Lasse har allerede nu aftalt med maskinstatinen m de reparatiner, der skal fretages, ligesm Lasse selv har været i gang flere steder. Tak fr det! Der blev i 2015 indkøbt et læs knust betn, der ligger i svinget på Vindrsen. Der er flere, der selv har hentet g har fulgt p på vres pfrdring m selv at udbedre mindre huller. Også tak til jer! Denne vinter har lige sm den frrige været s gunstig. Vi har ikke haft snerydning på hverken i 2015 g indtil nu i Vi pfrdrer endnu engang alle brugere af vre veje til at respektere den anbefalede hastighed på 20 km/t., samt undlade at køre helt ude i eller på vejkanterne. Hvis der bliver kørt på rabatterne, vil det med tiden give traktse g vandet fra vejene kan ikke trænge væk fra vejene. En ting vil vi dg slå et slag fr. Sm det er jer bekendt, har vi alle pligt til at hlde vejen fri fr ukrudt ud til midten. Dette skal gøres fr, at der langs rødderne ikke skal kunne trænge vand ned til skade fr vejen g ikke mindst fr sikre en gd g stabil vej at køre på. Selve vejen starter generelt ca. 1. meter fra skel, men det er til at afprøve fr den enkelte f.eks. med en greb. En tak til den øvrige bestyrelse. Til slut vil jeg takke den øvrige bestyrelse fr arbejdet, der er ydet i årets løb. Jeg føler, at vi sammen udgør et gdt hld, hvr vi alle er med til at gøre kæden stærkere. Slbakkevej 60, 4700 Næstved Tlf.: CVR.: Bank: Danske Bank. Knt:

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19. Indkaldelse til ekstrardinær generalfrsamling i grundejerfreningen Ved Rævebakken. Generalfrsamlingen afhldes i Greve Brgerhus den 26/11 kl. 19. I henhld til freningens vedtægter 7 skal indkaldelsen ske

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Grundejerforeningen Engen. Referat af Generalforsamling onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00.

Grundejerforeningen Engen. Referat af Generalforsamling onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00. Grundejerfreningen Engen Referat af Generalfrsamling nsdag den 21. april 2010 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent, jfr. 15, stk. 1 Bestyrelsen freslg Erik Møller, der blev valgt med akklamatin Dirigenten knstaterede

Læs mere

GENERALFORSAMLING REFERAT

GENERALFORSAMLING REFERAT Hesselbjerg Grundejerfrening www.hesselbjerg-grundejere.dk GENERALFORSAMLING REFERAT 26. juli 2015 kl. 10.00 på Restaurant Søstjernen. Alle fremmødte medlemmer af Hesselbjerg Grundejerfrening (26) ønskes

Læs mere

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde 1 - Navn g hjemsted Freningens navn er Wing Tsun Rskilde med Cvr. Nr. 35603824 g dens hjemsted er Rskilde 2 - Klubbens frmål At fremme udbredelsen af læren (teknik g filsfi) m Wing Tsun. At give interesserede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

CENTRET Højdedraget 1, Taulov

CENTRET Højdedraget 1, Taulov TAVLHØJCENTRET TAVLHØJ- CENTRET Højdedraget 1, Taulv 7000 Højdedraget Fredericia 1, Taulv 7210 70005257 Fredericia - CVR 36 25 73 77 brugerraadet-tavlhej@stfanet.dk 7210 5257 Generalfrsamling på Tavlhøjcentret

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Byesgade-karréen Afhldt i Kulturstaldene ved Halmtrvet, Onkel Dannys Plads 5, 1711 Kbh. V, nsdag d 14.5.2014. Deltagere: 31 bebere 43 var med på gårdvandringen. Karin Nygaard

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3 Dåben! Viden m dåben Julie Sløk, Lektin 3 Dåben er Guds ja til dig da du blev døbt sagde Gud Jeg elsker dig g vil være med dig alle dage indtil verdens ende. Dåben er et sakramente ligesm nadveren. Det

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden CJE

1. Godkendelse af dagsorden CJE Referat Bestyrelsesmøde den 6. december 2012 kl. 17.00 19.00 Deltagere Carsten Jensen (CJE) Carsten Bach (CB) Afbud Kaj Bækgaard (KB) Anders Stampe (AS) Christian Alstrup (CA) Lissi Bank Lassen (LBL) Vigg

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Teknik & Miljø Plan Dat: 12-11-2015 Dialgmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Sagsnr.: 15/53176 Sagsbehandler: vpevg Referat Dialgmøde med Bligselskabet Kølvrå, Merkurkllegiet g Bligselskabet Vibrg Mødedat:

Læs mere

Svebølle Antenneforening Generalforsamling d. 22-09-2010 i Svebølle hallen Hjemmeside: www.svantenne.dk email: svantenne@mail.

Svebølle Antenneforening Generalforsamling d. 22-09-2010 i Svebølle hallen Hjemmeside: www.svantenne.dk email: svantenne@mail. Svebølle Antennefrening Generalfrsamling d. 22-09-2010 i Svebølle hallen Hjemmeside: www.svantenne.dk email: svantenne@mail.dk tlf: 5929 3112 Tilstede: Bestyrelsen (5), suppleanterne (2) g 26 medlemmer

Læs mere

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal REFERAT Generalfrsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslkalet på 1. sal Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab frelægges til gdkendelse 4.

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 17/9 2015 kl.17.15 i A1-1.15

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 17/9 2015 kl.17.15 i A1-1.15 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 17/9 2015 kl.17.15 i A1-1.15 Tilstede: 80 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: Gdkendt Gdkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Gdkendt

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. 24. oktober 2016 kl Grundejerforeningen Klokkergården. Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria. Afbud: Sune & Bjørn

BESTYRELSESMØDE. 24. oktober 2016 kl Grundejerforeningen Klokkergården. Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria. Afbud: Sune & Bjørn 24. ktber 2016 kl. 19.00 Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria Afbud: Sune & Bjørn Sted: Tusindfrydvej 4 hs Ole & Birgit BESTYRELSESMØDE Grundejerfreningen Klkkergården DAGSORDEN Grundejerfreningens virke

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20. l. Mie Kirstine Rasmusseq 16, st. th.

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20. l. Mie Kirstine Rasmusseq 16, st. th. A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V I _: I 'å : ufl IErl u ar [! lhi 11: Lr ui::til! L- 'flii i]l'l L ulr'tl-.s ur-r lrdrl.q..,ir-eir =11..* Ifi tii llil rll ffi København I 6. januar

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Regler for leje af fælleshuset

Regler for leje af fælleshuset Pris fr at leje/bruge fælleshuset Regler fr leje af fælleshuset Fredag, lørdag, søndag g helligdage er prisen: Mandag-trsdag er prisen: Der pkræves depsitum fr alle lejemål på: 500 kr. 200 kr. 1.250 kr.

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30.

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30. Referat Generalfrsamling fr året 2010 i Egnssamlingens Støttefrening Restaurant Nrdstjernen, Blkhus, nsdag den 30. marts 2011 Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af rev.

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016 Team Hjørring 2017 Infmøde 18 januar 2016 Prgram Velkmst Histrik 2013 / 2015 Frening - Rtary Team Hjørring 2017 hvad g hvrnår Cykel tøj Jysk Firmatøj Cykler Vendelb cykler Hjørring Berlin 2016 Kaffe pause

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 5. februar 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Per Zffmann Jensen (PZ), Mette Nielsen (MN), Marianne Bahl (MB) g Randi Haugaard

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 8. januar 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Per Zffmann Jensen (PZ), Nina Rytter (NR), Mette Nielsen (MN), Marianne Bahl

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00 Til stede: Isak Krnerup Hue, Ladingkær, Cathrine Jeppesen, Sif Hlst, SUMHs sekretariat: Steffen (rdstyrer), Benedikte, Miriam g Ditte (referent) Afbud: Rie Lynge Rasmussen, Rebecca Delfs Bestyrelsesmøde

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 20.

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 20. Referat Generalfrsamling fr året 2012 i Egnssamlingens Støttefrening Restaurant Nrdstjernen, Blkhus, nsdag den 20. marts 2013 Dagsrden jf. vedtægter: 1. valg af dirigent 2. bestyrelsens beretning 3. aflæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Folkeafstemning samt lokalvalg. Hospitalsenheden Vest Staben. Læs mere på næste side

Nyhedsbrev. Folkeafstemning samt lokalvalg. Hospitalsenheden Vest Staben. Læs mere på næste side Nyhedsbrev Nr. 26 den 20. nvember 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Flkeafstemning samt lkalvalg Læs mere på næste side Valg Cpydan Tekst & Nde Indgang i Herning Fernisering frtsat Pstkrt Side 2 Side

Læs mere

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007 Bilag: Status juni 2008 vedrørende prjekter bevilget landdistriktsmidler nvember 2007 Jurnalnummer Prjekt titel Ansøgt bevilling Bevilling Betingelser knyttet til bevilling 1849-20811 Kæret/Oasen grønt

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Afbud: Jeppe Jørgensen, DGI Vestsjælland, Svend S. Jensen, stirådene i Slagelse kommune

Afbud: Jeppe Jørgensen, DGI Vestsjælland, Svend S. Jensen, stirådene i Slagelse kommune SKOV- OG NATURSTYRELSEN Strstrøm J.nr. Ref. sxl Den 3. marts 2009 Referat af hvedfølgegruppemøde d. 18. januar 2010 Tilstede: Helle Jessen, Friluftsrådet Frans Bach, Nrdea-fnden Anna Fjrdside, Danmarks

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter Dagsrdenens punkt 7.2 Ved Strandgaarden: Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m servitutter Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m gennemgang af servitutter Bestyrelsens reaktin på frslaget er det af bestyrelsen

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Klublove. Love for "361 Kano- og Kajakklub"

Klublove. Love for 361 Kano- og Kajakklub Klublve Lve fr "361 Kan- g Kajakklub" I - NAVN OG HJEMSTED 1. Klubbens navn er 361 Kan- g Kajakklub. 2. Klubben er stiftet den 17. juni 1951. 3. Hjemsted : Gladsaxe kmmune. 4. Adresse: Nybrvej 361, 2800

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for:

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for: Til: DGI's landsledelse DGI's direktin Øvrige deltagere i mødet Til rientering fr: Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat Peter Mrtensen, DGI HR g Organisatin Bjarne Nissen, DGI Øknmi Steen F. Andersen,

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Vibos afdeling 819 torsdag den 27. februar kl. 18.00

Referat af ordinært afdelingsmøde i Vibos afdeling 819 torsdag den 27. februar kl. 18.00 i Referat af rdinært afdelingsmøde i Vibs afdeling 819 trsdag den 27. februar kl. 18.00 Mødet var indkaldt med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent 2, Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Fremlæggelse

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt med en enkelt tilføjelse, Ressourceregnskabet.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt med en enkelt tilføjelse, Ressourceregnskabet. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd Karen Jespersen, SOSU Århus Karin Rsenmejer, København VUC Kirsten Habekst, VUC Vestegnen Mia Rasmussen,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2 "Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne" (FMK) blev stiftet på en generalforsamling den 11. marts 1986 i Odense.

Vedtægter. Stk. 2 Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne (FMK) blev stiftet på en generalforsamling den 11. marts 1986 i Odense. Vedtægter 1 - Freningens navn Freningens navn er EnviNa. Freningen er dannet den 13. december 2006 ved en sammenlægning af freningerne FMK (Freningen af Miljømedarbejdere i Kmmunerne) g MINA (Miljø- g

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Frmandens beretning fr året 2014 Side 1 af 9 Min beretning vil i år have følgende verskrifter: Indledning Årets resultat Grønne mråder Retssager Nrdfrbrænding Sag md andelshaver Vedligehldelsesprjekter

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Generalforsamling søndag den 01/03 2015. Repræsentanter fra følgende lejligheder: Lejlighed Deltagers navn

Generalforsamling søndag den 01/03 2015. Repræsentanter fra følgende lejligheder: Lejlighed Deltagers navn Ejerfreningen Frmand: Jimmy Nguyen Ryvej 36 F Kasserer: Kåre Grønbrg Ryvej 32 F 8210 Århus V Mail: kaare@hasletppen.dk Bank: Nrdea PBS nr.: 0135 2849 Reg.nr.: 2412 Kntnr.: 9840 022 166 Kntnr.:9845 621

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere