Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen"

Transkript

1 Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU Bilag J.nr.: / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin Nrdjyllands SU vedr. Rapprt m fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Samarbejdsudvalget har på sit møde 17. januar 2005 behandlet strukturrapprten januar udgaven. Samarbejdsudvalget er enig i, at der er behv fr at revurdere Fødevarestyrelsens rganisatin g pgavevaretagelse i frhld til de øknmiske rammer fra Der er såvel i 2003 sm i 2004 gjrt væsentlige analysearbejder ud fra definerede frudsætninger. Samarbejdsudvalget finder imidlertid, at man i analyserne i højere grad fkuserer på besparelsesptentialer end til en hensigtsmæssig pgavevaretagelse. Der er endvidere i denne rapprt mange uafklarede frhld, hvilket er beklageligt i frhld til den ur, rapprten giver anledning til i medarbejderkredsen. Fødevareregin Nrdjylland har haft 2 repræsentanter i strukturudvalget heraf reginschefen, der er frmand fr SU, Nrdjylland. Indledningsvis skal frmanden på den baggrund knstatere, at han står bag rapprten g har haft mulighed fr at give kmmentarer g meninger til kende under rapprtens tilblivelse. Den øvrige del af SU, Nrdjylland ønsker at give følgende kmmentarer til rapprten: 1. Reginernes antal g placering. Rapprten anbefaler en struktur med 3 reginer med fysisk placering i Ringsted, Vejle g Århus. Taberne bliver København, Nrdøstsjælland, Odense, Haderslev, Esbjerg, Herning, Vibrg g Aalbrg. Ved et simpelt kik på Danmarkskrtet virker placeringen af de 3 reginscentre ikke hensigtsmæssig. SU, Nrdjylland finder, at det ville have været plagt at matche den kmmende nye ffentlige reginsstruktur med 5 reginer. De 5 fødevarereginer i 5 huse med fuld pgavevaretagelse ville fremtræde enkle g gennemskuelige fr såvel brgerne, erhvervene sm medarbejdere, ligesm den faglige ekspertise g nærheden til pgaver ville blive bevaret. Ydermere ville der være en øknmisk gevinst ved samlingen i 5 huse.

2 Det freliggende frslag vil medføre 3 reginer, der i alt kmmer til at bestå af 10 huse pbygget på 3 frskellige måder: a) reginscenter med reginschef, labratrium, sekretariat g en kntrlafdeling, b) et kntrlhus med faglig sekretariatsbistand g c) et kntrlhus sm b) plus tillagt et veterinært beredskabscenter. Det veterinære beredskabscenter kan evt. gså være placeret i et reginscenter. Fødevarestyrelsen (Mørkhøj g reginerne) har brugt adskillige ressurcer på at integrere kødkntrllen i den fælles struktur. Denne pgave er næppe afsluttet endnu, hvrtil den freslåede struktur vil kræve yderligere ressurcer til integratin af de frskellige huse. 2. Baggrunden fr de øknmiske prblemer Fødevarestyrelsens øknmiske prblemer er bl.a. frårsaget af phør af en række særbevillinger, der næsten vervejende er tilført Mørkhøj. Man har ikke sm en knsekvens heraf phørt med aktiviteterne eller søgt nye bevillinger, men tværtimd igangsat mkstnings- g tidskrævende knsulentarbejder fr at se på strukturen i hele Fødevarestyrelsen. Dette arbejde har bevirket en str g stigende usikkerhed især blandt medarbejderne i reginerne. Man kan sige, at det er naturligt at se på hele strukturen, da vi er eet hus. Sm indledning til strukturarbejdet blev det lvet, at man nu endelig ville vende alle sten, men med rapprten i hånden må man desværre knstatere, at det skønnes, at der frtsat henligger uberørte sten. Det er i reginerne, der nedskæres gennem fyringer g med den knsekvens, at medarbejdere sendes ud i arbejdsløshed, mens Mørkhøj, sm det fremgår af nedenstående versigt, strt set går fri. Budget 2004 reginer Budget 2004 Mørkhøj Ttal 304,9 mi. kr. (61 % af samlede 191,7 mi. kr. (39 % af samlede 496, 6 mi. kr. budget) budget) Årlige besparelser reginer Besparelser 2006 Mørkhøj 29, 3 mi. kr. (93 % af samlede 2,1 mi. kr. (7 % af samlede besparelse) besparelse) Budgetter er ekskl. kødkntrl De angivne besparelser er jf. strukturrapprten afsnit , 4 mi. kr. 3. Centralisering af visse administrative pgaver i Mørkhøj vil medføre reduktin til arbejdsløshed i reginerne Fr Fødevareregin Nrdjylland vil knsekvensen af rapprten være, at der ultim 2005 reduceres med ca. 30 medarbejdere væsentligst HK ere (kntr g labrant) samt 6 AC ere. Derudver kmmer et antal medarbejdere i fleksjb. Alternativt vil en del medar- Side 2/8

3 bejdere sandsynligvis blive tilbudt jb f.eks. ved reginscentret i Århus. De hidtidige erfaringer fra tidligere nedskæringer har vist, at medarbejderne i strt mfang ftest begrundet i ægtefællers jbsituatin eller andre sciale mstændigheder ikke har realistiske muligheder fr at mdtage disse eventuelle jbtilbud. I frvejen er landsdelen meget hårdt ramt beskæftigelsesmæssigt. Arbejdsløshedstallene fra nvember 2004 fr Nrdjylland er 2787 ledige HK ere (kntr) 1035 ledige AC ere. Medarbejderne må påregne, at resultatet strt set bliver afskedigelser til arbejdsløshed. Følges strukturfrslaget vil visse pgaver blive centraliseret i Mørkhøj, uanset de med frdel kunne frblive reginaliserede, idet pgaverne g ekspertisen i dag er til stede i reginerne. Fødevareregin Nrdjylland finder, at det i frbindelse med mstruktureringen er plagt at fretage en yderligere reginalisering g udflytning af statslige arbejdspladser i stedet fr centralisering. I frhld til bgføring, lønadministratin, central telefnmstilling findes ekspertisen sm nævnt allerede i dag i reginerne. Med IT er den gegrafiske beliggenhed ligegyldig private virksmheder flytter flest mulige pgaver fra København til Plen eller Indien. Fødevarestyrelsen kunne med frdel pgive den sædvanlige statslige hvedstadstankegang g udflytte eller i det mindste bevare flest mulige administrative pgaver - g ikke mindst HK-pgaver - i reginerne. Det vil trække det skæve Danmark i den rigtige retning g Fødevarestyrelsen vil desuden spare lønkrner i frm af sparet hvedstadstillæg til HK-ansatte. Opgaverne inden fr bgføring g lønadministratin er fra 1. januar 2000 blevet varetaget af reginerne, g fra 1. januar 2001 blev gså pgaverne i Kødkntrllen decentraliseret fra Mørkhøj til reginerne. Frinden havde været en peride med mange prblemer med den centrale administratin af kødkntrllen, der er langt mere krævende end den øvrige lønadministratin. Bilag frsvandt, pgaver ikke løst g bl.a. sygerefusiner blev ikke indhentet fra kmmunerne med deraf følgende mistede indtægter. Nu er ekspertisen næsten væk i Mørkhøj (der er én medarbejder tilbage) g i stedet pbygget i reginerne. Skal pgaverne tilbage til Mørkhøj frudses stre startprblemer, da kmpetencen først skal pbygges g medarbejderne i reginerne, der har kmpetencen, er afskedigede. Det må yderligere anføres, at medarbejdergrupperne på slagterierne har en måske miljøfrårsaget tendens til en lav tlerancetærskel verfr uregelmæssigheder i løn g andre afregninger. Reginerne har pfrdret til g deltaget i udarbejdelsen af fælles retningslinier fr kødkntrllen. Dette udgør et gdt ledelsesværktøj g har betydet en mere ensrettet administratin. Reginerne efterlyser frtsat stærkt bedre edb-redskaber med lønindberetninger, der kan behandles elektrnisk. Side 3/8

4 4. Samling af udgående kntrlpgaver på veterinær- g fødevaremrådet Af rapprten fremgår det, at samling af udgående kntrlpgaver på veterinær- g fødevaremrådet kan give mulighed fr en mere ratinel anvendelse af medarbejderne, idet visse af pgaverne i de t faglige afdelinger kan udføres af samme persnale. Vi mener, at det vil være yderst få pgaver, der vil være mfattet af denne frmulering. Veterinærafdelingerne arbejder primært med levende dyr g qua direktiv- g lvkrav udføres pgaverne væsentligst af dyrlæger. Det er fælles fr de hidtidige fødevare- g veterinærafdelinger, at den faglige administratin er baseret på meget mfattende regelsæt. Generelt vil det være uhyre svært eller endda umuligt fr den enkelte medarbejder at kunne rumme regelsættet fr begge mråder. Det skønnes derfr urealistisk, at de kmmende kntrlafdelinger bemandes med enhedsmedarbejdere (enhedsdyrlæger, -ingeniører, - teknikere.s.v.), der fagligt kan spænde ver begge fagmråder. Et frsøg på at skabe enhedsmedarbejdere vil udvande såvel kvalitet sm effektivitet. Hvis man alligevel vil gennemføre en samling af kntrlpgaver vil pgaver, der skal løses af alle medarbejdere, kræve videre- g efteruddannelse. Et eventuelt ratinale ved en sammenlægning skønnes ikke at verstige ressurceanvendelsen ved tillæring af nye pgaver. Tilmed vil der være flere andre begrænsende faktrer såsm fødevare- /dyresundhedsmæssige g æstetiske grunde, idet der vil være behv fr vask g tøjskift efter staldbesøg før besøg i fødevarevirksmhed eller mdsat fra en fødevarevirksmhed til et staldbesøg krav m karantænebestemmelser. Desuden vil gegrafi g åbnings- /træffe-/aktivitetstidsrum i henhldsvis fødevarevirksmheder g dyrehld gså kunne være begrænsende lgistisk g tidsmæssigt. 5. Placering af beredskabscenter. Den skitserede regin med Århus sm reginscenter kmmer til at mfatte de nuværende reginer Nrdjylland, Vibrg, Herning g Århus. Udfra en gegrafisk betragtning bør beredskabscentret ligge enten i Aalbrg eller Vibrg, idet Herning g Århus ligger tæt på grænsen til den sydlige nye regin. Med henhldsvis Aalbrg g Vibrg sm sæde fr beredskabscentret er der lige langt til yderpunkterne i den nye regin. SU, Nrdjylland mener med begrundelse i, at mrådet har langt den største antal besætninger g antal dyr, at dette taler fr en placering af et beredskabscenter i Aalbrg. Histrisk set har Nrdjylland på udmærket vis behandlet den største del af hidtidige alvrlige udbrud/knstateringer af smitsmme husdyrsygdmme. Derudver vil Aalbrg med et ca. frventet antal medarbejdere på ÅV på reginskntret (VA+FA) nemmere kunne løfte akutte pgaver, end Vibrg med sine tilsvarende ÅV. 6. Væsentlige faglige administrative sekretariatspgaver mangler. Flere væsentlige pgaver er ikke beskrevet i plægget. Med en reduktin i antallet af HKmedarbejdere til 1/3 af den nuværende bemanding g således at der kun tilknyttes 4 HK ere til kntrlafdelingen, er det nødvendigt med en nøje arbejdsbeskrivelse. Redukti- Side 4/8

5 nen til et sådant minimum vil medføre, at specielle pgaver fra 2006 skal løses af dyrlæger i stedet fr HK-persnale g dermed til en væsentlig højere timepris. Fr Fødevareregin Nrdjyllands vedkmmende drejer det sig m nedenstående specielle pgaver, der varetages ud ver daglige psthåndtering, scanning, jurnalisering, kpiering, telefniske henvendelser m.v.: Behandling af 8000 certifikater årligt (925 timer/år) Kassebetjening (indtægter fra grænsekntrl g ind- g udførsel af levende dyr) (150 timer/år) Mælkebreve (580 timer/år) Ejererklæringer (200 timer/år) Sundhedsrådgivningsaftaler (380 timer/år) Salmnellastatusprøver (175 timer) Plasmacytse/hvalpesyge mink (200 timer/år) BSE (60 timer/år) Bek-Dyksager g diverse tr- g lveerklæringer (1367 timer/år) Persnaleadministratin, herunder indberetning af ferie, fleks, sygefravær, kursus til Mørkhøj (500 timer/år) Bygningsvedligehldelse (1000 timer 1 /år) Indhentning af tilbud g pfølgning på udliciterede pgaver (f.eks. rengøring) (200 timer/år) Gdkende g følge p på indkøb af kntrartikler (300 timer/år). Sm det fremgår, er det afsatte antal HK-årsværk (4 årsværk) til kntrlafdelingen langt mindre end det reelt skønnede behv. 7. Afledte besparelser i administratinsafdelingen i Mørkhøj mangler Det er helt ufrståeligt, at der ikke er indregnet afledte besparelser i Mørkhøjs administratinsafdeling sm følge af ny struktur. Såfremt udgangspunktet er, at man med frslaget får en betydelig mere simpel struktur med kun tre sekretariater, hvr der frudsættes strdriftsfrdele, må der kunne pstilles samme frventninger m afledte besparelser i Mørkhøj. 8. Sekretariatsbistanden til de fremtidige kntrlchefer Sekretariatsbistanden til kntrlchefen i de 7 enheder uden sekretariater vurderes at være helt utilstrækkelig. Kntrlchefen vil fruden ansvar fr de faglige meget brede pgaver tillige have pgaver inden fr persnaleadministratin g budgetlægning samt fr Fødevareregin Nrdjyllands vedkmmende - pfølgning fr ca. 45 persner på reginskntret g 4-5 chefembedsdyrlæger, der fysisk er placeret ved veterinærkntrllen på slagterierne. De 5 (snart 4) chefembedsdyrlæger har ansvar fr i alt 100 funktinæransatte (dyrlæger g tilsynsteknikere) samt timelønnet persnale. 1 Inkl. labratrium Side 5/8

6 Kntrlchefen vil bl.a. skulle afhlde 50 medarbejderudviklingssamtaler årligt, indstille til ansættelser g afskedigelser, månedligt følge p på resultatmålskntrakt g budget, følge p på g indberette sygefravær, ferie g arbejdstidsregistrering. De 7 steder, hvr kntrlchefen er uden sekretariat, er der en betydelig risik fr, at der ver tid etableres ufrmelle sekretariater, hvrmed besparelserne alligevel ikke vil blive udmøntet g hvrefter tingene vil blive gjrt på 7 frskellige måder. I frhld til det meget stre arbejdsmråde, der tillægges kntrlchefen, bør der fkuseres på, at Der allerede i dag er betydelige prblemer med krtere eller længerevarende fravær især i chefgruppen grundet arbejdsbetinget stress. Chefgruppens arbejdstid ligger allerede i dag generelt langt ver nrmeret arbejdstid Strukturen stemmer ikke kvalitativt g kvantitativt med kntrerne i Mørkhøj, hvr der ikke etableres kntrer med ver 25 medarbejdere, g hvr sekretariatsbistanden desuden bevares. Det må knkluderes, at strukturen ikke frhlder sig til disse væsentlige spørgsmål. 9. Juristerne spares væk I rapprten lægges p til, at reginscentrene tildeles 2 jurister. Dette begrundes i muligheden fr sparring. Ændringen vil desuden medføre afskedigelse af 3 jurister, idet der i dag er placeret en jurist i alle reginer. SU finder det meget betænkeligt, at centralisere juristfunktinen. I Nrdjylland med en relativ str kntrlafdeling g kødkntrl, er der i dag meget str gavn af juristen. Det afgørende er netp nærhedsprincippet med en let g direkte dialg i hverdagen med de faglige afdelinger. Mange prblemstillinger vil ikke blive frelagt en jurist, når medarbejderen skal frmulere en prblemstilling på eller telefnisk g derefter afvente svar. Knsekvensen kan blive frkerte eller ligefrem ugyldige afgørelser hvis f.eks. en høringspligt verses med deraf følgende erstatningsansvar fr det tab, der er lidt. Rapprten freslår laknisk, at kntrlafdelingerne selv kan afgøre, hvrvidt der alligevel skal ansættes en jurist. Det vil medføre en uensartet struktur, g i en situatin med de meget knappe ressurcer, sm der lægges p til g de mange resultatmål, der skal indhentes, vil knsekvensen være, at det er retssikkerheden g den juridisk krrekte afgørelse, der bliver taberen. Sm en pendant kan man se på it-mrådet, der allerede i dag er centraliseret i Mørkhøj. Det medfører, at man i dag i benytter sig af pseudeksperter g halve løsninger. Man accepterer f.eks. således, at ikke alle funktiner kan anvendes fuldt ud, da der er fejl i psætningen, at man visse dage kun kan arbejde halv tid på pc en, da den ikke kan synkrnisere, at man kun kan skrive ud på den printer, der ligger længst væk fra kntret eller at pc en arbejder langsmmere end sidemandens. Fejl, der meldes ind, skal ske til krrekt Side 6/8

7 adresse g på krrekt frmular, ellers bliver fejlen ikke løst. Fejl, der bør rettes her g nu, plyser it-kntret, at man vil tage fat på m 3-4 dage. Dermed ikke være sagt, hvrnår de kan frventes at være løst. 10. Besparelserne på chefmrådet Der anvendes frskellige principper fr beregning af besparelser på chefmrådet i Mørkhøj g i reginerne. I Mørkhøj giver reduktinen med 3 kntrer kun en besparelse på kr. dvs. at man indregner genplacering af ledige chefer. I reginerne indregnes ikke genplacering, men der regnes tværtimd med fuld effekt af reduktinen i enhederne. 11. Afskedigelsesprcessen Besparelserne skal have effekt allerede fra 2006, hvrfr afskedigelserne må frventes senest fra juli Det er afgørende, at skadevirkningerne imødegås mest mulig. I denne prces skal det sikres, at Medarbejderne får lige adgang til de nye stillinger. Medarbejdernes ønsker skal afdækkes, g ønsker medarbejdere i de sekretariater/labratrier, der nedlægges, mplacering til tilsvarende jbs, skal de have en mulighed fr mplacering på lige fd med allerede ansatte såvel i andre reginer sm i Mørkhøj Flest mulige besparelser bør findes ved naturlig afgang Der bør ske en krdinatin inden fr ministermrådet fr at reducere antallet af afskedigelser mest muligt. Ansættelsesstp i hele ministeriet indføres straks, g alle jbmuligheder afdækkes med henblik på at undgå flest mulige afskedigelser gennem besættelse af stillingerne med frtrinsret til stillingerne fr fødevarestyrelsens medarbejdere. Medarbejdere, der afskediges skal have tilsendt alle stillingspslag i ministermrådet g have adgang til at søge på interne stillingspslag på lige fd med ansatte i ministeriet i 1 år fra fratrædelsen. 12. Vedr. labratrieplaceringen De anslåede initialmkstninger findes ikke realistiske. Der er f.eks. afsat kr til fratrædelsesgdtgørelse, de vil imidlertid alene fr labratriet i Fødevareregin Nrdjylland beløbe sig til kr Ifølge huslejekntraktens 14 er lejer frpligtet til ved fraflytning fr egen regning at bringe det lejede tilbage til dets prindelige stand/indretning. Lejemålet kan af udlejer tidligst psiges 31. januar 2015 g af lejer 31. januar Der må på et tidspunkt påregnes genetable- Side 7/8

8 ringsudgifter på skønsmæssigt 2 mill. kr. Udgiften er skønnet ud fra udgiften ved ændring af regin Vibrgs labratrium. Udgiften til prøvetransprt er anslået til kr pr. enhed, der nedlægges. Denne udgift findes urealistisk lav g bør genvervejes. 11. Knklusin SU i Fødevareregin Nrdjylland finder, at den mdel, der lægges p til i rapprten, medfører en række prblemer i frhld til den daglige pgavevaretagelse, centraliserer funktiner, der med frdel i stedet kunne være udlagt fra hvedstaden til reginerne giver en uensartet g uhensigtsmæssig reginal struktur internt i Fødevarestyrelsen mellem enheder med g uden sekretariat g reginschef giver en uensartet struktur i frhld til den kmmende ffentlige struktur med 5 reginer prethlder frhldsvis små enheder, hvrfr man kan frygte, at der inden fr krt tid atter vil skulle ske en mrganisering g evt. med nedlæggelse af huse. Med venlig hilsen Gunnar Mylius Pedersen Frmand SU Mgens Jørgensen Næstfrmand SU Side 8/8

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Teknik & Miljø Plan Dat: 12-11-2015 Dialgmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Sagsnr.: 15/53176 Sagsbehandler: vpevg Referat Dialgmøde med Bligselskabet Kølvrå, Merkurkllegiet g Bligselskabet Vibrg Mødedat:

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19. Indkaldelse til ekstrardinær generalfrsamling i grundejerfreningen Ved Rævebakken. Generalfrsamlingen afhldes i Greve Brgerhus den 26/11 kl. 19. I henhld til freningens vedtægter 7 skal indkaldelsen ske

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 18. nvember 2015 Aftale mellem Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti Aftale m et kntanthjælpssystem hvr det kan betale sig at arbejde Jbrefrm fase I Fr mange

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Ældre- og Sundhed 28. april 2011

Ældre- og Sundhed 28. april 2011 Ældre- g Sundhed Ntat vedrørende samling af midlertidige pladser på Østergården Indledning Sm led i udmøntningen af budget 2011 besluttede Scial- Ældre- g Sundhedsudvalget på møde 2.2.2011 at der udarbejdes

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Referat Ekstrardinært bestyrelsesmøde i Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Tid: d. 2. juli 2015, kl. 10-11 Sted: Judith Mølgaards kntr, OUH, Kløvervænget 8, Indgang 101 eller 102,

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

NOTAT: Øgede flygtningekvoter og konsekvenserne heraf. Forsørgelsesydelser (netto) 10.853 25.022 Budgetgaranti

NOTAT: Øgede flygtningekvoter og konsekvenserne heraf. Forsørgelsesydelser (netto) 10.853 25.022 Budgetgaranti Ntat Ntat til sagen: Øget flygtningekvte i 2015 NOTAT: Øgede flygtningekvter g knsekvenserne heraf Beskæftigelse g Sundhed har, sammen med Børn g Unge g Øknmistaben, sm en rienteringssag varslet såvel

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune Rapprtering 1. halvår 211 Genptræningen Rapprtering fra 1. halvår 211 Udarbejdet af: Genptræningen i Esbjerg Kmmune Udarbejdet: August 211 1 Rapprtering 1. halvår 211 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.9 Laboratoriefunktioner Version 1

Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.9 Laboratoriefunktioner Version 1 Helhedsplan DP 1.0 Overrdnet byggeprgram Rapprt Oplæg til knceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.9 Labratriefunktiner Versin 1 09.01.2009 Indhldsfrtegnelse 1. Kmmissrium... 1 2. Tidsplan g arbejdsgruppens

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: Afbud: ESB-styregruppen Anne Birthe Mrtensen (ABM) Karen Jespersen (KJ) Karin Rsenmejer (KR) Kent W. Kristensen (KWK) Kirsten Habekst (KH) Lisbeth Jensen (LJ) Mgens Schlüter (MS) Ole Enelund

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 6.10.2014 kl. 09:15 12:30 i lkale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Frmand: Lise Ltte Due Næstfrmand: Hanne Vedersø Rigmr Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg Ole

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kmmune Side 1. Mødedat: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: R-122 - Knstituerende møde - Nyt Ældreråd Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade København V.

KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade København V. Rune Gamby Københavns Kmmune Scialfrvaltningen Mål- g rammekntret fr udsatte grupper, misbrug g blig Bernstrffsgade 17, 5. sal vær. 552 1592 København V KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade 4 1665

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Prokuraopsætning i IndFak

Prokuraopsætning i IndFak Prkurapsætning i IndFak Oktber 2015 ØSY Prkuragrænser kan psættes i faktura- g/eller i Indkøbsdelen. De t mduler anvender ikke samme prkuragrænser. Det er derfr vigtigt, at man frhlder sig til prkurapsætning

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK

STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK - en undersøgelse Indledning Andreas Røhl, Banestyrelsen g Peter Feilberg Schjødt, Trafikministeriet Banestyrelsen g Trafikministeriet gennemførte i 2. halvår af 2001 en undersøgelse

Læs mere

Fra Syrien til Samsø

Fra Syrien til Samsø Fra Syrien til Samsø - Alternativets svar på flygtningesituatinen g den glbale ubalance Vres verden er i disse år i en histrisk ubalance. Krige, katastrfer g klimafrandringer har tvunget mere end 60 milliner

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere